TEMAMØDE FSU d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015"

Transkript

1 TEMAMØDE FSU d Dagsorden Hjemløsestrategien v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen Boligafrapportering v. Mette Lærke Bolignetværk v. Mette Lærke

2 Hjemløsestrategien - tilbageblik Et nationalt program, der bygger på international viden om Housing First princippet og evidensbaserede bostøttemetoder Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mill. kr. til programmet i perioden Formålet var at reducere hjemløsheden og afprøve og udvikle metoder I første om gang 8 kommuner fra 2008, dernæst yderligere 9 kommuner i 2010

3 Hovedpointer om Housing First princippet Housing first handler om tidlig bolig og støtte til at bo boligen kan ikke stå alene (bolig er en forudsætning for at arbejde med komplekse problemstillinger) Målgruppen er hjemløse med sociale, psykiske og/eller misbrugsproblemer Boligen er en fundamental rettighed, hvor man ikke skal bevise, at man er parat til at få en bolig Støttesystemer rundt om borgeren og individuelt tilpasset bostøtte Mål recovery gennem støtte

4 Hjemløsestrategien Definition af hjemløshed: Som hjemløs regnes personer, der ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidig og uden kontrakt hos familier, venner eller bekendte. Som hjemløs regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat

5 Hjemløsestrategien Hjemløsestrategiens fire overordnede målsætninger Ingen skal leve et liv på gaden Ingen unge bør opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger Ophold på forsorgshjem eller herberger bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte Løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud eller sygehus bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen

6 Hjemløsestrategien Fokus på udvalgte metoder: Supported housing (bostøtte) - Assertive community treatment (ACT) - Individuel case management (ICM) - Critical time intervention (CTI) Udredning og plan Opsøgende og kontaktskabende indsatser Køreplan for god løsladelse, udskrivelse fra hospital og institution

7 Nationale resultater fra hjemløsestrategien Metoderne virker: 9 ud af 10 fastholder bolig De hjemløse er tilfredse med den indsats, de har fået, og de har fået det bedre Men der er kommet flere hjemløse under hjemløsestrategien især unge I de kommuner, som har været med i strategien, er hjemløsheden steget meget lidt metoderne virker

8 Udviklingen i hjemløshed - tal Borgerens hjemkommune Kommuner med i hjemløse strategi Kommuner ikke med i hjemløsestrate gi Ændring , pct Hele landet

9 Udviklingen i hjemløshed år år Antal unge

10 Udbredelse af hjemløsestrategien 2 projekter: Implementerings- og forankringsprojektet i perioden Januar 2015 til juni kommuner er med Ungeprojektet januar 2015 til november kommuner er med En projekttovholder En styregruppe på tværs af afdelinger Socialstyrelsen yder processtøtte, netværk og kompetenceudvikling Rambøll står for evaluering

11 Implementerings- og forankringsprojektet Formål med projektet: Projektet skal bidrage til at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark ved at styrke og målrette indsatsen på området Det overordnede formål er at udbrede viden om og forankring af Housing First princippet og bostøttemetoderne CTI, ICM og ACT Helhedsorienteret, systematisk og resultatorienteret tilgang efter aktuelt bedste viden Forsorgshjemmet Svenstrupgård registrerer borgerforløb i projektperioden 15 erfarne kommuner og 11 nye kommer

12 Nationale resultater fra hjemløsestrategien Mange enheder i og udenfor kommunen må spille sammen, herunder Socialforvaltning, herberg, boliganvisning, jobcenter, misbrugscenter, psykiatri, boligforeninger Og det kræver et fokuseret/systematisk arbejde at skabe og sikre det gode fleksible samarbejde, hvor alle trækker i samme retning Overgangen til Housing First indebærer et mindshift, hvor man bevæger sig væk fra trappetrinsmodellen Det er vigtigt med ledelsesmæssigt fokus, samt politisk forankring i kommunerne for at fastholde Housing First og bostøtte-metoderne

13 Vigtigt ved udmøntning af resultaterne Boliger som målgruppen kan betale Øget fokus på implementering af metoder der virker for unge og voksne hjemløse Myndighedsfunktionen integreres i arbejdet med at forebygge og løse hjemløse-problemet Fokus på uddannelse og beskæftigelse særligt for den unge

14 Ungeprojektet Fysisk forankret i Uddannelseshuset Socialcenter Projektteam består af projekttovholder, 1 koordinerende rådgiver og to bostøttemedarbejdere Målgruppen er unge hjemløse og unge i risiko for hjemløshed i alderen år Komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og uddannelses- og beskæftigelsesmæssig karakter Har brug for intensiv støtte på vejen til uddannelse og beskæftigelse

15 Ungeprojektets formål Formål: Forebygge og afhjælpe hjemløshed blandt udsatte unge i alderen år, der er hjemløse eller risiko herfor De unge opnår samme muligheder for et liv med bolig, uddannelse og beskæftigelse som alle andre unge Afprøve en samlet model bestående af samarbejdsmodel, bostøtte og boligindsats med henblik på at yde en helhedsorienteret og koordineret ungeindsats

16 Samarbejdsmodellen og CTI Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse Høj grad af inddragelse af den enkelte unge og et forpligtende tværfagligt samarbejde omkring den unge Koordinerende rådgiver nedsætter i samarbejde med den unge et team af relevante samarbejdspartnere og øvrigt netværk Der udarbejdes en plan med den unge og afholdes min. 3 møder årligt CTI Critical time intervention (kritisk overgang) tidsafgrænset 9 mdr. (ikke alle unge i projektet tilbydes CTI-bostøtte) Hjælp til at etablere bolig og lære at bo selv (caseload 8-10 unge ca. 45 forløb i alt i projektperioden)

17 Ungekortlægningens resultater Hvem deltog: 98 borgere mellem år (70 mellem år) 79 mænd og 19 kvinder 57% med dansk oprindelse 23% med grønlandsk oprindelse Resterende primært med mellemøstlig og afrikansk oprindelse, mens 3 % fra østeuropa

18 Ungekortlægningens resultater Profil: 35 har tidligere været anbragt uden for hjemmet 49 har været dømt for kriminalitet (45% 5 gange eller flere) 47 borgere unge angiver at de har en psykisk diagnose 60 tilkendegiver de har et misbrug (78% hash/33% alkohol) 98 % angiver at de tager stoffer hver dag eller flere gange om ugen

19 Ungekortlægningens resultater Profil fortsat 68% er uden arbejde 16 % i aktivering eller jobtræning 64% er på Uddannelsesydelse 13% er på aktiveringsydelse 25 har ikke gennemført en folkeskole eksamen 7 er i gang med en ungdomsuddannelse 11 har færdiggjort en ungdomsuddannelse

20 Ungekortlægningens resultater Boligforhold: 86 % angiver at de er uden bolig 23% har oplevet at miste bolig Hovedparten nævner økonomi som det største problem og forhindring for at bevare bolig 68% bor hos venner/familier/bekendte 22% overnatter på Forsorgshjem/Herberg/Natvarmestue

21 Ungekortlægning - anbefalinger Udbredelse af Housing First princippet Styrket samarbejde omkring det 18. år for anbragte unge, herunder: - stillingtagen til fremtidig indsats for anbragte unge i god tid - indmeldelse i boligselskab før det 18. år - medlemskab i boligforening - kommunal udgift - udbredelse af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse

22 Ungekortlægningen - anbefalinger Styrkelse af misbrugsindsatsen for unge hjemløse, herunder: - Ungeafsnittet forpligtes til at perspektivere hvordan det kan/vil ske - muligheder for behandling til borgere med dobbeltdiagnoser - mulighed for behandling i døgnregi Styrkelse af indsatser for unge hjemløse grønlændere, herunder: - Grønlænderenheden forpligtes til perspektivere mulige løsningen i tæt sammenhæng med Grønlænderstrategien

23 Ungekortlægning - anbefalinger Opsøgende indsatser - Kortlægning - overblik: hvem går hvor? - Mere fokus på brobygning mellem opsøgende indsatser og Uddannelseshuset Styrkelse af samarbejde Kriminalforsorgen - Styregruppen ønsker at mødes med Kriminalforsorgen for perspektivering af muligheder for styrkelse af samarbejde omkring kriminelle unge.

24 Ungekortlægning - anbefalinger Andet: - fokus på etablering af jobmuligheder for ufaglærte unge, eks.vis socialøkonomiske virksomheder og skæve job - fokus på rådgivning og hjælp til økonomi i Uddannelseshusets vejledningskurser Styregruppen er ansvarlig for opfølgning

25 Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Boligafrapportering

26 Arbejdsgruppe på tværs af F&B Arbejdsgruppens mål: Opfølgning på handlingsplan for billige boliger Handlingsplan for sikring af boliger til unge specielt i overgangen fra anbringelse til egen bolig Handlingsplan for boliger til hjemløse unge Handlingsplan for boliger til socialt udsatte grønlændere

27 Opfølgning på handlingsplan for billige boliger Anbefalinger: At vi arbejder efter princippet om ikke at give slip før en anden har taget fat, og at den enkelte rådgiver følger boligsagen tættere og mere intensivt At 25% reglen fortsat anvendes og at det følges af bolignetværket At tilbud om billigboliger fra boligorganisation til boliganvisning er aftalt At praksis med øget brug af bevilling af depositum til private boliger som matcher boligorganisationernes leje fortsætter At udviklingen i forhold til antallet af billigboliger følges tæt i dialog ned By- og Landskabsforvaltningen

28 Handlingsplan for sikring af boliger til udsatte unge Anbefaling: At anvende startboliger til unge for at sikre en god overgang til at bo selvstændig

29 Handlingsplan for boliger til hjemløse unge Anbefalinger: Udbredelse af Housing First princippet som forudsætning for at hjælpe unge hjemløse At bolignetværksgruppen fortsætter Undersøgelse af muligheden for at etablere et akuttilbud/overgangsbolig At forvaltningen sender ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om midler til et tilbud

30 Handlingsplan for boliger til socialt udsatte grønlændere Anbefaling: Undersøgelse af muligheden for at etablere træningsboliger for udsatte grønlændere

31 Lokalt bolignetværk At Arbejdsgruppen for boligafrapporteringen fremadrettet mødes halvårligt, og fremover benævnes Bolignetværket Projekttovholder indkalder og koordinerer møder

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Afrapportering Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune 1 Baggrund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever i flere sammenhænge tiltagende udfordringer med at boligplacere en række

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 12.06.2015 kl. 09.00 Mødelokale E, 3.

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 12.06.2015 kl. 09.00 Mødelokale E, 3. Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Familie- og Socialudvalget Mødet den 12.06.2015 kl. 09.00 Mødelokale E, 3. Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering: Tema om unge hjemløse

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Kan evidensbaserede støttemetoder til hjemløse borgere overføres til misbrugsområdet?

Kan evidensbaserede støttemetoder til hjemløse borgere overføres til misbrugsområdet? Kan evidensbaserede støttemetoder til hjemløse borgere overføres til misbrugsområdet? KL s misbrugskonference 2013 Lars Benjaminsen 08-10-2013 1 Hjemløshed og misbrug Kategori Pct. af hjemløse mænd Pct

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Orientering om landsdækkende kortlægning af hjemløshed i Danmark 2019

Orientering om landsdækkende kortlægning af hjemløshed i Danmark 2019 Punkt 5. Orientering om landsdækkende kortlægning af hjemløshed i Danmark 2019 2019-073558 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering, Statusnotat vedr. Byens rum og socialt udsatte,

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING HJEMLØSESTRATEGIEN SAMMENFATNING INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 5 2.1 Organiseringen

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN METODESEMINAR BOSTØTTE-METODER: CTI CASE MANAGEMENT - ACT

HJEMLØSESTRATEGIEN METODESEMINAR BOSTØTTE-METODER: CTI CASE MANAGEMENT - ACT HJEMLØSESTRATEGIEN METODESEMINAR BOSTØTTE-METODER: CTI CASE MANAGEMENT - ACT INTERVIEW MED EN TIDLIGERE HJEMLØS.Han blev bare sendt ud i en lejlighed uden at have noget. Han havde kun det tøj han havde

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Puljeansøgning: Housing First

Puljeansøgning: Housing First Social- og Sundhedsforvaltningen Misbrusgorganisationen Overmarksgården Dato 10. februar 2014 Puljeansøgning: Housing First Implementering og forankring af bostøttemetoderne Critical Time Intervention

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Udgangspunktet for en forandring 2016

Udgangspunktet for en forandring 2016 Udgangspunktet for en forandring 2016 Baggrund & formål Horsens Kommune har siden afslutningen af projekt Housing First i 2013 arbejdet med, at nedbringe opholdstiderne for hjemløse på forsorgshjem jf.

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt fra Aarhus og på landsplan...

Notat. Indholdsfortegnelse. Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt fra Aarhus og på landsplan... Notat Emne Til Kopi til Status på Aarhus Kommunes Hjemløseplan maj 2012 Socialudvalget Maj 2012 Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI. Vejle Kommune Tværgående samarbejde Voksenudvalget Teknisk Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget

HJEMLØSESTRATEGI. Vejle Kommune Tværgående samarbejde Voksenudvalget Teknisk Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget HJEMLØSESTRATEGI Vejle Kommune 2019-2021 Tværgående samarbejde Voksenudvalget Teknisk Udvalg Arbejdsmarkedsudvalget TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE en fælles indsats Tværgående hjemløsestrategi Vejle Kommune 2019-2021

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN METODESEMINAR - UDREDNING OG PLAN - KØREPLAN FOR GOD LØSLADELSE 7. DECEMBER 2009 METODESEMINAR UDREDNING OG PLAN /GOD LØSLADELSE

HJEMLØSESTRATEGIEN METODESEMINAR - UDREDNING OG PLAN - KØREPLAN FOR GOD LØSLADELSE 7. DECEMBER 2009 METODESEMINAR UDREDNING OG PLAN /GOD LØSLADELSE HJEMLØSESTRATEGIEN METODESEMINAR - UDREDNING OG PLAN - KØREPLAN FOR GOD LØSLADELSE METODESEMINAR UDREDNING OG PLAN /GOD LØSLADELSE Program - formiddag 10.00 10.30 10.30 10.45 Velkomst og introduktion til

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær

Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Sagsnr.: 21068 Ansøger Forening/Organisation Kirkens Korshær Stilling i forhold til ansøgningen Forstander Fornavn Jette Efternavn Sølvhøj CVR nummer 48047750 Fødselsdato 05.11.1956 Køn Kvinde Adresse

Læs mere

Projektbeskrivelse: Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien

Projektbeskrivelse: Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien Projektbeskrivelse: Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien Titel Baggrund Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien i Viborg Kommune. Hjemløsestrategien 2009-2013 blev iværksat med henblik

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Kan metoderne fra hjemløsestrategien også bruges på misbrugsområdet?

Kan metoderne fra hjemløsestrategien også bruges på misbrugsområdet? Kan metoderne fra hjemløsestrategien også bruges på misbrugsområdet? Behandlingscenter Nordenfjord, Hjørring KL s misbrugskonference i Kolding den 07.10 2014 Steen Bengtsson Kan metoderne fra hjemløsestrategien

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Vidensession. At arbejde med investeringer, data og faglig omlægning til en forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet.

Vidensession. At arbejde med investeringer, data og faglig omlægning til en forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet. Vidensession At arbejde med investeringer, data og faglig omlægning til en forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet. Indhold Generel viden om projektet - Hvem, hvad, hvorfor og hvordan

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt

Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Housing First Midlertidig husly, uden egen lejekontrakt Forsorgshjem Hjemløsinstitution med fokus på udredning og botræning Gennemgangsboliger/Skurvogne Er en del af tilbudene i Psykiatri indsatsen. Housing

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN METODESEMINAR - OPSØGENDE OG KONTAKTSKABENDE INDSATSER

HJEMLØSESTRATEGIEN METODESEMINAR - OPSØGENDE OG KONTAKTSKABENDE INDSATSER HJEMLØSESTRATEGIEN METODESEMINAR - OPSØGENDE OG KONTAKTSKABENDE INDSATSER Program opsøgende og kontaktskabende indsatser 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.15 11.15 11.45 11.45 12.00 12.00 12.45 12.45 13.45

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT SOCIALFORVALTNINGEN Projekt for afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug HVAD ER ACT? Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren

Læs mere

Projektets titel Housing First revitalisering af voksenudsatte-området

Projektets titel Housing First revitalisering af voksenudsatte-området D ELTAGELSESFORMULAR - I N N O VATIONSPRISE N Projektets titel Housing First revitalisering af voksenudsatte-området Kommune(r) og evt. eksterne samarbejdspartnere Odense Kommune samt lokale NGO er der

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Implementering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse

Implementering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2018 Sagsid 18/10896 Implementering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse På baggrund af evalueringen af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse er udarbejdet

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual September 2015 1 Denne manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov

Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov Bevillingsudløb uden genfinansieringsbehov 2018 behov 2019 behov CTI-projektet

Læs mere

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT.

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Bostøttemetoder (CTI, ICM og ACT) Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Husk at alle spørgsmål skal indtastes

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention (CTI) Critical Time Intervention (CTI) VISO-konferencen 2016 Mogens Holm Sørensen og Gráinne Stevenson, Socialstyrelsen Hvorfor bruge CTI? Critical Time Intervention Fokus på borgerens behov for støtte i en

Læs mere

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Socialt indeks Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Kommunen bør sikre, at borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring.

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Metodebeskrivelse: Individuel case management (ICM)

Metodebeskrivelse: Individuel case management (ICM) Metodebeskrivelse: Individuel case management (ICM) Housing First som grundpræmis i arbejdet med Hjemløsestrategien og ICM metoden ICM metoden afprøves i en række kommuner, som en del af Hjemløsestrategien.

Læs mere

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Handicapudvalget Bilag 1. Pulje ansøgningen. Kommune: Gladsaxe

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Handicapudvalget Bilag 1. Pulje ansøgningen. Kommune: Gladsaxe GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Handicapudvalget 26-03-2014 Bilag 1. Pulje ansøgningen. NOTAT Dato: 25.02.2014 Af: Gitte Arndt Eierstedt Kommune: Gladsaxe Navn på tilskudsansvarlig: Simon Gahms Henriksen

Læs mere

Hjemløse og hjemløsetælling 2013

Hjemløse og hjemløsetælling 2013 Hjemløse og hjemløsetælling 2013 for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Lotte Kragelund Tilbudsleder Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, Center for Psykiatri og Handicap Sted:

Læs mere

Fokusområder for hjemløseindsatsen

Fokusområder for hjemløseindsatsen NOTAT Kontakt: Martin Fjording 17-08-2017 Fokusområder for hjemløseindsatsen Antallet af hjemløse er steget markant de seneste år, med 23 % flere hjemløse i 2015 end i 2009. Særligt antallet af hjemløse

Læs mere

Kortlægning af unge hjemløse i Aalborg Kommune. - I alderen 17 til 30 år

Kortlægning af unge hjemløse i Aalborg Kommune. - I alderen 17 til 30 år Kortlægning af unge hjemløse i Aalborg Kommune - I alderen 17 til 30 år Indhold 1. OPSUMMERING OG KONKLUSION... 3 2. INDLEDNING... 4 3. DEFINITION AF MÅLGRUPPEN... 5 4. DATAINDSAMLING... 5 5. RESULTATER...

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Hjemløseindsatsen

TÅRNBY KOMMUNE. Hjemløseindsatsen TÅRNBY KOMMUNE Hjemløseindsatsen Indhold 1 Hvorfor en strategi på hjemløseområdet...2 2 Rammevilkår...3 3 Målgrupper...6 4 Politisk vision...7 5 Målsætninger for den kommunale indsats...8 6 Anbefalinger...9

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

CTI-Hæfte Fokuspunkter og redskaber

CTI-Hæfte Fokuspunkter og redskaber CTI-Hæfte Fokuspunkter og redskaber CTI-hæfte. Fokuspunkter og redskaber EN HELHEDSORIENTERET INDSATS 2 BOLIG 3 PSYKISK HELBRED 4 FYSISK HELBRED 5 ØKONOMI 6 DAGLIGE AKTIVITETER 7 NETVÆRK OG SOCIALE RELATIONER

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

Indsatser mod misbrug til unge og voksne

Indsatser mod misbrug til unge og voksne Temaoplæg Udvalget for Velfærd Sundhed Indsatser mod misbrug til unge og voksne Kristian Jepsen, Center for Socialt Udsatte - CSU & John Voigt Jensen, Ungecentret 28.1.2015 1 Indsatser mod misbrug til

Læs mere

Evaluering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse

Evaluering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2018 Sagsid 17/30957 Evaluering af Projekt Overgangsbolig for unge hjemløse Indledning Projekt Overgangsbolig blev iværksat for at styrke indsatsen i forhold til

Læs mere

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention Critical Time Intervention CTI Hvor stammer det fra? CTI har til formål at styrke støtten i overgangsperioden CTI Målgrupper Hjemløse borgere med komplekse sociale problemstillinger, der flytter ud i egen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet FL konto: 15.75.21.10 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 Punkt 3. Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 2012-29258 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, nedenstående status vedr.

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Frivillighed, civilsamfund og AAK CFTF kerneopgaver, forebyggelse og tværfaglighed Frivillige, De frivilliges hus Integrationsråd, helhedsplaner, boligsociale

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:20 Mødested: Rådhuset, Lokale 428 Fraværende:

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK

EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK REGERINGENS HJEMLØSESTRATEGI EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 2009-2012 EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 1 Indhold Forord... 3 Hjemløsestrategien en strategi til at nedbringe

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere