Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V"

Transkript

1 Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre Sagsnr sagsbehandlingstiden i Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i sager om førtidspension Jeg har i dag afsluttet min undersøgelse af sagsbehandlingstiden i sager om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag i Københavns Kommunes Socialforvaltning og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Dok.nr. 13/ /NMR Bedes oplyst ved henvendelse Sagen drejer sig primært om kommunens manglende overholdelse af pensionslovens frist på 3 måneder for at træffe afgørelse i sager om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag. I anledning af to avisartikler bad jeg den 22. august 2013 Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om en udtalelse. Jeg modtog herefter forvaltningernes udtalelse af 4. oktober Den 11. oktober 2013 bad jeg forvaltningerne om en supplerende udtalelse. Jeg modtog herefter forvaltningernes supplerende udtalelse af 11. november Jeg er enig med forvaltningerne i, at sagsbehandlingstiden på 3 måneder for behandlingen af ansøgninger om førtidspension skal overholdes i videst muligt omfang i sager, der behandles på det foreliggende grundlag, at det kun bør være i særlige tilfælde, at fristen ikke overholdes, og at borgeren følgelig skal underrettes om den forsinkede sagsbehandling, årsagen hertil samt det forventede tidspunkt for en afgørelse. Jeg er endvidere enig med forvaltningerne i, at det er beklageligt, at man ikke nåede at få rettet op på udfordringen med at overholde kravene til sagsbehandlingstiden i 2012, inden det meget store antal ansøgninger i december 2012 vanskeliggjorde situationen yderligere. Endelig er jeg enig med forvaltningerne i, at det er beklageligt, at man på grund af de ekstraordinært mange ansøgninger, der blev indgivet i december 2012 efter de gamle regler, umiddelbart før de nye regler trådte i kraft, har haft svært ved at overholde 3 måneders fristen i ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag.

2 Jeg foretager mig imidlertid ikke yderligere i anledning af sagsbehandlingstiden i sager om førtidspension på det foreliggende grundlag i Københavns Kommune. Det skyldes bl.a., at forvaltningerne har oplyst, at sagsbehandlingsproceduren er gennemgået, og at man har foretaget væsentlige stramninger og ændringer, således at det kan forventes, at mindst % af de sager, hvor der er søgt om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag efter 1. december 2013, vil blive afgjort inden for fristen på 3 måneder, ligesom den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disse sager ikke vil overstige 3 måneder fra sagens påbegyndelse, til der træffes afgørelse. Jeg beder dog forvaltningerne om at orientere mig om status pr. 1. februar 2014 for de sager, hvor der blev indgivet ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag inden udgangen af Jeg beder også forvaltningerne om at underrette mig pr. 1. juni 2014 om, hvorvidt mindst % af de sager, hvor der er søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag efter 1. december 2013, som forventet af forvaltningerne, er blevet afgjort inden for fristen på 3 måneder, og om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disse sager ikke har oversteget 3 måneder fra sagens påbegyndelse, til der træffes afgørelse. Under afsnittet Ombudsmandens udtalelse nedenfor fremgår baggrunden for resultatet af min undersøgelse. Her følger først en kort gennemgang af sagen. 1. Sagens forløb Ombudsmandens beslutning om at indlede undersøgelsen Jeg rejste som nævnt ovenfor sagen på baggrund af to artikler i avisen.dk fra henholdsvis den 7. og 10. august Af artiklerne fremgik det, at 216 borgere, der havde søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag (nu pensionslovens 17, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 390 af 19. april 2013), havde modtaget breve fra Socialforvaltningen i juni og juli i 2013 om, at de kunne forvente, at deres sager ville blive afgjort inden den 31. december 2013 eller den 31. januar Ifølge artiklerne indebar dette en sagsbehandlingstid på op til 14 måneder. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen havde beklaget den lange ventetid og oplyst, at det ville blive sikret, at alle sagerne var færdigbehandlet i Jobcentret inden efterårsferien. Det var også oplyst, at baggrunden for sagsbe- 2/16

3 handlingstiden var, at der var modtaget 10 gange så mange ansøgninger om førtidspension i december måned 2012 som i en normal måned. I anledning af avisartiklerne bad jeg den 22. august 2013 Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om en udtalelse. Jeg henviste til 17, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013, hvorefter jeg af egen drift kan tage sager op til undersøgelse. Jeg bad bl.a. forvaltningerne om at oplyse mig om følgende: - Hvad sagsbehandlingstiden forventedes at blive i sager, der var overgået til behandling efter reglerne om førtidspension og skulle afgøres på det foreliggende grundlag, samt sagsbehandlingstiden i disse sager fra deres overgang til behandling efter reglerne om førtidspension og frem til den 22. august Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sådanne sager, der blev afgjort i 2012, dvs. fra sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, og til afgørelse blev truffet. - Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sådanne sager, hvor der i perioden 1. januar 2013 til den 22. august 2013 var truffet afgørelse. Desuden bad jeg om at få oplyst, om forvaltningerne havde iværksat eller forventede at iværksætte eventuelle tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden i de uafsluttede sager. Endelig bad jeg om at få oplyst, om det store antal ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag, der blev modtaget i december 2012, også havde haft eller kunne forventes at få betydning for sagsbehandlingstiden på andre sagsområder i de to forvaltninger, herunder i sager om førtidspension, hvor der ikke var søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag. I bekræftende fald bad jeg om at få oplyst, om der ville blive iværksat tiltag i den forbindelse. Forvaltningernes udtalelse af 4. oktober 2013 I udtalelse af 4. oktober 2013 oplyste forvaltningerne bl.a., at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afgjort i 2013 var 187 dage. Forvaltningerne oplyste også, at den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i kommunen i de sager, der ikke var afgjort pr. 23. september 2013, var 291 dage, og at den forventede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disse sager udgjorde dage. Det fremgår af forvaltningernes supplerende udtalelse af 11. november 2013, at de oplyste tal alene vedrører sager, hvor der var ansøgt om førtidspension inden 31. december /16

4 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afgjort i 2012 var ifølge forvaltningerne 157 dage. Forvaltningerne oplyste herefter følgende: Årsagen til de længere sagsbehandlingstider i 2013 skyldes, at et stort antal ansøgere benyttede muligheden for at ansøge efter de gamle regler inden årsskiftet, hvor den nye førtidspensionsreform trådte i kraft. Kommunen modtog i december 2012 godt 300 ansøgninger, hvilket er ca. 10 gange så mange ansøgninger som i en normal måned. Kommunen har anvendt mange ressourcer på i en projektorganisering og indenfor relativt kort tid at nå at forberede og implementere reformen på førtidspensions- og fleksjobområdet, herunder på vejledning til borgere om nye regler, kompetenceudvikling, udvikling af arbejdsgange, organisering af rehabiliteringsteam, herunder etablering [af] tværfagligt samarbejde og fysiske forhold mv. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen må imidlertid konstatere, at man for sent fik et overblik over, hvor stor arbejdsopgaven med at behandle mængden af egne ansøgninger om førtidspension, som blev modtaget i december 2012 var. Dette har betydet, at forvaltningen for sent fik taget ledelsesmæssige initiativer, som kunne forhindre unødvendige forsinkelser i sagsbehandlingen, og således at man i forbindelse med underretning af borgeren kunne have givet en rimelig grund for den lange sagsbehandlingstid. Forvaltningerne oplyste følgende om deres initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden: For det første er det forvaltningernes forventning, at det generelt er muligt i højere grad at overholde sagsbehandlingstiden ved en bedre tilrettelæggelse af sagsbehandlingen, blandt andet via arbejdsgange, som sikrer et effektivt sagsflow, herunder ved indhentelse af oplysninger fra samarbejdspartnere. For det andet har forvaltningerne sendt en fælles orienteringsskrivelse til borgerne om sagsbehandlingstiden i den konkrete situation. Herudover er der iværksat forvaltningsspecifikke initiativer, som samlet set medvirker til at nedbringe sagsbehandlingstiden og afvikling af sagerne. Disse initiativer indbefatter i Socialforvaltningen en omlægning af sagsbehandlerressourcer, så de prioriteres til behandling af førtidspensions- 4/16

5 sagerne på bekostning af opgaver de tidligere har varetaget supplerende til sagsbehandlingen, ansættelse af studentermedhjælpere til at varetage mindre opgaver, der kan lette sagsbehandlerne i deres arbejde og iværksættelse af overarbejde. I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indbefatter initiativerne ressourceallokering, ansættelse af vikar med stor erfaring på området og iværksættelse af overarbejde. Det er dog vigtigt at fastholde, at der er tale om en kompliceret lovgivning og sagsbehandling ved ansøgninger om førtidspension, og at der derfor er særdeles begrænsede muligheder for på kort sigt at tilføre flere sagsbehandlere. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har tilkendegivet at alle sagerne vil være oversendt til Socialforvaltningen senest ved efterårsferien. Der mangler p.t. at blive færdigbehandlet 129 sager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen efter de gamle regler. Hvis sagerne er tilstrækkeligt oplyst vil Socialforvaltningen tilstræbe, at sagerne er afgjort inden udgangen af januar 2014, samtidig med at sagerne efter ny ordning behandles. Det er forventningen, at også disse sager vil kunne ligge klar til afgørelse i Socialforvaltningen efter efterårsferien Forvaltningerne følger tæt op på afvikling af sagerne. Forvaltningerne oplyste følgende om konsekvenserne for andre områder af, at kommunen havde modtaget det store antal ansøgninger i december 2012: Begge forvaltninger vurderer at det store antal ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag, der blev modtaget i december 2012, ikke har haft og forventes heller ikke at få betydning for sagsbehandlingstiden på andre sagsområder. Pensionsansøgninger efter den ny lovgivning behandles og afgøres efter hovedreglen inden for de i loven fastsatte tidsrammer. Det store antal ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag, der blev modtaget i december 2012, har dog medført, at den fastsatte sagsbehandlingstid for en del af de pensionsansøgninger, der modtages på det foreliggende grundlag i 2013, heller ikke vil kunne overholdes. 5/16

6 Forvaltningerne har ligeledes iværksat initiativer til at imødekomme denne problemstilling, og forventer således at sagsbehandlingstiden kan overholdes efter udgangen af Forvaltningerne konkluderede følgende: Forvaltningerne finder, at sagsbehandlingstiden for behandling af [egne] ansøgninger om førtidspension på 3 måneder skal overholdes i videst muligt omfang, samt at det kun bør være i særlige tilfælde, at fristen ikke kan overholdes, og borgeren følgelig skal underrettes om den forsinkede sagsbehandling, årsagen hertil samt det forventede tidspunkt for en afgørelse. Forvaltningerne finder, at det er særdeles beklageligt, at man på grund af de ekstraordinært mange ansøgninger, der blev indgivet ved årsskiftet efter de gamle regler, samtidig med at de nye regler trådte i kraft, har haft svært ved at overholde den samlede 3 måneders frist for [egne] ansøgninger om førtidspension. Forvaltningerne har iværksat både fælles og forvaltningsspecifikke initiativer med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden i de uafsluttede sager, og følger tæt op på afvikling af sagerne. Ombudsmandens anmodning om en supplerende udtalelse I min anmodning af 11. oktober 2013 om en supplerende udtalelse bad jeg bl.a. forvaltningerne om at oplyse mig om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager, der var afgjort efter de nye regler pr. 23. september 2013, og den forventede sagsbehandlingstid i uafsluttede sager, der skulle afgøres efter de nye regler, idet jeg ikke havde modtaget disse oplysninger ved forvaltningernes brev af 4. oktober Jeg bad også forvaltningerne om at oplyse mig om baggrunden for den lange sagsbehandlingstid i 2012 og om, hvorfor der tilsyneladende indhentedes yderligere oplysninger i sager, hvor der var søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag. Jeg bad desuden Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om at oplyse mig om status for de 129 sager, som forvaltningen forventede, var oversendt til Socialforvaltningen senest ved efterårsferien. Forvaltningernes supplerende udtalelse af 11. november 2013 I supplerende udtalelse af 11. november 2013 oplyste forvaltningerne bl.a. følgende om sager, der skulle behandles efter de nye regler om førtidspension, der trådte i kraft 1. januar 2013: 6/16

7 Forvaltningerne kan endvidere oplyse, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i uafsluttede sager pr. 23. september 2013 udgør 102 dage, og pr. 31. oktober dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i afsluttede sager pr. 23. september 2013 udgør 105 dage og pr. 31. oktober dage. Forvaltningerne kan endelig oplyse, at den forventede sagsbehandlingstid for de uafsluttede sager, som skal afgøres på det foreliggende dokumentationsgrundlag og som er påbegyndt efter de nye regler efter 1. januar 2013 forventes at være tilsvarende sagsbehandlingstiden i 2012 (157 dage). Forvaltningerne kan dog supplerende oplyse, at man nu har gennemgået sagsbehandlingsproceduren og har foretaget væsentlige opstramninger og ændringer, således at det kan forventes, at for sager ansøgt på det foreliggende dokumentationsgrundlag efter 1. december 2013 vil mindst 85 % 90 % af sagerne ( ) blive afgjort inden for fristen på 3 måneder, ligesom den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disse sager ikke vil overstige 3 måneder fra sagens påbegyndelse til der træffes afgørelse. Forvaltningerne oplyste også, at baggrunden for, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2012 udgjorde 157 dage, var administrative vanskeligheder i forbindelse med at opfylde dokumentations- og vurderingskrav i sagerne. Forvaltningerne oplyste i den forbindelse bl.a. følgende: ( ) - Kommunen har en skærpet vejledningsforpligtelse, når en borger tilkendegiver at ville søge om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag eller sender en ansøgning herom. Kommunen har valgt at fortolke skærpet vejledningsforpligtelse, som en generel vejledning, som ikke forudsatte indhentning af oplysninger, som ikke fremgår af borgerens sag ( ). Det har gjort det muligt, at rejse sagen i løbet af 2-3 dage fra borgeren har tilkendegivet at ville søge eller rent faktisk har ansøgt. Det har så haft som konsekvens, at vejledningen af borgeren har været en generel vejledning, som alene baserede sig på oplysninger, som kommunen allerede besad, og ikke andre foreliggende oplysninger, som skulle indhentes hos sundhedsvæsenet, andre myndigheder m.v. 7/16

8 Denne fortolkning af hurtigst muligt og den heraf afledte praksis i forhold til vejledning og indhentning af oplysninger i tilknytning hertil har betydet, at oplysninger, som det har været nødvendigt at indhente for at behandle sagen, først er blevet indhentet efter at sagen er rejst, selvom de som led i en anden fortolkning af skærpet vejledningsforpligtelse kunne være indhentet inden sagen blev rejst. Dette har alt andet lige betydet, at kommunens opgave med at oplyse sagen efter at den er blevet rejst, er blevet større og som konsekvens heraf, at sagsbehandlingstiden fra sagen er rejst til den er afgjort er blevet længere. Det er lovgivningens forudsætning, at kommunen er i stand til at gennemføre sagsbehandlingen således at sagsbehandlingstiden overholdes, eller hvis sagsbehandlingstiden overskrides, at borgeren har ret til førtidspension fra det tidspunkt, [hvor] der blev truffet afgørelse om påbegyndelse. Det første så kommunen sig ikke i stand til i 2012 primært på grund af vanskeligheder i forbindelse med at opfylde dokumentations- og vurderingskravene i sagerne. Forvaltningerne har således tilstræbt, at ansøgningerne er blevet påbegyndt i umiddelbar tilknytning til henvendelserne, og har efter afgørelsen om påbegyndelse af sag om førtidspension foretaget en omhyggelig og grundig indhentelse af alle foreliggende oplysninger og en kvalificeret vurdering af arbejdsevnen for [at] sikre et bedst mulig dokumentationsgrundlag for afgørelserne. Forvaltningerne har endvidere tilbudt borgerne udtaleret i alle de omhandlede sager og har ligeledes i overensstemmelse med lovgivningen tilstræbt at orientere borgerne rettidigt i de sager, hvor sagsbehandlingsfristen blev overskredet. Her i 2013 har kommunen imidlertid gennemgået sagsbehandlingsprocedurerne og foretaget væsentlige opstramninger og ændringer; ligesom der er iværksat en meget tættere og tidligere opfølgning på den enkelte sag i forhold til sagsbehandlingstiden. Forvaltningerne skal imidlertid beklage, at man ikke nåede at få rettet op på denne udfordring inden det meget store antal ansøgninger i efteråret 2012 vanskeliggjorde situationen yderligere. Samtidig har kommunens Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, som har det politiske ansvar for området, besluttet et servicemål, som fastslår at der i % af sager om førtidspension på det foreliggende grundlag ikke må hengå mere end 8 uger fra det tidspunkt, rehabiliteringsplanens forberedende del efter aftale med borgeren er indledt og til sagens forelægges for rehabiliteringsteamet. 8/16

9 Det er i den forbindelse ved at blive afdækket på hvilke områder samarbejdet med de praktiserende læger kan styrkes, idet overholdelsen af sagsbehandlingstiden og servicemålet også afhænger af sagsbehandlingstiden hos den praktiserende læge. Forvaltningerne oplyste desuden, at der i sager, som afgøres på det foreliggende dokumentationsgrundlag, ikke indhentes yderligere oplysninger ud over de allerede foreliggende oplysninger. Forvaltningerne oplyste i den forbindelse følgende: Det betyder, at forvaltningerne i overensstemmelse med loven indhenter relevante foreliggende oplysninger både internt i forvaltningerne og eksternt. Det kan f.eks. være oplysninger fra hospitaler, speciallæger eller statslige forvaltninger, og det kan være oplysninger [fra] egen læge. Det skal supplerende bemærkes, at den eneste måde forvaltningerne kan få foreliggende oplysninger fra egen læge er ved at rekvirere en statusattest, som derved i princippet også er nye oplysninger, nemlig lægens vurdering. Det er dermed forvaltningernes opfattelse, at der ved lovens formulering ikke indhentes yderligere oplysninger skal forstås at kommunen ikke foranlediger nye oplysninger udarbejdet og ikke kun foreliggende dokumentationsgrundlag i jobcentret / kommunen. Ved foreliggende dokumentationsgrundlag forstås således allerede udarbejdet materiale, som en myndighed er forpligtet til at fremskaffe til brug for sagsbehandlingen. Det medfører således, at forvaltningerne i disse sager ikke iværksætter yderligere afklarende foranstaltninger eller lægeundersøgelser. Forvaltningerne oplyste følgende om status for de 129 sager, der manglede at blive færdigbehandlet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ved forvaltningernes udtalelse af 4. oktober 2013: Forvaltningerne kan oplyse, at de angivne sager bortset fra 1 sag påbegyndt før 1. januar 2013 (129) er oversendt fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Socialforvaltningen i forbindelse med efterårsferien. Det kan oplyses, at den sidste sag vedrører en sag, hvor borgeren efter påbegyndelse af pensionssagen flytter til en anden kommune. Den anden kommune når imidlertid ikke at træffe afgørelse før borgeren flytter tilbage til Københavns Kommune. Sagen forventes oversendt til Socialforvaltningen senest medio november. 9/16

10 De[t] skal nævnes, at der kan være et mindre antal sager, som efter behandling i Socialforvaltningen, herunder i forbindelse med borgerens udtaleret, skal belyses yderligere. 2. Ombudsmandens udtalelse 2.1. Retsgrundlaget Sagsbehandlingstiden Pensionslovens regler om førtidspension blev reformeret ved lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. Loven trådte i kraft den 1. januar Reglerne om behandling af sager om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag fremgik inden reformen af 17, stk. 1, 2. og 3. pkt., i pensionsloven (senest lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012). Efter reformen fremgår de tilsvarende regler af 17, stk. 2, i pensionsloven (nu lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013). Både efter de nye og de gamle regler om førtidspension skal kommunalbestyrelsen efter pensionslovens 17 behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan anmode herom. I sådanne tilfælde træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Påbegyndelsestidspunkt efter de gamle regler Efter de gamle regler burde kommunen træffe afgørelsen om at påbegynde sagen i umiddelbar tilknytning til anmodningen. Det fremgår af pkt. 13 i vejledning nr. 105 af 23. oktober 2002 om førtidspension fra 1. januar Vejledningen blev oprindeligt udarbejdet med sigte på de regler, der var gældende før reformen af 1. januar Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tog i principafgørelse nr. P-6-07 stilling til, hvad der skulle forstås ved i umiddelbar tilknytning til anmodningen, samt hvad der hvad der skulle forstås ved allerede foreliggende dokumentation i forhold til påbegyndelse. Beskæftigelsesudvalget bemærkede således, at en afgørelse om påbegyndelse efter lovens 17, stk. 1, 3. pkt., skulle træffes hurtigst muligt efter borgerens anmodning, idet grundlaget for at vurdere arbejdsevnen ikke behøvede at foreligge på dette tidspunkt. I den konkrete sag afgjorde udvalget, at kommunen burde have truffet afgørelse om påbegyndelse af sag om førtidspension på et tidligere tidspunkt end 10/16

11 3 uger efter ansøgers anmodning herom. Begrundelsen var, at kommunen ikke skulle foretage en vurdering af borgerens arbejdsevne i forbindelse med en afgørelse om påbegyndelse af førtidspensionssag på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Påbegyndelsestidspunkt efter de nye regler Efter de nye regler om førtidspension, der trådte i kraft den 1. januar 2013, forelægges sager på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Det fremgår af den gældende bestemmelse i 17, stk. 2, i pensionsloven (lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013). Forelæggelsen for kommunens rehabiliteringsteam sker umiddelbart efter ansøgningen. Hensigten med bestemmelsen i 17, stk. 2, er at sikre en fortsat hurtig behandling af sager, der skal behandles på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Det fremgår af bemærkningerne til 11, nr. 2 (bl.a. pensionslovens 17, stk. 2) i lovforslag nr. 53 af 1. november 2012 om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. Frister for afgørelse om førtidspension og eventuel udbetaling Både efter de gamle og de nye regler fremgår det af pensionslovens 21, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort. Efter pensionslovens 33, stk. 2, udbetales førtidspension månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af den fastsatte frist i 21, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Førtidspension, jf. 1. og 2. pkt., udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt Sagsoplysning inden reformen af 1. januar 2013 Sagsoplysning inden påbegyndelse af førtidspensionssag Som nævnt ovenfor under pkt fastlagde Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg i principafgørelse nr. P-6-07 bl.a., at grundlaget for at vurdere arbejdsevnen ikke behøvede at foreligge på det tidspunkt, hvor kommunen traf 11/16

12 afgørelse om påbegyndelse af førtidspensionssag efter den tidligere 17, stk. 1, 3. pkt., i pensionsloven. Sagsoplysning inden afgørelse af førtidspensionssag I sager, der påbegyndtes efter den tidligere 17, stk. 1, 3. pkt., i pensionsloven, skulle der ikke indhentes yderligere oplysninger. Grundlaget for afgørelsen om førtidspension i disse sager skulle udarbejdes efter reglerne i lovens 19, stk. 1, ud fra de foreliggende oplysninger. Det fremgik af 7 i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om social pension. Efter lovens tidligere 19, stk. 1, (senest lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012) skulle grundlaget for en afgørelse om førtidspension bestå af følgende: 1) en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, 2) en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført, 3) den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat, 4) den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller 5) angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, som den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre. Følgende fremgår bl.a. af pkt. 19 i vejledning nr. 105 af 23. oktober 2002 om førtidspension fra 1. januar 2003: Er sagen om førtidspension påbegyndt på grundlag af borgerens ansøgning, skal der tages stilling til, om der kan tilkendes førtidspension eller ej ud fra de foreliggende oplysninger. De foreliggende oplysninger anvendes til udarbejdelse af borgerens ressourceprofil ( ) og til at udforme de krævede redegørelser og faglige forklaringer efter lovens 19, stk. 1. Hvis dokumentationsgrundlaget er tilstrækkeligt, og lovens betingelser for tilkendelse af førtidspension er opfyldt, tilkendes der førtidspension. Hvis dokumentationsgrundlaget ikke er tilstrækkeligt, eller hvis der på det foreliggende grundlag ikke kan tages stilling til, i hvilket omfang arbejdsevnen er nedsat, gives der afslag på tilkendelse af førtidspension. I sådanne tilfælde skal kommunen herefter vurdere, om der er grundlag for at yde anden form for hjælp efter den sociale eller anden lovgivning. Ankestyrelsen tog i principafgørelse nr. P stilling til, hvad der skulle forstås ved det foreliggende dokumentationsgrundlag : 12/16

13 Ved foreliggende dokumentationsgrundlag forstås allerede udarbejdet materiale, som en myndighed er forpligtet til at fremskaffe til brug for sagsbehandlingen. Der blev lagt vægt på, at myndigheden efter de forvaltningsretlige regler er forpligtet til at oplyse en sag tilstrækkeligt til at der kan træffes en korrekt afgørelse, og at borgeren har ret til at medvirke til oplysning af sin sag. I den konkrete sag bemærkede Ankestyrelsen, at kommune og nævn havde begået en fejl ved at afvise at inddrage en speciallægeerklæring. Ankestyrelsen lagde vægt på, at erklæringen forelå ved partshøring i forbindelse med afslutning af ressourceprofilen forud for pensionsafgørelsen Sagsbehandlingstiden i Københavns Kommune Sagsbehandlingstiden efter de gamle regler inden påbegyndelse af førtidspensionssag Jeg har ikke bemærkninger til, at kommunen efter de gamle regler traf afgørelse om påbegyndelse af sag om førtidspension efter den tidligere 17, stk. 1, 3. pkt., i pensionsloven 2-3 dage efter modtagelsen af ansøgningen. Jeg henviser i den forbindelse til Ankestyrelsens principafgørelse nr. P-6-07, hvor Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bemærkede, at en afgørelse om påbegyndelse efter lovens 17, stk. 1, 3. pkt., skulle træffes hurtigst muligt efter borgerens anmodning, idet grundlaget for at vurdere arbejdsevnen ikke behøvede at foreligge på dette tidspunkt. Jeg bemærker, at jeg ikke herved har taget stilling til det oplyste om kommunens servicemål efter de nye regler, som fastslår, at der i % af sager om førtidspension på det foreliggende grundlag ikke må hengå mere end 8 uger fra det tidspunkt, hvor rehabiliteringsplanens forberedende del efter aftale med borgeren er indledt, og til sagen forelægges for rehabiliteringsteamet. Sagsbehandlingstiden inden afgørelse af førtidspensionssag Som det fremgår af ovenstående, skal sager, der efter ansøgning overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, afgøres på det foreliggende grundlag, dvs. at der ikke skal indhentes yderligere oplysninger, inden der træffes afgørelse i sagen. Afgørelse i disse sager burde derfor alt andet lige kunne træffes inden for forholdsvis kort tid, og det er også hensigten med lovgivningen. Jeg er derfor enig med de to forvaltninger i, at sagsbehandlingstiden på 3 måneder for behandling af ansøgninger om førtidspension skal overholdes i videst muligt omfang, i sager der behandles på det foreliggende grundlag, at det kun bør være i særlige tilfælde, at fristen ikke kan overholdes, og at borgeren følgelig skal underrettes om den forsinkede sagsbehandling, årsagen hertil samt det forventede tidspunkt for en afgørelse. 13/16

14 Jeg er endvidere enig med forvaltningerne i, at det er beklageligt, at man ikke nåede at få rettet op på udfordringen med at overholde kravene til sagsbehandlingstiden i 2012, inden det meget store antal ansøgninger i december 2012 vanskeliggjorde situationen yderligere. Endelig er jeg enig i, at det er beklageligt, at man på grund af de ekstraordinært mange ansøgninger, der blev indgivet i december 2012 efter de gamle regler, umiddelbart før de nye regler trådte i kraft, har haft svært ved at overholde 3 måneders fristen i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag. Forvaltningerne har imidlertid oplyst, at sagsbehandlingsproceduren er gennemgået, og at man har foretaget væsentlige opstramninger og ændringer, således at det kan forventes, at mindst % af sagerne, hvor der er søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag efter 1. december 2013, vil blive afgjort inden for fristen på 3 måneder, ligesom den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disse sager ikke vil overstige 3 måneder fra sagens påbegyndelse, til der træffes afgørelse. Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning af sagsbehandlingstiden i sager om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag i Københavns Kommune. Jeg har ved min beslutning også lagt vægt på, at jeg forstår forvaltningernes udtalelse af 11. november 2013 sådan, at den frist for afgørelse af sagerne, som de berørte ansøgere blev stillet i udsigt af kommunen i sommeren 2013, forventes overholdt bortset fra et mindre antal sager, som eventuelt skal belyses nærmere. Jeg beder dog forvaltningerne om at orientere mig om status pr. 1. februar 2014 for de sager, hvor der blev indgivet ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag inden udgangen af Jeg beder også forvaltningerne om at underrette mig pr. 1. juni 2014 om, hvorvidt mindst % af de sager, hvor der er søgt om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag efter 1. december 2013, som forventet af forvaltningerne, er blevet afgjort inden for fristen på 3 måneder, og hvorvidt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disse sager ikke har oversteget 3 måneder fra sagens påbegyndelse, til der træffes afgørelse. Jeg bemærker, at jeg ikke ved min undersøgelse har taget stilling til den nærmere karakter af forvaltningernes tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden Sagsoplysningen i Københavns Kommune i sager om førtidspension på det foreliggende grundlag 14/16

15 Forvaltningerne tilkendegav i deres udtalelse af 4. oktober 2013, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen manglede at færdigbehandle 129 førtidspensionsager på det foreliggende grundlag efter de gamle reger. Samtidig oplyste forvaltningerne, at hvis sagerne var tilstrækkeligt oplyst, ville Socialforvaltningen tilstræbe, at sagerne var afgjort inden udgangen af januar Det anførte gav anledning til, at jeg i min supplerende høring af 11. oktober 2013 bad forvaltningerne oplyse mig om, hvorfor der i sager, hvor der er søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag, tilsyneladende blev indhentet yderligere oplysninger. Sagsoplysning efter de gamle regler inden påbegyndelse af førtidspensionssag Jeg har ikke bemærkninger til kommunens praksis efter pensionsreglerne før reformen af 1. januar 2013, hvorefter kommunen traf afgørelse om, at en sag skulle påbegyndes på det foreliggende dokumentationsgrundlag uden at indhente allerede foreliggende oplysninger hos sundhedsvæsenet, andre myndigheder mv. Jeg henviser i den forbindelse til Ankestyrelsens principafgørelse nr. P-6-07, hvor Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bemærkede, at en afgørelse om påbegyndelse efter lovens 17, stk. 1, 3. pkt., skulle træffes hurtigst muligt efter borgerens anmodning, idet grundlaget for at vurdere arbejdsevnen ikke behøvede at foreligge på dette tidspunkt. Sagsoplysning efter de gamle regler inden førtidspensionssagens afgørelse Jeg har ikke bemærkninger til kommunens hidtidige praksis efter reglerne før reformen af 1. januar 2013 med at indhente allerede foreliggende oplysninger fra bl.a. hospitaler og speciallæger, inden der træffes afgørelse om førtidspension. Jeg henviser i den forbindelse til Ankestyrelsens principafgørelse nr. P-25-04, hvorefter det foreliggende dokumentationsgrundlag skal forstås som allerede udarbejdet materiale, som en myndighed er forpligtet til at fremskaffe til brug for sagsbehandlingen. Jeg har ikke herved taget stilling til spørgsmålet om indhentelse af eventuelle oplysninger i sager, der skal behandles efter de nye regler pr. 1. januar 2013, herunder hvornår dette i givet fald skal ske. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen, men afventer orientering om sagsbehandlingstiden, jf. min anmodning ovenfor under pkt Jeg har sendt et enslydende brev til Socialforvaltningen. Med venlig hilsen 15/16

16 16/16

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen.

Fælles for sagerne er, at der som jeg har forstået det er en ventetid på omkring et år, før de pågældende kommer til samtale i kommunen om sagen. Odense Kommune Flakhaven 2 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016 Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Egedal Kommune Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 19. juni 2017 skrevet til Ankestyrelsen om Egedal Kommunes offentliggjorte

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 25-11-2016 Sagsnr. 2016-0415706 Dokumentnr. 2016-0415706-1 Kære Ulrik Kohl

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice København

Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Resumé 7. november 2018 Ombudsmanden havde i 2017 undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider for de

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Orientering om behandling af sager om førtidspension... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden samtykke af børn og unge af forældre uden lovligt ophold eller med processuelt ophold

Hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden samtykke af børn og unge af forældre uden lovligt ophold eller med processuelt ophold Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - Bilag 106 Offentligt Folketinget, Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Rådhuset 1599 København V Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 15-06-2010 Sagsnr. 2009-180637 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 17 stk1 - Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588

Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Retsgrundlaget for undervisning i opholdssteder og døgninstitutioner uden intern skole, ministeriets sagsnr. 17/15588 04-10-2018 1. Indledning

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Kommunens sagsnr. 15/34881 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F 2015-33822 Dato: 27-11-2017 Kommunens sagsnr. 15/34881 Ankestyrelsen Henvendelse vedrørende Guldborgsund Kommunes fastsættelse af vederlag til stedfortrædere

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 29. april 2015 REGULATIV FOR BORGERRÅDGIVEREN I GLADSAXE KOMMUNE 1. Generelt om Borgerrådgiveren i Gladsaxe Kommune Om Borgerrådgiverfunktionen 1.1. Gladsaxe Kommunes

Læs mere