"Hei Matematik" på amsø Festival

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Hei Matematik" på amsø Festival"

Transkript

1 1 0. -klasse pr Øven: [Vatematik Sm bilag til dette pgavesæt er vedlagt et svarark. Ir/aj "Hei Matematik" på amsø Festival Dcn f'ørste Samsø Festival blev afhldr i lg8g. Festivalcn har værct aflrldt ijuli måncd hvert år si«lcn I.1 Hvr mange gange har der været afllclt Samsø Festival? Festivalen begynder nsdag kl. l7:00 g slutter natten rnellem lørdag g sønr1ag kl. 02:00 1.? Hvr lang tid varer festivalen? Katrinc g Julie tager sammen til Samsø Festival Ililletten kstcr 950 kr. pr. persn. Dertil kmmer en fælles teltplads til 50 kr., i,3 ' lll,r meget skal Katrine g Julie i alt betale? \ N 0 $ De ankmmer med færyen fra Kalundbrg til Klby Kås klkken l9:50 trsdag aften. De cykler fia Klby Kås til festivalpladsen ad den blå rute med en gennemsnitsfart på l5 kmlt. Ruten er l0 krn lang. Det tager en halv time at kmme ind. Klkken 2l:00 trsdag aften spiller gruppen,.hej Matematik" på Strescene. t-4 Undersøg. m Katrine g Julie kan nå at se "Hej Matematik". Efter festivalen vil pigerne cykle til en campingplads nrdst fr Nrdby. På krtet. der findes på svararket, er campingpla«lsen markeret Indtegn på svararket en cykelrute fra festivalpladsen til campingpladsen. 1.6 Undersøg, hvr mange kilrneter cykelruten fra lestivalpladsen til carnpingpladsen er. JO

2 Lt, 'JåuuÅ.Ic lellcluu t Sutu8rls ast,tluecrd ucp u8r:ag 6"1 '698 IIl l8et:^ ] llsl-rbå 6002 rqll '9f uac ruleredsåur gd;auu,t I [gs..il]e-e1eyq ftr11,, ueddn;fl spåeq 6002 IIn! '02 LIa(I,,,:8utultds3e Iulttu prlrtes ]3pJt?..3c1 3 n61,, riafueb-jb uefrulu11ds3eløepn luac:deeuuut"t't11, 8'[, c,3urs sles 3p ecl 8rs Jelcprl:;riutulrdsle LL)g LTt ep Llepr.\q 'uur8etpeputd 1e t st1 L'J 'eirufi LgB Læ 1.r11rdsje tlu I ia 'rrr:a11rds1e l lsl^ lc:cp 'ciues slss 3C iii:.,.: n :{l{l'r!ir 1\{41 + * + srteld ygg'59 såe;d gg1'g såegd ggg'99 {It8!} r)lpytitåly!'t 139 re 11seuuÅ51 rltllytrlslyl*{ a3h!r Mt UV PN!Å ixlt1gf.titvh flh lp ueqqndrelue3 t t sfirp 1gg'91 fillwlalwl gp 1r el s ng < sf;egd 679'99 s{e;d 956'99 r,a{l l},!}'i s I {iii f lil lr pu8ut{lgrll tllll\t;'ra.!.}'ti''i 13il lr lteurolst{ [A *g6,y"'cr:r ;r1u11 ra111dqr.pn-d6 ixuwl3ryh r3fi Olf E n rl'.rll 3! rur* L{)L L??:e a8ues.. 11}8LLIe}ut{!H,. ellslr: :r8uru1rds1e IulLIs epalules }ac 'tc11rdslu :e afruu:-..slrleulalehl ia11,. ueddnlfr.tfrue8 cfiueru l,\q 'ls aryrl 3 tlljle) JBq le]]ulalul d

3 2 l\ffald pa Rskilde I [ løbet af hele festivalperiden i 2009 blev der på Rskilde Festival indsamlet 1538 tn affald. Der var i alt deltagere på festivalen i llvr mange kilgrarn affald var der i gennemsnit pr. deltager? Den samlede affaldsrnængde var frdelt rned 54 tn før, 594 tn under g 890 tn efter festivalen. ffil Vis frdelingen af affaldsmængden i et ci:teldiagram. Cre.lt polfoti) tsiå{ OAISCAAF MIRIA\'I Rskildc Fcstival har det rnål at nedbringe affaldsmængden på de 890 tn. der skal samlcs cftcr f'estivalen. Målet er at nedbringe mængden rned 5 -å r:r årct På svararket cr påbegyndt cn tabel. der skal visc det ønskede lalcl i affaldstnængdcn 2.? Udregn affaldsmængdcrnc fr årene trem til Brug et it-værktøj eller svararket Tegn en graf, der viser det nskede fald i affaldsmængden. Brug et it-værktøj eller svararket. å.s I hvilket år vil vægten af affaldsmængden være under 700 tn. hvis det går sm ønsket? iffi.j Opstil en funktinsfrskrift, der viser sammenhængen mellein antal år g den ønskede affaldsmængde. 38

4 6t 'lcår} ij iplrl x cd )iæ.r} I ru 1ufr.).r -rlttlrlrl -rip l1l '.r] u plisrlrr,{)^pr.llls 8s:rpLr-] 6'2, '6002 psru 0 Ip 116l rg upuacl laq gd rss ueru rsu '0,6 91 ra 8rpe1s lt,årlsac aplrls; gd ufa.r.r; uapq r1uåspuus ru ' øs"rapug t *.* 'splri u lll nl ra^r6q ueu upul 'lla} }ælunar ip6 la rarl a^ur }e I l$lx rø6 pu qrl d u Lu lb lj JCIlBl J8p 'l6u Ja rp 'zaaz- L/6 L Bri ulb^r} J pllxsciu rl ural?p Bd lpll 1 l1 rer.l ltl{il iualb^rl ac pl!)ts0h rl uaiill $el ra6! la0 'u6r r, pq6rlufi pues % I usu al {JæuI le,ul sj aplusu gd 6e1 i æl cpr:'rllrr-ullt1 \lnfl cd uulu iulrli [00I I ;ufi: ]sur.rap lpy{.rll }iiilr,\q I,, L'C.;, %E I 2'% t *, E'-"S E S *'&g E P g tetsj\r.... d) 6) d) d) d) 6r 6, d) 6) 6, d, 6, 0t n7 0s a? nc apthsu Ja^ u6au 0s urur; u6g '600u paru 3 Il) It6t e& leåils d splii X gd tp1e3 ;p u8a-r la8tu.r,tq :ssl"*. r p ruaq larurau":8etg 3.r-1 )s lrplt;1;?.iu ucliæ,r.rl,\rlq']rilru :ltti.l.t 1rp sli\g

5 3 Ovematn Skanderbrg Festival På Skanderbrg Festivalcn er dcr mulighed fr at vernatte i en såkaldt CanSleep. Det er en dåse i strt frmat, stn cr indrcttet mtld både rnøbler g sveplads. Skitse Hems 50 2,15 Stige il 2,20 m Hvad er en hems? En hems er en hylde eller en afsats, sm er placeret ppe under lftet. Den cylinderlrmede del alen CanSleep måler 2,24 m i diameter g 3,50 m i højden. Hems ffif:l Beregn rumfanget af den cylinderfrmede del af en CanSleep. I en CanSleep er der en hems, hvr man kan sve. Hemsen er en cirkelfnnet plade med et hul. Hullet er aqrænset af tinlestykker g cirkelbuer. Hullet i hemsen 3.2. Tegn hullet i hemsen i målestksfrhldet I : "4 3,5 Beregn mkredsen af hullet i hemsen. Beregn arealet af hullet i hemsen Hemsgn er anbragt 2,15 m ver gulvet. Man krnmer p på hemsen ad en stige. Stigen danner en vinkel på 70" med gulvet. Hvr lang skal stigen være? (, (,t r) 3 20 cm 40

6 lv atelidilqluv 6!n i9l:l J I i I I, 'rååq å]tr p r leileff8åqpul 3 aranlslljs tallrlluu rlrcllur taplq,rj ArrISeq 3 u8rlueuue5 s'? (,luuanlslrt apallues ]ap lu uelåp^lur{ ueul.rgu Åq ucllrarl I ', '..J0-I3LtlLLlnS,. ueuul{ }8 ue}sar pl,(jpn b'b '"^le,t:apun Ers apal>1r,rpn lap nls'lclluun{slrljb 8ur11ætuaulurss u tpuå8aqgd rc..}a;anlurns.. Lragl lsjeå pallr LleulrlI I l,uaju{ -ralq Ir} lrusuauue8 r Jp.rB^ ajanlslr} 8uuu-r.r,r.11 c'n '"raåq a1l apje raår{ r }.rrr) uø-rd lrt tellut-inlsll] gss -reslå uellciqel ').rrr.r11 LrøreJu 8øscq IrJ rus ':e,(q ap r i11ep88{qpul rssr^ urs 'laqut ue ra tal.reruås?d 'ujnljs cp8uæ1 cpclrlrus up u8c:ag Z'i L8 91 9ZZ LAV v6z 66e /8e u^bquaqø» t8 t0l L9l 9qt Itz 8te 9te pa^] æn 99t?0t L tL 8tL tl ssup 9ZZ L9l L L8 IL Du;p1y LZV 99 v9z 96t 601 L7t gle 6rqley,62 9VZ 'L snl{ry e 8eL L8 LA' urureg L84 tz t IL tle 8?L 88 6refqs3 x cr :f ::r :f Z E A) + - :) U' X a- 3', ( er ā -:, C a :E ::. 5 «) m U) "g d 'au.radq rrtellau.r relrlrlrl r LrapuulsJ? lsra uallq I ']elrr?re^s gd 1a1r1s1r?{uuug gd ue.rn1 u8elpuj J'i 'llni'92 uap rr^equqø) I p]ln[;^ 3 rlnl'91 uap Sralqs3 r a1pu,{8aq uarnj '{ruluuug r.redq }} 6002 r1n[ r a18øsaq u3u) uørd,v'

7 Elevens navn Ark Elevens nr Ark i alt nr. KIasse/hld: Elevens underskrift Sklens navn Tilsynsførendes underskrift: fslo MATEMATIK..,, r1.,,'1 maj2010 1,..-1 :.'l i..:,,r'r. Skal afleveres sammen med de øvrige pgavebesvarelser Opgave 1 N Gampingplads *ø Y ]: Samsø Festival,44

8 ev i t 00 I X ul r ipsuær.usple#v II 0r0z OI 610u 6 8r0z I LT C t- 9r0z I r03 vtaz v I0u t rt0z z ITOZ 9r8 I 0I0z e ut! sptuæusplbrlv rf letuv I V ri EI II OI 6 6 L s let ry I ( f C L z a^e6d JIi IUUY et II 0t 6 I L 9 i t u I

9 Opgave 4 b juli a.r.:.t ;r, :rif-., i; :.--. i.f.a..1l 44

10 9V 00 3s r }IB I 000 0? V/9 B L u^elluqøx 000 Le r L.I L.F p Ål æn aaa ez 8/9 89 L ssu p 000 er 6re 9 u;p1y 000 9L /6? LO L 0:qley 00 e 000 eu 98,,6t3,nqJY zl al? 9y u1urc;-1 000,8 L 000 Br e0 L/ j,afss3 lajrxuns ranl lrl teua66åqpul Åg y ane6d6

Festivalen begynder onsdag kl. 17:00 og slutter natten mellem lørdag og søndag kl. 02:00.

Festivalen begynder onsdag kl. 17:00 og slutter natten mellem lørdag og søndag kl. 02:00. "Hej Matematik" på Samsø Festival Den første Samsø Festival blev afholdt i 1989. Festivalen har været afholdt i juli måned hvert år siden.»tf**''* r Hvor mange gange har der været afholdt Samsø Festival?

Læs mere

fs10 1 Hej Matematik på Samsø 2 Affald på Roskilde Festival 3 Overnatning på Skanderborg 4 På tur med Grøn Koncert Festival Festival MATEMATIK

fs10 1 Hej Matematik på Samsø 2 Affald på Roskilde Festival 3 Overnatning på Skanderborg 4 På tur med Grøn Koncert Festival Festival MATEMATIK fs10 10.-klasseprøven MATEMATIK Maj 2010 1 Hej Matematik på Samsø Festival 2 Affald på Roskilde Festival 3 Overnatning på Skanderborg Festival 4 På tur med Grøn Koncert Som bilag til dette opgavesæt er

Læs mere

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke Birkevænget 1 10 cx 2036 2 Birkevænget 2 10 cp 2836 2 Birkevænget 3 10 cz 2010 2 Birkevænget 5 10 cy 2085 2 Birkevænget 6 10 cr 2953 4 Samlet 10 cs 2940 ejendom Birkevænget 7 10 cn 2045 2 Birkevænget 9

Læs mere

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti \J V t )ltt - QJ'.3 -cl fiu CT; {-' r, 4t CL ffi:%- :--i & -i +. u? tt C v -J, t u) z jj ts3r.:-i r \-/ lc)! O-d u u ti 't? t d, iu -* u9.n lr ) '(J ) +ry.! j!! (-,9 D 5)d d" \) O u '- *dvn r/ - R, ';*r

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Udarbejdet 21. august 2013. Revideret 31. jan. 2018. Revideret 8. februar. Revideret 31. januar 2018 af Stine Holm, Halsnæs

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU Y ci c+c\ > >> J 6B xr. t 0fJ) tt rj 6t (V 6g r cg A i! :.?6 [. _. 6> t\n t\\ Y '': t ib Y\At :U g i.j ct l l P ij li^ ri Y'+ (Yt r?3 '.0 ii r\ " \J/ iy ri 9 rt3.8 'n A! 6s X ct.:+. l*lq* Ui9 *..1 *.*.!i.i

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

PÅTEGNING

PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

s", U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H" O.T!\ E trhnx 8. lxci va-.

s, U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H O.T!\ E trhnx 8. lxci va-. \.l \ \l \R cj U u \ < \) R " \ (\l l l!{ (J x ) ii 9/ & B U: >': :U S * i fl q!. > ' z 1 ( 8 :.xx \O 3 9 VY Y : ii 0) ) (!i! > l/. ( < l y( \O c. )< O c = O 1 O x 9 c ' c4 : l c. \ l.! (1) u f \ O 1 '

Læs mere

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka.

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka. 2 (Dem Baron van Swieten gewidmet) _ l' r:tl L van Beethoven, Op 21 (17701827) Ü Aufführung 2 April 1800) Bearbeitung YOl Xaver Scharwen ka f P cresc pdolce == == ==== p Stich und Oruck,on Jo Eber\e &

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave Indkaldelse til rdinær generalfrsamling Grundejerfreningen Ullerødhave 2. April 2014 Dat. Trsdag d. 24. April 2013 Tidspunkt.. 19.00 Sted.. Kkkedal vest (tidligere Hlmegårdssklen) Denne indkaldelse indehlder.

Læs mere

Mandag 8 juli 2019 SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I ZOBLIN. Alle værdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db)

Mandag 8 juli 2019 SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I ZOBLIN. Alle værdier er frit-felt (korrektion = -6 db) Mandag 8 juli 19 8 11 12 13 i4 15 16 17 18 i9 21 22 23 24 1 2 3 5 7 Den grå kurve viser det registrerede lydtrykniveau LAeq pr. 1 min. . i swcco'» Tirsdag 9 juli 19 LAeq = 68 [db] LAeq = 58 [db] LAeq =

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1 JRFORIG YGBYVJ 31 / VDBDVJ 1 www.bricksit.cm/jrfrning RGSKAB FOR PRIOD 1/11 211 31/1 212 Administratr : Rgnskabt : Flmming Trp Udarbjdt af : yngbyvj 31 Flmming Trp 29 Hllrup Tlf. 3965 6288 Rvidrt af: Mail:

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU101-MAD Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00-13.00 Post Danmark Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Mikkelmark, Hou, 9370 Hals. Jf. generalforsamlingsbeslutning 2017

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Mikkelmark, Hou, 9370 Hals. Jf. generalforsamlingsbeslutning 2017 Vedtægter for Grundejerforeningen Mikkelmark, Hou, 9370 Hals Jf. generalforsamlingsbeslutning 2017 24.06.2017 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mikkelmark og foreningen er stiftet 1. juli 1971

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voer A. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voer A. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ---- - 00735.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00735.00 Fredningen vedrører: Voer A Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 06-02-1940, 15-11-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Videncentret for Landbrug. Præsevej 18, Skals. H rn H. o H. o o

Videncentret for Landbrug. Præsevej 18, Skals. H rn H. o H. o o 6 c r 6 'c L cg r { c ;"*-- *-"-*j { [5 4 + C J '(r 9T D 'l r D J =9 9T )D ;"*-- *-"-*j [5 C 'rl D '(r [5 9T l' r'(r (rr (r [5=9 'rl Cl- "*-- *-"-*j (/l l- >+ c> c) c'{ (6 {P{ +J{ U - p >+ (/l l- c l'rr

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g ap/11-da Almen sprogfors 14 1g ap/11-la Almen sprogfors

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

fsa 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole 5 Sammenhænge i kvadrater Matematisk problemløsning

fsa 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole 5 Sammenhænge i kvadrater Matematisk problemløsning fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 For lidt eller for meget søvn? 2 Til sundhedsplejerske 3 Erobre flaget 4 På efterskole

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Temadrøftelse Integration, dagtilbud 2018

Temadrøftelse Integration, dagtilbud 2018 Temadrøftelse Integration, dagtilbud 18 Dagtilbud Burma Rumænien Dagtilbud Bosnien Ukraine Litauen Libanon Familiens oprindelsesland for børn i børnehaver Holland Congo Letland Eritrea Tyrkiet Polen/Danmark

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1 0 A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard LMK Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold C Flyverhjemmeværne Flyverhjemmeværnet LMD Odense Nyt fra stabseskadrillen -.

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

I II / si, J.nr.: /77 PB/lv. Stempelfri EKSPROPRIATION

I II / si, J.nr.: /77 PB/lv. Stempelfri EKSPROPRIATION Mtr. nr., ejer/av, sogn: 7 a m.fl., Stempel: (i Kbenhavn kvarter) S. Svenstrup by, eller(1 de snderjydske lands- Svens t rup sogn dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. Kbers Kreditors

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Årsrapport 2004

Fiskeridirektoratet. Årsrapport 2004 Fiskeridirektoratet Årsrapport April 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...3 1.1 Virksomheden...3 1.2 Overordnede resultater...3 Finansielt resultat...3 Årets resultater...5 1.3 Det kommende år...5 1.4

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Dato Tognr Fra station Afg kl Til station Ank kl Vogn Plads nr.

Dato Tognr Fra station Afg kl Til station Ank kl Vogn Plads nr. 1a, 23 elever 29.09.2011 TOG Nakskov 07:47 Nykøbing F 08:33 Regionstog Lolland 29.09.2011 2218 Nykøbing F 08:49 Ringsted 09:50 12 72-108 29.09.2011 933 Ringsted 10:07 Sønderborg 13:07 14 41-43,51-87 01.10.2011

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If "r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r ø 8 1 ;?~;d 8' cl nge & Carmen nge & Lotte -, 5 6 l{ ~? q SD Allis & Vagn nge & Steen ~ 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 Y-& r Grete & Klara Else & Jannie Nini & Morten Lone & Paul (Subp ingen N N-S ø-v

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

0,0 0,0 0, ,0 9,7 3,4 0, ,5 2,9 1,5 0, ,4 541_1.03_2 2,0 0,8 0, ,3 1,5 0,7 0,0 5.

0,0 0,0 0, ,0 9,7 3,4 0, ,5 2,9 1,5 0, ,4 541_1.03_2 2,0 0,8 0, ,3 1,5 0,7 0,0 5. Udløb Type Bassin Deloplande A A(red) A(fra) Qa Qt+i Opland Overløb Vandm. BOD Total N Total P 505_19.220 SR 505_19.220 1,2 0,6 0,0 4.865 49 10 2,4 505_Nyt01 SR 505_19.210A 1,2 0,4 0,0 3.326 33 7 1,7 525_6779U01

Læs mere

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc rolkeskolens algangsprove: Hrople[TllgsnrnEsqe! - r Uilrer MaJ-JUlll zuu I Som bilag til dette opgavesat vedlegges et svarark.'seopgave 1 og 3. >>Gratntflag.=

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer ... FREDNINGSNÆVNET> l" 11 1 ' r ~ I e e ei.1 Fredningstilbud.

Læs mere

lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1

lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1 lgl~rpf-+itfiu*-t Jl!~ 2018 ~N1I~~ f-4~it7ft~tl~i ft8~ii*'1 ~ rp ( *) " fl~41tfej : {R ff& ~ ~- 5f41tff ~ -T 2018 ~ lt1i Jt ~- 5f4~{t;it~t!l~I1t 8~ 1.~~ ~ c Jtt+w.~ [ 2018 J 131 % ) x1tf~~$, n1;;j ~~n~x~f~

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Hjælpetrænerkursus i Vejle

Hjælpetrænerkursus i Vejle 30-10-10 Hjælpetrænerkursus i Vejle Opvarmningsøvelse: Sommerfugl lnstruktøren udpeger en eller flere fangere. Resten af holdet løber rundt mellem hinanden. Hvis man bliver fanget, stiller man sig med

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU092-MAD Mandag den 7. december 2009 kl. 9.00-13.00 Danmarks Smukkeste Festival Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

la kaabjerg,bl og _ogn. erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. la af

la kaabjerg,bl og _ogn. erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. la af 01957.12 Afgørelser - Reg. nr.: 01957.12 Fredningen vedrører: Råbjerg Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-11-1952 17-11-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I a.' - i,.b,,)m..,iiji,, I ="- a' "- a I.., l,_.. I..,.,..., , ,,h! (l'lr" i Il. Mandag 24 juni 2019

I a.' - i,.b,,)m..,iiji,, I =- a' - a I.., l,_.. I..,.,..., , ,,h! (l'lr i Il. Mandag 24 juni 2019 Mandag 24 juni 19 LAeq = 64 [db] LAeq = 57 [db] LAeq = 61 [db],,h! iiåmtl,lt s. _!'iil ).1 'i ("! i jt!,j (.. n l,,,!l'l;!'..,'-3tz«rllla:ll.l...!l!ll-l"'i.ltjallll'!.?...la>..l.'!l-:'!i'!',"':'n,:illkil

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere

DEKLARATION. vedrørende byggeret og antal sengepladser. J.nr KB/bj. Anmelder: Gade og hus nr.: Ramtenvej Nimtofte.

DEKLARATION. vedrørende byggeret og antal sengepladser. J.nr KB/bj. Anmelder: Gade og hus nr.: Ramtenvej Nimtofte. (Udfyldes af tingtysn[ngskontoret) O Ejerlav: Mogenstrup by, Nimtofte Matr.nr. 1 p m.fl. Anmelder: CVR nr. 1 5 88 87 84 Advokataktieseiskabet Kirk Larsen & Ascanius Torvet 21 6700 Esbjerg Tlf. 70 22 66

Læs mere

'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l..i l I

'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l..i l I swtco?» Mandag 16 september 2019 Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt Alle vaerdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db) LAeq = 61 [db] LAeq = 54 [db] LAeq = 52 [db].l 'iii..jiini!ili.l, )i'l' l.l.. l t ll

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk Billedkunst 47 1g bi Biologi 10 41 2a BI Biologi 45 95 2c

Læs mere

fsa 1 Besøg i Eiffeltårnet 2 Bygningen af Den Kinesiske Mur 3 Panamakanalen - en genvej 4 Solstråler i Pantheon 5 En trappepyramide i centicubes

fsa 1 Besøg i Eiffeltårnet 2 Bygningen af Den Kinesiske Mur 3 Panamakanalen - en genvej 4 Solstråler i Pantheon 5 En trappepyramide i centicubes fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Besøg i Eiffeltårnet 2 Bygningen af Den Kinesiske Mur 3 Panamakanalen - en genvej

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Nyhedsbrev: uge 10. Mellem os. Skolen. Forårskoncert

Nyhedsbrev: uge 10. Mellem os. Skolen. Forårskoncert Mellem s Sklen Frårskncert Tak fr en fantastisk frårskncert i går. Det var en helt fantastisk aften, g jeg må sige, at THL så sandellig har talent, g alle de kære prgrammer, der kører på diverse kanaler,

Læs mere

* Handelsbanken reg nr. 0894 konto nr: 1003517

* Handelsbanken reg nr. 0894 konto nr: 1003517 ENERGINET.DK Kirsten Veiling Andersen cvr 28980671 Tonne Kjærsvej65 7000 Fredericia Danmark lnvoice Regningsnummer 39101 Dato: Konto: Ankomst: Afrejse: CRV/Se-nr: Side: 3441 31 57691 1 1t3 09:13:30 Kasse/Nr.

Læs mere

Herslev Forsamlingshus har i 2014 haft et økonomisk fornuftigt år. i positivt driftsresultat.

Herslev Forsamlingshus har i 2014 haft et økonomisk fornuftigt år. i positivt driftsresultat. 949Z90Z6 LOLOC 09 l Byrådssekretariatet Fredericia Kommune Vedr.: Ansøgning om tilskud til Herslev Forsamlingshus 2015. Herslev den 29.01.2015 Herslev Forsamlingshus har i 2014 haft et økonomisk fornuftigt

Læs mere

i'.~. k rn^.'~ sz~ ( ~ 1 ~,,,. qp

i'.~. k rn^.'~ sz~ ( ~ 1 ~,,,. qp f o ~ 3 o~ n~suc~ ~ o ~~ ux~x~ ~ ~~ ~~ s~~ ~c~, z~ n c.zn~ ~LC6.~ ~ z/ ~~:~~~ j)y. ~ ~. ~ ~ ~, ~ ~ 0 3 ( J-~-~ ~~ ~ ~ S ~~~~~~.~~ s~o x~ ~ - ~~ ~~~ ut ~x.. ~ ~ cv~ m~~ ~ c M~. ~ c ~~. c~s~ o.~ A 6~~ z~~

Læs mere

Danske Naturister. Regnskab 20L3. 31-12-2tr2 3r-tz-2013. Akk. saldo. CVR-Nr. : 34018863. Telefon 270232488 Fax:

Danske Naturister. Regnskab 20L3. 31-12-2tr2 3r-tz-2013. Akk. saldo. CVR-Nr. : 34018863. Telefon 270232488 Fax: Regnskab 20L3 31-12-2tr2 3r-tz-2013 CVR-Nr. : 34018863 Telefon 270232488 Fax: Sidenr: I Påtegning: Regnskabet er gennemgået, og der er foretaget stikprøvekontrol af forskellige konti og bilag. Det er min

Læs mere

~o~ Prøvegravnings-beretning. Udateret boplads. Indhold: 7. Anlægsbeskrivelser 8. Tegningsliste.

~o~ Prøvegravnings-beretning. Udateret boplads. Indhold: 7. Anlægsbeskrivelser 8. Tegningsliste. 0,0 HALSEBY AMK 3B-'J- Tårnbrg sgn, Slagelse herred, Srø amt. 4.03.19. Prøvegravnings-beretning. Udateret bplads.. ndhld: L Arsag. 2. Undersøgelsens da ta. 3. Tpgrafi g gelgi. 4. Målesystem g pmåling 5.

Læs mere

\x. :Ys.1{Qll 2 R.QJ\J V

\x. :Ys.1{Qll 2 R.QJ\J V EVALUERING AF KURSUS I PRÆSENTAT''JNSTEl

Læs mere

ffii; 'r,llti+g-t**-;j,' ,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. ',, ,r,r.,_,.i ;; :r,,* j, r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=". i.,.,-..'.'...:.',...'.].. . ' "-"..

ffii; 'r,llti+g-t**-;j,' ,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. ',, ,r,r.,_,.i ;; :r,,* j, r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=. i.,.,-..'.'...:.',...'.].. . ' -.. i'..,l E @. F # t{ s. ' "-"..;**-:; '"t. i.,.,-..'.'...:.',...'.]..,art-.t" ',, '' 'r,llti+g-t**-;j,',r,r.,_,.i ;; :r,,* j, ; r.';i';*:ti..ni ', - -,=-=". ffii;,*i':,;'_ii,-,r..,,i l:. Julie skal flytte

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Koed Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Koed Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01386.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01386.02 Fredningen vedrører: Koed Kirke Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-09-1950, 09-02-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1 Modeljernbanen. 2 Graffiti på S-togene. 3 Persontransport

1 Modeljernbanen. 2 Graffiti på S-togene. 3 Persontransport 1 Modeljernbanen Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2007 2 Graffiti på S-togene 3 Persontransport 4 Godstog Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Modeljernbanen

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG INDSTILLING TIL BESTYRELSEN

STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG INDSTILLING TIL BESTYRELSEN D e n d a n s k e L a n d i n s p e k t ø r f o r e n i n g 23. d e c e m b e r 1 9 8 0 s e k r e t a r i a t e t j r.n r. 0 1. 3. 1 4 ( 2 5 RAPPORT OM STRUKTURUDVALGETS ARBEJDE I EFTERÅRET 1980 MED ENDELIG

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION Grundejerfreningen Engstien 5 2680 Slrød Trylleskven Den 6. august 2012 J.nr. 11/23587 Ref. bb Mail: teknlsk@slrd.dk Direkte telefn: 56182318 Partshøring fr helhedsvurdering

Læs mere

fs10 1 Rejsen til New York 2 Fra fahrenheit til celsius 3 Højde og vægt 4 Sukkerroer 5 Afstand til en båd 6 Regulær ottekant Matematik

fs10 1 Rejsen til New York 2 Fra fahrenheit til celsius 3 Højde og vægt 4 Sukkerroer 5 Afstand til en båd 6 Regulær ottekant Matematik fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Rejsen til New York 2 Fra fahrenheit til celsius 3 Højde og vægt 4 Sukkerroer 5 Afstand til en båd 6

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere