(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 ( 1 ), særlig artikel 5, stk. 2, artikel 15, stk. 1, første afsnit, litra b) og c), artikel 15, stk. 1, andet afsnit, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 4, første afsnit, litra a), b) og c), artikel 19, stk. 4, andet afsnit, artikel 21, stk. 6, litra c), artikel 32, stk. 3, litra a), artikel 40, stk. 1, litra d), artikel 41, stk. 3, første og tredje afsnit, artikel 42, stk. 2, og artikel 45, stk. 4, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat folkeog dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter med henblik på at forhindre og minimere risici for folke- og dyresundheden forårsaget af sådanne produkter. Forordningen indeholder også bestemmelser om fastlæggelse af et slutpunkt i fremstillingskæden for visse afledte produkter, efter hvilket de ikke længere er omfattet af kravene i nævnte forordning. (2) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv ( 2 ), er der fastsat gennemførelsesbestemmelser ( 1 ) EUT L 300 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 54 af , s. 1. ( 3 ) EFSA Journal (2011); 9(2):1976. til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder bestemmelser om fastlæggelse af slutpunkter for visse afledte produkter. (3) I sin udtalelse af 7. februar 2011 om, i hvilket omfang oliekemiske processer kan mindske de potentielle risici med hensyn til TSE i animalske biprodukter, der er kategori 1-materiale ( 3 ), konkluderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), at risikoen for spredning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) reduceres betydeligt efter forarbejdning af kategori 1-materiale med hydrolytisk spaltning af fedtstoffer og hydrogenering. Der hersker dog en vis usikkerhed med hensyn til nedbringelsen af TSE-infektivitet i oliekemiske produkter afledt af kategori 1-materiale. Af samme grund kan det ikke med sikkerhed antages, at disse produkter er frie for infektivitet, og de ville derfor kunne udgøre en risiko, hvis de kom ind i fødevare- og foderkæden. Artikel 3 i forordning (EU) nr. 142/2011 samt bilag XIV og XV hertil bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed. (4) Artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 indeholder bestemmelser om dispensation for anvendelse af kategori 2- og kategori 3-materiale til fodring af visse dyr, der ikke kommer ind i fødevarekæden, herunder cirkusdyr. Da visse cirkusdyr tilhører arter, der normalt anvendes til fødevareproduktion, bør fodring af cirkusdyr med sådant materiale være omfattet af betingelserne i artikel 13 i forordning (EU) nr. 142/2011. (5) Ved artikel 19, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat en undtagelsesbestemmelse for bortskaffelse af bier og biprodukter fra biavl ved afbrænding eller nedgravning på stedet under overholdelse af betingelser, der hindrer overførsel af risici for folke- og dyresundheden. I artikel 15, litra c), i forordning (EU) nr. 142/2011 henvises der til særlige bestemmelser vedrørende indsamling og bortskaffelse af bier og

2 L 98/2 Den Europæiske Unions Tidende biprodukter fra biavl. Hovedet i nævnte artikel bør derfor ændres, således at der indføjes en henvisning til særlige bestemmelser vedrørende indsamling og bortskaffelse af bier og biprodukter fra biavl. (6) Ved artikel 36, stk. 3, i forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2012, for bortskaffelse af små mængder kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009. Denne overgangsperiode bør forlænges med yderligere to år, hvor der skal indsamles yderligere data om indsamling, transport og bortskaffelse af det pågældende kategori 3-materiale. (7) Forarbejdet animalsk protein fra animalske biprodukter, bortset fra kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan anvendes som en ingrediens til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr. Forarbejdet animalsk protein skal ikke anmeldes som foder til selskabsdyr, medmindre det er blandet i passende forhold med andre foderstoffer, der normalt indtages som føde af de relevante arter af selskabsdyr. Producenten af forarbejdet animalsk protein kan dog sende produktet til personer, der driver anerkendte kenneler eller hundekobler, og til fodring af hunde og katte i internater til fremstilling af blandingsfoder til hunde og katte. I så fald skal produktet anmeldes og mærkes som forarbejdet animalsk protein. For så vidt angår eksport af forarbejdet animalsk protein gælder ud over lovgivningen om animalske biprodukter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 ( 1 ). I overensstemmelse med del III, litra E, punkt 2, i bilag IV til samme forordning skal eksport af det forarbejdede animalske protein være omfattet af en skriftlig aftale mellem oprindelsesmedlemsstaterne for det forarbejdede animalske protein og bestemmelsestredjelandet. Denne forpligtelse gælder ikke ved eksport af foder til selskabsdyr. På baggrund af den konstaterede risiko for ukorrekt anvendelse af reglerne om eksport af forarbejdet animalsk protein er der behov for en mere præcis definition af foder til selskabsdyr. (8) Omdannelse af animalske biprodukter og afledte produkter til biogas er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009. Produktion af biogas resulterer i frembringelse af faste eller flydende bestanddele. Det bør præciseres, at bestemmelserne om bortskaffelse af sådanne affaldsprodukter gælder for begge bestanddele. på produktion af biodiesel, er et sikkert materiale for så vidt angår TSE-risikoen. Glycerin som biprodukt fra biodieselproduktion kan omdannes til biogas og nedbrydningsaffald fra biogasproduktion og anvendes på jordarealer på producentmedlemsstatens område uden risiko for folke- og dyresundheden, hvis den kompetente myndighed har givet tilladelse hertil. (10) Animalske biprodukter som omhandlet i artikel 13, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan anvendes på jordarealer uden forarbejdning, hvis den kompetente myndighed ikke mener, at de udgør nogen risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme. De samme produkter kan komposteres eller omdannes til biogas uden forudgående forarbejdning. (11) Standardordlyden for beskrivelse af animalske biprodukter og afledte produkter, der er genstand for samhandel mellem medlemsstater, jf. bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011, skal være tydelig og letlæselig på emballagen, containeren eller køretøjet under transport og oplagring. Listen over standardformuleringer bør udvides, så der tages hensyn til handel med forarbejdet husdyrgødning. (12) I henhold til artikel 48 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal en driftsleder, der agter at afsende kategori 1- eller kategori 2-materiale, underrette bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed herom. Medlemsstaterne kan indgå bilaterale aftaler om levering af tjenesteydelser på deres faciliteter til kremering af selskabsdyr fra andre medlemsstater, med hvilke de deler grænse. I sådanne tilfælde udgør de krav, der er fastsat i artikel 48, stk. 1-3, i forordning (EF) nr. 1069/2009 en unødvendig supplerende administrativ byrde. (13) I kapitel II i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat specifikke krav for afledte produkter til fremstilling af fodermidler. Ordlyden af undtagelsesbestemmelsen vedrørende markedsføring af mælk forarbejdet i overensstemmelse med nationale normer bør ændres, så der også henvises til mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk, og del II i afsnit 4 i nævnte kapitel dermed bringes i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, navnlig litra f), med tilladelsen til at forarbejde visse tidligere fødevarer til materiale til fodring af opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr. (9) I sin udtalelse af 30. november 2010 om abiotiske risici for folke- og dyresundheden ved glycerin som et biprodukt fra produktion af biodiesel fra animalske biprodukter, der er kategori 1-materiale, og vegetabilske olier ( 2 ) anerkendte EFSA, at glycerin, der er forarbejdet efter forarbejdningsmetode 1 som omhandlet i kapitel III i bilag IV til forordning (EU) nr. 142/2011 med henblik ( 1 ) EUT L 147 af , s. 1. ( 2 ) EFSA Journal 2010; 8(12): (14) Når tidligere fødevarer, der indeholder ingredienser af animalsk oprindelse, anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af foder til opdrættede dyr, gælder der særlige krav, som skal forebygge risikoen for overførsel af sygdomme til dyr. Hvis de tidligere fødevarer ikke indeholder kød, fisk eller produkter heraf, bør de imidlertid kunne anvendes til fremstilling af foder til opdrættede dyr, forudsat at de ikke udgør nogen risiko for overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr.

3 Den Europæiske Unions Tidende L 98/3 (15) Ved artikel 32 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat betingelser for markedsføring og anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler. Disse produkter kan fremstilles af kategori 2- og kategori 3-materiale i overensstemmelse med kravene i bilag XI til forordning (EU) nr. 142/2011. Hvis der er tale om forarbejdet animalsk protein af kategori 3-materiale, skal særlige produktionsbetingelser som fastsat i kapitel II i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011 være opfyldt, også for forarbejdet animalsk protein, der udelukkende er bestemt til anvendelse i foder til selskabsdyr. For klarhedens skyld bør bilag XI til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres, med indføjelse af henvisninger til eventuelle forarbejdningsnormer vedrørende forarbejdet animalsk protein. (16) Med henblik på at fremme videnskaben og forskning i biodiversitet bør der indrømmes undtagelser for materialebanker, videnskabelige organisationer og museer for så vidt angår indsamling, transport og anvendelse af dyr eller dele af dyr konserveret i medier eller fuldstændig indlejret på mikro-præparatglas eller som bearbejdede genetiske prøver. Kravene vedrørende jagttrofæer og andre præparater i kapitel VI i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed. (17) I kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat betingelser for import af animalske biprodukter til Unionen. Ordlyden af visse dele af tabel 2 bør forbedres med henblik på at sikre klarere information. For så vidt angår visse varer, der kan bestå af animalske biprodukter fra forskellige dyr, bør listen over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import af animalske biprodukter af de relevante arter i tabel 2, ændres i overensstemmelse hermed. Ændringerne bør afspejles i de tilsvarende certifikater i bilag XV til nævnte forordning. (18) Foder til selskabsdyr kan fremstilles af et hvilket som helst kategori 3-materiale, bortset fra kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009. De regler, der gælder for markedsføring af foder til selskabsdyr i EU, skal også gælde for import fra tredjelande. Certifikatet i kapitel 3(B) i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør udvides med en henvisning til artikel 10, litra c), i forordning (EF) nr. 1069/2009. (19) Visse betingelser for import af blod og blodprodukter bør præciseres, navnlig hvad angår reglerne vedrørende blodets oprindelse. Blod skal komme fra en sikker kilde, hvilket kan være et slagteri, der er godkendt i henhold til EU-lovgivningen, et slagteri, der er godkendt efter den nationale lovgivning i det pågældende tredjeland, eller levende dyr, der opdrættes til sådanne formål. Blod fra sådanne sikre kilder kan også være blandet. Ordlyden i de relevante certifikater bør ændres i overensstemmelse hermed. Bilag XIV og sundhedscertifikaterne i kapitel 4(A), 4(C) og 4(D) i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør således ændres. (20) Bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder bestemmelser om offentlig kontrol vedrørende fodring af ådselædende fugle med kategori 1-materiale. I henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan den kompetente myndighed tillade fodring af truede eller beskyttede arter af ådselædende fugle og andre arter, der lever i deres naturlige habitat, med kategori 1-materiale. De nuværende bestemmelser om offentlig kontrol vedrørende fodring af ådselædende fugle bør derfor udvides til at omfatte alle dyr, for hvilke der kan gives tilladelse til fodring med kategori 1-materiale efter bilag VI til forordning (EU) nr. 142/2011. (21) Forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (22) For at undgå afbrydelser i handelen bør der fastsættes en overgangsperiode, hvori medlemsstaterne accepterer import af varer, som forordning (EU) nr. 142/2011, som ændret ved nærværende forordning, finder anvendelse på, i overensstemmelse med de regler, der er gældende før denne forordnings ikrafttræden/datoen, fra hvilken denne forordning finder anvendelse. (23) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som følger: 1) Artikel 3, litra i), erstattes af følgende:»i) benzin og brændstoffer, der opfylder de specifikke krav vedrørende produkter fra den katalytiske flertrinsproces til fremstilling af fornyelige brændstoffer i bilag IV, kapitel IV, afsnit 3, punkt 2, litra c) j) oliekemiske produkter, der er fremstillet af afsmeltet fedt, og som opfylder kravene i bilag XIII, kapitel XI.«2) I artikel 13 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1, litra e), erstattes af følgende:»e) maddiker og orm til agn f) cirkusdyr.«b) Stk. 2, litra e), erstattes af følgende:»e) maddiker og orm til agn f) cirkusdyr.«

4 L 98/4 Den Europæiske Unions Tidende ) I artikel 15 affattes hovedet således:»såfremt den kompetente myndighed tillader bortskaffelse af animalske biprodukter i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 19, stk. 1, litra a), b), c), e) og f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal bortskaffelsen ske i overensstemmelse med følgende særlige bestemmelser i bilag VI, kapitel III:«. 4) I artikel 36, stk. 3, ændres»31. december 2012«til»31. december 2014«. 5) Bilag I, IV, V, VI, VIII, X og XI samt bilag XIII-XVI ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Artikel 2 I en overgangsperiode, som udløber den 26. december 2013 accepteres det fortsat, at sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter, der ledsages af et sundhedscertifikat, som er udfyldt og underskrevet i overensstemmelse med modellen i kapitel 3(B), 3(D), 4(A), 4(C), 4(D), 6(A), 8, 10(B), 11, 14(A) og 15 i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 i udgaven fra før datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, importeres til Unionen, forudsat at de pågældende certifikater er udfyldt og underskrevet inden den 26. oktober Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 15. marts Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

5 Den Europæiske Unions Tidende L 98/5 BILAG Bilagene til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som følger: 1) I bilag I foretages følgende ændringer: a) Nr. 19) affattes således:»19)»foder til selskabsdyr«: foder, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 24, stk. 2, til anvendelse som foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben, der består af animalske biprodukter eller afledte produkter, som a) indeholder kategori 3-materiale, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, og b) kan indeholde importeret kategori 1-materiale bestående af animalske biprodukter fra dyr, der er blevet underkastet en ulovlig behandling som defineret i artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 96/22/EF eller artikel 2, litra b), i direktiv 96/23/EF«. b) Nr. 23) affattes således:»23)»nedbrydningsaffald«: rester, herunder flydende bestanddele, fra omdannelse af animalske biprodukter i biogasanlæg«. 2) I bilag IV, kapitel IV, afsnit 3, foretages følgende ændringer: a) I punkt 1 foretages følgende ændringer: i) Litra a), nr. iii), affattes således:»iii) omdannes til biogas. I så fald skal nedbrydningsaffaldet bortskaffes i overensstemmelse med nr. i) eller ii), medmindre materialet er fremkommet ved forarbejdning som omhandlet i punkt 2, litra a) eller b), hvis affaldet kan anvendes i overensstemmelse med betingelserne i punkt 2, litra a), eller punkt 2, litra b), nr. iii), eller«. ii) Litra b), nr. i), affattes således:»i) bortskaffes i overensstemmelse med punkt 1, litra a), nr. i) eller ii), med eller uden forudgående forarbejdning, jf. artikel 13, litra a) og b), og artikel 14, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1069/2009«. b) Punkt 2, litra b), nr. ii) og iii), erstattes af følgende:»ii) hvis der er tale om kaliumsulfat, kan anvendes direkte på jordarealer eller til fremstilling af afledte produkter til anvendelse på jordarealer iii) hvis der er tale om glycerin afledt af kategori 1- og kategori 2-materiale, der er forarbejdet ved forarbejdningsmetode 1, jf. kapitel III: kan anvendes til teknisk brug kan omdannes til biogas, i hvilket tilfælde nedbrydningsaffaldet kan anvendes på jordarealer på producentmedlemsstatens område, forudsat at den kompetente myndighed giver tilladelse hertil, eller kan anvendes til denitrificering i et spildevandsrensningsanlæg, i hvilket tilfælde affaldsprodukterne fra denitrificeringen kan anvendes på jordarealer i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/271/EØF (*) iv) hvis der er tale om glycerin afledt af kategori 3-materiale: kan anvendes til teknisk brug kan omdannes til biogas, i hvilket tilfælde nedbrydningsaffaldet kan anvendes på jordarealer, eller kan anvendes som foder, forudsat at glycerinen ikke er fremstillet af kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) eller p), i forordning (EF) nr. 1069/2009 (*) EFT L 135 af , s. 40.«c) Punkt 3 affattes således:»3. Affald, bortset fra animalske biprodukter og afledte produkter som omhandlet i punkt 2, fremkommet ved forarbejdning af animalske biprodukter i henhold til dette afsnit, såsom slam, filterindhold, aske eller nedbrydningsaffald, skal bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 og nærværende forordning.«

6 L 98/6 Den Europæiske Unions Tidende ) I bilag V, kapitel I, afsnit 1, punkt 2, affattes litra d) således:»d) animalske biprodukter, der kan anvendes på jordarealer i uforarbejdet stand i henhold til artikel 13, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009 og nærværende forordning, hvis den kompetente myndighed ikke mener, at de indebærer nogen risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme til mennesker eller dyr«. 4) I bilag VI, kapitel II, afsnit 1, affattes hovedet således:»kategori 2- og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan gives som foder til de i samme artikel, stk. 1, litra a), b), d), f), g) og h), nævnte dyr, forudsat at som et minimum følgende betingelser samt de betingelser, den kompetente myndighed måtte fastsætte i henhold til samme forordnings artikel 18, stk. 1, er opfyldt:«. 5) I bilag VIII foretages følgende ændringer: a) I kapitel II, punkt 2, litra b), erstattes nr. xix) af følgende:»xix) for så vidt angår husdyrgødning, der er blevet underkastet den i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra I, beskrevne kalkbehandling, ordene»blanding af husdyrgødning og kalk«xx) for så vidt angår forarbejdet husdyrgødning, der er blevet underkastet den i bilag XI, kapitel I, afsnit 2, litra b) og c), beskrevne behandling, ordene»forarbejdet husdyrgødning«.«b) Følgende indsættes som kapitel VI:»KAPITEL VI TRANSPORT AF DØDE SELSKABSDYR Betingelserne i artikel 48, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009 vedrørende forhåndsgodkendelse fra den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaterne og brug af Traces gælder ikke i forbindelse med transport af et dødt selskabsdyr med henblik på forbrænding i en virksomhed eller et anlæg i grænseområdet i en anden, tilstødende medlemsstat, når medlemsstaterne indgår en bilateral aftale om betingelserne for transporten.«6) I bilag X, kapitel II, foretages følgende ændringer: a) I afsnit 4, del II, affattes punkt 1 således:»1. Kravene i punkt 2 og 3 i denne del gælder for forarbejdning, anvendelse og oplagring af mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk, der er kategori 3-materiale, jf. artikel 10, litra e), i forordning (EF) nr. 1069/2009, bortset fra centrifuge- eller separatorslam, og mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk som omhandlet i samme forordnings artikel 10, litra f) og h), der ikke er blevet forarbejdet i overensstemmelse med del I i dette afsnit.«b) Afsnit 10 affattes således:»afsnit 10 Specifikke krav vedrørende fodring af opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, med visse typer kategori 3- materiale som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009 Kategori 3-materiale bestående af fødevarer indeholdende animalske produkter og med oprindelse i medlemsstater, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden, som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan bringes i omsætning som foder til opdrættede dyr, bortset fra pelsdyr, uden yderligere behandling, forudsat at materialet: i) er blevet underkastet forarbejdning som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i forordning (EF) nr. 852/2004 eller i overensstemmelse med nærværende forordning ii) består af eller indeholder et eller flere af følgende kategori 3-materialer som omhandlet i artikel 10, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009: mælk mælkebaserede produkter produkter afledt af mælk æg ægprodukter honning afsmeltet fedt kollagen gelatine

7 Den Europæiske Unions Tidende L 98/7 iii) ikke har været i kontakt med andet kategori 3-materiale, og iv) alle fornødne forholdsregler er truffet for at hindre kontaminering af materialet.«7) I bilag XI, kapitel II, afsnit 1, punkt 1, affattes litra b) således:»b) under anvendelse af forarbejdet animalsk protein, herunder forarbejdet animalsk protein fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), nr. ii), som er fremstillet af kategori 3- materiale i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, eller materiale, der er blevet underkastet en anden behandling, og som det er tilladt at anvende til organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler i henhold til denne forordning, eller«. 8) I bilag XIII foretages følgende ændringer: a) I kapitel VI, del C, punkt 1, erstattes litra c) og d) af følgende:»c) har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination d) er dyr af klassen Insecta eller Arachnida, som er blevet underkastet en behandling, f.eks. tørring, med henblik på at hindre overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, eller e) indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og er: i) konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller ii) fuldstændig indlejret på mikro-præparatglas f) er bearbejdede dna-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, lægeog veterinærvidenskab eller biologi.«b) I kapitel XI indsættes følgende som punkt 3:»3. Slutpunkt for produkter, der er fremstillet af afsmeltet fedt: Fedtderivater, der er forarbejdet som beskrevet i punkt 1, kan bringes i omsætning til anvendelsesformål som nævnt i punkt 2 uden restriktioner i henhold til denne forordning.«9) I bilag XIV foretages følgende ændringer: a) I kapitel I, afsnit 1, foretages følgende ændringer: i) Litra c), d) og e) affattes således:»c) de skal komme fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på listen i kolonnen»tredjelande«i tabel 1 d) de skal komme fra en virksomhed eller et anlæg, der er registreret eller godkendt af tredjelandets kompetente myndighed, og som er opført på listen over sådanne virksomheder og anlæg, jf. artikel 30, og e) de skal: i) under transporten til det EU-indgangssted, hvor veterinærkontrollen finder sted, ledsages af det sundhedscertifikat, der er angivet i kolonnen»certifikater/standarddokumenter«i tabel 1, eller ii) forevises på det EU-indgangssted, hvor veterinærkontrollen finder sted, ledsaget af et dokument udfærdiget i overensstemmelse med den model, der er angivet i kolonnen»certifikater/standarddokumenter«i tabel 1.«ii) Litra f) udgår. b) I kapitel II, afsnit 1, foretages følgende ændringer: i) Litra c), d) og e) affattes således:»c) de skal komme fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på listen i kolonnen»tredjelande«i tabel 2 d) de skal komme fra en virksomhed eller et anlæg, der er registreret eller godkendt af tredjelandets kompetente myndighed, og som er opført på listen over sådanne virksomheder og anlæg, jf. artikel 30, og e) de skal: i) under transporten til det EU-indgangssted, hvor veterinærkontrollen finder sted, ledsages af det sundhedscertifikat, der er angivet i kolonnen»certifikater/standarddokumenter«i tabel 2, eller

8 L 98/8 Den Europæiske Unions Tidende ii) forevises på det EU-indgangssted, hvor veterinærkontrollen finder sted, ledsaget af et dokument udfærdiget i overensstemmelse med den model, der er angivet i kolonnen»certifikater/standarddokumenter«i tabel 2.«ii) Litra f) udgår. iii) I tabel 2 foretages følgende ændringer: Række 13 affattes således:»13 Animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr Materiale som omhandlet i artikel 35, litra a). De animalske smagsforstærkere skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel III. Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt. Bilag XV, kapitel 3(E).«For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF. For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fjerkrækød, tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød. I række 14, tredje kolonne, affattes litra a) således:»a) Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a)-m).«række 15 og 16 affattes således:»15 Animalske biprodukter til anvendelse som råt foder til selskabsdyr Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a) og litra b), nr. i) og ii). Produkterne skal opfylde kravene i afsnit 8. Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt. Bilag XV, kapitel 3(D). For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF. 16 Animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyr Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a)-m). Produkterne skal opfylde kravene i afsnit 8. Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt. Bilag XV, kapitel 3(D).«For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

9 Den Europæiske Unions Tidende L 98/9 I række 17, tredje kolonne, affattes litra a) således:»a) For så vidt angår materiale bestemt til fremstilling af biodiesel eller oliekemiske produkter: kategori 1-, 2- og 3-materiale som omhandlet i artikel 8, 9 og 10.«Række 18 affattes således:»18 Fedtderivater a) For så vidt angår fedtderivater til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr: kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra b), c) og d), kategori 2- materiale som omhandlet i artikel 9, litra c), litra d) og litra f), nr. i), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10. b) For så vidt angår fedtderivater til anvendelse som foder: kategori 3-materiale, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p). Fedtderivaterne skal opfylde kravene i afsnit 10. Alle tredjelande. a) For så vidt angår fedtderivater til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr: bilag XV, kapitel 14(A). b) For så vidt angår fedtderivater til anvendelse som foder: bilag XV, kapitel 14(B).«c) I kapitel II, afsnit 2, affattes punkt 2 således:»2. Det blod, som blodprodukter til fremstilling af afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr fremstilles af, skal være opsamlet under dyrlægetilsyn: a) på slagterier, der: i) er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004, eller ii) er godkendt og under tilsyn af den kompetente myndighed i opsamlingslandet, eller b) fra levende dyr i faciliteter, der er godkendt og under tilsyn af opsamlingslandets kompetente myndighed.«d) I kapitel II, afsnit 3, affattes punkt 1 således:»1. Blodet skal opfylde betingelserne i bilag XIII, kapitel IV, punkt 1, litra a), og være opsamlet under dyrlægetilsyn: a) på slagterier, der: i) er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004, eller ii) er godkendt og under tilsyn af den kompetente myndighed i opsamlingslandet, eller b) fra levende dyr i faciliteter, der er godkendt, tildelt et veterinært autorisationsnummer og under tilsyn af opsamlingslandets kompetente myndighed med hensyn til opsamling af blod fra dyr af hestefamilien til fremstilling af blodprodukter til andre anvendelsesformål end foder.«e) I kapitel II, afsnit 3, punkt 2, affattes litra d) således:»d) vesikulær stomatitis i mindst seks måneder, hvis der er tale om andre blodprodukter end serum og plasma.«f) I kapitel II, afsnit 9, litra a), affattes nr. i) således:»i) for så vidt angår materiale bestemt til fremstilling af biodiesel eller oliekemiske produkter, animalske biprodukter som omhandlet i artikel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009«.

10 L 98/10 Den Europæiske Unions Tidende ) I bilag XV foretages følgende ændringer: a) Kapitel 3(B) affattes således:»kapitel 3(B) Sundhedscertifikat for forarbejdet foder til selskabsdyr, undtagen på dåse, som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 )

11 Den Europæiske Unions Tidende L 98/11

12 L 98/12 Den Europæiske Unions Tidende

13 Den Europæiske Unions Tidende L 98/13

14 L 98/14 Den Europæiske Unions Tidende

15 Den Europæiske Unions Tidende L 98/15

16 L 98/16 Den Europæiske Unions Tidende b) Kapitel 3(D) affattes således:»kapitel 3(D) Sundhedscertifikat for råt foder til selskabsdyr til direkte salg eller animalske biprodukter til fodring af pelsdyr, som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 )

17 Den Europæiske Unions Tidende L 98/17

18 L 98/18 Den Europæiske Unions Tidende

19 Den Europæiske Unions Tidende L 98/19

20 L 98/20 Den Europæiske Unions Tidende

21 Den Europæiske Unions Tidende L 98/21 c) Kapitel 4(A) affattes således:»kapitel 4(A) Sundhedscertifikat for blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien, som skal anvendes uden for foderkæden, og som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 )

22 L 98/22 Den Europæiske Unions Tidende

23 Den Europæiske Unions Tidende L 98/23

24 L 98/24 Den Europæiske Unions Tidende

25 Den Europæiske Unions Tidende L 98/25 d) Kapitel 4(C) affattes således:»kapitel 4(C) Sundhedscertifikat for ubehandlede blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 ) med henblik på fremstilling af afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr

26 L 98/26 Den Europæiske Unions Tidende

27 Den Europæiske Unions Tidende L 98/27

28 L 98/28 Den Europæiske Unions Tidende

29 Den Europæiske Unions Tidende L 98/29 e) Kapitel 4(D) affattes således:»kapitel 4(D) Sundhedscertifikat for behandlede blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 ) med henblik på fremstilling af afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr

30 L 98/30 Den Europæiske Unions Tidende

31 Den Europæiske Unions Tidende L 98/31

32 L 98/32 Den Europæiske Unions Tidende

33 Den Europæiske Unions Tidende L 98/33 f) Kapitel 6(A) affattes således:»kapitel 6(A) Sundhedscertifikat for behandlede jagttrofæer og andre præparater af fugle og hovdyr, som udelukkende består af knogler, horn, hove, kløer, gevirer, tænder, huder eller skind, og som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 )

34 L 98/34 Den Europæiske Unions Tidende

35 Den Europæiske Unions Tidende L 98/35

36 L 98/36 Den Europæiske Unions Tidende g) Kapitel 8 affattes således:»kapitel 8 Sundhedscertifikat for animalske biprodukter til anvendelse uden for foderkæden eller som vareprøver ( 2 ), som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 )

37 Den Europæiske Unions Tidende L 98/37

38 L 98/38 Den Europæiske Unions Tidende

39 Den Europæiske Unions Tidende L 98/39

40 L 98/40 Den Europæiske Unions Tidende

41 Den Europæiske Unions Tidende L 98/41

42 L 98/42 Den Europæiske Unions Tidende h) Kapitel 10(B) affattes således:»kapitel 10(B) Sundhedscertifikat for afsmeltet fedt, der ikke er bestemt til konsum, som skal anvendes til visse formål uden for foderkæden, og som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 )

43 Den Europæiske Unions Tidende L 98/43

44 L 98/44 Den Europæiske Unions Tidende

45 Den Europæiske Unions Tidende L 98/45

46 L 98/46 Den Europæiske Unions Tidende i) Kapitel 11 affattes således:»kapitel 11 Sundhedscertifikat for gelatine og kollagen, der ikke er bestemt til konsum, som skal anvendes som fodermiddel eller til formål uden for foderkæden, og som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 )

47 Den Europæiske Unions Tidende L 98/47

48 L 98/48 Den Europæiske Unions Tidende

49 Den Europæiske Unions Tidende L 98/49

50 L 98/50 Den Europæiske Unions Tidende j) Kapitel 14(A) affattes således:»kapitel 14(A) Sundhedscertifikat for fedtderivater, der ikke er bestemt til konsum, som skal anvendes til formål uden for foderkæden, og som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 )

51 Den Europæiske Unions Tidende L 98/51

52 L 98/52 Den Europæiske Unions Tidende

53 Den Europæiske Unions Tidende L 98/53

54 L 98/54 Den Europæiske Unions Tidende k) Kapitel 15 affattes således:»kapitel 15 Sundhedscertifikat for ægprodukter, der ikke er bestemt til konsum, som kan anvendes som fodermiddel, og som sendes til EU eller i transit gennem EU ( 2 )

55 Den Europæiske Unions Tidende L 98/55

56 L 98/56 Den Europæiske Unions Tidende

57 Den Europæiske Unions Tidende L 98/57 11) I bilag XVI, kapitel III, affattes afsnit 6 således:»afsnit 6 Offentlig kontrol vedrørende fodring af vildtlevende dyr og visse dyr i zoologiske anlæg med kategori 1-materiale Den kompetente myndighed skal overvåge sundhedstilstanden hos opdrættede dyr i den region, hvor fodringen foregår, jf. bilag VI, kapitel II, afsnit 2, 3 og 4, og skal gennemføre hensigtsmæssig TSE-overvågning, herunder regelmæssig prøveudtagning og laboratorietestning for TSE. Prøverne udtages bl.a. fra mistænkte dyr og fra ældre avlsdyr.«

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KAP. II BORTSKAFFELSE OG ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER

KAP. II BORTSKAFFELSE OG ANVENDELSE AF ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER INDHOLDSFORTEGNELSE TIL GENNEMFØRELSESFORORDNINGEN KOMMISSIONENES FORORDNING (EU) nr. 142/2011 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2019 C(2019) 595 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 6.2.2019 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og bilag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0142 DA 19.08.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.11.2016 L 308/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 300/1

FORORDNINGER. Den Europæiske Unions Tidende L 300/1 Den Europæiske Unions Tidende L 300/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 12. juni 2001 2000/0259(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. september 2014 (OR. en) 13239/14 AGRILEG 180 VETER 85 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. september 2014 til: Komm. dok. nr.: D033683/04

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048570/03. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. januar 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: D048570/03 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2008/0110(COD) 10.11.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 13.6.2015 DA L 148/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/908 af 11. juni 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Canada i listen over

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (EUT L 54 af , s. 1)

(EØS-relevant tekst) (EUT L 54 af , s. 1) 02011R0142 DA 01.07.2017 011.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.1.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 21/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002

Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Vejledning i anvendelse af den nye forordning om animalske biprodukter (EF) nr. 1774/2002 Udarbejdet af Kontoret for Biologiske Risici i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 1.4.2017 L 89/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/622 af 31. marts 2017 om ændring af standardcertifikatet til brug ved import af tilberedt kød i bilag II til beslutning 2000/572/EF og standardcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 138/92 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/893 af 24. maj 2017 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af bilag X, XIV og XV til Kommissionens forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold 1)

Udkast til. Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold 1) Udkast til Bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold 1) I medfør af 44, stk. 1 og 3, 45, stk. 2, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 4.2.2017 DA L 31/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/193 af 3. februar 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 37/50 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 110/2012 af 9. februar 2012 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R0211 DA 16.07.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU)

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU) L 281/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.10.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 1)

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 1) BEK nr 672 af 01/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-16-31-00423 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED Bruxelles, den 27. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM DYRESUNDHED, DYREVELFÆRD

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.7.2019 L 190/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1206 af 12. juli 2019 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug

Læs mere

Foderforbuddets regler om registrering, godkendelse og tilladelse juli 2017

Foderforbuddets regler om registrering, godkendelse og tilladelse juli 2017 NOTAT 140, 140 Dyresundhed J.nr. 2017-14-33-00149 Ref. LMH Dato: 13-07-2017 Foderforbuddets regler om registrering, godkendelse og tilladelse juli 2017 TSE forordningens bilag IV (foderforbuddet) 1 indeholder

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0142 DA 23.02.2015 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 203/4 DA KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1414 af 3. august 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende den tidligere jugoslaviske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 22.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 163/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 532/2012 af 21. juni 2012 om ændring af bilag II til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2019 C(2019) 14 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 5.3.2019 om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 100/60 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/604 af 16. april 2015 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende kvægtuberkulose

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 C(2017) 7431 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 10.11.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 100/30 Den Europæiske Unions Tidende 14.4.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 364/2011 af 13. april 2011 om ændring af bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 og om ændring af Kommissionens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0284 DA 12.04.2011 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 58/52 3.3.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 156/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende

Læs mere

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: 2014-14-114-00219 Dato: 15.01.2016 Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0589/2001 DA PART. 1. Fælles holdning. Mødedokument 2000/0259(COD) 28/11/2001

EUROPA-PARLAMENTET C5-0589/2001 DA PART. 1. Fælles holdning. Mødedokument 2000/0259(COD) 28/11/2001 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0589/2001 2000/0259(COD) DA PART. 1 28/11/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 20. november 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 234/14 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1395 af 10. september 2019 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Bosnien- Hercegovina og Israel

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere