Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013"

Transkript

1 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den kommunale dagrenovationsordning for husholdningsaffald, som de havde fået af deres daværende kommune (før kommunalreformen) i 1989, ikke kunne opretholdes. Ægteparret ønskede fortsat ikke at være tilmeldt ordningen eller at betale til den. Efter ombudsmandens opfattelse var den dispensation, som den daværende kommune oprindelig havde givet ægteparret, ugyldig. Ombudsmanden var derfor enig i resultatet af den nuværende kommunes afgørelse om, at dispensationen ikke kunne opretholdes. 30. maj 2013 Forvaltningsret Miljøret 1.9 Ombudsmanden udtalte dog også, at den nuværende kommunes opfattelse af retstilstanden på affaldsområdet, herunder kommunens forståelse af nogle bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven, ikke var korrekt på alle punkter. (Sag nr. 12/00334) I sin afsluttende redegørelse skrev ombudsmanden følgende: Ombudsmandens udtalelse Indledningsvis bemærker jeg, at jeg er enig med Vejle Kommune i, at kommunen indtrådte i den tidligere Egtved Kommunes rettigheder og forpligtelser pr. 1. januar Vejle Kommune gav under min behandling af sagen udtryk for, at det er kommunens opfattelse, at en ændring af miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 1, i 2009 indebar, at tidligere meddelte dispensationer fra deltagelse i den kommunale dagrenovationsordning for husholdningsaffald alene på baggrund af lovændringen faldt bort.

2 Efter min opfattelse er kommunens retsopfattelse ikke korrekt. Det er dog samtidig min opfattelse, at resultatet af kommunens afgørelse nemlig at (A) og (B) ikke fortsat kunne være fritaget for at deltage i (og betale til) kommunens dagrenovationsordning må anses for rigtigt. Det har jeg forklaret nærmere i det følgende. Jeg har koncentreret min undersøgelse om det spørgsmål, som jeg opfatter som det centrale for (A) og (B), nemlig spørgsmålet om, hvorvidt de må acceptere at være tilsluttet den kommunale dagrenovationsordning, eller om de fortsat kan være fritaget for dette med henvisning til dispensationen fra Gældende regler om dagrenovationsordninger for husholdningsaffald De vigtigste nationale regler om affaldsområdet findes i miljøbeskyttelsesloven (i dag lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse) med tilhørende administrative forskrifter. Efter min opfattelse er den centrale bestemmelse for vurderingen af spørgsmålet om pligtmæssig tilslutning til kommunale dagrenovationsordninger ikke miljøbeskyttelseslovens 48, som Vejle Kommune har henvist til (se sagsfremstillingen bagerst). Denne bestemmelse handler ikke om, hvorvidt borgerne er forpligtet til at være tilsluttet den kommunale dagrenovationsordning, men om det hermed forbundne spørgsmål om kommunens adgang til at opkræve gebyrer. Spørgsmålet om borgernes eventuelle forpligtelse til at være tilsluttet den kommunale dagrenovationsordning er derimod berørt i miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 2, nr. 4. Jeg har noteret mig, at Miljøstyrelsen i sin udtalelse af 18. februar 2013, som er gengivet i sagsfremstillingen sidst i dette brev, har erklæret sig enig i denne forståelse af bestemmelserne. Den i dag gældende bestemmelse i miljøbeskyttelseslovens 45 indeholder bl.a. følgende: 45. Kommunalbestyrelsen forestår håndteringen af affald, medmindre andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør af loven. Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om kommunale affaldsordninger, herunder om 1) kommunalbestyrelsens pligt til at anvise behandlingsmuligheder for affald, 2) kommunalbestyrelsens pligt til at forestå indsamling og behandling af affald, 3) kommunalbestyrelsens pligt til at give adgang til genbrugspladser i kommunen, herunder pligten til at begrænse denne adgang, og foretage brugerundersøgelser og 2/13

3 4) borgeres, grundejeres og virksomheders pligt til at benytte kommunale affaldsordninger. Som det fremgår, er miljøbeskyttelsesloven på affaldsområdet kendetegnet ved i vidt omfang at være en rammelov, som overlader det til miljøministeren at fastsætte nærmere regler. Bemyndigelsen er udnyttet ved udstedelse af affaldsbekendtgørelsen (i dag bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald med senere ændring). Bekendtgørelsen indeholder bl.a. følgende: Benyttelsespligt og oplysningspligt for husholdninger 39. Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, jf. 24, stk. 1, og regulativet er trådt i kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. ( ) Der er ikke i loven eller bekendtgørelsen givet kommunen hjemmel til at dispensere fra benyttelsespligten vedrørende husholdningsaffald fra private. Jeg er således enig med Vejle Kommune (og også Miljøstyrelsen) i, at der i dag ikke er adgang til, at en kommune kan meddele dispensation fra deltagelse i en kommunal dagrenovationsordning for husholdningsaffald. Dette forhold indebærer dog ikke i sig selv, at dispensationer, der tidligere måtte være meddelt i overensstemmelse med lovgivningen, ikke fortsat gælder, indtil de eventuelt bliver tilbagekaldt eller på anden måde ophævet. 2. Tidligere regler om dagrenovationsordninger for husholdningsaffald I forbindelse med min gennemgang af sagen opstod spørgsmål om, hvorvidt der i januar 1989 var hjemmel til, at en kommune kunne meddele dispensation fra deltagelse i en etableret dagrenovationsordning for husholdningsaffald, og i forlængelse heraf om den konkret meddelte dispensation, som denne sag drejer sig om, var gyldig. Da dispensationen blev meddelt, indeholdt den dagældende miljøbeskyttelseslov (lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985) alene nogle ganske bredt formulerede bemyndigelsesbestemmelser vedrørende affaldsområdet. Ifølge 4, stk. 1, i den dagældende miljøbeskyttelseslov kunne miljøministeren således fastsætte regler om affald, dyrehold, skadedyr og andre forhold, når dette er nødvendigt af hensyn til forebyggelse og imødegåelse af uhygiejniske forhold eller af væsentlige ulemper for omgivelserne. 3/13

4 Bemyndigelsen var udmøntet ved miljøbeskyttelsesreglementet af 1982 (bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 af reglement om miljøbeskyttelse), som var gældende, da dispensationen blev meddelt i Reglementet indeholdt bl.a. følgende: Kapitel 4 Affald 4.1. Husaffald Ved husaffald forstås affald, der naturligt forekommer fra husholdninger eller tilsvarende affald fra virksomheder, herunder institutioner, kantiner og restauranter m.v., jfr. dog I bebyggelser, hvor der til stadighed eller periodisk bor mere end 1000 indbyggere, skal kommunalbestyrelsen foranledige, at der gennemføres fælles bortkørsel af husaffald. I andre områder kan kommunalbestyrelsen påbyde fælles bortkørsel. Når fælles bortkørsel er indført, er enhver husejer forpligtet til at benytte ordningen og herfor betale den af kommunalbestyrelsen fastsatte afgift. Med husejere sidestilles ejere af ubebygget grund, når der på denne fremkommer affald af ikke ubetydeligt omfang. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at husaffald fra erhvervsvirksomheder fjernes på anden måde. Reglementet indeholdt i kapitel 13 følgende om muligheden for at dispensere fra reglementets bestemmelser: Kapitel 13 Dispensation Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at bekendtgørelsens bestemmelser fraviges. Ansøgning herom indsendes til kommunalbestyrelsen, der videresender sagen til miljøstyrelsen ledsaget af en erklæring Kapitel gælder ikke i sager, hvor kommunalbestyrelsen efter reglerne i kapitel kan træffe endelig afgørelse. Punkt indeholdt en regel om, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter en række nærmere opregnede bestemmelser i reglementet ikke kunne påklages til højere administrativ myndighed. Blandt de bestemmelser, som blev nævnt i opregningen, var kapitel samt kapitel /13

5 Bestemmelserne må efter min opfattelse forstås sådan, at kun Miljøstyrelsen kunne meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser om pligtmæssig benyttelse af en etableret kommunal dagrenovationsordning, og videre sådan, at der, for så vidt angik husaffald, ikke var adgang til at dispensere fra benyttelsespligten heller ikke for Miljøstyrelsen. Ved denne fortolkning har jeg inddraget det tidligere gældende miljøbeskyttelsesreglement af 1974 (jf. bekendtgørelse nr. 170 af 29. marts 1974 af reglement om miljøbeskyttelse) med senere ændring i 1976 (bekendtgørelse nr. 558 af 19. november 1976 om ændring af bekendtgørelse af reglement om miljøbeskyttelse). Ordlyden af 1974-reglementets kapitel svarede til ordlyden af bestemmelsen i 1982-reglementet, som jeg har citeret ovenfor. I 1974-reglementet havde kapitel 13 om dispensation følgende ordlyd: 13. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at bekendtgørelsens bestemmelser fraviges. Ansøgning herom indsendes til kommunalbestyrelsen, der videresender sagen til miljøstyrelsen ledsaget af en erklæring. Ved ændringsbekendtgørelsen i 1976 blev der som et nyt kapitel indsat følgende: Miljøstyrelsen kan dog ikke tillade, at en husejer fritages for forpligtelsen til i medfør af kapitel (3. punktum) at deltage i ordninger om fælles bortkørsel af husaffald. Som det fremgår, blev dispensationsadgangen derved generelt afskåret for så vidt angik muligheden for at fritage husejere for benyttelsespligten vedrørende etablerede kommunale ordninger om bortkørsel af husaffald, dvs. det, som man i dag ville betegne som dagrenovationsordninger. Den regel, som blev indført i 1976, hvorefter der ikke kunne meddeles dispensation fra benyttelsespligten i forbindelse med etablerede kommunale dagrenovationsordninger for husholdningsaffald, er ikke senere blevet ændret, men er derimod blevet videreført frem til i dag. Denne opfattelse understøttes flere steder i den juridiske litteratur om affaldsområdet. Jeg henviser bl.a. til Jørgen Bjerring og Gorm Møller, Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer, 2. udgave (1986), s. 127, Ellen Margrethe Basse, Affaldslovgivningen et samspil mellem miljø- og konkurrenceret (1995), s. 298, Jørgen Bjerring og Gorm Møller, Miljøbeskyttelsesloven af 1991 (1998), s. 517 ff., Ellen Margrethe Basse, Miljøret (1999), s. 126 ff., og Peter Pagh i Miljøretten 3 (redaktør Ellen Margrethe Basse), 2. udgave (2006), s. 86 ff. 5/13

6 Hertil kommer, at ombudsmanden tidligere har taget stilling til dette emne i en udtalelse, som blev offentliggjort i Folketingets Ombudsmands beretning for 1977, s. 625*. Sagen angik en bestemmelse i et kommunalt regulativ for renovationsvæsenet, hvorefter kommunen i særlige tilfælde kunne dispensere fra en regel i regulativet, der bestemte, at alle ejendomme skulle være tilmeldt renovationsordningen og havde pligt til at benytte denne. Efter ombudsmandens opfattelse harmonerede denne regel ikke med miljøbeskyttelseslovgivningens bestemmelser (miljøbeskyttelsesreglementet af 1974 som ændret i 1976), hvorefter der kun var dispensationsadgang for husaffald fra erhvervsvirksomheder (som det i øvrigt også er tilfældet i dag). Jeg har endelig noteret mig, at Miljøstyrelsen i sin udtalelse til mig har erklæret sig enig i, at der hverken i dag eller efter tidligere gældende regler er eller var hjemmel i miljøbeskyttelsesloven med tilhørende regler til at udstede en dispensation fra benyttelsespligten til en kommunal ordning for dagrenovation. 3. Min vurdering af den konkrete sag I lyset af ovenstående er det min opfattelse, at det var i strid med de gældende regler på miljøbeskyttelsesområdet, da Egtved Kommune i 1989 meddelte (A) og (B) dispensation fra deltagelse i den kommunale renovationsordning for husholdningsaffald. Der var ikke på det tidspunkt hjemmel til, at en kommune kunne dispensere fra pligten til at benytte en etableret kommunal renovationsordning for almindeligt husholdningsaffald fra private husejere. Ud fra ordlyden af dispensationen af 12. januar 1989 har jeg lagt til grund, at der i Egtved Kommune på det pågældende tidspunkt rent faktisk var etableret en kommunal renovationsordning for husholdningsaffald. Advokat (C) har som repræsentant for (A) og (B) i et partshøringssvar til mig peget på, at (A) og (B) s ejendom ligger i det åbne land og således uden for bysamfund på over 1000 indbyggere, som miljøbeskyttelsesreglementet af 1982 omtaler. (C) har også peget på, at der er tale om en erhvervsejendom (landbrug). Efter min opfattelse ændrer disse omstændigheder ikke ved det, som jeg har konkluderet ovenfor. Ifølge 1982-reglementet havde kommunalbestyrelsen pligt til at foranledige fælles bortkørsel af husholdningsaffald i bebyggelser med mere end 1000 indbyggere. I andre områder kunne kommunalbestyrelsen påbyde fælles bortkørsel. Når fælles bortkørsel var indført, var enhver husejer forpligtet til at benytte ordningen og herfor betale den af kommunalbestyrelsen fastsatte afgift. Jeg har som nævnt lagt til grund, at der i Egtved Kommune på det pågældende tidspunkt rent faktisk var etableret en kommu- 6/13

7 nal renovationsordning for husholdningsaffald, og Vejle Kommune har ikke korrigeret min forståelse af sagen på dette punkt. Jeg er opmærksom på, at (A) og (B) s ejendom udover som bolig også tjener som erhvervsmæssig landbrugsejendom. Det fremgår af de sagsakter, som jeg har modtaget fra Vejle Kommune. F.eks. fremgår det af kommunens brev af 6. januar 2010 til (A), at der på (X)-vej ( ) er registreret dels et boligareal på ( ) kvadratmeter, dels et erhvervsareal på ( ) kvadratmeter. Det fremgår også, at der blev opkrævet særskilt renovationsgebyr vedrørende bolig- henholdsvis erhvervsdelen af ejendommen, og at kommunen vejledte om muligheden for at søge om dispensation for betaling af erhvervsaffaldsgebyret. Vejle Kommune oplyste i sin udtalelse af 27. januar 2012 til mig, at en ansøgning fra (A) og (B) om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr for gebyråret 2010 var blevet imødekommet, fordi omsætningen på ejendommen var mindre end kroner årligt. Min undersøgelse retter sig alene mod spørgsmålet om deltagelse i dagrenovationsordningen for husholdningsaffald. Jeg har derimod ikke undersøgt omstændighederne i forbindelse med erhvervsaffaldsgebyret nærmere. Som nævnt først i dette afsnit er det samlet min opfattelse, at det var i strid med de dagældende regler på miljøbeskyttelsesområdet, at Egtved Kommune i 1989 meddelte (A) og (B) dispensation fra deltagelse i den kommunale renovationsordning for husholdningsaffald. Hvis en forvaltningsmyndighed har truffet en afgørelse, som savner hjemmel i lovgivningen, medfører det som hovedregel, at afgørelsen skal annulleres. Dette udgangspunkt gælder både i tilfælde, hvor ugyldigheden bliver til gavn for borgeren, og hvor det vil være til skade for borgeren, at afgørelsen annulleres. I særlige tilfælde kan en afgørelse opretholdes som gyldig, selv om den forudsatte hjemmel i lovgivningen ikke var til stede. Det gælder bl.a. i tilfælde, hvor en myndighed har truffet en afgørelse med henvisning til en bestemmelse i lovgivningen, som ikke med rette kunne anvendes, men hvor den samme afgørelse kunne være truffet med henvisning til en anden bestemmelse i lovgivningen. Også i tilfælde, hvor en afgørelse er truffet med henvisning til både lovlige og ulovlige kriterier, kan det tænkes, at afgørelsen opretholdes, hvis de lovlige kriterier i sig selv kunne begrunde resultatet. Derimod kan den omstændighed, at en borger har berettigede forventninger om fortsat at kunne nyde godt af en mangelfuld afgørelse, kun rent undtagelsesvist tænkes at føre til, at en afgørelse, der savner hjemmel i lovgivningen, opretholdes. Se mere i Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret, Almindelige Emner, 5. udgave (2009), s. 442 ff., og Jon Andersen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 850 ff. 7/13

8 I denne sag foreligger der efter min vurdering ikke omstændigheder, der medfører, at dispensationen kan tænkes opretholdt, selv om den ikke havde hjemmel i hverken den dagældende eller den nugældende lovgivning. På den baggrund kan jeg ikke kritisere resultatet af Vejle Kommunes afgørelse af 24. marts 2011, hvorved kommunen meddelte (A) og (B), at dispensationen ikke kunne opretholdes. Man kunne herefter rejse spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt en annullation af afgørelsen om dispensation måtte antages at kunne få virkning. Jeg mener dog ikke, at der er udsigt til, at det ville kunne føre til en væsentligt forbedret retsstilling for (A) og (B), hvis jeg forfølger dette spørgsmål nærmere eller henstiller til Vejle Kommune at tage nærmere stilling til det. Det har jeg derfor besluttet ikke at gøre. Jeg henviser her til 16, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts Efter denne bestemmelse afgør ombudsmanden selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Ved denne vurdering har jeg navnlig lagt vægt på, at annullation af en afgørelse normalt indtræder med virkning tilbage til det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet. Der er dog betydelige undtagelser, hvor hensynet til f.eks. den person, som er adressat for afgørelsen, konkret kan føre til et andet resultat f.eks. således at annullationen først har virkning for tiden efter annullationen. Afgørelsen heraf sker på baggrund af en konkret afvejning. Jeg henviser til Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret, Almindelige Emner, 5. udgave (2009), s. 425 ff. Sagsfremstilling Vejle Kommune meddelte i en afgørelse af 24. marts 2011 A og B, at en dispensation fra deltagelse i den kommunale dagrenovationsordning, som de fik af den daværende Egtved Kommune den 12. januar 1989, ikke kunne opretholdes. A og B var blevet tilmeldt dagrenovationsordningen i januar 2010, efter at Vejle Kommune var blevet opmærksom på, at de ikke allerede var tilmeldt, og kommunen begrundede dette nærmere efter en henvendelse fra advokat C på deres vegne i afgørelsen af 24. marts Som repræsentant for A og B klagede advokat C herefter til ombudsmanden. I klagen pegede han for det første på, at Vejle Kommune var indtrådt i den tidligere Egtved Kommunes forpligtelser, herunder de begunstigelser, som den tidligere kommune måtte have givet borgerne. Han pegede desuden på, at en begunstigende forvaltningsakt ikke vilkårligt kan tilbagekaldes af kommunen. 8/13

9 På baggrund af klagen bad ombudsmanden den 14. november 2011 Vejle Kommune om en udtalelse om sagen og om at låne sagens akter. Ombudsmanden bad bl.a. kommunen om at redegøre for dens overvejelser i forhold til anvendelse af de almindelige regler om tilbagekaldelse af forvaltningsakter til ugunst for borgerne i forbindelse med afgørelsen af 24. marts Han bad også kommunen om at komme ind på det, som advokat C havde anført i klagen om kommunens indtræden i den tidligere Egtved Kommunes forpligtelser. Ombudsmanden modtog Vejle Kommunes svar den 30. januar Kommunen slog indledningsvist fast, at det er kommunens opfattelse, at Vejle Kommune indtrådte i den tidligere Egtved Kommunes rettigheder og forpligtelser pr. 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningerne blev en realitet. Derudover oplyste kommunen, at kommunen konkret ikke havde bragt de almindelige forvaltningsretlige regler om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter i anvendelse i forbindelse med afgørelsen af 24. marts Kommunen begrundede bl.a. dette således: Vejle Kommune har lagt til grund, at den af Egtved Kommune meddelte dispensation ikke kunne opretholdes alene af den grund, at den var i strid med miljøbeskyttelsesloven. Ved ændringslov nr. 513 af 12. juni 2009 med ikrafttræden pr. 1. januar 2010 blev miljøbeskyttelsesloven ændret. Ved lovændringen blev bl.a. 48, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven ændret således, at det hidtil gældende: Kommunalbestyrelsen kan fastsætte gebyrer til blev ændret til: Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer Vejle Kommune har lagt den af Miljøstyrelsen tilkendegivne retsopfattelse i forbindelse med lovændringen til grund. Ifølge Miljøstyrelsens retsopfattelse kan de tidligere meddelte dispensationer ikke opretholdes efter den nævnte lovændring. Efter lovændringen var der ej heller mulighed for at dispensere fra deltagelse i en dagrenovationsordning. Der er efter reglerne om husholdningsaffald både en benyttelsespligt og en betalingspligt. Efter Miljøstyrelsens opfattelse er der kun hjemmel til at dispensere fra en ordning for erhvervsaffald. Der er således ikke som anført af klagerne tale om en vilkårlig ændring af dispensationen fra Jeg går ud fra, at den tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen, som kommunen henviste til, er den, som blev givet ved kommunens telefoniske henvendelse til styrelsen den 18. januar Af kommunens notat om telefonsamtalen fremgår bl.a.: ( ) Miljøstyrelsen bekræftede, at det er opfattelsen, at gamle dispensationer ikke kan opretholdes efter lovændringen i 2009, idet dispensatio- 9/13

10 nen er i strid med miljøbeskyttelsesloven. Ved lovændringen (lov nr. 513 af 12. juni 2009) foreskrev miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 1, at udtrykket Kommunalbestyrelsen kan fastsætte gebyrer til blev ændret til Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer til Efter disse nye regler er der ikke mulighed for at fritage for deltagelse i en ordning for husholdningsaffald. Der er for husholdningsaffald både en benyttelsespligt og en betalingspligt. Der er ifølge Miljøstyrelsen i de nye regler kun hjemmel til at fritage for deltagelse i en ordning og betaling for erhvervsaffald. Kommunen supplerede i afgørelsen af 24. marts 2011 sin opfattelse med bemærkninger om indholdet af de på forskellige tidspunkter gældende regulativer for husholdningsaffald i Vejle Kommune. Kommunen bemærkede også, at det ikke ville være muligt for A og B at skaffe sig af med (alle former for) husholdningsaffald på en lovlig måde uden om dagrenovationsordningen. Kommunen sammenfattede herefter sin retsopfattelse således: Vejle Kommune har handlet i overensstemmelse med den af Miljøstyrelsen tilkendegivne retsopfattelse, hvorefter tidligere meddelte dispensationer bortfaldt. En opretholdelse af dispensationen meddelt til (A) og (B) vil således ikke alene være i strid med lovgivningen men vil også mangle hjemmel. En opretholdelse af dispensationen vil gøre det umuligt for (A) og (B) at bortskaffe sit affald på lovlig vis. Samtidig vil det være til skade for sundheden og i strid med princippet om, at forureneren betaler. Efter Vejle Kommunes opfattelse skal en gyldig afgørelse tilbagekaldes, medens en ugyldig afgørelse skal annulleres. Spørgsmålet om, hvorvidt dispensationen i nærværende sag skal tilbagekaldes eller annulleres, er ikke relevant, allerede fordi dispensationen må anses for bortfaldet pga. en lovændring. Denne lovændring medfører, at samtlige dispensationer, der måtte være udstedt i henhold til den tidligere lovgivning, ikke kan opretholdes efter lovændringen og må således være bortfaldet. Det bemærkes, at der ikke i forbindelse med lovændringen er udarbejdet overgangsregler, der regulerer spørgsmålet. Jeg afgav en foreløbig redegørelse i sagen den 15. november Mine foreløbige vurderinger af sagens faktiske og retlige spørgsmål var i al væsentlighed identiske med mine endelige konklusioner. Af min foreløbige redegørelse fremgik bl.a.: Det er min foreløbige opfattelse, at den dispensation, som (A) og (B) blev meddelt i 1989, var ugyldig. Jeg er derfor foreløbigt enig i resultatet 10/13

11 af Vejle Kommunes afgørelse af 24. marts 2011 om, at dispensationen ikke kunne opretholdes. Det er imidlertid også min foreløbige opfattelse, at den retsopfattelse, som kommer til udtryk i kommunens afgørelse, ikke er korrekt på alle punkter. Det er jeg derfor indstillet på at meddele kommunen. Bl.a. fordi sagens fokus har ændret sig under min behandling, mener jeg, at det vil være rigtigst, at advokat (C) og Vejle Kommune og også Miljøstyrelsen, som ikke tidligere har været inddraget i sagen i forhold til mig får lejlighed til at kommentere det, som jeg har anført, før jeg tager endelig stilling. Vejle Kommune oplyste i et brev af 29. november 2012, at den foreløbige redegørelse ikke gav kommunen anledning til at fremkomme med yderligere bemærkninger til sagen. Advokat C sendte mig bemærkninger i brev af 7. januar 2013 med bilag og brev af 10. januar Advokaten bemærkede, at A og B s ejendom er en landbrugsejendom (erhvervsejendom), og at ejendommen er beliggende i det åbne land og dermed uden for bysamfund på over 1000 indbyggere. På den baggrund anførte advokaten i brevet af 7. januar 2013 bl.a. følgende: Disse forhold bevirker, at den konkrete ejendom enten slet ikke er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens 4 og Miljøbeskyttelsesreglementet af 1982 kapitel 4 eller i hvert fald falder ind under de ejendomstyper, for hvilke der af Kommunalbestyrelsen kunne gives dispensation fra reglementets bestemmelser i h.t. kapitel 13. Dermed har Egtved Kommune i 1989 været på fuldt lovlig grund, da man gav (B) dispensation for deltagelse i den kommunale renovationsordning. I brevet af 10. januar 2013 tilføjede advokat C, at A og B i perioden fra ikke fik stillet en affaldsspand til rådighed af kommunen, og at affaldsspanden siden den herefter var blevet leveret til ejendommen ikke var blevet tømt. Miljøstyrelsen afgav udtalelse til sagen den 18. februar Af udtalelsen fremgår bl.a.: Miljøstyrelsen er enig i indholdet af den foreløbige redegørelse og har ingen bemærkninger til konklusionen og herunder gennemgangen af tidligere gældende regler. Miljøstyrelsen er således enig i, at der hverken i dag eller efter tidligere gældende regler er hjemmel i miljøbeskyttelseslo- 11/13

12 ven med tilhørende regler til at udstede en dispensation for benyttelsespligten til den kommunale ordning for dagrenovation. Miljøstyrelsen vil gerne fremhæve, at det efter styrelsens opfattelse er korrekt, at kommunens pligt til at forestå indsamling og behandling af affald og tilsvarende borgeres, grundejeres og virksomheders pligt til at benytte etablerede ordninger er reguleret i miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 2, nr. 2 og 4. Bestemmelserne er udmøntet i affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 20. december 2012). Det følger således af affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle husholdninger. Denne bestemmelse modsvares af affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 1, 1. pkt., hvoraf følger, at når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, og regulativet er trådt i kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Der gælder hverken i affaldsbekendtgørelsen eller i miljøbeskyttelsesloven undtagelser for denne benyttelsespligt. Miljøstyrelsen er således, uanset den udlægning, som styrelsen i sagsfremstillingen er refereret for, enig i, at ændringen af miljøbeskyttelsesloven ved lov nr. 513 af 12. juni 2009 og herunder særligt ændringen af 48 ikke har betydning for dispensationens gyldighed (idet reglerne omkring kommunale ordninger og benyttelsespligt er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 45 og ikke 48, og idet dispensationen allerede inden lovændringen savnede hjemmel). Miljøstyrelsen skal endelig for god ordens skyld, idet styrelsen i sagsfremstillingen er refereret for en anden udlægning, bemærke, at der efter Miljøstyrelsens opfattelse i dag heller ikke er hjemmel til, at kommuner kan dispensere for virksomheders benyttelsespligt til den kommunale ordning for dagrenovationslignende affald. Det følger således af affaldsbekendtgørelsens 24, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald, herunder jord, som er affald, produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen. Der gælder visse undtagelser herfra, bl.a. for så vidt angår kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse fra virksomheder, jf. 24, stk. 3. Der gælder dog ingen undtagelse for så vidt angår dagrenovationslignende affald fra virksomheder. Benyttelsespligten for virksomheder følger af affaldsbekendtgørelsens 47, stk. 1. De eneste undtagelser til benyttelsespligten gælder ved eksport af forbrændingsegnet affald og for farligt affald, som ikke er kildesorteret affald egnet til materialenyttiggørelse, jf. affaldsbekendtgørelsens 47, stk. 2, og 48, stk /13

13 Advokat C fik efterfølgende lejlighed til at kommentere Vejle Kommunes og Miljøstyrelsens bemærkninger, ligesom Vejle Kommune og Miljøstyrelsen blev gjort bekendt med indholdet af de øvrige svar, som jeg havde modtaget i forlængelse af min foreløbige redegørelse. Jeg modtog ikke yderligere bemærkninger til sagen. NOTE: (*) FOB 1977, s /13

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse 20-1. Forvaltningsret 1133.2 114.3 12.1 2.2. Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: 29-04- 2010 Du har ved brev af 3. august 2009 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Aabenraa Kommune har

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. 11-08- 2010 Du har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Vejle Kommune opkræver dobbelt grundgebyr og

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: 13-12- 2007 De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af betaling for renovation vedrørende Deres sommerhus. Tilsynets udtalelse Tilsynet

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Det gøres gældende, at nu har Silkeborg kommune truffet afgørelser i forhold til klager i medfør af vejloven.

Det gøres gældende, at nu har Silkeborg kommune truffet afgørelser i forhold til klager i medfør af vejloven. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 www.horten.dk Vejdirektoratet Sendt pr. mail til Ivan Skaaning Hansen og Tom Løvstrand Mortensen Poul Hvilsted Dir +45 3334

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger «brevdato» De har 31. oktober 2006 på vegne af Kaare Møller Munch klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel FOB 04.508 Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel En studerende blev i 2000 indskrevet på en 2-årig kandidatuddannelse på et universitet. Siden 1999 havde han læst sidefag på Statskundskab

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald X 01-09- 2011 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved breve af 23. september 2010 og 25. januar 2011 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Gentofte Kommune den 21.

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispension fra tilslutningspligt til fjernvarme Ved brev af 7. oktober

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt,

Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, Revideret udtalelse om lovliggørelse Bebyggelse, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Hvis det er muligt, kan der ske retlig lovliggørelse efter de regler, der var gældende på opførelsestidspunktet.

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Tilbagekaldelse af afgørelse af den 13. november 2009

Tilbagekaldelse af afgørelse af den 13. november 2009 SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 19. december 2014 Sag 4/0720-0403-0178 Deres ref. LRN Tilbagekaldelse af afgørelse af den 13. november 2009 Sagens oplysninger Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

2009 20-3. Folkeskoles inddragelse af elevs mobiltelefon ud over skoletiden. 20. februar 2009

2009 20-3. Folkeskoles inddragelse af elevs mobiltelefon ud over skoletiden. 20. februar 2009 2009 20-3 Folkeskoles inddragelse af elevs mobiltelefon ud over skoletiden En folkeskoleelev blev i en undervisningstime ringet op af sin mor. Skolen tog mobiltelefonen fra eleven og beholdt den til næste

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015 2015-27 Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering 8. juni 2015 Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds,

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet FOU nr 2012.0011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2012-11. Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere