Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence"

Transkript

1 Gevinster ved fremmedsprog som tillægskompetence Positive effekter for arbejdsliv og karriere set fra et medarbejderperspektiv Rapport over analyse gennemført for det Nationale Center for Fremmedsprog af Jytte Lyngvig Maj 1

2 Baggrund og formål Det lyder intuitivt rigtigt, at solide sproglige tillægskompetencer har en positiv betydning i og for mange arbejdssituationer. Det er bare ikke undersøgt særlig meget og ikke ud fra et medarbejderperspektiv. Sprogkundskaber uden for undervisning, tolkninger og andre sprognære arbejdssituationer er en usynlig og ikke-erkendt kompetence. Målet med dette projekt er at undersøge og blotlægge de positive konsekvenser af at have solide sproglige tillægskompetencer. Formålet er at indkredse de arbejdsrelaterede og karrieremæssigt positive effekter ved at kunne og bruge sprog uden for de traditionelle sprogkarrierer. Det kan være i form af muligheder for mere interessante arbejdsopgaver, flere og bedre karrieremuligheder og/eller et økonomisk plus i form af en hurtigere lønstigning eller en ekstra bonus. Det er således gevinstaspektet ved sprogkompetencer set fra medarbejderens perspektiv, der er i centrum. Bedre sprogkompetencer har også andre positive sider, som kulturelle, interpersonelle, personlige mv. og de er også vigtige. At afdække de økonomiske og andre gavnlige effekter af gode sprogkompetencer med et medarbejderfokus, kan skabe den synlighed, der skal til for at øge erkendelsen af nytteværdien af sprog. Det vil fremme, at sprog naturligt kommer til at indgå i kompetence- og karriereplanlægning på linje med fx IT-kompetencer. Da sammenhængen mellem sprogkompetencer og karrieremæssige effekter hidtil har befundet sig i et undersøgelsesmæssigt mørke, vil denne analyse tage de indledende skridt i form af eksplorativ og kvalitativ analyse af genstandsfeltet. Med positive resultater bør den følges op af flere og større undersøgelser. Hvordan bidrager denne undersøgelse til den nationale sprogstrategi? Den nationale sprogstrategi, der blev vedtaget i 17, har to hovedformål: 1. at få flere elever og studerende til at vælge fremmedsprog og dermed opnå solide sprogkompetencer ud over engelsk samt 2. at højne kvaliteten og relevansen af sproguddannelser. I kapitel 7 i Strategi for styrkelse af fremmedsprog fokuseres på, at flere skal kombinere deres kernefaglighed med stærke sprogkompetencer, og her refererer man til Dansk Industris undersøgelse fra 16 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd samt en undersøgelse af jobopslag gennemført for Uddannelses- og forskningsministeriet, også fra 16. De to undersøgelser er interessante, men ikke detaljerede nok til at give handlevejledning, og ingen af dem inddrager medarbejderne direkte. DI-undersøgelsen er en rundspørge blandt de internationalt orienterede medlemsvirksomheder baseret på indkomne 376 svar. Den bekræfter, at der er brug for sproglige kompetencer i form af dobbeltkompetencer. Det er opfattelsen, at de sproglige kompetencer ikke kan stå alene, men skal være et tillæg til en anden uddannelse, og selvom 2/3 af virksomhederne primært anvender engelsk, så bruger 1/3 helt eller delvis også andre fremmedsprog. Virksomhederne beskriver således også et behov for tysk, fransk, spansk, svensk og kinesisk. Der er således både behov for en uddybning og detaljering af virksomhedsperspektivet og et direkte fokus på den enkelte medarbejder. 2

3 Ved at tage udgangspunkt i medarbejderne og synliggøre karriere- og kompetencegevinster kan der opstå en situation, der kan få flere elever og studerende til at vælge fremmedsprog og dermed opnå solide sprogkompetencer ud over engelsk. (Strategi for styrkelse af fremmedsprog, side 4). Der er tre forskellige veje at gå for en udbygning af solide sproglige tillægskompetencer: Vedligeholdelse og videreudvikling af gode sprogkompetencer fra gymnasiet Udvikling af sproglige tillægskompetencer i forbindelse med uddannelse Efteruddannelse Hvad, der skal vælges og hvornår, afhænger af målgruppen. En øget efterspørgsel af sproglige tillægskompetencer, hvad enten det er i form af vedligeholdelse og videreudvikling af gode sprogkompetencer fra gymnasiet eller udvikling af sproglige tillægskompetencer i forbindelse med uddannelse eller efteruddannelse, vil det kræve flere højtuddannede undervisere og udvikling af didaktiske metoder. Det opnås ved at fokusere på kvaliteten og relevansen af sproguddannelserne. Dette projekt understøtter således begge mål for sprogstrategien. Projektets opbygning Undersøgelsen skal afdække medarbejderes opfattelse af sprogbehov og nytten af sproglige tillægskompetencer. Det er derfor gruppen af mennesker med andre faglige hovedkompetencer end sprog, der i første omgang er relevante for denne analyse. I og med det er medarbejderfokus, der er i centrum, vil det være hensigtsmæssigt at kunne kommunikere til en større gruppe med disse karakteristika, og det er muligt gennem et samarbejde med en faglig organisation for sådanne akademikere. I denne undersøgelse er der etableret et samarbejde med JA fagligt fællesskab for alle med en akademisk interesse i natur miljø og fødevarer, der som medlemmer blandt andet har agronomer, biologer, forstkandidater, jordbrugsøkonomer og landskabsarkitekter. JA har bistået undersøgelsen ved at informere om formålet og bringe linket til undersøgelsens spørgeskema i det elektroniske medlemsblad. Linket var aktivt i perioden 6. november 19 til. januar. Det blev også bragt på NCFF s netsted. Projektet omfatter en spørgeskemaundersøgelse og et antal interview, der kvalificerer og nuancerer resultaterne fra spørgeskema-delen. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaet er sat op i SurveyXact (se bilag 1) og har genereret 546 klik og ud af disse besvarelser svarende til 15%. I det følgende vil resultaterne blive gennemgået. I og med at linket har været muligt at tilgå for en bred gruppe, er der ikke foretaget anden forhåndssortering end den vigtige, at spørgeskemaet alt overvejende er blevet formidlet af JA. Til indledning er der et antal praktiske informationer, der er nødvendige for at følge beskrivelsen af resultaterne. De fleste respondenter har besvaret alle spørgsmålene, men enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle. Derfor er antallet af respondenter opgivet under de forskellige kategorier i parentes, når det er relevant, og procentsatsen er beregnet ud fra det konkrete antal respondenter. en er afrundet til et helt tal, hvorfor summen kan afvige fra. Endelig har der i flere af spørgsmålene været mulighed for at sætte flere krydser således, at antallet af markeringer ikke svarer til antallet af 3

4 respondenter, men er større, og dette er angivet, når det er tilfældet. Nogle delspørgsmål har så få respondenter, at det er irrelevant at bringe resultaterne, endsige konkludere på svarene. Spørgeskemaet består af tre dele. Den første fokuserer på respondenternes baggrundsoplysninger om uddannelse og arbejde, den anden del omhandler sprog og brug af sprog, mens den tredje og sidste del handler om nytten af sprog som tillægskompetence. a. Baggrundsoplysninger om respondenterne Spørgeskemaet indledes med en række spørgsmål om baggrundsoplysninger, der primært drejer sig om uddannelse og arbejde. Ud af de besvarelser angiver de fleste, at de har en naturvidenskabelig uddannelse. Næsten halvdelen (37) af besvarelserne kommer fra agronomer, mens kommer fra forstkandidater og 6 fra hortonomer. Det er forventeligt og positivt i og med, at JA har stået for den alt overvejende distribution af spørgeskemaet: Uddannelse Naturvidenskabelig (69) Ikke-naturvidenskabelig (11) 4

5 Det er uddannelser, hvor man kan forvente at finde mange, der arbejder som specialister, og her betegner lidt over halvdelen sig som specialist: Funktion Specialist (45) Generalist o.lign. (35) Der er flere kvinder end mænd, der har besvaret spørgeskemaet, men begge køn er godt repræsenteret: Køn Kvinde (48) Mand (32) 5

6 Respondenterne har lang anciennitet, og det gør det muligt og relevant at inddrage erfaringer med sprog fra tidligere arbejdssituationer: Anciennitet op til år (14)! år og mere (66) Den lange anciennitet giver sig også udtryk i, at de allerfleste har haft mere end en arbejdsgiver: Antal arbejdsgivere 1 arbejdsgiver (5) 2-3 arbejdsgivere (35) mere end 3 arbejdsgivere () 6

7 De fleste af respondenterne er ansatte, og det gør det muligt at vurdere sprog og arbejde i et arbejdstagerperspektiv, som det er undersøgelsens formål: Ansættelsesforhold Ansat (69) Selvstændig (5) Pensionist eller orlov (6) Der er næsten lige mange privat og offentligt ansatte i denne population. Der er positivt for undersøgelsen, at private og offentlige arbejdssteder via deres ansatte er ligeligt repræsenteret: Ansættelsessted Offentlig (42) Privat (38) 7

8 Den sektorfordeling, der vises her, er en gruppering af en mere detaljeret sektoropdeling. De fleste arbejder inden for landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur, som svarer til den overvejende del af respondenternes uddannelsesprofil. Desuden udgør undervisning et stort område: Sektorfordeling Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri, akvakultur (39) Industri, bygge & anlæg (15) Service, undervisning, turisme (26) Her har respondenterne mulighed for at give flere svar, og det er blevet benyttet, således, at de respondenter, har givet i alt 1 markeringer, da mange arbejder på flere områder: Arbejdsområder (flere afkrydsningsmuligheder) Forskning og undervisning (37 krydser) Rådgivning (34 krydser) Administration, kommunikation, HR (43 krydser) Udvikling (25 krydser) Marketing, salg og produktion (16 krydser) Ledelse (15 krydser) 8

9 Over halvdelen (46) arbejder på store arbejdspladser, der må forventes at have en personalepolitik, der inkluderer efteruddannelse og karriereudvikling: Arbejdsstedets størrelse Under 25 (18) 26 - (16) 1 - (27) Over (19) De fleste af respondenterne arbejder i Danmark, og det gælder både nu og tidligere. Der er 68 af de, der har besvaret spørgsmål om tidligere arbejde, så der er tale om en stor gruppe: Arbejdssted nationalt I Danmark (66/) Uden for Danmark (14/18) Nuværend i % Tidligere i % 9

10 Den regionale fordeling af arbejdspladserne viser, at de fleste arbejder i region Hovedstaden og i region Sydjylland: Arbejdssted regionalt Hovedstaden (24) Sjælland (9) Syddanmark (21) Midtjylland (5) Nordjylland (7) I udlandet arbejder de fleste i Europa, her dog tale om meget små tal, men det er samme tendens, der ses, for nuværende og tidligere arbejdsplads: Arbejdssted uden for Danmark Skandinavien (6/4) Øvrige Europa (5/7) Uden for Europa (3/7) Nuværende arbejde Tidligere arbejde

11 Sammenfattende siger baggrundsoplysningerne, at de fleste respondenter har en naturvidenskabelig uddannelse, mange arbejder som specialister og der er en mindre overvægt af kvinder. De har lang anciennitet, har haft flere arbejdsgivere og relativt store arbejdsgivere og de arbejder på en bred vifte af arbejdsområder. Næsten halvdelen arbejder inden for landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri og akvakultur. De fleste arbejder i Danmark, og her er det fortrinsvis i hovedstadsområdet og i Syddanmark. De, der arbejder uden for Danmark, gør det fortrinsvis i Europa. Baggrundoplysningerne bekræfter, at målgruppen, akademikere med en ikke-sproglig videregående uddannelse, altovervejende er dem, der har besvaret spørgeskemaet. b. Sprogkompetencer og brug af sprog Efter at have indsamlet relevante baggrundsoplysninger om respondenterne, drejer de følgende spørgsmål sig om sprog og brug af sprog. Her er der tale om en række egenvurderinger, og de er i sagens natur subjektive og ikke valideret i forhold til faglige standarder for sprogkompetencer. Her er valgt at opdele besvarelserne om sprogkompetencer og brug af sprog i fire dimensioner: forstå, tale, læse og skrive for herved at kunne nuancere vurderingerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at populationerne har forskellig størrelse for de forskellige sprog, så antallet af respondenter er angivet i procent. Antallet af positive respondenter for spansk er i de allerfleste tilfælde meget små. Alle havde også mulighed for at angive et andet sprog 1 og et andet sprog 2. Disse data er ikke detaljeret gengivet i det følgende. Det mest markante er, at andet sprogene er domineret af skandinaviske sprog. Af de respondenter angiver 78, at de kan engelsk, og tysk kommer ind på en klar andenplads med 61 positive svar. 31 angiver de kan fransk mens kun 14 udtrykker, at de kan spansk. I dette spørgsmål er der mulighed for at give flere svar, hvad respondenterne har benyttet. De respondenter har givet 2 positive tilkendegivelse om sprog, så de fleste kan engelsk og mindst et sprog mere: 1 Mine sprogkompetencer, ud over dansk, er i: Engelsk (78) Tysk (63) Fransk (31) Spansk (14) Andet sprog 1 (24) Andet sprog 2 () 11

12 Med denne melding er det relevant at gå tættere på og finde ud af, hvor gode disse kompetencer er, og hvilke områder de ligger på. Her er igen tale om egenvurderinger. Respondenterne har en firetrins skala med kategorierne: knap så godt, rimeligt, godt og meget godt til deres rådighed. I det følgende er det summen af det to øverste kategorier, der er vist. Herved bliver resultaterne mere tydelige. Engelsk ligger som forventeligt i front på både at forstå, tale, læse og skrive, mens tysk ligger højt på at forstå og læse. De øvrige angivelser viser et rum for kompetenceudvikling: Jeg er god eller meget god til sprog Engelsk (78) Tysk (63) Fransk (31) Spansk (11) Forstår Taler Læser Skriver Herefter drejer det sig om brug af sprog i arbejdet. Her har respondenterne igen muligheder for at angive flere sprog, og de respondenter har i alt givet 1 markeringer. Det betyder, at de fleste har angivet mere end et sprog. De bruger således flere sprog mere end et fremmedsprog i deres arbejde. Hvad angår andet sprog 1 eller 2, som 28 angiver, at de bruger i arbejdet, drejer det sig overvejende om skandinaviske sprog, og resultaterne af disse svar behandles ikke i detaljer. 12

13 Jeg bruger disse sprog i min nuværende arbejdssituation Engelsk (75) Tysk (41) Fransk (13) Spansk (3) Andet sprog 1 () Andet sprog 2 (8) For at komme tættere på brugen af sprog i arbejdet er respondenterne blevet bedt om at angive deres brug af sprog i arbejdet opdelt i forstå, tale, læse og skrive. Brugen kan angives på en tretrins skala med inddelingen: sjældent, en gang imellem og ofte, og her vises kun resultaterne for ofte. For spansk er resultaterne ikke gengivet, da der kun er 3 respondenter. Det ses, at engelsk, som forventeligt, har de højeste procentsatser, men både tysk og fransk kommer tydeligt ud. De, der bruger et andet sprog i arbejdet, angiver mellem % og % på alle dimensioner, at de bruger dem ofte. Jeg bruger ofte sprog til at... Engelsk (74) Tysk (41) Fransk (13) Forstå Tale Læse Skrive 13

14 Resultaterne fra nutiden kan perspektiveres med brug i tidligere arbejdssituationer og forventninger til kommende. Antallet af respondenter, der har valgt at svare på brug af sprog i fortid, nutid og fremtid er ikke de samme, så det konkrete antal respondenter fremgår i parentes, og det er dette tal, der er brugt i procentberegningerne. Her ses, at der for alle sprog er tale om en procentisk stigning fra fortid til fremtid. Hvilke sprog brugte, bruger og kommer jeg til at bruge i fremtiden? Engelsk Tysk Fransk Spansk Tidligere (69) Nu () I fremtiden (73) Dette kan yderligere nuanceres ved at se på enkeltsprog og kombinationer af sprog. Her er kun medtaget de mest markante resultater, og det ses, at engelsk og tysk dominerer: Min brug af sprog før og nu Engelsk total Kun engelsk Engelsk/tysk Tysk total Fransk/andet sprog I mit nuværende arbejde bruger jeg () I mit tidligere arbejde brugte jeg (69) 14

15 I forhold til kompetenceudvikling har respondenterne angivet hvilke sprog, de ønsker flere kompetencer i. Det har 75 valgt at gøre, og de har haft mulighed for at angive flere sprog. Det har de gjort, og der er i alt 1 markeringer. Det fremgår, at der er flest, der ønsker bedre kompetencer i tysk og fransk: Hvilke sprog ville jeg gerne kunne bedre? Engelsk (24) Tysk (36) Fransk (31) Spansk (13) Andet sprog 1 (16) Andet sprog 2 (6) Dette detaljeres med angivelser af om kompetenceudviklingen drejer sig om at blive bedre til at forstå, tale, læse eller skrive. Det ses, at det for alle sprog gælder, at kompetencerne til at tale sproget ønskes forbedret, mens ønsket om at kunne skrive engelsk bedre også er tydeligt: 1 Hvordan ville jeg gerne kunne sproget bedre? (75) Engelsk (24) Tysk (36) Fransk (31) Spansk (13) Andet sprog 1 (16) Forstå Tale Læse Skrive Andet sprog 2 (6) 15

16 Respondenterne har her mulighed for at skrive uddybende kommentarer, nogle af disse er: Koncernsproget er engelsk, og vi bliver mere og mere internationale. Brexit vil øge behovet for at beherske og anvende andre sprog end engelsk i en EU-sammenhæng Jeg er ansat i en international virksomhed under tysk ledelse, så jeg bruger både engelsk og tysk I kraft af mine portugisiske sprogkundskaber er jeg i stand til at læse og forstå fransk Tyskland har et stort potentiale i min branche, men de er konservative omkring sprog Sammenfattende er tilbagemeldingerne på sprogkompetencer og brug af sprog, at respondenterne næsten alle vurderer, at de kan engelsk, og rigtig mange angiver også tysk. Fransk og skandinaviske sprog kommer ind på tredjepladsen, mens gruppen, der kan spansk og andre sprog er mindre. Når respondenter skal vurdere i hvilke dimensioner, de er gode eller meget gode til et af sprogene, udskiller engelsk sig fra de andre sprog. Engelsk ligger højest på alle dimensionerer. For de øvrige sprog er det dimensionerne: forstå og læse, der ligger højest, idet tysk ligger på et generelt højere niveau end fransk og spansk, hvor det er det at læse godt eller meget godt, der har flest respondenter. Når det kommer til brugen af sprog i arbejdet, er det klart engelsk, der bruges mest, mens tysk kommer markant ind. Hvad angår, hvordan respondenterne bruger sproget, så bruges engelsk ofte til både at forstå, tale, læse og skrive, mens det sker mindre for respondenterne for tysk og fransk. For fransk er der dog en relativ stor del, der ofte bruger sproget til at forstå og læse. Antallet af respondenter for spansk er for lille til, at det er meningsfuldt at gengive resultaterne. For alle sprogs vedkommende ses en stigning i brug i den tidsfølge, der kaldes før, nu og i fremtiden. Der er således en forventning om mere brug af fremmedsprog i arbejdet. Det afspejles også i besvarelsen af spørgsmålet om ønske om at kunne et eller flere sprog bedre. Det har 75 ud af de respondenter svaret positivt på med flest markeringer for tysk og fransk, men på trods af de positive egenvurderinger af kompetencer i engelsk, ønsker en tredjedel at øge deres kompetencer. Ser man på hvilken dimension af sproget respondenterne ønske bedre kompetencer i gælder det at tale for alle sprog. At kunne skrive bedre fylder mest for engelsk. Der er dog mange markeringer i alle sprog for både forstå, tale, læse og skrive, og det må betyde, at respondenterne ønsker brede sprogkompetencer. c. Positive effekter af kompetencer i sprog Kernen i denne undersøgelse er at afdække de positive effekter af sproglige tillægskompetencer fra et medarbejderperspektiv, og derfor er deltagerne blevet bedt om at angive, hvilke positive effekter, de selv har haft af at kunne sprog i tillæg til andre faglige kompetencer. Her er 75 besvarelser, og spørgsmålet har mulighed for flere markeringer. Der er således givet 1 markeringer. Det er bemærkelsesværdigt, at over halvdelen af respondenterne, har svaret, at sprogkompetencer har givet dem mere interessante arbejdsopgave og/eller en øget værdi på arbejdsmarkedet. De har således registreret både en kvalitativ og en kvantitativ gevinst ved at kunne sprog. 16

17 Positive effekter af kompetencer i sprog Interessante arb.opgaver (41) Øget værdi på arb.marked (38) Første job hurtigere (12) Hurtigere avancement (9) Økonomisk bonus (5) Hurtigere lønstigning (2) Andet positivt (7) Intet (16) Min sproglige kompetencer har givet mig (75) Ved at se på hvordan de tre øverste markeringer samvarierer med de øvrige svarmuligheder, bliver billedet mere detaljeret. Når man ser på de tre tabeller over samvariationen af de tre største positive effekter taget hver for sig, ser man et tæt sammengæng mellem de to største mere interessante arbejdsopgaver og øget værdi på arbejdsmarkedet. Det er forventeligt, netop fordi, at de både er de største og markant større end de øvrige kategorier. Hvad angår givet mig mit første job hurtigere, der er den tredjestørste globale kategori er den meget mindre end de to andre. Den største samvariation er med øget min værdi på arbejdsmarkedet. Antallet af besvarelser er dog lille. Samvariation mellem "mere interessante arbejdsopgaver" og andre positive effekter Mere interessante arb.opgaver (41) og øget min værdi på arb.markedet (26) og første job hurtigere (6) og økonomisk bonus (5) 17

18 Samvariation mellem "øget min værdi på arbejdsmarkedet" og andre positive effekter Har øget min værdi på arbejdsmarkedet (38) og givet mig mere interessante arbejdsopgaver (26) givet mig job hurtigere (9) Samvariation mellem "givet mig mit første job hurtigere" og andre postive effekter Givet mig mit første job hurtigere (12) og øget min værdi på arbejdsmarkedet (9) givet mig mere interessante arbejdsopgaver (6) givet mig et hurtigere avancement (4) En anden vinkel på detaljeringen af de positive effekter af sprog er at se, hvilke sprog respondenterne mener, har skabt den positive effekt. Her har deltagerne igen flere afkrydsningsmuligheder. Hvad angår både de selvvalgte andet sprog 1 og 2 er det overvejende et skandinavisk sprog, der er angivet. De 41, der har angivet, at sprog har givet dem mere interessante arbejdsopgaver, har lavet i alt 118 markeringer. Samtlige har afkrydset engelsk, mens % har markeret tysk og næsten % fransk og andet sprog 1. 18

19 Hvilke sprog har "givet mig mere interessante arbejdsopgaver"? Engelsk (41) Tysk (33) Fransk (15) Spansk (7) Andet sprog 1 (15) Andet sprog 2 (7) De 38, der har angivet, at sprog har øget deres værdi på arbejdsmarkedet, har lavet i alt 1 markeringer. Kun en respondent har ikke angivet engelsk, mens over henholdsvis % har angivet tysk. % har angivet fransk og andet sprog 1. Hvilke sprog har "øget min værdi på arbejdsmarkedet"? Engelsk (37) Tysk (31) Fransk (16) Spansk (5) Andet sprog 1 (15) Andre sprog 2 (6) Antallet af respondenter, der mener, at sprog har øget deres værdi på arbejdsmarkedet, er interessant, idet ikke alle har markeret for engelsk, og der er en relativ stor andel for tysk og fransk, der jo er mere sjældne sprog end engelsk. Det er dog vigtigt at bemærke, at populationen er lille. 19

20 Hvilke sprog har "givet mig mit første job hurtigere"? Engelsk () Tysk (8) Fransk (6) Spansk (2) Andet sprog 1 (4) Andet sprog 2 (1) Givet mig mit første job hurtigere (12) Respondenterne har mulighed for at skrive uddybende kommentarer om sammenhængen mellem arbejdssituation, værdi på arbejdsmarkedet og sprogkompetencer, nogle af disse er: Uden sprogkompetence og forståelse for nuancer i sproget samt kulturelle sammenhænge havde jeg aldrig haft så rigt et arbejdsliv, havde helt enkelt ikke kunnet løse vigtige opgaver på mine indsatsområder. At man kan jonglere ubesværet med flere sprog, øger klart ens værdi på arbejdsmarkedet. Engelsk har været et krav i alle mine stillinger. Jeg har brugt tysk mundtligt og skriftligt i tysk baserede internationale virksomheder. Mit spansk på middelniveau har skaffet mig kunder, som kommunikerer usikkert på engelsk, i Spanien. Fransk er et fordelagtigt samarbejdssprog. Jeg havde ikke haft det spændende job, jeg har uden at kunne engelsk først og være villig til at lære sproget her (et tredjeverdensland). Kommunikationen i min organisation foregår mest på et skandinavisk sprog. Jeg kan se, at jeg mere og mere får brug for at kunne kommunikere på fransk, også for at kunne blive ved med at finde spændende arbejdsopgaver. Mit tyske og franske er lige netop nok til at give en stor fordel i en række situationer på arbejdsmarkedet. Det er katastrofalt, at så mange kun kan engelsk ud over dansk. Selv om vi bruger certificerede oversættere, er der fagtermer, de ikke kender, ligesom man skal kunne fange banale, men meningsforstyrrende forvekslinger, som en oversætter, der tror, at en mår og en mårhund er det samme dyr eller forveksler hvalen marsvin med kæledyret marsvin, Det giver sig selv, at når man arbejder uden for Danmark, skal man ganske enkelt mestre i det mindste engelsk. Kan man derudover fransk, spansk og/eller tysk stiger ens værdi på arbejdsmarkedet. Sammenfattende kan man sige, at der er 75 respondenter, der har besvaret spørgsmålet om positive effekter af sproglige tillægskompetencer, og af disse har 16 markeret, at det ingen betydning har haft for dem. Det betyder omvendt, at næsten % af respondenterne mener, at det at have sprog som tillægskompetence har haft en positiv betydning for dem i deres arbejde og karriere, og den fordeler sig på

21 både kvalitative og kvantitative effekter. De to udsagn med flest markeringer er mere interessante arbejdsopgaver, og øget værdi på arbejdsmarkedet, som begge har fået afkrydsning fra over halvdelen af respondenterne, og hvor to tredjedele af disse har markeret for begge effekter. Det er ikke muligt ud fra spørgeskemaundersøgelsen at dokumenterer, hvordan disse positive effekter har manifesteret sig. De sprog, som respondenterne mener har givet de positive effekter, er engelsk, tysk, fransk og skandinaviske sprog. Som forventeligt peger næsten alle på engelsk, mens det næste største antal markeringer går til tysk. Fransk og skandinaviske sprog anses af en god del for betydningsfulde. Delkonklusion på spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der er positive effekter af sproglige tillægskompetencer, når medarbejderne selv får lejlighed til at udtale sig, og der er tale om både kvalitative og kvantitative gevinster. Det drejer sig om selve arbejdet, hvor det er muligheden for at få mere interessante arbejdsopgaver, der modtager flest markeringer, samt den sikkerhed, der ligger i oplevelsen af en øget værdi på arbejdsmarkedet. Begge områder fortjener opmærksomhed, da de repræsenterer henholdsvis arbejdsglæde og tryghed. Hertil kommer markeringer på en række andre områder som, at få det første job hurtigere, tidligere avancement, bonus, hurtigere lønstigning og bedre kontakt med samarbejdspartnere. Respondenterne er altovervejende JA-medlemmer og har derfor en anden hovedfaglighed end sprog, og de har derfor sprog som en tillægskompetence. De fleste er ansatte i større virksomheder i Danmark, og man kan derfor forvente, at deres arbejdsgivere har en personalepolitik, der omfatter efter- og videreuddannelse. Af besvarelserne fremgår det, at respondenterne, der bruger sprog i arbejdet mest, ikke overraskende, mest bruger engelsk. Hertil kommer en stor del, der bruger tysk. Af besvarelserne fremgår det, at stort set alle mener, at de kan engelsk, mange, at de kan tysk og nogen, at de kan fransk eller et skandinavisk sprog. De mener også, at de er rimeligt gode til det sprog, de angiver at kunne, og at de er bedst til at forstå og læse. Engelsk udgør en undtagelse. Her mener respondenterne, at de er generelt velkvalificerede på alle områder. 75 af de respondenter eller 94% ønsker bedre kompetencer i sprog, og her er topscorerne tysk og fransk. Det er bemærkelsesværdigt, at de 75 respondenter har sat 1 markeringer, så en stor del ønsker yderligere kompetencer i flere sprog. Dette kan sammenstilles med, at de sprog, som respondenterne mener, har givet de positive effekter, er engelsk, tysk, fransk og skandinaviske sprog. Dansk Industris undersøgelse fra 16, der afdækker internationale virksomheders behov for kompetencer i fremmedsprog, viser, at de største behov er for engelsk, tysk, fransk, spansk og skandinaviske sprog. I denne spørgeskemaundersøgelse er der ikke mange besvarelser, der peger på spansk, mens tysk har mange markeringer i alle sammenhænge, og således bakker op om DI-undersøgelsen Resultater fra de individuelle interview Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen havde mulighed for at angive, om de ønskede at deltage i et uddybende interview. På denne baggrund har 11 personer bidraget ved at være med i et individuelt telefoninterview af - minutters varighed struktureret efter en spørgeguide (bilag 2). Interviewene er gennemført i perioden mellem den 2. og den 25. marts. 21

22 De interviewede fordelte sig med 3 kvinder og 8 mænd. 7 er privatansatte eller selvstændige, men 4 er ansat offentligt, i en interesseorganisation eller i en NGO. Ud af de 11 boede eller arbejdede 4 i udlandet på interviewtidspunktet. 8 af de 11 er uddannet som agronom, mens de resterende 3 har en anden JAuddannelse. Ingen af dem har en formel sproguddannelse. 3 af de interviewede er opvokset eller lever i tosprogede familier, og samme antal har lært sig sprog ved udstationering, udveksling eller andre længerevarende ophold i udlandet. Hertil kommer et par stykker, der har været gennem en stejl selvlæring i forbindelse med ansættelse i en udenlandsk virksomhed. Kun få af de interviewede er blevet tilbudt efteruddannelse i sprog af deres arbejdsgiver. Dette til trods for, at over halvdelen af deres arbejdsgivere er virksomheder eller organisationer, der arbejder internationalt. Sprog har oprindeligt ikke været et tilvalg Ingen af interviewpersoner har valgt sprog som en del af deres uddannelse, og ikke alle havde været glade for sprog i skolen: I skolen var det vigtigst at være korrekt, nu ved jeg, at det er vigtigere, at vi forstår hinanden, eller Jeg var håbløs til grammatik, men jeg har altid haft gehør for sprog. En tredje, der læser filosofi i sin fritid, refererer til Wittgensteins sprogopfattelse: sproglige aktiviteter er sammenvævede med alle andre aktiviteter, og selvom der er sprogregler, så kræver det ikke et detaljeret kendskab eller korrekt brug af reglerne for at kunne tale og forstå et sprog. Et ords betydning ligger i dets brug i sproget. Sprog åbner døre, skaber netværk og er kulturbærer Alle de interviewede lægger vægt på, at sprog åbner døre og fremmer sociale relationer. Flere udtrykker flere nuancerer ved at sige: Sprog skaber kontakter, Man får venner og bliver respekteret, Relationerne til andre bliver stærkere, og Uden sprog ingen networking. Hertil kom, at flere fremhæver sammenhængen mellem sprog og kultur for eksempel opmærksomhed på forskellige skikke omkring tiltaleformer, og ikke kun brugen af De-formen på fransk og tysk. En af de interviewede fortæller, at en fransk kollega havde tiltalt en amerikansk kollega med: Hi girl!, og det havde taget lang tid at gøre det godt igen. Et andet eksempel er fra et tredjeland, hvor en episode med det lokale politi blev løst med nogle ord på det lokale sprog. Det kræver et vist niveau at få nytte af sine sprogkompetencer Hvad angår det niveau, man skal kunne et fremmedsprog på, er det afhængigt af arbejdet og arbejdsopgaven, men for alle gælder at det kræver mere end blot at være forståelig: Engelsk er ikke nok, Man bliver nødt til at kende de relevante fagudtryk, og Det er ikke nok blot at kunne et sprog, der skal være et overskud. Direkte kunde- og kollegakontakt i internationale miljøer kræver sprogkompetencer For dem, der har direkte kontakt til kunder, er sprog et uafvendeligt krav for succes. De landmænd, jeg arbejder med, taler ikke andre sprog end deres eget, og Det, at jeg er god til tysk, har skaffet nye kunder. Det gælder også, når ved arbejdsopgaver i grupper, hvor flertallet taler samme fremmedsprog: Ja, vores koncernsprog er engelsk, men er vi en gruppe på 5, hvor de 4 er tyskere, så taler de tysk. 22

23 Sprogkompetencer påvirker arbejdssituationen positivt Den konkrete arbejdssituation er afhængig den ressource, der ligger i at kunne fremmedsprog: Man får adgang til viden, man ellers ikke kunne få fat i. Alt bliver jo ikke oversat, Jeg bliver inddraget i konkrete situationer, jeg ellers ville blive holdt ude af, og Jeg har været forundret over hvor meget tysk betyder. Det er ikke kun det, at man kan miste informationer, men folk kommer heller ikke til dig. Sprogkompetencer påvirker karrieren positivt Karrieren er påvirket af kompetencer i sprog: Jeg havde aldrig fået det job, jeg har, uden et solidt kendskab til engelsk. Det kan jeg se ved at sammenligne med mine italienske, tyske og franske kolleger, Jeg har fået arbejdsopgaver, jeg ikke ville have fået, og det har været vigtigt for min karriere, og I forbindelse med ansættelsen i mit nuværende job, var jeg op mod to andre. Det var mine kompetencer i sprog, der gjorde, at jeg fik jobbet. Eller sagt kort og kontant: Sprogkompetencer er et hak i CV et, og Selvfølgelig er sprog en kompetence. Delkonklusion på interviewene Interviewene supplerer spørgeskemaundersøgelsen på flere punkter, idet en del af de interviewede udtrykte, at de godt kunne ønske sig bedre kompetencer i det eller de sprog, de allerede brugte, men det blev ikke rigtig til noget, bortset fra en enkelt, og det må skyldes, at det er op til medarbejderen selv at kompetenceudvikle sig på dette område. Flere af de interviewede fortalte, at de først som uddannede var blevet opmærksomme på sprogs positive betydning for læring og kontakt med andre. Interviewene understøtter klart budskabet i spørgeskemaundersøgelsen om, at sprogkompetencer giver andre og mere interessante arbejdsopgaver, og at de er karrierefremmende. Samlet konklusion Denne analyse af, hvordan tillægskompetencer i sprog påvirker dem, der har valgt en videregående uddannelse inden for naturvidenskab, har bekræftet, at sprogkompetencer har en positiv effekt for den enkelte. Her er tale om et begrænset antal deltagere, der har besvaret spørgeskemaet og et udpluk, der er blevet interviewet, så det er ikke muligt at drage kvantitative konklusioner på baggrund af resultaterne. Det har heller ikke været formålet. I og med problematikken ikke tidligere er undersøgt fra et medarbejderperspektiv, så ville det være hasarderet at starte en større kvantitativ analyse uden en sandsynliggørelse af tesen via en eksplorativ kvalitativ analyse, og tesen er bekræftet med undersøgelsen: sproglige tillægskompetencer har en positiv arbejdsmæssig effekt. Både spørgeskemaundersøgelsen og interviewene viser klart, at sprog som tillægskompetence giver bedre og mere interessante arbejdsopgaver og er karrierefremmende. Det er således af værdi for medarbejderen. Det er også tydeligt at brug af fremmedsprog for de allerfleste er en del af den arbejdsmæssige dagligdag. Det er mest engelsk, der bruges, men også andre sprog er levende arbejdssprog. Opfattelsen af, at engelsk ikke er nok, ses både af hvor mange, der bruger et andet sprog i arbejdet, og hvor ofte det sker. Når det så sammenstilles med, at af de 41, der har angivet, at sprog har givet dem mere interessante arbejdsopgaver, 23

24 peger alle på engelsk, mens 33 også angiver tysk og 15 også fransk. Dette bekræftes tydeligt af interviewene. I spørgeskemaundersøgelsen er det sammen med de interessante arbejdsopgaver den øgede værdi på arbejdsmarkedet, som 37 respondenter fremhæver positivt. Det mest anvendte sprog er igen engelsk, mens 31 også angiver tysk og 16 fransk. I interviewene er dette udtrykt ved at beskrive sprogkompetencer som karrierefremmende. Det er også tydeligt, at de adspurgte synes, at de er rimelig gode til sprog, men det er endnu tydeligere, at de gerne vil øge deres kompetencer. Hele 75 vil gerne lære mere sprog, og her er det tysk og fransk, der scorer højest med størst ønske om at kunne komme til at tale bedre, og det gælder for også for de øvrige sprog. For engelsk er der et stort ønske om også at kunne skrive bedre. Respondenterne forventer at skulle bruge alle de sprog, der indgår i undersøgelsen, mere i fremtiden. Denne motivation til at lære sprog omsættes kun vanskeligt til virkelighed, som det er nu. Som det fremgår af interviewene, så skal det ske på eget initiativ. Det er tilsyneladende kun sjældent, at systematisk sproguddannelse indgår som en del af den kompetenceudvikling, der tilbydes medarbejdere. Det betyder på den anden side, at der er et uudnyttet potentiale, det er vigtigt at være opmærksom på. Sproglige tillægskompetencer er værdifulde for den enkelte medarbejder, og det er et paradoks, at selvom de opleves dagligt, er de alligevel ikke erkendt for alvor. Man kan gøre meget og nå langt, hvis man kan sprog, siger en af interviewpersonerne, og den erkendelse er for vigtig. Sprogkompetencer lever i det skjulte, de skal ud i lyset og omsættes til nyttige og progressive handlinger. Perspektiver for undersøgelsen På baggrund af denne undersøgelses resultater vil være relevant udbygge og konsolidere den ved at inddrage flere faggrupper. Hertil vil det også kvalificere resultaterne at se nærmere på hvilke arbejdsområder og jobfunktioner, hvor sproglige tillægskompetencer har en positiv effekt. Det vil forankre den bredere og hermed være en validering. Det bør på et tidspunkt følges op af en stor kvantitativ undersøgelse i samarbejde med faglige organisationer og Akademikerne og gerne med involvering af DI og DA. Det vil kunne forankre og understøtte, at værdien af sproglige tillægskompetencer er signifikant. Hermed kan sprog i fremtiden blive en naturlig del af kompetenceplanlægningen både på medarbejderniveau og på virksomhedsniveau. På længere sigt vil det være en ambition at henlede opmærksomheden på, at værdien af sproglige tillægskompetencer kan blive en katalysator for udviklingen af en ny økonomisk disciplin, language economics, som vil kunne kvantificere gevinsterne med validerede metoder. Med nye faglige redskaber vil det blive muligt at estimere effekterne af investeringer i sprogkompetencer med anerkendte metoder. Det vil kvalificere og fremme en bredere debat om sprogpolitik, således som health economics har kunnet bidrage til debatten om og udviklingen af sundhedspolitikken. 24

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG d Gør tanke til handling VIA University College INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG ECML Sprog på Kryds og Tværs Odense, den 26. september 2016 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 1 Bring ideas

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Vilkår for privatansatte. Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 2018

Vilkår for privatansatte. Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 2018 Vilkår for privatansatte Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 1 Vilkår for privatansatte Indhold Vilkår for privatansatte...3 1. Karakteristika ved jobbet...

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne Både politikere og økonomer vurderer, at den danske konkurrenceevne er god, og at den i dag er bedre,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders vækstforventninger mv. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December 2018

Små og mellemstore virksomheders vækstforventninger mv. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December 2018 Små og mellemstore virksomheders vækstforventninger mv. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December Hovedparten af virksomhederne forventer en stigning i deres omsætning det kommende år Hvad er

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Vi vil også gerne vide lidt om dine forventninger og din motivation for at vælge uddannelsen.

Vi vil også gerne vide lidt om dine forventninger og din motivation for at vælge uddannelsen. UC SYD Dimittendundersøgelse Det er nu ca. ½ år siden, du dimitterede fra videreuddannelsen på UC SYD. Vi ønsker med denne spørgeskemaundersøgelse at følge op på, hvilken betydning uddannelsesforløbet

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Faktaark: Vejen til et internationalt job

Faktaark: Vejen til et internationalt job Faktaark: Vejen til et internationalt job Undersøgelsen viser at: Vejen til et job i udlandet er lige oplagt, hvad enten man er ansat i den offentlige eller den private Analyse og metode er væsentlige

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Godkendt af Djøf Privats repræsentantskab den 22. marts Djøf Privats fokusområder

Godkendt af Djøf Privats repræsentantskab den 22. marts Djøf Privats fokusområder DJØF PRIVAT Godkendt af Djøf Privats repræsentantskab den 22. marts 2018 Djøf Privats fokusområder 2018-2020 Danmark oplever i disse år en markant vækst, og der er stor efterspørgsel efter akademisk arbejdskraft

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed...

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... Den sociale kapital på Herningsholm Erhvervsskole 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen... 3 2 Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... 3 Samarbejdsevne...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Oktober 2009 Denne analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 353 rådhus-, biblioteks- samt regionsbetjente og er gennemført i perioden

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Socialpædagogers efterog videreuddannelse

Socialpædagogers efterog videreuddannelse Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers efterog videreuddannelse Marts 2019 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Socialpædagogers efterog videreuddannelse Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Livskvalitet er forbundne kar

Livskvalitet er forbundne kar 2. oktober 216 Livskvalitet er forbundne kar Støttet af Af Preben Etwil, Danmarks Statistik Folks oplevelse af livskvalitet afhænger af rigtig mange individuelle faktorer. Faktorer der typisk hænger sammen.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere