RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)"

Transkript

1 1974L0150 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) (EFT L 84 af , s. 10) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Rådets direktiv 79/694/EØF af 24. juli 1979 L M2 Rådets direktiv 82/890/EØF af 17. december 1982 L M3 Rådets direktiv 88/297/EØF af 3. maj 1988 L M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/54/EF af 23. september 1997 L M5 Kommissionens direktiv 2000/2/EF af 14. januar 2000 L M6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 L M7 Kommissionens direktiv 2001/3/EF af 8. januar 2001 L M8 Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 L Ændret ved: A1 Tiltrædelsesakt for Grækenland L A2 Tiltrædelsesakt for Spanien og Portugal L A3 Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige C (tilpasset ved Rådets beslutning 95/1/EF, Euratom, EKSF) L A4 Akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken L Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union

2 1974L0150 DA B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg ( 2 ), og ud fra følgende betragtninger: I den enkelte medlemsstat skal traktorer opfylde bestemte, obligatorisk foreskrevne tekniske krav; bestemmelserne herom er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; derved lægges der hindringer i vejen for handelen inden for Det europæiske økonomiske Fællesskabs område; virkningen af disse hindringer for oprettelsen af det fælles marked og dets rette funktion kan formindskes eller helt fjernes, når alle medlemsstater enten udover eller i stedet for deres nuværende lovgivning gennemfører ensartede bestemmelser; forskrifterne i dette direktiv finder anvendelse på traktorer med luftgummiringe og med en konstruktivt bestemt hastighed af mellem 6 og 25 km/t; disse forskrifter har som hovedformål at fremme færdselssikkerheden på vejene og arbejdssikkerheden, for så vidt denne sikkerhed beror på disse køretøjers konstruktion; derimod vil andre traktorer, navnlig sådanne, som har en konstruktivt bestemt hastighed af mere end 25 km/t, eventuelt blive gjort til genstand for særlige forskrifter; overholdelse af de tekniske forskrifter kontrolleres traditionelt af medlemsstaterne, før de pågældende traktorer bringes i handelen; denne kontrol omfatter de forskellige traktortyper; der bør i særlige direktiver fastsættes harmoniserede tekniske forskrifter for de enkelte traktordele eller -specifikationer; kontrollen med disse forskrifter og den enkelte medlemsstats godkendelse af den kontrol, der gennemføres af andre medlemsstater, kræver, at der indføres en fælles fremgangsmåde for godkendelse af den enkelte traktortype; denne fremgangsmåde skal gøre det muligt for den enkelte medlemsstat at konstatere, om den enkelte traktortype har været underkastet den kontrol, der er fastsat i de særlige direktiver og angivet på standardtypegodkendelses-skemaet; dermed skal det gøres muligt for fabrikanterne at udstede en typeattest for alle traktorer, der svarer til den godkendte type; en traktor, der er ledsaget af denne erklæring skal i samtlige medlemsstater anses som værende i overensstemmelse med deres egen lovgivning; den enkelte medlemsstat bør underrette de øvrige medlemsstater om denne konstatering ved at tilsende dem en kopi af det udstedte standardtypegodkendelses-skema for hver enkelt godkendt traktortype; der skal midlertidigt kunne meddeles godkendelse på grundlag af fællesskabsbestemmelser, efterhånden som de særlige direktiver om traktordele og -specifikationer træder i kraft, og iøvrigt på grundlag af nationale forskrifter; ( 1 ) EFT nr. C 160 af , s. 29. ( 2 ) EFT nr. C 48 af , s. 17.

3 1974L0150 DA B med forbehold af traktatens artikler 169 og 170 vil det være formålstjenligt, at der inden for rammerne af samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemføres bestemmelser med henblik på at lette løsningen af eventuelle tekniske uoverensstemmelser med hensyn til, om en produktion er er i overenstemmelse med den godkendte type; da også traktorer, der svarer til en godkendt type, eventuelt vil kunne udvise mangler, der medfører fare for færdselssikkerheden eller arbejdssikkerheden, bør der indføres en fremgangsmåde, der kan forebygge en sådan fare; den tekniske udvikling nødvendiggør hurtig tilpasning af de i de særlige direktiver indeholdte tekniske forskrifter; for at lette gennemførelsen af de foranstaltninger, der i denne henseende er nødvendige, bør der fastlægges en fremgangsmåde, der sikrer et nært samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af»udvalget for tilpasning af direktiverne om fjernelse af tekniske hindringer for handel med landbrugs- og skovbrugshjultraktorer til den tekniske udvikling«, UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: KAPITEL I Definitioner M2 B A1 A2 A3 Artikel 1 1. Ved (landbrugs- eller skovbrugs-) traktor forstås ethvert motordrevet køretøj, med hjul eller med bælter, der har mindst to aksler, og hvis funktion i det væsentlige ligger i dets trækkraft, og som er særlig konstrueret til at trække, skubbe, bære eller drive visse redskaber, maskiner eller påhængskøretøj bestemt til benyttelse i landbrugs- eller skovbrugsbedrifter. Det kan være indrettet til transport af gods og ledsagere. 2. Dette direktiv finder kun anvendelse på de i stk. 1 definerede traktorer, der er forsynede med luftgummiringe, og som har mindst to aksler og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mellem 6 og M4 40 km/h. Artikel 2 I dette direktiv forstås ved: a)»national godkendelse«den administrative retsakt, som er benævnt: agréation par type aanneming i den belgiske lovgivning, standardtypegodkendelse i den danske lovgivning, allgemeine Betriebserlaubnis i den tyske lovgivning, réception par type i den franske lovgivning, type approval i den irlandske lovgivning, omologazione eller approvazione del tipo i den italienske lovgivning, agréation i den luxembourgske lovgivning, typegoedkeuring i den nederlandske lovgivning, type approval i Det forenede Kongeriges lovgivning, έγκριση τύπου i den græske lovgivning, homologación de tipo i spansk lovgivning, aprovação de marca e modelo i portugisisk lovgivning, Typengenehmigung, i den østrigske lovgivning, tyyppihyväksyntä typgodkännande, i den finske lovgivning,

4 1974L0150 DA A3 A4 B typgodkännande, i den svenske lovgivning. vnitrostátní schválení typu, i den tjekkiske lovgivning, riiklik tüübikinnitus, i den estiske lovgivning, Εγκριση Τύπου, i den cypriotiske lovgivning, Tipa apstiprināšana, i den lettiske lovgivning, tipo patvirtinimas, i den litauiske lovgivning, típusjóváhagyás, i den ungarske lovgivning, tip approvat, i den maltesiske lovgivning, homologacja typu pojazdu, i den polske lovgivning, homologacija, i den slovenske lovgivning, typové schválenie, i den slovakiske lovgivning. b)»eøf-standardtypegodkendelse«en medlemsstats konstatering, af en traktortypes opfyldelse af de tekniske forskrifter M7 i de særlige direktiver, der er fastsat i bilag II og af de kontrolkrav, der er foreskrevet det i bilag II gengivne standardtypegodkendelsesskema. KAPITEL II EØF-standardtypegodkendelse af traktorer Artikel 3 Begæring om udstedelse af en EØF-standardtypegodkendelse indgives af fabrikanten eller dennes repræsentant i en medlemsstat. M7 Med begæringen skal følge en fuldstændig liste med oplysninger eller et oplysningskort, jf. modellerne i bilag I, og de dokumenter, der er anført på dette kort. For samme traktortype kan begæring om standardtypegodkendelse kun indgives i en medlemsstat. Artikel 4 1. M7 Den enkelte medlemsstat godkender enhver traktortype (jf. definitionerne af køretøjsklasser og -typer i bilag II), der opfylder følgende betingelser: a) traktortypen er i overensstemmelse med oplysningerne i oplysningskortet; b) køretøjstypen opfylder de kontrolkrav, der er foreskrevet i det i artikel 2, litra b), nævnte standardtypegodkendelses-skema. 2. Den medlemsstat, der foretager godkendelsen, træffer om nødvendigt i samarbejde med de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater de nødvendige foranstaltninger med henblik på i fornødent omfang at kontrollere, at produktionen er i overensstemmelse med den godkendte prototype. Kontrollen foretages ved stikprøver. For hver enkelt godkendt traktortype udfylder den pågældende medlemsstat samtlige rubrikker på standardtypegodkendelses-skemaet. Artikel 5 1. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat tilsender inden en måned de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater kopier af oplysningskort samt kopier af standardtypegodkendelsesskemaer for alle traktortyper, for hvilke de meddeler eller nægter godkendelse. 2. For hver traktor, der fremstilles i overensstemmelse med den godkendte prototype, udstedes der af fabrikanten eller dennes repræsentant i registreringslandet en typeattest som gengivet i bilag III. 3. Medlemsstaterne kan dog med henblik på beskatning af traktoren eller udstedelse af registreringsdokumenter kræve, at typeattesten indeholder oplysninger ud over de i bilag III anførte, når disse udtrykkeligt fremgår af beskrivelsen eller ved en simpel beregning kan udledes deraf.

5 1974L0150 DA B Artikel 6 1. Den medlemsstat, der har udstedt EØF-standardtypegodkendelsen, skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at holde sig underrettet om eventuel indstilling af produktionen samt om enhver ændring med hensyn til de i oplysningskortet anførte oplysninger. 2. Nødvendiggør en sådan ændring efter den pågældende medlemsstats opfattelse ikke ændring i det udstedte standardtypegodkendelsesskema eller udstedelse af et nyt standardtypegodkendelses-skema, underretter de kompetente myndigheder i denne stat fabrikanten herom og tilsender i regelmæssige samlede forsendelser de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater kopier af de ændringer, der er foretaget i de tidligere udsendte oplysningskort. 3. Konstaterer den pågældende medlemsstat, at der som følge af en i oplysningskortet foretaget ændring er grund til nye forsøg eller nye undersøgelser, og at dette medfører ændring af det pågældende standardtypegodkendelses-skema eller udstedelse af et nyt standardtypegodkendelses-skema, underretter de pågældende myndigheder i denne stat fabrikanten herom og tilsender de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater disse nye dokumenter inden en måned efter deres udstedelse. 4. Bliver standardtypegodkendelses-skemaet ændret, erstattet af et andet eller såfremt produktionen af den godkendte type indstilles, meddeler de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der har meddelt denne godkendelse, inden en måned de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater serienumrene på den sidste traktor, der er fremstillet i overensstemmelse med det gamle skema, og i givet fald serienumrene på den første traktor, der er fremstillet i overensstemmelse med det nye eller det ændrede skema. Artikel 7 1. Medlemsstaterne må ikke af grunde, der har forbindelse med traktorens konstruktion eller funktion, nægte indregistrering eller forbyde salg, ibrugtagning eller benyttelse af en ny traktor, der er ledsaget af en typeattest. 2. Denne attest er dog ikke til hinder for, at en medlemsstat træffer sådanne foranstaltninger over for traktorer, der ikke er i overensstemmelse med den godkendte prototype. Manglende overensstemmelse med den godkendte prototype foreligger, når der i forhold til oplysningskortet konstateres afvigelser, der ikke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 eller 3, er godkendt af den medlemsstat, der har meddelt godkendelsen. For så vidt der i særlige direktiver er anført grænseværdier, foreligger der ikke afvigelser fra den godkendte type, såfremt afvigelserne ikke går ud over grænseværdierne. Artikel 8 1. Såfremt den medlemsstat, der har meddelt en EØF-standardtypegodkendelse, konstaterer, at flere traktorer, der er ledsaget af typeattest, ikke svarer til den type, for hvilken der er meddelt godkendelse, træffer den de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre overensstemmelse mellem produktionen og den godkendte type. De kompetente myndigheder i denne stat underretter de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om de trufne foranstaltninger, der i givet fald kan udstrækkes til tilbagekaldelse af EØF-standardtypegodkendelsen. De nævnte myndigheder træffer de samme foranstaltninger, når de får meddelelse fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat om en sådan manglende overensstemmelse. 2. Medlemsstaternes kompetente myndigheder giver inden en måned hinanden meddelelse om tilbagekaldelse af en meddelt EØF-standardtypegodkendelse og grundene hertil.

6 1974L0150 DA B 3. Bestrider den medlemsstat, der har meddelt EØF-standardtypegodkendelse, rigtigheden af en meddelelse om manglende overensstemmelse, skal de pågældende medlemsstater bestræbe sig på at bilægge uoverensstemmelsen. Kommissionen holdes løbende orienteret herom. Om fornødent foranstalter den konsultationer, der er egnede til at hidføre en løsning. Artikel 9 1. Konstaterer en medlemsstat, at traktorer af en bestemt type er en fare for færdselssikkerheden eller for sikkerheden under arbejdet, skønt de er ledsaget af behørigt udstedte typeattester, kan den for et tidsrum af højst 6 måneder nægter registrering af disse eller forbyde salg, ibrugtagning eller benyttelse af dem på sit område. Den pågældende medlemsstat underretter straks de andre medlemsstater og Kommissionen om beslutningen og begrundelsen herfor. 2. Inden for en frist af seks uger indhenter Kommissionen udtalelser fra de pågældende medlemsstater. Den afgiver straks udtalelse og træffer hensigtsmæssige forholdsregler. I tilfælde af at en ændring som i artikel 11 anført måtte forekomme den nødvendig, forlænges den i stykke 1 nævnte frist indtil afslutningen af den i artikel 13 fastlagte procedure. M1 Artikel 9a 1. I det omfang det udtrykkeligt bestemmes i særdirektiverne, kan EØF-standardtypegodkendelsen ligeledes udstedes for typer af anordninger eller traktordele, som udgør en teknisk enhed. 2. Såfremt den tekniske enhed, som skal standardtypegodkendes, kun fungerer eller udviser en særlig egenskab i forbindelse med andre elementer på traktoren, og overholdelsen af en eller flere forskrifter derfor først kan kontrolleres, når den tekniske enhed, der skal standardtypegodkendes, fungerer i forbindelse med andre elementer på traktoren, der enten simuleres eller er reelle, skal EØF-standardtypegodkendelsen for den tekniske enhed have begrænset rækkevidde i overensstemmelse hermed. EØF-standardtypegodkendelseskemaet for en teknisk enhed skal da indeholde indskrænkningerne vedrørende anvendelsen samt eventuelle monteringsforskrifter; ved EØF-standardtypegodkendelse af traktoren kontrolleres overholdelsen af disse indskrænkninger og forskrifter. 3. Artikel 3 til 9 samt 14 finder tilsvarende anvendelse. Dog er indehaveren af en EØF-standardtypegodkendelse for en teknisk enhed, der er tildelt i overensstemmelse med nærværende artikel, ikke alene forpligtet til at udarbejde den i artikel 5, stk. 2, omtalte attest, men også til på hver enhed, der fremstilles i overensstemmelse med den godkendte type, at anbringe sit fabriks- eller handelsmærke, typebetegnelse og, såfremt det foreskrives i særdirektivet, typegodkendelsesnummeret. B KAPITEL III Overgangsbestemmelser Artikel Fra dette direktivs ikrafttræden, og efterhånden som de særlige direktiver gennemføres, der er nødvendige for, at EØF-godkendelse kan finde sted: anvendes i de medlemsstater, hvor traktorer eller en bestemt kategori af traktorer er underkastet standardtypegodkendelse, de harmoniserede tekniske forskrifter som grundlag for denne godkendelse i stedet for de tilsvarende nationale forskrifter, såfremt dette forlanges af den, der anmoder om godkendelsen,

7 1974L0150 DA B kan i de medlemsstater, hvor traktorer eller en bestemt kategori af traktorer ikke er underkastet standardtypegodkendelse, salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af disse køretøjer ikke nægtes eller forbydes på grund af, at harmoniserede tekniske forskrifter har været iagttaget i stedet for de tilsvarende nationale forskrifter, dersom fabrikanten eller dennes befuldmægtigede har givet de kompetente myndigheder i disse stater meddelelse herom, udfylder enhver medlemsstat på forlangende af en fabrikant eller dennes befuldmægtigede mod forevisning af det i artikel 3 foreskrevne oplysningskort rubrikkerne i det i artikel 2, litra b, foreskrevne standardtypegodkendelses-skema. Ansøgeren får udleveret et eksemplar af sidstnævnte skema. De øvrige medlemsstater anerkender for samme type køretøjer dette dokument som bevis for, at den foreskrevne kontrol har fundet sted. 2. Stk. 1 ophæves, så snart alle de forskrifter, der er nødvendige for meddelelse af EØF-standardtypegodkendelse, finder anvendelse. KAPITEL IV Almindelige og afsluttende bestemmelser M1 B M8 Artikel 11 De ændringer, der er nødvendige for tilpasningen til den tekniske udvikling: af bilag I, II og III, af de bestemmelser i de i bilag II nævnte særlige direktiver, som udtrykkeligt anføres i disse direktiver, gennemføres i overensstemmelse med den i artikel 13 fastsatte fremgangsmåde. Denne procedure anvendes ligeledes med henblik på i et særdirektiv at optage bestemmelser vedrørende EØF-standardtypegodkendelse af tekniske enheder. Artikel Der nedsættes et udvalg for tilpasning af direktiverne om fjernelse af tekniske hindringer for handel med landbrugs- og skovbrugstraktorer til den tekniske udvikling i det følgende benævnt»udvalget«bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og med en repræsentant for Kommissionen som formand. B Artikel Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Handelshindringer for Landbrugs- og Skovbrugstraktorer. 2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF ( 1 ). Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Artikel 14 Enhver afgørelse, der går ud på nægtelse eller tilbagetrækning af godkendelse, nægtelse af indregistrering eller forbud mod salg eller ( 1 ) EFT L 184 af , s. 23.

8 1974L0150 DA B brug, og som træffes under henvisning til de bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, begrundes nøjagtigt. Den bekendtgøres for den pågældende med angivelse af de retsmidler, der hjemles i de gældende lovgivninger i medlemsstaterne, og af de frister inden for hvilke disse retsmidler kan iværksættes. Artikel Medlemsstaterne sætter de nødvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten måneder efter dets meddelelse og giver straks Kommissionen underretning herom. 2. Medlemsstaterne drager omsorg for at tilsende Kommissionen ordlyden af de vigtigste nationale bestemmelser, de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 16 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

9 1974L0150 DA M7 BILAGSFORTEGNELSE BILAG I: Modeller af oplysningsskemaer BILAG II: Kapitel A: Definition af køretøjsklasser og -typer Kapitel B: Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøj Tillæg 1: Definition af T4-traktorer og bestemmelser om anvendelsen Tillæg 2: Fremgangsmåde for EF-typegodkendelse af en traktortype Kapitel C: EF-typegodkendelsesattest for en traktortype Tillæg 1: Nummereringssystem for godkendelsesattester BILAG III: EF-typeattest

10 1974L0150 DA M7 BILAG I MODELLER AF OPLYSNINGSSKEMAER (Alle oplysningsskemaer, der er indeholdt i nærværende direktiv og i særdirektiverne må kun bestå af uddrag af denne fuldstændige liste og skal følge samme nummereringssystem) Nedennævnte oplysninger skal forelægges i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkelig detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkelig detaljerede.

11 M7 1974L0150 DA

12 M7 1974L0150 DA

13 M7 1974L0150 DA

14 M7 1974L0150 DA

15 M7 1974L0150 DA

16 M7 1974L0150 DA

17 M7 1974L0150 DA

18 M7 1974L0150 DA

19 M7 1974L0150 DA

20 M7 1974L0150 DA

21 M7 1974L0150 DA

22 M7 1974L0150 DA

23 M7 1974L0150 DA

24 M7 1974L0150 DA

25 M7 1974L0150 DA

26 M7 1974L0150 DA

27 M7 1974L0150 DA

28 M7 1974L0150 DA

29 M7 1974L0150 DA

30 1974L0150 DA M7 BILAG II KAPITEL A Definition av køretøjsklasser og -typer 1. TRAKTORER INDDELES I KLASSER SOM FØLGER: klasse T 1 : hjultraktorer med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h, sporvidde på mindst én aksel mm eller derover, tjenestemasse over 600 kg og frihøjde højst mm klasse T 2 : hjultraktorer med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h, mindste sporvidde under mm, tjenestemasse over 600 kg og frihøjde højst 600 mm; når højden af traktorens tyngdepunkt ( 1 ) (målt i forhold til jorden) divideret med den gennemsnitlige minimumssporvidde af hver aksel er over 0,90, er den konstruktivt bestemte maksimalhastighed dog begrænset til 30 km/h klasse T 3 : hjultraktorer med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h og tjenestemasse højst 600 kg klasse T 4 : andre hjultraktorer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 40 km/h (jf. definitionen i tillæg 1). 2. FOR TRAKTORER GÆLDER FØLGENDE DEFINITIONER: I dette direktiv forstås ved:»type«: traktorer, der er af samme klasse og identiske, i det mindste hvad angår følgende væsentlige punkter: fabrikant den af fabrikanten angivne typebetegnelse de vigtigste specifikationer for konstruktion og udførelse: centralrørschassis/længdevangechassis/leddelt chassis (klare og grundlæggende forskelle) motor (forbrændingsmotor/el-motor/hybridtype) aksler (antal)»variant«: traktorer af samme type, som er identiske i det mindste på følgende punkter: motor: arbejdsprincip cylinderantal og -arrangement forskelle i effekt på højst 30 % (den største effekt er 1,3 gange den mindste) forskelle i slagvolumen på højst 20 % (den største værdi er 1,2 gange den mindste) drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse) styrende aksler (antal og placering) forskel i tilladt totalmasse på over 10 % transmission (art) styrtsikkert førerværn bremsede aksler (antal)»version«af en variant: traktorer sammensat af dele, som er anført i informationsmappen i overensstemmelse med bilag I. ( 1 ) Ifølge ISO-standard 789, del 6.

31 1974L0150 DA M7 KAPITEL B Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøj DEL I Liste over særdirektiver (i de relevante tilfælde er der taget hensyn til anvendelsesområde for og seneste ændring af hvert af følgende særdirektiver) Nr. Emne Direktiv EF-Tidende (EFT) L Anvendelse (vedr. T 4, se tillæg 1) T 1 T 2 T Tilladt totalmasse 74/151/EØF I 84 af , s. 25 X X X 1.2. Nummerplade 74/151/EØF II X X X 1.3. Brændstoftank 74/151/EØF III X X X 1.4. Front- og hjulvægte 74/151/EØF IV X X X 1.5. Lydsignalapparater 74/151/EØF V X X X 1.6. Lydniveau (udvendigt) 74/151/EØF VI X X X 2.1. Maksimalhastighed 74/152/EØF, stk Lad 74/152/EØF, stk af , s. 33 X X X X X X 3.1. Førerspejle 74/346/EØF 191 af , s. 1 X X X 4.1. Synsfelt og forrudeviskere 74/347/EØF 191 af , s. 5 X X X 5.1. Styreapparat 75/321/EØF 147 af , s. 24 X X X 6.1. Radiostøjdæmpning 75/322/EØF 147 af , s. 28 X X X 7.1. Bremsesystem 76/432/EØF 122 af , s. 1 X X X 8.1. Passagersæder 76/763/EØF 262 af , s. 135 X X 9.1. Støjniveau (indvendigt) 77/311/EØF 105 af , s. 1 X X X Styrtsikkert førerværn 77/536/EØF 220 af , s. 1 X Emissioner fra dieselmotorer (røg) 77/537/EØF 220 af , s. 38 X X X Førersæde 78/764/EØF 255 af , s. 1 X X X Montering af lygter 78/933/EØF 325 af , s. 16 X X X Lygter og lyssignaler 79/532/EØF 145 af , s. 16 X X X

32 1974L0150 DA M7 Nr. Emne Direktiv EF-Tidende (EFT) L Anvendelse (vedr. T 4, se tillæg 1) T 1 T 2 T Slæbeanordninger og bakgear 79/533/EØF 145 af , s. 20 X X X Styrtsikkert førerværn (statisk prøvning) 79/622/EØF 179 af , s. 1 X Førerpladsens plads- og adgangsforhold 80/720/EØF 194 af , s. 1 X X Kraftudtag 86/297/EØF 186 af , s. 19 X X X Bagtil monterede styrtsikre førerværn (smalsporede traktorer) 86/298/EØF 186 af , s. 26 X Montering af betjeningsanordninger 86/415/EØF 240 af , s. 1 X X X Frontmonterede styrtsikre førerværn (smalsporede traktorer) Dimensioner og masse af påhængskøretøj 87/402/EØF 220 af , s. 1 X 89/173/EØF I 67 af , s. 1 X X X Ruder 89/173/EØF III X X X Hastighedsregulator 89/173/EØF II,1 X X X Afskærmning af bevægelige dele 89/173/EØF II,2 X X X Mekaniske forbindelser 89/173/EØF IV X X X Foreskrevet skilt 89/173/EØF V X X X Bremsesystemets forbindelse med påhængskøretøj 89/173/EØF VI X X X Luftforurening 2000/25/EF 173, af , s. 1 X X X X = Gyldig under de foreliggende omstændigheder. = Ikke relevant.

33 1974L0150 DA M7 DEL II Nedenstående tabel viser, hvilke tekniske forskrifter i særdirektiver for motorkøretøjer (i den seneste gældende udgave) der kan benyttes som alternativ til forskrifterne i de tilsvarende direktiver om landbrugstraktorer. Nummer fra tabellen i del I og emne for direktivet vedrørende landbrugskøretøjer Nummer på direktiv for motorkøretøjer EF-Tidende (EFT) L 1.5. Lydsignalapparat 70/388/EØF 329 af , s Støjniveau (udvendigt) 70/157/EØF 42 af , s Synsfelt og rudevisker 77/649/EØF 284 af , s Styreapparat 70/311/EØF 133 af , s Radiostøjdæmpning 72/245/EØF 152 af , s Bremseapparat 71/320/EØF 202 af , s Emissioner (røg) fra dieselmotorer 72/306/EØF 190 af , s Bagudvendende reflekser 76/757/EØF 262 af , s Baglygter 76/758/EØF 262 af , s Retningsviser 76/759/EØF 262 af , s Nummerpladebelysning 76/760/EØF 262 af , s Forlygter 76/761/EØF 262 af , s Nærlyslygter 76/761/EØF Tågeforlygter 76/762/EØF 262 af , s Tågebaglygter 77/538/EØF 220 af , s Baklygter 77/539/EØF 220 af , s Ruder af sikkerhedsglas 92/22/EØF 129 af , s Luftforurening 88/77/EØF 36 af , s. 33

34 1974L0150 DA M7 TILLÆG 1 Del I Definition af T 4 -traktorer og bestemmelser om anvendelsen 1. T 4 -traktorer 1.1. T 4.1 Traktorer med stor frihøjde: Traktorer, der er konstrueret til arbejde i høje kulturer i rækker, f.eks. vin. Det karakteristiske for dem er, at chassiset eller en del af det er særlig højt, således at de kan køre parallelt med planterækkerne med højre og venstre hjul på hver sin side af en eller flere rækker. Sådanne traktorer er konstrueret til at køre med og drive redskaber, der kan være monteret fortil, mellem akslerne, bagtil eller på et lad. Traktoren har i arbejdsstillingen en frihøjde på over mm målt i planterækkernes lodrette plan. Når højden af traktorens tyngdepunkt ( 1 ) (målt i forhold til jorden, med dæk af normale dimensioner) divideret med gennemsnittet af akslernes minimumssporvidde er over 0,90, er den konstruktivt bestemte maksimalhastighed begrænset til 30 km/h T 4.2 Ekstra brede traktorer: Traktorer, der udmærker sig ved deres dimensioner; de anvendes især til bearbejdning af store arealer. ( 1 ) Ifølge ISO-standard 789, del 6.

35 1974L0150 DA M7 Del II Anvendelse af særdirektiverne på klasse T 4 Nr. Emne Direktiv og bilag Anvendelsesområde T 4.1 T Tilladt totalmassse 74/151/EØF I X (X) 1.2. Nummerplade 74/151/EØF II X X 1.3. Brændstoftank 74/151/EØF III X X 1.4. Front- og hjulvægte 74/151/EØF IV X X 1.5. Lydsignalapparat 74/151/EØF V X X 1.6. Støjniveau (udvendigt) 74/151/EØF VI X X 2.1. Maksimalhastighed 74/152/EØF, stk Lad 74/152/EØF, stk. 2 X (X) X X 3.1. Førerspejle 74/346/EØF (X) X 4.1. Synsfelt og rudeviskere 74/347/EØF (X) (X) 5.1. Styreapparat 75/321/EØF X X 6.1. Radiostøjdæmpning 75/322/EØF X X 7.1. Bremsesystem 76/432/EØF (X) X 8.1. Passagersæder 76/763/EØF X X 9.1. Støjniveau (indvendigt) 77/311/EØF X X Styrtsikkert førerværn 77/536/EØF DP X Emissioner fra dieselmotorer (røg) 77/537/EØF X X Førersæde 78/764/EØF (X) X Montering af lygter 78/933/EØF (X) (X) Lygter og lyssignaler 79/532/EØF X X Slæbeanordninger og bakgear 79/533/EØF (X) X Styrtsikkert førerværn (statisk prøvning) Førerpladsens plads- og adgangsforhold 79/622/EØF DP X 80/720/EØF (X) (X) Kraftudtag 86/297/EØF X X Bagmonterede styrtsikre førerværn (smalsporede traktorer) Montering af betjeningsanordninger Frontmonterede styrtsikre førerværn (smalsporede traktorer) Dimensioner og masse af påhængskøretøj 86/298/EØF 86/415/EØF X X 87/402/EØF 89/173/EØF I (X) (X) Ruder 89/173/EØF III X X Hastighedsregulator 89/173/EØF II, I X X Afskærmning af bevægelige dele 89/173/EØF II,2 (X) X Mekaniske forbindelser 89/173/EØF IV X (X) Foreskrevet skilt 89/173/EØF V X X

36 1974L0150 DA M7 Nr. Emne Direktiv og bilag Anvendelsesområde T 4.1 T Bremsesystemets forbindelse 89/173/EØF VI X (X) med påhængskøretøj Luftforurening 2000/25/EF X X X = Gyldig. (X) = Gyldig efter eventuel ændring ( 1 ). DP = Kræver særdirektiv. = Ikke relevant. ( 1 ) Der kan først meddeles EF-typegodkendelse, når parenteserne er væk. Indtil rammedirektivet har gennemgået»anden etape«-revisionen, kan der meddeles EF-typegodkendelse, hvis alle krav i særdirektiverne er opfyldt, herunder kravene i endnu ikke vedtagne særdirektiver (DP).

37 1974L0150 DA M7 TILLÆG 2 Fremgangsmåde for EF-typegodkendelse af en traktortype 1. Ved ansøgning i henhold til artikel 3 (bilag I, model B) skal den godkendende myndighed: a) kontrollere, at godkendelserne i henhold til særdirektiver svarer til de relevante krav i de pågældende særdirektiver, og den kan foretage den prøvning og kontrol, som hvert enkelt af de manglende særdirektiver kræver b) ved gennemgang af dokumentationsmaterialet sikre sig, at de køretøjsspecifikationer og -data, der kræves i del I i oplysningsskemaet vedrørende køretøjerne, også indgår i informationspakken eller typegodkendelsesattesterne i forbindelse med de typegodkendelser, der er udstedt i henhold til de relevante særdirektiver, og i de tilfælde, hvor et punkt i del I i oplysningsskemaet ikke findes i informationspakken vedrørende en typegodkendelse, der er udstedt i henhold til et af særdirektiverne, kontrollere, at den pågældende del eller egenskab svarer til oplysningerne i informationsmappen c) på stikprøver af køretøjer af den type, der skal godkendes, foretage eller lade foretage inspektion af køretøjsdele og systemer for at kontrollere, at køretøjet/køretøjerne er konstrueret i overensstemmelse med oplysningerne i den informationspakke, der er godkendt for så vidt angår alle de typegodkendelser, der er udstedt i henhold til særdirektiverne d) om nødvendigt foretage eller lade foretage kontrol af monteringen af separate tekniske enheder. 2. Der skal til inspektionen under punkt 1, litra c), udtages tilstrækkeligt mange køretøjer til, at der kan ske passende kontrol af de forskellige kombinationer, der skal godkendes, efter følgende kriterier: motor gearkasse drivaksler (antal, placering og indbyrdes forbindelse) styrende aksler (antal og placering) bremsede aksler (antal) styrtsikkert førerværn. 3. Ved ansøgning i henhold til artikel 3 (bilag I, model A) skal den godkendende myndighed: a) sørge for den prøvning og kontrol, som hvert enkelt af de relevante særdirektiver kræver b) kontrollere, at køretøjet svarer til oplysningerne i informationsmappen og opfylder de tekniske krav i alle de relevante særdirektiver c) om nødvendigt foretage eller lade foretage kontrol af monteringen af separate tekniske enheder.

38 1974L0150 DA M7 KAPITEL C EF-typegodkendelsesattest for en traktortype DEL I

39 1974L0150 DA M7 DEL II Prøvningsresultater (udfyldes af typegodkendelsesmyndigheden og vedføjes som bilag til køretøjets typegodkendelsesattest)

40 1974L0150 DA M7 TILLÆG 1 Nummereringssystem for EF-typegodkendelsesattester 1. Typegodkendelsesnumre består af fire dele for godkendelser af traktorer og fem dele for godkendelser af systemer, komponenter og separate tekniske enheder som beskrevet nedenfor. Komponenter og separate tekniske enheder mærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i det pågældende særdirektiv. I alle tilfælde adskilles delene af en asterisk. Del 1: Et lille»e«efterfulgt af talkoden for den medlemsstat, der har meddelt typegodkendelsen: 1 for Tyskland; 2 for Frankrig; 3 for Italien; 4 for Nederlandene; 5 for Sverige; 6 for Belgien; A4 7 for Ungarn; 8 for Den Tjekkiske Republik; 9 for Spanien; 11 for Det Forenede Kongerige; 12 for Østrig; 13 for Luxembourg; 17 for Finland; 18 for Danmark; A4 20 for Polen; 21 for Portugal; 23 for Grækenland; 24 for Irland; A4 26 for Slovenien; 27 for Slovakiet; 29 for Estland; 32 for Letland; 36 for Litauen; CY for Cypern; MT for Malta. Del 2: Nummeret på basisdirektivet. Del 3: Nummeret på det seneste ændringsdirektiv, der er relevant for godkendelsen. For køretøjsgodkendelser er dette det seneste direktiv, som ændrer en artikel (artikler) i direktiv 74/150/EØF. For godkendelser i henhold til særdirektiver er dette det seneste direktiv, som indeholder de faktiske bestemmelser, som gælder for systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed. Hvis et direktiv indeholder forskellige ikrafttrædelsesdatoer for forskellige tekniske krav, skal der tilføjes et bogstav, som henviser til de krav, på grundlag af hvilke godkendelsen er udstedt. Del 4: Et firecifret løbenummer (om nødvendigt udfyldt med foranstillede nuller) til angivelse af basisgodkendelsens nummer. Nummerserien begynder med 0001 for hvert basisdirektiv. Del 5: Et tocifret løbenummer (om nødvendigt med et foranstillet nul) til angivelse af udvidelsens nummer. Nummerserien begynder med 00 for hver basisgodkendelse. 2. Hvis der er tale om godkendelse af en traktor, udelades del Alene på køretøjets foreskrevne skilte skal del 5 udelades. 4. Eksempel på tredje systemgodkendelse (endnu ikke udvidet) meddelt af Frankrig i henhold til direktivet om betjeningsplads og adgangsforhold: e 2*80/720*88/414*0003*00 eller e 2*88/77*91/542A*0003*00 for et direktiv, der gennemføres i to etaper A og B. 5. Eksempel på anden udvidelse af fjerde køretøjsgodkendelse meddelt af Det Forenede Kongerige: e 11*97/54*0004*02 Direktiv 97/54/EF er det hidtil seneste, der ændrer artiklerne i direktiv 74/150/EØF. 6. Eksempel på godkendelsesnummer på køretøjets foreskrevne skilt(e): ebilag 11*97/54*0004 III

41 1974L0150 DA M7 EF-TYPEATTEST DEL I

42 M7 1974L0150 DA

43 M7 1974L0150 DA

44 M7 1974L0150 DA

45 1974L0150 DA M7 (1) A4

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s.

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1992L0061 DA 03.05.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF 9.5.2002 L 124/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0759 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til forslag til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en EU-certificeringsordning for udstyr til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0298 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2017 COM(2017) 99 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/30/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0762 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 M2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2019 (OR. en) 12687/19 OJ CONS 52 AGRI 473 PECHE 417 FORELØBIG GSORDEN RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) ECCL, Luxembourg 14.

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.04.2000 KOM(2000) 116 endelig Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om indgåelse af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1998D0179 DA 01.07.2013 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 23. februar 1998 om nærmere bestemmelser for

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) 7621/16 Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 1.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 110/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 371/2010 af 16. april 2010 om erstatning af bilag V, X, XV og XVI til

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE)

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere