Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005."

Transkript

1 Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser er udformet og i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om mellemlange videregående uddannelser og bekendtgørelse nr. 113 af 19 februar 2001 om uddannelsen til professionsbachelor. Prøvebestemmelserne er fastsat i henhold Bekendtgørelse nr. 930 af 1. november af 8. december 1997 med ændring fra bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af pædagoger nr. 706 af 23. juli 2001 med ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af pædagoger nr. 357 af 19. maj Bestemmelserne er tillige fast i henhold til Bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, samt Bekendtgørelse nr. 350 af 19. maj om karakterskala og anden bedømmelse. Nedenstående bestemmelser erstatter bestemmelserne om uddannelsens eksamensformer og eksterne prøver kapitel 6 i Studieordning februar 2005 med godkendelse i seminariets bestyrelse i december Almene bestemmelser 6.1 i seminariets studieordning Seminariet tilrettelægger og gennemfører 2. semesterprøven ved afslutningen af uddannelsens 2. semester, afsluttende mundtlig prøve i psyk., soc. eller sund. på 5. semester, afsluttende mundtlig praktisk prøve i kultur og aktivitets - fag på 7. semester, skriftlig individuel prøve i pædagogik og K.O.L. på 7. semester, samt afsluttende bachelorprojekt med individuel prøve ved uddannelsens afslutning i 7. semester som eksterne prøver. Syge- og omprøver afholdes normalt tidligst en måned efter ordinær prøves gennemførelse, og almindeligvis i februar og august måned. Alle eksterne prøver tilrettelægges således, at bedømmelse og karakterfastsættelse kan foretages individuelt og for hver enkelt studerende. Som hovedregel foretages der en helhedsvurdering af prøveprodukt, selvstændig uddybning og eksamination. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår som en del af denne - dog således, at det faglige og pædagogfaglige indhold vægtes højest. Overskridelse af de fastsatte sidetalsbegrænsninger i rapporter, synopser og opgavebesvarelser er ikke tilladt og kan indgå i den samlede vurdering. De 3 afsluttende prøver tilrettelægges for hver enkelt studerende således, at der prøves i mindst et fag fra de 3 af de 4 faggrupper, der er nævnt i uddannelsesbekendtgørelsens 4. De afsluttende prøver tilrettelægges på en sådan måde, at samtlige uddannelsens fag søges gjort til genstand for prøve på årgangen.

2 Seminariet tilrettelægger og gennemfører interne prøver ved afslutning af uddannelsens øvrige væsentlige uddannelseselementer. Alle øvrig væsentlige uddannelseselementer tilrettelægges med udgangspunkt i fag og faggrupper i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens 4. Ud over at være defineret ved fag og faggrupper defineres uddannelseselementerne ved mål, omfang og ECTS point. Ved afslutningen af uddannelsen er den studerendes standpunkt i alle fag dermed blevet bedømt ved interne prøver og den studerende bedømmes tillige eksternt i de fag, der vælges som udgangspunkt for de afsluttende prøver og eksamen. Ved de eksterne prøver skal den studerende opnå karakteren 6 eller derover for at have bestået en prøve. Beståede prøver kan ikke tages om. Ved røvepræstationer, der bedømmes til karakteren 5 eller lavere, skal den studerende for at opnår eksamensbevis tilmelde sig reeksamination og bestå omprøven med karakteren 6 eller derover. Ingen studerende kan indstille sig til en prøve mere end maksimalt 3 gange, men har dog mulighed for at søge om yderligere 2 forsøg, såfremt det begrundes i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke et usædvanligt forhold. Ved de interne prøver bedømmes den studerende af interne censorer fra samme uddannelsesinstitution. Prøverne tilrettelægges og gennemføres efter de samme regler og principper som er gældende for de eksterne prøver og bedømmes tilsvarende efter 13 skalaen. Ved bedømmelsen 5 eller lavere ved en intern prøve skal den studerende/gruppen af studerende tilvejebringe et nyt grundlag for aflæggelse af den interne prøve. Ingen studerende kan indstille sig til afsluttende prøver og bachelorprojekt og prøve med bedømmelsen 5 eller lavere ved nogen af de interne prøver Såfremt den studerende har bestået alle interne prøver med karakteren 6 eller derover kan den studerende indstille sig til alle eksterne og afsluttende prøver og er blevet bedømt i de fag og faggrupper, hvori den studerende ikke går til afsluttende prøve. De emner, den studerende gør til genstand for prøve ved interne og eksterne prøver i uddannelsen skal repræsentere en stor bredde i forhold til uddannelsens målgrupper ( jf. uddannelsesbekendtgørelsens 1) og i forhold til mål, indhold og Centrale Færdighedsog Kundskabsområder i de fag og faggrupper, der tages udgangspunkt i til prøverne. De tre godkendte prøveemner til f.eks. skriftlig individuel afsluttende prøve i Pædagogik og K.O.L. skal repræsentere bredde i forhold til målgrupper ( børn, unge, voksne, samt børn, unge og voksne med fysisk, psykisk eller socialt handicap) og i forhold til de to fags mål, indhold og CFK. Alle eksterne prøver er offentlige med de begrænsninger og dispensationer, der fremgår af eksamensbekendtgørelsen. Seminariet fastsætter i semesterplanen for undervisningsåret prøvernes placering og udmelder i løbet af undervisningsåret tidspunktet for prøvernes afholdelse i en samlet plan. Der udarbejdes en kalender for hver prøveperiode. Denne udleveres sammen med de relevante bekendtgørelser og bestemmelser om prøverne til den studerende. Seminariet giver samtidig en orientering om prøverne, prøvebestemmelser og regler, samt prøvernes tilrettelæggelse. 2

3 De studerende tilmelder sig de enkelte prøver efter seminariets nærmere anvisning herom. Der fastsættes bestemmelser om tilmelding og framelding for hver enkelt prøve. Ved framelding senere end den af seminariet fastsatte frist betragtes den pågældende prøvemulighed som brugt. Studerende, der ønsker at aflægge prøve sammen med op til 3 andre studerende, hvor dette er muligt, skal ved tilmeldingen give oplysning om navn og hold for den/de øvrige studerende. Tilmelding til prøverne er bindende og efter tilmeldingen kan gruppesammensætningen til prøverne ikke ændres medmindre en af de studerende i gruppen ved lægedokumenteret forfald bliver forhindret i at deltage i prøven. I sådanne tilfælde gennemfører de øvrige studerende den tilmeldte prøve på det udarbejdede grundlag og bedømmelsen er altid individuel. Studerende, som ikke er tilstede i prøvelokalet til den på forhånd fastsatte tid, kan udelukkes fra prøven. Alle skriftlige oplæg, synopser, rapporter og opgavebesvarelser angives med et mindste og/eller højeste antal tilladte sider. Siderne er altid angivet som normalsider. En normalside er defineret i Seminariets Studieordning på side 3 og lyder således: En normalside er en computerskrevet A4-side med almindelig margin på 2,5 cm til alle sider og en linieafstand på 1,5, skrevet i Times New Roman punktstørrelse 12 eller tilsvarende. Dette kan svare til ca enheder pr. side alt afhængig af om der anvendes grafik, tegning eller tekst på siden. I denne studieordning er det begrebet normalside, der er det afgørende, altså antal A4 sider efter ovenstående definition og ikke antal enheder pr. side. Skriftlige oplæg, rapporter, synopser og opgavebesvarelser skal altid indeholde en indholdsfortegnelse, en disposition og en litteraturliste. Indholdsfortegnelse, disposition og litteraturliste er altid eksklusiv det maksimale antal sider. Ved alle skriftlige oplæg, rapporter, skriftlige produkter, synopser, m.v., der afleveres i forbindelse med såvel intern som ekstern prøve, skal forsiden være forsynet med følgende - angivelse af seminariet - angivelse af navn/-e på studerende( gælder dog ikke individuel skriftlig prøve, hvor der angives et eksamensnummer) - angivelse af det/de stamhold, som den/de studerende er på - angivelse af vejleder/eksaminator - angivelse af det godkendte prøveemnes nøjagtige ordlyd - angivelse af eksamenstidspunktet ( måned og årstal) - angivelse af prøven ( intern eller ekstern prøve, samt angivelse af udgangspunktet for prøven bachelorprøve, afsluttende individuel skr. Prøve, projekt, linietema, udviklingsarbejde, 2. semesterprøve, m.v.) Såfremt der i det skriftlige produkt benyttes citater skal disse anføres tydeligt som citater med kursiveret skrift eller i anførselstegn. Ved henvisning til litteratur og kilder skal disse være tydeligt angivet i et notesystem, ligesom der skal være en tydelig kilde- og litteraturfortegnelse. Citater, noter og angivelse af kilder skal altid være angivet på en sådan måde, at det dokumenterer opgaveløserens brug af kilder og gør det let for læseren at finde de benyttede citater, kilder og den anvendte litteratur. Såfremt der benyttes og 3

4 henvises til kompendier, internetsider, kronikker, tidsskrifter, avisartikler eller specialer, så skal dette anføres på en måde, der gør det let for læseren at finde frem til kilden. Studerende, der ikke afleverer opgavebesvarelse, rapport, synopsis eller andet prøveprodukt til den på forhånd fastsatte tid, kan udelukkes fra prøven, hvad enten denne er intern eller ekstern. Rektor kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne, når forsinkelser er af mindre omfang og der foreligger fyldestgørende begrundelser, der ikke kan tilskrives den studerende. I de tilfælde, hvor en studerende udelukkes fra en prøve eller udebliver uden gyldig grund, fastsætter seminariet et tidspunkt for omprøve, der normalt tidligst vil være den næstfølgende ordinære prøvetermin. Seminariet indberetter til Censorformandskabets sekretariat datoerne for de enkelte eksterne prøver og behovet for censur. Indberetningen foretages i henhold til semesterplanen og Censorformandskabets nærmere bestemmelser herom. Eksaminatorer til de enkelte prøver udpeges af seminariet blandt de studerendes undervisere. Interne censorer udpeges af seminariet blandt undervisere, der ikke har undervist de studerende, der skal til intern prøve. Seminariet har som målsætning, at gøre undervisere fra andre afdelinger end den, der tilrettelægger og gennemfører intern prøve, til interne censorer, når disse matcher de faglige krav i de uddannelseselementer, der gøres til genstand for intern prøve. Bedømmelse, votering og karakterfastsættelse for den studerende følger bestemmelserne i karakterbekendtgørelsen. Ved bedømmelse, votering og karakterfastsættelse i såvel interne som eksterne prøver er censor(er) og eksaminator(er) alene. Det er altid censor, der indleder voteringen ved en bedømmelse. Ved mundtlige, praktiske prøver tilbydes den studerende umiddelbart efter voteringen en kort begrundelse for bedømmelsen samtidig med afgivelse af vurderingen. Den studerende har ikke pligt til at tage imod begrundelsen og heller ikke ret til at diskutere denne. I tilfælde af, at en studerendes præstation bedømmes til ikke bestået, udarbejder censor(er) og eksaminator(er) en kort skriftlig begrundelse, der afleveres til rektor. Den studerende kan på baggrund heraf få en orientering og blive vejledt med hensyn til beslutning om omprøve, omgang, m.v. Den korte skriftlige begrundelse kan af rektor udleveres til den studerende i forbindelse med vejledningen. Såfremt bedømmerne finder tvivl om, hvorvidt en opgavebesvarelse er selvstændigt udarbejdet af den studerende, anvendes bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsen. Rektor har ansvaret for, at censorer og eksaminatorer er i besiddelse af alle relevante bekendtgørelser, seminariets studieordning, bestemmelserne om prøven og anden relevant information for medvirken Rektor indkalder, for så vidt det er muligt, eksterne censorer og eksaminatorer til et møde inden mundtlige, praktiske prøvers påbegyndelse. Rektor forestår prøvernes afholdelse i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser og har pligt til inden prøvernes afholdelse at sørge for, at studerende, 4

5 censorer og eksaminatorer gøres bekendt med bestemmelserne om uddannelsen og prøverne, samt hvorledes de skal forholde sig forud for og under prøverne. 6.2 Eksterne prøver 2. Semesterprøve 2. Semesterprøven udformes og tilrettelægges i henhold til 3 i uddannelsesbekendtgørelsen, tager udgangspunkt i uddannelsens 11 fag, afvikles som en ekstern prøve med beskikket censor og vægtes med 46 ECTS point. Den studerendes præstation ved prøven bedømmes efter 13 skalaen: Målet med 1. studieår er, at den studerende tilegner sig viden om pædagogers forskellige opgaver og arbejdsområder samt viden om undervisningsfagenes hovedelementer og deres mulighed for hver for sig og sammen at bidrage til belysning og løsning af pædagogiske opgaver. Og i henhold til eksamensbekendtgørelsens 9 : Ved korte og mellemlange videregående uddannelser skal studerende inden udgangen af 2. semester efter studiestart indstille sig til den eller de prøver, den studerende efter regler fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen eller studieordningen skal deltage i inden udgangen af 2. semester, Stk. 2 Prøven eller prøverne i henhold til stk. 1 skal være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Stk. 3. Institutionen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at indstille sig til og/eller bestå prøven eller prøverne i stk. 1, hvis de er begrundet i barsel eller usædvanlige forhold. Studerende, der ikke indstiller sig til 2. semesterprøven og søger denne gennemført, kan ikke fortsætte på uddannelsens tredje semester. Prøven tilrettelægges således, at den ligger i naturlig forlængelse af den undervisning og det studieforløb, der fører frem til prøven. Prøven omfatter alle uddannelsens fag på første studieår og tilrettelægges med udgangspunkt i 3 i uddannelsesbekendtgørelsen, der angiver mål for første studieår. I god tid før 2. semesterprøvens tilrettelæggelse og senest i forbindelse med sidste undervisningstime i faget udarbejder samtlige faglærere i samarbejde med de studerende på holdet en oversigt over det prøvestof, der gøres til genstand for prøve og udarbejdelse af prøveemner. Der uarbejdes i afdelingen en tidsplan for prøvens tilrettelæggelse og gennemførelse. Den studerende tilmelder sig prøven senest to måneder før første prøvedag. Framelding fra prøven skal ske senest en måned før første prøvedag. Studerende, der ikke har frameldt sig prøven på dette tidspunkt, betragtes som studerende til prøve. Ved manglende gennemførelse uden lægedokumenteret forfald har den studerende gjort brug af et prøveforsøg. Prøven består af et skriftligt oplæg samt en selvstændig mundtlig og uddybende del. 5

6 Den mundtlige del af prøven er for hver enkelt studerende at betragte som en selvstændig uddybning og dokumentation af arbejdet med det skriftlige oplæg og prøveemnet. Det skriftlige oplæg skal være på mindst 10 og maksimalt 15 normalsider. Den studerende/gruppen af studerende forbereder til prøven en selvstændig uddybning og dokumentation af arbejdet med det skriftlige oplæg. Det skriftlige oplæg medbringes som grundlag for den selvstændige uddybning, dokumentation og samtale. Der kan ikke medbringes yderligere manuskript ud over det skriftlige oplæg, men der kan medbringes illustrative materialer, ligesom den selvstændige uddybning og fremlæggelse af det skriftlige oplæg kan suppleres med overhead og en disposition for den selvstændige mundtlige uddybning. Denne udleveres i givet fald til censor og eksaminator. Til selve prøven kan den studerende/gruppen af studerende disponere over op til 1/3 af den samlede eksaminationstid til individuel, selvstændig uddybning og dokumentation. Ved gruppeprøve skal de studerende ved prøvens start angive en fordeling af hver enkelt studerendes selvstændige uddybning og fremlæggelse. Denne fordeling skal sikre at der kan foretages en individuel vurdering. Ved gruppeprøve skal de studerende bære navneskilt, således at censor med sikkerhed kan identificere hver enkelt studerende. Alle fag og hovedelementer fra alle fag kan gøres til genstand for prøve. Senest 4 uger før første prøvedag udarbejder den studerende/gruppen af studerende 6 forskellige forslag til prøveemner. Forslagene skal udarbejdes og formuleres i henhold til målene i uddannelsesbekendtgørelsens 3. Et prøveemne er mere end 2 stikord og mindre en 3 linier på en A4-side. I hvert af de 6 forslag skal indgå hovedelementer fra 2 fag. De 2 fag skal fremgå af alle 6 forslag og skal repræsentere de fag, der findes i 4 i uddannelsesbekendtgørelsen. Alle 4 faggrupper skal være repræsenteret i de 6 emneforslag. Af uddannelsens 11 fag må kun et af disse forekomme to gange i de 6 forslag til prøveemner. Seminariets rektor og den studerendes vejleder godkender de indleverede forslag til prøveemner og seminariet udtrækker ét af de 6 prøveemner, som den studerende/gruppen af studerende skal til prøve i. Det udtrukne prøveemne udleveres til den studerende/gruppen af studerende. Senest 2 uger før første prøvedag udarbejder den studerende/gruppen af studerende på baggrund af det trukne emne en opgave-, mål- eller problemformulering, som godkendes af vejlederen. Opgave-, mål- eller problemformuleringen skal respektere de valgte to fag og skal i forlængelse heraf forholde sig til ordlyden i uddannelsesbekendtgørelsens 3. Hver studerende/gruppe af studerende tilknyttes en vejleder, der tillige er eksaminator ved prøven. Der modtages vejledning i den periode, hvor den studerende/gruppen af studerende arbejder med det skriftlige oplæg. Det skriftlige oplæg afleveres i 3 identiske eksemplarer på seminariets studiekontor senest ugedagen forud for den pågældende prøve for den pågældende studerende/gruppe af studerende. Seminariet fremsender herefter det afleverede skriftlige oplæg til censor og eksaminator. Efter afleveringen af det skriftlige oplæg må den studerende/gruppen af studerende ikke modtage vejledning. 6

7 Ved bedømmelsen indgår følgende elementer i en samlet vurdering af hver enkelt studerende: - det skriftlige oplæg og supplerende produkter - den enkelte studerendes selvstændige uddybning og dokumentation - den enkelte studerendes faglige viden og kunne belyst ved deltagelse i den efterfølgende faglige dialog med censor og eksaminator I en samlet vurdering kan de enkelte elementer ikke på forhånd tildeles en bestemt vægtning. Alle elementer bedømmes under ét i forhold til den enkelte studerende og målene for første studieår. Bedømmelsen fastsættes og udtrykkes i 13 skalaen. Votering og karakterfastsættelse sker i umiddelbar forlængelse af prøvens afholdelse. Censor og eksaminator er alene under voteringen. Den studerende får, såfremt han/hun ønsker det, en kort mundtlig begrundelse for den afgivne karakter. Denne korte begrundelse gives som en meddelelse i forbindelse med meddelelse af karakteren. Den/de studerende har ikke ret til at drøfte karakteren eller begrundelsen herfor. I tilfælde af at en prøvepræstation bedømmes til 5 eller lavere, afleveres en af censor og eksaminator underskrevet skriftlig begrundelse til rektor. Den studerende gives på baggrund heraf orientering om begrundelsen i forbindelse med vejledning og beslutning om omgang, ophør, omprøve, m.v. Censors og eksaminators skriftlige begrundelse kan af rektor udleveres til den studerende i forbindelse med vejledning om omgang, ophør eller omprøve. Søren K. Lauridsen Leif Vestergaard Rektor Uddannelseschef November 2005 November

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for HD

Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) har i juni 2012 udstedt en ny bekendtgørelse om prøver og eksamen for erhvervsrettede

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling [udarbejdet 01.08.2018] 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 4 4. Beskrivelser af

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for optag september 2018-20 Udarbejdet 19.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse Dato d. 28. juni 2018 Rettelsesblad til Studieordning institutionsdel for Finansøkonom 2017-2019 3. interne Sektoreksamen 4. interne brancheretning Beskrivelsen af 3. interne Sektoreksamen ændres til:

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 01.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 20.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800.

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 16.11.2018 Revideret 21.12.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for januar 2018-20 Version 10.01.19 INDHOLD 1. Indledning...3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2017-19 Udarbejdet 04.12.2017 Revideret 08.03.2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensformer på EBUSS

Eksamensformer på EBUSS Eksamensformer på EBUSS Godkendt af Studienævnet for E-business august 2007 Ikrafttræden: 1. september 2007 Dette dokument indeholder afklarende forhold vedrørende eksamensformer, der benyttes på EBUSS.

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for januar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for januar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for januar 2018-20 Udarbejdet 12.08.2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere