REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den i Borgmesterens mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale"

Transkript

1 REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den i Borgmesterens mødelokale

2 Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Budget Arbejdsmarkedsudvalget Budgetrevision pr. 31. marts Arbejdsmarkedsudvalget Budgetmodel på arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner Status vedrørende tilskud til ansættelse af to virksomhedskonsulenter i jobcentret til unge med særlige behov Information, forespørgsler og orientering Side 2 af 17

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 3 af 17

4 Sagsnr Budget Arbejdsmarkedsudvalget Indledning I budgetstrategien for Budget lægges der op til en drøftelse af budgettemaerne i de enkelte fagudvalg. I Socialudvalget vil Budget komme på dagsordenen 3 gange i løbet af foråret, hvor denne er den sidste. Emnerne er økonomien på Arbejdsmarkedsområdet og kommunens helhedsplan. Sagsfremstilling Arbejdet omkring budgetlægningen er allerede godt i gang i forvaltningen. Ved sidste års evaluering af budgetprocessen var det et ønske, at fagudvalgene blev inddraget både tidligere og noget mere. Det er der taget højde for i den vedtagne budgetstrategi, hvor fagudvalgene skal på banen med temadrøftelser her i foråret. Socialudvalget orienteres om status på budgetlægningen for Budget Herefter en drøftelse af relevante temaer i budgetlægningen bl.a. med baggrund i ma- terialet til byrådets drøftelse den 19. marts Lovgrundlag, planer m.v. Ingen bemærkninger. Økonomi Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Side 4 af 17

5 Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning og forvaltningen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger. Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Drøftet Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 5 af 17

6 Sagsnr Budgetrevision pr. 31. marts Arbejdsmarkedsudvalget Indledning Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2012, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Budgetrevisionerne tager udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne og direktionens udpegede risikoområder. Endvidere gives en vurdering af forventningerne til årsregnskabet. Herudover skal der foretages en særlig opfølgning på de risikoområder, som skal udvælges på fagudvalgets område i Udvælgelsen skal ske dels på baggrund af årsregnskab 2011 og dels på baggrund af den økonomiske status pr. 31. marts Sagsfremstilling Ledelsesinformationsrapporterne pr er ikke retvisende for arbejdsmarkedsområdet. Rapporterne tager udgangspunkt i oprindeligt budget 2012, som er baseret på data fra sommeren I forbindelse med budgetrevisionen pr er både antalsforudsætninger og enhedspriser revurderet ved sammenligning af regnskab 2011 og udviklingen i årets første kvartal. Økonomisk status pr. 31. marts 2012 Den økonomiske status foretages med udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne pr. 31. marts Det periodiserede budget har udgangspunkt i det korrigerede budget, hvor forbrugsmønstre fra tidligere år giver det periodiserede budget kr. Periodiseret budget Forbrug Afvigelse Rammebelagt Arbejdsmarked Ikke rammebelagt Arbejdsmarked Forsikrede ledige Heraf: Risikoområder Kontanthjælp Rammebelagt Det rammebelagte område viser et nettoforbrug på 1,1 mio. kr. I forhold til det periodiserede budget viser området et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger af udbetaling af tilskud samt hjemtagning af refusioner. Side 6 af 17

7 Ikke rammebelagt Arbejdsmarked: Det ikke rammebelagte område viser et nettoforbrug på 118 mio. kr. Den periodiserede afvigelse viser et mindreforbrug på 34,4 mio.kr. Mindre forbruget forklares dels af a conto hjemtagelses af refusion dels et mindre forbrug på udgifter til sygedagpengemodtagere, revalideringsydelse ringsydelse samt beskæftigelsesordninger. Forsikrede ledige: Det ikke rammebelagte område viser et nettoforbrug på 64,0 mio. kr., som svarer til et merforbrug på 6,3 mio.kr. i forhold til det periodiserede budget. Merforbruget forklares primært af større udgifter til dagpenge til forsikrede ledige og mindreudgifter til løntilskud til forsikrede ledige. Forventet regnskab 2012 Forventningerne til regnskab 2012, er lavet på baggrund af budgetrevisionen , hvor hovedsagelig udgifterne til forsørgelse har en stor betydning kr. Oprindeligt budget Korrigeret Budget * Budgetrev Forventet regnskab Rammebelagt Arbejdsmarked Ikke rammebelagt Arbejdsmarked Forsikrede ledige Heraf: Risikoområder Kontanthjælp * Korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2011 For det rammebelagte område forventes det, at der i regnskab 2012 blandt andet bruges færre udgifter til løn til forsikrede ledige ansat i kommuner. Dette giver en besparelse på 0,8 mio. kr. som budgettet er reduceret med i budgetrevisionen. Dertil er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. på grund af Direktions beslutning om pris- og lønnedskrivning på kommunens lønkonti. På det ikke rammebelagte område for politikområdet Arbejdsmarked er der en forventning om en besparelse på 3,2 mio. kr. Dette skyldes færre personer på sygedag- penge, revalidering, ledighedsydelse og fleksjob i forhold til det oprindelige budget for Det forventes samtidigt, at antal modtagere af kontanthjælp vil stige. Alt i alt forventes 37 færre helårspersoner på forsørgelse. Aktiveringsbudgettet er reduceret med 5 mio. kr. pga. mindreforbrug i årets 3 første måneder. Pr. 1. januar 2012 trådte en ny lovgivning (Lov nr af 28/ ) 2011) i kraft, som betyder ændringer i forsørgelsen til flygtninge og ændringer til tilskud til flygtninge. Dette skønnes at betyde en øget udgift på 5,7 mio. kr. Side 7 af 17

8 På det ikke rammebelagte område for politikområdet Forsikrede ledige er forventningerne, at budgettet kan reduceres med 7,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes primært en forventning om en stigning af antal helårspersoner i karensperioden (0-8 uger). Forventet udvikling i antal helårspersoner fordelt på målgrupper: Fordeling på målgrupper: Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Revideret budget pr. 31/3-12 Antalsændring Forsikrede ledige Kontanthjælp Revalidender Ledighedsydelse Sygedagpenge Driftsrammen Fleksjob I alt Forventede forsørgelsesudgifter i 2012 fordelt på målgrupper: Fordeling på målgrupper: Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Revideret budget pr. 31/3-12 Budgetændring mio.kr. Forsikrede ledige Kontanthjælp Revalidender Ledighedsydelse Sygedagpenge Driftsrammen Fleksjob I alt 223,7 246,5 238,9 254,4 243,0 268,6 41,5 46,3 41,2 43,7 42,0 39,3 179,9 195,6 181,2 743,2 773,4 769,2 76,7 82,8 78,7 819,9 856,2 847,9-7,6 25,5-5,1-2,7-14,4-4,2-4,1-8,3 Opfølgning på risikoområder Forsørgelsesudgifterne er meget konjunkturfølsomme, dog viser nuværende prognoser en stabil udvikling. Risikoområde for arbejdsmarkedsområdet er kontanthjælpsområdet, der kommer under stigende pres i forbindelse med opbremsning af nytilkendelser af førtidspension. Konsekvenserne af reform for førtidspension og fleksjob er endnu ikke beregnet. Den økonomiske status pr. 31. marts 2012 viser, at der er brugt 3 mio. kr. mere end i det periodiserede budget. Dette skyldes en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere i de 3 første måneder af 2012 samtidigt med at der i andet halvår af 2011 også var en Side 8 af 17

9 stigning. I budgetrevisionen 31. marts 2012 søges der om en samlet tillægsbevilling på 26,1 mio. kr. til kontanthjælp til dækning af ovenstående stigning.for kontanthjælps- området forventes et forbrug på 271,5 mio. kr. i Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 31. marts 2012 Bilag Indberetningsskema Arbejdsmarkedsudvalget Indberetningsskema Arbejdsmarkedsudvalget Ledelsesrapport pr Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 9 af 17

10 Sagsnr Budgetmodel på arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner Indledning Med fokus på øget gennemsigtighed i forbindelse med budgetlægningen samt optime- ring af de økonomiske sammenhænge mellem finansieringsgrundlag og udgiftsniveau, er der udarbejdet en budgetmodel for beskæftigelsesområdet inklusiv førtidspensioner. Førtidspensioner hører under sociale ydelser, og hører under Socialudvalget. Førtids- pensioner er omfattet af modellen, da der er en stærk sammenhæng mellem indsatsen på beskæftigelsesområdet og antal borgere på førtidspension. Sagsfremstilling Økonomigruppen behandlede d. 26. november 2009 et punkt om fremtidig anvendelse af budgetmodeller i kommunen. I den forbindelse vurderede Økonomigruppen, omigruppen, at der kunne udarbejdes nye modeller på Familie-, Handicap- og Arbejdsmarkedsområdet. I efteråret 2010 blev der nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en budgetmodel på Arbejdsmarkedsområdet, som skulle indgå i budgetlægningen for På grund af omfattende ændringer af finansieringsmodellen for arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2011 er tidsplanen ændret så budgetmodellen indgår i budgetlægningen for Budgettet for arbejdsmarkedsområdet er i udgangspunktet uændret år efter år, dog med korrektion som følge af pris- og lønfremskrivninger, lovændringer samt udvikling i konjunkturerne for målgrupperne. Kommunens driftsbudget i 2012 for arbejdsmar- kedsområdet inkl. førtidspensioner under Socialudvalget er på ca. 1,5 mia. kr. Rammevilkårene for økonomien på arbejdsmarkedsområdet er mangfoldige og turbulente samtidig med at kompleksiteten er stor. Anvendelse af budgetmodellen bidrager til at tydeliggøre de økonomiske sammenhæn- ge i budgetlægningen, synliggøre de strategiske indsatsområder og den politisk fast- satte beskæftigelsesindsats. Den foreslåede budgetmodel indeholder følgende forhold: - Området er primært konjunkturbestemt og beregnes med udgangspunkt i prog- noser for antal helårspersoner ganget med historiske enhedspriser. - Aktiveringsbudgettet er antalsafhængigt for den del, som er omfattet af driftsloftet. - Aktiveringsudgifter udover driftsloftet betragtes som politiske investeringer. - Redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen optimeres i forhold til opnåelse af maksimale refusionsindtægter. - Aktiveringsbudgettet fastfryses for et år ad gangen. - KL s landsskøn for udviklingen i de budgetgaranterede områder anvendes til fremskrivning af driftsudgifterne. Dette vil forenkle budgetmodellen og afbalan- ceringskontoen afskaffes. - I forbindelse med budgetrevisioner revurderes prognoser for antal helårsperso- ner og enhedspriser. - Budgetmodellen opfylder principperne for budgetmodeller i kommunen. Side 10 af 17

11 Strukturen i budgetmodellen er todelt, og indeholder et finansieringsgrundlag ieringsgrundlag og en driftsudgiftsmodel, bestående af både udgifter og refusionsindtægter. Ved at sammenholde finansieringsgrundlaget og udgiftsniveauet synliggøres de økonomiske strategiske indsatsområder. Budgetmodellens hovedelementer er: 1) Finansieringsgrundlaget 2) Driftsudgiftsmodellen 3) Strategiske indsatsområder Ad.1) Finansieringsgrundlaget Finansieringsgrundlaget består af kommunens andel af budgetgarantien for overførselsindkomster til de kommunale målgrupper, beskæftigelsestilskud for de forsikrede ledige samt kommunens egen finansiering af forskellen mellem faktiske udgifter og tildelingsmodellerne. Ved tildeling af bloktilskud til de kommunale målgrupper får kommunen tildelt ca. 2,07% af de budgetgaranterede udgifter. Procentsatsen er beregnet med udgangspunkt i antal borgere i kommunen. I regnskab 2011 udgjorde kommunens faktiske udgifter ca. 2,40% af landets samlede budgetgaranterede udgifter. Beskæftigelsestilskuddet skuddet tildeles kommunen til dækning af udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der er tale om en slags budgetgaranti, således at ud- gifterne for kommunerne under ét dækkes af statslig tilskud. Fordelingsmodellen bag beskæftigelsestilskuddet virker meget uigennemsigtig bestående af en række forudsætninger og parametre. Beskæftigelsestilskudsmodellen forventes justeret og genberegnet for 2011 for at mindske de store økonomiske forskelle kommunerne imellem. Ad.2) Driftsudgiftsmodellen Driftsudgiftsmodellen kan opdeles i forsørgelsesudgifter, udgifter til beskæftigelsesordninger herunder aktiveringsudgifter og refusionsindtægter. Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet er stærkt lovbestemte, hvor der er regler for forpligtelse til udbetaling af forsørgelsesudgifter, og regler for aktiveringsindsatsen fx hvornår og hvor ofte, der skal afholdes samtaler eller tilbydes aktivering. Arbejdsmarkedsområdet er samtidigt stærkt incitamentsstyret gennem refusionssystemet, som sammenkæder antal i målgrupperne, rne, redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen og refusioner. Driftsudgiftsmodellen er baseret på prognose for udviklingen i antal helårspersoner i målgrupperne, enhedspriser, aktiveringsindsatsen, ikke antalsafhængige udgifter samt politiske investeringer. De økonomiske sammenhænge i modellen er komplekse, hvilke beskrives nærmere i vedhæftede bilag. I budgetmodellen foreslås, at aktiveringsbudgettet skal være antalsafhængigt for den del, som er omfattet af driftsloftet. Aktiveringsudgifter udover driftsloftet betragtes som politiske investeringer. Ad.3) Strategiske indsatsområder Det er en strategisk udfordring at få driftsudgifterne til at nærme sig finansieringsgrundlaget og dermed reducere den kommunale egen finansiering af beskæftigelsesindsatsen. Ved sammenligning mellem KL s landsskøn og kommunens budgetterede udgifter på målgrupper synliggøres de strategiske indsatsområder i form af målgrupper fx førtidspensioner. Side 11 af 17

12 Lovgrundlag, planer m.v. Ingen bemærkninger Økonomi Ved planlægning af aktiveringsindsatsen skal de politiske investeringer, som er aktiveringsindsats udover driftsloftet, være begrundet i politiske prioriteringer fx forebyggel- se af førtidspensioner og indsats for sygedagpengemodtagere. Budget 2012 er fastlagt som en fremskrivning af budget 2011 samt indregning af besparelsesforslag om reduktion af nytilgangen til førtidspension samt besparelse på aktiveringsudgifter til revalidender i forbindelse med vedtagelse af budget Budget 2012 Antal helårspersoner Oprindeligt budget 2012 Arbejdsmarkedsudvalget: Arbejdsmarked Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsområdet I alt Socialudvalget: Førtidspensioner I alt ,1 mio.kr. 253,4 mio.kr. 978,5 mio.kr. 569,1 mio.kr ,6 mio.kr. Personaleforhold Årlige op- eller nedskrivning af aktiveringsbudgettet baseret på prognoser for konjunkturudviklingen samt effekten af aktiveringsindsatsen, kan få indflydelse på sammensætningen af Jobcentrets aktiveringstilbud, og dermed også antallet af ansatte i Job- centrets interne aktiveringsprojekter. Høring Budgetmodellen er udarbejdet i samarbejde med Økonomi i Fællesforvaltningen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Budgetmodellen drøftes Bilag Notat vedr. budgetmodel for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Drøftet Side 12 af 17

13 Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 13 af 17

14 Sagsnr Status vedrørende tilskud til ansættelse af to virksomhedskonsu- lenter i jobcentret til unge med særlige behov Indledning Som led i finansloven for 2011 blev det aftalt, at der for perioden afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af 2 særlige virksomhedskonsulenter i Jobcentret med henblik på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov. Målet er oprettelse af praktik- og arbejdspladser på det ordinære arbejdsmarked for unge med særlige behov. Indsatsens officielle navn er STAFF (Særlig Tilrettelagt Arbejdskrafts Formidling) og virksomhedskonsulenterne betegnes fremadrettet STAFFkonsulenter. Sagsfremstilling STAFFkonsulenternes nes hidtidige arbejde har taget afsæt i følgende opgaver: Virksomhedsopsøgende arbejde mhp. praktikaftaler og ansættelsesaftaler for målgruppen af unge med særlige behov, som har gennemført STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) eller som er tæt på færdiggørelse af STU: STAFFkonsulenternes indsats i den første periode, har i alt overvejende grad haft fokus på at skabe overblik over de STU forløb der er i gang i Esbjerg Kommune for her igen- nem at kunne identificere de unge, der befinder sig i slutningen af deres STU forløb samt at forberede indsatsen for de kommende 3. årselever. Der er nu total overblik over de 138 unge der er i gang med STU. Deres forsørgelse fordeler sig på 72 på kontanthjælp, 45 på førtidspension og 21 uden forsørgelse (er under 18 år). 36 unge går på 3. årgang og samtlige STU-forløb er kontaktet og besøgt. 19 unge er aktuelle i forhold til STAFF dvs. at de er vurderet at kunne indgå i et virksomhedsrettet tilbud, hovedsagelig unge på kontanthjælp. Øvrige unge på førtidspension er tilknyttet Beskæftigelsen under Social & Tilbud, Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har bevilliget midlerne, har ikke opstillet mål for indsatsen i forhold til, hvor mange der kommer i beskæftigelse. De hidtidige resultater i Es- bjerg har da også været ret beskedne, og pt. er en ung i praktik i en dagligvare butik og en er i praktik på en rideskole. Erfaringerne er, at etablering af praktik og den efterfølgende opfølgning, er mere tidskrævende, end hvad der er normal for virksomheds- praktikker. Side 14 af 17

15 Indgå i netværk med de øvrige konsulenter under KLAP II bevillingen (kreativ langsigtet arbejdsplanlægning), specialvejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunale sagsbehandlere, Sociale & Tilbud, skoler, virksomi samarbejde med tilsvarende konsulenter fra Odense Kom- heder m.v. STAFFkonsulenterne har mune etableret et netværk i Region Syddanmark og har her kontakt til Jobcentre, UU specialvejledere, uddannelsesinstitutioner og højskoler i Syddanmark. Målet er at op- nå en større viden på området og at videndele via netværks-arrangementer. Netværket er nu på ca. 55 personer. Alle Kommuner i Sydjylland er repræsenteret. Netværksmøder er aftalt til en gang i kvartalet. Et af de mål Arbejdsmarkedsstyrelsen har sat, er en opsøgende informationsindsats for at synliggøre STAFFkonsulenternes muligheder. Meget tid har derfor været anvendt til besøg på og etablere kontakt til uddannelsesstederne for USB-unge, og at etablere et godt samarbejde med tilbud under Social & Tilbud og herigennem, at drage fordel af de allerede eksisterende virksomhedsnetværk. Der har været brugt meget tid på at styrke samarbejdet med specialvejlederne fra UU og STU-udbydere i forhold til mere fokus på beskæftigelse efterfølgende, som et alternativ til førtidspension, herunder etablering af praktikker på det det ordinære arbejdsmarked. Organiseringen af STU i Esbjerg Kommune er dækket af to forvaltninger B&K og B&A. I B&K er UU ansvarligt for udarbejdelse og indstilling af STU planerne, bevillingen af planerne sker i Social & Tilbud under B&A og indsatsen varetages dels af Beskæftigelsen under Social & Tilbud, af STAFFkonsulenterne i Jobcentret og i Familie & Forebyg- gelse under B&K for de unge under 18 år. En af de vigtige udfordringer der ligger i samarbejdet, er en fælles tilgang til indsatsen, så der kommer mere fokus på et sammenhængende forløb, som rækker ud over de 3 år uddannelsesforløbet varer, og som allerede på et tidligt tidspunkt inddrager beskæf- tigelsesmulighederne på det ordinære arbejdsmarked. Et STU-forløb er en ret den unge i målgruppen har. Men retten forholder sig ikke til, hvad der efterfølgende skal ske. Og som det blev vist ovenfor ender en relativ stor gruppe på førtidspension. Det kan derfor forventes, at USB-unge i særlig grad vil blive påvirket af en kommende førtidspensionsreform. Lovgrundlag, planer m.v. Finanslovskonto Virksomhedskonsulenter for unge med særlige behov. Økonomi Intet. Personaleforhold Intet. Side 15 af 17

16 Planmæssige konsekvenser Intet. Konsekvenser for andre udvalg Intet. Høring Intet. Vurdering herunder alternativer Intet. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Orientering taget til efterretning Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 16 af 17

17 Sagsnr. 6 Information, forespørgsler og orientering Referat af møde i Integrationsrådet den 18. april vedlagt Udvalgsmedlem Anne-Mette Knudsen Andersen rejste spørgsmål om udvalgsmøderne fremover kan starte kl Drøftes på næste møde Bilag Referat af møde i integrationsrådet den 18. april 2012 Arbejdsmarkedsudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning Orientering taget til efterretning Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Side 17 af 17

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 21.08.2012 i Beskæftigelsen, Smedevej 23, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 for Arbejdsmarkedsområdet... 4 3 Løbende

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner

Økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2012 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 50 Sagsid 2010-25764 Notat Økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Orientering om behandling af sager om førtidspension... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

REFERAT ØKONOMIUDVALGET

REFERAT ØKONOMIUDVALGET REFERAT ØKONOMIUDVALGET den 07.02.2011 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud: Inhabil: Anders Kronborg vedrørende sag nr. 10 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Konsekvenser af finansloven indenfor

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget

Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 16.00 - Sted: Deltagere: B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kust Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaar

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.04.2012 Vindrosen Teglværksgade 1, Esbjerg derefter Exnersgade 4, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budget 2013-16 - Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 07.05.2013 Birkevangen Grønningen 2, Bramming SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Regnskab 2012 - Arbejdsmarkedsudvalget... 4 3 Budget 2013. Status pr.31 marts

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Mødetidspunkt: 12:10 Møde afsluttet: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna III Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck, Katrine Høybye

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune 20.1. 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i en samlet

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 15:00 Brovst administrationsbygning, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 78. Budget 2011 - udmøntning af rammebesparelser 1 79.

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED Dato for indgåelse Indgået mellem Direktør Centerchef Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Den nuværende økonomiske

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

STAFF-projektet. Projekt Særligt Tilrettelagt Arbejdskraft Formidling. Baggrund for og opstart af projektet

STAFF-projektet. Projekt Særligt Tilrettelagt Arbejdskraft Formidling. Baggrund for og opstart af projektet STAFF-projektet Projekt Særligt Tilrettelagt Arbejdskraft Formidling Baggrund for og opstart af projektet 1. Baggrund I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2011 blev der indgået aftale om at

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere