Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights:"

Transkript

1 13. januar 2012 Dyre dråber Highlights: Spildevandsudvalgets rapport er nu blevet offentliggjort. Det fremgår heraf, at de store danske virksomheder betaler alt for meget for at komme af med spildevandet i forhold til, hvad det reelt koster. De danske virksomheder betaler i dag i størrelsesordenen 2,4 mia. kr. om året for spildevandsbehandling. Nye beregninger fra Landbrug & Fødevarer viser, at danske virksomheder heraf sammenlagt betaler en overpris på op til 1,4 mia. kr. for behandling af deres spildevand. Et konkret eksempel er Danish Crown Sæby, der ligger i Frederikshavn Spildevandsforsyning. Virksomheden forventer at udlede m 3 spildevand i Hvis virksomhedens spildevandsbetaling skal svare til den reelle belastning af omkostningerne, vil regningen blive reduceret fra 15 mio. kr. om året til 3 mio. kr. om året. Der er derfor behov for bringe betalingsmodellerne i bedre overensstemmelse med den reelle økonomiske belastning af spildevandssystemet. Spildevandsudvalgets rapport giver et godt afsæt for at overveje en ny og mere fair indretning af betalingsreglerne. Landbrug & Fødevarer peger på en trappemodel, hvor prisen falder gradvist med spildevandsmængden. I hvilket omfang en sådan model vil afspejle de faktiske omkostninger afhænger af, hvilke trin og takster der vælges. Der må her ses på, hvordan en model mest hensigtsmæssigt kan udformes. Landbrug & Fødevarers beregninger baseret på Spildevandsrapportens resultater viser, at trappemodellen vil give besparelser for danske virksomheder på i størrelsesordenen op til 900 mio. kr. Spildevandsomkostningerne Samlede årlige udgifter på 8 mia. kr. Prisen på spildevand omfatter udgifter til kloak, rensning og udledning. De samlede udgifter til spildevandsforsyning i Danmark vurderes ifølge Spildevandsudvalget at udgøre ca. 8 mia. kr. årligt 1. Heraf går omkring halvdelen til drift, vedligehold og administration og halvdelen til investeringer. Størstedelen af driftsudgifterne går til rensning, og størstedelen af investeringerne går til kloak og udledning. 1 Ekskl. moms. Alle tal i det følgende er ekskl. moms.

2 Regionale forskelle Hviler i sig selv økonomisk Prisen på spildevand varierer fra forsyningsområde til forsyningsområde. Det skyldes flere forhold. Forsyningerne kan selv vælge, om der skal betales et fast årligt grundbidrag ( fast bidrag ) eller alene afregnes efter vandforbrug. Desuden kan der være forskelle med hensyn til befolkningstæthed, rensningsbehov, anlæggenes alder, mv. som giver lokale variationer. Økonomisk skal forsyningerne hvile i sig selv, således at selskabet ikke kan generere overskud, og indtægterne modsvarer udgifterne. Ny beregning Ny beregning af virksomhedernes andel Data indhentet fra knap virksomheder Antages at være repræsentative Danske virksomheder betaler ca. 2,4 mia. kr. om året i spildevandsudgifter Der er ikke hidtil foretaget en opgørelse af, hvor meget de danske virksomheder i alt betaler for spildevandsforsyningen. Landbrug & Fødevarer har foretaget en beregning heraf, samt beregnet konsekvenserne for virksomhederne af nogle af de betalingsmodeller, der er udviklet af Spildevandsudvalget. Til brug for beregningen er der via Naturstyrelsen indhentet anonymiserede data fra DANVA for vandforbruget i alle de knap virksomheder, der er indgået i konsekvensberegningerne i Spildevandsudvalgets rapport. På det grundlag er virksomhedernes samlede betalinger i dag og konsekvenser af udvalgte betalingsmodeller beregnet. Som grundlag for beregningerne lægges det som en lidt grov antagelse til grund, at resultaterne for de seks eksempelforsyninger, der indgår i Spildevandsudvalgets rapport, kan betragtes som repræsentative for den samlede spildevandssektor i Danmark. De konkrete konsekvenser af at indføre nye betalingsformer for spildevand vil i praksis blive forskellige i forskellige forsyningsområder. Ifølge Spildevandsudvalget vurderes spildevandsforsyningernes omkostninger på landplan som nævnt at udgøre ca. 8 mia. kr. årligt. Eksempelforsyningernes samlede indtægter fra faste og variable bidrag fremgår af Spildevandsrapportens Bilag 2. Forbruget af vandværksvand i virksomheder og institutioner udgjorde ifølge Spildevandsrapporten ca. 30 procent af det samlede forbrug af vand fra vandforsyningen i Danmark. 2 Det er ikke muligt at skelne mellem virksomheder og institutioner. Beregninger baseret på oplysningerne om vandforbruget i de virksomheder viser, at virksomhedernes andel af de samlede betalinger i eksempelforsyningerne samlet set udgør 37 pct. Altså en lidt større andel, men dog i samme størrelsesorden. Som groft overslag over virksomhedernes andel af de samlede betalinger på landsplan anvendes på dette grundlag en andel på 30 pct. Dermed kan virksomhedernes andel af de samlede betalinger beregnes til omkring 2,4 mia. kr., nemlig 30 pct. af 8 mia. kr. Nye betalingsmodeller Ændrede faste og variable takster I Spildevandsrapporten er det beregnet, hvilke kombinationer af faste bidrag og kubikmeterpriser, der vil gælde for de mange forskellige modeller. 2 Spildevandsrapporten, afsnit 3.6: Vandforbrug. Side 2 af 9

3 Værdierne er beregnede, så regnskabet i de enkelte spildevandsforsyninger balancerer, dvs. at der er balance mellem omkostninger og de indtægter, der kommer fra spildevandsbetalingerne i forsyningsområdet. I Bilag 2 er vist de nuværende kubikmeterpriser og faste årlige bidrag i de eksempelforsyninger, der indgår i Spildevandsudvalgets analyser. Der er desuden vist resultaterne fra Spildevandsudvalgets beregninger med hensyn til ændrede kombinationer af kubikmeterpriser og faste årlige bidrag for en række udvalgte modeller fra rapporten. En mere rimelig pris Metodetilgang Oplysningerne om vandforbruget i de virksomheder anvendes sammen med Spildevandsrapportens oplysninger om de nuværende takster til at beregne de nuværende, samlede betalinger fra alle virksomhederne i de seks spildevandsforsyninger. Herefter beregnes virksomhedernes samlede betalinger i hver af de seks eksempelforsyninger for de alternative modeller på samme måde: (Antal virksomheder * fast bidrag) + (antal m 3 * kubikmeterpris) Der er tale om skønsmæssige overslagsberegninger, som bygger på, at resultaterne fra de seks eksempelforsyninger kan generaliseres. Det skal understreges, at de konkrete ændringer vil afhænge, dels af hvorledes en endelig model skrues sammen, dels af sammensætningen af spildevandsforsyningernes nuværende økonomi, betalingsmodel, kundesammensætning, mv. Fast bidrag på kr. reducerer virksomhedernes betaling med 500 mio.kr. Trappemodel FB reducerer virksomhedernes betaling med 600 mio. kr. Det er på det nævnte grundlag beregnet, at en model, hvor det faste bidrag forhøjes til kr. i alle forsyninger, vil reducere virksomhedernes betaling fra ca. 2,4 mia. kr. til ca. 1,9 mia. kr, dvs. med ca. 0,5 mia. kr., Resultatet for den enkelte virksomhed kan variere meget og afhænger af dennes vandforbrug, og af hvilken forsyning der er tale om. Et andet eksempel er den såkaldte trappemodel. Denne model har differentierede takster efter forbrug, idet kubikmeterprisen falder med vandmængden. Der er her set på det den trappemodel, der i spildevandsrapporten benævnes FB I denne model fastsættes den lave del af kubikmeterprisen på et niveau, hvor provenuet herfra nogenlunde modsvarer provenuet fra et fast årligt bidrag på kr. For eksempel betales der i Århus i denne model 37,1 kr. pr. m 3 op til et forbrug på 500 m 3. Dernæst betales 14,9 kr. pr. m 3 for forbrug mellem 500 m 3 og m 3, og endelig 11,2 kr. pr. m 3 for forbrug derover (se Bilag 2): < 500 m 3 37,1 kr. pr. m m m 3 14,9 kr. pr. m 3 > m 3 11,2 kr. pr. m 3 For denne model er det beregnet, at virksomhedernes samlede betaling vil blive reduceret fra ca. 2,4 mia. kr. til ca. 1,5 mia. kr, svarende til en reduktion på ca. 0,9 mia. kr. Også her vil resultatet for den enkelte virksomhed variere meget og afhænge af dennes vandforbrug, og af hvilken forsyning der er tale om. Side 3 af 9

4 Kostægte model viser, at virksomhedernes har en overbetaling på 1,4 mia. kr. Der blev i Spildevandsrapporten også foretaget beregninger af en såkaldt kostægte model. Ved den kostægte model forstås i Spildevandsrapporten en beregning, hvor alle de faste omkostninger betales via faste bidrag per stik, og de variable omkostninger betales via kubikmeterprisen. 3 På tilsvarende måde som ovenfor er det beregnet, at virksomhedernes samlede betaling ifølge den kostægte model vil blive reduceret fra ca. 2,4 mia. kr. til ca. 1,0 mia. kr, svarende til en reduktion på ca. 1,4 mia. kr. Igen vil resultatet for den enkelte virksomhed variere meget og afhænge af dennes vandforbrug, og af hvilken forsyning der er tale om. Et eksempel - DC Sæby Eksempel en fødevareproducent Store besparelser Et konkret eksempel er Danish Crown Sæby, der ligger i Frederikshavn Spildevandsforsyning, og som forventer at udlede m 3 spildevand i Hvis virksomhedens spildevandsbetaling skal svare til den reelle belastning af omkostningerne, vil regningen blive reduceret fra 15 mio. kr. om året til 3 mio. kr. om året. Hvis virksomhedens spildevandsbetaling skal svare ovennævnte trappemodel, vil regningen blive reduceret fra 15,4 mio. kr. om året til ca. 7,5 mio. kr. Oversigt over beregningerne I tebellen nedenfor er vist en oversigt over beregningsresultaterne. Kubikmeterpriser og faste bidrag for udvalgte modeller. Alle virksomheder. Samlet betaling Ændring ift nuværende Mia. kr Nuværende 2,4 Fast bidrag kr pr år 1,9-0,5 Trappe FB ,5-0,9 Kostægte model 1,0-1,4 Kilde: Spildevandsrapportens Bilag 2 og 3 og egne beregninger. Behov for en ny model I dag betaler de for de andre Allerede store incitamenter til vandbesparelser For de største vandforbrugere, som omfatter mange fødevareproducenter, vil besparelserne ved en mere fair betalingsmodel være meget store. Der er i dag alvorlige skævheder i den måde, man har indrettet systemet. Som betalingsreglerne i dag er skruet sammen, betaler de store vandforbrugere langt ud over, hvad der svarer til deres andel af de samlede omkostninger. De danske fødevarevirksomheder er helt afhængige af at bruge store mængder vand for at oprette holde den høje fødevaresikkerhed. Virksomhederne har de senere år reduceret deres vandforbrug væsentligt, i nogle tilfælde med op til to tredjedele. For de fleste virksomheder, der udleder store mængder spildevand, er selve udgiften til afledning af spildevandet blot en af flere omkostninger, som er forbundet med de vandforbrugende processer. Der er derfor i forvejen stærke incitamenter til at spare på van- 3 Se Spildevandsrapportens afsnit 4.2 for en nærmere beskrivelse og diskussion af begrebet kostægte. Det er blandt andet lagt til grund, at betalingen ikke afhænger af den geografiske placering inden for et forsyningsområde. Side 4 af 9

5 det. Derudover sætter hygiejnekrav, miljøkrav og såkaldte BAT-krav til teknologien temmelig faste rammer for, hvor meget vand der skal anvendes i processerne. Se også Bilag 3. Bør afspejle de faktiske omkostninger Hensyn til konkurrenceudsatte erhverv En tilpasset trappemodel Ved udformningen af nye betalingsregler for spildevandsforsyningen er der behov for at se på, hvordan spildevandstaksterne i højere grad kan afspejle de faktiske omkostninger, som de enkelte brugere påfører systemet. Det er væsentligt at vælge en model, der tilgodeser de store virksomheders behov for bringe betalingerne mere i tråd med de reelle omkostninger, på en måde der samtidig sikrer de mindre virksomheder specielt i konkurrenceudsatte erhverv mod uforholdsmæssigt store stigninger i spildevandsomkostningerne. Ved udformningen af en konkret model forekommer trappemodellen som et fornuftigt udgangspunkt. I hvilket omfang modellen vil afspejle de faktiske omkostninger afhænger af, hvor stejl trappen udformes, dvs. både ved hvilke vandforbrug taksten skifter (trinnenes bredde), og hvilke takster der gælder for de forskellige trin (trinnenes højde). Der må her ses på, hvordan en model mest hensigtsmæssigt kan udformes. Kilde Naturstyrelsen: Spildevandsudvalget. Analyse af forskellige modeller til ændring af spildevandsbetalingsreglerne Side 5 af 9

6 Bilag 1: Spildevandsudvalget og beregningsforudsætninger Kommissorium og sammensætning Spildevandsudvalget blev nedsat i efteråret Udvalget skulle ifølge kommissoriet undersøge mulighederne for at lette betalingen for store vandforbrugere, herunder fødevarevirksomheder. Arbejdet blev igangsat for at sikre en større grad af sammenhæng mellem, hvad der betales i spildevandsudgift, og hvilke omkostninger det pågældende vandforbrug reelt giver anledning til. Udvalget skulle desuden inddrage andre relevante betalingselementer. I udvalgsarbejdet deltog Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, KL, DAN- VA, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark. Formandskab og sekretariat blev varetaget af Naturstyrelsen. Betalingsmodeller Udvalget analyserede forskellige betalingsmodeller, hvor blandt andet modeller hvor det faste bidrag øges og modeller med takster differentierede efter forbrug blev analyseret. Dertil kom en række analyser af modeller for blandt andet opdeling i transport- og rensetakst og indførelse af et regnvandsbidrag. Spildevandsudvalget har ikke haft til opgave at give anbefalinger til specifikke betalingsmodeller, men der er gennemgået en række modeller som inspiration. Der blev også foretaget beregninger af en såkaldte kostægte model. Ved den kostægte model forstås i Spildevandsrapporten en beregning, hvor alle de faste omkostninger betales via faste bidrag per stik, og de variable omkostninger betales via kubikmeterprisen. Alle de faste omkostninger fordeles således ud pr. stik, hvorefter resten fordeles pr. kubikmeter. I Spildevandsrapportens afsnit 4.2 Kostægthed gives en nærmere beskrivelse og diskussion af begrebet kostægte. Det er blandt andet lagt til grund, at betalingen ikke afhænger af den geografiske placering inden for et forsyningsområde. Eksempelforsyninger Der er stor variation i omkostningsstruktur, kundesammensætning og nuværende betalingsformer spildevandsforsyningerne imellem. Analyserne i Spildevandsrapporten er baseret på data fra seks eksempelforsyninger, der repræsenterer forskellige sammensætninger af kundegrupperne i spildevandsforsyningerne: Erhvervstunge: Gennemsnitlige: Erhvervslette: Frederikshavn og Thisted (50-70 pct. erhverv) Århus og Horsens (ca. 30 pct. erhverv) Skive og Hørsholm (ca. 10 pct. erhverv) De valgte eksempelforsyninger repræsenterer 22 forsyninger indenfor disse kategorier. Erhvervstunge: Frederikshavn og Thisted er eksempler på erhvervstunge forsyninger, hvor % af vandforbruget relaterer sig til erhverv. De har begge valgt en kombination af faste og variable bidrag.der opkræves ikke særbidrag. Side 6 af 9

7 Gennemsnitlige: Århus og Horsens er eksempler på gennemsnitsforsyninger, hvor ca. 30 % af vandforbruget vedrører erhverv. De har imidlertid valgt forskellige prissammensætning, idet Århus ikke opkræver faste bidrag, men baserer indtægterne på kubikmeterforbrug. Der opkræves dog også særbidrag fra 5 virksomheder. Horsens har valgt både faste og variable bidrag, men har ingen opkrævning af særbidrag. Erhvervslette: Skive og Hørsholm er eksempler på erhvervslette forsyninger, hvor kun ca. 10 pct. af vandforbruget relaterer sig til erhverv. Skive opkræver særbidrag fra 2 virksomheder, mens Hørsholm alene baserer opkrævningen på variable bidrag efter kubikmeterforbrug. Eksemplerne er valgt med henblik på at illustrere variationen i forsyningernes kundesammensætning og betydningen heraf for resultaterne. Det har desværre ikke været muligt at foretage en egentlig opskalering til nationalt plan af resultaterne for de seks eksempelforsyninger. De vurderes dog samlet set at give et godt billede af effekterne af ændrede betalingsmodeller. Side 7 af 9

8 Bilag 2: Oversigt over beregningsforudsætninger I tabellen nedenfor er vist de faste og variable bidrag, som fremgår af Spildevandsrapporten, for dels den nuværende situation, dels udvalgte betalingsmodeller. Kubikmeterpriser og faste bidrag for udvalgte betalingsmodeller Århus Horsens Skive Hørsholm Fredr.havn Thisted Nuværende Fast bidrag kr. pr. stik Variabelt bidrag kr. pr. m 3 25,7 23,0 30,1 35,6 35,6 23,8 Model Fast Bidrag FB Fast bidrag kr. pr. stik Variabelt bidrag kr. pr. m 3 18,1 17,7 17,4 25,0 28,2 18,4 Trappemodel FB Fast bidrag kr. pr. stik Variabelt bidrag kr. pr. m 3 : < 500 m 3 37,1 39,8 41,8 45,5 57,4 41, m 3 14,9 14,8 8,4 20,2 23,6 14,7 > m 3 11,2 11,1 6,3 15,1 17,7 10,9 Model Kostægte Fast bidrag kr. pr. stik Variabelt bidrag kr. pr. m 3 4,6 4,6 6,4 6,4 7,2 4,8 Kilde: Spildevandsrapportens Bilag 2 og 3. Side 8 af 9

9 Bilag 3: Vandbesparelser i virksomhederne For de fleste virksomheder, der udleder store mængder spildevand, er selve udgiften til afledning af spildevandet blot en af flere omkostninger, som er forbundet med de vandforbrugende processer. Ud over udgiften til rent vand, er det vand der anvendes i rengøringsprocessen ofte varmt eller endog dampformigt, med deraf følgende udgifter til opvarmning og udgifter til efterfølgende tørring. Selv om en reduktion af prisen - alt andet lige - kan svække incitamentet til vandbesparelser samt udvikling af vandbesparende teknologier, er der således en række andre væsentlige forhold, der har større betydning for vandforbruget i de store fødevarevirksomheder. Virksomhedernes miljøregulering og effekten af lovkrav om at anvende bedst mulige teknologi (BAT - Best Available Technoligy, mv.) medvirker til at dæmpe den negative betydning af incitamentet til vandbesparelser og vil i nogle tilfælde udgøre en grænse for, hvor meget vandforbruget kan øges. Tilsvarende kan hygiejnekrav i forbindelse med fødevareproduktion sætte grænser for, hvor meget vand der kan spares. Især på slagterier kan det være vanskeligt, med den nuværende teknologi, at nedbringe vandforbruget yderligere, idet det kan give problemer med kravene til fødevaresikkerhed. Både DC og Arla har løbende reduceret deres vandforbrug, jf. figuren nedenfor. Vandforbrug DC og Arla m / / / / /10 DC Note: DC og Arla har forskelligt regnskabsår. 2005/06 refererer til regnskabsåret 2005/06 for DC, men til regnskabsåret 2006 for Arla. Kilde: DC og Arla Se i øvrigt Spildevandsrapportens afsnit 3.7 om incitamenter til vandbesparelser. Arla Yderligere kontakt Anette Christiansen Thomas Søby

Spildevandsudvalget. - Analyse af forskellige modeller til ændring af spildevandsbetalingsreglerne

Spildevandsudvalget. - Analyse af forskellige modeller til ændring af spildevandsbetalingsreglerne Spildevandsudvalget - Analyse af forskellige modeller til ændring af spildevandsbetalingsreglerne Kolofon Titel: Spildevandsudvalget - Analyse af forskellige modeller til ændring af spildevandsbetalingsreglerne

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S.

Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - betalingsvedtægt for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 2013-46189. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender de af bestyrelsen for Aalborg Forsyning,

Læs mere

Priser for drikkevand og afledning af spildevand. Forsyningssekretariatet

Priser for drikkevand og afledning af spildevand. Forsyningssekretariatet Priser for drikkevand og afledning af spildevand i 2014 Forsyningssekretariatet Juli 2015 Priser for drikkevand og afledning af spildevand i 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse

Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i lovgivningen ikke stilles krav om, at der er tidsmæssig overensstemmelse mellem aflæsningstidsperiode, takstperiode og opkrævningsperiode ved en kommunes opkrævning

Læs mere

Miljøøkonomi. Vi producerer mere med mindre. Highlights:

Miljøøkonomi. Vi producerer mere med mindre. Highlights: Miljøøkonomi 21. maj 2014 Vi producerer mere med mindre Highlights: De seneste tal for landbrugets markbalancer for kvælstof og fosfor (2011) bekræfter, at der er sket en afkobling mellem landbrugsproduktion

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Takstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Takstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takstbudget 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takster 2015 18. november 2014 1. Introduktion Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 6. budget siden selskabsudskillelsen

Læs mere

U D K A S T. Forslag. til

U D K A S T. Forslag. til Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 275 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen j. nr. NST-4400-00021 28. april 2013 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Betænkning fra Miljøstyrelsen. Betænkning om principper for beregning af vandafledningsbidrag

Betænkning fra Miljøstyrelsen. Betænkning om principper for beregning af vandafledningsbidrag Betænkning fra Miljøstyrelsen 1999 Betænkning om principper for beregning af vandafledningsbidrag 3 Indhold,1'/('1,1* 1.1 UDVALGETS BAGGRUND, KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...6 %DJJUXQG.RPPLVVRULXP 6DPPHQV

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. 1. Sammenfatning af programmet Miljøvurderingsmetode Miljøvurderingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af miljøministeren (Pia Olsen Dyhr fg) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur

Læs mere

Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser

Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser Vejledning om fælles principper og model for takstfastsættelse af tillægsydelser for de regionalt og kommunalt drevne sociale tilbud samt specialundervisningstilbud, som er omfattet af rammeaftalerne i

Læs mere

Punkt 7: Budget 2017 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

Punkt 7: Budget 2017 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 23. oktober 2015 Punkt 7: Budget 2017 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 1 Indstilling Alle beløb i denne indstilling er ekskl. moms. Indstillingen er udarbejdet

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i 2020- planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse.

Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i 2020- planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse. 22. maj 12 Partiernes bud på væksten i det offentlige forbrug i - planen. Konsekvens for udgifter og offentlig beskæftigelse. Af Jakob Hald og Esben Anton Schultz Partiernes udmeldinger og beregnede konsekvenser

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-12-2015 Mødetid: 10:30 til 12:00 med efterfølgende julefrokost Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Mads Rubæk Sørensen Fraværende: Referent:

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Nye lønsatser i kommuner og regioner

Nye lønsatser i kommuner og regioner NOTAT 15-0635 - POUL - 02.06.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Nye lønsatser i kommuner og regioner Efter at Danmarks Statistik har offentliggjort kvartalsstatistikkerne for lønudviklingen

Læs mere

På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne?

På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne? På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne? Klippekortmodel Vægtmodel Abonnementsmodel Der skal tages stilling til, hvor mange genbrugspladser i kommunen/oplandet,

Læs mere

Dato. Der er i år skoler. Støtte i alt Egne tal 40% 30% 20% 10% 0% 510. Statsstøtte per uge

Dato. Der er i år skoler. Støtte i alt Egne tal 40% 30% 20% 10% 0% 510. Statsstøtte per uge Elevstøtte 2010/11 Notat af Sophus Bang Nielsen Dato 24. september 2010 Elevstøtte og elevbetaling i skoleåret 2010/11 Der er i år skoler. indsamlet oplysningerr om elevstøtte og elevbetaling for godt

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

Økonomisk analyse. Ammoniaktabets fordeling på sektorer. 3. oktober 2014. Highlights:

Økonomisk analyse. Ammoniaktabets fordeling på sektorer. 3. oktober 2014. Highlights: Økonomisk analyse 3. oktober 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ammoniaktabets fordeling på sektorer Highlights: Den seneste opgørelse af fordelingen

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

TAKSTER 2018 Skanderborg Forsyningsvirksomhed

TAKSTER 2018 Skanderborg Forsyningsvirksomhed Dato 15.11.2017 TAKSTER 2018 Skanderborg Forsyningsvirksomhed Indhold 1.0 Takster 2018, Hovedtal 3 2.0 Spildevand takster 2018 5 2.1 Takster SPildevand 2018 5 2.2 Budget og låneoptagelse for 2018 6 3.0

Læs mere

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium Trin 1 Videncentret for Landbrug Trin1-Teknisk notat Juni 2013 Vand Miljø Sundhed Undersøgelse af spildevandsudledning

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Århus Vand A/S. Notat om omkostningsberegning for vejafvanding. 10-n002 BHu LBA 008766 10011.docx

Århus Vand A/S. Notat om omkostningsberegning for vejafvanding. 10-n002 BHu LBA 008766 10011.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Notat om omkostningsberegning for vejafvanding

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 31. oktober 2013 Indledning I DREAMs grundforløb er de offentlige udgifter

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Status for CO2-udledningen i Gladsaxe kommune 2010

Status for CO2-udledningen i Gladsaxe kommune 2010 Status for CO2udledningen i Gladsaxe kommune 2010 Miljøudvalget 19.09.2011 Sag nr. 68, bilag 1 1. Ændring af CO2 udledning for 2007 Udgangspunktet for Gladsaxe Kommunes målsætning om et 25 % reduktion

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Bilag til DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jeres j. nr. NST- 4400-00021

Læs mere

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S PRISER - drikkevand & spildevand 1. januar 2019 TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S Indhold Indhold... 1 1. Pris for drikkevand... 2 1.1 Fast årligt bidrag...2 2. Tilslutning af drikkevand. 2 2.1 Tilslutning

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Sammenhæng mellem udgifter og finansiering i Energistrategi 2050

Sammenhæng mellem udgifter og finansiering i Energistrategi 2050 N O T AT 22. juni 2011 J.nr. Ref. CA/ALB/JVA/LBT Klima og energiøkonomi Sammenhæng mellem udgifter og finansiering i Energistrategi 2050 Det er et centralt element i regeringens strategi, at alle initiativer

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret:

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret: Århus, den 13. september 2004 Kære Mogens Birch Det overordnede spørgsmål, der ønskes besvaret er, hvorvidt anlæggene på Kalvebod Miljøcenter (KMC) og Prøvestenen drives i overensstemmelse med hvile i

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

FIF Hillerød Orientering

FIF Hillerød Orientering Træningsanbefalinger for fysisk træning af børn og unge i FIF Hillerød Orientering Introduktion FIFs træningsanbefalinger er lavet for at sikre en rød tråd i vores arbejde med unge atleter. I orienteringssporten

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere