Immunmodulerende behandling af Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) og Multifokal motorisk neuropati (MMN)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Immunmodulerende behandling af Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) og Multifokal motorisk neuropati (MMN)"

Transkript

1 Baggrundsnotat for immunmodulerende behandling af Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til behandlingsvejledninger og baggrundsnotater for anvendelse af medicin indenfor specifikke behandlingsområder. Dokumenterne forelægges RADS, som træffer beslutning om indholdet af de endelige behandlingsvejledninger og baggrundsnotater. Målgruppe Relevante afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Godkendt af RADS Fagudvalget for behandling med immunglobuliner under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin 30. januar 2014 Version: 1.0 Dokument nr.: Dato: Februar Formål Formålet med RADS behandlingsvejledning er at tilvejebringe national konsensus om immunmodulerende behandling til patienter med Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP)/Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobulin indenfor sygehussektoren. Fagudvalget for behandling med immunglobuliner har valgt at udforme flere baggrundsnotater, fordi humant immunglobulin administreres efter forskellige principper på flere diagnosegrupper indenfor flere faglige specialer: Immunmodulerende behandling af Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) og Multifokal motorisk neuropati (MMN) Immunmodulerende behandling af Guillain-Barré syndrom (GBS) Immunmodulerende behandling af Immun thrombocytopeni (ITP) Immunmodulerende behandling af Kawasaki sygdom Immunglobulinsubstitution til patienter med Primære immundefekter (PID) Immunglobulinsubstitution til patienter med Sekundære immundefekter og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 1 af 13

2 2 Baggrund 2.1 Introduktion Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) og Multifokal Motorisk Neuropati (MMN) er begge kroniske polyneuropatier, der responderer på immunmodulerende behandling i form af intravenøs immunglobulin (IVIG). De fleste kroniske polyneuropatier er i modsætning til CIDP og MMN ikke tilgængelige for kausal behandling, hvorfor identifikation og korrekt diagnosticering af CIDP og MMN er essentiel. 2.2 Patientgrundlag Årligt diagnosticeres ca. 20 patienter med CIDP og ca. 7 patienter med MMN i Danmark, hvilket betyder, at hhv. 500 og 200 danskere er diagnosticeret med CIDP eller MMN. Da der er tale om sjældne sygdomme er udredning og behandling en højt specialiseret funktion. Udredning af sygdommene kræver klinisk neurofysiologisk ekspertise, og iværksættelse af behandling foregår på neurologiske afdelinger i Odense, Aarhus og på Rigshospitalet. Vedligeholdelsesbehandling foregår derudover på en række samarbejdende afdelinger (Aalborg, Roskilde og Glostrup). CIDP+MMN Antal patienter i alt Antal patienter i immunglobulinbehandling 600 Nye patienter 20+7 Nye patienter i immunglobulinbehandling 20+7 Patienter i alt som denne vejledning vedrører Lægemidler Der er til dato registreret 8 lægemidler indeholdende normal human immunglobulin. Baggrundsnotatet omfatter behandling af patienter med følgende lægemidler: ATC kode Lægemidler Adm.vej Styrke J06BA01 Beriglobin SC 160 mg/ml J06BA01 Gammanorm SC 165 mg/ml J06BA01 Hizentra SC 200 mg/ml J06BA01 Subcuvia SC 160 mg/ml J06BA02 Kiovig* IV 100 mg/ml J06BA02 Octagam* IV 50 mg/ml 100 mg/ml J06BA02 Privigen* IV 100 mg/ml J06BA/B06AA03 HyQvia** SC 100 mg/ml * Godkendt til CIDP/MMN ** Kombination med recombinant humant hyaluronidase, som indgives for at fremme administrationen af immunuglobulin (faciliteret SC). 4 Metode 4.1 Litteratursøgning og udvælgelse Der er foretaget litteratursøgning via Pubmed med søgeordene: Immunoglobulins [MESH] AND Infusions, Subcutaneous [MESH] OR Injections, Subcutaneous [MESH] og Immunoglobulins, Intravenous [MESH]. Begge søgninger i kombination med Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy [MESH] og Multifocal Motor Neuropathy. og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 2 af 13

3 For at få referencer med fra 2013, som endnu ikke har fået MESH terms, blev søgningen endvidere suppleret med Immunoglobulins [MESH] AND "Infusions, Subcutaneous [MESH] OR "Injections, Subcutaneous [MESH] AND 2013 og "Immunoglobulins, Intravenous [MESH] AND Limits: Publikationsdato fra 1980/01/01 til 2013/12/31; Humans, RCT, Meta-analysis. Fagudvalget har valgt primært at koncentrere sit arbejde på randomiserede, kontrollerede, kliniske studier (RCT), der beskriver anvendelsen af immunglobulin. I udvalgte tilfælde vil kasuistikker og case-studier også indgå. 4.2 Patienter, interventioner, komparatorer og kritiske effektmål Immunmodulerende behandling ved CIDP og MMN Det kliniske spørgsmål, der ønskes besvaret: Kan immunglobuliner forbedre muskelstyrke samt disability 6 uger efter behandlingsstart ved CIDP og MMN? P= CIDP/MMN I= Immunglobuliner (IV/SC) C= Placebo/immunsuppressiv behandling (steroid)/plasmaferese O1= Forbedring på Disability scale indenfor 6 uger O2= Effekt på muskelstyrke O3= Bivirkninger SAE er og diskontinuation pga. bivirkninger. 5 Lægemiddelvurdering 5.1 Effekt og bivirkninger CIDP Et Cochrane review (omhandlende i alt 287 patienter) fra 2011 har undersøgt effekten af IVIG hos patienter med CIDP (1). Her inddrages i alt 7 RCT, hvoraf 5 studier sammenligner IVIG med placebo (2-6), 1 studie sammenligner med plasmaferese (7) og 1 studie sammenligner med behandling med kortikosteroid (8). Siden 2011 er endnu et studie publiceret, hvor IVIG sammenlignes med kortikosteroid (9). Disse 8 studier danner basis for fagudvalgets vurdering af effekten af IVIG ved CIDP. Overordnet set er der en signifikant effekt på disability scale, når IVIG behandling sammenlignes med placebo over en periode på 2 til 6 uger. Dette er vist med en relativ risiko på 2.4 (CI: ) til fordel for IVIG. Desuden er der i et studie påvist effekt i 24 og 48 uger på disability hos 54 % versus 21 % af patienterne samt signifikant effekt på muskelstyrke (6,7 % versus 0,4 %) ved gribefunktion (27 % versus 9 %) ved IVIG versus placebo (3). Det konkluderes desuden, at IVIG er sammenlignelig med plasmaferese og kortikosteroid, når der undersøges for ændringer i disability. Undersøgelsen fra 2011 med sammenligning af IVIG og kortikosteroid viste, at patienter behandlet med IVIG havde færre bivirkninger og i mindre grad afbrød behandling pga. manglende effekt. Modsat fandt man en mindre tendens til forværring af symptomerne efter og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 3 af 13

4 behandlingspause hos de patienter, der havde fået kortikosteroid i forhold til IVIG behandlede (9). Et studie med sammenligning af to forskellige præparationer af immunglobulin (frysetørret præparat versus Kiovig ) har hos 27 patienter med CIDP ikke vist forskel i effekt eller bivirkninger (10). Det skal desuden påpeges, at frysetørret immunglobulin præparater ikke længere markedsføres i Danmark. Alternative behandlinger til IVIG ved CIDP er plasmaferese og/eller intravenøs kortikosteroid. Fra European Federation of Neurology Societies (EFNS) er IVIG anbefalet som førstevalgsbehandling af sensorisk og ren motorisk CIDP. Behandling med IVIG er i retningslinjer fra EFNS og Peripheral Nerve Society (PNS) anbefalet som værende 2 g/kg legemsvægt med individualiseret interval (11). Herefter kan man overveje kortikosteroid. Har ingen af disse behandlinger effekt, kan plasmaferese være en mulighed (12). American Academy of Neurology (AAN) anbefaler, at IVIG bruges ved langtidsbehandling af CIDP. Dosis og behandlingsinterval individualiseres i henhold til klinisk respons. Data er ikke sufficiente til at kunne afgøre, om kortikosteroid er ligeværdigt med IVIG. Brugen af subkutan injektion med immunglobulin (SCIG) ved CIDP er sparsomt beskrevet. Enkelte kasuistikker har vist en gavnlig effekt (13-15) evalueret som manglende relaps af symptomer over uger. Der er til dato kun lavet et RCT om SCIG ved CIDP, hvor SCIG versus placebo over en 12 ugers periode har vist signifikant forskel i muskelstyrke (5 %) versus - 14 % og disability til fordel for SCIG (16). MMN En Cochrane analyse fra 2009 har gennemgået tre RCT af IVIG versus placebo ved MMN (17). Disse tre studier sammenligner behandling med 2,0-2,5 g/kg/dag givet en gang med evaluering efter 28 dage (18) med behandling givet månedligt over 3 måneder med evaluering efter 4 måneder (19) og behandling med 2 henholdsvis 1 infusion med individuelt interval og med ugentlig evaluering (20). Generelt er outcome ændring i muskelstyrke og forbedring i disability score. Cochrane analysen er lavet på i alt 34 patienter og viser, at muskelstyrke steg hos 78 % af de IVIG behandlede versus 4 % af de placebobehandlede. Disability blev forbedret hos 39 % af IVIG behandlede og 11 % af placebo, hvor forskellen dog ikke var signifikant. Et nyere dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, cross-over studie fra 2011 på 41 patienter har vist en forbedring i gribestyrke på 34 % til fordel for IVIG. Disability blev signifikant forbedret hos 36 % i IVIG gruppen og 12 % i placebogruppen (21). Ved MMN er IVIG behandling anbefalet med dosis og interval justeret efter klinisk respons (22). SCIG ved MMN er undersøgt i to case studier (13,23) og et randomiseret, enkelt-blindet, placebo-kontrolleret, cross-over studie (24). De viser alle øget muskelstyrke, og at SCIG er ligeværdig med IVIG i forhold til vedligeholdelse af muskelstyrke samt forhindret tilbagefald. Endvidere har et opfølgningsstudie på to år vist, at SCIG også på lang sigt vedligeholder muskelstyrke og disability hos MMN-patienter (25). Bivirkninger Bivirkningsprofilerne for IVIG er sammenlignelige i henhold til produktresuméerne. I studier, hvor IVIG ved CIDP er sammenlignet med anden behandling (kortikosteroid og plasmaferese), ses et drop-out i kortikosteroid-gruppen som følge af bivirkninger i forhold til ingen drop-out i IVIG gruppen (9). Generelt er der ikke signifikant forskel mellem de to behandlinger, når man kigger på risikoen for udvikling af bivirkninger (8,9). og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 4 af 13

5 I studierne af IVIG ved MMN er der ikke rapporteret om alvorlige bivirkninger. En rapporteret bivirkning ved immunglobulin er udvikling af en reversibel hæmolyse, som kan føre til anæmi. I et studie sammenlignes udvikling af hæmolyse og anæmi hos neurologiske patienter, der får immunglobulin for første gang med patienter i vedligeholdelsesbehandling. Her findes en tendens til mere udtalt hæmolyse ved førstegangsbehandling. Præparaterne Privigen og Kiovig sammenlignes i samme studie, og der findes ingen signifikant forskel på udvikling af hæmolyse (26). SCIG ved CIDP og MMN er generelt forbundet med få bivirkninger. Begge RCT s om SCIG ved CIDP og MMN har kun rapporteret om bivirkninger relateret til injektionsstederne (16,24). På langt sigt er der ikke rapporteret om bivirkninger (25). 5.2 Værdier og præferencer På baggrund af ovenstående litteraturgennemgang konkluderer fagudvalget, at immunglobulin er evidensbaseret behandling ved CIDP og MMN. Denne er for CIDP s vedkommende effektmæssigt på linje med plasmaferese. Bivirkninger ved plasmaferese sammen med det mere omfattende set-up i forhold til immunglobulin gør, at fagudvalget anbefaler immunglobulin som førstevalgsbehandling. Generelt finder fagudvalget det fordelagtigt, at præparater til SCIG kan opbevares så længe som muligt ved stuetemperatur og ikke kræves opbevaret på køl. Dette har stor betydning for patienter med CIDP og MMN, idet disse får en stor ugentlig dosis af SCIG og derfor enten skal rekvirere ny medicin ofte, eller have kapacitet til at opbevare store mængder på køl. Fagudvalget finder det desuden fordelagtigt, at SCIG findes i forskellige voluminer, således at dosis kan tilpasses præcist. 5.3 Compliance/convenience IVIG behandling foregår udelukkende under indlæggelse eller ved behandling på daghospital. For at opnå compliance er det således vigtigt, at patienten er motiveret til behandlingen samt opnår effekt heraf. Hjemmebehandling med SCIG stiller krav til patientens compliance og patientens forståelse for sygdommen og behandlingen. Patienter overgår til hjemmebehandling efter grundig oplæring af sygeplejerske og efter, at det er vurderet om patient og/eller pårørende kan varetage infusionerne. Den videnskabelige litteratur og klinisk praksis giver således fagligt belæg for anvendelse af SCIG til vedligeholdelsesbehandling, selvom ingen præparater har myndighedsgodkendt indikation. Desuden vurderer fagudvalget, at følgende er af betydning for compliance for SCIG: Volumen og infusionshastighed Holdbarhed i og uden for køleskab 5.4 Patientsikkerhed, herunder lægemiddelhåndtering Der er forskel på opbevaringsbetingelserne for de forskellige immunglobuliner, både indenfor gruppen af IVIG og for gruppen af SCIG. Et enkelt lægemiddel har forskellige opbevaringsbetingelser afhængig af styrke. De lægemidler, der skal opbevares på køl, kan i perioder opbevares udenfor køl. Denne periode udenfor køl varierer for de forskellige lægemidler. De forskellige opbevaringsbetingelser øger risikoen for forkert opbevaring især ved skift mellem lægemiddel eller styrke og kan dermed påvirke patientsikkerheden. og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 5 af 13

6 Infusionshastighederne varierer for de markedsførte immunglobuliner, og øger risikoen for fejl og forvekslinger. Til IVIG anvendes enten dråbetæller eller infusionspumpe. Til SCIG kræves brug af infusionspumpe. Der er ikke krav til valg af infusionspumpe i forhold til de markedsførte IVIG og SCIG. Det kan være nødvendigt at individualisere dosering for hver enkelt patient afhængig af det farmakokinetiske og kliniske respons. IVIG er biologiske lægemidler, og der kan derfor være forskelle mellem batchnumre indenfor samme lægemiddel. 5.5 Konklusion vedr. lægemidlerne Fagudvalget konkluderer ud fra den gennemgåede litteratur, at såvel IVIG som SCIG er en dokumenteret behandling ved CIDP og MMN, samt at de retningslinjer, der er gældende fra de europæiske og amerikanske neurologiske selskaber, tillige anbefaler IVIG som 1. valgsbehandling. Ved begge sygdomme er førstevalget ved behandlingsstart IVIG, og ved CIDP kan kortikosteroid eller plasmaferese forsøges, men har ingen effekt ved MMN (12,22). Fagudvalget anbefaler så vidt muligt, når patienter er i stabil fase, at vedligeholdelsesbehandling udført som hjemmebehandling med SCIG afprøves, idet det øger patientens autonomi. I studierne med IVIG ved MMN er der ligeværdighed på bivirkningsprofilen mellem lægemidlerne ved IV administration. Fagudvalget kan ikke på baggrund af den gennemgåede litteratur anbefale noget bestemt immunglobulin præparat til intravenøs behandling, da de fleste af studierne har benyttet præparater, hvis præparationsmetode ikke længere er tilgængelig eller præparater, som ikke føres i Danmark. Der er ikke aktuelle kliniske erfaringer, der viser forskel mellem præparaterne. Fagudvalget vurderer desuden, at anvendelse af immunglobulin præparater til patienter med indikationen CIDP eller MMN, der er i igangværende behandling med et lægemiddel godt kan skifte til et andet lægemiddel medmindre patientens behandling med det hidtil anvendte immunglobulin præparat af patientsikkerhedsmæssige hensyn vurderes at være påkrævet. 6 Sammenligningsgrundlag Placeringen af lægemidler og konkrete produkter på lægemiddelrekommandationen vil bero på de rammekontrakter, som indgås på grundlag af Amgros udbud. Fagudvalget henstiller til, at udbuddet tager højde for de faktorer, der er af betydning for compliance. Studier af SCIG ved CIDP og MMN er planlagt ud fra et forhold mellem IVIG og SCIG på 1 g : 1 g. Derfor betragtes behandlingerne sammenlignelige indbyrdes som gram/kg legemsvægt. og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 6 af 13

7 7 Behandlingskriterier For CIDP og MMN er kriterierne for behandling, at der via klinisk og elektrofysiologisk undersøgelse findes klare tegn på nervepåvirkning. Nervepåvirkningerne skal opfylde de kriterier, som er opstillet af EFNS/PNS for begge sygdomme, og som er klinisk betydende i forhold til, at patienten er handicappet i hverdagen. Kriteriet for initiering af IVIG behandling er for CIDP motorisk affektion. Således er der ikke indikation for behandling ved sensorisk CIDP. Ved MMN er der, efter diagnosen er stillet, indikation for behandling med IVIG. Dosis for IVIG behandling ved CIDP og MMN er som udgangspunkt 2 g/kg legemsvægt. Intervallet mellem hver behandling er individuel og bestemmes ud fra, hvornår effekten aftager. Fra studier er anbefalet 2 g/kg legemsvægt fordelt over 2-5 dage som initialdosis og efter 6 uger 1 g/kg legemsvægt fordelt over 1 2 dage hver 3. uge alternativt 2 g/kg legemsvægt fordelt over 1 2 dage hver 6. uge. Til subkutan behandling har de eneste to RCT s ved CIDP og MMN benyttet Subcuvia, men fagudvalget har ikke holdepunkt for, at de øvrige immunglobulin præparater ikke er sammenlignelige i forhold til effekt og bivirkninger. Dosis ved SCIG behandling er 0,2-0,4 g pr. kg legemsvægt pr. uge. Dette er afhængigt af, hvad patienten tidligere har fået intravenøst. 8 Monitorering af effekten Effekten monitoreres ved klinisk undersøgelse af neurolog før og efter en IVIG behandling. Der forventes en markant bedring i muskelstyrke over de involverede ekstremiteter. Desuden vil en forbedring i disability score over tid kunne bruges til monitorering. Enkelte steder foretages desuden dynamometrisk kraftmåling til monitorering af muskelstyrke. Desuden kan gribestyrke og gangtest være indiceret. Et studie, hvor muskelstyrke hos CIDP efter IVIG-behandling vurderes, har vist, at muskelstyrke målt ved isokinetisk dynamometri er maksimal efter dage og ikke stiger yderligere (27). Derfor kan dette være et mål for effekten af IVIG. 9 Skiftekriterier Kriterier for at skifte behandling dels mellem IVIG og SCIG, dels mellem de enkelte præparater vurderes af den enkelte læge på følgende kriterier: Skift fra IVIG til SCIG: Påvist effekt af IVIG på muskelstyrke. Stabil muskelstyrke på vedligeholdelsesbehandling med IVIG. Stabil dosis og interval af IVIG behandling. Compliance til at kunne varetage hjemmebehandling med SCIG. Skift af præparat: Oplever patienten uacceptable bivirkninger eller manglende respons kan præparatskift forsøges. Det formodes desuden, at ca % af CIDP og MMN patienter, der responderer på IVIG, ikke responderer på SCIG, hvorfor IVIG kan være eneste behandlingsmulighed. og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 7 af 13

8 Adm.vej Dosering Skiftekriterier IV Initialdosis: 0,4 g/kg legemsvægt i 5 dage Effekt på muskelstyrke 2 uger efter første infusion IV Vedligeholdelsesdosis hver uge: 1-2 g/kg legemsvægt over 2-5 dage Effekt på muskelstyrke Stabil dosis IVIG Compliance til hjemmebehandling SC Vedligeholdelsesdosis hver uge: Individuel baseret på IVIG dosis og interval Manglende effekt af SCIG Bivirkninger til injektion 10 Seponeringskriterier/Behandlingsvarighed Behandlingsvarigheden er afhængig af ændringer i patientens disability. Det anbefales, at man under IVIG behandling ved CIDP årligt forsøger at forlænge intervallet mellem infusionerne, for at vurdere om patienten fortsat har adækvat respons, da 30 % af patienterne vil remittere og ikke længere have behov for behandling. Ved SCIG ved CIDP vil en reduktion af den ugentlige dosis ligeledes kunne være en indikator for, om der fortsat er respons på behandlingen. Ved MMN ses der sjældent remission, hvorfor der ikke skal udvises den samme årvågenhed med hensyn til forsøgsvis seponering eller dosisreduktion. Dog kan man, hvis patienten er i stabil fase, forsøge at forlænge intervallerne mellem IVIG infusioner eller reducere ugentlig SCIG dosis. 11 Algoritme I retningslinjerne fra EFNS/PNS ved CIDP og MMN gives IVIG behandling med udgangspunkt som 0,4 g/kg legemsvægt dagligt over 5 dage (11,28). Den kliniske praksis i Danmark er, at dosis og interval afhænger af den enkelte patients respons på behandling ud fra lægefaglig vurdering af muskelstyrke og funktionsnedsættelse (disability). Ofte vil behandling med 1-2 g/kg legemsvægt hver 3. til 10. uge være tilstrækkeligt for at opnå et tilfredsstilende klinisk respons. Effekten evalueres ved måling af muskelstyrke efter 2 uger. Intervallet mellem IVIG behandlinger er individuelt bestemt og veksler mellem 3 og 10 uger. For fortsat at få effekt af IVIG, kan der forsøges øgning i antallet af intervaller. Det anbefales, at dette ved behandling af CIDP gøres ca. en gang årligt for fortsat at dokumentere respons på behandlingen. Skift til SCIG kan foretages, når der er påvist effekt af IVIG på muskelstyrke, og patienten er stabil. SCIG opstartes ca. 2 uger efter en IVIG infusion, og dosis bestemmes ud fra den IVIG dosis, der er givet forud. og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 8 af 13

9 Såfremt der ikke er effekt af IVIG ved CIDP, må der overvejes intravenøs kortikosteroid behandling eller plasmaferese. Ved MMN er der ikke dokumenterede alternative behandlinger. Præparat Dosering* Varighed IVIG 2 g/kg legemsvægt fordelt over 2 5 dage Initialdosis IVIG 1 g/kg legemsvægt hver 3. uge fordelt over 1-2 dage alternativt 2 g/kg legemsvægt hver 6. uge fordelt over 1-2 dage eller Vedligeholdelsesbehandling SCIG 0,2 0,4 g/kg legemsvægt hver uge Vedligeholdelsesbehandling *) Dosis og administrationshyppighed tilpasses pakningsstørrelser således, at der aldrig kasseres immunglobulin. 12 Monitorering af lægemiddelforbruget Immunglobulin behandling af CIDP og MMN er i Danmark centraliseret til de neurologiske afdelinger i Aarhus, Odense, Rigshospitalet samt samarbejdende afdelinger (Aalborg, Roskilde og Glostrup). Fagudvalget anbefaler, at forbruget af immunglobulin ved CIDP/MMN monitoreres via disse afdelinger. Dette kan gøres via de elektroniske medicineringssystemer med identifikation af den enkelte patient, der har modtaget behandling. Hvis det ikke er muligt at identificere patienterne via disse, kan identifikation via diagnosekoder eller journalaudits benyttes. Fagudvalget forestiller sig, at indførelsen af Fælles Medicinkort (FMK) vil muliggøre monitorering på individniveau idet humant immunglobulin til substitution vanligvis ordineres via hospitalsambulatorium. Dette vil kræve FMK adgang på CPR og diagnoseniveau for monitor. 13 Revurderingskriterier Fagudvalget anbefaler, at kriterier for revurdering er, såfremt der kommer ny dokumentation, som sammenligner forskellige lægemidler, og deraf fremhæver et lægemiddel med færre bivirkninger eller som værende signifikant bedre effektmæssigt. Desuden skal der foretages revurdering af indikation for behandling med immunglobuliner, såfremt der fremkommer studier, som påviser signifikant bedre effekt af et behandlingsalternativ sammenlignet med immunglobulin, på de ovenfor nævnte parametre. og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 9 af 13

10 14 Referencer (1) Eftimov F, Winer JB, Vermeulen M, de Haan R, van Schaik IN. Intravenous immunoglobulin for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Cochrane Database Syst Rev 2009 Jan 21;(1):CD doi(1):cd (2) Hahn AF, Bolton CF, Zochodne D, Feasby TE. Intravenous immunoglobulin treatment in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. A double-blind, placebo-controlled, crossover study. Brain 1996 Aug;119 ( Pt 4)(Pt 4): (3) Hughes RA, Donofrio P, Bril V, Dalakas MC, Deng C, Hanna K, et al. Intravenous immune globulin (10% caprylate-chromatography purified) for the treatment of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (ICE study): a randomised placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2008 Feb;7(2): (4) Mendell JR, Barohn RJ, Freimer ML, Kissel JT, King W, Nagaraja HN, et al. Randomized controlled trial of IVIg in untreated chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Neurology 2001 Feb 27;56(4): (5) Vermeulen M, van Doorn PA, Brand A, Strengers PF, Jennekens FG, Busch HF. Intravenous immunoglobulin treatment in patients with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: a double blind, placebo controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993 Jan;56(1): (6) Thompson N, Choudhary P, Hughes RA, Quinlivan RM. A novel trial design to study the effect of intravenous immunoglobulin in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. J Neurol 1996 Mar;243(3): (7) Dyck PJ, Litchy WJ, Kratz KM, Suarez GA, Low PA, Pineda AA, et al. A plasma exchange versus immune globulin infusion trial in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Ann Neurol 1994 Dec;36(6): (8) Hughes R, Bensa S, Willison H, Van den Bergh P, Comi G, Illa I, et al. Randomized controlled trial of intravenous immunoglobulin versus oral prednisolone in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Ann Neurol 2001 Aug;50(2): (9) Nobile-Orazio E, Cocito D, Jann S, Uncini A, Beghi E, Messina P, et al. Intravenous immunoglobulin versus intravenous methylprednisolone for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: a randomised controlled trial. Lancet Neurol 2012 Jun;11(6): (10) Kuitwaard K, van den Berg LH, Vermeulen M, Brusse E, Cats EA, van der Kooi AJ, et al. Randomised controlled trial comparing two different intravenous immunoglobulins in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010 Dec;81(12): (11) Joint Task Force of the EFNS and the PNS. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society-First Revision. J Peripher Nerv Syst 2010 Mar;15(1):1-9. og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 10 af 13

11 (12) Van den Bergh PY, Hadden RD, Bouche P, Cornblath DR, Hahn A, Illa I, et al. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society - first revision. Eur J Neurol 2010 Mar;17(3): (13) Koller H, Schroeter M, Feischen H, Hartung HP, Kieseier BC. Subcutaneous self-infusions of immunoglobulins as a potential therapeutic regimen in immune-mediated neuropathies. J Neurol 2006 Nov;253(11): (14) Lee DH, Linker RA, Paulus W, Schneider-Gold C, Chan A, Gold R. Subcutaneous immunoglobulin infusion: a new therapeutic option in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Muscle Nerve 2008 Mar;37(3): (15) Cocito D, Serra G, Falcone Y, Paolasso I. The efficacy of subcutaneous immunoglobulin administration in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy responders to intravenous immunoglobulin. J Peripher Nerv Syst 2011 Jun;16(2): (16) Markvardsen LH, Debost JC, Harbo T, Sindrup SH, Andersen H, Christiansen I, et al. Subcutaneous immunoglobulin in responders to intravenous therapy with chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Eur J Neurol 2013 May;20(5): (17) van Schaik IN, van den Berg LH, de Haan R, Vermeulen M. Intravenous immunoglobulin for multifocal motor neuropathy. Cochrane Database Syst Rev 2005 Apr 18;(2)(2):CD (18) Federico P, Zochodne DW, Hahn AF, Brown WF, Feasby TE. Multifocal motor neuropathy improved by IVIg: randomized, double-blind, placebo-controlled study. Neurology 2000 Nov 14;55(9): (19) Leger JM, Chassande B, Musset L, Meininger V, Bouche P, Baumann N. Intravenous immunoglobulin therapy in multifocal motor neuropathy: a double-blind, placebo-controlled study. Brain 2001 Jan;124(Pt 1): (20) Van den Berg LH, Kerkhoff H, Oey PL, Franssen H, Mollee I, Vermeulen M, et al. Treatment of multifocal motor neuropathy with high dose intravenous immunoglobulins: a double blind, placebo controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995 Sep;59(3): (21) Koski CL, Beydoun SR, Schiff R, Oh M, Ngo L, Leibl H, et al. Efficacy, Safety, and Tolerability of Intrvenous Gammaglobulin (IGIV, 10%) in a Phase 3, Randomized, Placebocontrolled, Cross-Over Trial for the Treatment of Multifocal Motor Neuropathy (MMN). Neurology 2012;April 27, 78(Meeting Abstracts 1):PL (22) Patwa HS, Chaudhry V, Katzberg H, Rae-Grant AD, So YT. Evidence-based guideline: intravenous immunoglobulin in the treatment of neuromuscular disorders: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2012 Mar 27;78(13): (23) Eftimov F, Vermeulen M, de Haan RJ, van den Berg LH, van Schaik IN. Subcutaneous immunoglobulin therapy for multifocal motor neuropathy. J Peripher Nerv Syst 2009 Jun;14(2): og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 11 af 13

12 (24) Harbo T, Andersen H, Hess A, Hansen K, Sindrup SH, Jakobsen J. Subcutaneous versus intravenous immunoglobulin in multifocal motor neuropathy: a randomized, single-blinded cross-over trial. Eur J Neurol 2009 May;16(5): (25) Harbo T, Andersen H, Jakobsen J. Long-term therapy with high doses of subcutaneous immunoglobulin in multifocal motor neuropathy. Neurology 2010 Oct 12;75(15): (26) Markvardsen LH, Christiansen I, Harbo T, Jakobsen J. Hemolytic anemia following high dose intravenous immunoglobulin in patients with chronic neurological disorders. Eur J Neurol 2013 Nov 4. (27) Harbo T, Andersen H, Jakobsen J. Acute motor response following a single IVIG treatment course in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Muscle Nerve 2009 Apr;39(4): (28) Joint Task Force of the EFNS and the PNS. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society guideline on management of multifocal motor neuropathy. Report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society-first revision. J Peripher Nerv Syst 2010 Dec;15(4): og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 12 af 13

13 Formand Flemming Winther Bach, Klinisk Professor, Overlæge, dr. med. Udpeget af Dansk Neurologisk Selskab Næstformand Torben Plesner, Professor, overlæge, dr. med. Udpeget af Dansk Hæmatologisk Selskab Carsten Heilmann, Overlæge, dr. Med Udpeget af Region Hovedstaden / Dansk Pædiatrisk Selskab Klas Raaschou-Jensen, Overlæge Udpeget af Region Sjælland Niels Fisker, Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Udpeget af Region Syddanmark Carsten Schade Larsen, Overlæge, lektor, dr. med. Udpeget af Region Midtjylland Henrik Ib Nielsen, Ledende overlæge, professor, dr.med. Udpeget af Region Nordjylland Terese Katzenstein, Overlæge, dr. med., ph.d. Udpeget af Dansk Selskab for Infektionsmedicin Eva Aggerholm Sædder, Overlæge Udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF) Susanne Weng Rømer, cand. Pharm. Udpeget af Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelsen (DSS) Lars Høj Markvardsen, Læge, ph.d. studerende Inviteret af formanden Ændringslog: Version: Dato: Ændring: 1.0 og Multifokal motorisk neuropati (MMN) med immunglobuliner: Baggrundsnotat Side 13 af 13

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation. Immunmodulerende behandling med immunglobuliner

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation. Immunmodulerende behandling med immunglobuliner : Immunmodulerende behandling med immunglobuliner Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunmodulerende behandling med immunglobuliner

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunmodulerende behandling med immunglobuliner : Immunmodulerende behandling med immunglobuliner Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 9. november 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af

Læs mere

Immunglobulinsubstitution

Immunglobulinsubstitution : Immunglobulinsubstitution Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Baggrundsnotat for immunmodulerende behandling af Guillain-Barré syndrom (GBS) med immunglobuliner

Baggrundsnotat for immunmodulerende behandling af Guillain-Barré syndrom (GBS) med immunglobuliner Baggrundsnotat for immunmodulerende behandling af Guillain-Barré syndrom (GBS) med immunglobuliner Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunglobulinsubstitution

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunglobulinsubstitution : Immunglobulinsubstitution Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 9. november 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt,

Læs mere

Baggrundsnotat for immunmodulerende behandling af Kawasaki sygdom med immunglobuliner

Baggrundsnotat for immunmodulerende behandling af Kawasaki sygdom med immunglobuliner Baggrundsnotat for immunmodulerende behandling af Kawasaki sygdom med immunglobuliner Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Baggrundsnotat for immunglobulinsubstitution til patienter med Sekundære immundefekter

Baggrundsnotat for immunglobulinsubstitution til patienter med Sekundære immundefekter Baggrundsnotat for immunglobulinsubstitution til patienter med Sekundære immundefekter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Baggrundsnotat for immunmodulerende behandling af Immun thrombocytopeni (ITP) med immunglobuliner

Baggrundsnotat for immunmodulerende behandling af Immun thrombocytopeni (ITP) med immunglobuliner Baggrundsnotat for immunmodulerende behandling af Immun thrombocytopeni (ITP) med immunglobuliner Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos voksne

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos voksne Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Godkendt dato: 01.11.2015 Revisionsdato: 01.11.2019 Udløbsdato: 31.10.2020 Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Nan Sonne, overlæge,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af RADS Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Fagudvalg for biologisk behandling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden.

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden. Medicinhåndtering Ansvar: 1. Lægen har ansvar for ordinering af receptpligtig medicin. Når lægen har ordineret medicin til en patient, kan enhver varetage medicingivningen, såfremt den ordinerende læge

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese. Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese. Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Workshop Baggrund: Evidensbaseret praksis Præsentation af

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin Behandlingsvejledning for terapiområde HIV, AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. februar 2018. Medicinrådet har ikke taget

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis NOTAT Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige indstilling vedr. behandling med biologiske lægemidler på hospital og i speciallægepraksis Revideret version af 25/2 2013 Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban)

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Indledning Sundhedsstyrelsen samarbejder med Forskningens Hus, Trombosecenter Aalborg, om monitoreringen af en gruppe af blodfortyndende midler,

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning

Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning Overordnede kommentarer: MTV ens konklusioner fremhæves ofte som konklusioner om alle former for patientuddannelse.

Læs mere

årsrapport 2010: eksperimentel behandling

årsrapport 2010: eksperimentel behandling årsrapport 2010: eksperimentel behandling 2011 Årsrapport 2010: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling;

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

Således inddeles gruppeundersøgelser i:

Således inddeles gruppeundersøgelser i: Gruppeundersøgelser Indledning En gruppeundersøgelse kan iværksættes med udgangspunkt i en patient, undersøgt på Arbejdsmedicinsk klinik, hvor man erfarer, at der er et generelt arbejdsmiljøproblem på

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 28. august 2019. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag

Læs mere

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL

Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL Sådan styrker vi samarbejdet i sundhedsvæsnet om kronisk sygdom implementering af forløbsprogram KOL KOL Kompetencecenters Konference 10 december 2015 Margrethe Smidth, PT, MSc, PhD I DAG Baggrund Udfordringen

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 28.

Læs mere

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Patientombuddets Klagecenter Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Oplæg til Temadag på Herlev Hospital den 20. November 2012 ved cand. jur, specialkonsulent Katrine Bosmann

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 3. maj 2017. Medicinrådet har ikke

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen Titel og reference 20.2 Medicingennemgang på plejehjem og i hjemme plejen. Afprøvet på 5 plejehjem. Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek, plejehjem

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Ergo 15 Den 11. november 2015

Ergo 15 Den 11. november 2015 Parallelsession: National klinisk retningslinje på børneområdet og evidensbaseret praksis Ergo 15 Den 11. november 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. Rehabiliteringsafdelingen, Odense

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 239 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet sitagliptin (Januvia

Læs mere

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007.

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007. N O T A T Regionernes henvisninger til det udvidede frie sygehusvalg Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger for infektionsmedicin, der af Sundhedsstyrelsen er klassificeret til behandling af HIV/AIDS RADS Fagudvalget

Læs mere

NLRP12 Associeret periodisk feber

NLRP12 Associeret periodisk feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro NLRP12 Associeret periodisk feber Version af 2016 1. HVAD ER NLRP12 ASSOCIERET PERIODISK FEBER? 1.1 Hvad er det? NLRP12 associeret periodisk feber er en genetisk

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Den. juni 205 Sagsnr: 20505674 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Forslag til indstilling Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Pilotrapport: KOL-patienter i almen praksis 2011 1. januar 2011 31. december 2011 Version 3, kommenteret April 2012 2 Indtil 31. december 2011: Det

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

til patienter med svær aktiv sygdom, som ikke tidligere er blevet behandlet med methotrexat,

til patienter med svær aktiv sygdom, som ikke tidligere er blevet behandlet med methotrexat, EMA/502328/2014 EMEA/H/C/000955 EPAR - sammendrag for offentligheden tocilizumab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til pulje på 5 mio. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Sund i Brøndby, Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune 2 Kontaktperson/projektleder

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel hvor skal vi hen? Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren om ønsker til Den Danske Kvalitetsmodel.

Den Danske Kvalitetsmodel hvor skal vi hen? Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren om ønsker til Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel hvor skal vi hen? Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren om ønsker til Den Danske Kvalitetsmodel. Knut Borch-Johnsen Formand DSKS Vicedirektør, dr.med. Holbæk Sygehus Hvor

Læs mere

Notat. Principper for kræftbehandling og henvisningsmuligheder til udlandet

Notat. Principper for kræftbehandling og henvisningsmuligheder til udlandet Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 09/11384 Dato: 20. november 2009 1. Baggrund Notat Principper for kræftbehandling og henvisningsmuligheder til udlandet Der har i

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 13. september 2018.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 13. september 2018. Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytstimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved mobilisering af stamceller til perifært blod Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige

Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Projektbeskrivelse til Telemedicin i bløderbehandlingen et samarbejde mellem patienter og sundhedsfaglige Resume Der findes knapt 1.000 mennesker i Danmark, som er diagnosticeret med en blødersygdom. En

Læs mere

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013

Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Monitorering af dødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse i Syddanmark Resumé af rapport for 2012-2013 Baggrund Denne rapport beskriver dødeligheden blandt mennesker med psykiatrisk sygdom i Syddanmark

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS Problemstilling/handling/kommentarer Inklusion & indberetning Skal en ydelse, f.eks. selvmordsscreening, der er registreret i et system (f.eks. Middelfart) registreres igen i et andet system (f.eks. Kolding-Vejle)

Læs mere

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 12. december 2018. Medicinrådet har

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Håndtering af multisygdom i almen praksis

Håndtering af multisygdom i almen praksis 30/09/2017 1 19. møde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning Mandag 25. september 2017 Håndtering af multisygdom i almen praksis Marius Brostrøm Kousgaard Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Læs mere

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for biologiske lægemidler til svær astma

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for biologiske lægemidler til svær astma Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for biologiske lægemidler til svær astma - valg mellem lægemidler August 2018 Medicinrådets lægemiddelrekommandation for

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Kvalitetsindikatorer for biologisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (BIOIBD)

Kvalitetsindikatorer for biologisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (BIOIBD) Kvalitetsindikatorer for biologisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (BIOIBD) Indikatoroversigt 11. januar 2016 Indikator Indikator beskrivelse Indikator standard (%) Indikator type Bemærkning 1-CD

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere