Jesper Jørgensen Introduktion til dansk og international kommunismeforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Jørgensen 20100601 Introduktion til dansk og international kommunismeforskning"

Transkript

1 Jesper Jørgensen Introduktion til dansk og international kommunismeforskning Interessen for kommunisternes historie er større, end den historiske betydning måske umiddelbart berettiger. I Danmark mønstrede de et forholdsvis lille parti, Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), der kun periodevist havde repræsentation i Folketinget, og som i det meste af sin historie var isoleret og foragtet i det danske samfund. Forklaringen ligger nok i, at selvom kommunisterne ikke direkte var bestemmende for landets udvikling, var deres indirekte indflydelse til tider stor. Først og fremmest fordi de var en del af en kommunistisk verdensbevægelse med centrum i Moskva, der blev opfattet som den største trussel mod "den frie verden" med de kapitalistiske, parlamentariske demokratier i Vest som de dominerende. Derved fik kommunisterne en nøglerolle i det korte 20. århundrede fra udbruddet af 1. verdenskrig i 1914 til Sovjetunionens sammenbrud i Kommunisterne blev den ene part i det, der efter 2. verdenskrig blev til den kolde krig. 1 Kombinationen af den forholdsvis brede interesse for kommunismens rolle i vor nære fortid samt en stadig stigende mængde af tilgængelige kilder, har betydet at studiet af kommunismen i dag udgør en ikke ubetydelig del af den samtidshistoriske forskning. I Danmark har interessen konkretiseret sig i en længere række af mindre studier, især inden for rammerne af arbejderhistorie og koldkrigshistorie, samt i hoveddele af to store, statslige kommissionsundersøgelser, Dansk Institut for Internationale Studiers (DIIS) Danmark under den kolde krig, bd. 1-4 (2005) og PETkommissionens beretning, bd (2009). International kommunismeforskning Som historieforskningen generelt har kommunismeforskningen traditionelt haft et nationalt fokus. De undersøgelser, der er lavet rundt omkring i verden, har gerne haft udgangspunkt i et af de nationale partier eller lokale kommunisters historie. Omend ikke udelukkende, for der har også været opmærksomhed på kommunisternes særlige internationale karakter, herunder særligt bindingen til Sovjetunionen. Især efter 1989/1991, hvor arkiverne i Moskva, Berlin og andre steder begyndte at åbne sig, blev det muligt at undersøge sådanne forhold. Samtidig har der inden for forskningsfeltet de seneste årtier været tendenser til dels en stigende bevidsthed om det givtige i komparative undersøgelser på tværs af landegrænserne samt til dels en bevægelse imod en smule mindre politiserende historieskrivning, bl.a. fordi hovedpersonerne, kommunisterne selv, stort set er forsvundet fra den offentlige opinion. I praksis er de komparative undersøgelser dog stadig sparsomme, og emnet er fremdeles politisk følsomt, ligesom feltet stadig er delt i to skoler; den totalitaristiske og den komparative. 2 Den primært europæiske, komparative skole har udgivet en række antologier, der primært tæller fransk- og engelsksprogede. Her de vigtigste af de sidste: Mikhail Narinsky & Jürgen Rojahn (eds.): Centre and Periphery. The history og the Comintern in the light of new documents, Amsterdam 1995; Tauno Saarela & Kimmo Rentola (eds.): Communism. National and international, Helsinki 1998; Andrew Thorpe & Tim Rees (eds.): International Communism and the Communist International , Manchester 1998; Kevin Morgan, Gidon Cohen & Andrew Flinn (eds.): Agents of the Revolution. New Biograhical Approaches to the History of International Communism in the Age of Lenin and Stalin, Oxford 2005; og Norman LaPorte, Kevin Morgan & Matthew Worley (eds.): Bolshevism, Stalinism and the Comintern. Perspectives on Stalinization, , Basingstoke Igennem alle udgivelserne har det samlende punkt for de bidragsydende forskere været en såkaldt dobbelt afvisning, der indeholder en distancering fra både selvforherligende partifortællinger og dæmonologiske fremstillinger. 3 Som et eksempel på dette sidste nævnes oftest Stéphane Courtois et al. (eds.): Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression (Paris 1997) (dansk oversættelse: Kommunismens sorte bog. Forbrydelser, terror, undertrykkelse (Høst & Søn 2002)), hvis hovedformål dels er at opregne

2 antallet af døde som følge af de kommunistiske regimers forbrydelser rundet i verden anslås til at være (flest i Kina og Sovjetunionen), dels at sidestille kommunismen med nazismen som to alen af samme stykke totalitær ideologi. Selvom der er konsensus om, at de kommunistiske regimer var totalitære og har været skyld i et ufatteligt omfang af menneskelig lidelse og død, er bogen blevet kritiseret for sin tilgang til den kommunistiske bevægelse som en monolitisk størrelse og som skyld i "realiseret dæmoni", som Per Stig Møller formulerer det i det danske forord. Især har kritikerne efterlyst en interesse for at komme til en forståelse af den praktiserede kommunisme, herunder de forskellige politiske strømninger i de nationale kommunistpartier, der havde baggrund i nationale, kulturelle og personlige forskelligheder. 4 Undersøgelser af det sidste, de enkelte partiaktivisters livshistorier, er som inden for andre felter en yndet beskæftigelse. Der er skrevet et hav af biografier om mere eller mindre kendte kommunister. Mere særegent for feltet er derfor udarbejdelsen af flere biografiske leksika og kollektivbiografiske værker om kommunister. Især skal fremhæves den tyske kommunismeforsker Hermann Webers Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945 (2. udg., Berlin 2008), der er et imponerende værk med korte biografier over ledende, tyske kommunister. Det bagved liggende projekt blev sammen med andre lignende projekter præsenteret på Internationalen Tagung der HistorikerInnen der Arbeiter- und anderer sozialer Bewegungens 41. konference i Linz, Østrig i Hovedlandene for den historiske forskning i kommunismen er Frankrig, Tyskland og England, der alle huser videnskabelige tidsskrifter dedikeret til emnet, hhv. Communisme (1982-), Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung (1993-) og Twentieth Century Communism (2009-). Selvom det franske med Courtois som redaktør kan karakteriseres som mest "totalitaristisk" og det engelske med Kevin Morgan m.fl. som redaktører som mest "komparativt", er der inden for de faghistoriske kredse tilsyneladende tendenser til tilnærmelse mellem de to skoler, jf. den begyndende afpolitisering (historisering) af feltet og deraf følgende tegn på retræte fra politisk motiverede yderpositioner. Formentlig kan det seneste nye skud på stammen, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam's The International Communist Studies and Archives Internet Portal (ICSAP), ses i det perspektiv. Projektet er endnu i sin vorden, men har som det fremgår af titlen en ambition om at være internetportalen for den internationale kommunismeforskning. Indtil videre er der opbakning fra Washington D.C. over Manchester, Amsterdam, Paris, Berlin, Odense/København, Helsinki m.fl. til Moskva. Ny kildesituation efter 1990 Siden den danske kommunismeforsker Morten Thing for 20 år siden stod på tærsklen til en ny tid og skrev Om vanskeligheden ved at skrive kommunismens historie, er der sket meget inden for forskningen i DKP's historie. Indtil da kunne historierne om DKP rubriceres som enten interne eller eksterne historier. De interne var fra kommunisterne selv, der som regel var mere optaget af politik, end at rekonstruere historien. Undtagelsen var historiker Kurt Jacobsens Moskva som medspiller (Tiden 1987) og Mellem Moskva og København (Tiden 1989), der tog forskud på kilderne fra Kominternarkivet i Moskva og udfordrede DKP's officielle udlægning af partihistorien. De eksterne historier var oprindeligt domineret af forholdsvis få "opgørshistorier" af frafaldne kommunister, men fra 1970'erne skete der et kvalitativt og kvantitativt skift. DKP-historierne blev i det årti præget af revolutionære, venstrefløjshistorikere, der gerne ville vise DKP som et reformistisk parti, bl.a. Steen Bille Larsens Kommunisterne og arbejderklassen (Tiderne skifter 1977) og Morten Thing & Jørgen Bloch-Poulsens Danmarks kommunistiske Parti (Politisk Revy 1979). I 1980'erne kom en historiefaglige modreaktion med Bent Jensens Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle (Gyldendal 1984). Kendetegnende for forskningen før 1990 var, at den var politiseret og primært baseret på åbne kilder. 6

3 Efter 1990 har forudsætningerne for forskningsfeltet ændret sig pga. flere arkivåbninger. Af de udenlandske arkiver har især Kominternarkivet, der er en samlebetegnelse for arkiverne efter Komintern ( ) i Det Russiske Statsarkiv for social og politisk historie, RGASPI, tiltrukket sig opmærksomhed. Arkivet blev samme med en lang række andre arkiver åbnet efter Sovjetunionens sammenbrud i De første år var der ikke mange adgangsrestriktioner, men siden har det "normaliseret" sig igen. Fra dansk side hjemtog forskellige historikere kopier fra Kominternarkivet, bl.a. Kurt Jacobsen og Morten Thing, og overdrog disse til ABA. Sammen med yderligere kopier modtaget fra DKP har dette materiale siden 2006 været registreret som Kominternarkivets arkiv i ABA. Derudover indgik ABA i 1993 i en styregruppe under ledelse af rigsarkivaren, der lagde en stor indsats i udarbejdelsen af registranten Danica i Rusland. Kilder til Danmarks historie efter 1917 i russiske arkiver (Rigsarkivet 1994). Efterfølgende indkøbte Rigsarkivet kopier fra bl.a. Sovjetunionens Kommunistiske Partis (SUKP) Centralkomites arkiv og Trofæarkivet (Osobyj Archiv), som sammen med tidligere indsamlede dokumenter, er fortegnet i vejledningen Danica fra Rusland (Rigsarkivet 1997). 7 Denne samling indeholder ikke kopier fra Kominternarkivet, men der kan findes andet vedr. DKP. Den næste større indsamling fra udenlandske arkiver skete i forbindelse med udbejdelsen af DIIS-rapporten fra Dette materiale befinder sig nu på DCISM Biblioteket i København. Selvom der således samlet set er blevet hjemtaget kopier af mange arkivalier vedr. DKP, så befinder der sig stadig uoverskuelige mængder af relevant materiale i udlandet, især i Rusland og Tyskland. I Danmark er DKP's arkiv i ABA af indlysende grunde centralt. Dette arkiv baserer sig på en indsamling, der blev foretaget i Dr. Tværgade i I alt ca. 800 flyttekasser med arkivalier, tryksager m.m. blev indtaget. Mængden og andre prioriteringer betød, at der gik 7 år inden arkivet blev åbnet på almindelige betingelser og endnu et år, inden en foreløbig registrant var udarbejdet. Siden da har arkivet været et af de mest benyttede. I perioden er ordningen og registreringen af arkivet blevet færdiggjort, således at det nu er muligt at danne sig et indtryk af alle dele af arkivet via registranten. 8 I tilknytning til DKP-arkivet er der registreret en lang række af andre organisationer og personers arkiver, hvoraf de vigtigste er partiets ungdomsorganisation Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU), Ib Nørlund, Villy Fuglsang, Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen, Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, Den danske komite for Arbejderkonferencen samt omkring 70 lokale DKP- og DKU-afdelinger. ligesom der stadig er materiale, der endnu ikke er registreret, bl.a. DKP København, Danmarks Demokratiske Kvindeforbund, Knud Jespersen m.fl. På baggrund af arkivalier fra Kominternarkivet, ABA og Tage Revsgaard Andersens private samling, der i 2009 blev afleveret til ABA, har besættelsestidshistorikerne Hans Kirchhoff og Aage Trommer udgivet "Vor Kamp vil vokse og styrkes". Dokumenter til belysning af Danmarks kommunistiske Partis og Frit Danmarks virksomhed /44 (Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 2001). Endvidere findes der arkiver efter enkelte partiafdelinger i fx Odense og Aalborg, ligesom en række kommunister eller deres efterkommere har valgt at placere efterladte papirer på andre arkivinstitutioner, fx Aksel Larsens arkiver i Rigsarkivet og Børge Houmanns samling på Det Kongelige Bibliotek. Selv for Danmarks vedkommende er det dog vanskeligt at danne sig et fuldstændigt billede af kildesituationen, da fx efterretningstjenesternes arkiver stadig er utilgængelige for de fleste. Dansk kommunismeforskning siden 1990 De nye arkivmuligheder resulterede i første omgang i to doktorafhandlinger: Mortens Things Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle (Tiderne skifter 1993) og Kurt Jacobsens Aksel Larsen. En politisk biografi (Vindrose 1993). Selvom specielt den sidste gav

4 anledning til en vis polemik ved udgivelsen, har begge værker siden vist at være de til dato vægtigste bidrag til dansk kommunismeforskning, og de er i dag derfor helt centrale referenceværker pga. deres detaljerigdom. Syntetisk set er Kommunismens kultur et svar på Bent Jensens påstand om, at kommunismens udbredelse hang tæt sammen med de intellektuelles trang til en erstatningsreligion. Thing afviser ikke kommunisternes stærke overbevisning som beslægtet med religiøs tro, men ideen om de intellektuelle fascination af "det røde barbari" forkastes. I stedet fremdrages eksistensen af et komplekst samspil og gensidig udveksling mellem en kommunistisk arbejderkultur og en intellektuel kultur med rødder i kulturradikalismen samt mellem kollektive og individuelle aktører, der var påvirket af tidens idemæssige strømninger. Kurt Jacobsens afhandling er en mere traditionel, magtpolitisk orienteret biografi om den enkeltperson, som nok har spillet den største rolle i partiets historie. Højdepunktet i biografien er Aksel Larsens mislykkede kamp for større uafhængighed af Moskva efter SUKP's 20. kongres og invasionen af Ungarn i Interessant er det, at partiformandens stilling foregreb en udvikling, der i 1970'erne fik betegnelsen eurokommunisme. Af samme grund var Aksel Larsen efter 1958, hvor han blev ekskluderet af partiet og tog initiativ til dannelsen af Socialistisk Folkeparti, den mest forhadte mand i DKP. I slipstrømmen af de to doktorafhandlinger er der lavet en lang række faghistoriske studier, som kan opdeles i 1) begivenheds- og begrebshistorier, der omfatter studierne af partiets politik og politiske handlen; 2) biografier, 3) historier, hvor DKP ikke var hovedaktør eller eneste hovedaktør og 4) komparative studier. Studierne baserer sig ikke alle på de nye arkivmuligheder. Den første kategori indeholder således analyser af partiet og dets politik med henblik på bestemte begreber. Kim Benzon Knudsen argumenterer i specialet Den politiske sekterisme. En side af DKP's historie i et aktuelt perspektiv (Københavns Universitet 1995) for, at DKP igennem tiderne har bevæget sig på grænsen mellem det sekteriske og ikke-sekteriske. Ifølge Knudsen vedblev idealiserede forestillinger om Sovjetunionen, "den rensede organisation" og illegalitetens militært-hierarkiske organisering med at udgøre vigtige bestanddele i partiets selvforståelse. Mikkel Thrane Lassen er inde på noget af det samme i Kommunismens religiøse kerne (Arbejderhistorie, , s. 3-22). Her bliver der ligeledes ved hjælp af sociologiske teorier argumenteret for, at den kommunistiske verdensanskuelse indeholdte en række fælles træk med kristendommen, bl.a. opdelingen af verden i gode og onde kræfter samt en stærk tro på en ny tids komme. Dette skulle også forklare, hvorfor danske kommunister accepterede eller vendte det blinde øje til terroren i Sovjetunionen. Kommunisterne var ifølge Lassen fanget i en religiøs midlertidighed, hvor målet helligede midlet. Selv opfattede kommunisterne sig ikke som religiøse. En mindre del organiserede sig sågar i antireligiøse foreninger, hvilket Julius Wilm har undersøgt i artiklen Ikke Bøn, men Kamp! Organiseret, socialistisk religionskritik i Danmark (Arbejderhistorie, , s ) To andre begrebshistoriske undersøgelser skal nævnes; Søren Nielsen-Mans Kurs mod demokrati? Kommunismens demokratigrundlag og DKP's demokratiopfattelse (SFAH 2008) og Jesper Jørgensens to artikler om DKP's nationalopfattelse : Mellem nationalt ansvar og internationale forpligtigelser. DKP (Arbejderhistorie, s ) og "Vort parti er et dansk parti". DKP og det nationale (Arbejderhistorie, 2/ s ). 9 Begge undersøgelser stiller sig så at sige i kommunisternes sko for at komme til en forståelse af, hvad de egentlig mente. Selvom DKP's mål ikke var at genetablere det borgerlige Danmark fra før krigen, hæfter begge sig ved betydningen af modstandskampen mod den tyske besættelse i årene fra 1941 til 1945 for udviklingen af partiets politik i en mere hhv. demokratisk og national retning. Søren Nielsen-Man ser således i den første efterkrigstid et "demokratisk mulighedernes vindue", hvor DKP kæmpede for en fredelig overgang til en dansk socialisme med ukrænkelige, universelle friheds- og menneskerettigheder og parlamentarisk flerpartistyre. En konklusion, der står i stærk

5 kontrast til tidligere undersøgelser af Michael Kjeldsen og Bent Jensen, der i artiklerne "Folkets vilje landets lov"? Om DKP's overgangsprogram og demokratiet og Magten og æren. DKP's forestillinger om en folkedemokratisk magtovertagelse efter 1945 (begge i Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (red.): Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Festskrift til Hans Kirchhoff og Henrik S. Nissen på 65-årsdagen oktober 1998, Museum Tusculanums Forlag 1998, hhv. s og s ) tolker kommunisternes intentioner om omfattende udrensning af landsforrædere og indførelsen af folkedemokrati som klart antidemokratiske samt finder det overvejende sandsynligt, at DKP ville have indført et kommunistisk diktatur, hvis Danmark var blevet "befriet" af Sovjetunionen. Jesper Jørgensens hovedpointer er, at 1) det nationale under besættelsen blev internaliseret i en generation af kommunister, der kom til at sidde tungt på partiet helt frem til Murens fald; at 2) det nationale efter krigen blev inkorporeret i partis politik på linje med loyaliteten over for Sovjetunionen i form af en dobbelt patriotisme; og at 3) DKP fra midten af 1960'erne begyndte at agere selvstændigt i såkaldt indre, nationale anliggender. Relationen til Sovjetunionen er også blevet behandlet af Morten Thing. Dels i artiklen Kommunismen som relation mellem Sovjet og Danmark (i Sune Jungar og Bent Jensen: Sovjetunionen och Norden konflikt, kontakt, influenser, Helsingfors 1997, s ), der ligeledes betoner DKP's dobbeltrolle som på en gang værende forankret i Danmark og en del af en verdensbevægelse med centrum i Moskva. Dels i Kommunisternes kapital (i Morten Thing: Guldet fra Moskva. Finanseringen af de nordiske kommunistpartier , Forum 2001), der dokumenterer Sovjetunionens mange former for økonomiske bidrag til DKP. Vedr. besættelsen og modstandskampens betydning for DKP i efterkrigstiden kan den næppe overvurderes. Det blev det måske vigtigste referencepunkt i kommunisternes selvforståelse, hvilket også er udgangspunktet for Flemming Nielsen i specialet En besættelse De danske kommunisters historieskrivning om besættelsestiden (Roskilde Universitetscenter 1996). Periodespecifikke undersøgelser I det følgende skal de vigtigste af de resterende undersøgelser nævnes kort. Morten Geert Nielsen har i specialet Politisk kultur på venstrefløjen (Københavns Universitet 2002) beskrevet det radikale miljø, DKP udsprang af. Olav Harsløf har skrevet Mondegruppen. Kampen om kunsten og socialismen i Danmark (Museum Tusculanums Forlag 1997). Jon Torsten Lange har ved hjælp af papirer fra både Kominternarkivet og DKP's arkiv set kritisk på partiets antifascistiske periode i specialet Fælles kamp mod folkets fjender. DKP: Enheds- og folkefrontspolitik (Københavns Universitet 1993). Samme kildegrundlag er benyttet i Lars Jepsen og Thomas Bindesbøll Larsens artikel "Det vil komme til en national befrielseskamp". Kommunisterne og ikkeangrebspagten (Arbejderhistorie, , s. 1-22) og Jesper Gronenbergs speciale Danmarks Kommunistiske Parti under Hitler-Stalin-pagten (Syddansk Universitet 1999), 10 mens Jørgen (Grønvald) Laustsens udgivelse Mellem Hammer, Segl og Hagekors. DKP og myten om den lånte tid (Syddansk Universitetsforlag 2003) primært baserer sig på sekundærlitteratur. Uheldigvis forholder ingen af disse tre undersøgelser sig til hinanden. Den sidste er også blevet kritiseret for uholdbare konklusioner om DKP som "protysk". 11 Jørgen Grønvald Laustsen har desuden fået udgivet sin ph.d.-afhandling under titlen Medløbere og modløbere. DKP, besættelsen og illegaliteten (Lindhardt og Ringhof 2007), der ligger sig i forlængelse af den førstes forsøg på at nedvurdere kommunisternes indsats under krigen. Sammen med Bent Jensen udgør han de tydeligste repræsentanter for den totalitære skole i Danmark. Inspireret af Bent Jensens arbejder er også Øjvind Breum Danielsens speciale Tre danske venstreintellektuelles fascination af Sovjetunionen (Odense Universitet 1998). Omvendt viser Michael Kjeldsen i specialet "Gå-tidlig-hjem"-strejkerne juni Om optakten til den

6 københavnske folkestrejke (Københavns Universitet 1993), at DKP spillede en nøglerolle i den folkelige modstand mod besættelsesmagten. Endelig har Svend Rybner skrevet oversigtsartiklen Cirklens kvadratur. DKP under besættelsen (i Joachim Lund (red.): Partier under pres demokratiet under besættelsen, Gyldendal 2003). Selvom perioden fra 1945 til 1989/91 stadig er mindre udforsket for DKP's vedkommende, har der de sidste 10 år været en stigende tendens til undersøgelser af netop denne periode. Denne interesse skal formentlig ses i sammenhæng med en bredere interesse for den kolde krigs historie, der nu er den seneste afsluttede historiske epoke, jf. oprettelsen af Center for Koldkrigsstudier ved Syddansk Universitet i 2006 og Center for Koldkrigsforskning under Forsvarsministeriet i Mange studiers genstandsfelt er derfor også bredere end det danske kommunistiske parti. De mest centrale af disse vil blive omtalt i næste afsnit. Af de "rene" DKP-studier skal først nævnes to artikler om den kommunistiske fredsbevægelse i 1950'erne: Morten Møller: Den nye modstandsbevægelse. Mogens Fog og Fredens Tilhængere og Iben Vyff: Fred, men hvordan? Med 11 danske kvinder på freds- og delegationsrejse i Sovjetunionen i 1953 (begge i Arbejderhistorie, , hhv. s og 52-66). Lasse Kristensen har skrevet artiklen Tjekkoslovakiets eksempel ungkommunistisk dannelse i begyndelsen af den kolde krig (Arbejderhistorie, 2/3-2006, s ). 12 Det faglige arbejde behandles i Nils H. Groths artikel Urolighederne i 1956 og kommunisternes rolle (Arbejderhistorie, , s ), der tager fat på det kommunisterne gennem tiderne havde størst succes med, nemlig organisering af utilfredshed med systemet. 13 Samme form for aktivitet er i fokus i Chris Holmsted Larsens Tiden arbejder for os. DKP og Vietnamkrigen (Multivers 2007), hvor grunden for partiets comeback i 1970'erne blev lagt. Et helt centralt element i dette arbejde var viljen til at indgå politiske kompromisser for at understøtte modstandens bredest mulige grundlag, her i Vietnam 69, hvilket blev personificeret i sekretær Ingmar Wagners opgør med en mere revolutionært indstillede Otto Sand. Kommunisternes nationale diskurs i EF-modstanden er behandlet i Jesper Jørgensens artikel DKP's politik i forhold til EF frem til folkeafstemningen i 1972 (Arbejderhistorie, , s. 1-16). Et banebrydende studie af de danske kommunisters nyere historie er Knud Holt Nielsens Giv mig de rene og ranke. Danmarks Kommunistiske Ungdom (SFAH 2008), der baserer sig på forfatterens ph.d.-afhandling fra Københavns Universitet DKU var en integreret del af partiet og blev opfattet som en forskole til partiet. I ungdomsorganisationen blev ungkommunisterne socialiseret i den kommunistiske kultur, med hvad dertil hørte af intern organisering, politisk aktivisme i "bredere bevægelser" og samarbejde med kommunistiske ungdomsorganisationer i udlandet. Et sådant mikrokosmos er også tematiseret i Katrine Madsbjergs speciale Land og Folk Festivalerne En analyse af deres politiske og kulturelle udvikling og betydning (Københavns Universitet 2009). 1980'erne er ligeledes i centrum i Lars Bro Nilssons artikel Danmarks Kommunistiske Parti under den anden kolde krig (Arbejderhistorie, 2/3-2006, s ), der ser nærmere på partiets håndtering af krisen i Polen i , og specialet Kampen for blad og parti. En analyse af Land og Folks betydning for DKP i 1980'erne (Aalborg Universitet 2008) af Lars Hostrup Hansen. Avisen og festivalerne var tilsyneladende det danske partis vigtigste aktiver i den sidste tid inden det kommunistiske systems kollaps. 14 Senest har Arbejdermuseet & ABA udgivet Årbog 2009 med DKP som tema. Årbogens seks artikler dækker tidsmæssigt hele partiets historie fra dets forhistorie i Socialdemokratisk Ungdomsforbund (SUF) over oprettelsen i 1919 til Murens fald i Den første artikel af Gerd Callesen handler om genoplivningen af Ungdomsinternationalen under 1. Verdenskrig, hvor SUF spillede en vigtig rolle. Morten Thing har skrevet en artikel om jødiske kommunister, der primært bestod af fattige, jiddish-talende emigranter fra Rusland. De organiserede sig dels i det danske kommunistparti, dels i de jødiske indvandrerorganisationer Ikor (Selskabet til hjælp med den

7 socialistiske overbygning til det jødiske liv i Sovjetunionen) og Jødisk Arbejder Kultur Forening. Derefter følger historien om Johannes Hansens borgmesterperiode ( ) i København, skrevet af sønnen Lars Teit Hansen og en biografisk artikel om førnævnte Otto Sand ( ) af Chris Holmsted Larsen. Jesper Jørgensen har skrevet om en tredje kommunist fra samme generation, Ib Nørlund, og de interne magtkampe i partiet i 1970'erne. Gennem en undersøgelse af de centrale nomineringer i afvikles myten om Nørlund som partiets grå eminence, bl.a. vist ved omstændighederne omkring formandsvalget i 1977, hvor Nørlund trods Sovjetunionens opbakning hverken blev formand eller næstformand. Endelig bidrager Katrine Madsbjerg med en artikel baseret på hendes førnævnte speciale. Biografier Der er efterhånden skrevet en hel del biografier over danske kommunister. Siden 1990 har Jørgen Haugan skrevet Alt er som bekendt erotik (om Martin Andersen Nexø) (Gad 1998), Leif Leer Sørensen Edvard Heiberg og dansk funktionalisme. En arkitekt og hans samtid (Arkitektens Forlag 2000), Olav Harsløf (red.) Rudolf Broby-Johansen. En central outsider i det 20. århundrede (Museum Tusculanum 2000), Niels Barfoed I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen (Gyldendal 2001), Xander Truelsen En kommunist. Kristen sadelmager, højtstående funktionær i DKP, journalist og redaktør rids af Poul Thomsens tilværelse (Årsskrift 2000, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 2001, s ), Carl Erik Bay Kulturradikale kapitler. Fra Georg Brandes til Otto Gelsted (C. A. Reitzel 2003), Jørgen Grønvald Laustsen Den illoyale gesandt. Thomas Døssings virke i Moskva (Lindhardt og Ringhof 2004), Laust Torp Jensen Radikalisme, revy og revolte - i Vestjylland. Karen Tovborg Jensen, journalist, , Jesper Jørgensen Portræt af en ungkommunist. Ib Nørlund (Årbog 2005, Arbejdermuseet & ABA 2006, s ), Erik Nørgaard Richard Jensen. Historien om en mand (2. udg., Holkenfeldt 2007), Henning Kjeldgaard Under falsk flag. Forbundsformand Alfred Petersens politiske virke (Fodnoter 1, CFKF 2008), Arne Hardis Idealisten. En biografi om Hans Scherfig (Gyldendal 2008), Jørgen Sørensen Sympatisøren. Kjeld Abell og den kolde krig (Books on Demand 2008), Morten Møller Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder (bd. 1) og Den røde rektor (bd. 2) (Gyldendal 2009), Lars Teit Hansen Rolig, med Smilet i Øjet. Johannes Hansen (Underskoven 2009), Morten Heiberg Leo Kari. En dansker i spansk krigstjeneste (i Rasmus Mariager (red.): Danskere i krig , Gyldendal 2009, s ) og Adda Hilden At sætte sig spor. En biografi om Inger Merete Nordentoft (Lindhardt og Ringhof 2009). Derudover har to forfattere været særligt flittige og skrevet og redigeret flere biografiske værker. Morten Thing har sammen med Torben Bech Rasmussen redigeret Børge Houmann og hans samtid (Amadeus 1992), skrevet Portrætter af 10 kommunister (Tiderne skifter 1996) om Marie Nielsen, Niels Johnsen, Konrad Simonsen, Martin Andersen Nexø, Anders Christensen, Rudolf Broby Johansen, Børge Houmann, Ebbe Neergaard, Mogens Fog og Hans Scherfig og Hans Kirks mange ansigter (Gyldendal 1997) samt skrevet biografisk efterskrift til Rudolf Broby-Johansens Imprimatur. En tidebog Artikler og digte (Sesam 2000). Ole Sohn har forfattet Fra Folketinget til celle 290. Arne Munch-Petersens skæbne (Vindrose 1992), Et liv i kamp og kærlighed. Om sygeplejerske Elna Hiort-Lorenzen (Dansk Sygeplejeråd 1993), Der var bud efter dem. Fire skæbneberetninger fra 30'ernes revolutionære miljø (Vindrose 1994) om Victor Priess, Villy Fuglsang, Helge Kierulff og Etty Hiort-Lorenzen samt Den højeste straf. En B&W-arbejders liv og skæbne fra Amager til Stalingrad (Vindrose 1996) om Christian Pedersen. En anden slags biografisk værk er Leif Larsen og Thomas Clausens De forvarede. Politiske fanger (Gyldendal 1994), der baseret på personsager fra Justitsministeriet beskriver omstændighederne omkring 90 personers, fortrinsvis kommunisters, internering. Endvidere har Arbejdermuseet udgivet udstillingskatalogerne Victor Brockdorff (2001), Herluf Bidstrup. Satire og

8 humor (2004), Hans Scherfig (2005) og Per Ulrich. Verdensbilleder (2006), der alle indeholder biografiske artikler med et kunsthistorisk fokus. Endelig skal nævnes leksika, der indeholder opslag på danske kommunister. Udover Dansk Biografisk Leksikon ( ) består disse af Dansk Kvindebiografisk Leksikon ( ), Hvem var hvem (2005) og Leksikon for det 21. århundrede ( DKP i birollen Historiske undersøgelser, hvor DKP indgår i som medaktør, er der naturligvis mange af. Her skal derfor også kun nævnes de allermest relevante. De store kommissionsrapporter, DIIS' Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation (2005) og PET-kommissionens beretning (2009), er uomgængelige. Den første rapport har særligt fokus på truslen fra øst, herunder Sovjetunionens og andre Warszawapagtlandes forsøg på at påvirke Danmarks NATO-politik, hvilket bl.a. belyses ved fremhævelse af disse landes samarbejde med danske kommunister. Ved inddragelse af ikke tidligere benyttede kilder fra russiske arkiver, fx indberetninger fra den sovjetiske ambassade i København, føjes der ny viden til karakteren af det kommunistiske samarbejde. Udredningen inddrager tillige en større mængde efterretningsmateriale og gengiver derigennem de danske efterretningstjenesters vurderinger af DKP's aktiviteter og hensigter. 15 Rapportens indgangsvinkel til de danske kommunisters historie ligger sig tæt op af Bent Jensens Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark (Odense Universitetsforlag 2000), hvor de anses som "femte kolonne" af en kommunistisk monolit med hovedsæde i Moskva. Kildebruget i PET-kommissionens beretnings behandling af DKP er mindre differentieret end i DIIS-rapporten. Der benyttes primært materiale fra PET's arkiv, selvom det oplyses, at PET i 1996 makulerede hovedparten af materialet om dansk og international kommunisme. Alligevel har kommissionen lavet en omfangsrig undersøgelse af overvågningen af kommunisterne (bd. 6), der var PET's hovedaktivitet i hele perioden. Beretningens force ligger naturligt nok i behandlingen af PET's syn på DKP. Dermed ikke sagt, at der ikke bidrages med ny viden om DKP (fx om danske kommunister og sympatisørers kontakter til østlige efterretningstjenester), og at beretningen formentlig vil være et vigtigt udgangspunkt for fremtidige studier i DKP's historie. 16 Politiet overvågede også DKP før 2. Verdenskrig, hvilket Torben Jano har skrevet en artikel om; På sporet af kommunisterne. Politiets overvågning af DKP (Arbejderhistorie, , s. 1-20). En grundene til overvågningen var, at kommunisterne var involveret i Kominterns illegale arbejde. Dette aspekt har Erik Nørgaard beskæftiget sig med i mange år. Efter 1990 har han udover Richard Jensen-biografien skrevet Mordet i Kongelunden (Holkenfeldt 1991). Det antikommunistiske efterretningsarbejde blev ikke kun udført af staten. Flere private aktører var også aktive. Især socialdemokrater påtog sig denne opgave. Dette private efterretningsarbejde er også behandlet i PET-kommissionens arbejde, men derudover har Kristian Bruhn Henriksen skrevet HIPA propaganda- eller efterretningsorganisation (Arbejderhistorie, , s. 1-19), Iben Bjørnsson konferensafhandlingen Arbejderbevægelsens Informations-Central. Socialdemokratisk antikommunisme under den kolde krig (Københavns Universitet 2008) og Peer Henrik Hansen Firmaets største bedrift. Den hemmelige krig mod de danske kommunister (Høst & Søn 2005), der bl.a. undersøger den ulovlige aflytning af de ledende kommunister Alfred Jensen og Ragnhild Andersens lejlighed fra 1952 til 1959 godkendt af ledende socialdemokrater og borgerlige politikere. Forholdet mellem kommunister og socialdemokrater på arbejdspladserne er undersøgt af Niels Jul Nielsen i Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Den danske arbejder - før, under og efter Den kolde krig (Museum Tusculanums Forlag 2004), der giver et interessant nyt indblik i den politiske kamps hverdag. Samme vinkel har Martin Kure Nielsen i artiklen Efterkrigsopgøret i den københavnske fagbevægelse (Arbejderhistorie, , s ). 17 De tidligere omtalte publikationer om

9 kommunisternes græsrodsarbejde i fredsbevægelsen og vietnambevægelsen ligger i forlængelse af Søren Hein Rasmussens Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark (Odense Universitetsforlag 1997). Her bliver kommunisternes rolle set i et andet perspektiv end hos fx Bent Jensen. Dels er konteksten udelukkende dansk, dels tildeles kommunisterne en rolle som arbejdsbier, der sled og slæbte for det fælles i bevægelserne, men som ikke fik meget af deres egen politik gennemført. Hein Rasmussen fremfører, at hvis man vil " anskue bevægelserne som instrument for DKP må man således anerkende den mærkelige situation at det var halen der kom til at logre med hunden." 18 Komparative studier Som nævnte i afsnittet om den internationale forskning er de komparative studier (for) få. Det gælder også for DKP's vedkommende. Der er findes dog nogle. Trine S. Jansen har skrevet artiklen Komintern og dannelsen av de skandinaviske kommunistpartier (Arbejderhistorie, , s ), der dokumenterer Kominterns stramme styring af udviklingen i partierne i de første år. Trods et fælles grundvilkår givet af bl.a. Kominterns optagelseskriterier (Moskva-teserne) var der imidlertid også væsentlige forskelle i Kominterns tilgang til partierne. Det Norske Arbejderparti fik således meget længere snor end DKP, fordi det var langt vigtigere at have folden. Et andet nordisk studie er af Sven G. Holstmark, der i indledningen til den ovenfor nævnte antologi Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier (Forum 2001) sammenfatter resultaterne af undersøgelserne af forholdene i Sverige, Norge, Danmark, Island og Finland. Holstmark kan på den baggrund konkludere, at sovjetregimet fra start til slut systematisk ydede økonomisk og materiel støtte til alle kommunistpartierne i Norden administreret af Kominterns Afdeling for international kontakt (OMS)/SUKP's Internationale Afdeling og praktisk udført af det hemmelige politi, OGPU/KGB. Et tredje komparativt studie er foretaget af Thomas Ekman Jørgensen i sin ph.d.-afhandling Transformations and Crises. The Left and the Nation in Denmark and Sweden (European University Institute, Firenze 2004) og i forstudiet Split or Reform? The Danish and Swedish CP's facing the post-stalin era i West European Communism after Stalinism. Comparative approches (s ), redigeret af Maud Bracke and Thomas Ekman Jørgensen (Firenze 2002). Ekman Jørgensen har derved bidraget til forståelsen af konsekvenserne af det store kriseår, 1956, for både dansk og international kommunisme. Især skal det fremhæves, at der i Split or Reform? argumenteres overbevisende for, at billedet af splittelsen i 1958 som et resultat af en konflikt mellem sovjettro ortodokse og dansksindede reformister, skygger for, at en stor del af medlemmerne bare ville have fred til at fortsætte det faglige arbejde på arbejdspladserne, og at de konservative, hårde kerne derfor vandt opgøret, fordi kravene om reformer kom til at fremstå som upraktiske og abstrakte tanker, der ledte fokus væk fra "real work". Slutteligt skal Norcom-projektet nævnes. Der blev sat igang i 2002 af historikere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island med det formål at stimulere den komparative kommunismeforskning i Norden. Slutproduktet, som vi endnu har til gode, skulle være et værk med arbejdstitlen Nordic Communism Netværket var især aktivt i , hvor der blev arrangeret en række workshops. Projektleder var Åsmund Egge fra Universitetet i Oslo. Fra Danmark deltog Morten Thing, Lars Jepsen, Knud Holt Nielsen og Svend Rybner. 19 Samlet set bærer forskningsfeltet præg af, at der ikke er fastansat kommunismeforskere på universiteterne. Der mangler både større undersøgelser, der kan sætte de mange små resultater i perspektiv samt større grad af kontinuitet i forskningen, så der fx kunne skabes bedre forbindelse til den internationale forskning. Konsekvensen er, at de indirekte undersøgelser i form af fx kommissionsundersøgelserne kan komme til at tegne billedet af DKP.

10 1 Den danske kommunisme i det 20. århundrede var i overvejende grad "sovjetkommunistisk". Der fandtes dog også andre grupperinger, der bekendte sig til kommunisme; anarkister, syndikalister, trotskister, folkesocialister, maoister og venstresocialistiske marxister-leninister o.l. 2 Thorgrim Titlestad: I Stalins skygge. Om korleis ein politisk leiar byggjer og taper makt. Peder Furubotn, NKP og SUKP , Bergen 1997, s I den engelsksprogede verden har man opereret med hhv. 'traditionalister' og 'revisionister' for det samme. (Kevin Morgan: The Trouble with Revisionism: or Communist History with the History Left In, Labour/Le Travail. Journal of Canadian Labour Studies, 63, Spring 2009, s ) 3 Se anmeldelse af Agents of the Revolution (2005), Arbejderhistorie, , s. 128f (af Jesper Jørgensen). Se også anmeldelse af Centre and Periphery (1995), Arbejderhistorie, , s. 82f (af Morten Thing). 4 Se Tidsskriftscenterets samling af anmeldelser og debatindlæg vedr. Kommunismens sorte bog på 5 Se anmeldelse af Bruno Groppo & Berthold Unfried (Eds.): Gesichter in der Menge. Kollektivbiographische Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Mouvement ouvrier, biographie collective, prosopographie, 41. Linzer Konferenz 2005, ITH-Tagungsberichte 40, Leipzig 2006 (af Jesper Jørgensen). Se også temanummeret af Socialist History, 34, Biography and the Political Uses of Memory, Morten Thing: Kamp og forræderi. Om vanskeligheden ved at skrive kommunismens historie, s , I: Niels Ole Højstrup Jensen, Gerd Callesen og Anne-Lise Walsted: Fremad ad nye veje. Bidrag til diskussionen om arbejderhistorien i 1990'erne, SFAH Se også Svend Rybner: I de russiske arkiver, Arbejderhistorie, , s Hans Uwe Petersen: DKP's arkiv i ABA, Årsskrift 1989/90, ABA 1991, s. 8-13; Torsten Lange: DKP åbner sig... Årsskrift 1997, ABA 1998, s ; og Jesper Jørgensen: DKP arkivets endelige ordning, maj Artiklerne er baseret på Jesper Jørgensens speciale "Vort parti er et dansk parti". DKP og det nationale , Aarhus Universitet Artiklen er baseret på specialerne Thomas Bindesbøll Larsen: Komintern, de kommunistiske partier og ikkeangrebspagten , Københavns Universitet 1995 og Lars Jepsen: DKP i ikke-angrebspagtens skygge Danmarks Kommunistiske Parti , Københavns Universitet Se fx Jesper Jørgensen: Debatten om hammer, segl og hagekors, Arbejderhistorie, , s Artiklen er baseret på specialet Lasse Kristensen: Tjekkoslovakiets eksempel. Et etnologisk bidrag til debatten om kommunisternes kultur og den kolde krig, Københavns Universitet Artiklen er baseret på specialet Niels H. Groth: Kommunisterne og uroen på det danske arbejdsmarked i foråret 1956, Roskilde Universitetscenter Derudover er der skrevet tre specialer, som kun er tilgængelig på de respektive institutbiblioteker: Jan Buchtik Nielsen: DKP og antisemitisme. En analyse af den kommunistiske partiavis Land og Folks dækning af skueprocessen mod Rudolf Slansky i Tjekkoslovakiet i 1952, Syddansk Universitet 2006; Niels Thomsen: Socialdemokratiet og DKP's modsætning i den umiddelbare efterkrigstid og den borgerlige holdning dertil og Simon Overbeck: Danmarks kommunistiske Parti og modstandsarbejdet, begge Aarhus Universitet Se anmeldelser af DIIS-rapporten i Arbejderhistorie, , 2/3-2006, og Se anmeldelser af PET-kommissionens beretning i Arbejderhistorie, 3/1-2009/2010, s Artiklen er baseret på specialet Kampen mellem kommunister og socialdemokrater i fagbevægelsen under efterkrigsopgøret. Københavns Universitet Søren Hein Rasmussen: Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark, Odense Universitetsforlag 1997, s

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Gyldendal Indhold 13. Danmarks militære forsvar - var det forsvarligt? 13 Tilbud

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

Oversigt over gennemførte flerfaglige forløb disse hentes via hjemmesiden

Oversigt over gennemførte flerfaglige forløb disse hentes via hjemmesiden Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Den Russiske Revolution

Den Russiske Revolution A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Danmarks Røde Hjælp. - / Kominterns arkiv

Danmarks Røde Hjælp. - / Kominterns arkiv Danmarks Røde Hjælp - / Kominterns arkiv Mediernes store interesse for Kurt Jacobsens Aksel Larsen-biografi og Ole Sohns bog om Arne Munch Petersens skæbne skyldes uden tvivl den fortsatte interesse for

Læs mere

Mål for Danmarks udenrigspolitik i 1960erne

Mål for Danmarks udenrigspolitik i 1960erne Mål for Danmarks udenrigspolitik i 1960erne I sin bog Danmarks udenrigspolitik fra 1965 beskrev udenrigsminister Per Hækkerup de udenrigspolitiske hovedlinjer og Danmarks stilling i den kolde krig. Uddrag.

Læs mere

Hvad lærer børn når de fortæller?

Hvad lærer børn når de fortæller? Liv Gjems Hvad lærer børn når de fortæller? Børns læreprocesser gennem narrativ praksis Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Dansk introduktion af Ole Løw 5 Forord 7 Kapitel 1 Indledning 9 Børns læring

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Mogens Fog 245. Ning de Coninck-Smith

Mogens Fog 245. Ning de Coninck-Smith Mogens Fog 245 på mange måder var en pioner i sin tid. Som oprørsk spejderfører i sine unge dage, som progressiv (læse)pædagog, som modstandskvinde, social demokrat og MF for Danmarks Kommunistiske Parti.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

DKP åbner sig... AfTorsten Lange. Historien bag afleveringen. Tre tidsafsnit. OKPs arkiv - et overblik

DKP åbner sig... AfTorsten Lange. Historien bag afleveringen. Tre tidsafsnit. OKPs arkiv - et overblik DKP åbner sig... AfTorsten Lange l efteråret 1997 kunne ABA for alvor erklære DKPs arkiv for åbent for forskning. Arkivet, der dækker de danske kommunisters virke gennem 70 år, var nu så færdiggjort at

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Realitetens konflikt. Versus. konfliktens Realitet

Realitetens konflikt. Versus. konfliktens Realitet Realitetens konflikt Versus konfliktens Realitet En filosofisk samtidskritik med afsæt i Niklas Luhmanns systemteori. Af Steen Ole Rasmussen Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen, 2011-2020.

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 6. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 6. KLASSE Eksempler på smål At arbejde med kilder med afsæt i identificere historiske problemstillinger Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger stille relevante spørgsmål, der er rettet mod

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

geografi Evaluering og test i Faglighed, test og evalueringskultur

geografi Evaluering og test i Faglighed, test og evalueringskultur Faglighed, test og evalueringskultur Joan Bentsen Søren Witzel Clausen Jens Peter Møller Birgitte Lund Nielsen Henrik Nørregaard Evaluering og test i geografi Indhold Forord 5 Test i geografi og skolens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Under overskriften Fagligt sjusk om venstrefløj

Under overskriften Fagligt sjusk om venstrefløj 82 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Herfra min verden går svar til Knud Holt Nielsen Af Rasmus Mariager Under overskriften Fagligt sjusk om venstrefløj og protestbevægelser under den kolde krig bragte Arbejderhistorie

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Hver fjerde unge ledig står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Hver fjerde unge ledig står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 17. december 2013 ANALYSE Af Erik E. Simonsen Hver fjerde unge ledig står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver fjerde af alle ledige under 30 år står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Det samme

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Respektfuld og empatisk kommunikation. handlingsorienterede værdierv

Respektfuld og empatisk kommunikation. handlingsorienterede værdierv Respektfuld og empatisk kommunikation Et oplæg g om nærvn rværende rende og handlingsorienterede værdierv En grundsætning Jeg kan ikke ikke-kommunikere Du kan ikke ikke-kommunikere Gefion, 18. marts 2009

Læs mere

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED Frivilligpolitik - Social og Sundhed 2016 /2 Ollerup Plejecenter Vi vil Frivillighed i Svendborg Kommune Den første frivilligpolitik udkom i 2009. Her blev grundstenen til det

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Flemming Jensen. Parforhold

Flemming Jensen. Parforhold Flemming Jensen Parforhold Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V.

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Warszawa Universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Warszawa Universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Warszawa Universitet Land: Polen Periode: Fra: 17.02 2014 Til: 30.06 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune Idrætspolitik for Esbjerg Kommune 2011-2014 Forord Esbjerg er en af de førende idrætskommuner, hvad angår talentudvikling, tilskudsordninger og gode fysiske faciliteter. Denne nye idrætspolitik præsenterer

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Regeringens vækstpakke blev en fuser

Regeringens vækstpakke blev en fuser Regeringens vækstpakke blev en fuser Nye tal fra Finansministeriet viser, at de offentlige investeringer kun vokser med godt 14 pct. i 2009 og 2010. Det er under halvdelen af, hvad finansminister Claus

Læs mere

Dansk Arbejdstilsyn er Nordens største

Dansk Arbejdstilsyn er Nordens største 6. oktober 2011 ARTIKEL Af David Elmer Dansk Arbejdstilsyn er Nordens største Rekordmange inspektører og kontrolbesøg samt et budget, der er steget med over 40 procent siden 2004, det er virkeligheden

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

MANGFOLDIGHED, MAGT OG MINORITETER

MANGFOLDIGHED, MAGT OG MINORITETER 88 mm MANGFOLDIGHED, MAGT OG MINORITETER handler om væsentlige temaer, tanker og diskussioner, som danner grundlaget for forståelsen af minoritetsbegrebet og minoriteters eksistensvilkår. Bogens røde tråd

Læs mere

Socialisme og kommunisme

Socialisme og kommunisme Forskellen Socialisme og kommunisme Socialismen og kommunismen er begge ideologier, der befinder sig på den politiske venstrefløj, og de to skoler har også en del til fælles. At de frem til 1870'erne blev

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December/januar

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Kommunikationsteori en grundbog. Kapitel 2. Kommunikation hvad er det? State of the art et forsøg på en fragmenteret status

Kommunikationsteori en grundbog. Kapitel 2. Kommunikation hvad er det? State of the art et forsøg på en fragmenteret status Kapitel 2 Kommunikation hvad er det? State of the art et forsøg på en fragmenteret status Nedenfor er opført en række spørgsmål, som er tænkt anvendt dels som en mulighed for at reflektere over indholdet

Læs mere

Pinsedag Joh. 14,15-21; Jer. 31,31-34; Apg. 2,1-11 Salmer: 290, 300, 283-291,292 (alterg.), 298

Pinsedag Joh. 14,15-21; Jer. 31,31-34; Apg. 2,1-11 Salmer: 290, 300, 283-291,292 (alterg.), 298 Pinsedag Joh. 14,15-21; Jer. 31,31-34; Apg. 2,1-11 Salmer: 290, 300, 283-291,292 (alterg.), 298 Lad os bede! Kære hellige ånd, tak fordi Du er hos os som vor ledsager gennem livet. Vi beder dig: bliv hos

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014 HistorieLab http://historielab.dk Historiebrug Date : 1. oktober 2014 I en række blogindlæg vil Jens Aage Poulsen præsentere de tre hovedfokusområder for de nye læringsmål i historiefaget. Det første indlæg

Læs mere

Antisemitisme i Danmark?

Antisemitisme i Danmark? Arbejdsrapporter fra DCHF 5 Antisemitisme i Danmark? Forskningsseminar den 2. marts 2001 Red.: Michael Mogensen Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Læs mere

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Unge med en psykisk sygdom efterlyser større opmærksomhed og støtte fra lærerne på skoler og uddannelsesinstitutioner. Det viser en rundspørge foretaget for EN

Læs mere

Advarsel til kommunerne Pas på det administrative underskud

Advarsel til kommunerne Pas på det administrative underskud Advarsel til kommunerne Pas på det administrative underskud 1 Hvad er et administrativt underskud? 2 Hvorfor vokser underskuddet? 3 Hvem betaler prisen? 4 Hvad kan der gøres i kommunen? 1 Hvad er et administrativt

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Introduktion. Rigtig god fornøjelse. Introduktion

Introduktion. Rigtig god fornøjelse. Introduktion Folkeskolen Introduktion Introduktion Socialdemokratiet blev stiftet i 1871. Partiet bliver sammen med Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre kaldt for de "fire gamle partier". Disse

Læs mere

Rigsrevisionen hvad er det? Rigsrevisionen. Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K. Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15

Rigsrevisionen hvad er det? Rigsrevisionen. Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K. Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 Rigsrevisionen Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 www.rigsrevisionen.dk rr@rigsrevisionen.dk Rigsrevisionen hvad er det? rigsrevisionen Rigsrevisionen hvad er

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Hou Lokalhistoriske Arkiv fylder 5 år, den 8.september 2016

Hou Lokalhistoriske Arkiv fylder 5 år, den 8.september 2016 Hou Lokalhistoriske Arkiv fylder 5 år, den 8.september 2016 Netop nu, hvor sæsonen skydes i gang for den kommende vinter, kan vi gøre status over de første 5 år. Vi har nået meget på de 5 år, først og

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Realkredittens udlån er godt sikret

Realkredittens udlån er godt sikret NR. 3 MAJ 2016 Realkredittens udlån er godt sikret Over 99 pct. af realkredittens udlån er dækket ind af pant i låntagernes ejendomme. Den sidste procent skyldes udlån med pant i ejendomme, som er faldet

Læs mere

Videns anvendelse og indflydelse i dansk hastighedspolitik. Claus Hedegaard Sørensen

Videns anvendelse og indflydelse i dansk hastighedspolitik. Claus Hedegaard Sørensen Videns anvendelse og indflydelse i dansk hastighedspolitik Claus Hedegaard Sørensen Viden i hastighedspolitikken Hastighed er et vigtigt aspekt af trafiksikkerhed. Påvirkning af trafikanternes hastighed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Peter Lindholm

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015 Lektor Institut for Statskundskab Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: shp@sam.sdu.dk Telefon: 65502130 Publikationer Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Hhx Samfundsfag

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Holdninger til Bestyrelsens Aktieejerskab Et Survey.

Holdninger til Bestyrelsens Aktieejerskab Et Survey. 12. maj 2014 ST Holdninger til Bestyrelsens Aktieejerskab Et Survey. I dette notat fremlægges resultater af en spørgeundersøgelse blandt medlemmer af Foreningen til Udvikling af Bestyrelsesarbejde i Danmark

Læs mere

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Indhold Formål:...2 Organisatorisk forankring:...2 Projektstyring:...2 Økonomi...2 Særlige afsatte puljemidler...2 Eksterne aktiviteter:...3

Læs mere

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Serviceniveau for Ledsagelse efter 85 i Serviceloven Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Til borgere, pårørende og medarbejdere på handicapområdet

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 1. maj 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

07-10-2015. Kommunernes udvikling og fremtidige udfordringer. At bygge den mentale bro. Tankegang og pointer

07-10-2015. Kommunernes udvikling og fremtidige udfordringer. At bygge den mentale bro. Tankegang og pointer Møde om samarbejde mellem Holstebro og Struer Kommuner Kommunernes udvikling og fremtidige udfordringer Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, leder af MPM, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING 1 DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING ER UDGIVET AF 2013 GENOPTRYKT 2016 TAK TIL DE MANGE FRIVILLIGE, DER HAR GIVET INPUT OG KOMMENTARER

Læs mere

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Så er vi kommet til dagens højdepunkt, som jeg ved, alle har glædet sig til. Ja, jeg joker, og faktisk også lidt med urette. For jeg ser de vedtægtsændringer, som

Læs mere

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM)

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Uanmodede henvendelser.... 3 3. Nærmere om samtykke til henvendelse.... 7 3.1. Krav om forudgående samtykke...

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Historie Formål for fagets historie Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne

Læs mere

Talentstrategi 2016 2019

Talentstrategi 2016 2019 Kunst Kultur Sport Talentstrategi 2016 2019 KUNST KULTUR - SPORT Strategi for talentudvikling i Næstved Kommune 2016 2019 FORMÅL Strategiens formål er at styrke børn og unges muligheder for at udvikle

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

i Akutmodtagelsen på AAUH

i Akutmodtagelsen på AAUH Fremtidens Tryghedsskabende Patientstue har til formål at forbedre oplevelsen for patienter og personale under behandlingen. i Akutmodtagelsen på AAUH Tanken bag det nye koncept er, at gøre de fysiske

Læs mere

Kvindelige meningsdannere

Kvindelige meningsdannere 2016 Kvindelige meningsdannere - for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk - med særlig fokus på kommunikation i fagbevægelsens demokrati- og på kongres. Baggrund: Fagbevægelsen og samfundet mangler

Læs mere

Vejledning i ny skrivemåde

Vejledning i ny skrivemåde Vejledning i ny skrivemåde Indholdsfortegnelse Forord Modtagerorienteret skrivning hvordan griber du det an? 1. Dit indledende afsnit 2. Underoverskrifter 3. Emnesætninger 4. Sådan kan dit sprog støtte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Information om eksamen i Almen Studieforberedelse AT 2015 Redaktion Nina Jensen Vigtige datoer: 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emnet og det såkaldte ressourcerum,

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Det talte ord på samrådet gælder

Det talte ord på samrådet gælder Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om øremærket barsel til mænd og barsel for mandlige ministre, samrådsspørgsmål

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere