OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen... 3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven... 6 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Den aktive beskæftigelsesindsats Opfølgningsrapporten indeholder således resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og den aktive beskæftigelsesindsats. Desuden gives et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. I forlængelse heraf rejses nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer, udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt for hele landet. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Frederikshavn. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikshavn: I juli modtog i personer, svarende til 19,0% af befolkningen i Frederikshavn Kommune, en forsørgelsesydelse. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 4,1% på et år. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning, ses at antallet af borgere, der modtager en forsørgelsesydelse, også er steget med 4,1%. Frederikshavn skiller sig blandt ud fra udviklingen i Nordjylland ved at have en markant større stigning i antal a- dagpengemodtagere og n mindre stigning i antallet på kontant- og starthjælp. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Frederikshavn har haft en stor en stigning i antal a-dagpengemodtagere i juli sammenlignet med juli. Hvordan vurdere jobcentret udviklingen i antal dagpengemodtagere fremover? Hvilke tendenser ser jobcentret p.t. på arbejdsmarkedet i Frederikshavn kommune? Opsamling på drøftelser mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om den samlede målgruppe i jobcentret. Antallet af dagpengemodtagere har været faldende igennem året. I forhold til de store varslingssager er det sådan, at en del medarbejdere fra MAN har fået forlænget deres ansættelse i en periode. Generelt er der en vis optimisme i forhold til udviklingen i beskæftigelsen, men alligevel er der risiko for en stigende ledighed mod årets slutning. 3

4 Antallet af personer under revalidering er faldet klart i løbet af det rullende år. Jobcentret forsøger at finde tilbud, der gør, at færre når frem til at komme i revalidering. Der bruges primært virksomhedsrevalidering og i mindre grad uddannelsesrevalidering, hvad der betyder, at nogle af de potentielle til denne model midlertidigt er placeret på kontanthjælp eller på sygedagpenge. Jobcentret arbejder med en oprydning i de mange forskellige ydelser med det formål at sikre den enkelte den korrekte placering. I forhold til det afsluttede Deloitte-projekt på sygedagpengeområdet har jobcentret i begrænset omfang implementeret anbefalingerne. 4

5 Oversigt: Fuldtids personer Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Frederikshavn jul-09 jul-10 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge , ,2 14,9% 3,5 9,4% Kontant- og starthjælp , ,7 5,2% 2,7 7,3% Introduktionsydelse 32 0,1 24 0,1-25,0% 0,1 19,1% Revalidering 153 0, ,3-22,2% 0,4-1,6% Forrevalidering 34 0,1 21 0,1-38,2% 0,1-6,9% Sygedagpenge , ,4-4,7% 2,2-9,7% Ledighedsydelse 221 0, ,6 3,2% 0,4 11,2% Fleksjob 688 1, ,7 1,5% 1,6 0,6% Førtidspension , ,0 4,3% 6,8 1,1% Ydelsesgrupper i alt , ,0 4,1% 17,9 2,1% Uden førtidspension , ,0 4,1% 11,1 2,8% Tabellen viser: I juli modtog i personer, svarende til 19,0% af befolkningen i Frederikshavn Kommune, en forsørgelsesydelse. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 4,1% på et år. Tages førtidspensionisterne ud af denne beregning, giver det også 4,1%. Det er en lidt større stigning end i Nordjylland som helhed, hvor antallet af personer, der modtager en forsørgelsesydelse (bortset fra førtidspensionerne), er steget med 2,8%. Stigningen i Frederikshavn kommune skyldes primært en vækst i antallet af A-dagpengemodtagere og personer på førtidspension. Stigningen i antallet af personer på A-dagpenge er større end i Nordjylland som helhed, mens stigningen for kontant- og starthjælp er lidt mindre. 5

6 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavns resultater vedr. mål 1: I juli var der 799 personer i arbejdskraftreserven i Frederikshavn Kommune, hvor Beskæftigelsesplanens mål for december er Arbejdskraftreserven er efter en kraftig stigning fra oktober til marts, hvor det toppede med 1.135, begyndt at falde. 39% af de ledighedsberørte i Frederikshavn er i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven er steget med 28% fra juli til juli. Stigningen er større end i Nordjylland (26%) og i hele landet (32%), og i klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 6% til en på 94%. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er forklaringerne på de store forskelle i udviklingen for dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere? Hvordan ser I på den kommende udvikling på arbejdsmarkedet og muligheden for at begrænse stigningen i antal personer i arbejdskraftreserven? Kan det lave tal fastholdes året ud? Opsamling på drøftelser mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven for de forsikrede er ikke faldet så kraftig som for kontanthjælpsmodtagere, idet der har været store afskedigelsesrunder, hvilket næsten udelukkende har omfattet de forsikrede. Det er forventningen, at arbejdskraftreserven vil blive ved med at falde et stykke tid endnu. Alle ledige over 30 henvises til samtaler i a-kasserne som et led i samarbejdet med LO. Efter 26 uger er det så jobcentret, der giver dem tilbud. Effekten af samarbejdet er endnu ikke målt. Jobcenteret orienterede om, at det så frem til også at kunne bruge midler fra Globaliseringspuljen i bestræbelserne for at opkvalificere de ledige til erhvervsområder i vækst. 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 6

7 1. Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Juli - juli. Frederikshavn Antal Kilde: 0 Juli Aug Sep Okt Nov Dec Frederikshavn Mål BP Mål BP Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at arbejdskraftreserven begrænses til personer i december. I juli var der 799 personer i arbejdskraftreserven i Frederikshavn Kommune, som således allerede nu er langt under målet. Arbejdskraftreserven steg ganske kraftigt fra september til marts, hvorfra faldet begyndte. 7

8 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Juli 80% 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% Kilde: 0% I alt 39% 46% 46% 40% 46% 47% 49% 41% 38% 38% 45% 45% 39% 42% A-dagpenge 36% 37% 44% 34% 42% 42% 40% 38% 37% 36% 40% 41% 36% 36% Kontant- og starthjælp 58% 69% 52% 63% 59% 67% 63% 61% 45% 54% 59% 58% 56% 61% Lolland Frederikshavn Bornholm Guldborgsund Haderslev Kalundborg Langeland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg NJ DK 39% af de ledighedsberørte i Frederikshavn er i arbejdskraftreserven. Andelen er næsten identisk med tallet for hele landet og lig med det nordjyske tal. Det ligner tallet for mange af de øvrige jobcentre. 39% af dagpengemodtagerne er i arbejdskraftreserven. Her ligger Frederikshavn også tæt på de øvrige jobcentre og Nordjylland og hele landet. 58% af kontant og starthjælpsmodtagerne er i arbejdskraftreserven. Også her ligner Frederikshavn de øvrige. 8

9 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Juli - juli 120% 100% 80% 60% Procent 40% 20% 0% -20% Kilde: w w w.jobindsats.dk -40% I alt 28% 6% 35% 55% 94% 67% 33% 38% 26% 53% 50% 22% 26% 32% A-dagpenge 36% 4% 68% 60% 97% 57% 39% 45% 48% 59% 67% 74% 30% 46% Kontant- og starthjælp 3% 9% -5% 47% 87% 100% 27% 14% -31% 29% 27% -24% 13% 13% Lolland Frederikshavsund Bornholm Guldborg- Haderslev Kalundborg Langeland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg NJ DK Arbejdskraftreserven er steget med 28% fra juli til juli. Stigningen er højere end for hele landet og Nordjylland, mens udviklingen i de sammenlignelige jobcentre varierer fra 6% til 94%. Der har været en lidt større stigning for dagpengemodtagere, 36% end i Nordjylland, er helt oppe på en stigning på 97%. Frederikshavn har haft en beskeden stigning, 3%, i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, mens Nordjylland og hele landet har haft en stigning på 13%. 9

10 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavns resultater vedr. mål 2: I juni var der 462 sygedagpengeforløb over 26 uger, hvilket er under beskæftigelsesplanen på 480. Frederikshavns andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 29%, hvilket er på niveau med hele landet og i Nordjylland. Frederikshavn har oplevet et fald på 6% fra juni til juni, hvilket er på niveau med Nordjylland og bedre end for hele landet. Udsvinget i klyngen er ikke stor. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Der har været et næsten uændret antal personer i et længerevarende sygedagpengeforløb de seneste måneder med januar som det laveste i. Hvordan ser jobcentret udfordringerne på sygedagpengeområdet? Kan der gøres noget for at nedbringe antallet yderligere? Opsamling på drøftelser mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om sygedagpengeforløb over 26 uger. Jobcentret har en strategi med at afvise dem, hvor det ikke er tydeligt, at de er uarbejdsdygtige. En del men ikke alle vender så senere tilbage med en fyldestgørende lægeerklæring. Jobcentret arbejder på fortsat at nedbringe antallet af de langvarige syge-dagpengeforløb bl.a. via viden fra projekt fra Satspuljen for syge med problemer med bevægeapparatet. Projektafdelingen får personer overført og vurderer arten af tilbud til dem. Antallet af deltidssygemeldinger er stigende. 10

11 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Frederikshavn Antal forløb over 26 uger Kilde: 0 Juni Juli Aug Frederikshavn Mål BP Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Mål BP Af beskæftigelsesplan fremgår det, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal være nedbragt til 480 personer i december. I juni var der 462 forløb over 26 uger. 11

12 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. Juni 40% 35% 30% 25% Procent 20% 15% 10% 5% Kilde: w w w.jobindsats.dk 0% Andel ifht. alle sygedagpengeforløb Lolland 29% 36% 36% 29% 32% 32% 29% 26% 28% 31% 21% 34% 30% 31% Frederikshavn Bornholm Guldborgsund Haderslev Kalundborg Langeland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg NJ DK Frederikshavns andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 29%. Frederikshavn ligger altså på niveau for både Nordjylland og hele landet. I klyngen varierer andelen af de længerevarende sygedagpengeforløb ikke ret meget. 12

13 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. Juni - juni 25% 20% 15% 10% 5% Procent 0% -5% -10% -15% -20% -25% Kilde: w w w.jobindsats.dk Lolland Udvikling -6% -3% 22% -5% -9% -10% -22% 12% 8% -8% -9% 2% -7% -3% Frederikshavsund Bornholm Guldborg- Haderslev Kalundborg Langeland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg NJ DK Frederikshavn har oplevet et fald på 6% fra juni til juni. Frederikshavn har altså haft et fald på niveau med Nordjylland, mens tallet for hele landet er 3%. I klyngen varierer udviklingen i de længerevarende sygedagpengeforløb fra et fald på 22% i Lolland til en stigning på 22% i Guldborgsund. 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Frederikshavns resultater vedr. mål 3. I juli var der 728 unge under 30 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge. Beskæftigelsesplanens mål for december er 948. Fra juli til marts skete der en stigning i antallet af unge under 30 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge. Fra marts til juli er det sket et samlet fald til de 728 personer i juli. I juli var der 114 unge kontanthjælpsmodtagere mv. under 30 år matchet 1, dvs. jobklar. 252 personer er matchet 2 og vurderes dermed indsatsklar, og 45 er matchet 3 og er dermed midlertidig passiv Fra juli til juli har der været en samlet stigning i antal unge på 8%. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Ledigheden blandt de unge udgør en særlig udfordring for beskæftigelsesindsatsen. Hvad er Jobcentrets fremadrettede strategi for at reducere ledigheden blandt de unge både jobklare, indsatsklare samt midlertidig passive? Der er 297 unge i Frederikshavn, der vurderes at have problemer ud over ledighed og hele 45, der er vurderet midlertidig passive, og antallet har været stigende de seneste måneder. Hvad er forklaringen på den bratte stigning for denne gruppe i juni og juli måned? Hvilken indsats tilbydes de unge langt fra arbejdsmarkedet i Frederikshavn kommune? Opsamling på drøftelser mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om ungeindsatsen. Et projekt med at etablere et overordnet ungeteam på tværs af forvaltningerne afløses nu af en mindre omfattende model inden for beskæftigelsesområdet. Det er en fejl, at en række gravide er blevet placeret i Match3. Det er man ved at ændre. Måske skyldes en del af faldet i ungeledigheden i sommerperioden midlertidige job i turistindustrien, så der er risiko for, at de, der ikke fik søgt ind på en uddannelse, vil optræde som ledige i årets sidste måneder. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 14

15 Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. Juli - juli. Frederikshavn Antal Kilde: 0 Juli Aug Sep Okt Nov Dec Frederikshavn Mål BP Mål BP Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at i december skal antallet af fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år være nedbragt til 948 personer. I juli var der 728 unge under 30 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge. Fra juli til marts skete der en stigning i antallet i målgruppen. Fra marts til juli er der for hver måned et fald. 15

16 2: Unge på kommunale ydelser og arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på kontanthjælp mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Frederikshavn Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Juli Aug Sep Okt Nov Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli I juli var der 114 unge kontanthjælpsmodtagere mv. under 30 år matchet 1, dvs. jobklar. 252 personer er matchet 2 og vurderes dermed indsatsklar, og 45 er matchet 3 og er dermed midlertidig passiv Fra juli til juli har der været et fald i antal jobklare unge på 17 personer, mens antallet af indsatsklare unge er stort set uændret fra juli til juli. Også antallet af midlertidig passive unge er stigende, fra 15 unge i juli til 46 unge i juli efter at tallet havde været helt nede på 6-8 i fire måneder. 16

17 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsledige under 30 år opgjort på ydelse. Juli - juli 120% 100% 80% Procent 60% 40% 20% 0% Kilde: w w w.jobindsats.dk I alt 8% 24% 11% 21% 30% 52% 11% 21% 16% 16% 24% 12% 8% 15% A-dagpenge 14% 8% 34% 21% 98% 73% 7% 58% 26% 19% 43% 39% 9% 23% Kontanthjælp mv. 4% 28% 5% 20% 11% 45% 12% 8% 9% 14% 16% 4% 8% 12% Lolland Frederikshavn Bornholm Guldborgsund Haderslev Kalundborg Langeland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg NJ DK Fra juli til juli har der været en samlet stigning i antal unge på 8%. Denne stigning er over klart over gennemsnittet for hele landet og på niveau med Nordjylland. Frederikshavn har den laveste stigning i klyngen. Antallet af unge på dagpenge er steget med 14%, hvor tallet for Nordjylland kun er 9%, og hele landets tal er en stigning på 23%. I klyngen varierer udviklingen mellem et fald på 7% i Lolland til en stigning på 98% i Kalundborg. Antallet af unge på kontanthjælp mv. er steget med 4%. Det er det laveste tal af alle.. 17

18 Den aktive beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministeren har i sommeren sat ekstra fokus på jobcentrenes aktivering af borgere på offentlig forsørgelse. I dette afsnit sættes der derfor fokus på omfanget af aktivering for a-dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere, samt hvilke tilbud der oftest benyttes til aktivering. Målet med den aktive beskæftigelsesindsats er desuden, at mindske antallet af borgere der modtager passiv forsørgelse, da forskning viser, at en aktiv indsats bringer ledige hurtigere ud af offentlig forsørgelse. På den baggrund indgår der ligeledes en måling, der viser, hvor stor en andel af de længerevarende ledige der ikke har deltaget i et tilbud det seneste år. Sammenfatning af analysen af personer: I Frederikshavn har antallet af dagpengepersoner i aktivering været stigende hen over det seneste år, mens der er tale om et fald for kontant- og starthjælpsmodtagerne. I Frederikshavn deltager aktiverede dagpengemodtagere i størst udstrækning i vejledning og opkvalificering, efterfulgt af offentlig ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik. For kontant- og starthjælpsmodtagere er det altdominerende redskab vejledning og opkvalificering. Frederikshavn adskiller sig ikke markant fra Nordjylland og hele landet i forhold til passivandel for a-dagpenge og de to grupper af kontant- og starthjælp. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Aktiveringsindsatsen er sat på som særskilt punkt på dagsordenen. 18

19 1: Udvikling i antal aktiverede personer I juli var 602 personer på a-dagpenge og 424 personer på kontant- og starthjælp i en beskæftigelsesrettet aktivitet. Aktivering. Antal aktiverede personer. Juli - juli. Frederikshavn Antal personer Kilde: w w w.jobindsats.dk Juli Aug Sep Okt Nov A-dagpenge Kontant- og starthjælp Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Antallet af personer på a-dagpenge i en aktivitet er steget kraftigt over det seneste år fra 438 i juli til 602 i juli. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere er fra juli og frem til juli faldet fra 547 personer til

20 2: Tilbud og gennemsnitlig varighed Antal A-dagpenge Juli Gnst. varighed (uger) Kontant- og starthjælp Juli Antal Gnst. varighed (uger) Udvikling Juli -juli Dagpenge Kontant- og starthjælp Vejledning og opkvalificering 241 2, ,7 32% -28% Privat ansættelse med løntilskud 61 4,1 12 4,4 259% -29% Offentlig ansættelse med løntilskud 214 4,4 12 3,5 18% 1200% Virksomhedspraktik 79 2,3 47 2,6 126% 21% Voksenelever fra ledighed 17 4,4 13 4,2-37% -7% Tilbud i alt 602 3, ,1 37% -22% Anm: Tilbud i alt er ikke fuldstændig overensstemmende med summen af de enkelte tilbud. 3 Tabel viser: I Frederikshavn deltager de aktiverede dagpengemodtagere i størst udstrækning i vejledning og opkvalificering, efterfulgt af offentlig ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik. For kontant- og starthjælpsmodtagere er det altdominerende redskab vejledning og opkvalificering. Den gennemsnitlige varighed på deltagelse i tilbud er 3,5 uger for dagpengemodtagerne og 2,1 uge for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Antallet af personer der deltager i tilbud, er det seneste år steget med 37% for dagpengemodtagerne og faldet med 22% for kontant- og starthjælpsmodtagerne. For dagpengemodtagerne er den største procentvise stigning sket i antal personer, der deltager i privat ansættelse med løntilskud og i virksomhedspraktik. For kontanthjælps- og starthjælpsmodtagerne er der en voldsom procentvis udvikling for offentlige ansættelse med løntilskud, men det drejer sig altså kun om et faktisk tal på Når man opgør på antal (unikke) personer kan underopdelingerne ikke summeres i forventning om at få den angivne sum, fordi jobindsats i målingen har valgt i totalen kun at tælle folk een gang uanset om de har deltaget i flere typer af tilbud i samme periode 20

21 3: Passivandele Målet med den aktive beskæftigelsesindsats er bl.a., at borgere ikke går passive, når de modtager offentlig forsørgelse. Forskning viser, at en aktiv indsats bringer borgere hurtigere fra offentlig forsørgelse og i beskæftigelse. I nedenstående figur ses, hvor stor en andel af de længerevarende ledige 4, der ikke har været i en aktivitet inden for det seneste år. Passivandel. A-dagpenge juli og kontant- og starthjælp juli. Frederikshavn 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 Antal 10,0 Kilde: w w w.jobindsats.dk 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 A-dagpenge 2,6 1,2 1,2 0,3 4,0 0,0 0,3 0,0 0,8 1,7 0,2 1,4 3,0 2,8 Kontant- og starthjælp; matchgruppe 1 6,3 11,2 5,4 2,8 6,2 0,0 4,1 6,3 7,7 5,5 7,1 1,8 8,5 7,9 Kontant- og starthjælp; matchgruppe 2 11,5 8,5 17,5 15,7 15,7 9,2 6,2 12,9 4,2 1,0 5,7 2,6 10,0 12,2 Lolland Frederikshavsund Bornholm Guldborg- Haderslev Kalundborg Langeland Norddjurs Nyborg Randers Slagelse Vordingborg NJ DK I Frederikshavn var passivandelen for a-dagpengemodtagerne i juli på 2,6%, hvilket er niveauet for Nordjylland og hele landet. Andelen varierer i klyngen fra de 0,3% i til 4%.. Passivandelen for kontant- og starthjælpsmodtagere er generelt højere end for a- dagpengemodtagerne. Andelen er i Frederikshavn 6,3 for kontant- og starthjælpsmodtagere matchet 1 (jobklar), mens den er 11,5% for dem, der er matchet 2 (indsatsklare). Til sammenligning er andelen for de samme målgrupper henholdsvis 8,5% og 10% i Nordjylland. 4 Personer, der har modtaget a-dagpenge i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, men som ikke har modtaget aktivering inden for perioden på 65 uger indgår i målingen, som personer uden aktivering. 21

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER Marts 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSKRAFTRESERVEN 1 Beskæftigelsesministerens mål 1 EN NY CHANCE TIL ALLE

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007 Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KOLDING JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

IKAST-BRANDE JOBCENTER

IKAST-BRANDE JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse.

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Dette notat er udarbejdet som en halvårlig orientering af det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere