Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter"

Transkript

1 Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014

2 1 Formål Dette notat vedrører erfaringerne med den eksperimenterende metode, blandt de deltagere, der har besvaret et spørgeskema i Uddannelseslaboratoriets spørgeskemaundersøgelse, gennemført i marts Formålet er at belyse hvilke erfaringer, de eksperimentdeltagere der har besvaret spørgeskemaet, har fået med den eksperimenterende metode og tænkning i arbejdet med uddannelseseksperimenterne. Dette er væsentligt, da et af Uddannelseslaboratoriets ambitioner er at skabe en forandringskultur fra udviklingsprojekter til uddannelseseksperimenter, til gavn for elever og studerende. Visionen er, at institutionerne fremadrettet, frem for blot at arbejde med udviklingsprojekter, i højere grad arbejder eksperimenterende, hvilket blandt andet indebærer et fokus på hypoteseafprøvning og evaluering af aktioner. Desuden vurdering og eventuel implementering af resultater i egen organisation, og sidenhen på tværs af andre organisationer. 2 Evalueringens datagrundlag Der er i alt 309 eksperimentdeltagere, der har modtaget et spørgeskema. Heraf har 150 gennemført undersøgelsen. Dette giver en besvarelse på 48 %. Selvom en højere svarprocent havde været ønskværdigt, vurderes svarprocenten dog som høj nok til at give et indblik i deltagernes erfaringer med den eksperimenterende metode. Der er dog en lille skævhed i fordelingen af svar fra partnerinstitutioner, som illustreret i figur 1 nedenfor. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Besvarelsesprocent fordelt på partnerinstitutionerne 64% 64% 59% 57% 49% 40% 42% 30% 25% UU TEC SOSU C Rigshosp. Metropol KEA HRU DTU CPH WEST Figur 1 Figuren viser, at blandt deltagerne fra UU, SOSU C, KEA og CPH West, er der imellem 57 og 64 pct. der har besvaret spørgeskemaerne. Blandt TEC, Metropol og Rigshospitalet ligger svarprocenten på hhv. 49, 42 og 40 pct. Den laveste svarprocent findes blandt HRU og DTU Diplom, hvor henholdsvis 30 og 25 pct. af deltagerne har besvaret undersøgelsen. Der er således nogle af partnerne, der bidrager i relativt højere grad til undersøgelsen end andre. Dog er spørgeskemaerne anonymiseret, så det er således ikke muligt at tilbageføre svarene til den pågældende institution.

3 3 Opsummering af hovedpointer fra spørgeskemaundersøgelsen I det følgende præsenteres undersøgelsens delkonklusioner. For en uddybning af disse, henvises til Uddannelseslaboratoriets Intern Evaluering af arbejdet med den eksperimenterende metode. Alle følgende analyser, baserer sig på svarene fra de 150 spørgeskemadeltagere. 3.1 Andele, der har arbejdet med den eksperimenterende metode og fundet den nyttig I det følgende præsenteres undersøgelsens konklusioner. I figuren nedenfor, illustreres antallet af deltagere der angiver at have arbejdet med de forskellige dele af den eksperimenterende metode dele, samt antallet der har oplevet arbejdet som nyttigt for uddannelseseksperimenternes udvikling. 1 Andel der har arbejdet med følgende dele af den eksperimentelle metode (pct.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 79% 86% 73% 63% 66% 65% 31% 27% Figur 2 1 I spørgeskemaet er deltagerene blevet spurgt om deres holdning på en skala fra 1-5, hvor 1 repræsenterer Meget enig og 5 meget uenig. I de tilfælde hvor deltageren har angivet niveau 4 og 5, fortolkes dette som at deltageren er enig i at metoden har været nyttig for arbejdet med uddannelseseksperimenter.

4 Overordnet, tegner der sig et mønster bestående af fire dele: formulering af udfordring, hypotese og aktioner, planlægning af aktioner, planlægning af evaluering samt planlægning af udbredelse og formidling af resultater: 79 pct. eller flere af deltagerene i spørgeskemaundersøgelsen har formuleret en udfordring, en hypotese, samt de aktioner der skal gennemføres i uddannelseseksperimentet. I alt har 73 pct. af deltagerne planlagt selve de aktioner der skal gennemføres i uddannelseseksperimentet. Mellem 63 og 66 pct. af deltagerne, har formuleret rammerne for dataindsamling, lavet en plan for hvordan data indsamles, samt hvornår uddannelseseksperimentets aktioner evalueres. Omkring en tredjedel har formuleret, samt planlagt, hvordan uddannelseseksperimentets resultater kan formidles og udbredes. Resultaterne peger på at deltagerene har været relativt gode til at igangsætte og gennemføre de tre første faser i eksperimenthjulet, hvorimod de kniber gevaldigt med at arbejde med opgaverne i den sidste fase, nemlig spredning og implementering. Taget i betragtning, at Uddannelseslaboratoriet på undersøgelsestidspunktet har arbejdet med uddannelseseksperimenter i 1½ år, er det en meget lav andel af respondenterne, der angiver at deres eksperimentteam har formuleret sig omkring den videre udbredelse af resultater. Dette er et vigtigt opmærksomhedspunkt i det videre arbejde med uddannelseseksperimenterne, da det netop er målsætningen, at uddannelseseksperimentets resultater spredes, i første omgang indenfor organisationen, og til andre aktører sidenhen. De er desuden et en udfordring for visionen om at den eksperimenterende metode i højere grad implementeres på institutionerne. Det lave antal af respondenter, der angiver at have formuleret og planlagt hvordan uddannelseseksperimentets resultater kan formidles og udbredes, kan ses som en indikator på, at de faglige fællesskaber, samt fokus på implementering, ikke står særlig stærkt på de implicerede institutioner. Det er væsentligt at den erhvervede viden fra uddannelseseksperimenternes aktioner, samt evaluering af disse, i højere grad konceptualiseres og formidles videre i organisationen via faglige fællesskaber (og lignende) og ikke smuldrer bort. De deltagere der angiver at have arbejdet med de forskellige dele af den eksperimenterende metode er blevet spurgt om hvorvidt de har oplevet dette som nyttigt for uddannelseseksperimentets fremdrift og udbytte. 2 De følgende procentsatser illustrerer delmængder af de andele der har angivet at have arbejdet med de specifikke dele af metoden: 2 I spørgeskemaet er deltagerene blevet spurgt om deres holdning på en skala fra 1-5, hvor 1 repræsenterer Meget enig og 5 meget uenig. I de tilfælde hvor deltageren har angivet niveau 4 og 5, fortolkes dette som at deltageren er enig i at metoden har været nyttig for arbejdet med uddannelseseksperimenter.

5 Imellem 74 og 80 pct. af de deltagere, der har formuleret udfordring, hypotese og aktioner for uddannelseseksperimentet svarer i undersøgelsen at de er enige eller meget enige i, at dette har været nyttigt for forandringsarbejdet og udbyttet af uddannelseseksperimenterne. 84 pct. af de at deltagere, der har planlagt uddannelseseksperimentets aktioner, mener at dette har været nyttigt for fremdriften i uddannelseseksperimentet, Imellem 76 og 83 af deltagerne mener det har været nyttigt for udbyttet af uddannelseseksperimentetat formulere hvilke data de ville indsamle, planlægge dataindsamlingen og planlægge selve evalueringen. I alt 80 pct. af deltagerne er enige eller meget enige i at det har været nyttigt for arbejdet med formidling og spredning af uddannelseseksperimentets resultater, at disse aktiviteter har været planlagte Blandt de deltagere, der har arbejdet med de forskellige dele af den eksperimenterende metode, er der således relativt mange der har oplevet dette som nyttigt for deres arbejde med uddannelseseksperimenterne. Dette tyder på, at blandt de deltagere, der arbejder med metoden, også oplever den som positiv for uddannelseseksperimentets udvikling. 3.2 Erfaringer med arbejdet med den eksperimenterende metode Der er, blandt spørgeskemadeltagerne, generelt positive tilkendegivelser til den eksperimenterende metode. Blandt andet fremhæves positivt: Muligheden for fornyelse og udvikling af praksis Hypoteseafprøvning Evalueringsteknikker Skriftligt materiale, samt workshops mv. der understøtter processen I arbejdet med den eksperimenterende metode har der også været en række vigtige erfaringer. Ifølge flere deltagere, er et udgangspunkt for et vellykket uddannelseseksperiment at: Uddannelseseksperimentets udfordring og forandringsbehov ligger klart fra starten Processen, inklusiv strategi for evaluering, planlægges grundigt fra start Der er sammenhæng i processen mellem hypoteseafprøvning, aktion og evaluering Der er en konkret plan og forventningsafstemning om hvem der i eksperimentteamet varetager de bestemte opgaver Der er god kommunikation og dialog, både internt i eksperimentteamet, og eksternt med øvrige deltagende aktører En del af målsætningen for arbejdet med uddannelseseksperimenter, er samarbejde om udvikling af nye løsninger, både internt og eksternt i partnerinstitutionen. Deltagernes svar bærer præg af en række positive oplevelser af tværfagligt samarbejde, samt samarbejde med virksomheder. Blandt

6 andet fremhæves nye indsigter og input. Dog kan der også være flere udfordringer, når flere aktører samarbejder om et uddannelseseksperiment. Af barrierer for et vellykket uddannelseseksperiment nævnes blandt andet: Det kan være en udfordring at organisere uddannelseseksperimentet, herunder arbejdsopgaver, koordinering og tidsplanlægning Processen afhænger af engagerede samarbejdspartnere Koordinering af indsatser kan være kompliceret når flere uddannelser og/eller virksomheder inkluderes Det kan være en udfordring at få uddannelseseksperimentet tilpasset i elevernes dagligdag, i tilfælde med praktikperioder Er uddannelseseksperimentet ikke rammesat, kan det være svært for elever/studerende at forholde sig til processen Flere deltagersvar er meget præget af tre temaer: tid, ressourcer og administration. Overordnet er der en række deltagere der peger på at: Det tager tid at udvikle uddannelseseksperimenter og mængden af ressourcer, herunder både tid og konsulentbistand, har stor betydning Det er en udfordring hvis der ikke afsættes tid og ressourcer nok til uddannelseseksperimenterne Der er deltagere der har oplevet at tiden på uddannelseseksperimenterne i højere grad går til dokumentation, frem for egentligt udvikling af uddannelseseksperimenterne Der er deltagere, der har oplevet et for stort dokumentations- og beskrivelsesarbejde forbundet med uddannelseseksperimenterne. Der er desuden deltagere der har oplevet at den eksperimenterende metode har været diffus og uklar, og som har savnet mere konkrete beskrivelser af metodens dele, samt hjælp til evaluering og vidensdeling. Ud fra disse besvarelser, vil Uddannelseslaboratoriet fremadrettet. I dette henseende, er det dog også paradoksalt, at nogle institutioner har haft et markant underforbrug af enheder til kompetenceudviklende aktiviteter. Det er dog ikke muligt at analysere hvorvidt de deltagere, der har oplevet dele af metoden som uklar, har deltaget i Uddannelseslaboratoriets kompetence udviklende aktiviteter. 3.3 Modtagergrupper for resultater De deltagere, der har svaret at de har planlagt hvordan uddannelseseksperimentets resultater formidles og udbredes, er blevet stillet spørgsmålet om hvem de opfatter som vigtigste modtagere af uddannelseseksperimentet. Dette omfatter 41 3 besvarelser, og her fremhæves især: Andre lærere/undervisere/vejledere/ledere Faglige fællesskaber eller tilsvarende Elever/studerende 3 Alle deltagere der i spørgeskemaet har angivet at have lavet en plan for udbredelse af eksperimentets resultater er blevet stillet spørgsmålet. De 41 deltagere har haft tre svarmuligheder hver.

7 Blandt de 41 besvarelser, peger 88 pct. på andre lærere/undervisere/vejledere/ledere som en af de vigtigste modtagere. Dette er meget positivt, da målsætningen med uddannelseseksperimenterne netop er at de nye praksisser spredes og i sidste ende implementeres i andre dele af uddannelsesinstitutionerne. Det er dog påfaldende at de resterende 12 pct. ikke anser denne modtagergruppe som en af de tre væsentligste. Lidt over halvdelen af de 41 besvarelser peger på Faglige fællesskaber (eller tilsvarende) som væsentligste modtagergruppe. Faglige fællesskaber er tværorganisatoriske enheder i organisationerne, der leder en strategisk udviklingsindsats fra udfordring til aktivitet til fornyet praksis. De faglige fællesskaber har således en helt central rolle i organiseringen af det eksperimenterende arbejde, herunder blandt andet at tage stilling til, hvordan uddannelseseksperimenternes resultater fremadrettet skal anvendes i organisationen. At der ikke er flere deltagere der peger på denne modtagergruppe, kan vidne om, at de Faglige Fællesskaber ikke er så stærkt funderet på institutionerne som det var tiltænkt. Dette er et opmærksomhedspunkt, da netop stærke Faglige Fællesskaber, er et afsæt for forandringen fra udviklingsprojekter til uddannelseseksperimenter på partnerinstitutionerne. Knap halvdelen af de 41 deltagerne, peger på elever og/eller studerende som vigtigste modtagergruppe for uddannelseseksperimentets resultater. Dette er positivt, da netop uddannelseseksperimenter i Uddannelseslaboratoriet bliver igangsat med det formål at skabe nye praksisser i samarbejde med elever og studerende. Omkring 40 pct. af de 41 deltagere, peger på eksperimentteamet (det vil sige dem selv) som vigtigste modtager. Formålet med at eksperimentere og udvikle nye praksisser er i høj grad, at eventuelle positive resultater i sidste ende spredes og implementeres i andre dele af institutionen. At en relativ høj andel peger på sig selv som vigtigste modtager, kan vidne om en manglende opmærksomhed på, at formålet med resultaterne er at de spredes og ikke blot forbliver i eksperimentteamets egen praksis. Kun omkring en tredjedel af de 41 deltagere peger på nærmeste leder som en af de vigtigste modtagere. Man kan dermed stille spørgsmålet: er det blot en tredjedel af eksperimentdeltagerne der opfatter deres leder som interesseret i uddannelseseksperimentets resultater? Netop leder, er sammen med de Faglige Fællesskaber et afsæt for spredning og implementering af uddannelseseksperimentets resultater, og det er derfor et opmærksomhedspunkt at der ikke er flere deltagere der peger på disse grupper. Knap en femtedel peger på Uddannelseslaboratoriet, som en af de vigtigste modtagere. Uddannelseslaboratoriets programgrupper, har ansvaret for at lede og styre programindsatserne og sikre at der er den aktivitet, fremdrift, indhold og kvalitet i uddannelseseksperimenterne. Desuden er det i Uddannelseslaboratoriet, at uddannelseseksperimenternes fund analyseres, evalueres og organiseres med henblik på spredning og sidste ende implementeres. Det er derfor en udfordring at laboratoriet ikke i højere grad anses som primær modtager af uddannelseseksperimenternes resultater og beskrivelser.

8 3.4 Udviklede metoder og værktøjer På spørgsmålet om, hvorvidt uddannelseseksperimentets værktøjer, metoder eller modeller er færdigudviklet, svarer 17 deltagere at det er tilfældet, mens 106 deltagere, og derved 74 pct. svarer at de er under udvikling. I alt 27 deltagere ved ikke om deres uddannelseseksperimenter har udviklet værktøjer, metoder eller modeller indenfor den delindsats de arbejder under. Dette ses som udtryk for, at der stadig er et godt stykke vej tilbage for uddannelseseksperimenterne, i forhold til at færdiggøre udviklingen af værktøjer m.m., der kan bidrage til at nå de mål der er formuleret for projektet og programmerne her, samt at dele disse med partnerne og andre interessenter. Det er dog vigtigt at tilføje, at disse besvarelser ikke giver et kvantitativt indblik i antallet af udviklede værktøjer i alt dels fordi det ikke er alle deltagere der har besvaret spørgeskemaet, og dels fordi at der kan være flere deltagere fra det enkelte uddannelseseksperiment, som har besvaret dette spørgsmål.

Spørgeskemaundersøgelse vedr. erfaringer med den eksperimenterende metode. Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen

Spørgeskemaundersøgelse vedr. erfaringer med den eksperimenterende metode. Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen Spørgeskemaundersøgelse vedr. erfaringer med den eksperimenterende metode Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen 1 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering af hovedpointer... 3 2 Anvendelse af eksperimenthjulets

Læs mere

Det eksperimenterende team Forsker-Praktikernetværket 25. november v./ Tove Christensen & Bettina Bach, Uddannelseslaboratoriet

Det eksperimenterende team Forsker-Praktikernetværket 25. november v./ Tove Christensen & Bettina Bach, Uddannelseslaboratoriet Det eksperimenterende team Forsker-Praktikernetværket 25. november 2014 v./ Tove Christensen & Bettina Bach, Uddannelseslaboratoriet Eksperimenterende teams Arbejder sammen om at designe eksperimentets

Læs mere

Evalueringsnotat. Værktøj til systematisk tidlig opsporing af kronisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser på botilbud

Evalueringsnotat. Værktøj til systematisk tidlig opsporing af kronisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser på botilbud Evalueringsnotat Værktøj til systematisk tidlig opsporing af kronisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser på botilbud Udarbejdet juni 2018 af partner Andreas Lindemann, Promentum A/S, for INDHOLD

Læs mere

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Trinmodel målrettet involverede undervisere og eksperimentansvarlige

Læs mere

Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 2 Introduktion til nye evalueringsformer Her beskrives kort fire nye tilgange som et supplement til evaluering

Læs mere

Hvordan kan kommuner understøtte skole-virksomhedssamarbejde?

Hvordan kan kommuner understøtte skole-virksomhedssamarbejde? Hvordan kan kommuner understøtte skole-virksomhedssamarbejde? Hovedpointer fra den nationale kortlægning Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring LÆS DEN FULDE KORTLÆGNING OG MEGET MERE PÅ skoletjenestenetvaerk.dk

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Procesdagbog: Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet

Procesdagbog: Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet 1 Procesdagbog: Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet Den 6. og 7. januar 2014 Metode-camp i Uddannelseslaboratoriet den 6. og 7. januar 2014 henvendte sig til koordinatorer, ambassadører, eksperimentansvarlige

Læs mere

Eksperimenter i undervisningen

Eksperimenter i undervisningen Eksperimenter i undervisningen Erfaringer fra Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Hans Koch, Pædagogisk udviklingskonsulent/lektor Mathilde Jensen, Udviklingskonsulent 02.12.2014 Metropol, København

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

HÅNDBOG TIL EVALUERING OG FORANDRINGSTEORI FOR UDDANNELSESEKSPERIMENTER

HÅNDBOG TIL EVALUERING OG FORANDRINGSTEORI FOR UDDANNELSESEKSPERIMENTER METODESERIE: UDDANNELSESEKSPERIMENTER HVAD, HVORDAN, HVORFOR HÅNDBOG TIL EVALUERING OG FORANDRINGSTEORI FOR UDDANNELSESEKSPERIMENTER DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat Kontor/afdeling SEG Dato 3. juli 2018 Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse J nr. 2018-14137 /mra, hlm Resumé Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Evaluering af Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium. Slutevaluering

Evaluering af Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium. Slutevaluering Evaluering af Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Slutevaluering UDARBEJDET AF: ANJA UGLEBJERG, SISSEL KONDRUP OG FLEMMING PEDERSEN DECEMBER 2014 EVALUERING AF DET ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSESLABORATORIUM

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde

Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Guide til evalueringsdesign med forsøgs og kontrolklasser til evalueringer af uddannelseseksperimenter eller andet forsøgs- og udviklingsarbejde Målrettet koordinatorer og kvalitetsmedarbejdere Udarbejdet

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Transformativ forskning om uddannelseseksperimenter på de erhvervsrettede uddannelser

Transformativ forskning om uddannelseseksperimenter på de erhvervsrettede uddannelser Transformativ forskning om uddannelseseksperimenter på de erhvervsrettede uddannelser Det erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium i Region Hovedstaden danner

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Midtvejsevaluering af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Pixi-udgave

Midtvejsevaluering af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Pixi-udgave Midtvejsevaluering af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Pixi-udgave Udarbejdet af RUC og Team Arbejdsliv for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium KOLOFON MIDTVEJSEVALUERING AF DET ERHVERVSRETTEDE

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Transformativ forskning om uddannelseseksperimenter på de erhvervsrettede uddannelser

Transformativ forskning om uddannelseseksperimenter på de erhvervsrettede uddannelser Transformativ forskning om uddannelseseksperimenter på de erhvervsrettede uddannelser Det erhvervsrettede uddannelseseksperimentarium i Region Hovedstaden danner i perioden 2012 2014 rammen om et eksperimenterende

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst 0 Fællesforvaltning Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2017 Sagsid Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst Notatet er et oplæg til drøftelse af processen mod en ny Vision 2025 for velfærd

Læs mere

Spørgeskemaet blev sendt direkte til alle jobcenterchefer. Den samlede svarprocent på nuværende tidspunkt er på 71 pct.

Spørgeskemaet blev sendt direkte til alle jobcenterchefer. Den samlede svarprocent på nuværende tidspunkt er på 71 pct. N O TAT Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om akutpakken mv. KL har udarbejdet et spørgeskema med en række spørgsmål til alle Jobcenterchefer omkring effekten og implementeringen af akutpakken for

Læs mere

Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte

Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte Programdokument: Datadrevet udvikling af udsatte bydele 1. Baggrund Gladsaxe Kommune har allerede i dag en lang række fagsystemer, der rummer en betydelig viden om kommunens borgere og fysiske forhold.

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Det erhvervsrettede uddannelseslab

Det erhvervsrettede uddannelseslab Det erhvervsrettede uddannelseslab Forsker og praktikerkonference 19.04.2012 Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Stedet hvor vi eksperimenterer Hvem er Det Erhvervsrettede Uddannelseslab- Uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

5.Problemformulering. a. Hvordan bygger apoteket et vellykket samarbejde omkring sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse op med plejehjem?

5.Problemformulering. a. Hvordan bygger apoteket et vellykket samarbejde omkring sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse op med plejehjem? Indhold Resume... 2 1.Projektets baggrund.... 2 2.Formål.... 2 3.Målgruppe.... 2 4. Problembeskrivelse.... 2 5.Problemformulering.... 3 6.Problemstillinger.... 3 7.Valg af dataindsamlingsmetode og enheder....

Læs mere

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser. Rapport

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser. Rapport Forsyningssektoren 2016 Undersøgelse af strategier og tendenser Rapport August 2016 1 Introduktion Pluss har sammen med EY gennemført en spørgeskemaundersøgelse af strategier og tendenser i den danske

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Bilag 1 opsamling af andre forvaltninger og kommuners erfaringer med borgerundersøgelser og -inddragelse

Bilag 1 opsamling af andre forvaltninger og kommuners erfaringer med borgerundersøgelser og -inddragelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 28. august 2018 Bilag 1 opsamling af andre forvaltninger og kommuners erfaringer

Læs mere

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen Dato 15-09-2014 Dok.nr. 73601/14 Sagsnr. 12/13192 Ref. KIOL Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen I forbindelse med Varde Kommunes ledelsesevaluering er datamaterialet fundet gennem

Læs mere

Danske erhvervsskolers sundhedsfremmende indsatser og implementeringskapacitet

Danske erhvervsskolers sundhedsfremmende indsatser og implementeringskapacitet Danske erhvervsskolers sundhedsfremmende indsatser og implementeringskapacitet En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse Charlotte Demant Klinker, Forsker, Ph.d. Anneke Vang Hansen, Videnskabelig Assistent

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Guide EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Det er rart at vide, om en aktivitet virker. Derfor følger der ofte et ønske om evaluering med, når I iværksætter nye aktiviteter. Denne guide er en hjælp til

Læs mere

Om prototypeeksperimenter i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium - en beskrivelse

Om prototypeeksperimenter i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium - en beskrivelse 1 Om prototypeeksperimenter i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium - en beskrivelse Udviklingsgruppen i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 15. april 2012 2 Indhold Indledning... 3 Den eksperimenterende

Læs mere

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2017

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2017 Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren Forsyningssurvey August 2017 INDHOLD Emne Forord Hovedkonklusioner Undersøgelsesresultater Bilag 2 FORORD Pluss og EY har for andet år gennemført

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

POLITISK LEDELSE I DE DANSKE KOMMUNALBESTYRELSER

POLITISK LEDELSE I DE DANSKE KOMMUNALBESTYRELSER POLITISK LEDELSE I DE DANSKE KOMMUNALBESTYRELSER Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer På Kommunalpolitisk Topmøde 2019 stiller vi skarpt på det politiske lederskab i kommunalbestyrelserne. Hvad kendetegner

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler UNDERSØGELSE af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler Rådet for Etniske Minoriteter Marts 2004 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Rådet for Etniske Minoriteter afholdt den 3. maj 2003 en konference

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Uddannelsesplan for Modul 13 - Praktikperiode 3 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Over Vejen Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse. En kortlægning blandt dagtilbudschefer

Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse. En kortlægning blandt dagtilbudschefer Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse En kortlægning blandt dagtilbudschefer INDHOLD Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse 1 Faglig ledelse på dagtilbudsområdet 4 2

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Rundspørgen blev gennemført som en online survey i maj 2018 og var målrettet patienter, der har erfaring med behandling i sundhedsvæsenet.

Rundspørgen blev gennemført som en online survey i maj 2018 og var målrettet patienter, der har erfaring med behandling i sundhedsvæsenet. BAGGRUND Manglende sammenhæng mellem de forskellige sektorer og specialer er en notorisk udfordring i det danske sundhedsvæsen. Patienter bliver mødt med behandlingstilbud, der ikke hænger sammen, og det

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Frivilligundersøgelsen i Sundhed og Omsorg 2018

Frivilligundersøgelsen i Sundhed og Omsorg 2018 Frivilligundersøgelsen i Sundhed og Omsorg 2018 Side 1 af 12 Om undersøgelsen Frivilligundersøgelsen 2018 i Sundhed og Omsorg er foretaget blandt de mange frivillige på lokalcentrene, i plejehjemmene,

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: RekrutteringsService Fyn Platform - Opbygning af platform til koordinering

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Guide. Kom-i-gang. Vær med til at styrke vidensdelingen og fagligheden på tværs af Danmark!

Guide. Kom-i-gang. Vær med til at styrke vidensdelingen og fagligheden på tværs af Danmark! Guide Kom-i-gang Vær med til at styrke vidensdelingen og fagligheden på tværs af Danmark! www.sundeborgere.dk Kom-i-gang Vær med til at styrke vidensdelingen og fagligheden på tværs af Danmark Sunde Borgere,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning Januar 2015 Danmarks Lærerforening har i januar 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i folkeskolen om understøttende

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Analysenotat. Undersøgelse af lektiehjælp og faglig fordybelse i Guldborgsund Kommune

Analysenotat. Undersøgelse af lektiehjælp og faglig fordybelse i Guldborgsund Kommune Nykøbing F. 9/2/2016 Analysenotat Undersøgelse af lektiehjælp og faglig fordybelse i Guldborgsund Kommune Danmarks Lærerforening har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt tillidsrepræsentanter i

Læs mere

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød.

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød. Realiseringsplan 1 I 2019 får Allerød Kommune en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er sket i løbet af 2018, hvor byrådet har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet. En kortlægning blandt dagtilbudschefer

Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet. En kortlægning blandt dagtilbudschefer Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet En kortlægning blandt dagtilbudschefer INDHOLD Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet 1 Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet 2018 4 1.1 Fem overordnede ledelsesmodeller

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Uddannelseslaboratoriets eksperimentværktøjer.

Uddannelseslaboratoriets eksperimentværktøjer. Uddannelseslaboratoriets eksperimentværktøjer. Håndbog til den eksperimenterende tilgangs konkrete metoder. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November 2013 Prototype 1 Viden/handling/praksis,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF SKO- LEBESTYRELSENS AR- BEJDE OG ROLLE I FOL- KESKOLEN I

UNDERSØGELSE AF SKO- LEBESTYRELSENS AR- BEJDE OG ROLLE I FOL- KESKOLEN I Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2018 UNDERSØGELSE AF SKO- LEBESTYRELSENS AR- BEJDE OG ROLLE I FOL- KESKOLEN I 2014-2018 UNDERSØGELSE

Læs mere

Fra eksperiment til talent. Talent for faget 23. november 2015 Tove Christensen og Merete Hende. Formål

Fra eksperiment til talent. Talent for faget 23. november 2015 Tove Christensen og Merete Hende. Formål Fra eksperiment til talent Talent for faget 23. november 2015 Tove Christensen og Merete Hende Formål At vise vejen fra uddannelseseksperiment til ny talentpraksis 1 Udgangspunkt hvad er udfordringen Talent

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere