Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer"

Transkript

1 Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven. Den basale funktionalitet er den samme: Percentilscorer omregnes til en fælles skala for hvert profilområde i de fire læsetest. Metoden til at lægge data ind er den samme. Forskellen ligger i, at der kan vises tre sæt obligatoriske testresultater, samt at præsentationen er målrettet skole-hjem-samarbejdet. I dette tillæg til vejledningen vedr. skole-hjem-udgaven af beregneren beskrives kun det, der adskiller den fra standardudgaven. Den bagved liggende forklaring og beskrivelse af skalaer findes i Vejledningen til standardudgaven. Der er flere årsager til, at skole-hjem-udgaven blev udviklet: Dels et ønske om at kunne vise progressionen grafisk, dels et ønske om at kunne vise progressionen hen over 3 obligatoriske test (2-4-6 eller kl.), og sidst men ikke mindst, at der i særlig grad i forbindelse med skole-hjem-samarbejdet er en udfordring ved, at formidle progression når skolen skal undgå at give detaljerede scorer til forældrene. Vejledningen indeholder fire afsnit og en case, der eksemplificer arbejdet med denne udgave af Beregneren: 1. Hvordan man bruger skole-hjem-udgaven af beregneren (input) Hvordan man læser resultaterne i tabelform (output) Hvad må/skal man gøre til skole-hjem-samtalerne (juridisk og rådgivende) Grafisk visning af klassens og elevernes progression... 4 Case: Eksempel på hvordan Skole-hjem-udgaven af beregneren kan benyttes... 6 Beregneren er et regnearksprogram (Excel2010). For at bruge Beregneren skal man a) kunne benytte basale regnearksfunktioner og b) have adgang til testdata for sine elever. Skole-hjem-udgaven af Beregneren er et regneark med fire faneblade: Forside, Omsætning, Progression - Tabel og Progression - Grafisk. 1. Hvordan man bruger skole-hjem-udgaven af Beregneren (input) Som input kan alene bruges oplysninger om Obligatoriske test inddateres resultater fra frivillige test, vil resultaterne blive misvisende eftersom, den grafiske visning bygger på, at der er to år mellem testresultaterne, og at testen er taget i den obligatoriske periode: Man kan arbejde med to eller tre sæt obligatoriske testresultater (kombinationerne eller kl. eller kun 2 af disse) for den samme gruppe elever. I denne vejledning tages der udgangspunkt i et eksempel, hvor der arbejdes med en 6. klasse, som har taget test i 6. klasse i skoleåret 2013/14, i 4. klasse i skoleåret 2011/12 og i 2. klasse i skoleåret 2009/10. Vejledning_DNT_Progression_v2.1, Skole-hjem-udgaven 1

2 Man starter med (altså modsat standardudgaven af beregneren) at oplyse testklassetrinnet for den senest gennemførte test i toppen af fanebladet Omsætning, se figur 1, her er det 6 (men det kan også være 4. eller 8. klasse). Programmet regner så ud hvilke testresultater, der skal indsættes nedenfor. Der er plads til at indsætte tre sæt testresultater for klassen: o Som test 1 indsættes det nyeste sæt resultater altså 6. klasse testen fra 2013/14. o Som test 2 indsættes det næst-nyeste sæt resultater altså 4. klasse testen fra 2011/12. o Som test 3 indsættes det ældste sæt resultater altså 2. klasse testen fra 2009/10. Figur 1: Faneblad Omsætning Nu er elevernes resultater fra testene i 2., 4. og 6. klasse lagt ind i regnearket og deres percentilscorer er konverteret til de nye skalaer, der er fælles for de fire læsetest (figur 1, de grønne felter til højre). 2. Hvordan man læser resultaterne i tabelform (output) Når de tre sæt testresultater er indtastet, kan man i fanebladet Progression Tabel (se figur 2) se resultaterne i tabelform: De tre sæt testresultater omregnet til de fælles progressionsskalaer samt progressionen mellem første og sidste test altså her progressionen fra 2. til 6. klasse. I de to tabeller til højre gives en oversigt over den landsgennemsnitlige fordeling 1. 1 Mere præcist er det fordelingen af scorer for den gruppe af elever (ca pr. årgang), der dannede grundlag for den beregning af percentilscorer i 2010 på grundlag af de underliggende Raschscorer. Vejledning_DNT_Progression_v2.1, Skole-hjem-udgaven 2

3 Tabellen øverst til højre giver en oversigt over de gennemsnitlige scorer på progressionsskalaerne, vist for profilområder og hver tiende percentil. I tabellen nederest til højre vises den gennemsnitlige progression mellem to test (altså for to år) fordelt på perioder, profilområder og percentiler. Figur 2: faneblad Progression Tabel I den højre kolonne i tabellen (i Figur 2 kolonnen Progression, kl. test ) fremgår progressionen for perioden, forudsat der er et resultat i seneste (6. kl.) og den først gennemførte (2. kl.) og sidste test. Man skal være opmærksom på, at denne periode dækker fire års læseudvikling, og som udgangspunkt skal disse progressionsmål derfor variere omkring 400 dog afhængigt af profilområde, elevens udgangsniveau og testens klassetrin. Se i øvrigt i Vejledningen til standardudgaven, hvor denne visning af resultater er beskrevet mere indgående. 3. Hvad må/skal man gøre til skole-hjem-samtalerne (juridisk og rådgivende) En af udfordringerne for skolen i forbindelse med formidling af resultaterne fra de nationale test til hjemmet og eleverne er, at man ikke må oplyse scorer i tal. Baggrunden er, at disse test ikke måtte anvendes som grundlag rangordning af elever, skoler, lærere, klasser og kommuner. Dette blev i forbindelse med lovens vedtagelse indskrevet i bemærkningerne og testresultater blev klassificeret som fortrolige. Samtidigt ligger der en forpligtelse til at informere forældre og elever så præcist som muligt. For at tage højde for alle hensyn er udviklet en løsning, som illustrerer progressionen grafisk, og det er aftalt med Undervisningsministeriet, at den grafiske illustration kan anvendes i forbindelse med skolehjemarbejdet, blot der ikke figurerer tal på akserne. Rent praktisk kan det ske ved, at læreren har en computer stående i det lokale, hvor elev og skole-hjemsamtaler finder sted. Der bør ikke udleveres print eller skærmbilleder af disse grafiske illustrationer af elevernes progression. Vejledning_DNT_Progression_v2.1, Skole-hjem-udgaven 3

4 4. Grafisk visning af klassens og elevernes progression På det sidste faneblad Progression Grafisk vises klassens og hver enkelt elevs testresultater grafisk. Indledningsvist vises klassens gennemsnitlige progression, jf. figur 3 nedenfor. Figur 3: Faneblad Progression Grafisk, visning af klassens gennemsnitlige progression Den sorte graf viser klassens elevers gennemsnitlige progression. De farvede kurver angiver UVM s kriteriescorer, som er fastlagt i december Det vil sige den præstation på klassetrinene, som eleverne Vejledning_DNT_Progression_v2.1, Skole-hjem-udgaven 4

5 skal levere for at kunne betegnes som fremragende, rigtigt gode, gode, jævne eller mangelfulde læsere målt ved de nationale test. Ligger præstationen under mangelfuld betegnes elevens præstation som utilstrækkelig. Klasseresultatet er beregnet på grundlag af de genberegnede klassegennemsnit (se første linje i tabellen i figur 2). For nærmere forklaring henvises til beskrivelsen i Vejledningen til standardudgaven. Der er ud over klasseresultatet mulighed for at få vist enkelt elevers progression for hvert af de tre profilområder: Til højre for graferne for hvert profilområde vises en tabel over klassens elever, der kan vises testresultater for de er nummereret fra 1 og frem (tastes 0 vises genberegnet klassegennemsnit). Skriver man tallet ud for en elev, vises denne elevs progressionsresultater i de tre grafikker til venstre. I figur 4 er vist resultatet for elev nummer 2 Anne (det er ægte data fra en virkelig elevs læsetest i og 6. klasse navn og UNI-Login på eleven er ændret). Figur 4: Faneblad Progression Grafisk, visning af klassens elevresultater (Anne, elev 2 på listen) Her er illustreret, hvordan Anne har forbedret sin læsning fra år til år, men fra 2. til 4. klasse har der været mindre forbedring end, hvad der er normalt for gode læsere. Denne måde at illustrerer progression på har vist sig som umiddelbart forståelig for forældre og andre personer, der ikke forventes at kende noget til de nationale test og beregning af progression, og anvendes også i andre lande med nationale testsystemer, der hvor der er et pædagogisk formål med testning 2. 2 Eksempelvis i Holland, se fx Vissher, A., Editor: Madhabi Chatterji, 2013, Validity and Test Use, An International Dialogue on Educational Assessment, Accountability and Equity, Emerald Group Publishing Limited Vejledning_DNT_Progression_v2.1, Skole-hjem-udgaven 5

6 Case: Eksempel på hvordan Skole-hjem-udgaven af beregneren kan benyttes Skriver man tallet 15 får man data for Nikolaj 3. Billedet, der kommer på skærmen, fremgår af figur 5. Figur 5: Faneblad Progression Grafisk, visning af klassens elevresultater (Nikolaj, elev 15 på listen) 3 Det er ægte data fra en rigtig elevs læsetest i og 6. klasse navnet på eleven er ændret og historien er konstrueret ud fra erfaringer med, hvordan lærere kan arbejde med test. Vejledning_DNT_Progression_v2.1, Skole-hjem-udgaven 6

7 I den meddelelse om resultatet af 4. klassetesten, som Nikolaj havde fået med hjem i april 2012, fremgik det, at resultatet var Middel i sprogforståelse, Under middel i afkodning og Over middel i tekstforståelse (jf. den tidligere normbaserede skala). I den tilsvarende meddelelse, som Nikolaj fik med hjem i marts 2014, stod der, at Nikolaj i 6. klassetesten havde præsteret Under middel i sprogforståelse, og Middel i både afkodning og tekstforståelse. På det grundlag havde Nikolajs forældre lidt problemer med at skabe sig et overblik over, hvordan det gik med Nikolajs læseudvikling. Derfor gennemgik læreren graferne på skærmen. Budskaberne var: Nikolaj havde lidt knas med læsning i 2. klasse, men tog et ordentligt spring frem fra 2. til 4. klasse især med sprog- og tekstforståelse. Stadigvæk haltede afkodningen dog lidt bagud. Det betød, at Nikolaj nok læste præcist og med forståelse i 4. klasse, men ikke så hurtigt, som man kunne forvente af eleverne på klassetrinnet. Afkodning og læsehastighed havde de arbejdet med, hvilket havde ført med sig, at Nikolaj var gået pænt frem i afkodning fra 4. til 6. klasse, som man tydeligt kunne se af grafen. I sprogforståelse og tekstforståelse havde Nikolaj også haft en vis progression, men ikke helt på det niveau, som man kunne ønske sig, men det kunne der være en forklaring på. Lærerens analyse af testoplysninger forud for samtalen Læreren havde forud for skole-hjem-samtalen kigget på testforløbene, som Nikolaj havde gennemført både i 4. og 6. klasse. Begge test havde været gennemført efter de retningslinjer, som ministeriet havde udstukket på bagsiden af Pjecen om de nationale test i Dansk, læsning, så de havde begge taget ca. 45 minutter at gennemføre. Der var dog nogle ganske markante forskelle på de to forløb. I 4. klasse nåede Nikolaj kun 54 opgaver, mens han i 6. klasse nåede at besvare 86 opgaver på den samme tid. Nu er opgaverne jo forskellige af både sværhed og længde, så man kan ikke nødvendigvis sammenligne de to testforløb opgave for opgave. Derfor havde læreren gjort sig den ulejlighed, at se på hvor lang tid opgaverne samlet var normeret til at tage, og hvor lang tid Nikolaj havde brugt på besvarelsen. De opgaver, som Nikolaj havde besvaret i 4 klasse, ville for gennemsnitseleven i 4 klasse tage ca. 27 minutter at besvare, hvor Nikolaj havde brugt 44 minutter (mere end 60 % længere tid). Tilsvarende ville opgaverne i 6. klasse testen for elever i 6. klasse normalt tage 39 minutter, hvor Nikolaj havde brugt 45 minutter (under 10 % længere tid). Nikolaj havde altså forøget sin læsehastighed betydeligt mere end normalt. Læreren kan efter at have set nærmere på testforløbet pege på nogle faktorer, som antyder, at det måske var gået lidt for hurtigt, så det var gået ud over præcisionen. Yderligere sås der tegn på, at Nikolaj svarede under sit niveau hen mod slutningen af testen især tekstforståelsesopgaverne. På det grundlag kunne læreren fortælle forældrene, at Nikolaj måske ikke havde præsteret op til sit niveau i den seneste test. Vejledning_DNT_Progression_v2.1, Skole-hjem-udgaven 7

8 En grafisk analyse af Nikolajs testforløb i 4. og 6. klasse 4 For at illustrere de to testforløb tydeligt, er de gengivet grafisk nedenfor i figur 5 og figur 6. Øverste del af figurerne illustrerer det adaptive forløb: Den røde kurve viser opgavesværheden for sprogforståelsen på progressionsskalaen (S-skala) Den blå (A-Skala) viser tilsvarende for afkodning Den grønne (T-Skala) viser tilsvarende for tekstforståelse Rød ring betyder galt svar og sort udfyldt prik betyder korrekt svar Figur 5 Nikolajs test i 4. klasse Nederste del af figuren viser svarhastigheden i forhold til det forventede for hver af de besvarede opgaver. Grafen skal læses således: 50 % betyder, at Nikolaj har besvaret den pågældende opgave halvt så hurtigt, som det er normalt for elever på klassetrinnet. 100 % betyder, at Nikolaj har brugt den samme tid, som det er normalt at bruge på opgaven. 200 % betyder, at han har svaret dobbelt så hurtigt, som det er normen. Det fremgået af figur 5 er, at Nikolaj i 4 klasse havde gennemført testforløbet for alle tre profilområder (øverst) uden de store udsving dog med en tendens til, at det blev lidt bedre i tekstforståelse hen mod slutningen. Ser man på svarhastigheden, er det tydeligt, at det gik noget langsomt, især i starten. Mange af 4 Denne funktionalitet er ikke en del af Skole-Hjem-udgaven. Der arbejdes på at udvikle/implementere en sådan facilitet til grafisk analyse af testforløb til brug for lærerens arbejde med resultaterne af DNT. Vejledning_DNT_Progression_v2.1, Skole-hjem-udgaven 8

9 opgaverne blev besvaret halvt så hurtigt som normalt og kun ganske få blev besvaret hurtigere. Men det ser ud til, at der var en svag tendens til, at Nikolaj satte farten lidt i vejret hen mod slutningen uden, at det gik ud over præcisionen. Konklusion: Testresultatet synes at være retvisende for Nikolajs læsefærdigheder i foråret Sammenligner man med testforløbet i 6. klasse, er billedet et ganske andet, jf. figur 6: Der ses en tendens til, at Nikolaj ikke holder niveauet hen mod slutningen. Især i tekstforståelse svarer han galt på rigtig mange opgaver efter opgave nummer 50. Afkodningskurven viser også en faldende tendens, men det er fordi, at der ikke er nok svære opgaver i opgavebanken i afkodning. Derfor får Nikolaj lettere opgaver ligegyldigt om, han svarer rigtigt eller forkert. Figur 6 Nikolajs test i 6. klasse Ser man på svarhastigheden (nederst), fremgår det, at der er ca. lige mange besvarelser af opgaver i sprogforståelse (røde) samt tekstforståelse (grønne) over og under stregen, mens der er en overvægt af blå under stregen. Dvs. at Nikolaj besvarer opgaver i samme tempo, som det der er normalt for elever i 6 klasse med undtagelse af afkodning, hvor han svarer lidt langsommere især i starten. Der er en tendens til, at de opgaver, som han besvare meget hurtigt, besvares forkert i en række tilfælde kan det tyde på, at han sjusker en smule eller mere præcist: Besvarer hurtigere end hvad han har læsefærdigheder til. Den sidste del af testen bærer præg af noget, der kunne være mangel på koncentration. Der bør fremover fokuseres på præcision og forståelse. Konklusion: Læsetesten i 6. klasse ser ud til at undervurdere Nikolajs læsefærdigheder en smule. Vejledning_DNT_Progression_v2.1, Skole-hjem-udgaven 9

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - vejledning til brug af beregner af matematik- og læseudvikling

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - vejledning til brug af beregner af matematik- og læseudvikling Beregneren Skole-Hjem-udgaven - vejledning til brug af beregner af matematik- og læseudvikling Introduktion Den basale funktionalitet er denne udgave af beregneren er den samme som i Beregneren Standardudgaven

Læs mere

Appendiks 2: Progression i de nationale test og Beregneren

Appendiks 2: Progression i de nationale test og Beregneren : Progression i de nationale test og Beregneren Følgende appendiks indeholder en sammenligning af testsystemets og Beregnerens progression-visninger. Formålet er at give et indblik i de forskellige måder,

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed

Læs mere

Beregneren Standardudgaven - Vejledning til brug af Beregneren - matematik- og læseudvikling

Beregneren Standardudgaven - Vejledning til brug af Beregneren - matematik- og læseudvikling Beregneren Standardudgaven - Vejledning til brug af Beregneren - matematik- og læseudvikling Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledningen indeholder 3 dele: 1. Indledning: Side 2-4 Baggrunden for

Læs mere

Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik. Måling af progression i de nationale til i matematik

Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik. Måling af progression i de nationale til i matematik Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledningen indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet beskriver baggrunden for projektet Øget pædagogisk

Læs mere

Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015. Jakob Wandall, NordicMetrics ApS

Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015. Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015 Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Baggrund Samfundsvidenskab (Cand. Polit) 1984-1994 Forskning, statistik

Læs mere

Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af Beregneren af læseudvikling

Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af Beregneren af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af Beregneren af læseudvikling Læsevejledning og svar på praktiske spørgsmål Vejledningen indeholder 3 dele: 1. En indledning som

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015

Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015 Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015 Jakob Wandall & Søren Munkedal, NordicMetrics ApS Vores baggrund Samfundsvidenskab Arbejdet

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test til lærere i alle fag August 2017 Forord Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i august 2017 indført nye, forbedrede visninger af elevernes

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari.

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari. National test Elev. Kan anvendes til både norm- og kriteriebaserede resultater. Registreringsprogram for resultaterne af elevernes afholdelse af nationale test i dansk. Denne fulde udgave af programmet

Læs mere

Vejledning til Elevprofilberegner 2017, ver november Kære dansklærere og læsevejledere

Vejledning til Elevprofilberegner 2017, ver november Kære dansklærere og læsevejledere Kære dansklærere og læsevejledere 15. november 2017 Dette er en trin-for-trin-vejledning til en ny version af Elevprofilberegneren 1. Elevprofilberegneren er et værktøj til håndtering af de normbaserede

Læs mere

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater Matematik

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

National reference for de nationale test

National reference for de nationale test National reference for de nationale test Der er tre principielt forskellige repræsentative kvantitative opgørelse af læring i grundskolen i Danmark: De internationale undersøgelser (ILSA 1 ), Folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Holmegårdsskolen - Fortroligt materiale - Indholdsfortegnelse FORMÅL MED KVALITETSRAPPORTER... 4 INDLEDNING... 4 DE NATIONALE MÅL FOR

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til kommuner Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 De nationale test er et supplement 6 Fag og klassetrin for obligatoriske test

Læs mere

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015 Notat Vedrørende: Den adaptive algoritme i De Nationale Test Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Den adaptive algoritme i De Nationale

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

DES ÅRSKONFERENCE 2014 SESSION 1C FREDAG 12. SEPTEMBER SYNLIG LÆRING - VED HJÆLP AF DE NATIONALE TEST

DES ÅRSKONFERENCE 2014 SESSION 1C FREDAG 12. SEPTEMBER SYNLIG LÆRING - VED HJÆLP AF DE NATIONALE TEST DES ÅRSKONFERENCE 2014 SESSION 1C FREDAG 12. SEPTEMBER SYNLIG LÆRING - VED HJÆLP AF DE NATIONALE TEST v/ Martin Kronika Fliess & Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Kort om os Vi er en nyetableret virksomhed

Læs mere

Test og prøvesystemet De nationale test

Test og prøvesystemet De nationale test Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Version 1 (marts 2016) Styrelsen for It og Læring, 14.03.2016 Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for DNT Kommunevejledning

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

Nationale test i Danmark - fra et fagdidaktisk perspektiv

Nationale test i Danmark - fra et fagdidaktisk perspektiv Eksamen og prøver i norsk og nordisk skole Nationale test i Danmark - fra et fagdidaktisk perspektiv Mit arbejde med tests... Innovative testredskaber Hvad er Nationale Test? 10 obligatoriske test i 2.-8.

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til skoleledere Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 Formålet med de nationale test 6 Disse områder tester de nationale test 6

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I BIOLOGI Den nationale test i biologi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for centrale

Læs mere

Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater

Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater Med særligt fokus på matematik Matematikvejlederkonference Rasmus Vanggaard Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Odense Congress

Læs mere

læsevanskeligheder i tide!

læsevanskeligheder i tide! SÅDAN opdager du læsevanskeligheder i tide! Af Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne Ja, tænk hvis det var så enkelt! Et lille tjekskema måske koblet

Læs mere

Fokuspunkter i oplæg

Fokuspunkter i oplæg Data i folkeskolen Fokuspunkter i oplæg Sammenhængen til kick-off konferencen Dataforståelser Nationale test Progressionsmåling Nye visninger og funktionalitet Anbefalinger fra forskning Læringskonsulenternes

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til lærere i alle fag Januar 2017 Titel 1 Indhold Forord og læsevejledning 5 Praktisk guide til at afvikle testene 6 Før testen 6 Tænk testene med i årsplanlægningen

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER @ventures, c/o Aarhus Business College, ventures.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Opret booking... 2 Eleven tager test... 4 Testresultater...

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 2 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog De frivillige nationale test

Læs mere

Matematikrapport for skoleåret , Egedal Kommune

Matematikrapport for skoleåret , Egedal Kommune 1 af 14 Indhold Indledning...3 Resultater for hele Egedal Kommune...4 1.klasserne 15/16...6 2.klasserne 15/16...8 4. klasserne 15/16...10 7. klasserne 15/16...12 Anbefalinger...14 2 af 14 Indledning I

Læs mere

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Appendiks 2: Analyse af en elevs testforløb i 4. og 6. klasse I de nationale test baseres resultaterne på et ret begrænset antal opgaver (normalt 15-25 items pr. profilområde 1 ). Hensynet ved design af

Læs mere

Analyse af en lineær regression med lav R 2 -værdi

Analyse af en lineær regression med lav R 2 -værdi Analyse af en lineær regression med lav R 2 -værdi Denne gennemgang omhandler figur 13 i Regn med biologi. Man kan sagtens lave beregninger på egne data. Forsøgsmæssigt kræver det bare en tommestok tapet

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I MATEMATIK De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

05/09/14. PISA-relatering af de kriteriebaserede. Delrapport 1 formidling af resultater

05/09/14. PISA-relatering af de kriteriebaserede. Delrapport 1 formidling af resultater 05/09/14 PISA-relatering af de kriteriebaserede nationale test Delrapport 1 formidling af resultater For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Konklusion

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Konklusion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse-------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Forord------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I ENGELSK Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

Survey om brug af og tilfredshed med resultatvisning i nationale test

Survey om brug af og tilfredshed med resultatvisning i nationale test Survey om brug af og tilfredshed med i nationale test Notat MBUL: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Resume 2. Data og besvarelser 3. Lærernes tilfredshed 4. Lærernes

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Begreber til Grafen. til brug for ønske om modellering af grafobjekt.

Begreber til Grafen. til brug for ønske om modellering af grafobjekt. Begreber til Grafen til brug for ønske om modellering af grafobjekt. Dette dokument vil give en kort introduktion til de begreb der skal anvendes når der skal laves en graf til præsentation af talresultater

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB INDHOLD Afsnit 1 Introduktion Side 02 Afsnit 2 Sammenfatninger Side 04 Afsnit 3 Resultater dagtilbud Side 08 Afsnit 4

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Skoleresultater Side 07 Afsnit 04 SFO-resultater

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

For god ordens skyld har vi valgt at bibeholde årsplanerne fra sidste skoleår, så I fortsat vil kunne bruge disse.

For god ordens skyld har vi valgt at bibeholde årsplanerne fra sidste skoleår, så I fortsat vil kunne bruge disse. Årsplaner De seneste årsplaner findes i en udgave med og uden GeometriFessor. Årsplanerne tager udgangspunkt i årsplaner, men vi tilføjer det materiale, så årsplanerne nu indeholder flere perioder med

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Side 1 af 5 Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Det samlede antal elever i grundskolen ændrer sig sjældent meget fra år til år, men fordelingen af elever på folkeskoler og frie grundskoler gør, og

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK Excel regneark Et regneark er et computerprogram, der bl.a. kan regne, tegne grafer og lave diagrammer. Regnearket kan bruges i mange forskellige sammenhænge, når I arbejder med matematik. Det kan gøre

Læs mere

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune Karakterrapport Afgangsprøverne maj juni Ishøj Kommune Indhold Forord... Skoleledernes refleksion over karakterrapport... Rapportens forudsætninger... Det fælleskommunale gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

05/09/14. PISA-relatering af de kriteriebaserede. Delrapport 2 teknisk rapport og dokumentation

05/09/14. PISA-relatering af de kriteriebaserede. Delrapport 2 teknisk rapport og dokumentation 05/09/14 PISA-relatering af de kriteriebaserede nationale test Delrapport 2 teknisk rapport og dokumentation For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time ægte 1 i tredje 3 i anden rumfang år 12 måle kalender lagt sammen resultat streg adskille led adskilt udtrk minus (-) overslag afrunde præcis skøn efter bagved foran placering kvart fjerdedel lagkage rationale

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is Inspiration og vejledning Testen i engelsk Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011)

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011) Brugervejledning Testsystemet De nationale test Indledning Booking Version: 2-1 (oktober 2011) 1 INDLEDNING... 4 1.1 OM DENNE VEJLEDNING... 4 1.2 OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE TEST... 4 1.3 MÅLGRUPPE...

Læs mere

Er nationale test et pædagogisk redskab?

Er nationale test et pædagogisk redskab? Er nationale test et pædagogisk redskab? JEPPE BUNDSGAARD, PROFESSOR MSO, DPU, AARHUS UNIVERSITET På baggrund af en OECD-rapport, der kritiserede det danske skolesystem for manglende evalueringspraksis

Læs mere

Hvad er nyt i version 3.6?

Hvad er nyt i version 3.6? Hvad er nyt i version 3.6? 1. Dokumentformater Den afgørende nyhed og også den mest problematiske er indførelsen af nye dokumentformater: Vi har hidtil arbejdet med et flydende dokumentformat. Når man

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Energi Horsens Fonden 211 Antal respondenter: 992 Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Brugermanual Knowmio 10 March 2017

Brugermanual Knowmio 10 March 2017 Brugermanual Knowmio 10 March 2017 Indhold Opret en profil pkt. 1-6 Opret forløb og tjeks pkt. 7-10 Opret og skriv spørgsmål til tjeks pkt. 11-13 Spil tjeks i klassen pkt. 14-17 Gennemgå spillet med eleverne

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Insero 13 Svarprocent: 76% (1278/18) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring Interesse

Læs mere