OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...14 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse...19 Fritagelser...23 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og den aktive beskæftigelsesindsats. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne, i forlængelse heraf rejses nogle spørgsmål, som, Beskæftigelsesregionen foreslår, drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Thisted. Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor store målgrupperne er i Nordjylland. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Thisted: I december modtog i personer, svarende til 20,8% af befolkningen i Thisted Kommune, en forsørgelsesydelse. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 4,7% på et år. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning, ses imidlertid, at antallet af borgere, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 8,6%. Faldet i antallet af a-dagpenge, revalidering, forrevalidering og sygedagpenge er større end i Nordjylland som helhed. Der er sket en stor stigning i antallet af personer på kontant- og starthjælp i Thisteds Kommune, en væsentlig større stigning end gennemsnittet for Nordjylland. Især indenfor match 3 er der sket en markant stigning. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Overordnet set har jobcentret fald i personer på forsørgelsesydelser. Hvad er baggrunden for den overordnede flotte udvikling? På sidste opfølgningsmøde havde jobcentret haft en stigning på kontanthjælp, match 3 og ledighedsydelse, denne udvikling gør sig endnu engang gældende. Hvilke udfordringer ser jobcentret nu i forhold til disse to områder, og hvilke tiltag har man sat i gang? 3

4 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Thisted dec-10 dec-11 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge , ,8-18,7% 3,8-7,9% Kontanthjælp i alt 616 2, ,4 12,8% 2,9 5,5% Kontanthjælp match , ,7-4,0% 0,7-1,6% Kontanthjælp match , ,0 7,3% 1,4-0,7% Kontanthjælp match , ,8 46,7% 0,8 30,4% Starthjælp 38 0,1 43 0,1 13,2% 0,1 0,6% Introduktionsydelse 66 0,2 68 0,2 3,0% 0,2 20,1% Revalidering 201 0,7 90 0,3-55,2% 0,4-16,4% Forrevalidering 52 0,2 22 0,1-57,7% 0,1 7,0% Sygedagpenge 860 2, ,6-11,0% 2,5-7,8% Ledighedsydelse 187 0, ,8 20,9% 0,5 7,7% Fleksjob 715 2, ,4-3,1% 1,6 1,6% Førtidspension , ,1 0,7% 6,9 0,8% I alt , ,8-4,7% 19,0-1,6% Uden førtidspension , ,7-8,6% 12,1-2,9% Efterløn , ,8-2,8% 3,8-8,9% Tabellen viser: I december modtog i personer, svarende til 20,8% af befolkningen i Thisted Kommune, en forsørgelsesydelse. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 4,7% på et år. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning, ses imidlertid, at antallet af borgere, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 8,6%. Det er et noget større fald end i Nordjylland som helhed, hvor antallet af personer, der modtager en forsørgelsesydelse (bortset fra førtidspensionerne), er faldet med 2,9%. Faldet i Thisted kommune skyldes primært et fald i antallet af personer a-dagpenge, revalidering, forrevalidering og sygedagpenge. Der er derimod sket stigninger i kontanthjælpsmodtagere samt personer på ledighedsydelse og førtidspension. Faldet i antallet af a-dagpenge, revalidering, forrevalidering og sygedagpenge er større end i Nordjylland som helhed. Der er sket en stor stigning i antallet af personer på kontant- og starthjælp i Thisteds Kommune, en væsentlig større stigning end gennemsnittet for Nordjylland. Især indenfor match 3 er der sket en markant stigning. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 1: I december var der 698 personer i arbejdskraftreserven i Thisted. Fra marts til juli er der sket et kraftigt fald. Efter det laveste niveau i oktober er der dog sket en lille stigning frem til december. 62% af de ledighedsberørte i Thisted er i arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er i december faldet med 19% i forhold til december Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: I forhold til udviklingen i arbejdskraftreserven, ser det ud til at jobcentret det sidste halvår har haft en god udvikling. Er det jobcenterets netværksaktiviteter for de ledige der sætter sig spor her? 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 5

6 1. Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. December December. Thisted Antal Dec 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Thisted Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: Af beskæftigelsesplan fremgår det, at Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (Arbejdskraftreserven) skal begrænses til 729 personer i december, dvs. fastholdelse af niveauet fra december 2009 til december. I december var der 698 personer i arbejdskraftreserven i Thisted. Jobcenteret er altså under målet for beskæftigelsesplanen. Fra marts til juli er der sket et kraftigt fald. Efter det laveste niveau i oktober er der dog sket en lille stigning frem til december. Overordnet set er der sket et fald på 162 personer i perioden. 6

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December 80% 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% I alt 62% 72% 74% 63% 67% 63% 66% 64% 68% A-dagpenge 60% 72% 75% 63% 67% 62% 65% 63% 68% Kontant- og starthjælp 68% 72% 74% 62% 66% 68% 67% 65% 68% Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: 62% af de ledighedsberørte i Thisted er i arbejdskraftreserven. Andelen ligger under niveauet for Nordjylland og resten af landet. 60% af dagpengemodtagerne er i arbejdskraftreserven. Her ligger Thisted ligeledes under niveauet for resten af Nordjylland og resten af landet. Thisted har ligeledes den laveste andel i klyngen. Andelen i klyngen spænder derudover fra 62% i Varde til 75% i Køge. 68% af kontant og starthjælpsmodtagerne er i arbejdskraftreserven. Her ligger Thisted lidt over niveauet på Nordjylland men på niveau med resten af landet. Andelen i klyngen spænder fra 62% i Lemvig til 74% i Køge. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December December 40% 30% 20% Procent 10% 0% -10% -20% Kilde: w w w.jobindsats.dk -30% I alt -19% 4% 8% -2% 1% -11% -7% -7% -3% A-dagpenge -21% 3% 3% -5% -1% -9% -7% -8% -3% Kontant- og starthjælp -9% 6% 23% 29% 7% -19% -8% 2% -3% I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Figuren viser: Arbejdskraftreserven er i december faldet med 19% i forhold til december I hele Nordjylland er arbejdskraftreserven faldet med 7%. Og på landsplan ligger niveauet på - 3%. I alt er der antalsmæssigt i perioden forsvundet 162 personer fra arbejdskraftreserven. Antalsmæssigt er der forsvundet 148 a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven, hvilket svarer til en udvikling på -21%. I Nordjylland er der sket et fald på 8%, imens der på landsplan har været et fald på 3%. I klyngen spænder udviklingen fra at Thisted har det største fald, dernæst kommer Varde med -9%. Faxe og Køge har derimod haft en stigning på 3% Der er ligeledes sket et fald i kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven på 9%. Antalsmæssigt er der tale om -14 personer. På det regionale plan er der sket en stigning på 2% og på landsplan er der sket et fald på 3%. I klyngen spænder udviklingen over et fald på 19% i Varde til en stigning på 29% Lemvig Kommune. 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse 2 Mål 2: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedrørende mål 2: I december var der personer på permanente forsørgelsesydelser i Thisted. Antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser er steget ganske svagt igennem det seneste år, både på baggrund af en stigning i personer på fleksjob og ledighedsydelse, men også i førtidspension. Thisted har haft en stigning i tilgang til permanente forsørgelsesydelser, der har dog været et fald i tilgangen til ledighedsydelse og fleksjob. Der har derimod været en stor tilgang til førtidspension. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Der har været en stor tilgang til førtidspension i Thisted kommune over det seneste år. Hvad vurderer jobcentret, er årsagen til denne tilgang, og hvilke strategier har jobcentret på førtidspensionsområdet fremadrettet? 2 Permanent offentlig forsørgelse omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 9

10 1: Permanente ydelser Bestand Mål 2: Udvikling i fuldtidspersoner på permanente ydelser (bestand). December December Thisted Antal. OBS: Skalaen starter ikke i Dec 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Thisted Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren og tabellen viser: Af Beskæftigelsesplan fremgår det at Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger skal begrænses til 3654 personer i december, dvs. en mindre stigning på 3 pct. fra dec til dec.. I december var der personer på permanente forsørgelsesydelser i Thisted. Det vil altså sige, at jobcentret er under målet fra Beskæftigelsesplan. Thisteds bestand af personer på permanente forsørgelsesydelser er i den et-årige periode steget 1%. 10

11 2: Udviklingen i antal personer på permanent offentlig forsørgelse Udviklingen i bestand på permanente ydelser December December 8% 6% 4% Procent 2% 0% -2% -4% Kilde: w w w.jobindsats.dk -6% Ydelsesgrupper i alt 1% -1% 3% -2% 2% 2% 0% 1% 0% Fleksjob og ledighedsydelse 2% 7% -3% 1% 5% -1% 3% 3% 2% Førtidspension 1% -4% 6% -3% 1% 3% -2% 1% 0% Ydelsesgrupper i alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Figuren og tabellen viser: I Thisted steg antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse med 1%. I Nordjylland steg antallet ligeledes med 1% og på landsplan med 0,2%. I klyngen spænder udviklingen mellem et fald på 2% i Lemvig og Vejen og en stigning på 3% i Køge. I Thisted er antallet af personer i fleksjob og på ledighedsydelse steget med 2%, hvilket svarer til 17 personer. I Nordjylland er der sket en stigning på 3% og på landsplan 2%. Udviklingen svinger i klyngen mellem at fald på 3% i Køge til en stigning på 5% i Næstved. I forhold til førtidspension er der en stigning på 1%, det svarer til 19 personer i bestanden. I hele Nordjylland er der sket en stigning på 1%, imens der på landsplan ligeledes har været en 0% udvikling, der dog dækker over et fald i antallet af personer. I klyngen ligger udviklingen imellem et fald på 4% i Faxe og en stigning på 6% i Køge. 11

12 3: Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse 3 Udvikling i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger det seneste år. December December. Thisted Antal Dec 2010 Jan Feb Mar Apr Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: Tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse er faldet 7% fra december 2010 til december. Fra 119 personer til 111. Der er dog sket en lille stigning fra marts til juni. Fra december 2010 til december er der sket en stigning i tilgangen til førtidspension på 54%. Fra 90 personer til 139 personer. Der er sket en rimelig konstant stigning i perioden. 3 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. juni. Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 12

13 4: Udviklingen i tilgangen til permanent offentlig forsørgelse 4 Udviklingen i tilgangen til permanente ydelser. December December 60% 40% 20% Procent 0% -20% -40% -60% Ydelsesgrupper i alt 20% -17% 35% -9% 17% -16% -1% -1% -11% Fleksjob og ledighedsydelse -7% 7% 34% -6% -9% -48% -2% -5% -11% Førtidspension 54% -40% 35% -11% 42% 6% 0% 2% -10% Ydelsesgrupper i alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Figuren og tabellen viser: I Thisted er der over det sidste år overordnet set sket en stigning på 20% i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser. I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 1% og på landsplan har der været et fald på 11%. I klyngen ligger udviklingen imellem et fald på 16% i Varde og en stigningen på 35% i Køge. Som tidligere nævnt er tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse dog faldet med 7% - svarende til 8 personer. I Nordjylland har der været et fald på 5% og på landsplan på 11%. I klyngen ligger udviklingen mellem et fald på 48% i Varde og en stigning på 34% i Køge. Tilgangen til førtidspension er som nævnt steget med 54% i Thisted, hvilket svarer til 49 personer. I resten af Nordjylland har der været en stigning på 2%, imens der på landsplan har været et fald på 10%. Thisted står for den største stigning i klyngen, derudover varierer udviklingen i klyngen mellem en stigning på 42% i Næstved og et fald på 40% i Faxe. 4 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. juni. Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 3. I december var der 854 unge under 30 år på offentlige forsørgelsesordninger. Udviklingen over det sidste år svarer dog til et fald på 4%. Og dækker over et fald frem til juli, hvorefter der er sket en svag stigning igen. Der har dog været et lille fald fra november til december. I december var der 324 jobklare unge, 237 indsatsklare og 117 midlertidig passive. Langt hovedparten af de unge modtager kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension. Der har været en stor stigning i unge der er matchet midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere. Samt unge på ledighedsydelse og førtidspension. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Jobcenteret har ligesom på sidste opfølgningsmøde haft en stor tilgang i unge matchet 3, hvilke udfordringer ser jobcentret på nuværende tidspunkt i forhold til denne målgruppe? 14

15 Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. December December. Thisted Antal Thisted Mål BP Dec 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: Af beskæftigelsesplan fremgår det, at Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 836 personer i december, dvs. fastholdelse af niveauet fra december 2009 til december. I december var der 854 unge under 30 år på offentlige forsørgelsesordninger. Jobcenteret er dermed lidt over målet for Beskæftigelsesplan. Udviklingen over det sidste år svarer dog til et fald på 4%. Og dækker over et fald frem til juli, hvorefter der er sket en svag stigning igen. Der har dog været et lille fald fra november til december. 15

16 2: Unge på offentlige forsørgelsesydelser og arbejdsmarkedsparathed 5 Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på forsørgelsesydelser mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Thisted Antal Dec 2010 Jan Feb Mar Apr Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: I december var der 324 jobklare unge, 237 indsatsklare og 117 midlertidig passive. I perioden skete der et stort fald i antallet af jobklare unge på offentlige forsørgelsesydelser frem til juli. Her var Thisted nede på 295 jobklare unge. Der er herefter sket en svag stigning. Overordnet set er der sket et fald fra december 2010 til december på 19%. Antallet af indsatsklare unge på offentlige forsørgelsesydelser har i perioden ligget nogenlunde stabilt omkring de 250 personer. Dog er der fra november til december sket et fald. Overordnet set er der sket et fald på 6% Der er derimod sket en stor stigning i antallet af unge matchet midlertidig passiv. Fra 79 personer i december 2010 til 117 i december. Det svarer til en stigning på 48% i perioden. 5 Med i opgørelsen er ikke ydelser der ikke matches, f.eks. førtidspension 16

17 3: Unge opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Thisted dec-10 dec-11 Udvikling Nordjylland Hele landet Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Fuldtidspersoner Pct. Fuldtidspersoner Pct. A-dagpenge ,0% -5,1% -4,4% Kontanthjælp ,0% 8,6% 5,7% Heraf match ,8% -2,9% -5,5% Heraf match ,9% 16,7% 10,8% Heraf match ,9% 12,4% 19,9% Starthjælp ,0% -24,4% -5,7% Revalidering ,0% -25,5% -15,8% Forrevalidering ,8% -4,7% -13,4% Introduktionsydelse ,7% 18,4% 25,7% Sygedagpenge ,4% -11,7% -13,4% Fleksjob ,0% -4,9% -5,0% Ledighedsydelse ,8% 4,3% 5,0% Førtidspension ,4% 7,0% 3,9% I alt ,0% 0,5% -0,2% Tabellen viser: Langt hovedparten af målgruppen modtager kontanthjælp efterfulgt af a-dagpenge og førtidspension. Der er igennem det sidste år sket et fald på 4% af unge på offentlige forsørgelsesydelser i Thisted. I resten af regionen er der sket en stigning på 0,5% og på landsplan et fald på 0,2%. Faldet i Thisted sker på baggrund af et fald i stort set alle ydelser undtagen kontanthjælp, ledighedsydelse og førtidspension. Thisted har derimod en stor stigning i unge kontanthjælpsmodtagere matchet 3, samt en stigning i unge på ledighedsydelse samt førtidspension. 17

18 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsledige under 30 år opgjort på ydelse. December December 4% 3% 2% 1% Procent 0% -1% -2% -3% -4% -5% Udvikling -4% -1% -2% 3% 3% -1% -4% 0% 0% Udvikling Figuren og tabellen viser: Som nævnt er der i Thisted sket et fald på 4% i unge på offentlige forsørgelsesydelse. I Nordjylland har der været en stigning på 0,5% og i resten af landet et fald på 0,2%. Udviklingen i kommunerne i klyngen varierer meget, fra ligeledes et fald på 4% i Vejen til en stigning på 3% i Lemvig og Næstved. 18

19 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Mål 4: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedrørende mål 4. I december var der 295 ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser i Thisted. Størstedelen af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser er på førtidspension, introduktionsydelse og a-dagpenge. Der har i Thisted været et fald i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelse. 19

20 1. Ikke vestlige indvandrere og målet Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser. December December. Thisted Antal fuldtidspersoner Thisted Mål BP Dec 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: Af Beskæftigelsesplan fremgår det, at Antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 297 personer i december, dvs. fastholdelse af niveauet fra december 2009 til december. I december var der 295 ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser i Thisted. Thisted er dermed under målet for Beskæftigelsesplan. Der er i perioden sket et fald på 4% 20

21 2: Personer med ikke vestlig baggrund opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser - Thisted dec-10 dec-11 Udvikling Nordjylland Hele landet Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Fuldtidspersoner Pct. Fuldtidspersoner Pct. A-dagpenge ,6% -3,3% 1,1% Kontanthjælp ,3% -0,7% 0,6% Heraf match ,7% 2,8% -7,3% Heraf match ,2% -13,0% -1,6% Heraf match ,1% 12,5% 12,3% Starthjælp ,0% 0,0% -1,3% Revalidering ,0% -15,0% -21,4% Forrevalidering 0 0 0,0% -17,2% -18,0% Introduktionsydelse ,0% 26,2% 23,8% Sygedagpenge ,2% -7,3% -6,9% Fleksjob ,6% 0,0% 4,2% Ledighedsydelse ,5% 15,4% 9,0% Førtidspension ,0% 11,5% 6,2% I alt ,6% 4,2% 2,6% Tabellen viser: Størstedelen af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser er på førtidspension, introduktionsydelse og a-dagpenge. Målt fra december 2010 til december er der sket et fald i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser på 3,6%. I resten af Nordjylland er der sket en stigning på 4,2% og i hele landet er der sket en stigning på 2,6%. Faldet i Thisted er især skabt ved fald i a-dagpenge, sygedagpenge og fleksjob. Der er derimod sket stigninger i kontanthjælp match 1 og 3, ledighedsydelse og førtidspension. 21

22 3: Udviklingen i ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Udvikling i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser. December December 5% 4% 3% 2% 1% Procent 0% -1% -2% -3% -4% -5% Udvikling -4% -1% -2% 3% 3% -1% -4% 4% 3% Udvikling Figuren og tabellen viser: Fra december 2010 til december er antallet af personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse som tidligere nævnt faldet med 4%, steget 4% i Nordjylland og 3% på landsplan. Der er store forskelle i klyngen. Thisted står for det største fald sammen med Vejen, imens Lemvig og Næstved har stigninger på 3%. 22

23 Fritagelser Kontant- og starthjælpsmodtagere kan i perioder fritages for ét eller flere af de krav, der stilles i den beskæftigelsespolitiske indsats: Dvs. fritages for at: stå til rådighed for arbejdsmarkedet, deltage i aktivering eller deltage i kontaktforløbet. Kontant- og starthjælpsmodtagere kan være fritaget for kravene i den beskæftigelsespolitiske indsats som følge af den matchkategori de er placeret i eller som følge af forhold, der midlertidigt fritager for de beskæftigelsespolitiske krav til indsatsen, f.eks. som følge af barsel, sygdom, ferie mv. Forhold som alt efter matchkategori fritager for ét eller flere af de krav, der stilles i den beskæftigelsespolitiske indsats, og som registreres af jobcentrene. Det er på Jobindsats.dk muligt at trække data for fritagelser opgjort på jobcentre. I det følgende afsnit ses nærmere på anvendelsen af fritagelser for kontanthjælpsmodtagere i jobcenteret. Opgørelserne er fordelt på de tre matchkategorier, da der er forskel på rettigheder og pligter for hhv. jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Målingerne er ikke opdelt efter fritagelsesårsager. Der ses alene på om der er fritaget for hhv. rådighed, aktivering eller kontakt. Sammenfatning af analyse af fritagelser i Jobcenter Thisted: I Thisted var 24% af de jobklare kontanthjælpsmodtagere fritaget for rådighed, 12,9% var fritaget for aktivering og 11% var fritaget for kontaktforløb i perioden januar-december. I perioden januar-december blev 3,5% af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere fritaget for aktivering og 2,6% blev fritaget for kontaktforløbet. I Thisted var 1,2% af de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagerne fritaget for kontaktforløbet i perioden januar-december. Forslag til emner der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilken procedure har jobcentret for fritagelser? 23

24 1: Andel fritagne jobklare kontanthjælpsmodtagere Andel fritagne kontanthjælpsmodtagere matchet 1 ift. antal fuldtidsydelsesmodtagere. Jan-dec 35,0 30,0 25,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Rådighed 24,0 28,8 10,4 23,8 8,7 29,7 27,2 15,9 12,9 Aktivering 12,9 12,1 4,7 12,0 3,9 11,8 16,6 10,5 8,0 Kontaktforløb 11,0 9,3 3,1 9,4 1,4 9,1 15,6 7,9 5,3 Jobklare kontanthjælpsmodtagere skal stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet. Jobklare kontanthjælpsmodtagere kan fritages for både rådighed, aktivering og kontakt 6. Figuren viser: I Thisted var 24% af de jobklare kontanthjælpsmodtagere fritaget for rådighed, 12,9% var fritaget for aktivering og 11% var fritaget for kontaktforløb i perioden januar-december. I regionen og på landsplan benyttes fritagelser i noget mindre grad for denne gruppe. Sammenlignet med jobcentrene i klyngen, så fritages en forholdsvis gennemsnitlig andel for rådighed i Thisted. Thisted ligger i den høje ende i forhold til fritagelser for aktivering, samt kontaktforløb. 6 En given matchkategori eller en given fraværs- og fritagelsesregistrering kan i samme periode fritage for flere af de krav, der stilles i den beskæftigelsespolitiske indsats. F.eks. er personer i matchkategori 3 fritaget for både at stå rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i aktivering. Tilsvarende er personer på barsel fritaget for både at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, deltage i aktivering og i kontaktforløbet i barselsperioden. Dette forhold medfører, at man ikke kan summere antallet af fritagne personer inden for de tre områder som man kan fritages for i den beskæftigelsespolitiske indsats og få det samlede antal fritagne personer i perioden. Personer med uoplyst matchkategori inden for den valgte periode indgår ikke i målingen, idet matchkategori har betydning for, om en person er fritaget for elementer i den beskæftigelsespolitiske indsats eller ej. 24

25 2: Andel fritagne indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 12,0 Andel fritagne kontanthjælpsmodtagere matchet 2 ift. antal fuldtidsydelsesmodtagere. Jan-dec 10,0 8,0 Procent 6,0 4,0 2,0 0,0 Aktivering 3,5 10,0 5,8 2,9 5,7 2,6 5,8 5,9 9,0 Kontaktforløb 2,6 1,8 3,0 2,3 1,6 0,9 3,8 2,2 2,0 Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere er som følge af matchindplaceringen fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og kan således kun fritages fra aktivering og kontaktforløbet. Figuren viser: I perioden januar-december blev 3,5% af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere fritaget for aktivering og 2,6% blev fritaget for kontaktforløbet. Jobcenteret anvender i noget mindre grad fritagelser for aktivering og kontaktforløbet for denne gruppe end i regionen og på landsplan. I klyngen varierer brugen af fritagelser fra aktivering fra 10% i Faxe til 2,6% i Varde. Og fritagelse for konktaktforløb varierer mellem 3,8% i Vejen og 0,9% i Varde. 25

26 3. Andel fritagne midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 9,0 Andel fritagne kontanthjælpsmodtagere matchet 3 ift. antal fuldtidsydelsesmodtagere. Jan-dec 8,0 7,0 6,0 Procent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kontaktforløb 1,2 3,6 2,4 0,4 8,3 3,0 4,2 2,5 3,0 Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og for at deltage i aktivering. Figuren viser: I Thisted var 1,2% af de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagerne fritaget for kontaktforløbet i perioden januar-december. Det er en lavere andel end i regionen og på landsplan. I klyngen varierer brugen af fritagelser fra kontaktforløbet fra 8,3% i Næstved til 0,4 i Lemvig. 26

27 4. Matchindplacering Relativ fordeling af kontanthjælpsmodtagere opgjort på match - jan-dec 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Martch 3 32% 17% 27% 33% 25% 25% 19% 29% 25% Match 2 41% 49% 35% 41% 38% 46% 56% 48% 47% Match 1 27% 34% 38% 27% 37% 29% 25% 23% 28% Ved belysning af brugen af fritagelser er det oplagt at se nærmere på jobcentrenes brug af matchindplaceringen. Det kan her antages, at jobcentre, der har en høj andel jobklare kontanthjælpsmodtagere, også vil have en høj andel, der er fritaget, da flere af kontanthjælpsmodtagerne kan have vanskeligt ved at leve op til de rettidigheder og pligter som jobklare kontanthjælpsmodtagere har. På samme måde kan det antages, at jobcentre, der har en høj andel midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, også vil have en lav andel, der er fritaget fra aktivering eller rådighed. Matchindplacering af kontanthjælpsmodtagerne viser, at Thisted har en forholdsvis andel midlertidigt passive og en forholdsvis lav andel indsatsklare kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med jobcentrene i klyngen. I forhold til regionen og resten af landet har Thisted en ligeledes en noget større andel match 3 og en væsentlig mindre andel match 2. I Thisted er 32% af kontanthjælpsmodtagerne midlertidigt passive. I klyngen varierer andelen fra 17% i Faxe til 33% i Lemvig. I Nordjylland er 29% af kontanthjælpsmodtagerne midlertidigt passive. På landsplan gør det sig gældende for 25% af kontanthjælpsmodtagerne. 27

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007 Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER Marts 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSKRAFTRESERVEN 1 Beskæftigelsesministerens mål 1 EN NY CHANCE TIL ALLE

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

IKAST-BRANDE JOBCENTER

IKAST-BRANDE JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Jobcenterchefmøde 2. december 2010 Nyt i jobindsats.dk Opsamling på Niels.. Nye ministermål På tværs-målinger Flow på match Tilmeldinger Aktivering for sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere

Læs mere

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse.

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Dette notat er udarbejdet som en halvårlig orientering af det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KOLDING JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere