Borup Trætjære (Finsk Trætjære)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borup Trætjære (Finsk Trætjære)"

Transkript

1 Borup Trætjære (Finsk Trætjære) - Version 2 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Trætjære (Finsk Trætjære) Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden Udgivet dato Revisionsdato Produktidentifikator Kemikaliets navn Borup Trætjære (Finsk Trætjære) 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Funktion Relevante identificerede anvendelser Beskrivelse: Overfladebehandling af træ. SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne) PC9 Belægninger og Malinger, Fyldstoffer, Spartelmasser, Fortyndere PC15 Produkter til behandling af ikke-metaloverflader 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn Postadresse Postnr. Poststed Land Telefon Telefax Web-adresse Borup Kemi I/S Bækgårdsvej Borup Danmark

2 Borup Trætjære (Finsk Trætjære) - Version 2 Side 2 af Nødtelefon Nødtelefon Telefon: Beskrivelse: Giftlinien PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1B; H317; Eye Irrit. 2; H319; 2.2. Mærkningselementer Farepiktogrammer (CLP) Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Særlig supplerende etiket-info blandinger VOC Advarsel H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer. UFI nr.: YY90-40A4-800H-KPT9 Produktets underkategori: Lak og træbeskyttelse til bygningsdele indendørs/ udendørs, herunder dækkende træbeskyttelse Relevante VOC-grænseværdier: 700 g/l Maksimale VOC-indhold: 137,2 g/ 2.3. Andre farer Sundhedsmæssige virkninger Kan give allergisk hudreation PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold Noter Tall-oil pitch CAS-nr.: % EF-nr.:

3 Borup Trætjære (Finsk Trætjære) - Version 2 Side 3 af 9 Fyrolieblanding % Trætjære CAS-nr.: EF-nr.: REACH reg nr.: Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H % Komponentkommentarer Se endvidere punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Vask med vand og sæbe. Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Generelle symptomer og virkninger Ingen yderligere relevant information tilgængelig Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anden information Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnet som brandslukningsmiddel Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand- og eksplosionsfare Brandbart Anvisninger for brandmandskab Personlige værnemidler Brandslukningsprocedurer Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

4 Borup Trætjære (Finsk Trætjære) - Version 2 Side 4 af Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Anvend de påkrævede personlige værnemidler Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Undgå udledning til miljøet Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Inddæmning Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere Henvisning til andre punkter Andre anvisninger Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Undgå kontakt med hud og øjne Rygning og brug af åben ild forbudt Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage Særlige anvendelser Specifik(ke) anvendelse(r) Se anvendelse pkt. 1. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Komponentnavn Identifikation Grænseværdier Norm år Tall-oil pitch CAS-nr.: Fyrolieblanding Trætjære CAS-nr.: DNEL / PNEC Resumé af risikostyringsforanstaltninger, mennesker Ingen oplysninger tilgængelige.

5 Borup Trætjære (Finsk Trætjære) - Version 2 Side 5 af 9 Resumé af risikostyringsforanstaltninger, miljø Ingen oplysninger tilgængelige Eksponeringskontrol Sikkerhedsskilte Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering Egnede tekniske kontroller Instruktion om foranstaltninger til at forhindre eksponering Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hus og øjne. Mulighed for øjenskyller skal findes på arbejdspladsen. Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt. Beskyttelse af øjne / ansigt Egnet øjenbeskyttelse Ved risiko for stænk: brug beskyttelsesbriller med sideskjold. Beskyttelse af hænder Hud- / hånd beskyttelse, kortsigtet kontakt Gennembrudstid Brug beskyttelseshandsker. Værdi: >480 min Beskyttelse af hud Passende beskyttelsesbeklædning Beskyttelsesbeklædning bør anvendes i tilfælde af direkte kontakt eller stænk. Åndedrætsværn Åndedrætsværn er nødvendigt ved Ikke påkrævet ved normal anvendelse. Hygiejne / miljø Særlige hygiejniske foranstaltninger Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Farve Lugt Kogepunkt/kogepunktsinterval Flammepunkt Flydende Brun Karakteristisk Værdi: C Værdi: ~ 90 C

6 Borup Trætjære (Finsk Trætjære) - Version 2 Side 6 af 9 Vægtfylde Opløselighed Viskositet Værdi: ~ 1000 kg/m³ Temperatur: 20 C Medium: Vand Bemærkninger: Ikke blandbart. Værdi: 200 mpa.s 9.2. Andre oplysninger PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Produktet er stabilt under normale temperaturforhold og anbefalet anvendelse Kemisk stabilitet Stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte Forhold, der skal undgås Forhold der skal undgås Ingen information tilgængelig Materialer, der skal undgås Materialer som skal undgås Ingen kendte farlige reaktioner Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Komponent Akut giftighed Trætjære Type toksicitet: Akut Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Metode: OECD 50 Værdi: 2000 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rat Andre oplysninger om sundhedsfare Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hovedpine. Forårsager hudirritation Forårsager alvorlig øjenirritation.

7 Borup Trætjære (Finsk Trætjære) - Version 2 Side 7 af 9 Indtagelse Sensibilisering Mutagenitet Carcinogenicitet, andre oplysninger Reproduktionstoksicitet Mavesmerter. Opkastning. Giver lignende ulempe ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Komponent Giftig for vandmiljø, alger Trætjære Toksicitet typen: Akut Værdi: 17 mg/l Effektiv dosiskoncentration : ERC50 Eksponeringstid: 72 time(r) Art: Desmodesmus dubspicatus Persistens og nedbrydelighed Værdi: 3 mg/l Effektiv dosiskoncentration : NOEC Eksponeringstid: 6 dag(er) Art: Desmodesmus dubspicatus Persistens og nedbrydelighed Ikke biologisk nedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulationspotentiale Bioakkumulerende virkning kan ikke udelukkes Mobilitet i jord Mobilitet Ingen kendte Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT-vurdering resultater Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vpvb Andre negative virkninger Andre negative virkninger / Bemærkninger Ikke bedømt som miljøfarlig. PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Foreskriv passende metoder til bortskaffelse Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

8 Borup Trætjære (Finsk Trætjære) - Version 2 Side 8 af 9 EAK-kode nr. National affaldsgruppe EAK-kode nr.: Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer Kemikalie affaldsgruppe: C PUNKT 14: Transportoplysninger Farligt gods Nej UN-nummer Bemærkninger Ikke farligt gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Nationale regler PR-nummer Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder > 1 % af et stof, som er klassificeret som sundhedsskadeligt eller miljøfarligt efter Miljøministeriets regler. Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført Nej PUNKT 16: Andre oplysninger Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3). Yderligere oplysninger H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation. Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

9 Borup Trætjære (Finsk Trætjære) - Version 2 Side 9 af 9 Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder Version Udarbejdet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Bekendtgørelse nr af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering. Bekendtgørelse nr af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger. Bekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 af lov om kemiske stoffer og produkter. Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer. Bekendtgørelse nr af 18/12/2012 om affald. EU forordning nr. 1907/2006 (REACH). EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger. ECHA Det europæiske kemikalieagentur. 2 Borup Kemi I/S

Demineraliseret vand

Demineraliseret vand Demineraliseret vand - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Demineraliseret vand Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

Borup Lofthvidt - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Lofthvidt

Borup Lofthvidt - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Lofthvidt Borup Lofthvidt - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Lofthvidt Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

Oxydrød Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydrød 6170

Oxydrød Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydrød 6170 Oxydrød 6170 - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Oxydrød 6170 Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Borup Wienerkalk - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Wienerkalk

Borup Wienerkalk - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Wienerkalk Borup Wienerkalk - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Vandtæt

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Vandtæt Borup Vandtæt Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vandtæt Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Borup Fugtfjerner - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Fugtfjerner

Borup Fugtfjerner - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Fugtfjerner Borup Fugtfjerner - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Fugtfjerner Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Oxydsort Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydsort 6308

Oxydsort Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydsort 6308 Oxydsort 6308 - Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Oxydsort 6308 Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Oxydbrun Version 4 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydbrun 6408

Oxydbrun Version 4 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydbrun 6408 Oxydbrun 6408 - Version 4 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Oxydbrun 6408 Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Lofthvidt

SIKKERHEDSDATABLAD Lofthvidt Lofthvidt Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Lofthvidt SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Imprægnering til sten og fliser

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Imprægnering til sten og fliser Borup Imprægnering til sten og fliser Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Imprægnering til sten og fliser SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hvid Talkum

SIKKERHEDSDATABLAD. Hvid Talkum Hvid Talkum Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser Borup Tapetopløser Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Slemmet Kridt

SIKKERHEDSDATABLAD. Slemmet Kridt Slemmet Kridt - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Slemmet Kridt Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Farv mig blå - Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Farv mig blå

Farv mig blå - Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Farv mig blå Farv mig blå - Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Farv mig blå Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD oxydsort 6308

SIKKERHEDSDATABLAD oxydsort 6308 oxydsort 6308 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD oxydsort 6308 SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning. 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Møbelvoks INDFARVET MØBELVOKS Revideret: 2017.15.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Indfarvet Møbelvoks/Linolievoks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Bio Olie til Kædesav

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Bio Olie til Kædesav Borup Bio Olie til Kædesav Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Bio Olie til Kædesav SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Specialsalt

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Specialsalt Borup Specialsalt - Version 1 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Specialsalt Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast

SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast Ler Ildfast Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Borup Lugtfri Petroleum

Borup Lugtfri Petroleum Borup Lugtfri Petroleum - Version 4 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Lugtfri Petroleum Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linolie fernis m/tørrelse

SIKKERHEDSDATABLAD Linolie fernis m/tørrelse Linolie fernis m/tørrelse Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Linolie fernis m/tørrelse SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Borup Imprægnering til sten og fliser

Borup Imprægnering til sten og fliser Borup Imprægnering til sten og fliser - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Imprægnering til sten og fliser Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830

Læs mere

Borup Power Bad & Sanitet

Borup Power Bad & Sanitet Borup Power Bad & Sanitet - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Power Bad & Sanitet Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Kaolin

SIKKERHEDSDATABLAD Kaolin Kaolin Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Kaolin SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Oxydgul 6013

SIKKERHEDSDATABLAD Oxydgul 6013 Oxydgul 6013 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Oxydgul 6013 SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning. 1 Sikkerhedsdatablad Bleget Linolie BLEGET LINOLIE Revideret: 2017.06.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Bleget linolie. 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk Borup Wienerkalk Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym I-VAX Impregnering utan parfym Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD I-VAX Impregnering utan parfym SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Linolie Rå

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Linolie Rå Borup Linolie Rå Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Linolie Rå SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Stålrens

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Stålrens Borup Stålrens Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Stålrens SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

LINOLIEFERNIS MED FUNGICID

LINOLIEFERNIS MED FUNGICID 1 Sikkerhedsdatablad Linoliefernis - udendørs LINOLIEFERNIS MED FUNGICID Revideret: 2017.06.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Linoliefernis med

Læs mere

Kølervæske Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD

Kølervæske Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Kølervæske Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Kølervæske Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Fast Vaselin-Hvid - Version 1 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Fast Vaselin-Hvid

Fast Vaselin-Hvid - Version 1 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Fast Vaselin-Hvid Fast Vaselin-Hvid - Version 1 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Fast Vaselin-Hvid Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning. 1 Sikkerhedsdatablad Interiørolie Hvid INTERIØROLIE HVID Revideret: 2017.08.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Interiørolie Hvid 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum

SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum Hvid Talkum Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Petroleum, lugtfri - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Petroleum, lugtfri

Petroleum, lugtfri - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Petroleum, lugtfri Petroleum, lugtfri - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Borup Citronsyre - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Citronsyre

Borup Citronsyre - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Citronsyre Borup - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Slemmet Kridt

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Slemmet Kridt Borup Slemmet Kridt Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Slemmet Kridt SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

Borup Afrenser- Klar Til Brug / Universal

Borup Afrenser- Klar Til Brug / Universal Borup Afrenser- Klar Til Brug / Universal - Version 2 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Afrenser- Klar Til Brug / Universal Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup vinduesrens KTB

SIKKERHEDSDATABLAD Borup vinduesrens KTB Borup vinduesrens KTB Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup vinduesrens KTB SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Model gips

SIKKERHEDSDATABLAD Model gips Model gips Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Model gips SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Oxydrød 6170

SIKKERHEDSDATABLAD Oxydrød 6170 Oxydrød 6170 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Oxydrød 6170 SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Stålrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Stålrens Borup Stålrens Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Stålrens Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Rå-Koldpresset Linolie

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Rå-Koldpresset Linolie Borup Rå-Koldpresset Linolie Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Rå-Koldpresset Linolie Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Matas Oxalsyre

SIKKERHEDSDATABLAD. Matas Oxalsyre Matas Oxalsyre Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Matas Oxalsyre Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Vaselinolie, hvid, syrefri

SIKKERHEDSDATABLAD. Vaselinolie, hvid, syrefri Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Vaselinolie, hvid, syrefri Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Borup Grå Cement - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Grå Cement

Borup Grå Cement - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Grå Cement Borup Grå Cement - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Grå Cement Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL

SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

Malakitgrøn oxalatsalt / Malachite green

Malakitgrøn oxalatsalt / Malachite green Malakitgrøn oxalatsalt / Malachite green - Version 5 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Malakitgrøn oxalatsalt / Malachite green SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Alun

SIKKERHEDSDATABLAD. Alun Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Alun Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26102016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Skumdæmper uden Silicone Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser Borup Tapetopløser Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Bivokslasurmaling BIVOKSLASURMALING Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Bivokslasurmaling 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Oxydbrun 6408

SIKKERHEDSDATABLAD Oxydbrun 6408 Oxydbrun 6408 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Oxydbrun 6408 SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Borup Trætjære (Finsk Trætjære

Borup Trætjære (Finsk Trætjære Borup Trætjære (Finsk Trætjære - Version 1 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Trætjære (Finsk Trætjære Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vaseline, hvid, syrefri

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vaseline, hvid, syrefri Borup Vaseline, hvid, syrefri Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vaseline, hvid, syrefri SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur.

SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur. Paraffinolie ph.eur. Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Kemikaliets navn CAS-nr. 107-21-1 EF-nr.: 203-473-3 Indeksnr.: 603-027-00-1 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glycerin

SIKKERHEDSDATABLAD. Glycerin Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Glycerin Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Borup Male-grundrens KLAR TIL BRUG

Borup Male-grundrens KLAR TIL BRUG Borup Male-grundrens KLAR TIL BRUG - Version 2 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Male-grundrens KLAR TIL BRUG Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Hobby Olie

SIKKERHEDSDATABLAD Hobby Olie Hobby Olie Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Hobby Olie SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

MILEBRÆNDT TRÆTJÆRE PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION. 1 Sikkerhedsdatablad Milebrændt Trætjære

MILEBRÆNDT TRÆTJÆRE PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION. 1 Sikkerhedsdatablad Milebrændt Trætjære 1 Sikkerhedsdatablad Milebrændt Trætjære MILEBRÆNDT TRÆTJÆRE Revideret: 2017.08.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Milebrændt trætjære 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD melitta afkalkning sulfaminsyre

SIKKERHEDSDATABLAD melitta afkalkning sulfaminsyre melitta afkalkning sulfaminsyre Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD melitta afkalkning sulfaminsyre Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Uni Water 325

SIKKERHEDSDATABLAD Uni Water 325 Uni Water 325 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Uni Water 325 Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Borup Olie til Gulvafslibning

Borup Olie til Gulvafslibning Borup Olie til Gulvafslibning - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Natursæbe A 204

SIKKERHEDSDATABLAD Natursæbe A 204 Natursæbe A 204 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Natursæbe A 204 Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect Udarbejdet: 14-01-2016 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dreumex Universal Protect Øvrig information: Produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Citronsyre

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Citronsyre Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Borup Olie til Granit, Skifer & Klinker

Borup Olie til Granit, Skifer & Klinker Borup Olie til Granit, Skifer & Klinker - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Olie til Granit, Skifer & Klinker Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Trinol Katte - og hundeskræk gel

SIKKERHEDSDATABLAD. Trinol Katte - og hundeskræk gel Trinol Katte - og hundeskræk gel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Katte - og hundeskræk gel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Flydende Skurepulver

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Flydende Skurepulver Borup Flydende Skurepulver Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Flydende Skurepulver SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

Læs mere

TETEN CONSULTING aps. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Sanoclean Spærrevæske

TETEN CONSULTING aps. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Sanoclean Spærrevæske Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PR-nr.: Synonymer: Spærrevæske Ikke anmeldepligtig.

Læs mere