Godkendelse af Lokalplan Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (2. forelæggelse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Lokalplan Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (2. forelæggelse)"

Transkript

1 Punkt 7. Godkendelse af Lokalplan Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan endeligt med nedenstående ændring. Forslag til ændringer i lokalplan I afsnit 5.2, 2. sætning tilføjes mulighed for udendørs udstilling af varer fra butikkerne ud mod torvet: Opholds-, lege-, aktivitets- samt øvrige torve- og byrums-installationer kan dog sammen med vareudstillinger placeres uden for byggefelterne i delområde A, der er vist på kortbilag 2. Det vurderes, at ændringen er så begrænset, at den ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning. Beslutning: Anbefales. Møde den kl Side 1 af 6

2 Sagsbeskrivelse Fakta om planen Lokalplanen omfatter den eksisterende bymidte i Storvorde. Lokalplanområdet består af et areal på ca. 2 ha centralt beliggende i Storvorde nord for Rødhøjvej og vest for Tofthøjvej. Tidsplan Indledende debat I 2016 udarbejdede Aalborg Kommune en byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod. Som et element i arbejdet med byudviklingsplanen gennemførte Aalborg Kommune en borgerinddragelsesproces, der havde til formål at pege på en række indsatsområder, som kan være med til at styrke Storvorde/Sejlflod som et attraktivt område for bosætning samt styrke det gode hverdagsliv for byens nuværende og fremtidige borgere. Inddragelsesprocessen mundede ud i et samlet katalog over byudviklingsprojekter, og her blev der bl.a. peget på Storvorde Bymidte som et udviklingsområde. Ønsket var at skabe et nyt og indbydende bymiljø, som skal være med til at styrke den lokale handel i byen og danne rammerne omkring et attraktivt og levende mødested for byens borgere. Godkendelse af planforslag til offentlig høring By- og Landskabsudvalgets møde 7. marts 2019 (punkt 6) s møde 18. marts 2019 (punkt 4) Byrådets møde 25. marts 2019 (punkt 3). Forslaget har været offentliggjort i perioden 29. marts til og med 24. maj Borgermøde By- og Landskabsforvaltningen har deltaget i et borgermøde afholdt den 8. april 2019 i den Gamle Brugs i Storvorde arrangeret af Storvorde-Sejlflod Samråd og Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod. Borgermødet omhandlede en lokal drøftelse af flere planforslag og projekter i Storvorde-Sejlflod-området bl.a. forslag til lokalplan Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde. Link til digitale planer Lokalplan Møde den kl Side 2 af 6

3 Oversigtskort Formål og baggrund Lokalplanen er igangsat på baggrund af et ønske om dels at sikre nye byggemuligheder i bymidten, hvor de ledige arealer er kommunalt ejede, og dels at skabe et nyt attraktivt bytorv, som skal være med til at styrke bymiljøet og styrke sammenhængen mellem områdets funktioner. Endelig er der et konkret ønske om at etablere en ny dagligvarebutik samt nye boliger i området. Lokalplanen indeholder en helhedsplan for den fremtidige indretning og anvendelse af Storvorde bymidte, der tilgodeser disse ønsker og samtidig danner rammen for realisering af et konkret byudviklingsprojekt i bymidten for midler fra byrådets pulje til oplandsbyerne. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger rammerne for en udbygning og revitalisering af den eksisterende bymidte i Storvorde. Lokalplanen udlægger to delområder, hvor der gives mulighed for at opføre ny bebyggelse til bolig- og centerformål, som eksempelvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker, erhverv, service samt boliger. Delområde A er byens primære bymidte, og her må der ikke opføres boliger i stueetagen. I delområde B, der ligger mellem den primære bymidte og det tidligere rådhus, kan der etableres blandede byfunktioner men også ren boligbebyggelse. Møde den kl Side 3 af 6

4 I indretningen af den østlige del af området er der lagt vægt på, at bebyggelsen er med til at definere et centralt attraktivt byrum og dermed danne rammerne omkring byens centrale mødested. Samtidig er bebyggelsen disponeret på en måde, så der friholdes en sigtelinje - et bybånd - gennem området i østvestgående retning, som er med til at styrke sammenhængen mellem de to centerdannelser i området på tværs af Sejlflod Banesti. Eksisterende og fremtidige byfunktioner koncentrerer sig omkring det øst-vestgående bybånd, og der skabes nye byggemuligheder flere steder i bymidten. Lokalplanen giver mulighed for en ændring af trafikstrukturen i området, hvor der kan skabes nye byggemuligheder i bymidten ved at lukke Stationsvej for gennemkørende trafik og etablere en ny direkte adgangsvej fra Tofthøjvej ind i bymidten. Lokalplanen definerer en række vilkår, der skal være til stede, før trafikstrukturen kan ændres. Miljøvurdering af planer Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at lave miljørapport. Økonomi I den primære bymidte (delområde A) er grundene til de eksisterende funktioner solgt som sokkelgrunde. Alle øvrige arealer (ledige byggefelter, torv, grønne områder, vej, sti og parkering) ejes af Aalborg Kommune. Kommunen kan få en indtægt ved salg af sokkelgrunde i de ledige byggefelter. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Banedanmark 2. Lotte Buus, 9280 Storvorde 3. Udviklingsselskabet Abildo ApS v/morten Abildgaard, Palleshøje 130, 8800 Viborg, 4. REMA Etablering A/S v/ Mads Nielsen, Marsalle 32, 8700 Horsens 5. Storvorde-Sejlflod Samråd i samarbejde med Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod v/bestyrelsen samt Formand Lene Porup 1. Bemærkning fra Banedanmark, der ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget. Svar: Taget til efterretning. 2. Indsigelse fra Lotte Buus, 9280 Storvorde vedrørende bekymring omkring trafikafvikling og trafiksikkerhed i rundkørslen som følge af tung trafik til butikkerne i Bymidten. Hun ønsker en større og mere effektiv rundkørsel indarbejdet i lokalplanen. Svar: Ikke imødekommet Det er vurderet, at rundkørslen kan rumme eksisterende og fremtidig trafik til og fra bymidten. 3. Indsigelse fra Udviklingsselskabet Abildo ApS v/morten Abildgaard, der ønsker byggefelt A3 udvidet, så det kan rumme et mindre blomsterhus ud mod torvepladsen, såfremt der etableres en ny dagligvarebutik i byggefeltet. Svar: Imødekommet. I afsnit 5.2, 2. sætning tilføjes mulighed for udendørs udstilling af varer fra butikkerne ud mod torvet: Opholds-, lege-, aktivitets- samt øvrige torve- og byrums-installationer kan dog sammen med vareudstillinger placeres uden for byggefelterne i delområde A, der er vist på kortbilag 2. Møde den kl Side 4 af 6

5 4. Indsigelse fra REMA Etablering A/S v/ Mads Nielsen vedrørende ønske om udvidelse af den eksisterende REMA 1000 butik i Storvorde bymidte. Svar: Taget til efterretning. Lokalplanforslaget muliggør den skitserede udvidelse af REMA Når lokalplanen er endelig godkendt af byrådet, kan der rettes en direkte henvendelse til Aalborg Kommune, AK-arealer vedr. køb af kommunalt areal. 5. Indsigelse fra Storvorde-Sejlflod Samråd i samarbejde med Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod vedrørende trafikale forhold (herunder busstoppested og mindre sikre forhold for bløde trafikanter samt risiko for at skabe nye områder belastet af trafikstøj) samt indretning af byrum (herunder forskønnelse af bymidten og midler hertil samt parkeringsforhold). Svar: Taget til efterretning. Det fremgår af lokalplanforslaget, at realisering af byggefelt A4 (Scenarie 2) med en ny adgangsvej til bymidten fra Tofthøjvej forudsætter, at der af hensyn til trafikafviklingen bør etableres en venstresvingsbane på Tofthøjvej samtidig med, at der etableres et nyt støttepunkt for krydsende lette trafikanter på Tofthøjvej, umiddelbart nord for svingbanen. I den sammenhæng revurderes placering af busstoppesteder. Generelt arbejdes der endvidere med at sikre, at der ikke opstår konflikter mellem varetransporter og andre trafikanter samt bløde trafikanter inden for lokalplanområdet. Nye boliger i området skal kunne overholde de vejledende grænseværdier for trafikstøj. Samrådet ønsker at arbejde med grønne og bæredygtige løsninger i den fremtidige nyindretning af Storvorde bymidte. Lokalplanen danner rammen for, at der efterfølgende arbejdes videre med projektet vedrørende forskønnelse af bymidten. Parkeringspladser til evt. kommende boliger indenfor delområde B skal etableres indenfor delområdet. Møde den kl Side 5 af 6

6 Bilag: Bilag - Samlet pdf af bemærkninger - LP Storvorde bymidte, Storvorde Forslag til Lokalplan Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde Møde den kl Side 6 af 6

Ang: lokalplan Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde Dato: :01:00

Ang: lokalplan Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde Dato: :01:00 Bemærkning 1 From: Dkplan automailer Sent: 4. april 2019 16:01 To: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Subject: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 8-1-105

Læs mere

By- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

By- og Landskabsudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.059 og Lokalplan 4-4-118 Blandet bolig, erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet (1. forelæggelse) 2017-045884 By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) 2016-015115 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (2. forelæggelse) 2015-044736 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 26.08.2019 kl. 09.00-11.40 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Beretning nr. 43

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 10. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse) 2015-049598 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-108 endeligt

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 7-1-110 Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (2. forelæggelse) 2016-069294 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 7-1-110 endeligt

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) 2016-053895 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 09.09.2019 kl. 16.00-17.15 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Mai-Britt

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) 2017-004039 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 7-1-109 endeligt uden ændringer.

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (2. Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.046 og Lokalplan 4-2-113 Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) 2014-43132 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård (2. forelæggelse) 2018-058125 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Søndergade, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Søndergade, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe (2. forelæggelse) 2018-031729 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.016 og Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (2. forelæggelse) 2016-002310 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 9-4-105 endeligt

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan , Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan , Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) 2016-002821 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 3-6-108 endeligt

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) Punkt 6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) 2017-027562 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) Punkt 22. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) 2017-026379 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 10-1-112 endeligt uden ændringer. Mariann

Læs mere

Ændringerne vurderes ikke at være i strid med lokalplanens principper og kræver derfor ikke fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Ændringerne vurderes ikke at være i strid med lokalplanens principper og kræver derfor ikke fornyet høring i henhold til Lov om planlægning. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.028 og Lokalplan 1-1-116 Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2013-11493 By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af Lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) 2015-058353 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 7-1-108 endeligt

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Nyt rammeområde og ændring af bymidteafgrænsning ved ny dagligvarebutik på Hovedgaden, Svinninge. Holbæk Kommune har den

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2016-008444 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.060 og Lokalplan 4-2-117 Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse) 2018-004929 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 9-4-105.

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) 2015-051258 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af lokalplan 4-6-106 Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (2. forelæggelse) 2016-020160 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender lokalplan 4-6-106 endeligt med nedenstående

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 13. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse) 2018-031739 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan , tillæg til lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan , tillæg til lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals (2. forelæggelse) Punkt 10. Godkendelse af Lokalplan 9-4-103, tillæg til lokalplan 5.23, Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals (2. forelæggelse) 2015-002639 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte Høringsperiode fra den 11. oktober 2018 til den 1. november 2018 Hjo rte spr ing Herlev Rin Herlev

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2007-2018 for Holbæk Kommune 19.O02 19.B06 19.O01 TØLLØSE 19.B07 VEJ 19.O04 19.C01-T UDVIDELSE AF RAMMEOMRÅDE PV SØNDERSTRU 19.O05 19.B10 EJ 19.J01 19.B05 19.B04

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan , tillæg til lokalplan Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 1-1-128, tillæg til lokalplan 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2016-011484 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2. Punkt 6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2015-013212 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2007-2018 For at muliggøre etablering af detailhandel i Tølløse by ved Industrivej udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor centerområdet og detailhandelsrammen

Læs mere

Borgermøde 15. januar :00 21:00 Vodskov Kultur & Idrætscenter, Brorsonsvej 3B, Vodskov

Borgermøde 15. januar :00 21:00 Vodskov Kultur & Idrætscenter, Brorsonsvej 3B, Vodskov Borgermøde 15. januar 2018 19:00 21:00 Vodskov Kultur & Idrætscenter, Brorsonsvej 3B, Vodskov 19:00 Velkomst v/rådmand Hans Henrik Henriksen 19:10 Vodskov Samråd v/ Peter Lindholt 19:20 Byudviklingsplan

Læs mere

Godkendelse af Opsamling på fordebat. Nyt lokalcenter for Hadsundvej ved Doravej og Golfparken

Godkendelse af Opsamling på fordebat. Nyt lokalcenter for Hadsundvej ved Doravej og Golfparken Punkt 16. Godkendelse af Opsamling på fordebat. Nyt lokalcenter for Hadsundvej ved Doravej og Golfparken 2015-013212 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender opsamlingen

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej og Vestergade, Nibe (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger og Erhverv, Koldsmindevej og Vestergade, Nibe (1. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej og Vestergade, Nibe (1. forelæggelse) 2015-049598 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat, Byudviklingsplan for Godthåb

Godkendelse af opsamling på fordebat, Byudviklingsplan for Godthåb Punkt 5. Godkendelse af opsamling på fordebat, Byudviklingsplan for Godthåb 2016-052150 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes et forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 19. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 19. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 19 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 27.06.2016 Offentliggjort den 07.07.2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og lokalplan Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (2. Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.048 og lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse) 2018-071111 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

LOKALPLAN Udkast. Startredegørelse - Detailhandel, Klarupvej, Klarup

LOKALPLAN Udkast. Startredegørelse - Detailhandel, Klarupvej, Klarup LOKALPLAN 7-1-109 Startredegørelse - Detailhandel, Klarupvej, Klarup 12.06.2017 Udkast Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Baggrund 2 Området 3 Eksisterende planforhold 4 Projektet 5 Til lokalplanforslaget

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (2. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (2. forelæggelse) 2015-032906 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kommunalbestyrelsen ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 20-12-2011 Dato: 21-11-2011 Sag nr.: KB 202 (ØU 253) (TMU 99) Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence:

Læs mere

125. Forslag til Lokalplan for dagligvarebutik ved Tibirke Sand - igangsættelse

125. Forslag til Lokalplan for dagligvarebutik ved Tibirke Sand - igangsættelse 125. Forslag til Lokalplan for dagligvarebutik ved Tibirke Sand - igangsættelse 01.00G00-2016/14287 Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget behandler sagen for at træffe beslutning om igangsættelse af

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Teknisk Udvalg besluttede den 5. januar 2011 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for en omlægning

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) 2015-013222 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

LOKALPLAN Udkast. Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde

LOKALPLAN Udkast. Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde LOKALPLAN 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde 26.02.2019 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 6 Lokalplanens indhold 12 Anden planlægning

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.038 og Lokalplan 1-3-111 Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse) 2014-22642 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

BILAG NR. 3: NOTAT OM PLANFORHOLD OG VURDERING AF PROJEKTER

BILAG NR. 3: NOTAT OM PLANFORHOLD OG VURDERING AF PROJEKTER BILAG NR. 3: NOTAT OM PLANFORHOLD OG VURDERING AF PROJEKTER Ansøgninger Der foreligger følgende ansøgninger: Projekt Adresse Ansøgt A Vestervangsvej 12 1 dagligvarebutik på ca. 1.000 m² B Vævervej 1 2

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Døsebækparken, Godthåb (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Døsebækparken, Godthåb (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Lokalplan 6-2-105 Boliger, Døsebækparken, Godthåb (2. forelæggelse) 2017-045556 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-2-105 endeligt med nedenstående

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1.

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. Punkt 4. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. forelæggelse) 2013-33911 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Behandling af indsigelser og bemærkninger til ændringer til lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret

Behandling af indsigelser og bemærkninger til ændringer til lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret Behandling af indsigelser og bemærkninger til ændringer til lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret I forbindelse med offentlig høring af ændringer til Lokalplan 4-2-115

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebatten for byudviklingsplan for Svenstrup. Kommuneplantillæg 6.023

Godkendelse af opsamling på fordebatten for byudviklingsplan for Svenstrup. Kommuneplantillæg 6.023 Punkt 9. Godkendelse af opsamling på fordebatten for byudviklingsplan for Svenstrup. Kommuneplantillæg 6.023 2016-052148 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender, at der udarbejdes et forslag

Læs mere

Aflysning af. Udrednings- og reguleringsplan for karréen Storegade, Torvegade, Rossensgade og Markedsgade

Aflysning af. Udrednings- og reguleringsplan for karréen Storegade, Torvegade, Rossensgade og Markedsgade Aflysning af Udrednings- og reguleringsplan for karréen Storegade, Torvegade, Rossensgade og Markedsgade Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Døsebækparken, Godthåb (fornyet offentlig høring)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, Døsebækparken, Godthåb (fornyet offentlig høring) Punkt 6. Godkendelse af Lokalplan 6-2-105 Boliger, Døsebækparken, Godthåb (fornyet offentlig høring) 2017-045556 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender at forslag

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

036 Centerområde i Lille Blødekvarteret

036 Centerområde i Lille Blødekvarteret 036 i Lille Blødekvarteret Status Forslag PlanID 3244876 Tillæg nr. 036 Plannavn i Lille Blødekvarteret VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse af forslag 7. december 2016 Høring start

Læs mere

Notat vedr. anvendelse af delområder

Notat vedr. anvendelse af delområder Sporbyen Scandia Notat vedr. anvendelse af delområder Notatet er udarbejdet med det formål at synliggøre den ønskede anvendelse på delområdeniveau. Den endelige afklaring af de forskellige funktioner i

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.012 og Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse) 2017-029664 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af lokalplan Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse) 2013-50422 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og butik, City Syd (med miljørapport) (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og butik, City Syd (med miljørapport) (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og butik, City Syd (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2018-031739 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplanforslag 301.9, Solrød Center Nordøst Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 20. januar 2014 Sagsbeh.: jen Sagsnr.: 10/7600 Byrådet

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle April, 2019 Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser Bilag 5: Ændringsforslag til lokalplanforslag nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003 2014 for Tjele Kommune På baggrund af de indkomne

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116 boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse) 2017-032709 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Forslag. Tillæg 7. - til Kommuneplan for Herlev Bymidte. Kortbilag

Forslag. Tillæg 7. - til Kommuneplan for Herlev Bymidte. Kortbilag Forslag Tillæg 7 - til Kommuneplan 2013-2025 for Herlev Bymidte Kortbilag Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlev Kommunes hjemmeside www.herlev.dk Forslaget er i høring fra den 17. januar til den

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Hjemmel 1 Formål Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Vej, sti og parkeringsforhold 9 Øvrige ubebyggede områder

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup. Punkt 6. Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan Gistrup. 2018-024168 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes et forslag til en

Læs mere

Kommuneplantillæg for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan , Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse).

Kommuneplantillæg for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan , Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse). Punkt 4. Kommuneplantillæg 6.013 for boliger ved Griegsvej i Frejlev og Lokalplan 6-3- 103, Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse). 2010-47938. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Sammenfatning Forslag til Lokalplan 168 giver mulighed for at etablere et nyt bystræde der skal skabe et sammenhængende forløb der

Læs mere

MILJØRAPPORT HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 MILJØVURDERING AF BY OG MILJØ

MILJØRAPPORT HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 MILJØVURDERING AF BY OG MILJØ MILJØRAPPORT MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR 448 for Milnersvej 43 og 45 i Hillerød TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2017 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Lov om Miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer

Læs mere