By, Land og Kultur Miljø og Natur. Miljøgodkendelse. 12, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven. 8. august Kirkevej 16, 5683 Haarby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By, Land og Kultur Miljø og Natur. Miljøgodkendelse. 12, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven. 8. august Kirkevej 16, 5683 Haarby"

Transkript

1 By, Land og Kultur Miljø og Natur Miljøgodkendelse 12, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven 8. august 2016 Kirkevej 16, 5683 Haarby

2 Ejendommen Kirkevej 16, 5683 Haarby (luftfoto 2015) Emne Data Ansøger og ejer I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup Bedriftens navn og adresse Nørregård, Kirkevej 16, 5683 Haarby Matrikelnummer og ejerlav 4d Dreslette By, Dreslette Virksomhedens art Produktion af slagtesvin Godkendelsesbetegnelse 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug CHR-nummer CVR/P Kontaktperson Christian Lundegaard, tlf / , Rådgiver/konsulent Lykke Pilegaard, Centrovice, tlf / , Godkendelsesmyndighed Assens Kommune, (By, Land & Kultur), Miljø & Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, Sags ID Acadre sagsnr. 15/23863 Miljømedarbejder Jakob Soelberg, tlf , Beregningsværktøj Interface version Uploaded: FarmN version: 4.0 Beregningsmotor: 2.3 2

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING AFGØRELSE: 12, STK. 2 MILJØGODKENDELSE VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN DYREHOLD MANAGEMENT ENERGI- OG VANDFORBRUG LUGT STØJ FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF FLUER OG ROTTER SPILDEVAND (RESTVAND) AMMONIAK- OG FOSFORTAB BEREDSKABSPLAN EGENKONTROL OPHØR AF DRIFT OFFENTLIGGØRELSE KLAGEVEJLEDNING BILAG MEDDELELSE OM AFGØRELSE SENDES TIL MILJØVURDERING AF ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE FORMÅL EJER- OG DRIFTSFORHOLD DYREHOLD OG MANAGEMENT LOKALISERING FASTE AFSTANDSKRAV LANDSKAB OG PLANFORHOLD ENERGI OG VANDFORBRUG GENER FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG LUGT STØJ LYS FLUER OG SKADEDYR STØV

4 8.6.6 TRANSPORT FORURENING FRA HUSDYRBRUGETS ANLÆG SPILDEVAND (RESTVAND) HUSDYRGØDNING OG FODER AFFALD OG MILJØFARLIGE STOFFER AMMONIAK - GENERELT AMMONIAKPÅVIRKNING AF NATUR AREALERNE NITRAT (OVERFLADEVAND) OPHØR BEREDSKABSPLAN SAMMENFATNING OFFENTLIGHED/NABOORIENTERING

5 1. Indledning I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup har ansøgt om en miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktionen på ejendommen Nørregård, Kirkevej 16, 5683 Haarby. Ansøgningen vil blive behandlet efter 12 stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven 1. Ansøgningen er indsendt til Assens Kommune onsdag den 30. september 2015 via det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk. Der søges om godkendelse til, at ændre den nuværende produktion fra et tilladt dyrehold på slagtesvin ( kg) svarende til 228 DE ( 19f fulde stalde tilladelse 2011) til stk. slagtesvin ( kg) svarende til 274,36 DE. Ifølge 26, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven: Kommunalbestyrelsen skal foretage en samlet vurdering af alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden 1. januar 2007 på husdyrbruget, inklusive bedriftens arealer, dog højest over en 8-årig periode. Grunden til denne regel er for at imødekomme den eventuelle effekt af indtil flere mindre udvidelser, som hver især ikke betyder noget i forhold til miljøbeskyttelsen, men som samlet set kan være en væsentlig belastning. I denne sag skal der derfor tages udgangspunkt i det tilladte dyrehold 8 år tilbage. Derfor er nudrift i ansøgningsskemaet den Kap. 5-godkendelse, som ejendommen fik i august 2004 på slagtesvin ( kg) svarende til 205,39 DE (efter gældende dyreenhedsberegning 2014/2015). Udvidelsen sker i den eksisterende stald. Miljøgodkendelsen omfatter alene Nørregård, Kirkevej 16, 5683 Haarby, hvor det ansøgte dyrehold opstaldes. Der indgår ikke arealer i godkendelsen. Bedriftens arealer indgår i miljøgodkendelsen på Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, der har en 12 godkendelse fra Gødningen fra Kirkevej 16 udbringes her eller på andre miljøgodkendte arealer. Det er oplysningerne og beskrivelsen i ansøgningen og vurderingen, der er beskrevet i den efterfølgende redegørelse, som danner grundlaget for meddelelse af miljøgodkendelsen. Assens Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse til den ansøgte udvidelse af dyreholdet i henhold til de gældende regler i husdyrgodkendelsesloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen. Godkendelsen indeholder en række konkrete individuelle vilkår for landbrugets indretning og drift. Vilkårene skal medvirke til at sikre: at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen 1 Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 5

6 2 Afgørelse: 12, stk. 2 miljøgodkendelse Assens Kommune godkender hermed en årlig produktion bestående af stk. slagtesvin ( kg) svarende til 274,36 DE på landbrugsejendommen matr. nr. 4d Dreslette By, Dreslette, beliggende Kirkevej 16, 5683 Haarby. Udvidelsen sker i det eksisterende staldanlæg. Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området og nedenstående vilkår overholdes. godkendelsen omfatter de aktiviteter for virksomheden med CVR nr , som hører ind under Kirkevej 16, 4683 Haarby. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år fra dato, jf. husdyrgodkendelseslovens 33, stk. 1. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til bestemmelserne i 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse. Miljøgodkendelsen skal, jf. 40 i bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første revurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år fra tidspunktet for meddelelse af godkendelsen. Proceduren for revurdering igangsættes af Assens Kommune. I det øjeblik miljøgodkendelsen meddeles, så er den eksisterende Kap. 5-godkendelse ikke længere gældende. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen findes i den fremsendte ansøgning gennem husdyrgodkendelse.dk med skemanummer og tilhørende bilag. Godkendelsen meddeles med følgende vilkår: 3 Vilkår for miljøgodkendelsen 3.1 Dyrehold Svinebruget tillades drevet med et dyrehold på maksimalt stk. slagtesvin ( kg) på stipladser svarende til 274,36 DE Den godkendte husdyrproduktion skal fordeles jævnt over hele året Ind- og afgangsvægt kan variere, så længe det samlede antal dyreenheder ikke overstiges. 3.2 Management Landbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. 6

7 3.2.3 Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at lejer holdes tørre og at staldene holdes rene Drikkevandssystemet og overbrusningsanlæg skal vedligeholdes således, at unødigt vandspild undgås Ventilationsanlægget skal renholdes og vedligeholdes, så effekten altid er optimal og således at unødig støj undgås. 3.3 Energi- og vandforbrug Der skal foretages en årlig opgørelse af forbruget af el. I ansøgningen er opgivet et forventet årligt forbrug på kwh Der skal foretages en årlig opgørelse af det vandforbrug, der medgår direkte til husdyrproduktionen såsom dyrenes drikkevand og vask af stald. I ansøgningen er opgivet et forventet årligt forbrug på m 3. Vandforbruget er sat ud fra, at der bruges valle til vådfoderet, hvis vallen på et tidspunkt skiftes med vand, så forventes vandforbruget at stige med m Anlæg, der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilationsanlæg, kompressorer m.m. skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. 3.4 Lugt Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage Svineproduktionen må ikke give anledning til større lugtgener uden for ejendommens arealer end det der ligger til grund for denne miljøgodkendelse Såfremt der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår lugtgener, der er større, end det der kan forventes ifølge grundlaget for miljøgodkendelsen kan kommunen meddele påbud om, at der skal gennemføres tiltag til afhjælpende foranstaltninger. Dette kan for eksempel bestå i en reduktion af antal dyr på stald eller forbedret renseteknik. 3.5 Støj Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må i intet punkt målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer db(a). Mandag-fredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) Alle dage kl (½ time) Alle dage kl Maksimal værdi 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 7

8 3.5.2 Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i vilkår er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller beregning om året. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1987 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningen skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold eller efter anden aftale med kommunen. 3.6 Forebyggelse og bekæmpelse af fluer og rotter Skal ske efter de nyeste anbefalinger fra Statens Skadedyrlaboratorie. 3.7 Spildevand (restvand) Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem og anvendes i henhold til reglerne for husdyrgødning Vask af maskiner og redskaber uden gødningsrester skal ske på fast vaskeplads. Vaskevandet kan, mod særskilt tilladelse, udledes til dræn (kontakt kommunen). Dog skal vandet forinden udløbet gennemgå rensning i et veldimensioneret sandfang og en godkendt olie-/benzinudskiller Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester og pesticidrester skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning af husdyrgødning. 3.8 Ammoniak- og fosfortab Produktionen skal være indrettet med drænet gulv og spalter (33/67) Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end kg N pr. år (se afsnit i redegørelse) Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end kg P pr. år (se afsnit i redegørelse). 3.9 Beredskabsplan Ved driftsuheld, hvor der kan opstå risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf. 112 og efterfølgende straks at underrette tilsynsmyndigheden: Assens Kommune, Miljø og Natur tlf (i dagtimerne) Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan, som oplyser, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. 8

9 Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø Assens Kommune har inden meddelelsen af miljøgodkendelsen modtaget en kopi af en beredskabsplan for ejendommen Egenkontrol Dokumentation i form af kvitteringer og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. skal opbevares i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende Der skal føres logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: Antal producerede dyr Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt) Foderforbrug pr. kg. tilvækst Det gennemsnitlige indhold af råprotein og fosfor pr. FE sv i foderblandingerne N og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende Ophør af drift Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, dødedyr, spildevand, foder mv Ejendommens bygninger skal rengøres. 4. Offentliggørelse Miljøgodkendelsen offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside, Assens.dk mandag den 8. august Klagevejledning Frist for at indgive klage 79. Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra du har modtaget dette brev. Det betyder at, klagefristen udløber tirsdag den 6. september Hvordan klager du? Du skal sende din klage til Natur- og Miljøklagenævnets digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. Klageportalen tilgås via borger.dk eller virk.dk, der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside nmkn.dk. 9

10 Klagegebyr Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Hvem kan klage? Adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser. Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse. Virkning af at der klages En klage over en tilladelse efter 10, godkendelse efter 11, 12 eller 16 eller dispensation efter 9 har ikke opsættende virkning, medmindre afgørelsen indeholder vilkår efter 27, stk. 1, nr. 3 eller stk. 2. Det betyder, at tilladelsen, godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen. Indbringelse for domstolene 90 Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter datoen for klagenævnets afgørelse. Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet. Vejledning om klage til Natur- og Miljøklagenævnet finder du på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, ugust.htm Jakob Soelberg Miljømedarbejder, Jordbrugsteknolog 6. Bilag Bilag 1: Ansøgningsskema nr Bilag 2: Miljøansøgning 10

11 7. Meddelelse om afgørelse sendes til Navn eller Organisation Adresse By Andet/ adresse Jørgen Peter Pedersen Mosemarksvej Ebberup Søren Ring Persson Høedvej Glamsbjerg Winnie Lilly Fagerberg Høedvej Glamsbjerg Svend Evald Kristensen Høedvej Glamsbjerg Mallan Winberg Høedvej Glamsbjerg Vibeke Sys Andersen Søndergade 9 B 5690 Glamsbjerg Ejer Høedvej 12 Inger Marie Nielsen Høedvej Glamsbjerg Jørgen Øbro Høedvej Glamsbjerg Niels Christian Nygaard Høedvej Glamsbjerg Klaus Viesø Hansen Høedvej Glamsbjerg Christian Hald Høedvej Glamsbjerg Kaj Egon Andersen Ruegyde Glamsbjerg Preben Ove Hansen Tøjstedvej Haarby Ejer Dreslettevej 2 Bent Madsen Dreslettevej Haarby Lene Skøtt Herredsbjerg Haarby Helle Nielsen Herredsbjerg 2A 5683 Haarby Erna Kathrine Andersen Herredsbjerg Haarby Gudrun Solvejg Pedersen Ejer Herredsbjerg 4 Falk Herredsbjerg Haarby Mogens Falk Herredsbjerg Haarby Ejer Herredsbjerg 4 Karl Jørgen Philipsen Herredsbjerg Haarby Lone Dalsgaard Flensted Herredsbjerg Haarby Ejer Herredsbjerg 8 Per Flensted Herredsbjerg Haarby Ejer Herredsbjerg 8 Margit Bundegaard Lyngsie Herredsbjerg Haarby Charlotte Limborg Høedvej Glamsbjerg Lise Neldeberg Hansen Østergade 23,3. tv 5610 Assens Ejer Kirkevej 1 Shaun Nichlas Fardoras Ejer Kirkevej 1 Dupont Østergade 23,3. tv 5610 Assens Andreas Bo Hougaard Kirkevej Haarby Katrine Bjærge Skøtt Kirkevej Haarby Dreslette Menighedsråd Strærupvej Haarby Ejer Kirkevej 5 Paw Nielsen Prinsevej Ebberup Ejer Kirkevej 7 Christian Christiansen Kirkevej Haarby Niels Andreasen Kirkevej Haarby Elise Birgitte Jørgensen Kirkevej Haarby Ole Vagn Bønnelycke Kirkevej Haarby Marianne Lyngholm Bang Kirkevej Haarby Karen Lise Andersen Kirkevej Haarby Jan Edmund Villumsen Kirkevej Haarby Kasper Bang Kirkevej Haarby Christian Lundegaard Mosemarksvej Ebberup Ejer Kirkevej 16 Niels Lundegaard Helleskov Ruerne Glamsbjerg Ejer Kirkevej 16 Isabel Ana Cichy Gindeberg Kirkevej Haarby 11

12 Tom Gindeberg Kirkevej Haarby Jesper Jul Ebbesen Kirkevej Haarby Lars Engelund Borgdal Kastrup Ejer Kirkevej 19 Lisbeth Engelund Borgdal Kastrup Ejer Kirkevej 19 Søren Sten Pedersen Kirkevej Haarby Aksel Peder Hansen Kirkevej Haarby Line Hansen Kirkevej Haarby Gert Bernhard Jensen Kirkevej Haarby Inga Østergaard Jensen Kirkevej Haarby Martin Mikkelstrup Kirkevej Haarby Karl Gert Madsen Lange Gyde Haarby Arne Richard Hviid Flædekærvej Ebberup Ejer Mosegårdsvej 3 Maj-Britt Østergaard Nørbæk Nørrelundsvej Haarby Thomas Nørbæk Nørrelundsvej Haarby Alice Jakobsen Nørrelundsvej Haarby Jørgen Oluf Stougaard Fladmosevej Glamsbjerg Ejer Tømmergyden 4 A Morten Nielsen Herredsbjerg 2 A 5683 Haarby Niels Stougård Tømmergyden Haarby Ejer Kirkevej 1 Peder Stougård Snavevej Haarby Ejer Kirkevej 1 Laszlo Barta Mosegårdsvej Haarby Erika Tarcsai Mosegårdsvej Haarby Brigitta Szilagyi Mosegårdsvej Haarby Andrius Jankauskas Mosegårdsvej Haarby Gergo Attila Raso Mosegårdsvej Haarby Hanne Fuglsbjerg Nørrelundsvej Haarby Embedslægen Region Syddanmark Sorsigvej Ribe Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade Kbh. Ø Friluftsrådet Det økologiske Råd Blegdamsvej 4B 2200 Kbh. N Naturstyrelsen Danmarks Sportsfiskerforbund sportsfiskerforbundet.dk Danmarks Fiskeriforening Nordensvej Fredericia Dansk Ornitologisk Forening 12

13 8. Miljøvurdering af ansøgning om miljøgodkendelse 8.1 Formål I det følgende skal det vurderes, om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på landbrugsejendommen Nørregård, beliggende Kirkevej 16, 5683 Haarby opfylder kravene gældende for følgende forhold angivet i nedenstående liste jf. godkendelsesloven og vejledning fra Miljøstyrelsen om miljøgodkendelse af husdyrbrug: Anvendelse af bedste tilgængelige teknik Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som international naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstoffer Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.) Hensynet til de landskabelige værdier Det skal vurderes om husdyrbruget, efter gennemførelse af den ansøgte udvidelse, lever op til de i loven fastsatte beskyttelsesniveauer for blandt andet ammoniak, lugt, fosfor og nitrat. Vurderingsgrundlaget er oplysningerne afgivet ved indsendelse af det digitale ansøgningsskema via husdyrgodkendelse.dk, som kommunen modtog den 30. september Bestemmelserne til vurdering af ansøgningen er fastsat i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, herunder regler fastsat i habitatdirektivet. Husdyrbruget er omfattet af bestemmelserne i lovens 12, stk. 2 idet der er søgt om udvidelse af en eksisterende svineproduktion med over stipladser til fedesvin (over 30 kg), der har en kapitel 5 miljøgodkendelse. I forbindelse med miljøvurderingen skal det ligeledes afgøres, hvorvidt det er nødvendigt at fastsætte konkrete individuelle vilkår, dels til sikring af at oplysningerne i ansøgningen fastholdes og dels til sikring af, at landbruget kan drives uden at medføre større forurening og gener end forventeligt, og som kan accepteres inden for rammerne af den gældende lovgivning. 8.2 Ejer- og driftsforhold Ansøger er I/S Lundegaard, som ejer landbruget på ejendommen Kirkevej 16, 5683 Haarby. Ifølge oplysninger fra CVR (Centrale Virksomheds Register) drives landbruget som et Interessentskab I/S Lundegaard. Startdato for selskabet oplyses at være den 1. januar Adresse for CVR nr oplyses som: Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup. Hovedbranchen er noteret med kode Produktion af slagtesvin. 13

14 I ansøgningen er det oplyst, at Christian Lundegaard er driftsansvarlig og kontaktperson i forhold til ansøgningen. 8.3 Dyrehold og management Der er søgt om udvidelse fra et tilladt dyrehold bestående af en årsproduktion på stk. slagtesvin ( kg) svarende til 205,39 dyreenheder (DE) til en årsproduktion på stk. slagtesvin ( kg) svarende til 274,36 DE. Figur 1: Anlægsoversigt Kirkevej 16, 5683 Haarby (Nørregård). I nudrift er der stipladser i det eksisterende staldanlæg med drænet gulv og spalter (33/67), hvor der produceres stk. slagtesvin ( kg). I ansøgt drift er der stipladser i det eksisterende staldanlæg med drænet gulv og spalter (33/67), med en produktion på stk. slagtesvin ( kg). Gødning i både nudrift og ansøgt drift er gylle, som opbevares i de to gyllebeholdere på ejendommen. Det er henholdsvis en overdækket gyllebeholder på m 3 og en gyllebeholder uden overdækning på m 3. Gyllebeholderne har en samlet 14

15 kapacitet på m 3. Al husdyrgødning produceret på ejendommen udbringes på arealer hørende under Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup. Disse arealer er miljøgodkendt i forbindelse med seneste 12 miljøgodkendelse på Mosemarksvej 5, meddelt den 10. oktober 2012, som hører under samme I/S som Kirkevej 16. BAT - management Følgende er oplyst fra ansøger: Fordampning af ammoniak fra gyllebeholdere forhindres ved hhv. flydelag og fast overdækning. Bedriftens egenkontrol består primært af de lovpligtige registreringer, produktionsopgørelser og driftsregnskab. Ansøger er med i egenkontrolprogrammet DANISH Produktstandard. Egenkontrolprogram sammenfatter kravene til produktion af grise under DANISH. Den omfatter især dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, og sporbarhed i primærproduktionen. Derudover er produktionen godkendt til Englandsgrise. De tekniske installationer og hjælpemidler kontrolleres løbende for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld. Assens Kommune har inden meddelelsen af godkendelsen, modtaget en kopi af en beredskabsplan, der er udarbejdet i forbindelse med ansøgningen, om udvidelse af produktionen. Assens Kommune vurderer, at det ansøgte lever op til BAT kravene for management med det oplyste. 8.4 Lokalisering Faste afstandskrav Hele husdyrbrugets staldanlæg er beliggende i landzone. Staldanlægget ligger nord for Dreslette (mellem Ebberup og Haarby). Staldanlægget ligger ligeledes nord for Snave, hvor den nærmeste udpegning i Kommuneplanen ligger omkring 1,6 km fra staldanlægget. Området har plannummer 4.1.R.1 og er udpeget til at være et rekreativt område. Den nuværende zonestatus er landzone og fremtidig zonestatus er byzone. Afstandskravet på 50 meter ifølge 6, stk. 3 til byzone, sommerhusområder og lokalplaner er dermed overholdt. 15

16 Figur 2: Nærmeste naboer til Kirkevej 16, 5683 Haarby (Nørregård). Den nærmeste nabo til Nørregård ligger syd for staldanlægget. Korteste afstand fra stald- og gødningsanlæg til nærmeste nabo, Kirkevej 21, 5683 Haarby, er ca. 185 meter. Fra Den Offentlige InformationsServer (OIS) er det noteret, at Kirkevej 21 benyttes til beboelse. Afstanden er målt fra den sydligst beliggende gyllebeholder. Syd for stald- og gødningsanlæg ligger den nærmeste samlede bebyggelse, i en afstand af ca. 185 meter. Afstanden er målt fra den sydligst beliggende gyllebeholder. Afstandskravet på 50 meter i 6, stk. 4 til nabobeboelse er dermed overholdt. Naboejendomme, der enten ejes af ansøger, eller er registreret med landbrugspligt, medtages ikke, når der skal foretages lugtvurdering jf. reglerne om det generelle beskyttelsesniveau. 16

17 8.4.2 Landskab og planforhold Udvidelsen sker alene i den eksisterende stald, så der vil ikke være nogen ændringer i forhold til landskab- og planforhold. Assens Kommune vurderer på dette grundlag, at der ikke skal stilles vilkår om yderligere beplantning eller udbedring af læhegn. 8.5 Energi og vandforbrug Energiforbruget er opgivet til alene at være el. Elforbruget stiger med det ansøgte fra ca kwh til kwh. BAT energi Ansøger har oplyst følgende i forhold til energiforbruget: De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er i forbindelse med ventilation, belysning, foderblanding og korntørring om sommeren. Ved dagligt tilsyn i staldene sikres det, at de elektriske installationer fungerer optimalt. Ventilation: Al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperatur i staldene og elforbruget, da stalden blev bygget blev der monteret de mest energivenlige ventilatorer. Energiforbruget opgøres og registreres årligt. Lys: Der vil være udendørs belysning i forbindelse med driftsbygningerne af hensyn til mandskabstrafik til stalden. Der er ingen lys i staldende om natten. Assens Kommune vurderer, at de angivne energibesparende foranstaltninger er fyldestgørende, og at kravet til BAT er opfyldt. Assens Kommune stiller vilkår om årlig opgørelse af elforbruget. Vandforbruget stiger fra m 3 i nudrift til m 3 i ansøgt drift. Vandforbruget i ansøgt drift er en del lavere en normtallet på m 3, hvilket skyldes at der bruges valle til vådfoderet. Hvis vallen på et tidspunkt skiftes med vand, så forventes vandforbruget at stige med m 3. BAT vand Ansøger har opgivet følgende i forhold til vandforbruget (fra ansøgningen): 17

18 Ved dagligt tilsyn vil der blive observeret eventuelle hændelser der forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst mulig. Service tilkaldes, hvis der er behov for det. Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende. Vandbesparelse opnås blandt andet ved drikkenipler som sidder over vandtruget Forbruget opgøres og registreres årligt. Assens Kommune vurderer, at de angivne vandbesparende foranstaltninger er fyldestgørende, og at kravet til BAT er opfyldt. Assens Kommune stiller vilkår om årlig opgørelse af vandforbruget. 8.6 Gener fra husdyrbrugets anlæg Stald- og gødningsanlæg på husdyrbrug kan give anledning til gener inden for følgende områder: lugt støj lys fluer og skadedyr støv transport Lugt Staldanlæg og husdyrproduktion giver anledning til udsendelse af lugt. Emissionens størrelse er afhængig af, hvor mange og hvilke dyr der er på stald. Der er fastsat en tålegrænse for lugt afhængig af, om der er tale om byzone, samlet bebyggelse eller enkelt bolig i det åbne land. Lugtgenekriteriet til samlet bebyggelse er ikke overholdt. Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 afsnit B gælder at: Såfremt den beregnede geneafstand er større end den faktuelle afstand skal der gives afslag. I enkelte tilfælde kan der dog meddeles godkendelse, f.eks. hvis den ansøgte husdyrproduktion medfører uændrede eller færre lugtgener end den eksisterende produktion, samtidig med at afstanden til omboende er længere end 50 % af den beregnede geneafstand. I husdyrgodkendelse.dk er beregnet en faktuel afstand (vægtet gennemsnits afstand) på 372,35 meter til samlet bebyggelse, mens geneafstanden (korrigeret, ansøgt drift) er beregnet til 435,28 meter og geneafstanden (korrigeret, nudrift) er beregnet til 435,38 meter. Dermed overholdes kravet om, at afstanden til omboende skal være længere end 50 % af den beregnede geneafstand, og den ansøgte produktion medføre uændret eller færre lugtgener end den eksisterende produktion. As- 18

19 sens Kommune vurderer, at denne undtagelsesbestemmelse kan benyttes i denne sag uden at give anledning til væsentlige lugtgener. For at overholde lugtgenekriterierne har ansøger brugt hyppig udslusning som lugtreducerende tiltag. Miljøstyrelsen optog hyppig udslusning på teknologilisten den 6. februar Hyppig udslusning er udslusning af gylle på ugentlig basis og teknologien reducere lugten med 20 %. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Brugen af hyppig udslusning som lugtreducerende tiltag fastholdes i et vilkår. I forbindelse med orientering af omboende om ansøgningen om udvidelse af svineproduktionen, har Assens Kommune modtaget bemærkninger fra 9 ejendomme, der føler sig generet af lugt fra produktionen i nudrift, hvorfor de frygter at lugtgenerne vil stige yderligere med den ansøgte udvidelse. Ifølge beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, så vil den ansøgte produktion medføre uændret eller færre lugtgener end den eksisterende produktion. På dette grundlag er det Assens Kommunes vurdering, at dyreholdet med det ansøgte overholder de lovbestemte miljøkrav. Assens Kommune stiller vilkår om, at det lugtniveau der er angivet i ansøgningen skal overholdes Støj Støjkilder fra bedriften er støj fra ventilation og korntørring i høst, samt trafikstøj i forbindelse med husdyrgødning og ind- og udlevering af grise Staldanlægget er forsynet med mekanisk frekvensstyret ventilation, som har et moderat støjniveau, især om natten, hvor ventilationsbehovet er lille. Ca. 3 dage om året kan det forekomme, at der står en traktordrevet pumpe ved gyllebeholderen uden fast overdækning, til udpumpning af gylle til omkringliggende marker. Der er ikke tale om kørsel med gyllevogn, men alene pumpning af gylle til gylleudlægger. Blæserne på de to siloer kører i høst. Syd for siloerne er der etableret en støjvold af jord. I forbindelse med kornhåndtering er der indendørs korngrav. Foderblanding på ejendommen forgår ligeledes indendørs. Assens Kommune vurdere, at udvidelsen vil have en begrænset indvirkning på omboende på grund af afstanden. De vejledende støjgrænser fastholdes med et generelt støjvilkår Lys Der er udendørs belysning i forbindelse med driftsbygningerne af hensyn til mandskabstrafik til og fra stald. Der er ingen lys i staldende om natten. 19

20 Assens Kommune vurderer på denne baggrund, at lys fra stalden ikke vil give anledning til væsentlige lysgener for omboende på grund af afstand og stiller derfor ikke vilkår til dette Fluer og skadedyr Assens Kommune vurderer, at ved, at følge de seneste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium om bekæmpelse af fluer og rotter, vil det være tilstrækkeligt til at imødegå gener fra fluer og rotter. Det juridiske ansvar for rottebekæmpelse påhviler altid den ansvarlige for driften af ejendommen Støv Indkørsel til ejendommen samt det interne arbejdsområde omkring stald- og gødningsanlæg er et grusbelagt areal. I perioder med tørvejr vil der kunne forekomme støv fra kørsel på disse arealer. Assens Kommune vurderer, at da den nærmeste nabo ligger ca. 185 meter fra ejendommen, vil de ikke blive generet af støv fra ejendommen Transport Opgørelse af transporter til og fra ejendommen via Høedvej, er vist i nedenstående tabel (fra ansøgningen): Transporttype Lastbil/ Antal læs pr. år Tidspunkt Hyppighed traktor Nudrift Ansøgt Slagtesvin ind T , hverdage Hver anden uge Slagtesvin ud L Hele døgnet, hverdage Næsten hver uge Korn ind T Sæson Høst Korn ud T , hverdage Næsten hver uge Soja og mineralege L , hverda- Hver måned Valle L , hverdage Hver dag Gylle L Sæson Forår og efterår Døde dyr L , hverdage Hver uge Olie L hverdage Primært vinter I alt Antallet af transporter stiger samlet set med 31 stk. fra 574 stk. til 605 stk. om året, og det er primært transporten med husdyrgødning og valle der stiger. De transporter af husdyrgødning der er angivet i ovenstående skema, er med lastbil og sker via Høedvej. 20

21 Der er i ansøgningen ikke gjort rede for transportruter for udbringning af husdyrgødning, da transporterne alene foregår med lastbil og arealerne tidligere er behandlet i miljøgodkendelsen for hovedejendommen Mosemarksvej 5, Ebberup. Transporterne af husdyrgødning foregår via Høedvej. I forbindelse med orientering af omboende om ansøgningen om udvidelse af svineproduktionen, har Assens Kommune modtaget bemærkninger i forhold til trafik til og fra husdyrbruget via Kirkevej. Ansøgers konsulent har oplyst følgende til Kommunen: Den eneste transport af husdyrgødning til og fra Kirkevej, er når der skal en traktor op og pumpe gylle ud fra gyllebeholderen uden fast overdækning. Alt gyllen fra denne beholder pumpes ud til markerne omkring ejendommen, hvorfra det udbringes med udlægger. De to gyllebeholdere på ejendommen er forbundet med nedgravet rør, derfor er der normalt ikke gylletransporter via indkørslen Kirkevej. Derudover forgår der transport at markredskaber til opbevaring i maskinhuset, via Kirkevej. Den daglige markdrift sker fra hovedadressen Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup. Assens Kommune vurderer, at der ikke på dette grundlag skal stilles yderligere vilkår til transport. 8.7 Forurening fra husdyrbrugets anlæg Stald- og gødningsanlæg på husdyrbrug kan give anledning til forurening inden for følgende områder: spildevand husdyrgødning og foder affald og miljøfarlige stoffer ammoniaktab - generelt ammoniakpåvirkning af natur Spildevand (restvand) Spildevand til gyllebeholder Alt rengøringsvand opsamles i gyllekanaler og er indregnet i opbevaringskapaciteten se næste afsnit Husdyrgødning og foder. Spildevand til kloak Ejendommen er tilsluttet offentlig kloakering via Kirkevej 16, og sanitært spildevand ledes til offentlig kloak. Spildevandsafledning Der er spildevandsafledning fra tagflader og det ledes via rørledning og dræn mod syd Husdyrgødning og foder Husdyrgødning I ansøgningen er mængden af produceret husdyrgødning i ansøgt drift beregnet jf. Landbrugets Byggeblad : slagtesvin ( kg) x 0,51 m 3 /dyr x 1,01 = m 3 21

22 Kravet er 9 måneders opbevaringskapacitet, hvilket derfor bliver ca m 3. Gyllen skal opbevares i eksisterende gyllebeholdere: Gyllebeholder 1: m 3 Gyllebeholder 2 overdækket m 3 I alt m 3 *Der er ikke indregnet sparret overfladevand fra den gyllebeholder der er overdækket. Beregningen er baseret på normtal indeholdende drikkevand, spild, vask og regnvand. Kravet om minimum 9 måneders opbevaringskapacitet er overholdt. Assens Kommune vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår til opbevaringskapacitet. BAT husdyrgødning opbevaring og udbringning Der er i nudrift etableret fast overdækning på den ene gyllebeholder, hvilket er BAT. Ifølge bilag 3 halveres ammoniak fordampningen fra gylletankene i forhold til naturligt flydelag. Gyllebeholderne er i øvrigt omfattet af det generelle krav om beholderkontrol, der er fastsat til at skulle foretages hvert 10. år med den placering gyllebeholderne har. Udbringning af husdyrgødning sker på arealer hørende under Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup. Arealerne er miljøgodkendt i forbindelse med seneste 12 miljøgodkendelse på Mosemarksvej 5, meddelt den 10. oktober 2012, som hører under samme I/S som Kirkevej 16. Ifølge Miljøstyrelsen er det BAT at følge de generelle regler på området - husdyrgødningsbekendtgørelsen mv. Assens Kommune vurderer, at de angivne tiltag til opbevaring af husdyrgødning på ejendommen er fyldestgørende, og at kravet til BAT er opfyldt. Foder I forhold til standardniveau sænkes foderforbruget og fosfor indholdet i foderet. Foderforbruget er i ansøgningen sat til 2,78 FE/kg tilvækst, hvor standard er 2,85 FE/kg tilvækst, og mængden af fosfor er i ansøgningen sat til 4,72 gram fosfor/fe, hvor standardniveau er på 4,80 gram fosfor/fe se endvidere afsnit Ammoniak generelt. BAT foder Der blandes foder, som tilgodeser såvel miljøbelastningen som hensynet til dyrenes fysiologiske behov. 22

23 BAT fosfor BAT-niveauet på fosfor ab lager, beregnet efter Miljøstyrelsens Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelig ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) efter august 2014: 22,3 kg P ab lager/de x 274,36 DE = 6.118,23 kg P ab lager. Det vejledende standard BAT-krav til fosforemissionen er fastsat af Miljøstyrelse pt. (maj 2016) til 22,3 kg P/DE ab lager. BAT-kravet er derfor 22,3 kg P/DE ab lager x 274,36 DE = 6.118,23 kg P ab lager. Ifølge beregningerne i husdyrgodkendelse.dk er P ab lager på kg P. For at overholdet BAT-kravet har ansøger nedsat foderforbruget fra 2,85 FE/kg tilvækst til 2,78 FE/kg tilvækst og fosformængden er nedsat fra 4,8 gram P pr. FE til 4,72 gram P pr. FE. Den samlede mængde P ab dyr kan beregnes ud fra følgende ligning fra teknologibladet Fosforindhold i slagtesvinefoder 30. juni 2010 revideret 31. maj 2011: P ab dyr pr. slagtesvin beregnes ud fra følgende ligning: (((afgangsvægt - indgangsvægt) x FE SV pr. kg tilvækst x gram fosfor pr FE sv/1000) ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr kg tilvækst) Det resulterer i et samlet antal P ab dyr på kg ud fra ligningen. BAT-niveauet på fosfor er ifølge udregningen ovenfor 6.118,23 kg P ab lager, og af ansøgningen fremgår det, at der er 6.116,33 kg P ab lager, dermed er BAT-niveauet på fosfor overholdt. Assens Kommune stiller vilkår om, at det samlede antal P ab dyr skal overholdes for at sikre forudsætningerne for fosforudledningen. Assens Kommune vurderer på dette grundlag, at det generelle krav til fosforudledning er overholdt Affald og miljøfarlige stoffer Ansøger oplyser at der er begrænsede mængder affald fra stalden. Mineraler leveres i silo, hvormed der ikke er nogen sække. Den lille mængde affald der er fra produktionen tages med til container på Mosemarksvej 5, hvor den øvrige produktion er og bortskaffes via en affaldsordning med vognmand. Det oplyses ligeledes, at spildolie og kemikalieaffald håndteres ikke på ejendommen. Der håndteres begrænset mængder veterinære lægemidler (EAK-Kode ) efter aftale med dyrlæge. De opbevares forsvarligt i stald, og der indkøbes ikke mere end der er behov for. Evt. affald afleveres til vognmand eller kommunal genbrugsplads. Døde dyr afhentes af DAKA. De opbevares hygiejniske på spalter overdækket af kadaverkappe. Assens Kommune skal gøre opmærksom på følgende: Farligt affald, som medicinrester, medicinflasker, kanyler, lysstofrør, varmepærer, sprayflasker, pesticidrester og oliefiltre skal bortskaffes via den kommunale ord- 23

24 ning, der administreres af Assens Forsyning. Det er Stena Recycling, der afhenter og håndterer affaldet. Tilmelding sker hos Assens Forsyning. Hvis man ønsker at indgår en aftale med en anden virksomhed, så skal man søge en dispensation hos Assens Kommune, for at blive fritaget for den kommunale ordning. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at virksomheden er godkendt til, at modtage farligt affald. Ansøger skal på lige fod med andre erhvervsvirksomheder overholde de generelle regler for opbevaring og bortskaffelse affald, herunder de fastsatte i krav i Erhvervsaffaldsregulativet for Assens Kommune. Assens Kommune stiller ikke yderligere vilkår til dette Ammoniak - generelt Da fyldestgørende ansøgning blev indsendt i 2015 er der et generelt krav om 30 % reduktion af ammoniaktab fra stald og lager for slagtesvin målt i forhold til referencesystemet (bedste stald- og lagersystem) med normtal fra 2005/2006. Kravet gælder ved udvidelser, nyetableringer og ændringer af husdyrbrug over 75 DE. I det digitale ansøgningsskema (nr ) fra husdyrgodkendelse.dk ses af beregningerne i afsnit , at ammoniakreduktion på 30 % i forhold til referencesystemet er overholdt. Ifølge beregningerne er reduktionen på 9,30 kg N/år mindre end det tilladte niveau. Efter reduktion er den samlede ammoniakemission fra stald og lager jf. ansøgningen 4.154,60 kg N/år. Dette er 798,13 kg N/år mere end den beregnede emissionen fra produktionen i nudrift. BAT emissionsniveau og staldanlæg Vejledende emissionsgrænseværdier: Ammoniak slagtesvin på drænet gulv x 0,40 kg N/gris ( kg) = kg N/år I alt er ammoniakemissionen på 4.154,60 kg N/år i ansøgt drift, hvorved BATkravet overholdes. For at overholde BAT-kravet har ansøger valgt at sænke foderforbruget. N ab dyr pr. slagtesvin beregnes ud fra følgende ligning: (((afgangsvægt - indgangsvægt) x FE SV pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. FE SV/6250) ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)) fra teknologibladet Råprotein i slagtesvinefoder, 30. juni 2010 revideret 31. maj I denne sag er foderforbruget sat til 2,78 FE/kg tilvækst, niveauet for råprotein i foderet på 147,20 gram råprotein/fe og slagtesvinene produceres i vægtintervallet kg. Det resulterer i et samlet antal N ab dyr på kg ud fra ligningen. Assens Kommune stiller vilkår om, at det samlede antal N ab dyr skal overholdes for at sikre forudsætningerne for ammoniakemissionen. Assens Kommune vurderer 24

25 på dette grundlag, at det generelle ammoniakreduktionskrav og kravet til anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for ammoniak er overholdt Ammoniakpåvirkning af natur De opgivne oplysninger i ansøgningen om ruhed, kildehøjde og kumulation, der er anvendt til beregning af ammoniakdepositionen, er korrekte. Kategori 1-natur Kategori 1-natur er Natura 2000-naturtyper, som omfattes af husdyrgodkendelseslovens 7, stk. 1, nr. 1. Det er de ammoniakfølsomme Natura-2000 naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlage for området som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natur 2000-planlægningen. Internationale naturbeskyttelsesområder er fællesbetegnelse for de habitatområder og fuglebeskyttelsesområder (kaldet Natur 2000-områder), som er udpeget til opfyldelse af EU s habitat- og fuglebeskyttelsesområdet, samt Ramsagområder. De danske Ramsarområder ligger alle indenfor de udpegede fuglebeskyttelsesområder og beskyttes som disse. En del ammoniakfølsomme Natur 2000-sønaturtyper er endnu ikke kortlagt. Her skal kommunen vurdere den eventuelle påvirkning, jf. lovens 27, jf. 19. Når disse naturtyper er kortlagt, vil de automatisk blive omfattet af husdyrgodkendelseslovens 7, stk. 1, nr. 1. Kortlagte naturtyper kan ses på Danmarks Miljøportal. Kategori 1-natur omfatter desuden heder og overdrev inden for de internationale naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. I det omfang disse naturtyper grænser op til hinanden eller ligger i en mosaik, beregnes størrelsen ud fra det samlede areal i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelsesloven 3 (naturbeskyttelseslovens såkaldte mosaikregel). Ifølge Danmarks Miljøportal (arealinfo, april 2016) kortværk over registrerede naturarealer ligger nærmest kategori 1-naturområde ca. 6 km syd syd/vest for staldanlægget og er overdrev. Det strengeste krav til totaldisposition for kategori 1-natur er 0,2 kg N pr. ha pr. år, jf. bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kategori 2-natur Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper (beskyttet efter 7 i husdyrgodkendelsesloven), der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om: Højmoser, Lobeliesøer, Heder der er større end 10 ha, go som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og 25

26 Overdrev der er større end 2,5 ha, og som er omfattet af naturbeskytteleslovens 3. Det er dog kun heder og overdrev, der i sig selv er større end de nævnte størrelser, der er kategori 2-natur. Se figur 3. Ifølge Danmarks Miljøportal (arealinfo, april 2016) kortværk over registrerede naturarealer ligger nærmeste kategori 2-naturområde ca. 1,53 km nord nord/vest for staldanlægget og er et overdrev se figur 3. Den maksimale totaldisposition for kategori 2-natur er 1,0 kg N pr. ha pr. år, jf. bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Overholdelse af krav til kategori 1- og 2-natur Da nærmeste kategori 1-natur ligger ca. 6 km fra staldanlægget og nærmeste kategori 2- natur ligger ca. 1,5 km væk, så forventes påvirkningen fra staldanlægget at være minimal. Figur 3: Nørregårds placering i forhold til 7 naturområder (her vist med de tidligere bufferzoner), Natura 2000, kategori 1- og 2-natur den røde cirkel angiver meter grænsen fra staldanlægget. 26

27 Kategori 3-natur Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1- eller 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Det er kun heder, overdrev og moser, der i sig selv opfylder kriterierne efter naturbeskyttelseslovens 3, der er kategori 3-natur. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1- og 2- natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret viden kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N pr. ha pr. år, hvis en kategori 3-natur har en særlig regional eller lokal naturinteresse. Beskyttelsesniveauet udelukker ikke, at kommunen kan tillade en større merdeposition på sådanne områder, men udelukker derimod, at der kan stilles et mere skærpet krav end 1,0 kg N pr. ha pr. år for disse områder. Inden for meter zonen omkring staldanlægget ligger der enge og en mose beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven, samt et par skove (se figur 4). Figur 4: Oversigt over beskyttede 3 naturområder (skraveret) og skove (grønne og grønskraveret) ifølge Kommuneplanen inden for meter af staldanlægget på Nørregård. 27

28 Det naturområde der ligger tættest på staldanlægget er skovstykket(fredskov) nord/vest for. Skovstykket får ifølge beregningen i husdyrgodkendelse.dk kun en merdeposition på 0,3 kg N pr. ha pr. år og overholder dermed kravet til kategori 3- natur på 1,0 kg N pr. ha pr. år i merdeposition. De resterende naturområder inden for meter af staldanlægget er enge og en mose, som er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Engene er ikke kategori 3- natur jf. Miljøstyrelsens wiki-vejledning. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser at merdepositionen på mosen øst nord/øst for staldanlægget er på 0,2 kg N pr. ha pr. år, og kravet til kategori 3-natur er derfor overholdt. Det generelle reduktionskrav for ammoniakbelastningen fra produktionsudvidelser og ændringer i landbrugets husdyrproduktion vil betyde, at baggrundsbelastningen vil falde yderligere. Baggrundsbelastningen er ifølge DMU (2011-tal) ca. 13,7 kg N/ha/år. Assens Kommune vurderer ud fra ovenstående, at der ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til reduktion af ammoniak, end det, der i ansøgningen er redegjort for, og det som det generelle reduktionskrav medfører. 8.8 Arealerne Der er ingen arealerne at vurderer for Assens Kommune i denne sag. Det er alene anlægget der bliver miljøgodkendt. Arealerne hvor husdyrgødningen udbringes er miljøgodkendt i forbindelse med seneste 12 miljøgodkendelse på Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, meddelt den 10. oktober 2012, som hører under samme I/S som Kirkevej Nitrat (overfladevand) I forhold til nitrat, overfladevand, gælder afskæringskriterierne også for anlæggets beliggenhed og er derfor kort medtaget her. Afskæringskriterium for skadevirkning af nitratudvaskning til overfladevand Miljøstyrelsen har fastlagt en række afskæringskriterier for skadesvirkning af nitratudvaskning til overfladevand, som fremgår af deres wiki-vejledning. Det første afskæringskriterium er om antallet af dyreenheder (DE) i det aktuelle opland, hvor projektet agtes gennemført, har været stigende siden 1. januar Ifølge Statsforvaltningen Nordjyllands kortværk (maj 2016) over udviklingen af husdyrtrykket i kystoplande, ligger Nørregård i to oplande (Helnæs Bugt og Det Sydlige Lillebælt) hvor husdyrtrykket er faldet fra Se udviklingen i husdyrtrykket i figur 5. 28

29 Figur 5: Vandopland med oplandsgrænser og oversigt over udviklingen i husdyrtryk. Udover at husdyrtrykket er faldet i oplandet, hvor bedriften ligger, så har Assens Kommune ikke kendskab til andre kilder med en øget nitratudvaskning i oplandet siden Kriteriet er dermed overholdt, men får ingen betydning i denne sag, da der ikke er tilknyttet et udspredningsareal. 8.9 Ophør Ved eventuelt ophør af produktionen skal ansøger tage kontakt til kommunen med henblik på en miljømæssig korrekt afvikling. Der vil blive stillet vilkår om tømning og rengøring af såvel staldbygninger, oplagspladser som gyllebeholdere Beredskabsplan En miljøgodkendelse efter bestemmelserne i 12 skal være ledsaget af en beredskabsplan, som blandt andet skal indeholde telefonnumre, planer og instrukser for handlinger m.v., som alt sammen skal tjene det formål, at stoppe og begrænse skadevirkningen af det omgivende miljø, hvis uheld opstår. Assens Kommune har modtaget en kopi af beredskabsplanen Sammenfatning Der er søgt om en udvidelse af slagtesvineproduktionen fra en årsproduktion på slagtesvin ( kg) svarende til 205,39 DE til en årsproduktion bestående af slagtesvin ( kg) svarende til 274,36 DE. 29

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Peder Nygård Hansen Dorthealundsvej 3 5683 Haarby 17-08-2016 Sags id: 16/13838 Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Ejendommen Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Læs mere

I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde.

I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde. 12-miljøansøgning på Kirkevej 16, 5683 Haarby I/S Lundegaard, Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup, ansøger om udvidelse af svineproduktionen på Kirkevej 16, 5683 Haarby, i eksisterende stalde. 10.700 slagtesvin

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5

Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5 Thomas Olling Rasmussen Lindhovedvej 17 5631 Ebberup 20-09-2016 Sags id: 16/17437 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5 Lindhovedvej 5, 5631 Ebberup (Luftfoto 2016)

Læs mere

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Marxen I/S Halstedvej 21 5620 Glamsbjerg 14-12-2016 Sags id: 16/25760 Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Stald- og gødningsanlæg, Heslevej 23 (luftfoto

Læs mere

By, Land og Kultur Miljø og Natur. Miljøtilladelse. 10, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven. 23. september Nabben 31, 5683 Haarby

By, Land og Kultur Miljø og Natur. Miljøtilladelse. 10, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven. 23. september Nabben 31, 5683 Haarby By, Land og Kultur Miljø og Natur Miljøtilladelse 10, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven 23. september 2016 Nabben 31, 5683 Haarby Ejendommen Nabben 31, 5683 Haarby (luftfoto 2015) Emne Data Ansøger og ejer

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Miljøgodkendelse (1. tillæg)

Miljøgodkendelse (1. tillæg) By, Land og Kultur Miljø og Natur Miljøgodkendelse (1. tillæg) 11, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven 19. april 2018 Kragemosevej 7, 5683 Haarby Ejendommen Kragemosevej 7, 5683 Haarby (luftfoto 2017) Emne

Læs mere

Afgørelse efter 29 opførsel af beholder til flydende husdyrgødning

Afgørelse efter 29 opførsel af beholder til flydende husdyrgødning SØBYGAARD ApS Johan Rantzaus Vej 7 5610 Assens 27-07-2016 Sags id: 16/11801 Afgørelse efter 29 opførsel af beholder til flydende husdyrgødning Kontaktperson: Trine Bonrud Helleskov - dir. tlf.: 6474 6890

Læs mere

Miljø og Natur. Steen Stenskrog Skovsbjergvej Ebberup. Miljøtilladelse til opførelse af kornsilo - afgørelse efter 10

Miljø og Natur. Steen Stenskrog Skovsbjergvej Ebberup. Miljøtilladelse til opførelse af kornsilo - afgørelse efter 10 Skovsbjergvej 22 5631 Ebberup 17. januar 2018 Sags id: 17/25550 Miljøtilladelse til opførelse af kornsilo - afgørelse efter 10 Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup Datablad Emne Ansøger og ejer Virksomhedens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse efter 10 opførsel af kornsiloer og maskinhus, Ryttergade 44 (5690)

Afgørelse efter 10 opførsel af kornsiloer og maskinhus, Ryttergade 44 (5690) Wrang Agro ApS c/o Jacob Wrang Rasmussen Assensvej 317 5771 Stenstrup 02-05-2018 Sags id: 18/8020 Afgørelse efter 10 opførsel af kornsiloer og maskinhus, Ryttergade 44 (5690) Stenbrogård, Ryttergade 44,

Læs mere

Ole Olsen Nordbjergvej Ringsted

Ole Olsen Nordbjergvej Ringsted Ole Olsen Nordbjergvej 32 4100 Ringsted Dato: 11.august 2017 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved udvidelse af dyrehold i eksisterende stald på Nordbjergvej 32 og accept af anmeldelsen Du har anmeldt

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Orte Byvej 24,

Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Orte Byvej 24, Ole Skaarup Nielsen Orte Byvej 24 5560 Aarup 19-09-2017 Sags id: 17/16105 Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Orte Byvej 24, 5560 Aarup Husdyrbruget Orte Byvej 24 (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Turupvej 104,

Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Turupvej 104, Morten Klinkeby Graversen Turupvej 104 5620 Glamsbjerg 25-09-2017 Sags id: 17/16109 Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Turupvej 104, 5620 Glamsbjerg Husdyrbruget Turupvej 104 Kontaktperson: Ove

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31. Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4.

Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31. Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4. Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31 Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4. marts 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af

Læs mere

Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Skovvangsvej 37,

Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Skovvangsvej 37, Bøgholt I/S Blangstrupvej 17 5610 Assens 12-07-2017 Sags id: 17/12559 Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Skovvangsvej 37, 5610 Assens Stald- og gødningsanlæg, Skovvangsvej 37 Kontaktperson: Ove

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

By, Land og Kultur Miljø og Natur. Miljøgodkendelse. 11, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven. 25. oktober Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg

By, Land og Kultur Miljø og Natur. Miljøgodkendelse. 11, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven. 25. oktober Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg By, Land og Kultur Miljø og Natur Miljøgodkendelse 11, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven 25. oktober 2018 Søndersøvej 106, Anlægget på Søndersøvej 106, Emne Ansøger og ejer Bedriftens navn og adresse Matrikelnummer

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Egemosevej 5, 5871 Frørup, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Egemosevej 5, 5871 Frørup, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Mikkel Grubbe Egemosevej 5 5871 Frørup Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Villerupvej 11, 7755 Bedsted 4. august 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende staldanlæg på ejendommen Houmarksvej 18, 7130 Juelsminde

Afgørelse vedr. anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende staldanlæg på ejendommen Houmarksvej 18, 7130 Juelsminde Niels Jørgen Kjærgaard Jeppesen Houmarksvej 18 7130 Juelsminde Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 619-L02-000051

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbrug ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbrug ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr Jørgen Pedersen Siø 12 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-07-2017 J. nr. 17/5233 Ref:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 2. november 2016 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Bjørnbækvej 78, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Bjørnbækvej 78, 9320 Hjallerup #split# GÅRDEJER POUL NØRGAARD NIELSEN Bjørnbækvej 78 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr.: 15633174 Kopi sendt til LandboNord, att. Allan K. Olesen Plan og Miljø Dato:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Miljøgodkendelse (1. tillæg)

Miljøgodkendelse (1. tillæg) By, Land og Kultur Miljø og Natur Miljøgodkendelse (1. tillæg) 11, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven 5. september 2017 Vedtoftevej 20, 5620 Glamsbjerg Ejendommen Vedtoftevej 20, 5620 Glamsbjerg (luftfoto

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig Dato: 29-06 2018 Billund Kommune modtog den 8. juni 2018 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på Mellemvej 17 7790 Thyholm 7. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE PÅ LL. SLEMMINGEVEJ 37, 4990 SAKSKØBING

UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE PÅ LL. SLEMMINGEVEJ 37, 4990 SAKSKØBING Niels Skaaning Ll. Slemmingevej 37 4990 Sakskøbing CVR nr. 6575 0716 10. MAJ 2017 UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE PÅ LL. SLEMMINGEVEJ 37, 4990 SAKSKØBING Guldborgsund Kommune har den 8. maj

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af en minkfarm på en ejendom beliggende i Assens Kommune

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af en minkfarm på en ejendom beliggende i Assens Kommune 5. april 2017 Sagsnr. NMK-131-00250 KlageID: 101602 LOUPE-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af en minkfarm på en ejendom beliggende i Assens Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

SVINEAVLER MARTIN SØBY Grundvej 19 Floes 8960 Randers SØ / G

SVINEAVLER MARTIN SØBY Grundvej 19 Floes 8960 Randers SØ / G SVINEAVLER MARTIN SØBY Grundvej 19 Floes 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk 01-08-2017

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Lundgård, Hjermvej 98, 7560 Hjerm den 25. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på husdyrbruget

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Stærmosevej 172,

Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Stærmosevej 172, Jens Erik la Cour Jensen Dyrehavegårdsvej 10 5690 Tommerup 22-06-2017 Sags id: 17/8567 Afgørelse efter 29 Skift mellem dyretyper, Stærmosevej 172, 5690 Tommerup Stald- og gødningsanlæg, Stærmosevej 172

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Miljø og Natur. Jens Holmegaard Gamtoftevej Assens. Opførelse af gyllebeholder på Gamtoftevej 6, 5610 Assens. Voldbrogård luftfoto 2017

Miljø og Natur. Jens Holmegaard Gamtoftevej Assens. Opførelse af gyllebeholder på Gamtoftevej 6, 5610 Assens. Voldbrogård luftfoto 2017 Jens Holmegaard Gamtoftevej 6 5610 Assens 11. september 2017 Sags id: 17/16228 Opførelse af gyllebeholder på Gamtoftevej 6, 5610 Assens Voldbrogård luftfoto 2017 Kontaktperson: Ove Johansen - dir. tlf.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en hestestald på Pilgårdvej 1, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en hestestald på Pilgårdvej 1, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO 22. august 2017 Lykke Nielsen Hestbækvej 21 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.17.18-P19-4-17 RÅDHUSET,

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde (fulde stalde) på ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr

Afgørelse om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde (fulde stalde) på ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr Jørgen Pedersen Siø 12 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 26-06-2017 J. nr. 17/5199 Ref:

Læs mere

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for Engholm Dalagervej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Jens Otto Johansen Skovdalvej Ikast. 24. september 2012

Jens Otto Johansen Skovdalvej Ikast. 24. september 2012 Jens Otto Johansen Skovdalvej 7 7430 Ikast 24. september 2012 Anmeldelse af fulde stalde, Skovdalvej 7, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 24. august 2012 modtaget en anmeldelse efter 19 f i Godkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

11-miljøansøgning på Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg

11-miljøansøgning på Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg 11-miljøansøgning på Søndersøvej 106, 5492 Vissenbjerg Udvidelse til: 350 søer og 33.800 smågrise (6,0-32 kg), i alt 249,49 DE I eksisterende og ny stald Skema 101732 i Husdyrgodkendelse.dk 2. version

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Gilbjergvej 31 Dyreart Antal DE Småkalve, Jersey (2-6 mdr.) 70 11,7 Opdræt, Jersey (6-25 mdr.) ,4 I alt 102,1

Gilbjergvej 31 Dyreart Antal DE Småkalve, Jersey (2-6 mdr.) 70 11,7 Opdræt, Jersey (6-25 mdr.) ,4 I alt 102,1 Bilag 5: Vilkår i miljøgodkendelse af 17. december 2008 Vilkår Ejendomme, anlæg, drift og arealer, som hører under virksomheden, omfattes med nærværende afgørelse af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på V. Thorupvej 16, 9330 Dronninglund

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på V. Thorupvej 16, 9330 Dronninglund #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 07-09-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-6-15 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Der er i nedenstående miljøvurdering foretaget en vurdering af, om disse betingelser er opfyldt.

Der er i nedenstående miljøvurdering foretaget en vurdering af, om disse betingelser er opfyldt. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø AMH 09 ApS Mullerupvej 43 5540 Ullerslev e-mail: asgermhansen@gmail.com Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig:

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for. Mosegård Mosevej 4, Flovlev 7700 Thyholm Meddelt d. 1. maj 2018 PLAN OG MILJØ

Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for. Mosegård Mosevej 4, Flovlev 7700 Thyholm Meddelt d. 1. maj 2018 PLAN OG MILJØ POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK Frafald af krav om revurdering af 11 miljøgodkendelsen for Mosegård Mosevej 4, Flovlev 7700 Thyholm Meddelt d.

Læs mere

Miljø og Natur. NGF NATURE ENERGY MIDTFYN A/S Ørbækvej Odense SØ. Opførelse af fortank på Dyrehavegårdsvej 10, 5690 Tommerup

Miljø og Natur. NGF NATURE ENERGY MIDTFYN A/S Ørbækvej Odense SØ. Opførelse af fortank på Dyrehavegårdsvej 10, 5690 Tommerup NGF NATURE ENERGY MIDTFYN A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ 29. marts 2017 Sags id: 17/7067 Opførelse af fortank på Dyrehavegårdsvej 10, 5690 Tommerup Dyrehavegård luftfoto 2016 Kontaktperson: Ove Johansen

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende staldanlæg på ejendommen Dalsgård, Båstrupvej 57, 8722 Hedensted

Afgørelse vedr. anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende staldanlæg på ejendommen Dalsgård, Båstrupvej 57, 8722 Hedensted Jens Skovgaard-Jensen Båstrupvej 57 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L03-000023

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

20 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af fortank, anmeldt jf. 12, på Nibevej 117a, Sørup, 9530 Støvring

20 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af fortank, anmeldt jf. 12, på Nibevej 117a, Sørup, 9530 Støvring Poul Erik Pedersen Østergårdevej 6 9240 Nørager Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: xxxxxx Ref.: xxxxxx Telefon: 9988xxxx Dato:

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Strandvænget 75 7900 Nykøbing M 8. juli 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse... 5 4

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE

TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE DPL Vålse Vesterskovvej 28a 4840 Nørre Alslev CVR nr. 20365404 7. MATRS 2017 TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE Guldborgsund Kommune har den 2. marts 2017 modtaget

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Østergård Oldvejen 1, Auning Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Østergård Oldvejen 1, Auning Efter 17 stk. Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde Østergård Oldvejen 1, Auning Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den 3. december

Læs mere

Lars Klausen Lisedalvej Skive. Den 30. januar 2013

Lars Klausen Lisedalvej Skive. Den 30. januar 2013 Lars Klausen Lisedalvej 30 7800 Skive Lisedal@dlgtele.dk Den 30. januar 2013 Lisedalvej 30 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den13. december 2012

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Tanghavevej 26, 5883 Oure, CVR-nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Tanghavevej 26, 5883 Oure, CVR-nr Hjørnegaarden I/S v. Jørgen og Ulrik Balman Tanghavevej 26 5883 Oure ulrikbalman@hotmail.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Karen.frænde.jensen@svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ændrede vægtintervaller og udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på Hesselåvej 27, 7500 Holstebro

Afgørelse om ændrede vægtintervaller og udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på Hesselåvej 27, 7500 Holstebro Jens Kr. Jensen Hesselåvej 25 7500 Holstebro Dato: 29-08-2017 Sagsnr.: 09.17.46-P19-8-17 Henv. til: Michala Kristensen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 97 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

l Teknik og Miljø Dato: 13. juli 2012 Reference: Knud Egon Schultz /bc Direkte telefon: Journalnr.

l Teknik og Miljø Dato: 13. juli 2012 Reference: Knud Egon Schultz /bc Direkte telefon: Journalnr. Peter Sørensen Højmosegård Skansevej 11 8560 Kolind l Teknik og Miljø Dato: 13. juli 2012 Reference: Knud Egon Schultz /bc Direkte telefon: 89 59 40 11 E-mail: knes@norddjurs.dk Journalnr.: 12/12909 Afgørelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT MELLEM DYRETYPER

TILLADELSE TIL SKIFT MELLEM DYRETYPER TILLADELSE TIL SKIFT MELLEM DYRETYPER efter 29 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvæg Hovsørvej 40, 7700 Thisted 22. august 2017 Generelle forhold Anmeldelse efter 29 i Bekendtgørelse

Læs mere