Resultat af overvågning ved gennemførelse af tracerforløb i april/maj 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af overvågning ved gennemførelse af tracerforløb i april/maj 2018"

Transkript

1 Side 1 af 8 Monitorering og opfølgning af fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Resultat af overvågning ved gennemførelse af tracerforløb i april/maj 2018 Forfattere Cecilie Kvist og Jeanette Hounsgaard Center for Kvalitet, Region Syddanmark Udgivet 7. maj 2018, version 1.1 Formidling Rapporten er fremsendt til Annette Vestergaard Weng, Administrationen i Psykiatrien i Region Syddanmark, Regionshuset Indhold Indledning... 2 Monitorering og opfølgning af samarbejdsaftalen Monitoreringens resultat... 3 Hvad peger interviewene på?... 3 Hvilken samarbejdsform har udviklet sig?... 4 Borgerens perspektiv... 4 Forlag til det videre samarbejde... 5 Det videre forløb... 5 Bilag... 5 Bilag A: Interviewguide borger... 6 Bilag B: Interviewguide forløbskoordinator... 6 Bilag C: Udsagn fra interview af forløbskoordinator... 7 Kontaktinformation Center for Kvalitet P.V. Tuxensvej 3-5, 1. sal 5500 Middelfart

2 Side 2 af 8 Indledning Den fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug og alkoholmisbrug er indgået mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Region Syddanmark i Aftalen skal være med til at sikre, at de relevante parter indgår i en hensigtsmæssig og tydelig arbejdsdeling til gavn for borgeren og dennes netværk (pårørende, venner, m.v.). Relevante parter omfatter ud over den enkelte borger og dennes netværk, kommune, psykiatri, somatik og praksissektor. Fremdriften af implementeringen af aftalen er blevet monitoreret gennem fire tracerforløb 1 i perioden Center for Kvalitet har stået for gennemførelsen af tracerforløbene i samarbejde med Administrationen i Psykiatrien i Region Syddanmark. Center for Kvalitet har udarbejdet nærværende rapport for tracerforløbet i april/maj De øvrige tre tracerforløbet - i december 2015, i juni 2016, i marts er rapporteret tidligere i særskilte rapporter. Monitorering og opfølgning af samarbejdsaftalen Fokus for tracerforløbet i april/maj 2018 var følge op ved at interviewe de forløbskoordinatorer og borgere, som havde deltaget i et eller flere af de tidligere tracerforløb. Der blev truffet aftale med 5 forløbskoordinatorer om et interview. Det var ikke muligt at få aftaler med borgerne, som deltog i det første tracerforløb i december Ønsket om at interviewe borgere, som er i et forløb for nærværende eller har sagt nej tak til et forløb, kunne heller ikke imødekommes. En af de interviewede forløbskoordinatorer havde i forbindelse med en efteruddannelse udarbejdet en undersøgelse 2, som omfattede 4 borgere om deres oplevelse af det koordinerende fælles møde. Udsagn fra disse borgere er medtaget i nærværende rapport. Formålet med tracerforløbet i april/maj 2018 var af afdække, hvordan samarbejdet omkring borgere med en psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug opleves at fungere i dag. Temaerne for tracerforløbet: Det koordinerende samarbejde, som det fungerer og opleves i dag, af både borger og forløbskoordinatorer Inddragelse af borger og borgerens forventninger Oplevelsen af om borgere fortsat tabes på gulvet Specielle udfordringer Eksempler på at den koordinerende indsats har gjort en forskel og givet borgeren et mere meningsfyldt hverdagsliv efter borgerens mening 1 Tracerforløb er en metode, hvor borgerens vej gennem systemerne følges med henblik på at finde ud af, hvad der fungerer godt og om der er noget som kan forbedres. 2 Afgangsprojekt pædagogiskdiplom, Helle Mørch Pedersen, EH36568, PD afgangsprojekt om patientinddragelse, Lighed i øjenhøjde, University College, maj 2017

3 Side 3 af 8 Tracerforløbet blev planlagt og gennemført som interview af forløbskoordinatorer. Nærværende rapport er resultatet af tracerforløbet og fremlægges for og godkendes af den tværsektorielle følgegruppe. Navne på personer og deres ansættelsessted angives ikke i rapporten og nævnes ikke i forbindelse med fremlæggelsen for den tværsektorielle følgegruppe eller i anden sammenhæng. Tracerforløbet i april/maj 2018 omfattede interview af i alt 5 personer, som fungerer som kommunale sagsbehandlere/forløbskoordinatorer eller regionale forløbskoordinatorer. Der deltog ikke borgere i tracerforløbet. De interviewede personer blev udpeget af Center for Kvalitet fra en liste over forløbskoordinatorer, som tidligere havde deltaget i et eller flere tracerforløb. Interviewene blev forberedt og gennemført af et team på to personer, som er ansat inden for sundhedsområdet i Region Syddanmark, i Center for Kvalitet. Teamet har relevante faglige kompetencer, samt kompetencer i interviewteknik og gennemførelse af tracerforløb. De enkelte interview blev gennemført ved hjælp af en semistruktureret interviewguide, som tilgodeser formålet med tracerforløbet. Udgangspunktet for guiden var interviewguides fra de tidligere tracerforløb. Interviewguides for henholdsvis borger og forløbskoordinatorer fremgår af bilag A og B. Varigheden af det enkelte interview var ca minutter. Interviewene blev ikke optaget, men teamet tog noter under interviewene. Disse noter har dannet grundlaget for udarbejdelse af skemaet med udsagn vist i bilag C og sammenfatningen af erfaringerne med den fælles aftale. Monitoreringens resultat Hvad peger interviewene på? Bilag C viser udsagn fra de gennemførte interview af forløbskoordinatorne. Bilaget er uddybende til nedenstående sammenfatning af erfaringerne med den fælles aftale: Der er opbygget gode relationer mellem kommunens og Psykiatriens (regionens) medarbejdere. De gode relationer fremmer en god kommunikation og koordinering, fleksibilitet og mulighed for sparring, uanset hvilken part der har taget initiativet til den koordinerende indsats Den koordinerende indsats foregår ved direkte kontakt mellem medarbejderne og på de fælles koordinerende indsatsmøder, hvor det opleves at både kommunens og Psykiatriens (regionens) medarbejdere møder op og bidrager til en fælles indsats. Hvis det vurderes, at der er behov for en koordinerende indsatsplan udarbejder enten den kommunale eller regionale forløbskoordinator en plan for den specifikke borger. Hvis det vurderes, at der ikke er behov for en plan, koordineres indsatsen direkte mellem kommunens og Psykiatriens (regionens) medarbejdere, evt. med udgangspunkt i den kommunale plan for borgeren

4 Side 4 af 8 Samarbejdet er blevet fremmet af den fælles aftale og har resulteret i, at der er opnået en forståelse for hinandens rammer og vilkår Forløbskoordinatorerne oplever og har konkrete eksempler på, at den koordinerende indsats har gjort en forskel og har givet borgere et mere meningsfyldt hverdagsliv efter borgerens mening Forløbskoordinatorerne oplever, at færre borgere tabes De svært belastede borgere med komplekse problemstillinger er fortsat svære at håndtere det har den koordinerende indsats ikke ændret. Nogle borgere ønsker ikke at samarbejde og vil ikke give samtykke til, at kommune og Psykiatri (region) udveksler data Det opleves stadig, at Psykiatrien afviser at tage borgere ind til udredning med mindre de har været misbrugsfrie i 6 uger. Der er eksempler på, at et godt samarbejde mellem kommune og Psykiatri om at hjælpe borgeren med at reducere misbruget har givet resultatet - i takt med at borgerens misbrug kunne reduceres, øgede Psykiatrien deres afhjælpende medicinering, på trods af at borgeren ikke var blevet udredt. Den egentlige udredning kunne påbegyndes, da misbruget var reduceret Det er svært for nogle borgere at sidde med i de store fælles koordinerende møder kræver megen opmærksomhed fra de fagprofessionelles side at sikre at borgeren er med hele vejen. Det er afgørende at borgeren skal sætter dagsordenen Hvilken samarbejdsform har udviklet sig? Samarbejdet omkring den koordinerende indsats fungerer på to måder: 1) De regionale forløbskoordinatorer koordinerer indsatsen for de borgere, hvor det enten af kommunens sagsbehandlere eller af behandlerne i Psykiatrien - er vurderet, at der er behov for en koordinerende indsats. De regionale forløbskoordinator udarbejder den koordinerende indsatsplan med udgangspunkt i skabelonen 2) Både de kommunale og regionale forløbskoordinatorer udarbejder koordinerende indsatsplaner og koordinerer indsatsen Borgerens perspektiv Det har ikke været muligt at interviewe borgere i dette tracerforløb. I stedet er der inddraget en undersøgelse, som en af forløbskoordinatorerne har gennemført i forbindelse med sit afgangsprojekt i pædagogisk diplomuddannelse, maj 2017 (se fodnote 2) på side 2). I undersøgelsen blev 4 borgere med svær psykisk lidelse og samtidigt misbrug spurgt om, hvordan de oplever det at deltage i de koordinerende indsatsmøder. Undersøgelsen viste: Alle 4 borgere beskriver møderne som vanskelige og ubehagelige Der syntes jeg bare at alt det der skæld ud der. Kan man bare sortere al det fra og spise en sandwich med så er der ikke noget i vejen Nej, det er det det er det samme, der kommer for mange mennesker. Så vil den ene så en, så vil den anden så en

5 Side 5 af 8 Det var ubehageligt. Og at der var så mange problemer. For jeg havde mange problemer på daværende tidspunkt. Det blev voldsomt at se Alle 4 borgere oplevede, at det blev gradvis lettere at deltage på de fælles koordinerende indsatsmøder Det er jo fordi jeg kender personerne som er der noget bedre. Også selve planen, i det hele taget er det blevet mere overskueligt for mig. Det var det ikke til det første møde. Der skulle det hele jo strikkes sammen Så åbnede jeg mig mere og mere 3 af de 4 borgere oplevede, at det var de fagprofessionelle som tog initiativet og at de ikke formåede at deltage grundet deres psykiske tilstand At der er tre andre mennesker. Der har fokus på mig. Nu har jeg social fobi, så det med at få opmærksomhed er svært Det var de professionelle, jeg sad lige som nede i et hjørne. Jeg havde det ikke så godt Forlag til det videre samarbejde I forbindelse med interviewene, fremkom en række forslag, som kan inddrages i det videre arbejde med at udvikle samarbejdet: Øge viden og kendskab til forløbskoordinatorernes rammesættende og inddragende rolle i forhold til borgeren på de fælles koordinerende indsatsmøder Mere synlighed i forhold til overforbrugende borgere, f.eks. opsøgende indsats Åbne pladser i Psykiatrien, således at ventetid undgås, når borgeren er klar (misbruget reduceret/misbrugsfri i 6 uger) til udredning og behandling Rykke de fælles møde ud på bostedet ved de svært belastede borgere Flere udkørende aktiviteter i Psykiatrien Et netværk, hvor både de kommunale og de regionale forløbskoordinatorer kan mødes Det videre forløb Efter planen er overvågningen af implementeringen af aftalen afsluttet med tracerforløbet i april/maj Bilag Bilag A: Interviewguide borger Bilag B: Interviewguide forløbskoordinator Bilag C: Udsagn fra interview af forløbskoordinator

6 Side 6 af 8 Bilag A: Interviewguide borger Nedenstående viser den interviewguide, som var planlagt at skulle anvendes til interview af borger. Desværre lykkes det ikke at få aftale med borgere om et interview. ID Spørgsmål 1 Hvordan oplever du, at du er blevet inddraget i dit forløb? Fortæl om dine oplevelser igennem forløbet - også gerne mindre gode. Nøgleord: Start, udformning, behov og ønsker 2 Hvordan har forløbet levet op til dine forventninger? Nøgleord: Dine forventninger, information, behandlingsmuligheder, kommunikation 3 Hvordan oplever du, at Psykiatri og kommune har samarbejdet i dit forløb? Fortæl om dine oplevelser igennem forløbet - også gerne mindre gode. Nøgleord: Arbejdsdeling, overblik 4 Hvad dit forløb betydet for dit liv? Bilag B: Interviewguide forløbskoordinator Nedenstående viser den interviewguide, som blev anvendt til interview af forløbskoordinator både den kommunale og regionale. Uddybende spørgsmål blev stillet afhængigt af det svar, som blev givet. Disse uddybende spørgsmål fremgår ikke af spørgeguiden. Interviewene er ikke optaget, men fastholdt i form af noter. Udsagn fra interviewene fremgår af bilag C. ID Spørgsmål til 1 Hvordan oplever du samarbejdet omkring den koordinerende indsatsplan i dag? Har arbejdet med en fælles plan, efter din oplevelse, forhindret at borgere i denne gruppe tabes på gulvet? Nøgleord: Borger, kommune/region, overblik, arbejdsdeling 2 Er der specielle udfordringer med den koordinerende indsatsplan? Nøgleord: Borgere som siger nej til planen, borgere som afviser planen, imødekomme borgerens ønsker og behov) 3 Har du eksempler, hvor den koordinerende indsatsplan har gjort en forskel og givet borgeren et mere meningsfyldt hverdagsliv (efter borgerens mening)? 4 Har du noget, som du gerne vil tilføje?

7 Side 7 af 8 Bilag C: Udsagn fra interview af forløbskoordinator Tabellen er delt op i to kolonner: Første kolonne viser spørgsmålet; anden kolonne viser udsagn fra interviewene relateret til spørgsmålet. Spørgsmål 1. Hvordan oplever du samarbejdet omkring den koordinerende indsatsplan i dag? Har arbejdet med en fælles plan, efter din oplevelse, forhindret at borgere i denne gruppe tabes på gulvet? Udsagn Der er blevet opbygget gode relationer mellem Psykiatri og kommune, hvilket fremmer god kommunikation, fleksibilitet og mulighed for sparring Aftalen har åbnet døre og der er mulighed for at ringe til hinanden - kommune og region imellem Bedre hul igennem til Psykiatrien og et mere transparent samarbejde Aftalen gør, at det er tilladt at bruge tid med og ved hinanden I dag sætter vi os sammen og finder en løsning Vi er på vej til at tabe færre Det opleves stadig, at borgere som udebliver fra aftaler i Psykiatrien, afsluttes i Psykiatrien. Der er eksempler på at kommuner er begyndt at følge borgerne til aftalerne i Psykiatrien for at forebygge at de tabes Det opleves, at 6 ugers reglen (misbrugsfri) fastholdes i Psykiatrien, (personafhængigt), dog er det blevet væsentlig bedre Oplever lidt den gamle kultur borgeren skal være ude misbrug et før udredning og behandling i Psykiatrien kan startes Psykiatrien er blevet bekendt med, at der er en forløbskoordinator i kommunen og samarbejder Jobcentret er blevet en positiv og fleksibel samarbejdspartner Det opleves, at egen læge er blevet bedre til at henvise og at kommunen kan understøtte samarbejde med den praktiserende læge med relevante data Godt, at Misbrugscentrene kan henvise direkte til Psykiatrien De organisatoriske grænser udviskes ved, at Psykiatrien underviser kommunens personale i psykose/misbrug og kommunens folk underviser Psykiatrien i kommunale tilbud om misbrugsbehandling i misbrugscentrene/ressourceforløb gennem jobcentret På de fælles møder skrues op og ned for forskellige handlemuligheder Der er rum til at afprøve individuelle løsninger (ikke standardforløb) og det opleves, at alle parterne støtter, når først der er opnået en aftale om at afprøve bestemte løsninger i en periode Bruger altid den reviderede koordinerende indsatsplan, men som vejledende. Sætter en plan sammen af de relevante dele Tendens til færre planer, idet de koordinerende indsatsplaner kun udarbejdes, hvis det vurderes, at der er et behov men flere succeshistorier Samarbejde er ved at virke koordineringen fungerer (øget opmærksomhed fra alle parter) Det går godt har en person - en relation - kommer hos hinanden, får det til at skride Der er en ramme for samarbejdet og den er kendt

8 Side 8 af 8 Oplever, at der i samarbejdet med Psykiatrien kan skrues op for medicinen i takt med, at misbruget går ned, selvom der ikke er stillet en diagnose borgeren gøres klar til udredning i et samarbejde 2. Er der specielle udfordringer med den koordinerende indsatsplan? 3. Har du eksempler, hvor den koordinerende indsatsplan har gjort en forskel og givet borgeren et mere meningsfyldt hverdagsliv? 4. Har du noget, som du gerne vil tilføje? De sværeste misbrugere er svære at håndtere med den koordinerende indsatsplan stadig risiko for at de tabes på gulvet. Har oplevet at svære misbrugere ikke ønsker at samarbejde og give samtykke til en koordinerende indsats. En vedvarende indsats med relations opbyggende aktiviteter mellem borger og kommunal sagsbehandler/forløbskoordinator har dog i en række tilfælde endt med at borgeren har sagt ja til en koordinerende indsats Der ses stadig manglende kommunikation ved udskrivelse Hurtig kontakt til kommunen er afgørende, når en borger afsluttes/udskrives, således at borgeren kan gribes Når pakkeforløb slutter, er der svært at finde en person indenfor det kommunale område, som kan løfte den videre Det er svært at samle parterne til et fælles møde (tid i kalenderen) og derfor hurtigere at udarbejde en kommunal handleplan for at komme i gang Når borgeren er klar, skal vi være klar (ingen ventetid på et møde). Parterne stiller gerne op til de fælles møder, men der er en udfordring med at finde et fælles tidspunkt Udfordring med at få borgeren til at underskrive den koordinerende indsatsplan og sende den retur Svært for nogle borgere at sidde med i de store fælles møder kræver megen opmærksomhed fra de fagprofessionelles side at sikre at borgeren er med hele vejen borgeren skal sætte dagsordenen Der forståelse for hinandens rammer og vilkår, men hvis ord der vægter højest kan være en udfordring Der er en række eksempler på at den koordinerende indsats har gjort en forskel i borgerens liv Borgerne giver gerne samtykke til at udveksle data mellem kommune og Psykiatri ved den koordinerende indsats Gerne et netværk, hvor både de kommunale og den regionale forløbskoordinatorer kan mødes Glæder sig til at flytte sammen med lokalpsykiatrien i fælles lokaler giver nye muligheder for at udvide samarbejdet og bygge på de gode relationer som er blevet opbygget gennem de seneste år Ud over misbruget og den psykiatriske lidelse overses indsatsen for at reducere den sociale belastning Opkvalificering af de faglige kompetencer er stadig et vigtigt fokusområde for at sikre af fagpersoner er klædt på til opgaven Der er stadig en knast mellem de øvrige kommunale og regionale aktiviteter, f.eks. grænsen mellem de regionale og de kommunale bosteder

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR Baggrund Mange borgere med

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Projekt Bedre Udredning

Projekt Bedre Udredning Projekt Bedre Udredning Et eksempel på psykiatrisk udredning af personer med psykiske lidelser og misbrug Center for Misbrugsbehandling Aarhus kommune Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Psykiatriplan Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune

Psykiatriplan Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Psykiatriplan 2015-2018 Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Psykiatriplan 2015-2018 Borger- og Socialservice Forord I denne psykiatriplan vil Ishøj og Vallensbæk kommuners overordnede målsætninger for

Læs mere

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Formål Formålet med Fællesteam er, at forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen for borgere med dobbeltdiagnoseproblematik

Læs mere

Ramme Retningslinjer for udarbejdelse af koordin erende indsatsplaner: KKR

Ramme Retningslinjer for udarbejdelse af koordin erende indsatsplaner: KKR Ramme Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner: Det skal understreges, at den regionale behandlingspsykiatri ikke må afvise at udrede eller behandle borgere med en behandlingskrævende

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Tvang i tal pr. år for Afdelingen i Esbjerg

Tvang i tal pr. år for Afdelingen i Esbjerg 2 Tvang i tal pr. år for Afdelingen i Esbjerg Gennemsnitlige tvangshændelser pr uge for årene 2013, 2014 og 2015 Beroligende Bæltefixeringer Tvangsindlægge lser 2013 3,7 2,9 3,0 2014 2,7 1,9 3,2 2015 1,5

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration

Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration Modeller for kommunal organisering ift. samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri til inspiration I samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri er anført: I alle kommuner skal medarbejdere, der arbejder med

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af. Organisation: Udsatterådet. E-mail: pfs43

Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af. Organisation: Udsatterådet. E-mail: pfs43 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

OPFØLGNINGSSKEMA Opfølgningssamtaler med borgeren og opfølgning på kortsigtede og langsigtede mål samt plan, dokumenteres heri.

OPFØLGNINGSSKEMA Opfølgningssamtaler med borgeren og opfølgning på kortsigtede og langsigtede mål samt plan, dokumenteres heri. Værktøjskasse Hvornår og hvordan anvendes dokumenterne? SAMTALEGUIDE Anvendes som egen tjekliste ved første samtale med borgeren. ROK-SKEMA (LOLLAND) / OPLYSNINGSSKEMA (GULDBORGSUND) Heri dokumenteres

Læs mere

Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb. Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere

Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb. Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere Guide til praktik 3 opgaven: Sammenhæng i borgerens forløb Vejledning til uddannelsesansvarlige og praktikvejledere Studieunit Maj 2019 Formål med praktik 3 opgave At eleven kan koordinere, formidle og

Læs mere

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Jesper Pedersen, ledende overlæge, ph.d. UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Fagligt symposium, 27. august 2018, Slagelse. 1 Antal indlæggelser

Læs mere

Det Psykiatriske Gadeplansteam. Afdelingssygeplejerske Rikke Knudsen, Psykiatrisk Center Hvidovre

Det Psykiatriske Gadeplansteam. Afdelingssygeplejerske Rikke Knudsen, Psykiatrisk Center Hvidovre Det Psykiatriske Gadeplansteam Afdelingssygeplejerske Rikke Knudsen, Psykiatrisk Center Hvidovre Baggrund Ved Hjemløsetællingen i uge 6, 2013 findes 5800 hjemløse. Heraf opholder de 1600 sig i København.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte-kontaktpersonsordningen. jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støtte-kontaktpersonsordningen. jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støtte-kontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 5 Revideret: Januar

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE Det er vigtigt at fokusere på, at borgernes individuelle mål og ønsker matches med medarbejdernes faglige indsigt og kendskab til borgerne. Teknologi efter borgerens

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Hvad menes der med begrebet dobbeltbelastede?

Hvad menes der med begrebet dobbeltbelastede? Oplæg Psyk Info arrangement Middelfart den 26. april 2018 Dobbeltbelastede: Misbrug og samtidig psykisk sygdom Gita Teglgaard Proceskoordinator og misbrugsbehandler Og Per Ørsted Honorè Centerleder Assens

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Forslag til Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Forslag til Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Forslag til Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord ved Borgmesteren Her kommer tekst fra borgmesteren J. nr. 16.20.00P22 2 Indhold 1. Rusmiddelpolitik for Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. 2. Projektets titel: Fælles undervisning om psykiatri og misbrug i Region Hovedstaden Baggrund: Projektet baserer sig på en række erfaringer og

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Præsentation af Rådgivningshuset et forebyggende tilbud

Præsentation af Rådgivningshuset et forebyggende tilbud Præsentation af Rådgivningshuset et forebyggende tilbud NOTAT 17. november 2018 Journal nr. 27.03.00-A00-1-18 Sagsbehandler SKRAS Navn på tilbud Formål Rådgivningshuset Formålet med Rådgivningshuset er

Læs mere

Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet

Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet Sammenfatning Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet Katrine Iversen, Didde Cramer Jensen, Mathias Ruge og Mads Thau Sammenfatning - Kommunernes perspektiver på centrale

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling jf. Servicelovens 101 og 101a

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling jf. Servicelovens 101 og 101a Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling jf. Servicelovens 101 og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling til borgere med stofmisbrug efter Servicelovens 101.

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

PSYKIATRI UDFORDRINGER 2017 Oplæg for KKR juni 2017

PSYKIATRI UDFORDRINGER 2017 Oplæg for KKR juni 2017 PSYKIATRI UDFORDRINGER 2017 Oplæg for KKR juni 2017 ORGANISERING Jobcentre Behandling Psykiatri sygehusene Lokal psykiatrien Region Syddanmark Sygehusene Skoler og daginstitutioner Socialpædagogisk indsats

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI 05-08-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI Baggrundsnotat til Sundhedsstyregruppens temadrøftelse om børne-unge psykiatrien den 17. august 2015 Udfordringer og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Styrket samarbejde / mobilteam Fremskudt funktion

Styrket samarbejde / mobilteam Fremskudt funktion Psykiatrisk dialogforum den 28. august 2019 v/ Yvonne Reinholdt Tema Øget samarbejde om børn og unge Styrket samarbejde / mobilteam Fremskudt funktion 29-08-2019 Gennemgående temaer i satspuljeprojekter

Læs mere

Udeblivelser og afbud i Psykiatrisygehuset.

Udeblivelser og afbud i Psykiatrisygehuset. Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/13297 Dato: 8. februar 2016 Udarbejdet af: Anne Moesgaard og Niels Aagaard E-mail: Niels.Aagaard@rsyd.dk Telefon: 99444909 Notat Udeblivelser

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

OPFØLGNINGSSKEMA Opfølgningssamtaler med borgeren og opfølgning på kortsigtede og langsigtede mål samt plan, dokumenteres heri.

OPFØLGNINGSSKEMA Opfølgningssamtaler med borgeren og opfølgning på kortsigtede og langsigtede mål samt plan, dokumenteres heri. Værktøjskasse Hvornår og hvordan anvendes dokumenterne? SAMTALEGUIDE Anvendes som egen tjekliste ved første samtale med borgeren. ROK-SKEMA (LOLLAND) / OPLYSNINGSSKEMA (GULDBORGSUND) Heri dokumenteres

Læs mere

Psykiatri- og Socialudvalget

Psykiatri- og Socialudvalget Psykiatri- og Socialudvalget 20. NOVEMBER 2018: Oplæg ved Charlotte R. Josefsen og Torben Kyed Larsen Regeringens psykiatriplan det aktuelle politiske og faglige grundlag for psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Katrine Dennak (RSYD) Christina Ryborg (FKS) Anders Fournaise (RSYD) Journal nr.: 13/15214 E-mail: Anders.Fournaise@rsyd.dk Dato: 15. december 2015

Læs mere

Sundhedscenter Haderslev

Sundhedscenter Haderslev Sundhedscenter Haderslev Planen fra kl. 14.00 14.45 Kl. 14.00-14.15 Kl. 14.15-14.25 Kl. 14.25-14.40 Kl. 14.40 14.45 Rundvisning Præsentation Spørgsmål i grupper Opsamling Tankerne bag samarbejdet om Sundhedscenter

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

Anmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden

Anmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden Anmodning om indstilling til ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling i Region Hovedstaden Udfyld nedenstående formular og gem den lokalt. Send den herefter som vedhæftning i en e-mail til visitationsforummets

Læs mere

N O V E M B E R

N O V E M B E R A R B E J D S G A N G E M E L L E M DEN R E G I O N A L E P S Y K I A T R I OG K O M M U N E R N E F O R M E N N E S K E R M E D S P I S E F O R S T Y R R E L S E N O V E M B E R 2 0 1 7 A R B E J D S

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

PSU møde 14. maj Opsamling psykiatri konferencen Hovedpointer - temaer

PSU møde 14. maj Opsamling psykiatri konferencen Hovedpointer - temaer PSU møde 14. maj 2019 Opsamling psykiatri konferencen Hovedpointer - temaer TEMA 1: Patienter og pårørende 1. Recovery essentielt for at blive rask. 2. Ingen bliver raske hvis ikke vi går patientens vej.

Læs mere

Notat. Københavns Kommunes høringssvar på Region Hovedstadens plan Sammen om psykiatriens udvikling Treårsplan

Notat. Københavns Kommunes høringssvar på Region Hovedstadens plan Sammen om psykiatriens udvikling Treårsplan Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Københavns Kommunes høringssvar på Region Hovedstadens plan Sammen om psykiatriens udvikling Treårsplan 2020-2022

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed

Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober 2016 6. OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed Formål På mødets første del skal deltagerne drøfte, hvad

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Mikael Kunst Dato: Januar 2017 Sagsid.: Sundhed og Omsorg Version nr.: 6 Grøn skrift =

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference Workshop A08: MTU tættere på kerneopgaven

Arbejdsmiljøkonference Workshop A08: MTU tættere på kerneopgaven Arbejdsmiljøkonference 2014 Workshop A08: MTU tættere på kerneopgaven 1 Monika Kring & Jeanette Hounsgaard Center for Kvalitet 01-05-2013 19-5-2009 Agenda Indledning ved Tina la Cour, Koncern HR Erfaringer

Læs mere

Fælles temamøde om det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Frederiksberg Rådhus den 8. april 2019

Fælles temamøde om det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Frederiksberg Rådhus den 8. april 2019 Fælles temamøde om det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien Frederiksberg Rådhus den 8. april 2019 Program Kl. 14.00 14.05 Kl. 14.05 14.10 Kl. 14.10 15.20 Kl. 15.20 15.25 Kl. 15.25 15.30 Velkomst og

Læs mere