Ringtri ø,ng-ø'"ffi ro, I DaU. k firer. r.?rr8 l}$ 0. ToUono. Driftsb estyreren, ARASTRYK, RINGKøBING.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringtri ø,ng-ø'"ffi ro, I DaU. k firer. r.?rr8 l}$ 0. ToUono. Driftsb estyreren, ARASTRYK, RINGKøBING."

Transkript

1 ,o Ringtri ø,ng-ø'"ffi ro, steb *^? ^, I DaU k firer ToUono N r.?rr8 l}$ 0 Driftsb estyreren, ARASTRYK, RINGKøBING.

2 frfunstilting tit fufllifrum, Da det har vist sig, at nogle Børn, formentlig Skolebørn, have ødelagt Materiel ved at skære i Bænke og Gardiner, tillader man sig at anmode det ærede voksne Publikum om at være Banens Funktionærer behjælpelige med Tilsynet med ene rejsende Børn. \, ( ') cl.itirlyiyrrairet. - tjoe ixtvi c

3 DE DANSKE STATSBANER. F'orm. Nr. A 644 a. 21fi$, wr,e* Denne Togn inileholiler IIyr lra afspærret Omraade. Vognen samt benytteile Ramper 0g folde skal desinliceres med Natronhyilrat. Sedlen skal blive siddende paa Vognen, til llesinfektionen er Ioretaget.

4 Bestemmelser vedrørende personbefordringen. 1. I kupeer og vognafdelinger, der er betegnet som bestemt for»ikke-rygere<q må der under ingen omstændigheder linde tobaksrygning sted. I alle andre kupcer og vognaidelinger er tobaksrygning tilladt. 2. Ph lorlangende af blot 6n reisende i vedkommende kup6, vognaldeling eller sidegang skal vinduerne i vindsiden holdes lukket under kørselen. For vognafdelinger eller sidegange gælder yderligere, at iorreste vindue i læsiden skal holdes lukket, såfremt blot en rejsende forlanger det. 3. AI beskadigelse af banernes elendele - herunder skrivning og tegning på ruder, opslag m. v. - er forbudt. Skadevolderen pådrager sig erstatningsansvar. Enhver iorm for tilsmudsning ai sæderne er forbudt. 4. Uanset om toget kører eller holder stille, er det forbudt at bevæge bremseanordninger eller foretage indgreb i elektriske eller andre ikke for publikum bestemte installationer. 5. Det er ikke tilladt de relsende at medtage aviser, blade, tidsskriiter ffi. v.r som er efterladt af andre rejsende. CENERALDIREKTORATET FOR STATSBANERNE.

5 GRIBSKOVBANEN. rewry TJDDRAG af,,kgl. Politi-Anordning for Jernbaner under Privatdrift" af t7. Novbr samt af Bestemmelser for Personbefordringen. Adgang til Jennbanens Terræn. Det er forbudt uden særlig Tilladelse at betræde eller færdes paa Banen med tilhørende Anlæg trdenfor de oyer Banen førende Overkørsler og Overgange, saavel som at færdes paa Stationerne udenfor de for Publikum i Almindelighed eller betingelsesvis aabnede Lokaliteter eller inclenfor disse sidste, naar ikke de for Adgangen stillede Betingelser er opfi,ldte. Vogne, der skal afhente eller al'sætte Personer eller Gods paa Stationer, maa kun holcle paa cle dertil bestemte Steder foran Stationerne eller ved Læssesporene. Uden særlig Tilladelse af Jernbanest),relsen er det ikke tilladt nogen at tage Ophold i Erhvervsøjemed paa Jernbanens Territorium. Forhold under Kørselen. Det paahviler de rejsende selv, at sørge Ibr, at de kommer med Toget, og de kan ikke gøre Fordring paa at erholde den erlagte Betaling tilbage eller anden Godtgørelse, naar de har forsømt den rette Afgangstid. Saa længe et Tog er i Bevaegelse, er det forbudt at stige ind i eller ud af Toget eller hjælpe andre dertil saavel som egenmæssigt at aabne Vogndørene. Det er de rejsende lbrbudt fra Toget at udkaste Genstande, hvorved Personer eller Ejendomme kan beskadiges. Herunder henregnes Udkastning' af brændencle Tændstikker. Cigarer o. lign. Ingen rejsende maa under Kørselen ved Anvendelse af Nødsignal eller Nødbremse søge at standse Toget eller at hidkalde Hjælp, med mindre det er nødvendigt for at afværge Forbryrlelsc eller Ulykke. Paa Forlangencle af blot lcen meclrejserrde i strmme Kupe skal under Kørselen Vinduerne i Vindsiden holdes lukkede. Enhver er pligtig under Rejsen at iag'ttage en sømmelig Adf'ærd og rrndgaa alt, hvad der kan forulempe hans Medrejsende. Tobalssrygning i Kupåerne. I de Kupåer, der er bcteg'nede som besternte lbr Kvinder eller for lkke-rygere, maa Tobaksrygning aldeles ikke finde Sted. I de Kupeer af 1. og 2. Klasse, der ikke har nogen særlig Betegnelse, maa Tobaksrygningi kun finde Sted, naar samtlige medrejscnde har tilladt det. I de Kupder, der er betegnede som bestemte for Rygere samt i de Kupåer af 3. Klasse, der ikke har saerlig Betegnelse, er Tobaksrygning tilladt uden Forbehold. Befordring af Rejsetøj i Kupåerne. I Personvogne maa ktrn medf'øres Rejsetø1' og mindre Rejsegenstande, som ikke volder, Besvær ved deres Beskaffenhed eller Lugt. og som kan anbringes under eller oyer den rejsendes egen Plads. tlunde i Følge med rejsende. Hunde rnaa som Regel ikke medtag'es i Personvogne, dog kan smaa Skødehunde medtages i alle Kupåer og Jagthunde i 3. Klasses Kupder, naar strmtlige medrejsende giver deres Samtykke dertil, og der er løst Billet for Hundene. Straffebestemmelser m. m. f)en, sonl ødela:g'ger eller beskadiger. ernbanens Ejendele eller det trnder Jernbanens Varetægt værende Gods og Materiel, er pligtig straks at yde Erstatning herfor. Den som forsætlig ødelægger eller beskadiger de nævnte Eiendele eller Gods og Materiel, ifalder, for saa vidt han ikke vil være at anse med højere Straf efter den almindelige, borgerlige Straffelov, Bøder efter Politianordningqens 12. Den, der ikke retter sig efter de foranstaaende Regler eller eftcr de ham af det u- nilbrmerede Personale i Embeds Medf'ør meddelte Forskrifter, straf'{'es med Bøder og kan af Tjenestepersonalet udvises, om fornødent med Magt udsættes, af Jernbanens Tog saavel som af Jernbanens Territorium.

6 . Nordlunder BoctruLlrri Hlllatcd Uddrag af,,kgl. politianordning for iernbaner under privatdrift" af 31. decbr.1947 amt andre bestemmelser for personbefordringen. 1. Så længe tog eller togdel er i bevægelse, er det forbudt al stige af eller på vognene eller hjælpe andre dertil sarnt at åbne de i vognsiden anbragte døre og låger. Al ind- og udstigning skal ske på den dertil bestemte side af loget og på de dertil bestemte eller anviste sleder på stationer og færger. Ved vognes ombord- og ilandsætning til og fra færger er det forbudt at læne sig ud af vinduer. Vogndørene aflåses 5 minutter før færgens ankomst til færgeleiet, og det er herefter de reisende forbudt at bestige vogntrinene, før uognene er kørt i land. - Færdsel til eller fra færge eller skib må kun ske ad landgangsbro eller færgeklap, og kun når disse er frigivet for passage. 2. Enhuer reisende skal under reisen ud. uise sømmelig adfærd og undlade alt, hvad der kan forulempe medreisende. Berusede personer er udelukket fra befordring. 3. I kup6er og vognafdelinger, der er betegnet som bestemt for ikke-rygere, ffiå tobaksrygning ikke finde sted, selv om de medreisendes tilladelse indhentes. I alle andre kupder og vognafdelinger er tobaks. rygning tilladt. 4. På iorlangende af blot een reisende i vedkommende kup6, vognafdeling eller sidegang skal under kørselen vinduerne i uindsiden holdes lukket. For vognatdelinger eller sidegange gælder yderligere, at forreste fvindue i læsiden skal holdes lukket, såfremt blot een reisende forlanger det. 5. I personuogne og om bord på færger og skibe må kun medføres reisetøi og mindre reisegenslande, som ikke uolder besvær ved deres beskaffenhed eller lugl, og som i personvogne kan anbringes under eller over den rejsendes egen plads. Reisegods må ikke hensættes i gangene. 6. I tog befordres hunde i reisegodsvognen, eller de rejsende kan rnedtage dem i kup er eller vognafdelinger, der er betegnet som bestemt for reisende med hunde og - hvor sådanne kup er m. v. ikke findes - i andre kup er og vognafdelinger. Medta. gelse af hunde i kupder og afdelinger, der ikke er betegnet som bestemt for rejsende med hurrde, l(ræuer de medrelsendes tilladelse. Til kupeer eller afdelinger betegnet som bestemt for reisende med hunde har reisende med hunde tortrinsvis adgang, såfremt der for andre rejsende findes ledige pladser andelsteds i toget. Hunde, der medføres i tog, skal altid føres i bånd Al beskadigelse af banernes eiendele herunder skriuning og tegning på ruder, er forbudt. Skadevoldere på. opslag m. v. - drager sig erstatningsansvar. Det er forbudt med fodtøi at stå op på sæderne eller på anden måde at tilsmudse disse. B. I tog, færge eller skib eller iøvrigt på iernbanernes område må ingen uden banestyrelsens tilladelse tage ophold i erhvervs. ølemed, optage spillefilm, foretage indsam. Iinger, omdele tryksager eller lignende. 9. Det er forbudt, og det kan være farligt, fra toget at udkaste genstande (herunder også f. eks. brændende cigarer eller tændstikker), hvorued personer eller eiendom kan beskadiges. 10. Nødbremsen i tog må kun benyttes, når virkelig fare foreligger. Huadenten toget kører eller holder stille, er det forbudt at bevæge bremseanordninger eller foretage indgreb i elektriske eller andre ikke for publikum bestemte installationer og anlæg. 11. Det er ikke tilladt de reisende at medtage aviser, blade, tidsskrifter m, v., som er efterladt af andre reisende. 12. Overtrædelse af foranstående bestemmelser eller af forbud og anvisninger, opslået i tog og færger eller givet af det uni. formerede personale i tienestens medfør, straffes med bøder og medfører eventuelt uduisning af toget.

7 \ø Uddrag af "Kgl. Politianordning for Jernbaner under Privatdrift" af 31. december 1947 samt andre bestemmelser for personbefordringen. 1. Så længe tog eller togdel er i bevægelse, er det forbudt at stige af eller på vognene eller hjælpe andre dertil samt at åbne de i vognsiden anbragte døre og låger. Al ind- og udstigning skal ske på den dertil bestemte side af toget ob på de dertil bestemte eller anviste steder på stationer og færger. Ved vognes ombord- og ilandsætning ti1 og fra færger er det forbudt at Læne sig ud af vinduer. Vogndørene aflåses 5 minutter før færgens ankomst til færgelejet, og det er herefter de rejsende forbudt at bestige vogntrinene, før vognene er kørt i land. Færdsel til eller fra færge eller skib må kun ske ad landgangsbro eller færgeklap og kun når disse er frigivet for passage. 2. Enhver rejsende skal under rejsen udvise sømmelig adfærd og undlade alt, hvad der kan forulempe medrejsende. Berusede personer er udelukket fra befordring. 3. I kup6er og vognafdelinger, der er betegnet som bestemt for ikke-rygere, må tobaksrygning ikke finde sted, selv om de medrejsendes tilladelse indhentes. I alle andre kup6er og vognafdelinger er tobaksrygning tilladt. 4. På forlangende af blot een rejsende i vedkommende kup6, vognafdeling eller sidegang skal under kørselen vinduerne i vindsiden holdes lukket. For vognafdelinger eller sidegange gælder yderligere, at forreste vindue i læsiden skal holdes lukket, såfremt blot een rejsende forlanger det. 5. I personvogne og om bord pi færger og skibe må kun medføres rejsetø) og mindre rejsegenstande, som ikke volder besvær ved deres beskaffenhed elier lugt, og spm i personvogne kan anbringes under eller over den rejsendes egen plads. Rejsegods må ikke hensættes i gangene. 6. I tog befordres hunde i rejsegodsvognen, eller de rejsende kan medtage dem i kupder eller vognafdelinger, der er betegnet som bestemt for rejsende med hunde, og - hvor sådanne kupder m. v. ikke findes - i andre kupder og vognafdelinger. Medtagelse af hunde i kup6er og afdelinger, der ikke er betegnet som bestemt for rejsende med hunde, kræver de medrejsendes tilladelse. Til kup6er eller afdelinger betegnet som bestemt for rejsende med hunde, har rejsende med hunde fortrinsvis adgang, såfremt der for andre rejsende findes ledige pladser andetsteds i toget. Hunde, der medføres i tog, skal altid føres i bånd. 7. Al beskadigelse af banernes ejendele - herunder skrivning og tegning på ruder, opslag m. v. - er forbudt. Skadevoldere pldrager sig erstatningsansvar. Direktøren. Det er forbudt rned fodtøj at stå op på sæderne eller på anden måde at tilsmudse disse. 8. I tog, færge eller skib eller iøvrigt pl jernbanernes område må ingen uden banestyrelsens tilladelse tage ophold i erhvervsøjemed, optage spillefilm, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller lignende. 9. Det er forbudt, og det kan være farligt, fra toget at udkaste genstar-rde (herunder også f. eks. brændende cigarer eller tændstikker), hvorved personer eller ejendom kan beskadiges. lo. Nødbremsen i tog må kun benyttes, når virkelig fare foreligger. Hvadenten toget kører eller holder stille, er det forbudt at bevæge bremseanordninger eller foretage indgreb i elektriske eller andre ikke for publikum bestemte installationer og anlæg. 11. Det er ikke tilladt de rejsende at medtage aviser, blade, tidsskrifter m. v., som er efterladt af andre rejsende Overtrædelse af foranstående bestemmelser eller af forbud og anvisninger, opslået i tog og færger eller givet af det uniformerede personale i tjenestens medfør, straffes med bøder og medfører eventuelt udvisning af toget nud. PÅLLESEN. HrlLrnro

8 :"'1i'-t. T. F.J. i) ni.:ry t,.:. tl<., #: Form. Nr. 36 Uddrag nf :,,Kgl. Politi-Anordning for Jernbaner under Privatdrift" af 77. Novbr sanlt af Bestemmelser for Personbefordring. Adgang til Jernbanens Terræn. Det er fbrbudt uden særlig Tilladelse at betræde eller falrcles paa Banen rnecj tilhørende Anlæg uilenftrr cle over Banen f'ørende Overkørsler og Overgange, saavel som at f'ærdes paa Stationerne udenfbr de lor Publikum i Alrnindelighgd eller betingelsesvis aabnede Lokaliteter eller:r inc'lenfbr dis e sidste, naar ikke de fbr Adgangen stillede Betingelser er opfyldte. Vogne, der skal aflhente eller af'sætte Personer eller Gods paa Stationer, rnaa kun holde paa de dertil bestemte Stec'ler loran Stationerne eller ved Læssesporene. Uden særlig Tilladelse al Jernbanestyrelsen er det ikke tilladt nogen at tage Ophold i Erhvervsøiemed paa Jernbanens Territoriu-m. Forhold under Kørselen. net paqh,iffii de reisende selv at sørge for; ai'"ae fårrr'åftt med Toget, og de kan ikke gøre Fordring paa at erholde den -..erlagte Betaling tilbage eller anden Godtgøre1se, naar de har forsøtnt den rctte Afgangstid. Saa længe et Tog er i Bevægelse, er clet florbudt at stige ind i eller ud af Toget eller hiælpe andre dertil saavel sorn egenmægtig at aabne VognclØrene. Det er de rejsende forbuclt fra Toget \,. {(,(1.. ( ( at " udkaste Genstande, hvorved Personer eller [:jendorn kan beskadiges. Herunder henregnes Uclkastning af brændende Tændstikker, Cigarer o. lign. Ingen rejsende nraa under Kørselen ved Anvendelsen af Nødsignal eller Nøclbrenrse at standse Toget eller at hiclkalde Hjælp, indre det er nødvendigt fbr at afværgc ydelse eller Ulykke. " Paa Forlangende al blot een medrejsende i sarnme Kupe skal under Kørselen Vinduerne i Vindsiden holdes lukkede. -. i,nlrver er pligtig under Rejsen at iagttage 9-ffilnp.tig Adflærd og undgaa alt, hvad der kdfrryflbrulernpe hans rnedrejsende...' Tobaksrygning i Kup6erne. I de Kupeer, der er betegnede sonr bestemte flor Kvinder eller fbr Ikke-Rygere, rnaa Tobaksrygning aldeles ikke finde Sted. I de K.upeer af 2. Klasse, der ikke har nogen særlig lsetegnelse, maa Tobaksrygning kun finde Steri, naar samtlige medrejsende har tilladt det. I de Kupeer, der er betegnede som bestemte lbr Rygere sarlt i cle Kup6er af 3. Klasse, der ikke har særlig Betegnelse, er Tobakrygniirg tilladt uden I:orbehold. Befordring af Personvogne maa Rr:jsetøj kun Jl.lsted Anrs I i Kup6erne. I rnecl['øres Ro.jsetøj og tndes Boetiii(eil minclre Rejsegenstande, sorn ikkc volcier Besvær ved deres Beskaffenhed eller [-Lrgt, og sont kan anbringes under eller over clen rejsendes egcn Plads. Hunde i Følge med Rejsende. Huntle maa sorn Regel ikke rredtages i Personvogne, dog kan smaa Skødehunde nrecltages i rlle I(upeer og.jagthuncie i3 Kl. l(upccr, nilar samtlige rnedrejsencle giver cleres Sarrrtykkc deitil, og der er løst Billet fbr Hunclene. Straffebestemmelser m. m. Den, soln ødelægger eller beskadiger Jernbanens Ejendele eller det under.f ernbanens Varetægt værende Gods og Materiel, er pligtig straks at yde Er- statning herfor. Den, som forsætlig ødelægger eller beskadiger c1e nævnte Ejendele eller Gods og Materiel, ifalder, fbr saa vidt han ikke vil være at anse iled højere Straflefter den alrnindelige, borgerlige Straffelov, Bøder efter Politi-Anordningens 12. Den, der ikke retter sig eflter de floranstaaende Ilegler eller efter de ham af det unifornrerede Personale i Embeds Medf'ør meddelte l-'orskrifter, straff'es med l3øder og kan af Tjenestepgrsonalet udvises, orn fornødent rned Magt udsættes al Toget saavel sorn af'.fernbanens Territorium. i' r

9 i,, E K c t rj * = E E : = = Ss. l9å.f':ee+.=;$e E;så8ts6!DåtqSs +E E= = r E % = ae q ++g +6 il = 9?- o -, c-+ = r = d s: B E?: E Z 3 g': = -t q å 2.9 q oa # E :. H ur*. cn å-qc oq 5 p g W il 3 E = :us?åf T? Ø = Å =, c 4risEr,fi :å:"'e* å g 6 f; A : ua : - o åtr re q % ob-åp= Ed-38":*., = EH:5i -t v, +'i B a:?=.8 n Hisåå r r5åsi$ E A * f å -i I - s c E:i6=.rDB =o0c= "H eååf: ååeer : rf?rå E!io-å!Bo-rcrarD i(dfri =a!ae -J :gh"q" fr,? q 3 gl fr. i?,c 3 +ad-cj o H s B i t +E E3 $*å 8 qi a =:"t.dad:f3!j ::o-u+=(d%e-å (D.t(Do(D>rErøq:f C. ọ l =u ) :l ọ t C 5oo - 1' =., F+. o- =. +r r-+. C o- o- -, 0q 0) r+r 1' g -l^+. T' I J oō. J =' Uq I

10 Klosettet maa ikke benyttes under ophold paa stationer.

11 Klosettet maa ikke benyttes under ophold paa stationer.

12 I hver Vognaldeting skal alle Viniluer i Tinilsiden 0g det i Kørselsretningen Iorreste Yindue i Læsiilen holdes lukkeile, sadreut blot een reisenile kræv0r ilet,

13 Kopi af opslag fundet 1 KSB l 7 ro X 1115 cm. ll $undhsdsltur$yn Br del forbudt at spytte il(r[[erltb.

14 Af Sundhedshensyn er det forhuil at $pytte ll(upeorllo, 0uertrædelse af torhudet uil medføre Bødestral eller Uduisning af Toget, Hlffi,

15 I$h ro ttlilsrlabstlbnu? la "t elfygd fs'thudrot.srilosqdl i

16 I ry 17 '1''; i '' AI Sundhedshensyn er det forbudt at spytte i l(upeerre, & 0uertrædelse al Foiludet vil medfore ' Bødestral ellu Uduisning al Toget,. 2/b ti 4/,L/VA*

17 Tollot.

18 TOIIet,

19 TOILETTERNE er aflåst på føl gende strækninger: I Kystbanens^'nnhavn I Nordbanentåoo%n - Krampenborg - København havn - H o rte -Køben havn I Hareskovb?r";å[:3. - Bassværd -København Distriktschefen

20 :i::ii qif,,#' i#r i. i ti,' { Klosettet maa ikke,,.,' :v; benyttes under :r r. ophold paa stationer'. +, t,' t', t ("

21 fu, r "7 T il(, t^f""- *J-n fl!--t7t^ ** Al $undhedshensyn er det forbudt a+ spytte *%_I, i l(upeertte,

22 tr q, U) 'd I t-,l (]l 8d ho O "«l C) t) lu bo q) I lt \ tr \ A \ st }\ $ t bo L o () F ca (h o E $ \{ \ \a \ tt ra "l (! ort o! I o oc ar.t o a o FJ" o oc E o -' -l o Ø ọ.! \ \ \) \ it

23 Nødbremsegrebet er anbragt i Sidegangen. The emergency brake handle rs ih the corridor. Der Notbremshandgriff

24 Nødbremse. Må kun anvendes under overhængende fare. Misbrug medfører offentlig politis idømmelse al bøde. t

25 Nød bremse. Må kun anvendes under overhængende fare. Misbrug medfører offentlig politisag og idømmelse af bøde.

26 Ikke-Rygere. Srnohing prohibited. Nicht=Raucher.

27 I J Bagage anbringes "pår"... r,114 ikke Sofaerne 'i'.:', *j I 'J r1

28 Hunde maa ikke anbringes paa Sæderne,

29 Tit reisende uden Hund' Refsende msd Hrurde har llun begrrænset Ptads fft #tffiehed. Naar der for refaende uden Hnnd er Plads andetsteds t Toget' er f- det henrynsfu,tdt at overlade Hundeafdelin' gen tll reiaende med Ennde.

30 TiI reisende uden llund. Rejsende rled E,nde begrænset Plads til Raadighed. Naar der for reisende oag* turd er Plads andetsteds i'toget, er det hensrmsfutdt at overl,ade Eundeafdelirgen til reisende ned Eunde.

31 I hver Vognalileling skal alle Viniluer i Vindsiden 0g det i f,,ørselsretningen Iomeste Vindue i l,æsiilen holiles lukkeile, saalremt btot Gen reisenile kræver ilet,

32 Spisning af is e. I. der kan tilsmudse sæderne, fra,bedes venligst!

33 Efterlad i kke brugt tvist i maskinrummet.

34 Veiledning i pasning af ovn i E-vogtne. Ovnen er kun beregnet tor tørv, tørvebriketter eller træ samt brunkulsbriketter. Der må ikke benyttes stenkulsbriketter eller koks. Ved fyring iagttages, at der kun påfyldes 3 å 4 tøry eller briketter, da overfyldning giver et dårligt resultat. Bliver det nødvendigt at neddæmpe varmeafgivelsen, lukkes skrueventilen. Det må iagttages, at ventilen åbnes, forinden indfyringsdækslet fjernes, da der ellers kan fremkomme eksplosion. 2/5S 1000

POLITI-ANORDNING FOR JERNBANER UNDER PRIVATDRIFT

POLITI-ANORDNING FOR JERNBANER UNDER PRIVATDRIFT POLITI-ANORDNING FOR JERNBANER UNDER PRIVATDRIFT Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kørselsreglement for Taxikørsel. Web udgave TEKNIK OG MILJØ

Kørselsreglement for Taxikørsel. Web udgave TEKNIK OG MILJØ Kørselsreglement for Taxikørsel TEKNIK OG MILJØ Kørselsreglement for taxikørsel i Horsens Kommune I medfør af 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m. v. fastsætter Horsens

Læs mere

Reglement for Taxikørsel i Vejle Kommune

Reglement for Taxikørsel i Vejle Kommune Reglement for Taxikørsel i Vejle Kommune I medfør af 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Vejle Kommune følgende bestemmelser

Læs mere

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Taxireglement Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 I medfør af 13, stk 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 fastsætter Hedensted Kommune følgende bestemmelser for taxikørsel i kommunen. Almindelige

Læs mere

Kørselsreglement for taxikørsel i NY Frederikshavn kommune

Kørselsreglement for taxikørsel i NY Frederikshavn kommune Frederikshavn kommune Teknisk forvaltning, GD UDKAST til Kørselsreglement for taxikørsel i NY Frederikshavn kommune (her indsættes evt. det nye byvåben) udkast til reglement for taxikørsel i NY Frederikshavn

Læs mere

REGLEMENT. Det Nordfynske Kystsikrings- Digeog Pumpelag. strandbredden ud for dette

REGLEMENT. Det Nordfynske Kystsikrings- Digeog Pumpelag. strandbredden ud for dette REGLEMENT for benyttelsen af Det Nordfynske Kystsikrings- Digeog Pumpelag og af strandbredden ud for dette Redigering Det Nordfynske Kystsikrings- Dige- og Pumpelag erstatter navnene på tidligere digelag.

Læs mere

Taxaudgifter på 212 kr., da klageren blev nægtet at stige på toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Taxaudgifter på 212 kr., da klageren blev nægtet at stige på toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0074 Klageren: XX 1356 København K. Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Taxaudgifter på 212 kr., da klageren blev nægtet

Læs mere

I sin Tid, da VandaLerne kom, da var de fæle at møde. Kong Geiserik plyndre d det gamle Rom og lagde det fuldstændig Øde.

I sin Tid, da VandaLerne kom, da var de fæle at møde. Kong Geiserik plyndre d det gamle Rom og lagde det fuldstændig Øde. ~,,~.L-... _. l Udgivet af DANSKE STATSBANER S ommer en 1948 ~. I sin Tid, da VandaLerne kom, da var de fæle at møde. Kong Geiserik plyndre d det gamle Rom og lagde det fuldstændig Øde. Men Geiserik, der

Læs mere

Regulativ for taxikørsel i Svendborg Kommune. Gældende pr. 1. oktober 2011

Regulativ for taxikørsel i Svendborg Kommune. Gældende pr. 1. oktober 2011 Regulativ for taxikørsel i Svendborg Kommune Gældende pr. 1. oktober 2011 I medfør af 13, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel har udvalget for Kultur og Planlægning fastsat

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

REGULATIV FOR TAXIKØRSEL ESBJERG KOMMUNE

REGULATIV FOR TAXIKØRSEL ESBJERG KOMMUNE REGULATIV FOR TAXIKØRSEL I ESBJERG KOMMUNE I medfør af 13, stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr. 107 af den 30. januar 2013 om taxikørsel, har Esbjerg Kommune fastsat følgende regulativ for taxikørsel i kommunen:

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Kørselsreglement for taxikørsel i Køge Kommune

Kørselsreglement for taxikørsel i Køge Kommune 1. marts 2007 Kørselsreglement for taxikørsel i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Kørselsreglement for taxikørsel i Køge Kommune. I medfør af lov om taxikørsel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni

Læs mere

Taxiregulativ for Tønder Kommune pr. 1. maj 2013

Taxiregulativ for Tønder Kommune pr. 1. maj 2013 Taxiregulativ for Tønder Kommune pr. 1. maj 2013 I medfør af 13, stk. 2 i lov nr. 1039 af 8. oktober 2009, om taxikørsel, fastsættes følgende kørselsreglement for hyrevogne i Tønder Kommune. Kapitel 1.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER. Tillæg IV. til. af den 1ste Juli over. der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt PRIVATBANE-MOTORVOGNE,

DE DANSKE STATSBANER. Tillæg IV. til. af den 1ste Juli over. der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt PRIVATBANE-MOTORVOGNE, DE DANSKE STATSBANER Tillæg V til Skem~tisk Fortegnelse af den 1ste Juli 1931 over PRVATBANEVOGNE, der kan indlemmes i Statsbanernes Tog, samt PRVATBANE-MOTORVOGNE, der kan befare Statsbanernes Strækninger

Læs mere

VEJLEDNING. De danske Privatbaner. TIL BRUG VED BEREGNING AF TOGENES STØRRELSE, TOGVÆGT, BREMSEV ÆGT, BREMSEPROCENT OG BREMSETAL

VEJLEDNING. De danske Privatbaner. TIL BRUG VED BEREGNING AF TOGENES STØRRELSE, TOGVÆGT, BREMSEV ÆGT, BREMSEPROCENT OG BREMSETAL P.M. V. Hoskiær. Birger Johannsen. Trafikministeriet, den 19. Februar 1944. Approberes 758 6 8 657 6 8 56 6 8 8 8 indtil 45 km i Timen 6 Aksler 18 Aksler 8 Aksler 12Aksler Største tilladte Hastighed 1

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden Femte Maj Plads

Husorden Femte Maj Plads Husorden Femte Maj Plads Affald Altaner Ansvar Antenne Auktion Bad/toilet Beboerrum Cykler/barnevogne Alt affald skal lægges i poser, som lukkes forsvarligt inden de anbringes i affaldsbeholderne. Altaner

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 VI HAR HUND! NAVN LEJERS NAVN RACE ADRESSE FØDSELSDATO DATO UNDERSKRIFT HVALP: SENEST EN UGE EFTER, AT HUNDEN ER ANKOMMET PÅ ADRESSEN, SKAL HUSDYRUDVALGET

Læs mere

Forsikringsforhold for børn og unge på Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland Udarbejdet af Jura & Forsikring Region Nordjylland

Forsikringsforhold for børn og unge på Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland Udarbejdet af Jura & Forsikring Region Nordjylland Forsikringsforhold for børn og unge på Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland Udarbejdet af Jura & Forsikring Region Nordjylland Forsikringsperiode 1/1-2016 til 31/12-2020 Opdateret juli 2017 1 Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Husorden. Egeparken 1

Husorden. Egeparken 1 Husorden Egeparken 1 Indholdsfortegnelse Husorden... 3 Ansvar... 3 Klageadgang... 3 Støj og musikudøvelse... 3 Rygning... 3 Fællesarealer... 4 Haver... 4 Trafik... 4 Affald... 4 Husdyr... 5 Vask... 5 Leg...

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovafdelingen UDKAST Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0067 Dok.: TPI40419 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Vi MARGRETHE DEN ANDEN,

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET GENERALFORSAMLINGEN 2018

GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET GENERALFORSAMLINGEN 2018 GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET GENERALFORSAMLINGEN 2018 FORSLAG TIL NYE ORDENSREGLER 1. Gyldighed Ordensreglerne gælder for vej- og fællesarealerne samt parkeringspladserne i Hvedevænget, matr. Nr. 2iø

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.1.2017 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Udenrigsministeriet Fiskeristyrelsen maj 2019 REGLEMENT. for assistance fra Fiskeristyrelsens skibe. (Bugseringsreglement)

Udenrigsministeriet Fiskeristyrelsen maj 2019 REGLEMENT. for assistance fra Fiskeristyrelsens skibe. (Bugseringsreglement) Udenrigsministeriet Fiskeristyrelsen maj 2019 REGLEMENT for assistance fra Fiskeristyrelsens skibe (Bugseringsreglement) Udenrigsministeriet Fiskeristyrelsen/Fiskerikontrol Sagsnr.: 18-00-000153 Dato:

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen BEK nr 1181 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10901-00016

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

I ~il,:.. ' t;:4;;;"'. saafremt Restbeløbet 200 Kr. kunde udredes af det Offentlige. Han ap- I :".

I ~il,:.. ' t;:4;;;'. saafremt Restbeløbet 200 Kr. kunde udredes af det Offentlige. Han ap- I :. UDSKRFT af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Ringkøbing Amtsraadskreds. e Aar 1936 den 26. Maj Kl. 14 holdt Fredningsnævnet for Ringkøt:"'t. \,~~r:\, bing AmtF::::a~tV::::"::~ Nr. 1/1936

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4 NORDBORGGADE 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4 NORDBORGGADE 30-32 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4 NORDBORGGADE 30-32 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

s", U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H" O.T!\ E trhnx 8. lxci va-.

s, U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H O.T!\ E trhnx 8. lxci va-. \.l \ \l \R cj U u \ < \) R " \ (\l l l!{ (J x ) ii 9/ & B U: >': :U S * i fl q!. > ' z 1 ( 8 :.xx \O 3 9 VY Y : ii 0) ) (!i! > l/. ( < l y( \O c. )< O c = O 1 O x 9 c ' c4 : l c. \ l.! (1) u f \ O 1 '

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Vi er blevet mere eller mindre afhængige af hinanden, og fælles om mange ting.

Vi er blevet mere eller mindre afhængige af hinanden, og fælles om mange ting. Husorden. Husorden for AAB afdeling 26. Indledning: En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er blevet mere eller mindre afhængige af hinanden, og fælles om mange

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

benzodiaz Undvigelse Arbejdsvægring Påvirket i institutionen Alkohol Hash... 16

benzodiaz Undvigelse Arbejdsvægring Påvirket i institutionen Alkohol Hash... 16 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Udgangsmisbrug... 4 Forsinkelse... 4 0-4 timers forsinkelse... 4 4-12 timers forsinkelse... 5 12-24 timers forsinkelse... 5 Udeblivelse... 6 Udeblivelse i 1-3 dage... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen I medfør af 78, stk. 5, og 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27.maj. 2015, fastsættes

Læs mere

Udstykning og anvendelse.

Udstykning og anvendelse. . I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 med ændringer i lov nr. 211 af 23. april 1949, jvf. bekendtgørelse nr. 242 af 30/4 1949, pålægges der det i 1 nævnte område i Nr. Uttrup i Sundby-Hvorup kommune

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort kr. i rykkergebyr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort kr. i rykkergebyr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0391 Klageren: XX 1905 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Tavshedserklæring og Code of Conduct

Tavshedserklæring og Code of Conduct Bilag 6 Tavshedserklæring og Code of Conduct Erklæringen underskrives af den enkelte konsulent, inden arbejdet påbegyndes. Det er ordregiver i Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for, at erklæringen underskrives.

Læs mere

Leje: 950,- Dep: 1.000,- Leje: 950,- Leje: Dep: 1.500,- Gulvvask: 600,- Leje: 1.900,- Gulvvask: 600,- Leje: Gulvvask: 600,- Leje: 2000,-

Leje: 950,- Dep: 1.000,- Leje: 950,- Leje: Dep: 1.500,- Gulvvask: 600,- Leje: 1.900,- Gulvvask: 600,- Leje: Gulvvask: 600,- Leje: 2000,- Leje af 1. sal Prisen for medlemskarreer: Medlems afdelinger er: Karre 1 2 3-5- 6-7- 8- Grønnegården 12-14- 15-17 -18 Dagudlejning, dvs. Mandag kl. 10.00 17.00 Tirsdag til torsdag, kl. 8.00 17.00 Fredag

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN

BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN BETINGELSER FOR LEJE AF LOKALER KVARTERSHUSET SYDHAVNEN Adresse: Gustav Bangs Gade 28, 2450 København SV Telefon: 20 62 46 98 Ved nødstilfælde: 71 99 29 45 / 20 60 39 02 E-mail: Karen@kvartershuset.dk

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Husorden for Børglum Kollegiet

Husorden for Børglum Kollegiet Adm.: Børglumvej 2, 8240 Risskov Telefon: 86 21 55 52 CVR nr.: 46 97 3119 www.boerglumkollegiet.dk Husorden for Børglum Kollegiet Reglerne gælder for lejere, fremlejetagere og gæster. 1. Adfærd: Samtlige

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

OMP EF Husorden. Store, faste installationer eller lignende er ikke tilladt på altaner eller tagterrasser f.eks. jacuzzi eller udekøkken

OMP EF Husorden. Store, faste installationer eller lignende er ikke tilladt på altaner eller tagterrasser f.eks. jacuzzi eller udekøkken OMP EF Husorden Overholdelse Husorden skal jf. foreningens vedtægter ( 27.1) overholdes af ejerlejlighedsejeren og foreningens eventuelle erhvervslejere i det følgende kaldet beboeren. Denne har samtidig

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november )

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november ) Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november 1969 3) 1.Stk. 1. Paa ethvert her i Riget trykt Skrift skal Bogtrykkeren anføre sit Navn eller Firma samt

Læs mere

HUSORDEN. VIBO afdeling 350, Krogtoften

HUSORDEN. VIBO afdeling 350, Krogtoften VIBO afdeling 350, Krogtoften Vedtaget på beboermøde Revideret 13. september 2004 7. februar 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anlægget... 2 2. Færdsel på området... 2 3. Parkering... 2 4. Cykler, knallerter

Læs mere

Denne husorden er udarbejdet med henblik på, at man iagttager god skik og orden og i egen og alles interesse efterkommer de vedtagne regler.

Denne husorden er udarbejdet med henblik på, at man iagttager god skik og orden og i egen og alles interesse efterkommer de vedtagne regler. Alment: Husorden Hvor mange mennesker skal bo sammen og være fælles om mange ting: Grønne områder, fællesfaciliteter, legepladser etc. er det nødvendigt at have regler, således at den bedst mulige trivsel

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 70 Godsbanen, Niels Ebbesens Gade. Husorden. Pr. 8. september 2016

Alabu Bolig Afd. 70 Godsbanen, Niels Ebbesens Gade. Husorden. Pr. 8. september 2016 Alabu Bolig Afd. 70 Godsbanen, Niels Ebbesens Gade Husorden Pr. 8. september 2016 (Tilrettet den 22. marts 2017 i forhold til fusionen Alabu Bolig) Redigeret iht. vedtagelse på ordinært afdelingsmøde den

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5 Retningslinier for Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Maj 2008 Side 1 af 5 FORMÅL 1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Spildopvejledning. Husk: Det skal altid være en fornøjelse at være spildopper!

Spildopvejledning. Husk: Det skal altid være en fornøjelse at være spildopper! Spildopvejledning Husk: Det skal altid være en fornøjelse at være spildopper! Spildopvejledning Dette er en detaljeret beskrivelse af Spildop-indsamlingen. Regler, kort og alt hvad man skal vide for at

Læs mere