Baggrund. Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund. Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene"

Transkript

1 Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed Teknik- og Miljøforvaltningen Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene Tilladelse til tidsbegrænset udledning af overfladevand fra matrikelnr. 6379, 6288, 6289 og 6290 Udenbys Klædebo Kvarter til Færgehavn Nord og Svanemøllebugten, Københavns Havn. 6. april 2021 Sagsnummer Dokumentnummer I henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr af 25.november 2019, meddeles hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra matr. nr Udenbys Klædebo ved Svaneknoppen og tagvand, vaskevand og overfladevand fra matr.nr Udenbys Klædebo i Færgehavn Nord til Svanemøllebugten, Københavns Havn. Baggrund Rambøll har den 4. december 2020 på vegne af Vejdirektoratet ansøgt om tilladelse til udledning af vand fra tage og pladser til Svanemøllebugten i Københavns Havn i forbindelse med driften af den midlertidige erstatningshavn, Færgehavn Nord. Der er tale om eksisterende og nye udløb, der vil komme i brug ved alle regnhændelser. Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed Vand og VVM Njalsgade 13 Postboks København S EAN-nummer Fig. 1. Lokalisering af de omfattede arealer

2 Vand og VVM 2/11 Vilkår for tilladelsen Generelt 1. Tilladelsen er gældende fra dags dato og indtil 1. januar Område for Miljø og Byliv (herefter OMB) skal orienteres via når udledningen påbegyndes. 3. Dæksler/riste til regnvandsbrønde skal markeres, så de adskiller sig fra dæksler/riste til spildevandskloaksystemet, og det fremgår entydigt for tredjemand, at brønden er til regnvand. 4. Koordinater for nye udledningspunkter skal placeres i UTM 32 Euref89 koordinaterne: X: ; Y: (Udløb 1 fra pavilloner m.m.) X: ; Y: (Udløb 2 fra areal ved spuleplads) X: ; Y: (Udløb 3A optagningskaj, Svaneknoppen) X: ; Y: (Udløb 3B optagningskaj, Svaneknoppen) 5. Nye udløb skal etableres med overkant under vandoverfladen. Under vandoverfladen defineres som: minimum kote -0,5 m DVR90. Udløbet skal udformes, så havbundsmateriale (sediment) ikke ophvirvles. 6. Følgende overfladearealer ved Svaneknoppen og Færgehavn Nord er omfattede af denne udledningstilladelse, jf. bilag 1-4: a. Tagvand fra midlertidige pavilloner (tagpap) og haller (malet stål) ved Færgehavn Nord, svarende til m 2. b. Drænvand fra delvist befæstet areal omkring bygninger ved Færgehavn Nord svarende til m 2. c. Overfladevand fra vejareal (Færgehavnsvej og kajgaden) ved spuleplads (600 m 2 ). d. Ubefæstet areal ved bådoptagningskaj ved Svaneknoppen (450 m 2 ). 7. Dræn ved pavilloner og haller samt ved optagningskaj skal placeres i rene materialer og uden hydraulisk kontakt til grundvandet. 8. Udløb skal etableres, så rotter ikke kan trænge ind i afløbssystemet. Vandkvalitet, rensning og prøvetagning 9. Overfladevand jf. vilkår 6 skal som minimum renses via sandfang inden udledning. 10. Dimensionering af renseforanstaltninger skal ske i henhold til Rørcenter-anvisning 006 og DS/EN og 2. Ved mindre tagudledninger kan sandfang være en tagnedløbsbrønd se Rørcenter-anvisning 009 og KK s Metodekatalog til lokal afledning af regnvand (LAR) ( 11. Renseforanstaltninger skal vedligeholdes, tilses og tømmes regelmæssigt. Sandfang skal, jf. Københavns Kommunes metodekatalog om sandfang efterses og renses løbende og tømmes og bundsuges når sandfanget er ca. 50 % fyldt eller mindst 1 gang om året. 12. Der må ikke anvendes gødning, pesticider eller lignende, som kan forurene vandområdet i forbindelse med vedligehold af udendørs arealer og tage.

3 Vand og VVM 3/ Udledningen må ikke forårsage faner af suspenderet stof el.lign. i vandområdet. Det er OMB, der afgør, hvornår dette er tilfældet. 14. Der skal være mulighed for prøvetagning (f.eks. i form af en prøvetagningsbrønd) efter rensning og inden udledning fra området med pavilloner og haller. 15. Til dokumentation for kvaliteten af udledte vand skal der i løbet af det første år efter ibrugtagning af erstatningshavnen udtages tre uafhængige regnbetingede vandprøver ved udløbsbrønd for området med pavilloner og haller. Prøverne analyseres for følgende parametre: Analyseparameter Suspenderet Stof Zink, total og filtreret* Kobber, total og filtreret* Bly, total og filtreret* Krav til detektionsgrænse for analysemetode 5 mg/l 0,3 µg/l 0,03 µg/l 0,025 µg/l PAHer 0,01 µg/l (0,005 µg/l for benz(a)pyren * Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende. 16. Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret laboratorium. Prøvetagningen skal udføres i henhold til bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og DS/ISO (eller eventuelt senere udgave af denne) om vejledning i prøvetagning af spildevand. Så snart analyseresultaterne foreligger, sendes kopi af dem direkte fra analyselaboratoriet til med udledningstilladelsens sagsnummer som reference. 17. Udgifter forbundet med prøvetagning og analyser afholdes af ansøger.

4 Vand og VVM 4/11 Klagevejledning Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed., jf. 6 i Lov nr af 27. december 2019 om anlæg af en Nordhavnstunnel. Tilladelsen annonceres på Annonceringsportalen for Københavns Kommune. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1, dvs. den 6. oktober Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vand og VVM på e- mail eller André Koefoed på tlf Grundlag for afgørelsen Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale Lov- og plangrundlag 1. Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2019, 28 stk Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 30. december 2020 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. Bek af 19. december Bekendtgørelse om badevand og badeområder, jf. Bek. 917 af 27. juni Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Sjælland med BEK nr. 448 og 449 af 11. april Københavns Kommunes spildevandsplan 2018 med tilhørende tillæg. 7. Den Blå By Københavns Kommunes Vandhandleplan Bekendtgørelse nr af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 9. Bekendtgørelse nr af 28. november 2020 om kvalitetskrav til miljømålinger. Ansøgningsmateriale m.m. 1. Nordhavnstunnel, erstatningshavn - Ansøgning om udledning af vand fra pladser og tage. Rambøll, 4. december Supplerende oplysninger vedrørende anvendelse af spuleplads primært til kapsejladsbåde. Telefonsamtale med Per Primdahl Kristensen fra Rambøll den 19. februar Screeningsværktøj, RegnKvalitet. DHI, 2015.

5 Vand og VVM 5/11 Miljøteknisk redegørelse Anlæg af en ny vejforbindelse i tunnel mellem Nordhavnsvej og Nordhavn (Nordhavnstunnel) medfører en midlertidig delvis lukning af lystbådehavn Svanemøllehavnen i perioden En midlertidig erstatningshavn med en kapacitet på 600 bådpladser etableres derfor i Færgehavn Nord, som i dag er en erhvervshavn. Fig. 2 Erstatningshavn Færgehavn Nord Matriklerne i Færgehavn Nord og på Svaneknoppen ejes begge af By & Havn. Rambøll har vedlagt fuldmagt fra By & Havn til ansøgning på vegne af Vejdirektoratet. Rambøll har desuden modtaget oplysninger om tinglyste forhold på matriklerne fra By & Havn. Eksisterende udledninger ved Færgehavn Nord Den eksisterende afvanding af kajgaden (markeret lyserødt på fig. 2) består af nedsivning/afstrømning på terræn over stenkastning i den vestlige del samt en række nedløbsbrønde uden sandfang og med udløb til havnebassinet gennem havnespunsen. På det område vest for de kommende klubhuse, hvor der i dag er en grusbelagt parkeringsplads uden rørlagt afvanding er der ikke planlagt ændringer af hverken anvendelse eller afvandingsforhold. Nye udledninger ved Færgehavn Nord Område med bygninger Området (4.350 m 2 ) er i dag græsbevokset og uden rørlagt afvanding. Der planlægges etablering af klubhuse til sejlklubber og søspejdere samt

6 Vand og VVM 6/11 parkeringsplads (2.045 m 2 ) og miljøstation, jf. bilag 1. Arealet ved kajgaden er asfalteret mens der på arealer omkring og ved bygninger er grus henholdsvis fliser. Tagvand fra fire pavilloner og to haller samt drænvand fra belægning passerer sandfangsbrønde med vandlås før tilslutning til samleledning med udløb til havnebassinet via en ø1250 mm udløbsbrønd med sandfang, kontraklap og tilslutning til nyetableret dykket udløbsledning bag kajkanten, jf. bilag 2. Det samlede tagareal er på m 2 og Vejdirektoratet har oplyst, at der i udbuddet er stillet krav om anvendelse af tagpap for klubhuse/pavilloner og malede stålplader for haller og miljøstation. Vejdirektoratet har ligeledes angivet, at der i udbudsmaterialet vil blive stillet krav om, at entreprenøren skal fremlægge dokumentation for udvaskningstest på de anvendte tagmaterialer, som viser, at der ikke sker væsentlig udvaskning af miljøfremmede stoffer. Tagrender og nedløbsrør, svarende til ca. 1 % af det samlede tagareal, vil være af galvaniseret stål. Rambøll har dimensioneret regnvandsledningerne for en 1 års regn og med en dimensionsgivende regnintensitet på 110 l/s/ha, uden klimafaktor. Udløb fra pavilloner mv. er således dimensioneret for 18,6 l/s (afløbskoefficient tage: 1,0; afløbskoefficient belægning til drænledning via drænstabil: 0,15). Sandfang er ikke dimensioneret i forhold til konkret flowværdi men vurderes af Rambøll at være tilstrækkeligt. Område ved spulepladsen Regnvandet, der falder på spulepladsen (180 m 2 ) er omfattet af udledningstilladelsen for spulepladsen, idet det er en integreret del af denne og vandet udledes via bundfældningstank og filter for metaller. Overfladevand fra umiddelbart bagvedliggende areal på kajgaden samt fra den nordlige del af Færgehavnsvej (i alt ca. 600 m 2 ) udledes til samme udløbsledning som vandet fra spulepladsen, men opsamles af linjeafvanding ( acodræn ) placeret "opstrøms" spulepladsen og ledes udenom renseanlægget og direkte i udløbsbrønden via sandfangsbrønd med vandlås, jf. bilag 3. Tilsvarende beregning, som ovenfor vil for området ved spulepladsen give en dimensionsgivende vandstrøm på 6,6 l/s. Nye udledninger ved Svaneknoppen Vejdirektoratet etablerer en ny optagningskaj ud for det eksisterende kajareal på Svaneknoppen jf. bilag 4. Optagningskajen vil være i brug ved opstart og afslutning af sæsonen og det forventes at ca. 250 både skal op og ned i løbet af ca. 17 dage fordelt på ca. 1,5 måned to gange om året. Spuling af bådene vil dog stadig foregå på eksisterende spuleplads ved Svanesøen. Trafikken i afvandingsområdet vil være meget begrænset idet der ikke foregår anden aktivitet end ovenfor nævnte og der desuden vil blive spærret af for uvedkommende kørsel. Afvandingsarealet på den midlertidige optagningskaj er på ca. 450 m 2 og består af en grusbelagt optagningsplads, som afvandes via nedsivning gennem drænstabil langs kajkanten til et ø160 PE-dræn med to udledningspunkter til Svanemøllebugten, jf. bilag 4. Udledningerne etableres, som dykkede udløb gennem spuns via ø315 sandfangsbrønde. Beskrivelse af vandområdet De berørte vandområder er Nordlige Øresund herunder Københavns Havn. Københavns Havn strækker sig fra Kalveboder i syd til Svanemøllebugten i nord samt til områderne omkring Margretheholm og Prøvestenen på den østlige side af Amager. Hovedløbet gennem byen kan opdeles i Sydhavnen, Inderhavnen og Yderhavnen.

7 Vand og VVM 7/11 Vandområdeplaner for Nordlige Øresund og Københavns Havn Nordlige Øresund er jf. miljømål i BEK nr. 448 af 11/04/2019 målsat til at opnå god økologisk tilstand efter 22. december 2021 og opnå god kemisk tilstand senest 22. december Jf. Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Sjælland er Københavns Havn udpeget som stærkt modificeret område. Københavns Havn er jf. miljømål i BEK nr. 448 af 11/04/2019 målsat til at opnå godt økologisk potentiale efter 22. december 2021 og opnå god kemisk tilstand senest 22. december Vandområdet Københavns Havn udgår som selvstændigt afgrænset vandområde i basisanalysen for Vandområdeplan da Københavns Havn naturligt hører til vandområdet Øresund, nordlige del. Der er endnu ikke foretaget tilstands- og risikovurdering for kystvandsområderne i forbindelse med basisanalyse Svanemøllebugten (Færgehavn Nord) Svanemøllebugten ligger placeret mellem Tuborg Havn og Nordhavnen og munder ud i Øresund. I Svanemøllebugten ligger endvidere Svanemøllestranden og Svanemøllehavnen. I kystnære områder, såsom Svanemøllehavnen og Svanemøllestranden, er der en relativ lille vandudskiftning, og områderne er derfor sårbare overfor stofbelastninger. Derudover er der 2 udledninger til overløbsvand (UØ 10.1 og UØ 10.2, Wilhelmdalsløbet) som leder ud til Svanemøllebugten og, som potentielt kan påvirke badevandskvaliteten i havnen. Kommunale planer og målsætninger Der er en badestrand i Svanemøllebugten. Københavns Kommune har en målsætning om rent badevand i Københavns Havn. Målsætningen er at opnå udmærket badevandskvalitet i Svanemøllebugten. Der vil i planperioden for Spildevandsplan 2018, ske indsatser for at opfylde badevandsmålsætningen, hvor den i dag ikke er overholdt. Området omkring Svaneknoppen er i Kommuneplan 2019 udlagt til fritidsformål. Området ligger i spildevandsopland 400. Området ved Svaneknoppen er separatkloakeret, hvilket betyder, at overfladevand som udgangspunkt skal ledes til vandområdet. Området ved Færgehavn Nord er i Kommuneplan 2019 udlagt til havneformål. Området ligger i spildevandsopland 401. Området ved Færgehavn Nord er separatkloakeret, hvilket betyder, at overfladevand som udgangspunkt skal ledes til vandområdet. Udtalelser i sagen Vejdirektoratet/Rambøll har haft udkastet til tilladelsen til udtalelse. De havde følgende bemærkninger: Rambøll oplyser, at der ikke bliver etableret rottespærring på afløb som kun afvander dræn eller vejbrønd ved kaj, jf. vilkår 8. OMB kan acceptere dette, så længe udløbskote i henhold til vilkår 5 er overholdt. Rambøll vurderer i forhold til beregningen for spulepladsområdet, at ÅDT < 500 er et højt trafiktal for den forventede trafik på kajen idet der kun er adgang for brugerne på kajgaden, da denne afspærres med bomanlæg. OMB er klar over, at der kan være tale om en overestimering af trafikken, men har anvendt den mindste af de tilgængelige kategorier i screeningssværktøjet fra DHI. Rambøll har kommenteret, at 10 % areal for tagrender og nedløbsrør er højt sat, hvilket OMB er enig i. Det samlede tagareal er imidlertid

8 Vand og VVM 8/11 det vigtigste i forhold til beregningen idet alt det opsamlede vand på tagfladerne i princippet vil komme i kontakt med tagrender og nedløbsrør. By & Havn har haft udkastet til tilladelsen til udtalelse. De er ikke vendt tilbage med kommentarer inden fristens udløb den 26. marts. Miljøteknisk vurdering Grundlag for afgørelsen. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at tilføre stoffer, der kan forurene vandet, til vandløb, søer eller havet (jf. MBL 27, stk. 1). Der kan dog efter 28, stk. 1 meddeles tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet. I en tilladelse til udledning kan der stilles vilkår jf. 66 i spildevandsbekendtgørelsen. I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er overfladevand (regnvand) defineret som spildevand. Almindeligt belastet separat regnvand, er imidlertid ikke omfattet af bekendtgørelse nr om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder. Ifølge en vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen i 2011 betyder det, at regulering af disse udløb ikke kan ske ved fastsættelse af udlederkrav med koncentrationer baseret på opfyldelse af miljøkvalitetskrav. Uanset udledningens karakter skal miljøkvalitetskrav dog kunne opfyldes i det vandområde, der udledes til, og der må ikke ske en forringelse af vandområdets tilstand. Dette kan sikres ved at stille funktionskrav til udledningerne baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT) og anvendelse af bedste miljømæssige praksis. De funktionskrav der stilles i tilladelsen i form af krav til minimumsrensning vurderes at være tilstrækkelige til at sikre, at der ikke sker en forringelse af vandområdets tilstand, hvis Vejdirektoratet kan dokumentere, at der ikke sker væsentlig afsmitning af metaller eller miljøfremmede stoffer fra de anvendte byggematerialer til det afstrømmende regnvand. Udover direkte afstrømmende regnvand fra tag og befæstede arealer vil der også blive udledt drænvand fra belægningen ved området for pavilloner og haller samt fra optagningskajen på Svaneknoppen. Hvis drænet ved pavillonerne etableres under drænstabil og ovenpå intakt/ren jord, med korrekt dimensionering af dræn har OMB vurderet, at der ikke skal ansøges om nedsivningstilladelse samt, at der ikke skal stilles krav om etablering af membran under drænet. I henhold til 19 i spildevandsbekendtgørelsen skal ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg desuden, hvor afstanden fra nedsivningsanlæg til vandløb, søer eller havet er mindre end 25 meter behandles som ansøgning om tilladelse til udledning efter MBL 28, stk. 1. Oplandet til udledningerne i denne tilladelse ligger inden for et område af Nordhavn, som jf. spildevandsplan 2018 p.t. er separat kloakeret. Området forventes på sigt at skulle separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand. Det eneste vejareal omfattet af denne tilladelse er et kort stykke af en blind vej (Færgehavnsvej), som ikke vurderes at udgøre nogen væsentlig trafikbelastning. Område for Miljø og Byliv vurderer derfor, at den ansøgte separatkloakering med samlet udledning til havnen af overfladevand fra tage og andre ikke trafikbelastede overflader er i tråd med spildevandsplanen. Udledningerne fra den midlertidige erstatningshavn og optagningskajen er midlertidige og OMB har derfor vurderet, at udledningstilladelsen kan meddeles uden krav om, at udledningerne skal indgå i kommende projekttillæg til Spildevandsplan 2018.

9 Vand og VVM 9/11 Vandkvalitet Beregning af forventet vandkvalitet OMB har estimeret kvaliteten af det udledte overfladevand fra henholdsvis området med pavilloner/haller og området ved spulepladsen ved hjælp af DHIs screeningsværktøj RegnKvalitet. For tagarealer er der taget udgangspunkt i, at alt vandet løber af via tagrender og nedløbsrør og, at galvaniseret stål kan sidestilles med zink i forhold til afgivelse af zink. Beregningerne viser potentielle overskridelser af de generelle miljøkvalitetskrav i bekendtgørelse nr for zink og kobber samt for enkelte PAHer, phthalater og for bisphenol A for begge afvandingsområder. For området ved pavilloner/haller vil den reelle belastning med zink og kobber muligvis ligge en del lavere end beregnet idet den anvendte kategori, centrale bymiljøer dækker over en blanding af tag-, fortovs- og vejarealer. Vejdirektoratets krav til tagmaterialer i det aktuelle projekt kan desuden indebære, at de faktiske koncentrationer af PAH og phthalater er lavere end beregnet. P-pladser og veje er den største kilde til PAHer, phthalater og bisphenol A i beregningerne og OMB forventer, at belastningen kan forventes at være væsentlig mindre end beregnet for området ved spulepladsen, hvor der forventes en meget begrænset trafik samt for P-pladsen ved klubhusene, hvor en del af forureningen må forventes at blive bundet inden vandet når ned til drænet. OMB har på baggrund af de forventede aktiviteter ved optagningskajen på Svaneknoppen vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en beregning af stofkoncentrationer for udledningen. Vurdering i forhold til sårbarhedsværdier og opblandingszoner Der er ikke udarbejdet sårbarhedsværdier for Svanemøllebugten/Færgehavn Nord. OMB har derfor foretaget en vurdering af opfyldelsen af miljøkvalitetskravene i Færgehavn Nord ved beregning med Fischer-formlen for zink, benz(a)pyren og bisphenol A som er de umiddelbart mest kritiske stoffer ifølge screeningsberegningerne. Der er regnet med en vanddybde på 6,7 meter i udledningspunkterne, en vandhastighed på 0,05 m/s og et maksimalt flow på 18,6 l/s for området ved pavillonerne og 6,6 l/s ved spulepladsen. For zink beregnes en teoretisk opblandingszone på 11 meter ved en koncentration på 690 µg/l for udledningen fra arealet ved pavilloner/haller. Den samlede årlige belastning svarer til ca. 400 g zink ved 18,6 l/s. For benz(a)pyren beregnes en teoretisk blandingszone på 13 meter ved en koncentration på 0,015 µg/l for udledningen fra arealet ved pavilloner/haller. For bisphenol A beregnes teoretisk blandingszone på 4,1 meter ved en koncentration på 1,4 µg/l for udledningen fra arealet ved spulepladsen. Ovenstående betyder, at miljøkvalitetskravene vil kunne overholdes i udmundingen fra Færgehavn Nord. OMB stiller vilkår om, at der ikke må anvendes gødning, pesticider eller lignende, som kan forurene vandområdet i forbindelse med vedligehold af udendørs arealer og tage. Det kan f.eks. sikres ved udarbejdelse af en driftsog vedligeholdelsesplan for udendørsarealer, som beskriver retningslinjer for brug og drift af arealerne. Rensning OMB stiller i denne tilladelse vilkår om, at vandet fra tag, vej- og kajareal og drænvand fra belægninger som minimum skal passere korrekt dimensioneret sandfang inden udledning. Rensning med sandfang kan dog ikke regnes for BAT, hvis overfladevandet indeholder opløste stoffer, som f.eks. metaller i koncentrationer, der potentielt kan medføre en forringelse af vandområdets

10 Vand og VVM 10/11 tilstand. OMB stiller derfor vilkår om analyser af prøver af det udledte vand for udvalgte parametre i løbet af det første år med henblik på dokumentation af vandkvaliteten og forudsætningerne i tilladelsen. Konklusion Det er samlet set Område for Miljø og Bylivs vurdering, at udledningen med de planlagte rensetiltag er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten samt med de hydrauliske forhold i Færgehavn Nord/Svanemøllebugten under forudsætning af, at BAT indtænkes ved valg af tagmaterialer. Forhold til Naturbeskyttelse Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 28, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV. OMB har vurderet ansøgningen i henhold til habitatbekendtgørelsen nr af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Internationale naturbeskyttelsesområder m.m. Det ansøgte område ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav, som ligger ca. 10 km fra Færgehavn Nord. En eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper vurderes at være af underordnet betydning, dels på grund af afgørelsens vilkår og dels på grund af afstanden fra lokaliteten til nærmeste naturbeskyttelsesområde. OMB har ikke kendskab til fredede bolværker, fortidsminder eller fortidsmindebeskyttelseslinjer i området. Der er ingen 3-beskyttede søer i området ved Færgehavn Nord. Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV) OMB har vurderet ansøgningen i henhold til habitatbekendtgørelsen nr af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. Erstatningshavnen i Færgehavn Nord ligger i udkanten af levested (yngleog rastested) for den grønbrogede tudse. OMB vurderer, at projektet ikke vil have negativ effekter for den grønbrogede tudse eller andre bilag IV arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter. Forhold til øvrig lovgivning Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af overfladevand og drænvand. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven eller jordforureningsloven. Der er heller taget stilling til eventuel tilladelse hos Trafik- og Bygge- Boligstyrelsen og Kystdirektoratet til etablering af midlertidig optagningskaj eller nye udløbsledninger.

11 Vand og VVM 11/11 Henvendelse til Område for Byliv og Miljø I er velkomne til at kontakte André Koefoed på tlf eller hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig eller elektronisk henvendelse bedes der henvist til sagsnr Med venlig hilsen André Koefoed Jette Skov Kopi af tilladelsen er sendt til følgende parter Rambøll v/per Primdahl Kristensen, Vejdirektoratet, By og Havn, Svanemøllehavnen A/S, Københavns Kommune, Område for Bygninger, TMF/MKB v/maja Carøe, Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, Danmarks Fiskeriforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, DOF-København, Danmarks Sportsfiskerforbund, og Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace, Tilladelsen annonceres desuden på Annonceringsportalen for Københavns Kommune:

12 Bilag 1: Oversigt over erstatningshavn Færgehavn Nord Spuleplads P-plads Område med pavilloner og haller

13 Bilag 2: Afvanding fra område med pavilloner og haller (drænvand = grøn, tagvand = blå)

14 Bilag 3: Afvanding ved spuleplads

15 Bilag 4: Optagningskaj ved Svaneknoppen

16 Tværsnit af drænopbygning

17 Bilag 5: Kloakeringsform

18 Bilag 6: Placering af eksisterende udledninger i området

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej 2 til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej 2 til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Teglholm Park A/S Att.: Hans-Henrik Kehlet Sendes kun pr. e-mail: hhke@tdc.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholmen, Karré L og M til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholmen, Karré L og M til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjælsø Att.: Henrik Jørgensen Sendes kun pr. e-mail: hej@sjaelsoe.dk 05-09-2017 Sagsnr. 2017-0101345 Dokumentnr. 2017-0101345-4 Tilladelse

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af tagvand fra Karre F, Lyngholm, Enghave Brygge til Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af tagvand fra Karre F, Lyngholm, Enghave Brygge til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Henrik Jørgensen, NPV Sendes kun pr. e-mail: hej@npv.as 25. marts 2019 Sagsnr. 2019-0049007 Dokumentnr. 2019-0049007-11 Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjællandsbroen, København ApS c/o MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg. Lars Ulrik Hansen, luh@mth.dk 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0107376

Læs mere

Udvikling Danmark A/S Strandvejen Klampenborg Sendes pr. mail til og Sagsnr.

Udvikling Danmark A/S Strandvejen Klampenborg Sendes pr. mail til og Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Udvikling Danmark A/S Strandvejen 337 2930 Klampenborg Sendes pr. mail til rr@urbanrigger.com og bn@urbanrigger.com Midlertidig tilladelse

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Nørregade 29 5000 Odense C Att: Anna Hygum Clausen Sendes pr. e-mail til: acl@realdaniabyogbyg.dk 25. februar 2019 Sagsnr. 2019-0046798

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Byggefelt Q, Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Byggefelt Q, Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse C. W. Obel Ejendomme Att.: Kim Freilev Sendes kun pr. e-mail: kfr@cwobel.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra Byggefelt Q,

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra Hotel Comwell, Sundkrogsgade 22, 2150 Nordhavn, til kanal i Nordhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra Hotel Comwell, Sundkrogsgade 22, 2150 Nordhavn, til kanal i Nordhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KPC Ejendomsadministration Dalgasgade 21, 1. Sal 7400 Herning Att. Henrik Hoffmann Sendes kun pr. e-mail til hho@kpc.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til udledning af drænvand fra græsareal syd for Vigen til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af drænvand fra græsareal syd for Vigen til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Grundejerforeningen Artillerivej Syd Att.: Formand; Henning Moritzen Sendes kun pr. e-mail: hpm@moritzen-law.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse REKA Gruppen A/S Att. Klaus Thomassen kt@reka.dk Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft, Refshalevej 320, til Lynettehavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft, Refshalevej 320, til Lynettehavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Strömma vedligehold Aps Att.: Mads V. Olesen Sendes kun pr. e-mail: mvo@stromma.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft,

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra cykel- og gangbro over Frederiksholmsløbet til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra cykel- og gangbro over Frederiksholmsløbet til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 30-11-2016 Byrumsprojekter, Byens Fysik, Københavns Kommune Att.: Bent Napstjert Sendes kun pr. e-mail: CP2G@tmf.kk.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse REALDANIA BYG A/S Nørregade 29 5000 Odense C Att.: Mads Falbe-Hansen Sendes pr. e-mail til: maf@realdaniabyg.dk 19-10-2015 Sagsnr. 2015-0170363

Læs mere

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse PFA Ejendomme A/S c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby Att: Charlotte Teisel, act@datea.dk 23-09-2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand og drænvand fra Refshalevej 96 til Stadsgraven, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af tagvand og drænvand fra Refshalevej 96 til Stadsgraven, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ejendomsselskabet Søminedepotet ApS Refshalevej 96 København K Att. Peter Kreiner Sendes kun pr. e-mail: pk@noma.dk 14. december 2017 Sagsnr.

Læs mere

Figur 1 Hovedområdet der udledes overfladevand fra. Sort firkant er bygning dækket i tidligere tilladelse.

Figur 1 Hovedområdet der udledes overfladevand fra. Sort firkant er bygning dækket i tidligere tilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2. 8200 Århus N Permanent tilladelse til udledning af overfladevand fra arealer ved

Læs mere

Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn

Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Byens Drift v/ Peter Ditlev Andreasen Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn 20-06-2016 Sagsnr. 2016-0234310 Dokumentnr.

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand fra Strandvænget Pumpestation til Øresund.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand fra Strandvænget Pumpestation til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Att.: Jeanet Stagsted Sendes kun pr. e-mail: jsni@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand

Læs mere

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen Att.: Ole Henriksen Sendes kun pr. mail til: Sagsnr.

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen Att.: Ole Henriksen Sendes kun pr. mail til: Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen Att.: Ole Henriksen Sendes kun pr. mail til: olhenr@kk.dk Midlertidig tilladelse til udledning

Læs mere

Rigger ud for Kalvebod Brygge 37 til Sydhavnen, Københavns Havn

Rigger ud for Kalvebod Brygge 37 til Sydhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Udvikling Danmark A/S Strandvejen 337, 1 2930 Klampenborg Att.: Kim Loudrup; kl@udviklingdanmark.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Udledningstilladelse for udledning af dræn- og overfladevand fra

Udledningstilladelse for udledning af dræn- og overfladevand fra KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KPC Borupvang 5E 2750 Ballerup Sendes kun pr. e-mail: erik.enggaard@afconsult.com Udledningstilladelse for udledning af dræn- og overfladevand

Læs mere

Tilladelse til udledning af afkølet havvand fra varmepumpe på Middelgrundsfortet til Øresund

Tilladelse til udledning af afkølet havvand fra varmepumpe på Middelgrundsfortet til Øresund KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Middelgrundsfonden c/o Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Att. Jesper Nybo Andersen, nybo@orbicon.dk Tilladelse til

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning på Marmorvej 20 til Frihavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning på Marmorvej 20 til Frihavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 02-09-2016 ATP Ejendomme Att.: Mogens Bendixen Sendes kun pr. e-mail: mbend@harbour-ps.dk Sagsnr. 2016-0305183 Dokumentnr. 2016-0305183-2

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Christiansborg Slotskirke, Prins Jørgens Gård 4, til Slotsholms Kanal

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Christiansborg Slotskirke, Prins Jørgens Gård 4, til Slotsholms Kanal KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Att.: Mogens Olsen Sendes kun pr. e-mail: mol@slke.dk

Læs mere

By & Havn Nordre Toldbod København. 5. november Sagsnr Dokumentnr

By & Havn Nordre Toldbod København. 5. november Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By & Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra ØTC-bassin til Øresund 5. november 2018 Sagsnr.

Læs mere

Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att. Bjarne Sigvard Petersen. 21. januar Sagsnr Dokumentnr.

Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att. Bjarne Sigvard Petersen. 21. januar Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby Att. Bjarne Sigvard Petersen Tilladelse til udledning af overfladevand fra parkeringsareal

Læs mere

Tilladelse til udledning af overflade- og drænvand fra Enghave Brygge byggefelt E, til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overflade- og drænvand fra Enghave Brygge byggefelt E, til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ejendomsselskabet, Enghave Brygge APS C/O NPV A/S, Jægersborg alle 1A 2920 Charlottenlund Att. Michael Mottlau e-mail: mm@npv.as 9. januar

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Sydhavnen fra Nokken, Matr. 188, Eksercerpladsen, Artillerivej 190, København

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Sydhavnen fra Nokken, Matr. 188, Eksercerpladsen, Artillerivej 190, København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Ejendomme KEjd. Nyropsgade 7 1602 København V Att: Jens Svane jsvane@okf.kk.dk 01-04-2016 Sagsnr. 2015-0275383 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand, fra Otto Brandenburgvej/Ved Stigbordene til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand, fra Otto Brandenburgvej/Ved Stigbordene til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MOE Att.: Steen Jønsson Sendes kun pr. e-mail: sso@moe.dk 13-04-2016 Sagsnr. 2016-0056008 Dokumentnr. 2016-0056008-2 Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra bassiner ved Kærsmindebadet til Svejstrup Bæk

Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra bassiner ved Kærsmindebadet til Svejstrup Bæk Randers Kommune Ejendomsservice Att. Lars Ole Markvardsen Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 21-03-2018

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje i den sydlige del af Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn

Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje i den sydlige del af Teglholmen til Sydhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By og Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Sendes kun pr. e-mail: info@byoghavn.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra adgangsveje

Læs mere

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse METROSELSKABET I/S Metrovej 5 2300 KØBENHAVN S Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning i boring

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vejarealet Strandpromenaden til Svanemøllehavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vejarealet Strandpromenaden til Svanemøllehavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune TMF, Center for Udførelse af Anlæg Ryvangs Allé 1, Bygn. 110 2100 København Ø Att.: Søren Aarslew-Jensen,

Læs mere

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse METROSELSKABET I/S Metrovej 5 2300 KØBENHAVN S Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning i boring

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Richard Mortensens Vej 84A til søområde i Ørestad Syd.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Richard Mortensens Vej 84A til søområde i Ørestad Syd. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 10-05-2017 By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 1259 København K Att.: Anne Frederikke Åge Sendes kun pr. e-mail: aaa@byoghavn.dk Sagsnr. 2017-0126916

Læs mere

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Sagsnr Att. Claus Gybeck Bendstrup, Dokumentnr.

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Sagsnr Att. Claus Gybeck Bendstrup, Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Claus Gybeck Bendstrup, cgbe@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra tankanlæg og p-plads, Levantkaj 13 til Orientbassinet, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra tankanlæg og p-plads, Levantkaj 13 til Orientbassinet, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse COPENHAGEN MALMÖ PORT Levantkaj 1 2150 Nordhavn Att.: Erik Sander Sendes kun pr. e-mail: Erik.Sander@cmport.com 05-10-2015 Sagsnr. 2015-0160463

Læs mere

Prøvestenen, matr. nr. 639, Amagerbros Kvarter, til Københavns Havn.

Prøvestenen, matr. nr. 639, Amagerbros Kvarter, til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Copenhagen Malmø Port Containervej 9 Postboks 900 2150 Nordhavn Att.: Peter Landgren / C5651 Sendes kun pr. e-mail: Peter.Landgren@cmport.com

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KPC København A/S Att. Bo Dam Jensen, bdj@kpc.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn,

Læs mere

HOFOR Ørestads Boulevard København S Att.: Jeanet Stagsted. Sagsnr Dokumentnr

HOFOR Ørestads Boulevard København S Att.: Jeanet Stagsted. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Jeanet Stagsted Tilladelse til udledning af overfladevand, samt opspædet spildevand

Læs mere

Stenslund Odder Sags Id. S

Stenslund Odder Sags Id. S Stenslund 6 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse til tilslutning til regnvandskloak Odder Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af regnvand til spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Midlertidig tilladelse til lempede udledningskrav for aflastning af mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund.

Midlertidig tilladelse til lempede udledningskrav for aflastning af mekanisk renset spildevand fra Renseanlæg Damhusåen til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BIOFOS A/S Refshalevej 250 1432 København K 30-11-2015 Sagsnr. 2015-0246532 Dokumentnr. 2015-0246532-3 Midlertidig tilladelse til lempede

Læs mere

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, Sagsnr

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, kpkr@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning

Læs mere

H Furesø Egedal Forsyning Stenløse. Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen,

H Furesø Egedal Forsyning Stenløse. Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen, H Furesø Egedal Forsyning Bogøgårdsvej Knud Bro Allé 18 3660 Stenløse Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen, sop@kruger.dk Afgørelse - Tilladelse til udledning af regnvand fra bassin efter Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

10. november Sagsnr Dokumentnr

10. november Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Teglholmen APS Att. Steven Müller Grøntorvet 6 2500 Valby TlF: 29380533 Sendes kun pr. E-mail: Smu@teglholmen.com 10. november 2017 Sagsnr.

Læs mere

Center for Park, Vej og Miljø

Center for Park, Vej og Miljø Center for Park, Vej og Miljø Ishøj Forsyning, Vand Baldersbækvej 6 2635 Ishøj Email: tibra@ishoj.dk Dato 2. oktober 2019 Sagsbehandler: Karin Blendstrup Jensen Telefon: 43577 520 E-mail: pvm@ishoj.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Amager bakke, Amager Ressource Center (ARC), Vindmøllevej 6 til Margretheholm Havn, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Amager bakke, Amager Ressource Center (ARC), Vindmøllevej 6 til Margretheholm Havn, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Att.: Jonas Nedenskov, jne@a-r-c.dk 24-05-2016 Sagsnr. 2015-0186711 Dokumentnr.

Læs mere

Der gives herved tilladelse til skrogrensning af skibe i Københavns Havn

Der gives herved tilladelse til skrogrensning af skibe i Københavns Havn Byens Anvendelse Teknik- og Miljøforvaltningen Svensk Sjöentreprenad I Malmö AB BOX 1129 262 22 Ängelholm Att: Klas Johansson Sendes kun pr. e-mail: klas.johansson@frog.se 5. juli 2019 Tilladelse til skrogrensning

Læs mere

1. Tilladelsen omfatter udledning til Kilde Å af renset husspildevand fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg beliggende matr. nr. 1, Vemmetofte Kloster,

1. Tilladelsen omfatter udledning til Kilde Å af renset husspildevand fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg beliggende matr. nr. 1, Vemmetofte Kloster, Center for Plan & Miljø Vemmetofte Kloster Vemmetoftevej 42 4640 Faxe att.: Leif J. Madsen, ljm@vemmetofte.dk Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56203000 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand

Sagsnr K Dato: Tilladelse til nedsivning/udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Kommune, Natur og Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Bo Karlshøj Riis E-mail: bri@horsens.dk Spildevand Sagsbehandler: Jakob Humaidan Direkte:

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra byggefelt 3.05, Nordhavnen (Sundkrogsgade 22) til Orientbassin

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra byggefelt 3.05, Nordhavnen (Sundkrogsgade 22) til Orientbassin KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KPC København A/S Borupvang 2B, 1. sal 2750 Ballerup Att.: Ahmet Slijepcevic Sendes kun pr. e-mail til asl@kpc.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

PwC København Strandvejen Hellerup Att.: Mette Frost Boelskift Sender kun pr Sagsnr.

PwC København Strandvejen Hellerup Att.: Mette Frost Boelskift Sender kun pr Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse PwC København Strandvejen 44 2900 Hellerup Att.: Mette Frost Boelskift Sender kun pr. e-mail: mfp@pwc.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

1. Nedsivningsbassin skal dimensioneres for en gentagelsesperiode på 5 år 3.

1. Nedsivningsbassin skal dimensioneres for en gentagelsesperiode på 5 år 3. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Jan Munkholm Nielsen Sandstræde 40 9500 Hobro Sendt til: bc40196125@gmail.com viborg@viborg.dk www.viborg.dk Spildevandstilladelse

Læs mere

Overfladevandet, som ønskes moniteret stammer fra overflader i nedenstående område på figur 1. Se arealer og overfladedetaljer i bilag 1-2.

Overfladevandet, som ønskes moniteret stammer fra overflader i nedenstående område på figur 1. Se arealer og overfladedetaljer i bilag 1-2. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 KBH S Att.: Jes Clauson-Kaas Sendes kun pr. e-mail: jcl@ @hofor.dk 29-02-2016 Sagsnr. 2015-0254254

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Sct. Alban Church, Churchillparken 11, 1263 København K, til Kastelsgraven.

Tilladelse til udledning af tagvand fra Sct. Alban Church, Churchillparken 11, 1263 København K, til Kastelsgraven. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sct. Alban's Church Committe Churchillparken 11 1263 København K Att.: Nigel Rowley, Rowley_dk@yahoo.com og Christopher Parker, parkskov@hotmail.com

Læs mere

Qvinti Lynette A/S Brolæggerstræde København K 26/11/2018. Sagsnr Dokumentnr

Qvinti Lynette A/S Brolæggerstræde København K 26/11/2018. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Qvinti Lynette A/S Brolæggerstræde 6 1211 København K Tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra ejendom beliggende Refshalevej

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra veje fra Amagerværket til Københans Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra veje fra Amagerværket til Københans Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Amagerværket (AMV) HOFOR Sendes kun på mail til olfl@hofor.dk Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra veje

Læs mere

Søndre Skole Tinghusgade Grindsted. Att.: Serviceleder Henrik Dam.

Søndre Skole Tinghusgade Grindsted. Att.: Serviceleder Henrik Dam. Søndre Skole Tinghusgade 3 7200 Grindsted Att.: Serviceleder Henrik Dam e-mail: hda@billund.dk 31. oktober 2017 Tilslutnings- og udledningstilladelse - afledning af drænvand til Engsøkanalen Billund Vand

Læs mere

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Gothersgade og kongens Nytorv, via UØ46, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Gothersgade og kongens Nytorv, via UØ46, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Jeanet Stagsted 02-09-2016 Sagsnr. 2016-0244553 Dokumentnr. 2016-0244553-2 Tilladelse

Læs mere

4. Der må i øvrigt ikke opbevares andre affaldsfraktioner på oplagspladsen.

4. Der må i øvrigt ikke opbevares andre affaldsfraktioner på oplagspladsen. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 HD Jordpark A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Sendt til: heiv@hededanmark.dk viborg@viborg.dk www.viborg.dk Midlertidig tilladelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af nedkølet havvand fra varmepumpe ved Sjællandsbroens pumpestation til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af nedkølet havvand fra varmepumpe ved Sjællandsbroens pumpestation til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Sannah Grüner Sendes kun pr. e-mail: sagr@hofor.dk 26-01-2017 Sagsnr. 2017-0008200

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand/lænsevand fra Kraftværksvej 37 til yderdelen af Magretheholm Havn, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand/lænsevand fra Kraftværksvej 37 til yderdelen af Magretheholm Havn, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Amagerværket (AMV) HOFOR Sendes kun pr. e-mail: asjo@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand/lænsevand fra

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Hillerød kommune Trollesmindealle Hillerød

Hillerød kommune Trollesmindealle Hillerød Hillerød kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra tag og befæstede arealer (p-pladser) til regnvandsledning på ejendommen Milnersvej 39 C, 3400 Hillerød

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Strandgade, Christianshavn, til Inderhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Strandgade, Christianshavn, til Inderhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bo-Vita Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Att. Formand Jan Hyttel, jh@aec.dk 30-04-2018 Sagsnr. 2018-0097515 Dokumentnr. 2018-0097515-9

Læs mere

Tilladelse til påvirkning af forurenet sediment i forbindelse med udlægning af brækker langs kaj 642, Papirøen, Københavns Havn

Tilladelse til påvirkning af forurenet sediment i forbindelse med udlægning af brækker langs kaj 642, Papirøen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Udviklingsselskabet CØ P/S c/o Nordkranen A/S Arne Jacobsens Allé 7 2300 København S Att. Henriette Guldager Pedersen hgp@nordkranen.dk

Læs mere

Vilkår Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

Vilkår Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår: Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Låstrupgård ApS Vievej 24 8832 Skals Sendt til: viegaard@viegaard.dk viborg@viborg.dk www.viborg.dk Tilladelse til nedsivning

Læs mere

Tilladelse til udledning af kølevand fra Esplanaden 50 til Inderhavnen, Københavns Havn

Tilladelse til udledning af kølevand fra Esplanaden 50 til Inderhavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 22-02-2017 A.P. Møller Mærsk A/S Att.: Jesper Albrechtsen Sendes kun pr. e-mail: jesper.albrechtsen@maersk.com Sagsnr. 2017-0012718 Dokumentnr.

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Stubkaj og Sundkaj til Kronløbsbassinet, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Stubkaj og Sundkaj til Kronløbsbassinet, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Kronløbsøen Projekt P/S Arne Jacobsens Allé 7 2300 København S Att.: Jens Damgaard Pedersen Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Stenholt Vandværk til vandløb Sagsnr.: 219-2013-2741 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand

Læs mere

Vilkår for tilladelsen

Vilkår for tilladelsen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 28-05-2014 Barslund A/S Jesper Froberg, jfr@barslund.dk Sagsnr. 2014-0077515 Dokumentnr. 2014-0077515-10 Midlertidig tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand

Tilladelse til udledning af regnvand Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Horsens Vand Alrøvej 11 8700 Horsens Spildevand Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen Direkte: 76292502 www.horsens.dk Sagsnr. 06.11.01-K08-171-16 Dato: 26.10.2016

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af vejvand fra Chr. IV s bro til Børsgraven, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af vejvand fra Chr. IV s bro til Børsgraven, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Center for Udførelse af Anlæg TMF BF CUA Byrumsprojekter Att: Charlotte

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NCC Construction Danmark A/S Att. Tobias Berner Hansen tbh@ncc.dk 14-07-2015 Sagsnr. 2015-0155310 Dokumentnr. 2015-0155310-2 Midlertidig

Læs mere

Baggrund. Vilkår for tilladelsen. TUNN3L JV I/S Elværksvej København SV Sagsnr Dokumentnr.

Baggrund. Vilkår for tilladelsen. TUNN3L JV I/S Elværksvej København SV Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse TUNN3L JV I/S Elværksvej 8 2450 København SV Midlertidig tilladelse til udledning til Københavns Havn af overskydende grundvand fra grundvandssænkning

Læs mere

Udledningstilladelser - rensning af regnvand i byer

Udledningstilladelser - rensning af regnvand i byer Udledningstilladelser - rensning af regnvand i byer Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune IDA Miljø 14. november 2016 Indledning Myndighed: Recipienter, der lever op til

Læs mere

Tilladelse til udledning af overløbsvand fra fælleskloak via udløb UØ85 til Fordgraven/Teglværkshavnen, Københavns Havn

Tilladelse til udledning af overløbsvand fra fælleskloak via udløb UØ85 til Fordgraven/Teglværkshavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Jeanet Stagsted, jsni@hofor.dk 17-11-2017 Sagsnr. 2017-0007922 Dokumentnr. 2017-0007922-11

Læs mere

Midlertidig tilladelse til indtag og udledning af havvand brugt som skyllevand ved Prøvestenen til Øresund, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til indtag og udledning af havvand brugt som skyllevand ved Prøvestenen til Øresund, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Dansk Natursten A/S B-vej 4 DK-2300 København S Att. Kim Fynbo Nielsen Sendes kun pr. e-mail: kfn@dansknatursten.dk 21-07-2016 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Meløse Vandværk (behandlingsanlæg II) til Æbelholt Å Sagsnr.: 36832 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Tilladelse til udledning af renset

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse for spildevand fra 5 ekstra boringer langs tracé til Svanemøllen Skybrudstunnel, forundersøgelser

Midlertidig tilslutningstilladelse for spildevand fra 5 ekstra boringer langs tracé til Svanemøllen Skybrudstunnel, forundersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Midlertidig tilslutningstilladelse for spildevand fra 5 ekstra boringer langs tracé til

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å Dato 28. 01. 2019 Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å Sagsnr.: 13/33736 Sagsbehandler: Maj Brit Fisker Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning af

Læs mere

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 30. august 2018 Sagsnr. 2018-0077827 Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2016 LAR i Lidemark Februar 2018 Indholdsfortegnelse Resumé...1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg...1 Indledning...2 Plangrundlag...3 Lovgivning...3

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk til Havelse Å Sagsnr.: 219-2013-42519 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. maj 2016 Sagsid 16/5923 Login hsf Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 For et erhvervsområde i Kjersing Øst på matrikel 1c, 1f, 1g, 1u, 1x, 1ab, 1ad, 1ae, 1an,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72, Beder i forbindelse med oprensning vha.

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72, Beder i forbindelse med oprensning vha. Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Ole Mouritsen Kirkebakken 72 8330 Beder Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72,

Læs mere

Nedsivningstilladelse Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand i nyt nedsivningsbassin ved Nybovænget i Møldrup.

Nedsivningstilladelse Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand i nyt nedsivningsbassin ved Nybovænget i Møldrup. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Energi Viborg Vand A/S Industrivej 15 8800 Viborg Sendt til: spildevand@energiviborg.dk viborg@viborg.dk www.viborg.dk Nedsivningstilladelse

Læs mere

Metroselskabet, Cityringen, Kongens Nytorv, Transfertunnel-T6, Midlertidig tilladelse til afledning af overfladevand til kloak fra byggepladsen

Metroselskabet, Cityringen, Kongens Nytorv, Transfertunnel-T6, Midlertidig tilladelse til afledning af overfladevand til kloak fra byggepladsen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NCC Danmark Relevante underentreprenører Metroselskabet, Cityringen, Kongens Nytorv, Transfertunnel-T6, Midlertidig tilladelse til afledning

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring TILLADELSE TIL Hjørring den 29-03-2019 Sagsnr.: 06.11.01-G01-22-18 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33

Læs mere

Rebild Kommunes grundvandsafdeling har den 18. juni 2019 meddelt accept af grundvandssænkningen.

Rebild Kommunes grundvandsafdeling har den 18. juni 2019 meddelt accept af grundvandssænkningen. Center Natur og Miljø REBILD VAND & SPILDEVAND A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-7-19 Ref.: Rune

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Sagsnr.: 219-2013-33737 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til

Læs mere