Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 28. november 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 28. november 2019"

Transkript

1 Referent: Søren Ring 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 28. november 2019 Tilstede: Karin, Erik, Børge, Hans, Kaj, Per, Gunnar, Mieke, Jette og så Søren fra sekretariatet. Mødet startede efter Kajs dejlige mad. Tak for det. Referatet er nu mere et beslutningsreferat end det, gruppen kender fra tidligere. Dagsorden: Nyt fra sekretariatet Siden sidst udførte arbejdsopgaver mm Kommende arbejdsopgaver og glemte vi hænger efter med Kik gerne på skemaet i referatet fra sidste møde Stendiget Stenudstilling ved færgehavnen Ulovligt fiskeri i noret Åbent Hus-arrangementer i 2019 Fugleovervågningen i 2018 og 19 Kalender: datoer for arbejdsdage/næste møde Et farvel og mange tak til Kirsten Evt. Nyt fra sekretariatet Søren fortalte nyt fra sekretariatet. Bl.a. om Fugleværnsfondens seneste to opkøb, et 23. reservat Rusland i Nordsjælland og en kommende udvidelse ved Sølsted Mose. Vi talte også om udviklingen for strandtudserne i området. Siden sidst udførte arbejdsopgaver mm. Siden vort sidste møde har gruppen igen været overordnet flittige og bl.a. udført: Store rydninger og opgravning af både brombær og rynket rose. Repareret et par låger. Der mangler nye hængsler. Børge vender tilbage til Søren med pris på det nødvendige. Ryddet hegnslinie imellem de 2 skjul for brombær og lidt af underskoven. Der er lysnet omkring grillpladsen. Vildt hegn ved dæmning taget ned. Engbrændbæger er hevet op og slået på større arealer. Der skal testes af med vineddike på engbrandbæger fx på 20 kvm. næste år. Mieke har haft god effekt af det. Poplerne i Lunden kan ringes. Det er bedre at ringe fremfor at skære ned og slå år efter år på poppelopvækst. Der er sat skilte og 3 piktogrampæle op rundt om i reservatet. Se også skemaet længere nede.

2 Referent: Søren Ring 2 Kommende arbejdsopgaver: Flere låger skal repareres. Børge melder ind til Søren. Samlet affaldstur i foråret? Der ligger en cykel i rørskov ved dyndkrogvej, som skal op. Den er langt nede, så det kræver lidt ekstra. Gangbroen til Klydeskjulet trænger igen til reparation med nogle planker og helt nyt hønsenet. Børge kommer tilbage til Søren med prisoverslag på materialer. Syd og SV for hejreskoven skal der tages hårdere fat på brombærkrattene, nogle af dem skal helt væk. Hegnsafskærmningen ved Bjergandeskjulet er rådnet op og er helt færdig. Enten skal der et nyt 2 * 7 meter hegn op igen, eller der skal plantes fx hasler og pil. Gruppen vælger en passende løsning. Insektvoldene ved p-pladsen skal slås. Der er også småskrænter/insektvold langs den nord-sydgående sti langs østsiden af reservatet nærmest Bøjden by, hvor der kan tages fat. Erik har gode forslag til hvordan og i hvilke skifte, det skal gøres. Der står buske (primært slåen) i efterhånden lidt for tætte grupper på et mindre område af højjorden nord for noret på det høje punkt ved udsigtsbænken. De må gerne fjernes så udsigt genoprettes. Der er fortsat nogle skilte, som er slidt op. Børge kommer med en liste til Søren, og hvad der mangler af skilte, og Søren får dem over til jer. Hans fortsætter med at fylde op med foldere. Der er flere på lager hos Børge på et DOF lager. Se også skemaet længere nede med de faste opgaver. Stiforløbet på nordengene Den smadrede gangbro, der lå ude på nordengen, skal tages af arealet, så heste og i den kommende sæson kreaturer ikke skader sig på den rest, der ligger derude. Sekretariatet har besluttet et andet stiforløb på nordengen og på overdrevet i nord. Vi vil have et bedre stiforløb, så folk (og her ofte med hund) ikke går midt hen over engene - i det mindste ikke i yngletiden. Der er i dag mange uautoriserede trampestier hen over engene til skade for ynglefuglene. Søren sørger for, at gruppen får skilte (både lukket i yngletiden og pil-skilte ), inden ynglesæsonen starter, og flere klaplåger skrues fast fra 15. marts til 15. juli, og folk ledes af det eksisterende stinet udenom indhegningen. Se også kortet indsat nederst i referatet. På højjorden på sydengene fra p-pladsen i sydøst er der også to klaplåger, som skal lukkes helt, eller evt. kun i yngletiden. Vi har her fra tid til anden besøg af bl.a. hundeluftere, som går tværs igennem reservatet midt i foldene og skræmmer alt op. Stendiget Sekretariatet har skaffet fondsmidler til, at der kan ryddes foran og fældes træer og busk på sten- og jorddiget. Så det arbejde kan nu gå i gang. Erik og Søren har besigtiget sten- og jorddiget. Matrikelskellets helt præcise forløb er desværre uklart, men ser ud til at ligge på toppen af sten- og jorddiget, eller lidt bag toppen. Søren har talt med vores nabo-lodsejer om hvilke træ og busk på hans matrikel som må tages af arbejdsgruppen. Der må ikke tages nogle træer og buske på hans side af matrikelskellet. Gruppen skal derfor være meget opmærksomme på ikke at fælde træer og buske, hvor der kan opstå tvivl, om de står på naboens matrikel.

3 Referent: Søren Ring 3 Især slåen og brombær må der gerne gås meget hårdt til på fondens side af skellet. Søren synes, at man godt må lade enkelte småtræer og buske stå. Det kan passende være dem, som står længst inde imod naboens agerjord. Ifm. jordarbejdet foran sten- og jorddiget skal vi finde ud af, om vi kan bruge det afgravede jord fra foran stenog jorddiget til at fylde i hullet, hvor der ofte er så vådt i vinterhalvåret, at stien ikke kan passeres uden gummistøvler. Stenudstilling ved Færgen Erik og et par gode medhjælpere er i gang med at lave en stenudstilling der skal på at hænge på færgebygningen. Ulovligt fiskeri i noret - igen igen Søren tager det op med de(n) formodede ejer(e) af ruserne. Åbent Hus i 2019 De er gået godt og har som vanligt været velbesøgte. Fugleovervågningen 2018/2019 Vi kom kun kort omkring punktet. Der er mere at læse i Fugleåret Kalender Datoer for næste halve år er indsat i kalenderen nedenfor. Evt. Vedrørende det nye tårn ved færgebygningen. Gruppen ønsker sig en planche med karakteristiske fugle, der kan opleves i noret. Søren giver ønsket videre til Allan, Jørn og Kristian. Der blev givet udtryk for lidt beklagelse over tårnets placering. Det havde været bedre med en placering på nordsiden af havneanlægget, som man kunne få medlys fremfor modlys og se ud imod NØ fremfor imod S. Søren forklarede hvorfor det endte med at måtte være på den nuværende placering, at det skulle stå. I øvrigt kommunen mangler fortsat at sætte vandstandsmålere op igen. Erik har bolden ift. sine kommunekontakter. Tak for et godt møde samt igen et tak for jeres fortsatte gode arbejde for fuglene, for folk og for fremtiden i Bøjden Nor. Med venlige hilsner Søren Ring

4 Referent: Søren Ring 4 Nogle arbejdsopgaver i Bøjden Nor til 2020, se også teksten HUSK: efterhånden som det nye overdrev udvikler sig, konsulteres plejeplanen. Ansvarlig i arbejdsgruppen + kommentarer Forår 2020 Sommer 2020 Faste opgaver: Rydde omkring skjulene Der slås græs på de korte stiforløb, hvor slåmaskinen ikke kan komme samt foran skilte ved indgangene. Forår og sommer Mieke 3-4 gange årligt med maskine og arbjdsgruppen i øvrigt med buskryddere og Insektvolde på ny p-plads slås med le/buskrydder. Materialet rives af med høriver. Gerne tæt på 1. juli og evt. også i eftersommeren, fx omkring 1. september. Kun dele af voldene slås, så en række blomsterplanter får en chance. Bæk/drænene gennem Lunden oprenses for nedfaldne grene og blade. Marts og efter behov Andre åbnede dræn må også gerne kigges efter for, om kvæget har nedtrådt ler, sand i dræn-udløb til renderne på højjorden. Marts og efter behov Der er en løbende opgave med vandhulspleje og slåning af opvækst (tidsler, nælder mv), hvor maskiner ikke kan komme til Genvækst af popler i lunden om nødvendigt Rosa rugosa på stranden og ved færgebygning. Og på nordsiden. Genvækst holdes nede, hvis de ikke er helt væk endnu evt. le og høriver Erik har gode forslag til hvordan det gøres bedst muligt. Gunnar Ny kvægholder/søren og også gerne arbejdsgruppen, når I kommer forbi Efterår 2020 Gruppen kigger på behovet Skønnes ikke nødvendigt pt. /udvalgte ringes Der skal holdes øje, og de skal tages igen - Tages i forsommer x x NY: Brombærrydninger i skræntskoven og ved hejreskoven Strandvolde og strandenge opskyllet affald indsamles. Forår Der afholdes Åbent Hus i det omfang, gruppen har Se datoer i turfolder og på ressourcer dertil arket på sidste side Folderkasser fyldes og evt. opslag om ture Hans Folderkasser smøres og pudses med syrefri olie. På arbejdsdage Efter behov Tjek og rengøring af de to skjul. På arbejdsdage Forår og efter behov Eftersyn af faldlåger. Forår. Der er forsat behov for På arbejdsdage? at efterfylde med noget jord omkring stolperne Vedligehold og reparation af handicapvenlig bræddegangbro ned til Klydeskjulet Fugleovervågning i henhold til FVF s kommende reviderede fugleovervågningsprogram (gerne inkl. flora og fauna fx overdrevsarter og strandtudse) Ved til dels Per D. Poulsen og til dels ved Leif Kristensen, der har meldt sig til overvågningskorpset

5 Referent: Søren Ring 5 Andre opgaver: Stendige ved sydstien. Gruppen havde oprindeligt udvalgt et par steder på 2 x 20 m, som årligt renses Op, og hvor engelsød m.fl. karakteristiske arter for stendiger bliver sparet og hjulet Under meget markant udvidelse i år Registrere evt. besøgs- og informationsproblemer, Meld endelig ind til Søren x fx løse hunde i noret, folk uden for stierne mm. Overvåge og aflæse de to vandstandsmålere, informere om dette og andre væsentlige driftsmangler mm. til Søren i sekretariatet VIGTIGT Ræve, minkobservationer og billeder VIGTIGT Vurdere behov for at rydde opvækst på fugleøer, og erosionssikring Hold øje og tag fat, hvis det trænger Ryddes af (Børge og Erik?) i vinteren /august N2000 handleplan inklusive plejeplan for Bøjden Nor findes her: AV_2.pdf. Særligt relevant for arbejdsgruppens arbejde er bilag 3 (side 49), der rummer tidsplanen for de årlige plejeindsatser. Indsat herunder.

6 Referent: Søren Ring 6

7 Referent: Søren Ring 7 Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Bøjden Nor Kalender sommer og efterår skriv datoerne i din kalender! Dato: Flere dage i Januar Aktivitet: Stendigeprojektet påbegyndes Lørdag den 8. februar Arbejdsdag fra kl Lørdag den 7. marts Arbejdsdag fra kl Lørdag den 25. april Arbejdsdag fra kl Lørdag den 16. maj Onsdag den 3. juni Åbent Hus kl , Per Havlit og alle. Erik indkalder Planlægningsmøde & grill kl. 18 ved skjulet. Husk mad og service Lørdag den 13. juni Arbejdsdag fra kl Lørdag den 5. september Åbent Hus kl , alle kommer. Erik indkalder Gunnar og Erik lægger selv ekstra dage ind umiddelbart før eller efter weekendarbejdsdagene. Erik indkalder til alle arbejdsdage, og I mødes ved p-pladsen på Dyndkrogvej.

8 Referent: Søren Ring 8 Stiforløb og vejvisning i Bøjden nor nord for dæmningen: Aktioner: 1) Skilte på klaplåger (blå firkanter) med Lukket i yngletiden fra 15. marts til 15. juli. 2) Skilte med pil for sti- retninger -> på klaplåger og pæle. 3) Der hvor der mangler så også hund i snor -skilte på klaplåger og pæle. 4) To nye pæle (rød cirkel) med tre skilte: Fugleværnsfonden, hund i snor og vejviser pilskilte til turen rundt om hegningen af den grønne linje. Den stiplede blå linje med stiforløb lukkes således i yngletiden. Klaplåger skrues henholdsvis fast og åbnes op igen på de to angivne datoer.

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Den 19. november 2015 hos Finn og Inge

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Den 19. november 2015 hos Finn og Inge 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Den 19. november 2015 hos Finn og Inge Tilstede: Finn, Inge, Per H., Gunnar, Børge og så Søren fra sekretariatet. Mødet startede kl. 19.00. Finn og Inge bød

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor 28. maj 2015 i Bjergandeskjulet

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor 28. maj 2015 i Bjergandeskjulet 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor 28. maj 2015 i Bjergandeskjulet Tilstede: Finn, Inge, Per H., Gunnar, Børge og så Søren fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF) Dagsorden Siden sidst udførte

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Onsdag d. 18. maj 2016 i skjulet

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Onsdag d. 18. maj 2016 i skjulet 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Onsdag d. 18. maj 2016 i skjulet Tilstede: Finn, Per H., Gunnar, Mieke, Kirsten, Kaj og Søren (fra sekretariatet). Mødet startede kl. 18.00. Vi tog punkter

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Onsdag den 30. maj 2018 kl. 18 ved grillpladsen i reservatet

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Onsdag den 30. maj 2018 kl. 18 ved grillpladsen i reservatet 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Onsdag den 30. maj 2018 kl. 18 ved grillpladsen i reservatet Tilstede: Børge, Gunnar, Hans, Kaj, Per, Torben, Leif, Karin og så Søren fra sekretariatet. Erik

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 6. november 2018 kl. 18 hos Kaj på Skovstrupvej

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 6. november 2018 kl. 18 hos Kaj på Skovstrupvej 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 6. november 2018 kl. 18 hos Kaj på Skovstrupvej Tilstede: Børge, Hans, Kaj, Per, Torben, Karin, Troels, Vibeke, Erik, Kirsten og så Søren fra sekretariatet.

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 18 ved grillpladsen i reservatet

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 18 ved grillpladsen i reservatet 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 18 ved grillpladsen i reservatet Tilstede: Børge, Gunnar, Hans, Kaj, Kirsten, Per, Torben og Karin og så Søren fra sekretariatet.

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Onsdag den 30. november 2016 kl. 19 hos Finn og Inge

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Onsdag den 30. november 2016 kl. 19 hos Finn og Inge 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Onsdag den 30. november 2016 kl. 19 hos Finn og Inge Tilstede: Gunnar, Finn, Inge, Kaj, Per H., Torben, Kirsten, Hans og så Søren fra sekretariatet. Mødet

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Torsdag den 3. juni 2013 i Klydeskjulet

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Torsdag den 3. juni 2013 i Klydeskjulet 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Torsdag den 3. juni 2013 i Klydeskjulet Til stede: Mine noter er desværre usikre her efter 8 uger, så jeg husker ikke alle, der var tilstede. Undskyld mange

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø onsdag den 29. august 2018

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø onsdag den 29. august 2018 1 Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø onsdag den 29. august 2018 Til stede: Henrik, Jens, Sten, Bent, Ulla B, Britta, John, Kim, Kirsten, Ulla S., Boye og Emilie Nicoline Schmidt (FVF sekretariat)

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Torsdag den 15. november 2012

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Torsdag den 15. november 2012 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Torsdag den 15. november 2012 Til stede: Anni, Børge, Finn, Inge, Gunnar, Jesper, Kirsten, Per H, Per B, Hildur samt Helle Hjorth (HH), Søren Ring (SR) og

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 7. november 2017

Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 7. november 2017 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Bøjden Nor Tirsdag den 7. november 2017 Tilstede: Karin, Kaj, Gunnar, Hans, Børge, Per og så Søren fra sekretariatet. Afbud fra Torben, Kirsten, Mieke og Erik Mødet startede

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose den 30. september 2015

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose den 30. september 2015 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose den 30. september 2015 Til stede: Erik Biehl, Hans, Jens L., John, Jens Chr., Peter, Martin og Søren fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF) (referent)

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog Onsdag den 3. april 2019

Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog Onsdag den 3. april 2019 1 Referat af møde i arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog Onsdag den 3. april 2019 Til stede: Lars, Freddie, Sven Jean, Birthe, Ulla H., Palle, Lonnie, Mogens, Dines, Helle, Elon, Jan C., Ulla B., Hans, Uffe,

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge mandag den 25. august 2014

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge mandag den 25. august 2014 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge mandag den 25. august 2014 Deltagere: Anders, Birgitte, Bo, Carsten, Finn, Ivan, Jan, Lene, Lise, Peter, Stine, Uffe, Uve, Walther, Marie- Louise

Læs mere

Referat for arbejdsgruppen i Svartingedal Onsdag den 20. marts 2019

Referat for arbejdsgruppen i Svartingedal Onsdag den 20. marts 2019 Referat for arbejdsgruppen i Svartingedal Onsdag den 20. marts 2019 1 Til stede: Klaus, Kåre, Mads, Maria og Emilie (MEL og ENS fra Fugeleværnsfondens sekretariat, FVF). En nyryddet eng og 40 nye fuglekasser

Læs mere

Referat af fællesmøde i arbejdsgrupperne for Sølsted Mose, Søgård Mose, Stormengene og Bremsbøl Sø. Onsdag d. 16/11

Referat af fællesmøde i arbejdsgrupperne for Sølsted Mose, Søgård Mose, Stormengene og Bremsbøl Sø. Onsdag d. 16/11 1 Referat af fællesmøde i arbejdsgrupperne for Sølsted Mose, Søgård Mose, Stormengene og Bremsbøl Sø Onsdag d. 16/11 Tilstede: Hans Christensen, Jens Lyhne, Peter og Karen Kjer Hansen (kontaktperson),

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne Onsdag den 12. december 2018

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne Onsdag den 12. december 2018 1 Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne Onsdag den 12. december 2018 Til stede: Freddie, Torben, Keith, Leif, Mette, Peter, Arne, Erik P., Ole, Erik C., Christian og Emilie (EBS fra sekretariatet)

Læs mere

Referat af møde mandag den 17. august 2009 i Arbejdsgruppen på Nyord

Referat af møde mandag den 17. august 2009 i Arbejdsgruppen på Nyord Referat af møde mandag den 17. august 2009 i Arbejdsgruppen på Nyord Deltagere: Bjarne, Claus, Elo, Frede og Ruth, Kristian, Lise, Mogens P., Mogens V. H., Ole, Steen, Tommy, Vibeke samt Søren og Ingrid

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose den 19. februar 2015

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose den 19. februar 2015 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose den 19. februar 2015 Til stede: Erik Biehl, Martin, Jens L., John, Jens Chr., Peter, Karen og Søren fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF) (referent

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Saksfjed-Hyllekrog onsdag den 12. september 2018

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Saksfjed-Hyllekrog onsdag den 12. september 2018 1 Referat af møde i arbejdsgruppen ved Saksfjed-Hyllekrog onsdag den 12. september 2018 Til stede: Lars, Jan, Ulla, Karin A., Karin B., Uffe, Preben, Rasmus, Birgit, Freddie og Emilie Nicoline Schmidt

Læs mere

Præsentation af Fugleværnsfonden

Præsentation af Fugleværnsfonden Præsentation af Fugleværnsfonden Formål Fugleværnsfonden er en privat fond med det formål: at værne om Danmarks vilde fugle ved at medvirke til at bevare eller skabe vigtige fuglelokaliteter, navnlig for

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Sydlangeland tirsdag den 10. maj 2005

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Sydlangeland tirsdag den 10. maj 2005 Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Sydlangeland tirsdag den 10. maj 2005 Tilstede: Allan, Kirsten, Aksel, Jørgen L, Jane, Birte, Hanne, Jørgen R, Poul, Erik, Christina, Per og Børge. Der var afbud fra:

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose Den 3. februar 2016

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose Den 3. februar 2016 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose Den 3. februar 2016 Til stede: Jens L., Jens M., Jens Chr., John, Peter, Karen, Martin og Søren fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF) (referent) Afbud:

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 17. april 2016 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø mandag den 3. december 2018

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø mandag den 3. december 2018 1 Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø mandag den 3. december 2018 Til stede: Bent, John, Erik, Henrik, Lisbeth, Boye, Sten, Mary Ann, Ulla S., Kirsten, Søren, Ulla B., Kim, Britta, Peter

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i. Grundejerforeningen Havnsø Park

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i. Grundejerforeningen Havnsø Park INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen Havnsø Park Lørdag den 14. april 2018 kl. 9.30 i Eskebjerg forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg Dagsorden i henhold til vedtægternes

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø mandag den 8. april 2019

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø mandag den 8. april 2019 1 Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø mandag den 8. april 2019 Til stede: Bent, John, Stig, Peter Bo, Jens, Lisbeth, Henrik og Emilie Nicoline Berg Schmidt (ENS) fra Fugleværnsfondens sekretariat.

Læs mere

Nærbillede af den store sten. Da isen er smeltet væk har stenen ligget tilbage på jordoverfladen.

Nærbillede af den store sten. Da isen er smeltet væk har stenen ligget tilbage på jordoverfladen. Dyrespor Dyrene der lever i skoven, laver også spor. Der findes for eksempel spor efter de mange rådyr, der lever i skoven. Prøv selv at finde ét næste gang du kommer til noget mudder. Istidens spor Denne

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Plejeplan for beplantningen i området ved Elbæk kolonihavehuse

Plejeplan for beplantningen i området ved Elbæk kolonihavehuse Plejeplan for beplantningen i området ved Elbæk kolonihavehuse Oversigtskort Forhistorie om plejen og områdets udvikling Området for fældning- og plejeplanen illustreres af kortudsnittet herover og omfatter

Læs mere

I 2017 blev der slået rynket rose 3 gange i løbet af vækstsæsonen og et mindre område blev ryddet første gang.

I 2017 blev der slået rynket rose 3 gange i løbet af vækstsæsonen og et mindre område blev ryddet første gang. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. april 2018 Sagsid 16/5376 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Notat Plan for naturplejen på Fanø for 2018

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose tirsdag den 4. marts 2014

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose tirsdag den 4. marts 2014 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Sølsted Mose tirsdag den 4. marts 2014 Til stede: Karen, Peter KH, Hans, Jens, Jens, John, Peter N, Robert, Søren, Niels Christian, Søren fra sekretariatet (referent)

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge mandag den 8. september 2018

Referat af møde i arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge mandag den 8. september 2018 1 Referat af møde i arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge mandag den 8. september 2018 Til stede: Lise, Uffe, Anders, Walter, Birgitte, Michael, Dorthe, Bo, Peter, Lene og Emilie Nicoline Schmidt (FVF

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 11. april 2017, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 11. april 2017, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 11. april 2017, kl. 19.30 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 100 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Plejeplan for moser ved Gulstav (delprojekt nr. 10)

Plejeplan for moser ved Gulstav (delprojekt nr. 10) Plejeplan for moser ved Gulstav 2018-2028 (delprojekt nr. 10) Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskyttelsesmæssig status... 3 3. Beskrivelse af området og potentiale... 4 4. Målsætning for moserne ved Gulstav...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 23. april 2017

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 23. april 2017 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 23. april 2017 1. Godkendelse af dagsorden Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 19 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Klaus (have 53) 3. Valg af referent

Læs mere

Rydning og hegning af Avernakke, Fejø

Rydning og hegning af Avernakke, Fejø Rydning og hegning af Avernakke, Fejø Afsluttende rapport for projekt 32313-G-13-200M-0089 Gennemført i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Avernakke Lodsejerforening og Fejø Frilandskvæg Projektperioden

Læs mere

Rough Der er kommentarer om at: - Den er meget svær at finde bolden i grundet højt kløvergræs og brombærkrat.

Rough Der er kommentarer om at: - Den er meget svær at finde bolden i grundet højt kløvergræs og brombærkrat. Referat fra møde i baneudvalg 1. august kl. 17.00 i klubhuset Til stede: Jesper Thøger Christensen, Jørgen Pedersen, Christian Balzer og Leif Jensen Afbud: Kristian Jeppesen Referent: Jesper Thøger Christensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 Referat Møde den: 28. april 2011 Afholdt hos: Helle Til stede: Mads, Helle og Jørgen Afbud: Peter, Thomas og Christina Referent: Jørgen Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Værløse Naturplejeforening Koklapperne

Værløse Naturplejeforening Koklapperne Værløse Naturplejeforening Koklapperne Demonstrationsforsøg med slåning af Mose-Bunke og Agertidsel Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning For at kunne opretholde en lysåben

Læs mere

Referat af Baneudvalgsmøde

Referat af Baneudvalgsmøde Referat af Baneudvalgsmøde 7.07.2008 Deltager Birgit, Jette, Ewan og Steen Udvalget gennemgik banen med henblik på at liste op hvad medlemmer og greenfeespillere kan tænkes at observere på en runde. Udvalg

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening

Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Generalforsamling i Ø-Kvarterets Grundejerforening Tirsdag den 24. marts 2015 Bestyrelsens beretning ved formanden. Vi vil fra bestyrelsens side endnu engang byde alle rigtig hjertelig velkommen her til

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat og drøftelser fra fælles besigtigelse d. 16. august 2018

Referat og drøftelser fra fælles besigtigelse d. 16. august 2018 Initialer: bendy Sag: 306-2013-62218 Dok.: 306-2018-179302 Oprettet: 20. august 2018 Deltagere: Benjamin Dyre og Lena Bau; Odsherred Kommune René og Janne fra Gyvelbugtens Grf. Carsten og Asger fra Klitrosebugten

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009

Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009 Marienhoffskolen Nyhedsbrev nr.3, 2009 Indhold: Arbejdsdag for forældre lørdag d.16.maj kl.10:00-16:00 Foråret er på vej Arbejdsdag på Marienhoffskolen lørdag d.16.maj kl.10:00-16:00 For halvandet år siden

Læs mere

Furesø, den Til Furesø Kommune Stiager Værløse. Sendt pr. mail til

Furesø, den Til Furesø Kommune Stiager Værløse. Sendt pr. mail til DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING I FURESØ KOMMUNE Furesø, den 28.3.2018 Til Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Sendt pr. mail til bme@furesoe.dk Høringssvar til Udkast til revideret plejeplan for Skallepanden

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Jonna Odgaard, journalist og bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden Uden arbejdsgrupperne går det ikke. Det er Fugleværnsfondens bestyrelse meget bevidst om.

Læs mere

Tilstandsvurdering BASTRUPTÅRNET

Tilstandsvurdering BASTRUPTÅRNET Tilstandsvurdering 22-05-2015 CHA BASTRUPTÅRNET Fr.nr. 2928:34 HISTORIE Bastruptårnet er beliggende ved nordbredden af Bastrup Sø. Det runde tidlige middelalderlige tårn har en diameter på ca. 21 meter

Læs mere

Medlemmerne indkaldes hermed til

Medlemmerne indkaldes hermed til Rågeleje, 28 april 2016 Medlemmerne indkaldes hermed til Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaards ordinære generalforsamling lørdag den 21. maj 2016 kl. 11.00 i Vejby Forsamlingshus, Stationsvej 14, 3210

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 GRUNDEJERFORENINGEN HELLIGSØ DRAG. Lørdag den 1. juni kl på Thingshuskroen, Vestervig.

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 GRUNDEJERFORENINGEN HELLIGSØ DRAG. Lørdag den 1. juni kl på Thingshuskroen, Vestervig. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 GRUNDEJERFORENINGEN HELLIGSØ DRAG Lørdag den 1. juni kl. 14.00 på Thingshuskroen, Vestervig Dagsorden 1. Valg af dirigent Søren Ole blev valgt. Han gjorde rede

Læs mere

Referat Følgegruppen for Korevlerne

Referat Følgegruppen for Korevlerne Referat Dato 30. juni 2011 Tidspunkt 17:00 Sted Administrationscenter Fårevejle, Til stede Thomas Klint Martinsen, Erich Wederkinch, Erik Frandsen, Peder Skov, Preben Poulsen, Niels Kristensen, Poul Andersen,

Læs mere

Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten:

Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten: Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten: Møder med Kommunen: Strandudvalget har haft en del møder med kommunen i foråret i år, telefonsamtaler og en del brevveksling. Stranden og"grønt partnerskab":

Læs mere

O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017

O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017 Tranbjerg, den 4. oktober 2017 O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2017 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SOGNEGÅRDEN KIRKETORVET ONSDAG DEN 4 OKTOBER. 2017 KL. 19.30 NB. Bestyrelsen er

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 29.maj 2014, kl på Damme Kro

Referat af generalforsamling d. 29.maj 2014, kl på Damme Kro Grundejerforeningen Hårbølle Strand. www.grfhs.dk Referat af generalforsamling d. 29.maj 2014, kl. 10.00 på Damme Kro Der var 30 fremmødte. Formand Flemming Pedersen bød velkommen. Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Borgermøde 29. oktober Plejeplan for Storebjergfredningen

Borgermøde 29. oktober Plejeplan for Storebjergfredningen Borgermøde 29. oktober 2009 19.30 21.30 Plejeplan for Storebjergfredningen 1 Dagsorden 1. Velkommen + introduktion til aftenens indhold 2. Fredningsbestemmelserne 3. Vidensindsamling 4. Områdeinddeling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 3. AUG 2008

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 3. AUG 2008 Nr. 48 i rækken. Antal fremmødte: 40 Pkt. 1: Valg af dirigent: Ledgaard Kobjældevej 16 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning. Stranden: For øjeblikket er stranden

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Ansøgning om ændret anvendelse af området ved Maglesøvej 6, 4300 Holbæk samt dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Ansøgning om ændret anvendelse af området ved Maglesøvej 6, 4300 Holbæk samt dispensation fra søbeskyttelseslinjen Ansøgning om ændret anvendelse af området ved Maglesøvej 6, 4300 Holbæk samt dispensation fra søbeskyttelseslinjen Ejendommen har indtil 1. oktober i år bestået af en privat bolig på 1.salen og restaurationen

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2016

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2016 23.09.2016 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2016 Renovation Aalborg kommune sætter snart gang i en samlet fremtidig affaldsplan. Det vil også betyde ændringer for os. Fra november afskaffes storskrald-/haveaffaldsordningen.

Læs mere

Ulleroden, Juni 2011

Ulleroden, Juni 2011 Ulleroden, Juni 2011 Så er sommeren atter over os og det er blevet tid endnu en udgave af Ulleroden med informationer fra bestyrelsen om diverse arrangementer samt afsluttede og igangværende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat

Bestyrelsesmøde. Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. februar 2016 Tid: 19:30-21:00 Sted: Kim (nr. 24) Afbud: Agenda & referat 1. Valg af referent - Kim 2. Status for igangværende opgaver a. Slidte låger Der er kommet et

Læs mere

Nyhedsbrev fra Vejlerne

Nyhedsbrev fra Vejlerne Maj 2017 Nyhedsbrev fra Vejlerne Mange af ynglefuglene er nu ankommet og igen kan der ses klyder, kobbersnepper (foto), brushøns m.fl. på Vejlerne. Foråret er den travleste tid på Vejlerne. 70 km kreaturhegn

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017

Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Referat af Generalforsamling i Ejerlauget Meldgårdvej 28.februar 2017 Kim Bogi Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Elvin, nr. 17. Elvin blev valgt uden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den 22.5.2016 Mette: 1. Dagsorden: Spis Sønderballe. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3.

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Vi foreslår, at halvdelen af disse firkanter plantes til med træer, som ret tidligt opstammes,

Vi foreslår, at halvdelen af disse firkanter plantes til med træer, som ret tidligt opstammes, Naturstyrelsen, Søhøjlandet Favrskov Kommune Hinnerup Vandværk Frivillige aktører i Skovrådet Borgerforening takker for et informativt borgermøde i torsdags den 24.11.2016. Vi sender vores oplæg til anvendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 16 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 31. marts 2018 kl. 14.30 på Cafe & Restaurant Lido, Landal Grønhøj Strand Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og gik derefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 26. marts 2016 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og rundsendte adresse og telefon liste med

Læs mere

ENDNU ET GODT ÅR ER GÅET

ENDNU ET GODT ÅR ER GÅET Den nye have for infektioner og immunsystem med Hildegard von Bingen haven i midten bliver gjort færdig i år. Dronefoto: Ole J. ENDNU ET GODT ÅR ER GÅET Onsdag den 6. februar afholdt Medicinhaverne sin

Læs mere

Plejeplan for Piledybet

Plejeplan for Piledybet Plejeplan for Piledybet 2018-2028 Plejeplan for Piledybet 2018-2028 Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Beskyttelsesmæssig status... 4 3.

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Fællesarealer, strand & veje.

Fællesarealer, strand & veje. Formandens beretning til generalforsamlingen den 9. juni 2018 Som helt ny bestyrelse, havde vi en række praktiske opgaver vi skulle have afklaret, men efter nogle måneder, så var vi klar til at lave en

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Astrup Vig FÆLLESAREAL VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Astrup Vig FÆLLESAREAL VEDLIGEHOLDELSESPLAN Astrup Vig Nyt MARTS 2017 EKSTRA NUMMER FÆLLESAREAL VEDLIGEHOLDELSESPLAN 1 FORORD Astrup Vig Grundejerforenings område blev udstykket i 1969, for 47 år siden. Området omfatter, foruden parcellerne, et

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog onsdag den 3. oktober 2012

Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog onsdag den 3. oktober 2012 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Saksfjed-Hyllekrog onsdag den 3. oktober 2012 Til stede: Arne, Dines, Helle, Freddie, Birthe, Hans H., Hans F., Helge, Karin A., Karin B., Lars, Palle, Preben, Rasmus,

Læs mere

BØJDEN NOR HEGNSARBEJDER FOR NATURFORBEDRINGER

BØJDEN NOR HEGNSARBEJDER FOR NATURFORBEDRINGER Til Faaborg-Midtfyn Kommune Dokumenttype Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB) Hegnsentreprisen Dato Maj 2011 BØJDEN NOR HEGNSARBEJDER FOR NATURFORBEDRINGER BØJDEN NOR HEGNSARBEJDER FOR NATURFORBEDRINGER Revision

Læs mere

Generalforsamling i Ø-Kvarterets grundejerforening den 25. marts 2014

Generalforsamling i Ø-Kvarterets grundejerforening den 25. marts 2014 Generalforsamling i Ø-Kvarterets grundejerforening den 25. marts 2014 Bestyrelsens beretning ved formanden. Fra bestyrelsens side vil vi gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen her til årets generalforsamling

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 2015-3026 Velkommen til den første generalforsamling efter det første driftsår. Tak til alle for indsatsen i den forløbne sæson og tak til alle fremmødte. Overordnet set er det gået

Læs mere

After-LIFE Conservation Plan

After-LIFE Conservation Plan LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats Bøjden Nor After-LIFE Conservation Plan 1. Indledning Connect Habitats (aftale nr. LIFE09 NAT/DK/000371) blev gennemført i perioden 1. september 2010 til 31. december

Læs mere

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11 Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan version: 09.02.11 August 2011 INDHOLD Formål Baggrund Nuværende naturtilstand Fremtidig naturtilstand Beskrivelse af naturplejen Naturtilstand

Læs mere

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14 Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat 14 Dato: 03-05-2010 Møde Konstituerende møde efter afholdt general forsamling 2010 Deltagere Henrik (Formand), Peter (Sekretær), Michael Larsen (Suppleant),

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Skemaer Snor og pinde til at markere opmåling En-meter lineal

Skemaer Snor og pinde til at markere opmåling En-meter lineal LEKTION 3D TÆL NATUREN DET SKAL I BRUGE Skemaer Snor og pinde til at markere opmåling En-meter lineal Lommeregner LÆRINGSMÅL 1. I kan bruge procent (Tal) 2. I kan lave diagrammer ud fra tabeller (Statistik)

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere