3F Aabenraa CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F Aabenraa CVR-nr"

Transkript

1 Narrepori 362 Aabxnraa Tlf Fax Toivagade Padborg Tlf Fax Jyllandsgade Sonderborg Tlf Fax kontaktsrdk axxw.xrdk 1. januar - 3F Aabenraa CVR-nr Årsrapport 31. december 219 (ø xx xx cj I CVR.-nr Medlem af RevisorGruppen Danmark

2 Indhoidsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar december 219 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 1 Balance 11 Noter 13 3F Aabenraa Intern årsrapport for 219

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - Aabenraa. 31. december 219 for 3F Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af fagforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 219 samt af resultatet af fagforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 219. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be retningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aabenraa, den 1. marts 22 CO C J Kjeld Christensen Adm, leder D Bestyrelse Brian Andersen Lars Petersen Pia Walther Formand Næstformand PSHR brancheleder Jørgen Christensen Tom Hartvig Nielsen Jan Sørensen Transport brancheleder Byg brancheleder Industri brancheleder Steen Hansen Preben Storm Tove Agerbo Holm Off. brancheleder Lajla Heldt Christel Rasmussen Bjarne Christensen (5 c Steen Kjærsgaard Ronnie Hansen Per Rieder Torben Struck Fritz Thier Tom Rasmussen Kaj Madsen Flemming Eskildsen Kirsten Hansen 3F Aabenraa Intern årsrapport for 219

4 31. Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til medlemmerne i 3F Aabenraa Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for 3F Aabenraa for regnskabsåret 1. januar december 219, der om fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter års regnskabsioven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fagforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 219 samt af resultatet af fagforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - december 219 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af fagforeningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (TESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fagforeningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fagforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fej linformation, uanset om denne skyldes besvigel ser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 3F Aabenraa Intern årsrapport for 219 2

5 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fej linformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fagforeningens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fagforeningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fagforeningen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 3F Aabenraa Intern årsrapport for 219 3

6 Anvendt regnskabspraksis Gældsforpligtelser Prioritetsgæld og andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi. Endvidere indregnes poster som omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. cc ø) L) c 1 N z cc ø) ( ,3 Û c E 3) 3) ø) 3,3 (i, 3) c 3 c 3) E (3.33 -c 3F Aabenraa- Intern årsrapport for 219 9

7 Resultatopgørelse 1. januar december Note Kontingent, netto Andre indtægter Indtægter i Personaleomkostninger Kontingenter og afdelingsblad -455, Møde- og kursusaktiviteter Ejendommens drift, netto Administrationsomkostninger Andre omkostninger ,12 Omkostninger Resultat af ordinær drift Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Finansiering netto Resultat før ekstraordinære poster og skat Foreningsskat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære indtægter Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overføres til egenkapitalen Disponeret fra egenkapitalen Disponeret i alt F Aabenraa Intern årsrapport for 219 1

8 Balance 31. december Aktiver Anlægsaktiver 1 Grundeogbygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 13 Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvidebeholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt F Aabenraa Intern årsrapport for

9 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital 15 Egenkapital Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 16 Gæld til realkreditinstitutter 8.66, Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld Forudbetalt kontingent Mellemregning med forbund 4. Deposita Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt , Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 19 Eventualposter I 3F Aabenraa Intern årsrapport for

10 Noter Personaleomkostninger Lønninger Lønsumsafgift Pensioner 1.662, Forsikringer og rådgiverforsikringer Sociale omkostninger Kurser, uddannelse og konferencer øvrige personaleomkostninger Regulering af feriepengeforpligtelse Kørselsgodtgørelse Lønrefusioner sygdom, kurser mm Daglønstab, diæter mm. forbundet RB honorarer mm Regionsindsats Refusion LO og AOF E Q) 2. Møde- og kursusaktiviteter Arbejdstab Kursusgodtgørelse Diæter Omkostninger til ophold og fortæring Befordring ogkilometerpenge Refusioner Ejendommens drift, netto Huslejeindtægter Areallejemm El, vand oggas Ejendomsskat og forsikring Vedligeholdelse Rengøring Vagtværn øvrige omkostninger F Aabenraa Intern årsrapport for

11 Noter Administrationsomkostninger Kontorartikler Edb-omkostninger Annoncer og bladhold Mindre nyanskaffelser Leje af kontorinventar Telefonogtelefax Portooggebyrer Revisorhonorar Advokat Faglitteratur og tidsskrifter 1.37 I.965 Blomster og gaver Andre omkostninger Agitation EfterlØnsaktiviteter Alka medlemskontaktcenter Begravelseshjælp netto Afdelingsaktiviteter Tilskud til personaleforeningen Drift og vedligeholdelse af bil Køb af lommebøger og emblemer Køb af øl og vand Fountain Tab A-kassesager Tab faglige sager E Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Afskrivning på bygninger Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 36, F Aabenraa Intern årsrapport for É

12 Noter Andre finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter Udbytte aktier Kursregulering af værdipapirer Andre finansielle omkostninger Renter, pengeinstitutter Prioritetsrenter Kurstab på lån Ekstraordinære indtægter Udlodning fra Hovedforbundet F Aabenraa Intern årsrapport for

13 Noter 1. Materielle anlægsaktiver H.P. Hanssens Gade 21, Grønnevej 6, Kilen 2, Gasværksvej Aabenraa Tønder Padborg 4, Aabenraa Kostpris primo Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo , Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Materielle anlægsaktiver Lysvang 29A, Sønderborg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris primo Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo F Aabenraa Intern årsrapport for

14 Noter 31/ / Værdipapirer Aktier i Arbejdernes Landsbank Aktier i Kreditbanken Andeisbevis Radio Sydvest Tilgodehavender Tilgodehavende kontingent Tilgodehavender hos medlemmer Tilgodehavende omkostningsrefusioner Tilgodehavende lønrefusion Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte omkostninger Egenkapital Egenkapital primo OverfØrt fra resultatdisponering Gæld til realkreditinstitutter LR Realkredit DLR Kredit Heraf forfalder inden for i år F Aabenraa Intern årsrapport for

15 Noter 31/ / Anden gæld Lønsumsafgift ATP Fritvalgsordning 5.27 Arbejdsmarkedspension Feriepenge Feriepengeforpligtelse til funktionærer Klubber Aconto fra Forbund Akutfondsmidler Skyldig revision Modtagne ikke afregnede erstatninger Andre skyldige omkostninger Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr , er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 219 udgør t.kr Foreningen har deponeret ejerpantebrev på i alt tkr til sikkerhed for bankgæld. Ejerpante brevet giver pant i ejendommen Grønnevej 6, Tønder, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr, samt ejendommen Lysvang 29A, Sønderborg, hvis regnskabsmæssige værdi udgør tkr I 19. Eventualposter Formanden og næstformanden der ikke genvælges, fratræder straks. De har i henhold til funktionærlovens bestemmelser ret til at få udbetalt løn ved fratrædelse som maksimalt udgør tkr Fagforeningen har indgået uopsigelig aftale om leje af grundstykke frem til 31. december 231. Ved aftalens udløb er fagforeningen forpligtet til at nedtage og bortskaffe bygningen for egen regning. 3F Aabenraa Intern årsrapport for

16 :os..o_:,. sj.. Dette dokument er underskrevet af nedenstdende parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle (lateer dokumenton has document is signed by the following parties with their signatures confirming the rlocurnents content and ali dares vi the document Kjeld Christensen Brian Andersen Som Adm. leder På vegne at 3F Aabenraa PlO: 2P Tidsourtkt for underskrift: kl.: 16:48 Underskrevet mccl NemID Som Bestyrelsesformand På vegne at 3F Aabenraa PID:$2CP, Tidspunkt for underskrifp kl.: 15:493 Underskrevet med NemiD Lars Petersen Pia Walther Som Næstformand På vegne at 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 16:19:45 Underskrevet mccl NemID På vegne at 3F Aabenraa PID: f64/376] Tidsprtnkt for underskrift: kl,: 16:1 7:8 Underskrevet ned NemiD ( t) Ifl Col z CD Co ( -Q ( 3) 3) 3) Jørgen Christian Christensen På vegne at 3F Aabenraa P113: Tidspunkt for underskrift: kl.: 9:17:5 Unclerskiovet mccl NemID Tom Hartvig Nielsen På vegne at 3F Aabenraa PlO: Tidspunkt for underskrift: kl.: 833:14 Underskrevet med NemID NN1 ID ( ar ) c 3) E Jan Sørensen Steen Hansen På vegne at 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 9:1:2 Underskrevet med NemID På vegne at 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 755:49 Underskrevet med NemID NN1 ID 5-: E ;ni-, JJC,i!.,rcio!, C _ fl c,:s!rfl r.rs:.r[: SS dor.,:r- :5 5 SC! 9:5! asi?a :2\ C i [SS),.9. Cl,, -a ( 5:15 r 5,,. 1,-, - -,,[.,rd 5 [ 551 [ /O 3 i 51.P,,irer e 5, af r, SS) [.. Secu red by Q signatur

17 Dette dokument er underskrevet af nedenstdende parter. der med deres underskrift har bekræftet dokuinentets indhold samt alle datoer dokumentet this document is signed by the following parties with their signatures contirming the docurnermts cormtent mmcl ali dames u the ducument. Preben Storm Tove Agerbo Holm Pâ vegne at 3F Aabenraa PID: Tidspctnkt for underskrift: kl.: 78:54 Underskrevet ned NerniD Pà vegne at 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 9:48:1 Underskrevet med NemiD Lajla Heldt Christel Anita Rasmussen Pà vegne at 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl,: 22:45:47 finderskrevet med NemID NI 1 ID Pà vegne at 3F Aabenraa PID TidspLtnkt for underskrift: kl,: 1 5:7:21 Underskrevet med NemiD NN1 ID CD r) LO Ci) ( Ci -I D z CD CV CV Bjarne Christensen Pà vegne at 3F Aabenraa PID- 9-vnr32Oo iidspunkt for underskrift: kl.: 81:43 titderskrevet med NetnID NN1 ID Steen Kjærsgaard P vegne at 3F Aabenraa PID l Tidspunkt for underskrift: kl.: 12:56:2 Underskrevet med NemID c Vi 6 i) Vi DC CV Vi Vm CV c Vi 6 D Ur Fritz Iver Thier Tom Rasmussen Pà vegne af 3F Aabenraa PID: f Tidspunkt for underskrift: kl.: 16:21:16 Underskrevet tned NernID NH ID Pà vegne at 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 17:578 Underskrevet med NetnlD NM ld hs doc,rrrr crr,ssvrvhrt esa-air Leth - Ord rr no dor.a tro rh S tre orrqrrra aqrearr.crtt - -r-:r,ltrrrrr art, srrrred Clara obtou tot o,rv rsrr een, Tta s!grre,t data 5cr: CorrCavts oa, rhfltat:c! tosir vine. arr,.r d from Ctrv nr.q1rral aqreerrtemnm,tocuoreet, -,,,crr seeres that tie s-q rorvre 5 :s re!a:ad to preursirty tt-nb de - parti only tove tor tro or nnr Or.5 Ost! vamnrthy at h-grnibltes Carr elinor sbt rod Ih Stjal hn.r ro tt r dov;nrnerrt 5 t,o, rt tor ctrarrges ar,! at! rraproçt.ro!rv srjrtotnite ririntraetes tre er,thv,trtod trr hr s PDF Tito s c.nrorn.tes ttreretaro,o npry,o,ttr ali postnr tr r.o-rtrrrrrrrrtatrons arrd,5 tot tj,h sotrrotnoes nsu!, esgnr.er.r 5 soi.tronr ris emrsmrrrri Cl et t Luro1trrerr 15 Ure rospintod rn teamrvrr to srrnrsa-n e i,rtororrattorr and not.d dug-rat sngr or,.ros ti yoo ancniii bio rrtote rrrtormotms r about d,ontat dot-artmr nrls s nnrririt i r lv, hgflo!ul. rt eohe onsnt ar,r,,ebs te at ;,,, I, 5:5mb.], Secu red by Q signatur

18 Dette dokument er underskrevet at nedenstkende parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoei i dokumentet 1his docurnent Is signed by the following parties with their signatures continning the docljrnents content and ell dates ifl the document. Kaj Madsen Flemming Eskildsen Pâ vegne af 3F Aabenraa PID: 928-2( i Tidspunkt for Underskrift: kl.: 18:5:54 Underskrevet med NernID Pà vegne af 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 5:44:22 Underskrevet med NemiD NN1 ID Kirsten Hansen Ronnie Hansen Pà vegne af 3F Aabenraa PID Tidspunkt for cinderskrift: kl.: 13:69 Underskrevet ned NemID Pà vegne at 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 12:15:45 Underskrevet med NemID NM ld ( ( ( Ifl z ( 3-) 8). 1 Per Rudolf Rieder Pà vegne af 3F Aabenraa PID- / Tidspunkt for underskrift: kl.: 16:28:24 Underskrevet mccl NemlD NUl ID Torben Struck P vegne af 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 15:53:15 Urtderskrevet med NemID NU-I ID os CO 1 2 I.) Ill. i Palle Johannsen Preben Wortmann Som Bilagskontrollant P vegne af 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 6:46:9 Underskrevet med NemID NU-i ID Som Bilagskontrollant Pà vegne at 3F Aabenraa PID, Tidspunkt for underskrift: kl.: 15:1:8 Underskrevet med NetnlD NU-i ID I. i,,,,. 1., I 11 ii i 1 11Cr 7, 7 1,1(111 ond,. o. dal.91,31. y :sq 1.. eb Ira s I de,flcr II r.7 9, r I 1 11 i, 1,71 I PlO 1 c,.j,y 8 I rdly 9,1.1 oil Tro doc.rrrrc li :5 loekori for clrarroes 8: 8! cryp:n5rant: SG:1311i1,9 crrrirl:calos 1 rr:rlir:drlfllj Ill rrr:s P1- The s qrrorr.res lpnrrlr,rn comply 1117:.91! pubirn r rrrrl:rrcier:ors 3,I!,1,vs for drprlal coror,,rc,7:1 S:cridtlrrS soi,l:1:i:s cr:rsirrlrli Ii.iI ell Etrropearr laos.,, r 1-.1, :,1: ,1 rnloror,rl:orl 1:11 r.al:ci d:q,rl,logr ai.,res If you,s-,.-!d Sko 1 9:e,r.forrn,iu.orr 8,7 d:g!rel docurlrknrs S!q.rl:d,111 osrqorjll.r, please.5!: )5 111: ,1 lk Secu red by Q signatur

19 Dette dokument er underskrevet at nedenstdende parter, der med deres Linderskrift har bekræftet dokurnentets indhold saint alle datoer i dokumentet. This decurnent is signed by the follosving partes with their signatures contirming the ctecuments content and ali dates jo the document. Anne Grethe Johannsen Mads Klausen Som Bilagskontrollant På vegne at 3F Aabenraa PID: Tidspunkt for underskrift: kl.: 7:58:48 Underskrevet med NemiD Som Statsaut. revisor På vegne at RID: Tidspunkt tor underskrift: kl.: 8::41 Underskrevet med NemiD ( en LO LO -i LO D Po z ( - ( 3 tro 3) 3) 3) ( to 3) LO to. to 3) to LO. i- 15 rf:rro,f 5 s:or,ed w:rhes,fln:rftr Lnrhe fl ffre docu:rlo lf 5 le OfLeflo!,rgrpolrrerti :f,,cumerf ord CL srg:red data o5ecl for Conf, s g lolo:y Tire 5 gled cicca,1 1:1 :rrolllo:rr:nf h.rsr 31 cofcviled fron fire onq.rfof agroerrcc:1f o:rfonf.,olls ir 5Irros Olaf Leo s:gr,acureo :5 rvofed 1 pr: c:s:cly (15 :::rf:f:1f Oll y ( for 1: orig:: al:fy,111 oal:rlcy 1 o5rroer::-s CCCL a :svys 1.11 os 1 v 11:1 Ohe r hof 5 1 ror vflorrqos ond at. Cryplodraph o sonaloro CerC:fcafes Cr eolho,i,fncf fhv PELE Tfo- s5rrai;res ff o,efore CO :oniy.,:i: alt p:,b o rrnrd,rf,ols a,,d ros for,w SrCifOloros Vel, es:gnft:rs 5::1.15 ensored that oil Eorotrea,f ros Ola rhspol.fad Ci r-oiaho:c to s,rsif:vlr ::hororofion,od vaf,d digfof s,olofn,ee ff vo:,oo:rk1 En nora :nforrraf:on rowi. dsc::oor:ris 5:9 1 g:raiur, p:c5l vs: ost 1:95 1 1,,: Lrs CL :1,1 (Lk Secured by Q signatur

Resultatopgørelse for 2016

Resultatopgørelse for 2016 Resultatopgørelse for 2016 Alene Klub 148 2016 2015 kr. 1.000 kr. Provisioner 12.418.373 6.067 Administrationstilskud m.v. 2.709.767 1.617 Kontingenter 2.060.166 542 Regulering medlemsindskud 718.800 220

Læs mere

Foreningen for ErhvervSilkeborg. CVR-nr ÅRSRAPPORT

Foreningen for ErhvervSilkeborg. CVR-nr ÅRSRAPPORT Foreningen for ErhvervSilkeborg Det Gamle Rådhus Torvet 2A, 1. sal 8600 Silkeborg CVR-nr. 33 54 86 72 ÅRSRAPPORT 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede c/o Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand

Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede c/o Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede c/o Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand CVR-nr. 32 52 43 62 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Holstebro Billedskole og Ejendommen Brogårdsvej 2

Holstebro Billedskole og Ejendommen Brogårdsvej 2 Holstebro Billedskole og Ejendommen Brogårdsvej 2 Årsrapport 2017 Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg T 9749

Læs mere

HIGH CLASS RACING ApS

HIGH CLASS RACING ApS HIGH CLASS RACING ApS Følfodvej 3 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2017 Søren Fjorback Dirigent

Læs mere

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016 Mobile Support K/S Strandboulevarden 151, 2., 2100 København Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 CVR-nr. 36 54 16 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk

Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk CVR-nr. 34 96 31 18 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve CVR-nr. 36 96 70 13 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg CVR-nr. 27 40 98 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby CVR-nr. 21 48 42 02 Årsrapport 1. juni 2017-31. maj 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. oktober

Læs mere

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens Næss Invest ApS Næsset 13 8700 Horsens CVR-nr. 26 53 44 61 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05 2018 Benthe Midtgaard Dirigent Næss

Læs mere

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD,

Læs mere

Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs. Lyngby

Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs. Lyngby Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 62 99 97 Årsregnskab 2016 14. marts 2017 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Park og Naturforvalterne. Årsrapport 2016

Park og Naturforvalterne. Årsrapport 2016 Park og Naturforvalterne CVR-nr. 17 66 23 76 Årsrapport 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2017. Dirigent Park og Naturforvalterne INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningens oplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI LAURITSHØJ 288, 8541 SKØDSTRUP 1. JANUAR DECEMBER 2017

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI LAURITSHØJ 288, 8541 SKØDSTRUP 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI LAURITSHØJ

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Ledelsesberetning Fondsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6

Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Ledelsesberetning Fondsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Uddannelseslederne af 2018 Snaregade 10 A 1205 København K CVR-nr. 39 18 52 53 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY //

Læs mere

Grundejerforeningen Toftdahl. CVR-nr Grønager 16, 2670 Greve. Årsregnskab 2016/17

Grundejerforeningen Toftdahl. CVR-nr Grønager 16, 2670 Greve. Årsregnskab 2016/17 Naverland 2 2600 Glostrup Tlf. 43 43 44 77 Fax 43 43 44 79 haamann@haamann.dk www.haamann.dk Haamann A/S, Statsautoriserede revisorer CVR-nr. 24 25 69 95 Grundejerforeningen Toftdahl CVR-nr. 33 67 77 66

Læs mere

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ApS Komplementarselskabet City

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Årsrapport. Skovdyrkerne Nord-Østjylland Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a.

Årsrapport. Skovdyrkerne Nord-Østjylland Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Årsrapport Skovdyrkerne Nord-Østjylland 2016-2017 Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8960 Randers SØ Danmark CVR-nr. 35 50 41 17 tlf. 86 44 73 17 fax 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk

Læs mere

Advokatfirma. ilementar. Årsrapport Vestergade 43, 1. sal Odense. CVR-nr

Advokatfirma. ilementar. Årsrapport Vestergade 43, 1. sal Odense. CVR-nr Advokatfirma ilementar Vestergade 43, 1. sal. 5000 Odense CVR-nr.36987014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt pé virksomhedens ordinære generalfors^mlitig den 15. marts 2018 CVR-nr. 36 98 70 14 Indhold

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Horsens Y s Men s Club s Hjælpefond c/o Thorkild Kay Alidas Vej Horsens. CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR 2016

Horsens Y s Men s Club s Hjælpefond c/o Thorkild Kay Alidas Vej Horsens. CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR 2016 Horsens Y s Men s Club s Hjælpefond c/o Thorkild Kay Alidas Vej 17 8700 Horsens CVR-nr. 53 53 86 14 ÅRSRAPPORT FOR 2016 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling / 2017 Dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmanns Gade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2016

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmanns Gade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2016 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmanns Gade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2016 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

The Gospel Fellowship. Årsregnskab CVR-nr

The Gospel Fellowship. Årsregnskab CVR-nr Registrerede Revisorer - FSR CVR: 3234 4720 Ledreborg Allé 130i 4000 Roskilde Telefon: 4632 5632 revisor@merrevision.dk www.merrevision.dk Årsregnskab 2018 CVR-nr. 33566247 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V Årsregnskab 2017 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

IBDO CVR-NR O GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

IBDO CVR-NR O GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB 2018 CVR-NR. 88 00 38 1

Læs mere

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017 LTH Holding 1 ApS c/o Basisbank, Teglholm Allé 15, 2450 København SV Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 26 22 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/4 2018

Læs mere

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing

Læs mere

H/F Sommervirke. Årsrapport for 2017

H/F Sommervirke. Årsrapport for 2017 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk H/F Sommervirke Årsrapport for 2017 Medlem af Grant Thornton

Læs mere

MCS Invest Fond 1 K/S

MCS Invest Fond 1 K/S Navervej 16 C, 7000 Fredericia CVR-nr. 36 46 46 90 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2018 Henrik

Læs mere

Calculo Evolution A/S

Calculo Evolution A/S Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 38 64 77 92 (fra selskabets stiftelse 11. maj - 31. december 2017) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2018 Dirigent:... Philip

Læs mere

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016 Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS Mariane Thomsens Gade 1C, 3, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2016 CVR-nr. 35 80 82 21 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk CFH Holding ApS Skovagervej 6

Læs mere

SH 3-1 ApS Store Strandstræde København K CVR-nr Årsrapport

SH 3-1 ApS Store Strandstræde København K CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SH 3-1 ApS Store Strandstræde

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Børne- og Ungdomsforeningen i. Grenaa Frikirke. Årsregnskab CVR-nr

Børne- og Ungdomsforeningen i. Grenaa Frikirke. Årsregnskab CVR-nr Registrerede Revisorer - FSR CVR: 3234 4720 Ledreborg Allé 130i 4000 Roskilde Telefon: 4632 5632 revisor@merrevision.dk www.merrevision.dk Børne- og Ungdomsforeningen i Grenaa Frikirke Årsregnskab 2017

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2017 19. marts 2018 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Den selvejende institution FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Årsrapport for. CVR. nr

Den selvejende institution FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Årsrapport for. CVR. nr Den selvejende institution FKS-Hallen Tranehøjen 5, 5250 Odense SV Årsrapport for 2018 CVR. nr. 81 97 02 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på ordinær generalforsamling den 19. marts 2019 Dirigent

Læs mere

Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet CVR-nr

Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet CVR-nr Ryttervej 4 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 info@tranberg.nu CVR-nr. 34 63 73 26 antal sider 13 8082-rs001-17 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Bestyrelsespåtegning

Læs mere

P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a. Regnskab 2016

P. Ejerf. Hvs.Sluse M.b.a. Regnskab 2016 Regnskab 2016 Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling Hvide Sande, den / 2017 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Henrik Ritter Holding ApS Broenge 2

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN

Læs mere

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017 Blyde Holding ApS Sørupvej 72, 3480 Fredensborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 15 98 89 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/6 2018 Jørgen Nielsen Dirigent

Læs mere

Roskilde Grundejerforening Østervang 79, 4000 Roskilde CVR-nr

Roskilde Grundejerforening Østervang 79, 4000 Roskilde CVR-nr Østervang 79, 4000 Roskilde CVR-nr. 36 32 00 52 Årsrapport for 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

KPRI A/S Dalgasgade 21, Herning CVR-nr Årsrapport

KPRI A/S Dalgasgade 21, Herning CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk KPRI A/S Dalgasgade 21, 1. 7400 Herning

Læs mere

SIMON SKOV ApS. Ranunkelvej Hedensted. Årsrapport 1. juli juni 2017

SIMON SKOV ApS. Ranunkelvej Hedensted. Årsrapport 1. juli juni 2017 SIMON SKOV ApS Ranunkelvej 44 8722 Hedensted Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/10/2017 Simon Skov Sørensen Dirigent

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2016

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2016 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2016 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2017 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

RACELL POWER SYSTEMS A/S

RACELL POWER SYSTEMS A/S RACELL POWER SYSTEMS A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Yakov Safir

Læs mere

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk acti-chem Finans ApS Birkemose

Læs mere

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21.

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21. Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. Rygårds Allé 104 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 29 25 00 www.crowe.dk JA Holding 5 ApS c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, 1 202 2610 Rødovre

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registrerede revisorer MEDLEM AF DANSKE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2016 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C, 1.

Læs mere

Nation: Revision GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT ÅRSRAPPORT FOR 2017 CVR Registrerede Revisorer a/s

Nation: Revision GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT ÅRSRAPPORT FOR 2017 CVR Registrerede Revisorer a/s Nation: Revision Registrerede Revisorer a/s GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT ÅRSRAPPORT FOR 2017 CVR 34 76 65 25 15055 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr SU II ApS Langelinie 27, 5230 Odense M Årsrapport for 2017 CVR-nr. 25 56 90 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05 2018 Sune Uhrenholt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interessentskabet P-Hus Nørgaardsvej

Interessentskabet P-Hus Nørgaardsvej c/o PensionDanmark Ejendomme Langelinie Alle 43 2100 København Ø CVR-nr. 24254925 Årsrapport for 2017 19. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den

Læs mere

CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS

CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS Stensbjergvej 6 8305 Samsø Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2018 Carsten

Læs mere

Ejerforeningen Lange Carl c/o ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration, Købmagergade 60,3, 1150 København K

Ejerforeningen Lange Carl c/o ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration, Købmagergade 60,3, 1150 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Ejerforeningen Lange Carl c/o ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration,

Læs mere

Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C CVR-nr.: Årsregnskab for 2018

Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C CVR-nr.: Årsregnskab for 2018 Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C CVR-nr.: 30 57 37 14 Årsregnskab for 2018 \\Client\F$\2019\350702 Evangeliekirken Frederiksberg\350702 KRE 18.doc / Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg

LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg CVR-nr. 37 12 67 72 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts

Læs mere

Gårdlauget "Sølvgade - Øster Søgade - Rørholmsgade"

Gårdlauget Sølvgade - Øster Søgade - Rørholmsgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Gårdlauget "Sølvgade - Øster Søgade - Rørholmsgade" v/

Læs mere

Kirkhoff. Foreningen TV Møn CVR. nr Årsrapport for. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR

Kirkhoff. Foreningen TV Møn CVR. nr Årsrapport for. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR Foreningen TV Møn CVR. nr. 35 36 38 31 Årsrapport for 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2018 Dirigent: Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR 30 35 10 02 Storegade 17 C 4780 Stege

Læs mere

Årsregnskab for 2018

Årsregnskab for 2018 Årsregnskab for 2018 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018 Balance pr. 31. december 2018 Side 1 af 7 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

FLAG NORD AKTIONSGRUPPE 123, LØNSTRUP, 9800 HJØRRING ÅRSRAPPORT 23. JANUAR DECEMBER 2016

FLAG NORD AKTIONSGRUPPE 123, LØNSTRUP, 9800 HJØRRING ÅRSRAPPORT 23. JANUAR DECEMBER 2016 FLAG NORD AKTIONSGRUPPE STRANDVEJEN 123, LØNSTRUP, 9800 HJØRRING ÅRSRAPPORT 23. JANUAR - 31. DECEMBER 2016 CVR-NR. 37 39 05 26 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger. 3 Erklæringer

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND, SYD-VESTJYLLAND SOLVANG 11, 6600 VEJEN

DANSK BLINDESAMFUND, SYD-VESTJYLLAND SOLVANG 11, 6600 VEJEN Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 DANSK BLINDESAMFUND, SYD-VESTJYLLAND SOLVANG 11, 6600 VEJEN ÅRSRAPPORT FOR 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th.

Læs mere

Vallensbæk IF Fodbold

Vallensbæk IF Fodbold Vallensbæk IF Fodbold Idræts Alle 2, 2625 Vallensbæk CVR-nr. 58 38 63 59 Årsrapport for 2017 29. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2018 dirigent Oplysninger om foreningen

Læs mere

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017 GIKI HOLDING ApS Amaliegade 33 1256 København K Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2018 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018,

Læs mere

LAG SKIVE-VIBORG (LANDDISTRIKSTPROGRAMMET FOR PERIODEN ) ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKABSÅR

LAG SKIVE-VIBORG (LANDDISTRIKSTPROGRAMMET FOR PERIODEN ) ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKABSÅR Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 LAG SKIVE-VIBORG (LANDDISTRIKSTPROGRAMMET FOR PERIODEN 2014-2020)

Læs mere

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel. Årsrapport for

Ejerforeningen SeaWest Delområde A. Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Ejerforeningen SeaWest Delområde A Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel Årsrapport for 1. januar - 31.

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 2016 GRUNDEJERFORENINGEN GREVE STRANDBY. v/ Jørgen Henningsen Tyttebærkæret Greve

REGNSKAB FOR ÅRET 2016 GRUNDEJERFORENINGEN GREVE STRANDBY. v/ Jørgen Henningsen Tyttebærkæret Greve REGNSKAB FOR ÅRET 2016 GRUNDEJERFORENINGEN GREVE STRANDBY v/ Jørgen Henningsen Tyttebærkæret 49 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) Årsregnskab 2017

NOCA (Network of Corporate Academies) Årsregnskab 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

BusinessVejle. Årsrapport for

BusinessVejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 BusinessVejle Årsrapport for 2018 CVR-nr. 13 08 97 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Verdensarv Stevns. Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge. CVR-nr

Verdensarv Stevns. Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge. CVR-nr Algade 8 Tinghuset 4660 Store Heddinge CVR-nr. 35760865 Årsrapport 2018 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4 Virksomhedsoplysninger 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Ann Holding, Viborg ApS Egeskovvej 19, 8800 Viborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 39 05 61 86 Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Flintebakken 61, 8240 Risskov CVR-nr. 10 95 47 38 Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. september 31. august

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 1. JANUAR DECEMBER 2016

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS

Læs mere

dbio - Nordjylland Sofiensdalsvej 3, 9200 Aalborg SV CVR-nr

dbio - Nordjylland Sofiensdalsvej 3, 9200 Aalborg SV CVR-nr Sofiensdalsvej 3, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 70 75 94 11 Årsrapport for 2018 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Vi er et uafhængigt medlem af det globale rådgivnings- og revisionsnetværk København Knud

Læs mere

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Randers Byg A/S Europaplads 16, 3.

Læs mere

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18 Byhusene Holstebro ApS c/o Kris Andersen, Porsevej 5, 7500 Holstebro Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 19/11 2017-31/12 2018) CVR-nr. 39 09 83 26 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Græsted Fjernvarme A.M.B.A.

Græsted Fjernvarme A.M.B.A. 4030 Græsted Fjernvarme A.M.B.A. Cvr. nr. 42 74 25 11 Varmeregnskab for 2016/17 Uddrag af årsrapporten for samme år. Frederiksborgvej 14, 1., 3200 Helsinge Tlf.: +45 48 39 26 00 Mail: mj@mjrevision.dk

Læs mere

B] øm laursen REGISTREREDE REVISORER A/S

B] øm laursen REGISTREREDE REVISORER A/S B] øm laursen REGISTREREDE REVISORER A/S Vandkunsten 61 1467 København K Telefon + 4582303900 info@bjornlaursen.dk www.bjornlaurscn.dk CVR-nr. 32 67 1594 Solrød Strands Strandrensningslaug Engvangen 14

Læs mere

Grundejerforeningen Trekroner Syd CVR-nr Årsrapport 2016

Grundejerforeningen Trekroner Syd CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Trekroner Syd

Læs mere

Foreningen "God jul til alle"

Foreningen God jul til alle 1111111111111 Building a better working world ... i.... -- ' Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Ledelsesberetning Beretning Årsregnskab 1. januar - 31. december Resultatopgørelse

Læs mere

Odenseselskabet af 2017 A/S under frivillig likvidation Rødegårdsvej Odense CVR-nr Årsrapport

Odenseselskabet af 2017 A/S under frivillig likvidation Rødegårdsvej Odense CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Odenseselskabet af 2017 A/S under

Læs mere

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Revision Registrerede Revisorer a/s. Nation

Revision Registrerede Revisorer a/s. Nation i Nation l - Revision Registrerede Revisorer a/s LAG Randers-Favrskov Laksetorvet 2 8900 Randers C ÅRSRAPPORT FOR 2017 4. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den I - 2018 CVR.:

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme

Fonden til Rosportens Fremme Fonden til Rosportens Fremme CVR-nr. 11 70 84 98 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2018

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Årsregnskab. Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 Ledelsespåtegningen 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 9

Årsregnskab. Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 Ledelsespåtegningen 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 9 Årsregnskab for perioden 1. januar 2017-31. december 2017 Indhold Side Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 Ledelsespåtegningen 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance

Læs mere

Lyngby og Gentofte Gymnastik. Årsregnskab for 2018

Lyngby og Gentofte Gymnastik. Årsregnskab for 2018 Lyngby og Gentofte Gymnastik Årsregnskab for 2018 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Årsregnskab Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere