De to sidstnævnte temaer er nye krav til kommuneplanens indhold som udløber af de seneste ændringer i planloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De to sidstnævnte temaer er nye krav til kommuneplanens indhold som udløber af de seneste ændringer i planloven."

Transkript

1 Forslag til Kommuneplan Oversigt over ændringer af den lokale del der gælder for Billund Kommune Indledning Dette notat indeholder en redegørelse for hvad der er ændret med revisionen af Kommuneplan Revisionen er foretaget med afsæt i planstrategi 2019 som fremgår af kommunens hjemmeside: Kommuneplanen revideres i forlængelse af den beslutning om revision, der fremgår af planstrategien. Af planstrategi 2019 fremgår, at den fælles kommuneplan for Trekantområdet skal revideres delvist og med afsæt i følgende temaer: Grøn omstilling Turisme Potentiel natur Områder med risiko for oversvømmelse og erosion Områder forbeholdt produktionserhverv samt konsekvenszoner omkring disse De to sidstnævnte temaer er nye krav til kommuneplanens indhold som udløber af de seneste ændringer i planloven. Revisionen af den fælles del af kommuneplanen fremgår af det samlede ændringsnotat der vedlægges som bilag 1. I den fælles del der gælder for Trekantområdets kommuner er der foretaget en omfattende gennemskrivning af samtlige temaer med henblik på at nedbringe tekstmængden. Derudover udgår kortene fra den fælles del og vises nu udelukkende i den lokale del. Billund Kommunes undtagelser som gælder for nogle af de fælles retningslinjer, er videreført uændret. Der har været fokus på at gennemgå kommuneplanen systematisk og ajourføre den fælles kommuneplan til et indhold der afspejler de krav, der stilles af planloven og nationale interesser i kommuneplanlægningen. Derudover er der taget stilling til de dele af kommuneplanen som det giver værdi at bibeholde i den fælles plan. Det betyder, at en række retningslinjer udgår af den fælles kommuneplan hvorefter de enkelte kommuner har vurderet om retningslinjerne skulle optages i de lokale dele. I alt overgår 12 retningslinjer fra den fælles kommuneplan til Kommuneplan for Billund Kommune. Følgende retningslinjer overføres uændret: Retningslinje Bymønsteret Detailhandelsområder Bymidter Bydelscentre Aflastningsområder Områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper Lokalcentre Udvalgsvarebutikker udenfor bymidten i Billund Enkeltstående butikker i Billund Kommune Udflytning af driftsbygninger Offentlighedens adgang Kulturhistoriske værdier og kirkeomgivelser Kolonihaver Forbrændings- og deponeringsanlæg

2 Kommuneplanrevision Kommuneplanen for Billund Kommune består fortsat af 2 dele: En fælles del som gælder for Haderslev, Kolding, Vejen, Billund, Vejle, Fredericia og Middelfart Kommune samt en lokal del som kun gælder for Billund Kommune. Begge, indeholder retningslinjer og hovedstruktur, mens den lokale del som kun gælder for Billund Kommune, indeholder rammer. Vedtagne kommuneplantillæg siden 2017 er indarbejdet i Kommuneplan Følgende er indarbejdet: Tillæg 1 Aflastnings- og Erhvervsområde Tillæg 2 WOW-park Tillæg 3 Legoland Tillæg 5 Udvidelse af parkeringsplads til rådhuset Tillæg 6 Boligområde sognegårdsvej Filskov Tillæg 9 Erhvervsområde Industrivangen Filskov Tillæg 10 Magion. Oversigt over ændringer Den samlede kommuneplan kan tilgås fra kommunens portal: xxxx.dk Overordnet set er der foretaget en ajourføring af den samlede kommuneplan som er opdateret, præciseret og kvalitetssikret. I Billund Kommunes egen del af kommuneplanforslaget sker der følgende væsentlige ændringer: 1. Der er udarbejdet retningslinje og redegørelse for strategisk planlægning for landsbyer samt redegørelse for omdannelseslandsbyer 2. Der er udpeget områder med risiko for oversvømmelse og erosion 3. Der er udpeget to virksomheder forbeholdt produktionserhverv samt udlagt konsekvenszoner omkring disse. 4. IFF (Tidligere Dupont) er atter omfattet af risikobekendtgørelsen hvorfor der er udarbejdet redegørelse for dette 5. Følgende retningslinjer og kort er opdateret: i. Naturområder ii. Natura2000 iii. Grønt Danmarkskort iv. Rekreative stier v. Offentlighedens adgang vi. Potentiel natur vii. Lavbundsarealer viii. Bevaringsværdige landskaber ix. Større sammenhængende landskaber x. Kulturmiljø xi. Skovrejsning og skovrejsning uønsket 6. Retningslinje for varmeplanlægning udgår og kollektiv varmeforsyning udgår 7. Retningslinje for husdyrbrug udgår Der udlægges ikke nyt areal til erhverv eller til boligområder, og det vurderes at de resterende rummeligheder til bolig og erhverv herunder også detailhandel er tilstrækkelige til den kommende planperiode. Strategisk planlægning for landsbyer

3 Siden midten af 2019 har det ved lov været et statsligt krav i kommuneplanlægningen at kommunerne skal arbejde med en strategiske planlægning for landsbyer. I udgangspunktet omhandler det landsbyer mellem 200 og 1000 indbyggere, men både mindre og større landsbyer kan medtages, hvis det ønskes. Formålet med planlægningen er at skabe bedre forudsætninger for det gode hverdagsliv i landsbyerne ved at tage stilling til, hvilke landsbyer der skal vokse, hvilke der skal omstilles, og hvilke der skal tilpasses. I denne forbindelse blev der nedsat et Udvalget for levedygtige landsbyer som anbefaler at man vurderer landsbyernes levedygtighed ud fra 4 kategorier: Selvbærende område, udfordret område, stærkt udfordret område og rekonstruktionsområde. Billund Kommune har som led i arbejdet med strategisk planlægning for landsbyerne været i dialog med lokalsamfundene og har via en spørgeskemaundersøgelse kortlagt landsbyernes tilstand, udfordringerne og mulighederne med henblik på at sikre en differentieret og målrettet udvikling af de enkelte landsbyer. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt til de fem lokalbyer og de 13 små landsbyer. Spørgeskemaundersøgelsen lægger sig i forlængelse af den planlægning som allerede er foretaget for landdistrikter og landsbyer. Omdannelseslandsbyer Udpegning af omdannelseslandsbyer hænger naturligt sammen med de seneste krav i Planloven om, at kommuneplanen skal indeholde en strategisk planlægning for landsbyer. Formålet med udpegning af omdannelseslandsbyer er at skabe mulighed for vækst og udvikling af landsbyer, der ligger i områder med en negativ befolkningsudvikling og med uudnyttede bosætningspotentialer. Landsbyer defineres i denne sammenhæng som alle landsbyer med et indbyggertal over 200 samt lokalbyer. I Billund Kommune kan der ikke udpeges omdannelseslandsbyer, da der ikke forventes en væsentlig tilbagegang i befolkningstallet i kommuneplanperioden og indbyggertallet i landsbyerne er under 200. Områder der er i risiko for at blive oversvømmet eller udsat for erosion Siden 2018 har en planlovsændring betydet at der også skal ske forebyggende planlægning for områder der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion. Oversvømmelse kan ske fra havet, fra vandløb og fra nedbør. Planlægningen gælder for både land- og byområder og stiller krav til afværgeforanstaltninger når der planlægges for nye byområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændring i anvendelsen af arealer, m.v. Sådanne områder der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion skal udpeges i kommuneplanen. Ændringen i planloven medførte desuden, at kommunen har mulighed for at kræve, at bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede. Billund Kommune har valgt at tage udgangspunkt i oversvømmelseskortlægningen fra kommunens Klimatilpasningsplan Kortlægningen viser oversvømmelsestruede områder, som følge af ekstreme regnhændelser samt områder som er truet af stigende grundvand baseret på en klimafremskrivning efter det klimascenarie der blev anbefalet på den tid (A1B). Som led i denne kommuneplanrevision er det valgt at fokusere på oversvømmelse fra nedbør, da denne hændelse er det mest sandsynlige oversvømmelsesscenarie i Billund Kommune i kombination med stigende grundvandsstand. Klimamodeller viser, at nedbørsmængden i vinterhalvåret vil stige over de næste år. Som følge deraf vil grundvandsstanden stige. I Billund Kommune er der allerede i dag (2020) meget terrænnært grundvand og mange steder står grundvandet blot 0,5 meter under terræn. Udfordringerne med stigende grundvandsstand vil tiltage over tid. Stigende grundvand kan medføre en del udfordringer i forhold til eksisterende og fremtidig arealanvendelse. Vi ser allerede i dag, at kældre bliver oversvømmet og vandstanden i åerne vil stige i perioder og medføre oversvømmelser af de nærliggende arealer. Der kan desuden opstå udfordringer i forhold til at tørholde infrastrukturanlæg hvoraf lufthavnen må fremhæves.

4 Kommunen har igangsat en revision af klimatilpasningsplanen i 2020, som først vil være færdig efter kommuneplanens vedtagelse. I forbindelse med revisionen af klimatilpasningsplanen, vil kortlægningen ligeledes blive revideret for de oversvømmelsestruede områder. Oversvømmelseskortlægningen fra den nye klimatilpasningsplan vil erstatte den nuværende kortlægning. På baggrund af en GIS-kortlægning er de rammer der er udlagt til bolig og erhverv i byzone som jf klimatilpasningsplanen fra 2014 kan blive oversvømmet, udpeget. Det vurderes at være tilstrækkeligt til denne kommuneplan-revision, indtil vi får lavet en ny kortlægning og revision af klimatilpasningsplanen. Følgende tekst indsættes i de rammer der bliver berørt: Ved den fremtidige planlægning af området skal risiko for oversvømmelse vurderes nærmere, blandt andet ved undersøgelse af lokal hydrologi og jordbundsforhold. Deraf kan følge, om der kan opføres byggeri på de udsatte dele af arealet og i så fald ud fra hvilke krav, byggeriet kan opføres. Ved ombygning af eksisterende byggeri skal det vurderes, om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse og erosion. Forbud mod elvarme Retningslinjen udgår som følge af en ændring af planloven. Husdyrbrug Retningslinjen udgår af kommuneplanen (var tidligere i den fælles del), da bestemmelsen er indarbejdet i husdyrbekendtgørelsen. Restrummelighed for boliger og erhverv I Trekantdelen står det nævnt i redegørelsen til retningslinje 2.1 om arealer til byudvikling, at Trekantområdet har stor rummelighed til både boliger og erhverv, og at den samlede rummelighed til byudvikling derfor som udgangspunkt er fastholdt. Retningslinjerne for detailhandel bliver lokale og skal opdateres i forhold til den nye Planlov Sort skrift = gammel Planlov Rød skrift = gældende Planlov Bymidten Butiksstørrelser - PLANLOVEN Kategori Dagligvarer Udvalgsvarer m m 2 og 200 m 2 til personale m 2 Ingen størrelsesbegrænsning Lokalcentre samlet ramme m m 2 Lokalcentre den enkelte butik m m m m 2 Aflastningsområder* Enkeltstående butikker uden for afgrænsede områder m m 2 og 200 m 2 til personale m m m 2 Ingen størrelsesbegrænsning Ikke enkeltstående butik i tilknytning til andre butikker eller lokalcentre, så centret bliver større end m 2

5 * Aflastningsområder kan ikke udlægges til en enkelt dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker, jf. Planloven. Etablering af nye aflastningsområder er muligt. Potentiel Natur Kommunerne i Trekantområdet vedtog i forbindelse med Kommuneplan et Grønt Danmarkskort. Det er besluttet at temaet potentiel natur, der indgår Grønt Danmarkskort, skal medtages i kommuneplanrevisionen. Baggrunden er, at kommunerne i Trekantområdet i foråret 2018 gennemførte en proces med Lokalt Naturråd. Naturrådet blev nedsat med repræsentanter for erhvervs-, natur-, miljø-og fritidsinteresser. Som et resultat af processen med Lokalt Naturråd blev rådets anbefalinger fremlagt for Billund Kommunes Teknik og Miljøudvalget d. 23. oktober Udvalgets beslutning var at følge Naturrådets anbefalinger bl.a. i forhold til udpegning af potentiel natur. Naturrådet anbefalede at intensive landbrugsområder som udgangspunkt ikke udpeges til potentiel natur. Derudover anbefalede Naturrådet en øget information til lodsejere omkring kommuneplanens udpegninger af temaer i Grønt Danmarkskort. I forbindelse med arbejdet med revision af temaet om potentiel natur, har der været nedsat en teknisk arbejdsgruppe blandt Trekantsområdets kommuner. Her har man udarbejdet fælles retningslinjer for revision af udpegningen af potentiel natur, under hensyntagen til Naturrådets anbefalinger. Foruden Naturrådets anbefalinger bygger de fælles retningslinjer også på de nationale retningslinjer for udpegning af Grønt Danmarkskort, der er udmeldt fra Staten. Med udgangspunkt i de fælles retningslinjer er udpegningen til potentiel natur nu blevet revideret. Revisionen har betydet, at der er sket en reduktion af de udpegede arealer til potentiel natur med ca. 10 % (ca. 317 ha). Reduktionen skyldes primært, at en del intensivt dyrkede arealer er fjernet fra udpegningen. Ifølge både de statslige og de fælleskommunale retningslinjer udpeges potentiel natur, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder eller har en funktion som buffer i forhold til værdifuld natur, bilag IV arter og Natura 2000 områder. I disse områder kan der stadig være intensivt drevne arealer, der er udpeget til potentiel natur. Flertallet af disse områder er også udpeget til lavbundsarealer. Temaet Naturområder er rettet til i forhold til faktuelle ændringer i registreringen af beskyttet natur, fredskov samt nye afgrænsninger af Natura2000 områder. Revurdering af lavbundsområder i Billund Kommune I den nye kommuneplan vil lavbund og potentielle vådområder blive slået sammen til Lavbund2020. Redigeringen er gennemført som følgende: Redigeringen er foregået i ArcGIS, hvor der er taget udgangspunkt i det gamle lavbundslag fra kommuneplanen, jordartskort fra 2019, hvor tørvejord er tilvalgt, samt et lag hentet ind fra Scalgo-Live, et oversvømmelseskort med 100 mm vand. Laget i Scalgo svarer til en længere regnvejrsperiode, hvor der er kommet så meget regn, at grundvandsspejlet er fyldt op. I den nuværende Kommuneplanen er der udlagt ha med lavbund og Potentiel vådområder. De eksisterende kort er baseret på gamle kortudpegninger fra Ribe Amt. Lavbund2020 ud gør ha. Der er således sket en forøgelse på 898 ha, hvilket primært skyldes at alle tørvejorder nu er medtaget som lavbundsjorder. For at der i dag kan udlægges et areal til kvælstofvådområde, skal arealet være udlagt i kommuneplanen som lavbundareal.

6 Vi forventer, at de i regeringens udpegede ha lavbundsjorder, som skal udtages af landbrugsdrift, ligeledes skal være udpegede lavbundsjord i Kommuneplanen. Bevaringsværdige landskaber, Større sammenhængende landskaber, Kulturmiljø, Skovrejsning og skovrejsning uønsket I den nye kommuneplan er der sket revidering arealudpegningerne for Bevaringsværdige landskaber, Større sammenhængende landskaber, Kulturmiljø, Skovrejsning og skovrejsning uønsket Revideringen af de fem udpegningstemaer er sket med udgangspunkt i en landskabsanalyse foretaget ud fra landskabskaraktermetoden (LKM). Miljøstyrelsen anbefaler kommunerne at anvende landskabskaraktermetoden til at afveje og udpege de landskabelige bevaringsinteresser og værdier, som et vigtigt fundament i planlægningen i det åbne land. Planlægningen for landskabet sigter først og fremmest mod at bevare og forbedre de visuelt værdifulde landskaber. Eksisterende udpegning i gældende kommuneplan (ha) Udpegning til ny kommuneplan (ha) Bevaringsværdige landskaber Større sammenhængende landskaber Skovrejsning Skovrejsning uønsket Værdifulde kulturmiljøer Billund kommunes areal i alt = ha. Arealopgørelserne er taget direkte fra Landskabsanalysen. Produktionsvirksomheder Der er indarbejdet nye retningslinjer og redegørelser for områder forbeholdt produktionserhverv som led i revisionen af den fælles kommuneplan. Billund Kommune har udpeget to virksomheder der udlægges med en ramme forbeholdt produktionserhverv. Ramme nr. 1.E.6 og forbeholdes produktionserhverv og der udlægges en konsekvenszone omkring rammernes afgrænsning, da produktionserhvervene fylder rammerne helt ud. Risikovirksomheden IFF i Grindsted, rammeområde 1.E.6 IFF i Grindsted producerer ingredienser til fødevareindustrien. Virksomheden er igen omfattet af risikobekendtgørelsen og er p.t. ved at udarbejde en revideret sikkerhedsrapport. Miljøstyrelsen er miljømyndighed og har udarbejdet den gældende miljøgodkendelse. Der udlægges en planlægningszone på 500 meter omkring virksomheden. Indtil risikomyndighedernes udpegning af ny sikkerhedszone foreligger, er planlægningszonen sammenfaldende med den foreløbige sikkerhedszone. Rammer I nedenstående tabel ses en oversigt over væsentlige rammeændringer Rammer Nr. Planlagt anvendelse Areal hektar Eks. anvendelse Bemærkninger/særlige forhold/lokalitet

7 3.B.9 Boligområde, Violvej 1.E.6 Tårnvej, Grindsted Åben Land Erhverv, Sundolitt 3.O.3 Offentligt område, Stadion Allé Åben Land Forsyning, Stenderup- Krogager, Solenergianlæg Åbent Land Fritidsanlæg, Motorcrossbane ved Billund Boliger 3,45 Erhvervsområde, Tårnvej Erhvervsområde uden boliger 66,7 21,5 Erhvervsområde 0,5 Ubebygget, landzone Erhvervsområde (det gamle Grindstedværk) Erhvervsområde i landzone Bygningen der tidligere var busstation, rummer i dag kontor og beboelse. Busserne holder på forpladsen. Ændringen foretages for at bringe den faktiske anvendelse i overensstemmelse med rammen (som ikke bære være O). Solenergianlæg 3,1 Landbrugsjord Motorsport 5,2 i KP2017. Udvides til 7,3 ha Motorcrossbane Rammen nedlægges. Området er lavbund. Rammen forbeholdes til produktionsvirksomhed. Derudover udlægges en 500 m planlægningszone omkring rammen. Den foreløbige sikkerhedszone er sammenfaldende med planlægningszonen, da udarbejdelse af sikkerhedsrapport pågår. Rammen forbeholdes til produktionsvirksomhed Lokalplanen for solenergianlægget er ophævet og rammen udgik. Rammen slettes. Motocrossbanen ved Billund er blevet udvidet lidt mod syd (p-pladser), ned mod beskyttelseszoner for gravhøje. Der er givet zonetilladelse. Rammeområdet udvides i overensstemmelse hermed

KAPITEL 9 FORSLAG TIL ÆNDRING AF PLANLOV

KAPITEL 9 FORSLAG TIL ÆNDRING AF PLANLOV Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Plan Dato 8. februar 2017 Sagsnr. 15/15187 Notat om forventede planlovsændringer Nedenstående er uddrag gengivet fra Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet.

Læs mere

Kommuneplanlægning efter planloven

Kommuneplanlægning efter planloven Kommuneplanlægning efter planloven 12. September 2018 Pia Graabech Agenda Planloven Indsigelser Kommuneplanen Lovændringer Erhvervsstyrelsen 2 Planlovens formål 1, stk. 1: Loven skal sikre en sammenhængende

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Oversigt over ændringerne til Kommuneplan

Oversigt over ændringerne til Kommuneplan Oversigt over ændringerne til Kommuneplan 2017-29 I Planstrategi 2015 for Kommune blev det besluttet, at der skulle foretages en delvis revision af kommuneplanen. Det betyder, at den samlede kommuneplan

Læs mere

Retningslinjerevision 2019

Retningslinjerevision 2019 Retningslinjerevision 2019 MiljøVurdering af projekter Redegørelse MiljøVurdering af planer og programmer Fysisk Planlægning i Aalborg Kommune EU-Direktiver Statslig planlægning Fx De statslige udmeldinger

Læs mere

Fynsk Naturråd. 2. møde 15. marts 2018 Kriterier for udpegning mv.

Fynsk Naturråd. 2. møde 15. marts 2018 Kriterier for udpegning mv. Fynsk Naturråd 2. møde 15. marts 2018 Kriterier for udpegning mv. Dagsorden 15:00 Velkomst 15:15 Godkendelse af referat 15:30 Oplæg om fælleskommunalt forarbejde 16:15 Diskussion af kriterier for udpegning

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Grønt Danmarkskort og potentiel natur Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Skematisk oversigt ændringer i Forslag til Kommuneplan

Skematisk oversigt ændringer i Forslag til Kommuneplan Skematisk oversigt ændringer i Forslag til Kommuneplan 2017-29 Nedenstående oversigt er en oversigt over ændringer i Forslag til Kommuneplan 2017-29. Oversigten følger kommuneplanens inddeling i: Hovedstruktur

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15

Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15 04.01.C02 Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15 Copyright: Geodatastyrelsen, COWI, Varde Kommune RAMMEOMRÅDE 04.01.C02 Mål: 1: KOMMUNEPLAN 2017 4.000 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

KOMMUNEPLAN

KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Udgivet af Vejle Kommune 2010 Oplag:150 Udarbejdet af Teknisk Forvaltning Lay-out: Teknisk Forvaltning Forsidefotos: Welcon

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over Erhvervsministeriets og andre statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Dette notat indeholder en oversigt over Erhvervsministeriets og andre statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget. 24. januar 2018 / CLR Sag 2017-13237 Forslag til Holbæk Kommuneplan 2017. Notat med statens bemærkninger Holbæk Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 6. november 2017 til

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Planlægningen og landbruget. Det åbne land, biogas og landbrugsbygninger

Planlægningen og landbruget. Det åbne land, biogas og landbrugsbygninger Planlægningen og landbruget Det åbne land, biogas og landbrugsbygninger Det åbne land Kommunerne varetager mange interesser i det åbne land Lovgrundlaget er Lov om Planlægning, specifikt beskrevet i 11a

Læs mere

Rejseholdets temamøde

Rejseholdets temamøde Rejseholdets temamøde Planlovsændring: Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelse uden tilvejebringelse af en lokalplan. Baggrund for lovændring

Læs mere

Den moderniserede planlov. Fokus på vækst og forenkling

Den moderniserede planlov. Fokus på vækst og forenkling Den moderniserede planlov Fokus på vækst og forenkling Hvad går ændringerne ud på? 1. Ændring i planlovens formålsbestemmelser 2. Kort om ændringer i byzonen 3. Liberalisering af landzonereglerne 4. Øget

Læs mere

Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj juli 2018.

Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj juli 2018. 12. juli 2018 /renhan Sag 2018-6916 Forslag til Albertslund Kommuneplan 2018. Notat med statens bemærkninger Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj 2018

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan

Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 For erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv Tillægget er offentlig bekendtgjort den 12. juni 2019 KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg

Læs mere

Ramme nr. / redegørelse / hovedstruktur Ændring Henvisning til høringssvar Redegørelse Byer/Centerbyer. Der tilføjes et nyt afsnit:

Ramme nr. / redegørelse / hovedstruktur Ændring Henvisning til høringssvar Redegørelse Byer/Centerbyer. Der tilføjes et nyt afsnit: Ændringsnotat i forbindelse med endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-05 Nedenstående skema viser i oversigtsform hvorledes de foreslåede ændringer indarbejdes i det endelige kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG. Esbønderup. Dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej Tillæg nr. 08 til Kommuneplan

FORSLAG. Esbønderup. Dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej Tillæg nr. 08 til Kommuneplan FORSLAG Esbønderup Dagligvarebutik ved Gillelejevej og Vestvej Tillæg nr. 08 til Kommuneplan 2013-25 August 2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hovedstruktur...3 Retningslinjer...3 Rammebestemmelserne

Læs mere

Rishøjgård etape 2, Holbæk vest Ny kommuneplanramme 2.B26. Ca. 100 ha med plads til ca. 690 boliger

Rishøjgård etape 2, Holbæk vest Ny kommuneplanramme 2.B26. Ca. 100 ha med plads til ca. 690 boliger PLAN OG ÅBEN LAND Notat Dato: 18. september 2017 Sagsb.: emn Sagsnr.: Redegørelse for ændringer Nærværende notat indeholder en beskrivelse og redegørelse for de betydende ændringer der er foretaget i forbindelse

Læs mere

Hvad siger loven? - strategisk planlægning for landsbyer & omdannelseslandsbyer. Sara Aasted Paarup, 25. april 2019

Hvad siger loven? - strategisk planlægning for landsbyer & omdannelseslandsbyer. Sara Aasted Paarup, 25. april 2019 Hvad siger loven? - strategisk planlægning for landsbyer & omdannelseslandsbyer Sara Aasted Paarup, 25. april 2019 Udvalget for levedygtige landsbyer Udvalget er en del af den politiske aftale mellem regeringen,

Læs mere

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07 Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE 18.01.B07 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 21 til Kommuneplan

Læs mere

Dette notat opridser de emner som er ændret eller nye i Kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 2013.

Dette notat opridser de emner som er ændret eller nye i Kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 2013. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen 20. april 2018 2016-013350-96 Forslag til kommuneplan 2017 - baggrundsnotat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette notat opridser de emner som er ændret

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Kommuneplan Sammenfattende redegørelse

Kommuneplan Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 Sammenfattende redegørelse Thisted Kommune Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Miljøhensyn...4 Offentlig høring...5 Afledte konsekvenser...5 Alternativer...8 Overvågning...9

Læs mere

FORSLAG marts 2019 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12

FORSLAG marts 2019 KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 FORSLAG marts 2019 KOMMUNEPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 12 Hvad er en rammeændring? Kommuneplan 2013 2025 for Glostrup Kommune blev vedtaget den 11. februar 2015. Kommuneplanen fastlægger dels en hovedstruktur

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Notat over bemærkninger til Naturrådets anbefalinger til kommunens arbejde med Grønt Danmarkskort

Notat over bemærkninger til Naturrådets anbefalinger til kommunens arbejde med Grønt Danmarkskort Notatark Sagsnr. 01.02.15-P16-1-18 Sagsbehandler Lene Kofoed 8.11.2018 Notat over bemærkninger til Naturrådets anbefalinger til kommunens arbejde med Grønt Danmarkskort Notat over bemærkninger fra Naturråd

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Plan December 2017 1 Miljøvurdering af Kommuneplan 2017 Indhold 2 Indhold 1. Hvad er en sammenfattende redegørelse 3 2. Planlægningen 4 3. Integrering af miljøhensyn i planen 5 4. Høringens indflydelse

Læs mere

Fokuserede nationale interesser Og statens nye rolle

Fokuserede nationale interesser Og statens nye rolle Større råderum Fokuserede nationale interesser Og statens nye rolle Kontorchef Christina Berlin Hovmand Med moderniseringen af planloven har kommunerne fået øget råderum og nye muligheder i planlægningen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Skovbo Kommune

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Skovbo Kommune Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 1997-2008 for Skovbo Kommune Formål Formålet med kommuneplantillægget er at ændre afgrænsningen af kommuneplanens rammeområder 1F1 og 1B14, for at den planlagte bebyggelse

Læs mere

Revideret tillæg nr. 6 Birkevænget. til Solrød Kommuneplan Revideret forslag i høring:

Revideret tillæg nr. 6 Birkevænget. til Solrød Kommuneplan Revideret forslag i høring: Revideret tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej til Solrød Kommuneplan 2017 Revideret forslag i høring: 13.06.2019-08.08.2019 Tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej Tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Visionen Plan- og klimastrategi 2015

Visionen Plan- og klimastrategi 2015 Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.03-P15-1-15 Ref.: Joan Bak Korsholm Telefon: 99887681 E-mail: jbko@rebild.dk Dato: 02-07-2015 Kommissorium Projekt: Kommuneplan 2017 Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS)

Læs mere

Tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej

Tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej Tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej til Solrød Kommuneplan 2017 FORSLAG i høring: 13.12.2018-07.02.2019 Tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej Tillæg nr. 6 Birkevænget og Fredensbovej Baggrund og

Læs mere

Tillæg nr. 45. Forslag til. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til centerformål ved Nørregade 86, Hvide Sande

Tillæg nr. 45. Forslag til. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til centerformål ved Nørregade 86, Hvide Sande Forslag til til, for et område til centerformål ved Nørregade 86, Hvide Sande Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan

Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2017-2028 For erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv Forslaget er fremlagt fra den 20. december 2018 til den 14. februar 2019

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

NATUR- OG LANDSKABSTEMA KP17

NATUR- OG LANDSKABSTEMA KP17 NATUR- OG LANDSKABSTEMA KP17 STRATEGISK FOKUS OG LOVGIVNING FOKUS PÅ: Naturen og Landskabet som ressource Sammenhæng mellem by og land OBLIGATORISKE AFSNIT, SOM ER NYE I KP17: Grønt Danmarkskort OBLIGATORISKE

Læs mere

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Generelt Lovændringen har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til

Læs mere

Retningslinjerevision 2019 Klima

Retningslinjerevision 2019 Klima Retningslinjerevision 2019 Klima Indholdsfortegnelse Klima 3 Risiko for oversvømmelse og erosion 4 Sikring mod oversvømmelse og erosion 6 Afværgeforanstaltninger mod ekstremregn 8 Erosion og kystbeskyttelse

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

Særligt værdifulde landbrugsområder. Indledning. I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL).

Særligt værdifulde landbrugsområder. Indledning. I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). Særligt værdifulde landbrugsområder Indledning I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). Trekantområdets kommuner har i fællesskab udarbejdet kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan for Odsherred Kommune Center for Teknik og Miljø Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-29 for Odsherred Kommune Omhandlende boligområde, centerområde og lavbundsareal i Fårevejle Kirkeby BAGGRUND FOR TILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 50 Erhvervsområde ved Lumbyvej Næsby Næsbyhoved-Broby - Allesø Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 18

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 18 Tillæg nr. 18 Marts 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen skal tages op til vurdering i

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Forslag til Tillæg nr ( tidligere benævnt )

Forslag til Tillæg nr ( tidligere benævnt ) Forslag til Tillæg nr. 2017.04 ( tidligere benævnt 2013.24) Forord Svendborg Kommune har i kommuneplantillæggets høringsperiode frem til den 18. februar 2018 været i dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik

Læs mere

Miljørapport for Tillæg til Planstrategi Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen

Miljørapport for Tillæg til Planstrategi Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Byrådet Kopi til Direktionen i BLF og Direktørgruppen Fra Mette Kristoffersen Sagsnr./Dok.nr. 2017-028176 / 2017-028176-1 Oplandsbyer og

Læs mere

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amt Sagsnr. 04/2640 Teknik og Miljøområdet 19. april 2006 Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amtsråds økonomiudvalg har på møde den 5. april 2005 behandlet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25

Kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25 Kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25 Kommuneplantillæg nr. 12 for lokalcenter på Kornmarksvej medfører, at en del af rammeområde 213.1 erstattes af kommuneplanramme 213.1A Ændringer fra kommuneplanramme

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Baggrund Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

INDSIGELSER MOD FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29 OG FORSLAG TIL LOKAL- PLAN DAGLIGVAREBUTIK I MØRKØV

INDSIGELSER MOD FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29 OG FORSLAG TIL LOKAL- PLAN DAGLIGVAREBUTIK I MØRKØV Holbæk Kommune Vækst og bæredygtighed Plan og Åben Land Kanalstræde 2 4300 Holbæk Alene sendt pr. mail til: plan@holb.dk Sagsnr.: 58480 vbw@lundgrens.dk Tlf.: 3525 2922 2. maj 2017 INDSIGELSER MOD FORSLAG

Læs mere

Strategisk planlægning for landsbyer. Marts 2019 Sara Aasted Paarup og Lea Mikkelsen

Strategisk planlægning for landsbyer. Marts 2019 Sara Aasted Paarup og Lea Mikkelsen Strategisk planlægning for landsbyer Marts 2019 Sara Aasted Paarup og Lea Mikkelsen Udvalget for levedygtige landsbyer Udvalget er en del af den politiske aftale mellem regeringen, S og DF om Et Danmark

Læs mere

Kontornotits. Emne: Planloven 2017

Kontornotits. Emne: Planloven 2017 Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Plan Dato 29. maj 2017 Sagsnr. 17/9417 Løbenr. 105121/17 Sagsbehandler Jan Krarup Laursen Direkte telefon 79 79 13 23 E-mail laurs@kolding.dk Emne: Planloven

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej APRIL 2017 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Redegørelse for planens Forudsætninger. Kommuneplan Forslag

Redegørelse for planens Forudsætninger. Kommuneplan Forslag Redegørelse for planens Forudsætninger Kommuneplan 2017-29 Forslag August 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Om forudsætninger for Kommuneplan 17...2 Redegørelse for forudsætninger...4 Rækkefølge

Læs mere

FOR HENHOLDSVIS BILLUND OG VEJLE KOMMUNER

FOR HENHOLDSVIS BILLUND OG VEJLE KOMMUNER VVM-redegørelse - Starter fra MIKE 1-1 BILAG... 1.................. RAMMEOMRÅDE..... R I KOMMUNEPLAN... 2017-2029 FOR HENHOLDSVIS BILLUND OG VEJLE KOMMUNER Af Figur 41 fremgår rammeområder i Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 50 Erhvervsområde ved Lumbyvej Næsby Næsbyhoved-Broby - Allesø Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Tillæg 30. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 30. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 30 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Ændringer, der indarbejdes i den endelige Kommuneplan , som følge af Miljøministeriets bemærkninger

Ændringer, der indarbejdes i den endelige Kommuneplan , som følge af Miljøministeriets bemærkninger Side 1 Notat Bilag til ØK d. 17. juni 2009 Ændringer, der indarbejdes i den endelige Kommuneplan 2009 2021, som følge af Miljøministeriets bemærkninger Hovedstruktur Jordbrugsinteresser: Detailhandel:

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinjer og rammebestemmelser for Rammeområde HAMM.B4.03, HAMM.R1.01 og HAMM.C1.01 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 40 2 Tillæg nr. 40 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalcenter Kalundborgvej Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Lokalcenter Kalundborgvej - 15 Lokalcenter Kalundborgvej

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 41

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 41 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 41 Boliger i Åsum Ændring af kommuneplanområde 3 Åsum, Seden, Bullerup, Agedrup Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Boligområde i Overmarken, Tommerup

Kommuneplantillæg nr Boligområde i Overmarken, Tommerup Kommuneplantillæg nr. 25 - Boligområde i Overmarken, Tommerup Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere anvendelsen af

Læs mere

Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit

Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit PLAN OG ÅBEN LAND Notat Dato: 31. januar 2017 Sagsb.: Rasmus Rasmussen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72364361 E-mail: raras@holb.dk Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit Notatet beskriver,

Læs mere