Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap er handicap afskedigelse kommuner ej medhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap er handicap afskedigelse kommuner ej medhold"

Transkript

1 Udskriftsdato: 4. maj 2021 KEN nr 9843 af 23/10/2013 (Gældende) Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap er handicap afskedigelse kommuner ej medhold Ministerium: Social og Indenrigsministeriet Journalnummer:

2 Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold J. nr En lærer, der var ansat i fleksjob, blev afskediget i forbindelse med en organisationsændring på skoleområdet i den indklagedes kommune. I alt blev 11 lærere afskediget, heraf tre fleksjobbere. Klager led af varige mén efter en blodprop i hjernen, og havde blandt andet fået nedsat sin arbejdstid til 50 %. Hun havde desuden behov for at arbejde med små hold. På afskedigelsestidspunktet varetog klager opgaven med specialundervisning, som foregik én til én. Efter organisationsændringen skulle specialundervisningen foregå i de enkelte klasser. Da opgaven med specialundervisning én til én faldt væk, vurderede indklagede, at de ikke længere havde opgaver, som kunne tilgodese klagers skånebehov. Nævnet fandt, at afskedigelsen af klager ikke kunne begrundes med manglende fleksibilitet som følge af tilpasninger, som indklagede havde pligt til at foretage. Indklagede havde ikke dokumenteret, at en opfyldelse af klagers skånebehov ville være urimeligt byrdefuldt. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på kr. Nævnet lagde ved fastsættelsen af godtgørelsen vægt på, at klager blev genansat i kommunen efter ca. et år. Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at klager, der var ansat i fleksjob, blev opsagt fra sin stilling som lærer i den indklagede kommune. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling som lærer i den indklagede kommune. Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på kr. med procesrente fra den 16. november 2012, hvor klagen er modtaget iligebehandlingsnævnet. Sagsfremstilling Klager blev uddannet lærer i 1978, og hun blev ansat som lærer i X kommune den 1. april 1993 med tjenestested på H skole. I marts 2002 blev klager efter godt ét års sygemelding afskediget, men hun blev samtidig ansat som lærer i fleksjob pr. 1. august 2002 grundet følger efter en blodprop i hjernen. Klager har kronisk hovedpine og er lammet i venstre side af ansigtet og har nedsat kraft i venstre arm og ben (hemiparese). Fleksjobbet blev bevilliget med følgende skånehensyn: "Arbejdsforpligtelsen reduceres i tid til ca. 50 %, dvs. til ikke over 15 lektioner om ugen, idet nedenstående skånehensyn anslås til % der kan i begrænset omfang blive behov for at aftale en lavere arbejdsforpligtelse end ovenfor nævnt, uden ændring i beskæftigelsesgrad, løn eller pension 1

3 ved opgavefordeling på skolen tildeles [klager] så vidt muligt opgaver med ansvar for relativt små hold elever, eksempelvis specialundervisning og støttelærerfunktioner i nødvendigt omfang undgås de fysisk mest belastende opgaver undtagen hvor [klager] selv føler sig i stand til at påtage sig den type opgaver. Således undgås tildeling af klasselæreropgaver ved skemalægning tages i størst muligt omfang hensyn til hvilebehov, f.eks. ved indlæggelse af mellemtimer i aftalt omfang." Klager blev ved brev af 20. marts 2012 varslet afskediget. Som begrundelse var anført "faldende børnetal og på grund af Byrådets vedtagelse af strukturændringer indenfor skoleområdet". Klager blev afskediget ved brev af 20. april 2012 med samme begrundelse. Klager og to andre fleksjobansatte lærere blev afskediget som tre ud af i alt 11 lærere i kommunen. De to andre fleksjob ansatte lærere har også indgivet klager til Ligebehandlingsnævnet. Klagers fagforbund forhandlede den 12. april 2012 sagen med den indklagede kommune. Det fremgår af referatet herfra, at klagers forbund gjorde gældende, at der var afskediget for mange fleksjobansatte i forhold til ordinært ansatte, og at de afskedigede fleksjobansatte lærere kunne anse sig for krænket i henhold til forskelsbehandlingsloven. Indklagedes repræsentant gjorde opmærksom på, at valget var sket ud fra aftalte kriterier på den enkelte skole og uddybede begrundelsen for de enkelte medarbejdere. Kommunen var ikke enig i forbundets opfattelse. Forbundet tog forbehold for at gå videre med sagerne i henhold til forskelsbehandlingsloven. Parternes bemærkninger Klager gør gældende, at hendes handicap, der har ført til ansættelse i fleksjob, helt eller delvist var årsagen til, at hun blev afskediget. Konkret betød klagers skånehensyn, at hendes arbejdstid blev nedsat. Herudover blev der taget særlige hensyn ved opgavefordeling og skemalægning: Der blev indlagt mellemtimer mellem lektioner Der blev ikke tildelt undervisning i normalklasser, men kun i de ganske små specialklasser Hun var ikke klasselærer Hendes samarbejdsforpligtelse blev betydeligt reduceret Hun deltog ikke i fysisk krævende opgaver, for eksempel cykelture, hvor hun i stedet kørte i bil De fastsatte skånehensyn har afgørende betydning, at klager kan udføre sit daglige arbejde. Klager har et handicap, idet hun har en varig funktionsnedsættelse, der medfører et kompensationsbehov for, at hun kan fungere på lige fod med andre i en tilsvarende situation. Tilstanden er varig, idet klager ikke i de år, hun har været ansat i fleksjob, har vist nogen helbredsmæssige forandringer. Der er iværksat særlige foranstaltninger for klager i hendes arbejde i form af de ovennævnte skånehensyn. Efter EU-domstolens afgørelse i de forenede sager C-335/11 og C-337/11 (Ring og Werge) defineres et handicap som en begrænsning som følge af blandt andet fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdsli 2

4 vet på lige fod med andre arbejdstagere. Begrænsningen skal være langvarig. Også efter denne definition har klager et handicap. Klager blev udvalgt som en af dem, der skulle afskediges, ud fra en samlet vurdering af kriterierne Kvalifikationer Skolens behov - fag Kompetencer Uddannelse og videreuddannelse Engagement og ansvar i og for fællesskabet Klager bestrider ikke, at det var nødvendigt at foretage afskedigelser, eller at det er ledelsen, der foretager beslutningen om, hvem der bedst kan undværes. Klager gør derimod gældende, at hun helt eller delvist blev udvalgt som en af dem, der skulle afskediges, fordi hun har et handicap og er ansat i fleksjob. Indklagede afskedigede 11 lærere med udgangen af april Ud af disse 11 var tre ansat i fleksjob. Samlet set var der i kommunen ca. 500 lærere og børnehaveklasseledere, hvoraf der i marts 2012 var 12 ansat i fleksjob. De fleksjobansatte udgjorde altså godt 27 procent af de afskedigede. Det skal sammenholdes med, at den samlede gruppe af lærere og børnehaveklasseledere ansat i fleksjob i kommunen udgjorde to procent. Statistikken viser, at andelen af fleksjobansatte, der blev udvalgt til afskedigelse, er væsentlig højere end andelen af ordinært ansatte. Dette skal sammenholdes med, at de to af de andre afskedigede fleksjobansatte i deres daglige arbejde er blevet foreholdt, at de er vanskelige at indordne i den samlede planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Det er på denne baggrund klagers opfattelse, at der er påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap. Klager anfægter helt generelt, at kommunen kun har foretaget en vurdering i forhold til de lærere, der arbejdede på skoler, der blev berørt af omstruktureringerne. En folkeskolelærer er ansat med kommunen som ansættelsesområde. Klager har derfor en forventning om, at skønnet over, hvem der bedst kan undværes, omfatter alle overenskomstansatte lærere i kommunen, således at der ikke undtages grupper på forhånd. Indklagede har begrundet afskedigelsen af klager med, at de arbejdsopgaver hun varetog med undervisning én til én bortfaldt. Denne opgave er ikke nævnt i klagers skånehensyn. Årsagen til, at klager i skoleåret havde en opgave med en elev én til én skyldtes, at der det pågældende skoleår var en ret "tung" elev, som kun fik lavet noget ved den form for undervisning. Skolelederen havde sat klager til at varetage denne opgave. Året før havde klager varetaget undervisning i en 6. klasse med 24 elever i engelsk, historie og kristendomskundskab og endda med fine resultater i den nationale test i engelsk. 3

5 Klagers skånebehov indebærer, at hun på grund af sit handicap ikke skal have meget støjende eller belastende klasser. Indklagede har anført, at det var marginaler, der var udslagsgivende for, at klager blev udvalgt som en af dem, der skulle afskediges. Det forekommer klager, at det var hendes handicap, der var den udslagsgivende marginal. Der foreligger ikke holdepunkter, som viser, at det ikke var driftsmæssigt muligt at tilrettelægge arbejdet med opgaver, som klager kunne varetage på trods af hendes funktionsnedsættelse. Indklagede har ikke konkret begrundet, hvorfor klagers skånehensyn ikke kunne passes ind i den nye struktur. Indklagede har derfor handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, hvorfor klager har krav på en godtgørelse. Indklagede gør gældende, at klager ikke har været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Baggrunden for afskedigelsen af klager var en række strukturændringer inden for skoleområdet, som byrådet i den indklagede kommune havde vedtaget med virkning fra den 1. august Sammenholdt med, at der var et faldende børnetal for det kommende skoleår, betød det i forhold til indklagedes 23 skoler, at Tre skoler blev nedlagt (B skole, C skole og D skole) Fire skoler blev til filialskoler (E skole, F skole, G skole og H skole) Alle 7. klasses elever blev flyttet til overbygningsskolerne. Indklagede har i processen nøje fulgt de regelsæt og retningslinjer, der gælder ved afskedigelser på grund af arbejdsmangel og strukturændringer, som blev vedtaget af kommunens hovedmed-udvalg den 14. maj Ikke alle af kommunens 23 skoler blev berørt. Indklagede valgte i overensstemmelse med fast praksis, at det kun var lærere på de skoler, der blev berørt, der var i spil til forflyttelse/afskedigelse. I de tilfælde, hvor skolen var berørt, fulgte skoleledelsen de kriterier for omplacering og afskedigelse, som var vedtaget af de lokale MED-udvalg på skolerne. I samarbejde med skoleforvaltningen i kommunen afdækkede skolelederne på samtlige skoler behovet for nye lærere ud fra elevtal og udmeldte ressourcer. Afdækningen foregik som en samlet koordinering. Alle skoler meldte antallet af overtallige lærere og behovet for nye lærere ind til skoleforvaltningen. Derefter skete der først en frivillig forflyttelsesrunde, hvorefter skolelederne mødtes med skoleafdelingen og afdækkede mulighederne for at omplacere overtallige lærere til de skoler, der havde behov for nye lærere. Alle stillinger blev slået op internt på alle skoler. I det omfang medarbejderens faglige profil passede sammen med profilen for den ledige stilling, blev vedkommende flyttet til den nye skole. Såvel skolernes som medarbejdernes behov og ønsker blev tilgodeset i størst muligt omfang. 4

6 Indklagede afsatte i forbindelse med besparelserne en pulje på 1 mio. kr. til at understøtte medarbejdere, der blev afskediget på grund af besparelser. Afskedigede medarbejdere blev tilbudt samtaler og gruppeforløb med et konsulentfirma. Der blev bevilliget kurser, hvis det var nødvendigt for at medarbejderen kunne få et nyt job. Indklagedes omplaceringsaftale sikrede, at antallet af lærere, som det var nødvendigt at afskedige, blev begrænset. Ud af 14 varslede medarbejdere, blev 11 afskediget. To af de 11 fik efterfølgende nyt job i kommunen via genplaceringsaftalen, hvilket betød, at ni lærere blev afskediget. H skole, hvor klager arbejdede, valgte hvilke medarbejdere, de fandt bedst egnede til at varetage den fremtidige drift på skolen ud fra en række kriterier: Kvalifikationer Skolens behov - fag Kompetencer Uddannelse og videreuddannelse Engagement og ansvar i og for fællesskabet H skole har 102 elever fra 0. til 6. klasse. Det var nødvendigt at afskedige 1,5 medarbejdere. Derudover var opgaven med specialundervisning blevet omdefineret, hvilket også betød brug af færre ressourcer. Fremover skulle specialundervisningen ikke ske én til én, men i stedet for varetages i de enkelte klasser. Klager var ansat i fleksjob, og det fremgik af skånehensynene, at hun i så vidt muligt omfang kun skulle have ansvar for relativt små hold elever, eksempelvis specialundervisning og støttelærerfunktion. Derfor arbejdede hun på afskedigelsestidspunktet med specialundervisning én til én. Klager blev udvalgt som en af dem, der skulle afskediges, fordi de opgaver hun varetog, bortfaldt i forhold til undervisning én til én. Skolen vurderede, at klager derudover ikke fungerede godt i store klasser, hvor opgaverne blev lagt over, og derfor fandt skolen, at klager var en af dem, der bedst kunne undværes. Det kan ikke bebrejdes skolen, at denne imødekom klagers skånehensyn ved at tildele hende opgaven med specialundervisning. Selvom klager året før har undervist en klasse på 24 elever, så fremgår det af hendes skånehensyn, at hun skal tildeles opgaver med ansvar for relativt små hold elever, eksempelvis specialundervisning. Eftersom disse arbejdsopgaver bortfaldt med den nye struktur, hvor der ikke længere skal undervises i små hold, og hvor specialundervisningen skal varetages i de enkelte klasser, er det sagligt at afskedige klager. Klager var fagligt kompetent til at løse de opgaver, som hun varetog, og hun var en loyal og afholdt medarbejder. Klager var derfor ikke blevet afskediget, hvis der ikke havde været tale om arbejdsmangel eller omstrukturering. Ledelsen foretog et skøn, og det kan i en sådan situation være marginaler, der bliver udslagsgivende. Ved afskedigelser begrundet i budget/faldende børnetal, er det juridisk fuldt ud tilstrækkeligt at give den generelle begrundelse for afskedigelsen samt at henvise til de overordnede afskedigelseskriterier. Kommunen er ikke forpligtet til at give en konkret og individuel begrundelse. Klager har ikke tilkendegivet, at hun ønskede at få afskedigelsen uddybet. 5

7 H skole har truffet hensigtsmæssige foranstaltninger for at klager kunne arbejde som lærer på skolen. Der foreligger dog ikke en retlig forpligtelse for skoleledelsen til at ansætte medarbejdere i fleksjob, hvis det ikke er driftsmæssigt muligt, og der ikke foreligger opgaver, som medarbejderen kan varetage. De opgaver, som klager kunne varetage, faldt bort, og der var derfor ikke pligt for skolen til fortsat at have klager ansat i fleksjob. Indklagede bestrider, at den af klager fremhævede statistik giver anledning til at formode, at der er sket forskelsbehandling på grund af handicap. Det var kun lærere på de skoler, der blev berørt af omstruktureringerne, hvis ansættelsesforhold blev vurderet ud fra de vedtagne kriterier på de enkelte skoler. Klager og de to andre fleksjobansatte var alle ansat på nogle af de skoler, der blev hårdest ramt. Alle medarbejdere på disse skoler blev berørt - ikke kun de tre klagere. Alle overtallige lærere blev forsøgt omplaceret i forhold til de stillinger, som var opslået internt. Indklagede gjorde, hvad de kunne for at omplacere til de stillinger, der var, men kommunen kunne ikke opfinde nye stillinger. Da en deltidsstilling blev ledig, blev denne givet til en af de andre fleksjobansatte, da hun var den, der var bedst egnet til stillingen. Fleksjob er en støtteordning, hvor medarbejderen er ansat på et lavere antal timer, men oppebærer fuld løn. Arbejdsgiveren bliver kompenseret for de timer, medarbejderen ikke arbejder. Der er en række kriterier, der skal være opfyldt, for at en person kan ansættes i fleksjob: Vedkommende skal være under folkepensionsalderen Vedkommende må ikke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, herunder ansættelse i et aftalebaseret skånejob Vedkommende skal have en varig og en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen. Arbejdsevnen kan være nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Begrænsningen skal ses i forhold til ethvert erhverv. Ved arbejdsevne forstås evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige, konkret specificerede arbejdsopgaver, så der kan opnås en indtægt, der gør personen helt eller delvist selvforsørgende. Kravene til fleksjob ligger tæt op ad definitionen for handicap. Indklagede anerkender, at klager opfylder betingelserne for fleksjob, men bestrider, at klager har et handicap. Det forhold, at der ikke havde været helbredsmæssige forandringer i forhold til klagers erhvervsudførelse i de sidste par år op til afskedigelsen, er ikke ensbetydende med, at der ikke i fremtiden kunne ske forbedringer. Klagers tilstand er derfor ikke varig. Det forhold, at der implicit i fleksjobansættelsen ligger en form for skånehensyn, bevirker ikke, at der dermed er tale om et kompensationsbehov i handicapbegrebets forstand. Klager har pr. 1. august 2013 fået nyt arbejde i kommunen. Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion 6

8 Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelse om forskelsbehandling på grund af handicap efter forskelsbehandlingsloven. Det følger af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på en medarbejders handicap i forbindelse med afskedigelse. Det følger også af loven, at en arbejdsgiver har pligt til at træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til fortsat at udøve sin beskæftigelse hos arbejdsgiveren. Det gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Det følger af EU-domstolens afgørelse i sagerne C-335/2011 (Ring) og C-377/2011 (Skouboe Werge) af 11. april 2013, at begrebet "handicap" i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende direktiv skal fortolkes således, at det også omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af blandt andet fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er ikke afgørende for, om en persons helbredstilstand skal anses for omfattet af dette begreb. Nævnet lægger til grund, at klagers sygdom og deraf følgende funktionsbegrænsninger i form af kronisk hovedpine, delvis ansigtslammelse og nedsat kraft i venstre arm og ben kan karakteriseres som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at klager på grund af følgerne efter hjerneblødningen har en række funktionsbegrænsninger i forhold til udøvelsen af arbejdet som skolelærer, herunder blandt andet nedsat arbejdstid, at undgå fysisk og psykisk belastende opgaver, hvilebehov samt at have hold med få elever. Disse funktionsbegrænsninger må anses for at være af lang varighed. Der er ikke oplysninger om, at klager ikke længere skulle opfylde betingelserne for at være i fleksjob, ligesom indklagede heller ikke har bestridt, at dette skulle være tilfældet. Indklagede har oplyst, at valget faldt på klager som én af dem, der bedst kunne undværes, idet opgaven med specialundervisning ikke længere skulle foregå én til én, men derimod ude i de enkelte klasser. Nævnet finder, at der derved er påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at klager har været udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af sit handicap. Indklagede har således lagt vægt på, at klager var ansat i fleksjob med skånebehov, der ikke længere kunne tilgodeses, og fleksjobbet var tilkendt som følge af klagers handicap. Det påhviler herefter indklagede at godtgøre, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Nævnet finder, at indklagede ikke har løftet denne bevisbyrde. Det fremgår af betragtning 17 i beskæftigelsesdirektivet, at direktivet ikke kræver ansættelse, forfremmelse eller fortsat ansættelse af en person, der ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i forbindelse med den pågældende stilling. Dette gælder dog kun med forbehold af forpligtelsen til i rimeligt omfang at foretage tilpasninger af hensyn til personer med handicap. Nævnet finder ikke, at afskedigelsen kunne begrundes med manglende fleksibilitet som følge af tilpasninger, som indklagede havde pligt til at foretage. Også i en situation, hvor indklagede skal foretage drifts 7

9 mæssigt begrundede opsigelser, har indklagede en pligt til at tilgodese klagers skånehensyn, hvis det ikke er urimeligt byrdefuldt. Nævnet lægger til grund, at der ikke var noget at udsætte på klagers arbejde. Indklagede har oplyst, at valget faldt på klager, alene fordi indklagede vurderede, at klagers skånehensyn ikke længere kunne tilgodeses. Dette er imidlertid ikke nærmere dokumenteret fra indklagedes side, ligesom indklagede ikke har dokumenteret, at en opfyldelse af klagers skånehensyn skulle være urimeligt byrdefuldt. Klager får derfor medhold i klagen. Godtgørelse Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til kr. Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen, herunder at hun blev genansat efter en periode på ca. et år. Indklagede skal herefter betale kr. til klager med procesrente fra den 16. november 2012, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage. < > 8

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - ej medhold KEN nr 9854 af 28/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100310-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - ej handicap - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - ej handicap - ej medhold KEN nr 11221 af 21/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-6810-57850 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013

Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Forskellige regler før og efter 1. januar 2013 Notat om fleksjob Hvad er et fleksjob? Kommunen kan yde fleksjob til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Der er tale om en

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - uddannelse - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - uddannelse - ej medhold KEN nr 9486 af 23/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 19-18129 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - kommuner - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - kommuner - medhold KEN nr 9759 af 12/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-6810-14030 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn og handicap - afskedigelse efter orlov - er handicap - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn og handicap - afskedigelse efter orlov - er handicap - ej medhold KEN nr 10896 af 19/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-6810-27304 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - fagretlig - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kompetence - fagretlig - ej medhold KEN nr 9543 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100565-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - afskedigelse efter orlov - arbejdsvilkår - ej medhold - ligeløn - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - afskedigelse efter orlov - arbejdsvilkår - ej medhold - ligeløn - medhold AFG nr 10764 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500259-10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - ej medhold KEN nr 9120 af 18/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-6810-59389 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold KEN nr 9634 af 07/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-6810-06521 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - medhold KEN nr 9849 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-6810-18021 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - social oprindelse - ansættelse - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - social oprindelse - ansættelse - medhold KEN nr 10424 af 30/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500009-11 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold KEN nr 9861 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-6810-56656 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold KEN nr 9826 af 22/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100097-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold KEN nr 10191 af 10/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100273-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - arbejdsvilkår - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - arbejdsvilkår - ej medhold KEN nr 10250 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100600-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindel - køn - ansættelse - medhold - parts- og vidneforklaring

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindel - køn - ansættelse - medhold - parts- og vidneforklaring KEN nr 10131 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-6810-02947 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 25.06.2018 LOVINDGREBET I LÆRER KONFLIKTEN VAR IKKE I STRID MED ARBEJDSTIDSDIREKTIVET 25.6.2018 Højesteret har netop fastslået, at indgrebsloven ved lærerkonflikten

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - medhold KEN nr 10475 af 01/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500110-10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - sprog - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - sprog - ej medhold KEN nr 9108 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-6811-10239 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. oktober faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. oktober faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. oktober 2008 i faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark Sagen forhandledes den 7. oktober 2008. Den faglige voldgiftsret bestod af Gerda Christensen

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

SU - arbejdstager - dokumentation for udført arbejde - lav timeløn

SU - arbejdstager - dokumentation for udført arbejde - lav timeløn KEN nr 10423 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2019 Ministerium: Journalnummer: 13/029272 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen SU - arbejdstager - dokumentation

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Fleksjob. Begrænsningen må ikke bero på midlertidige forhold og sociale omstændigheder,

Fleksjob. Begrænsningen må ikke bero på midlertidige forhold og sociale omstændigheder, Nr. Lovens betingelser for tildeling af fleksjob Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Finansforbundet. som mandatar for. A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Finansforbundet. som mandatar for. A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2019.0024 Finansforbundet som mandatar for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for X Bank (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Handicappet fik i godtgørelse

Handicappet fik i godtgørelse Handicappet fik 500.000 i godtgørelse FORSKELSBEHANDLING. Det var ikke i orden, at en virksomhed opsagde en medarbejder et år efter hendes hjerneoperation uden at tilbyde hende at tilpasse jobbet. Østre

Læs mere

Grundlag for al handicapindsats

Grundlag for al handicapindsats Dagens temaer: Grundprincipper & centrale begreber for dansk indsats Lovgrundlag & oversigt over kompenserende muligheder Hjælpemidler Personlig assistance Isbryderordningen Fortrinsadgang Mentor Grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sagsbehandling - kommuner - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - sagsbehandling - kommuner - medhold KEN nr 9501 af 13/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2019 Ministerium: Journalnummer: 2500166-09 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Administrationsgrundlag for fastholdelse af seniorers kompetencer

Administrationsgrundlag for fastholdelse af seniorers kompetencer Administrationsgrundlag for fastholdelse af seniorers kompetencer For at skabe gode og attraktive arbejdspladser, hvilket også er til gavn for de borgere, vi servicerer er det vigtigt løbende at have fokus

Læs mere

Kendelse i. Faglig voldgiftssag FV F for A (procedør Maria Muniz Auken) mod

Kendelse i. Faglig voldgiftssag FV F for A (procedør Maria Muniz Auken) mod Kendelse i Faglig voldgiftssag FV 2018.0152 3F for A (procedør Maria Muniz Auken) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere for Danish Agro a.m.b.a. (advokat Christian H. M. Mikaelsen) 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer KEN nr 10313 af 10/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100199-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

2) Frivillig overførsel på overenskomstmæssige vilkår. Enkelte steder har tjenestemænd givet afkald på deres tjenestemandsstatus og er gået over til ansættelse i den private virksomhed, hvorefter aflønning

Læs mere

Principmeddelelse. J.nr

Principmeddelelse. J.nr Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 305 Offentligt Principmeddelelse J.nr. 19-9956 Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension arbejdsevne fleksjob meget begrænset arbejdsevne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 Sag 250/2011 (1. afdeling) Advokat A (selv) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Mette Østergård) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold KEN nr 10206 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: 7100481-12 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

D O M. afsagt den 20. februar 2018 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Poul Hansen og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag

D O M. afsagt den 20. februar 2018 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Poul Hansen og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag D O M afsagt den 20. februar 2018 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Poul Hansen og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0193 17 A (advokat Søren Kjær Jensen, København)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold KEN nr 10268 af 08/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-6810-07122 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 29.08.2017 HØJESTERET: KONKRET ER FASTHOLDELSESBONUS OMFATTET AF FUNKTIONÆR LOVEN 29.8.2017 Højesteret har for nylig fastslået, at en fastholdelsesbonus som altovervejende

Læs mere

Forskelsbehandlingsloven. Workshop TR tema kursus Svendborg MAJ2018

Forskelsbehandlingsloven. Workshop TR tema kursus Svendborg MAJ2018 Forskelsbehandlingsloven Workshop TR tema kursus Svendborg MAJ2018 Hvad er forskelsbehandling? 1 Ved forskelsbehandling forstås; enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling pga: race, hudfarve, religion

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om der har været tvingende årsager til opsigelse af en tillidsrepræsentant på grund af sygdom.

Uoverensstemmelsen angår, om der har været tvingende årsager til opsigelse af en tillidsrepræsentant på grund af sygdom. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2018.0087 Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for X Apotek (advokat Yvonne Frederiksen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0067) HK/Danmark for A mod Lolland Kommune Tvisten Sagen angår, om Lolland Kommunes afskedigelse af administrativ sagsbehandler A var urimelig. Påstande

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - udviklingsmuligheder

Ankestyrelsens principafgørelse om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - udviklingsmuligheder KEN nr 9705 af 30/06/2015 Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3720-41691 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse 33-15

Læs mere