Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sæt X. Sæt + - Sæt + -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sæt X. Sæt + - Sæt + -"

Transkript

1 Vejledning Udfyldt af medarbejder / team Bør undersøges Væsentlig Mindre betydende Ingen betydning Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Forslag til Rammelokalplan 276 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 Miljøindvirkning Kort beskrivelse af planens muligheder og af 0alternativet Bemærkninger Dato: Sagsbeh. : emh Fagtilsyn: jakkr Baggrund: Nærum erhvervsområde er i Fingerplan 2019 udpeget som særligt lokaliseringsområde. Det giver mulighed for opførelse af kontorbyggerier på over m 2, og dermed mulighed for at fastlægge nye udviklings og byggemuligheder i området. Der skal udarbejdes en rammelokalplan for området, som fastlægger principper og overordnede bestemmelser for området. Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende, men en juridisk bindende plan, som danner rammen for de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner for lokalplanpligtige projekter. Rammelokalplanen tager afsæt i Nærum visionsplan. Eksisterende planforhold: Lokalplanområdet udgøres af rammeområderne Næ.E1, Næ.E2, Næ.E3, Næ.E4, Næ.E5 og Næ.T1 i Kommuneplan Anvendelsen er fastlagt til erhverv og trafikterminal for Næ.T1. Bebyggelsesprocenten for rammeområderne Næ.E1, Næ. E3, Næ.E4 og Næ.E5 er fastlagt til 70 for den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten for rammeområde Næ.E2 er fastlagt til 40 for den enkelte ejendom. Inden for lokalplanområdet må byggeri maksimalt have en bebyggelseshøjde på 10 m. Inden for lokalplanområdet må der kun placeres erhvervsvirksomheder i miljøklasserne 1 til 5. Ny planlægning: Planforslagene muliggør en forøgelse af bebyggelsesprocenten på op til 100 for den enkelte ejendom i byggeri i op til fire etager med en maksimal bygningshøjde på 24 m i dele af lokalplanområdet. Formålet med planforslagene er at ændre anvendelsen til følsom anvendelse i form af kontor og serviceerhverv samt boliger. Der kan etableres erhverv inden for miljøklasse 1 og 2. Der lægges op til, at der kan etableres mindre boliger i et mindre omfang inden for rammeområde Næ.E2 og Næ.E5, i lokalplanens delområde 1 og 4. Boliger skal være understøttende for udvikling af et erhvervs og vidensmiljø. + = Gunstig virkning = Negativ virkning Sæt 0 Sæt + Sæt + Sæt X Befolkning Sundhed og velfærd + Rammelokalplanen vil ikke være byggeretsgivende, men skal fungere som en overordnet plan, der danner rammen for de byggeretsgivende lokalplaner, som efterfølgende skal udarbejdes for de konkrete byggeprojekter inden for lokalplanområdet. Fremtidige byggeretsgivende lokalplaner skal tage afsæt i lokalplanens principper. Det giver mulighed for, at der på sigt kan blive tilført ny bebyggelse i erhvervsområdet samt området ved Nærum Station, som kan understøtte, at den omkringliggende by og erhvervsområdet kan hænge bedre sammen. Der vil blive Initialer Mrk emh 1

2 etableret nye byrum, der har øget fokus på at skabe oplevelsen af et grønt erhvervsområde, der tilgodeser den mentale sundhed, som skaber øget livskvalitet. Rammelokalplanen giver desuden kun mulighed for, at ny erhvervsbebyggelse kun etableres inden for miljøklasse 1 og 2. Store dele af erhvervsområdet giver i dag mulighed for etablering af mere miljøbelastede virksomheder, som i mindre grad gavner sundheden for området som helhed. Svage grupper +/ Der er krav om at anlægge gode stiforbindelser gennem området og skabe sammenhænge på tværs af skel for at sikre, at man nemmere kan bevæge sig gennem området. Tilgængelighed + Der udlægges areal til etablering af en bylivsrygrad, som skal sikre forbindelse gennem området. Bylivsrygraden er en af rammelokalplanens overordnede strategiske hovedgreb, som vil understøtte skabelsen af et mere bylivsorienteret erhvervsområde. Bylivsrygraden vil også give mulighed for skabelse af nye offentlige byrum, som giver mulighed for, at man sikkert kan bevæge sig gennem området. I de konkrete byggeprojekter vil byggeri opføres i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til tilgængelighed. Sikkerhed og tryghed +/ Realisering af rammelokalplanen med efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner vurderes ikke at medføre risiko for øget utryghed eller kriminalitet. Natur Biologisk mangfoldighed 0 Der er ingen beskyttede naturtyper ( 3) i lokalplanomr. Umiddelbart nord for delområde 2 ligger der dog en 3beskyttet sø, som modtager overfladevand fra delområde 2. Ingen Natura 2000områder påvirkes ejheller Økologiske forbindelser (Grønt Danmarkskort) Fauna +/ Eksisterende større egetræer og løn bevares. Enkelte træer fjernes og der etableres trærækker, samt græsarealer m. vilde planter. Nogle levesteder forsvinder, mens der etableres nye potentielle levesteder for insekter m.v. Det vurderes ikke at bilag IVarter, som flagermus påvirkes negativt, da større træer bevares. Flora + Etablering af græsomr. med indslag af vilde planter er et plus. Indhold af biotoper +/ Nogle trægrupper forsvinder og der plantes nye træer samt græsomr. m. potentiale for vilde planter Fredning og beskyttelse 0 Lokalplanområdet er ikke omfattet af landskabsfredninger og indeholder ingen beskyttede naturtyper. Forurening Støj Delområde 1 og 4 ændres fra erhvervsområde til område med blandet bolig og erhverv, hvilket kan få betydning for eksisterende virksomheder i området. Desuden gælder der for visse brancher afstandskrav til etablering i forhold til boliger. Lys / skygge I forbindelse med udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner for lokalplanpligtige projekter kan kommunen stille krav om, at der skal udarbejdes skyggediagrammer for konkrete projekter. emh 2 emh 3 emh 4 Ste/ pebj 5 ste 6 ste 7 ste 8 ec 9 Alh/jt 10 emh 11 Denne rammelokalplan fastlægger principper for bebyggelsens placering og højder, som giver mulighed for, at der højest kan opføres byggeri i op til 24 meter for store dele af lokalplanområdet. Ud mod motorvejen i delområde 2, kan der opføres bebyggelse i op til 24 meter i 4 etager. Det vurderes at have en mindre effekt på lys og skyggeforhold. Luft Delområde 1 og 4 ændres fra erhvervsområde til alh 12

3 område med blandet bolig og erhverv, hvilket kan få betydning for eksisterende virksomheder i området. Jordbund I område 25 er der V2kortlagte grunde. De er alle forurenet med chlorerede opløsningsmidler i både poreluft og grundvand, samt enkelte steder med overfladenære forureninger med olieprodukter og tungmetaller. Se vedlagte kort. Grundvand En del af planområdet ligger i indvindingsopland til Nærum vandværk. Ved håndtering af regnvand jf. lokalplangrundlag s. 16, skal det undersøges hvorvidt / sikres at evt. LARløsninger ikke medfører risiko for drikkevandsressourcen. Overfladevand Ved afledning af vand fra området skal det afklare shvorvidt recipienter kan tåle yderligere belastning, såfremt denne øges ved forslagets gennemførelse. Spildevand En stor del af planområdet ligger i fælleskloakeret opland, jf. kommunens spildevandsplan. Dvs. spildevand og regnvand skal afledes til fælleskloak. Befæstelsesgrad og afledning af regnvand skal afklares. Mindre dele af planområdet er enten separatkloakeret eller udenfor kloakopland. Grunde udenfor kloakopland skal optages i spildevandsplanen i et tillæg, inden der kan afledes spildevand og tag og overfladevand til kloak eller recipient. Hvis det offentlige fælleskloaksystem er overbelastet kan det komme på tale at regnvandet skal håndteres lokalt eller omlægges til separatkloak. På de kortlagte forurenede grunde i området tillades der, som udgangspunkt, ikke LARløsninger med nedsivning uden yderligere jordbundsundersøgelser. Sjælsøledningen løber gennem en mindre del af planområdet, og det er vigtigt, at Novafos inddrages vedr. eventuel bebyggelse på denne del. Ressourcer Energiforbrug Planforslagene muliggør en forøgelse af bebyggelse inden for lokalplanområdet. Den ændrede anvendelse vil medføre et øget energiforbrug, men det vurderes ikke at give anledning til væsentlig miljøpåvirkning. Vandforbrug Den ændrede anvendelse vil medføre et øget forbrug af vand i lokalplanområdet, men det vurderes ikke at give anledning til væsentligt miljøpåvirkning. Forbrug, andre ressourcer Evt. nedrivning og opførelse af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet vil medføre øget ressourceforbrug i anlægsfasen. Affald, genanvendeligt Planforslagene muliggør en øget anvendelsesmulighed, der forventes at medføre ændrede affaldsmængder for området. Affald, ikke genanvendeligt Planforslagene muliggør en øget anvendelsesmulighed, der forventes at medføre ændrede affaldsmængder for området. Trafik Sikkerhed / tryghed Rammelokalplanen giver mulighed for ændret anvendelse, samt blanding af bolig og erhverv. Med fortætning og en forøgelse af bebyggelsesprocenten vil den ændrede anvendelse give anledning til øget trafik og derved ændret sikkerhed og tryghed. Det vil medføre ændret trafikadfærd med flere bløde trafikanter og et overordnet ændret trafikmønster som vil være spredt over hele dagen. Herunder også en ny afledt trafik som følge af ny trafikbetjening med leverancer, post, renovation og alm. varelevering. Trafikmønstre Rammelokalplanen giver mulighed for ændret anvendelse, samt blanding af bolig og erhverv. Med fortætning og en forøgelse af bebyggelsesprocenten vil den ændrede anvendelse give anledning til øget trafik og derved ændrede trafikmønstre. Det vil medføre ændret trafikadfærd med flere bløde trafikanter jt 13 PE RA PE RA THIL 16 emh 17 emh 18 emh 19 emh 20 emh 21 mbt 22 mbt 23

4 og et overordnet ændret trafikmønster som vil være spredt over hele dagen. Herunder også en ny afledt trafik som følge af ny trafikbetjening med leverancer, post, renovation og alm. varelevering. Trafikstøj og vibrationer Rammelokalplanen giver mulighed for ændret anvendelse, samt blanding af bolig og erhverv. Med fortætning og en forøgelse af bebyggelsesprocenten vil den ændrede anvendelse give anledning til øget trafikstøj og vibrationer. Det vil medføre ændret trafikadfærd med flere bløde trafikanter og et overordnet ændret trafikmønster som vil være spredt over hele dagen. Herunder også en ny afledt trafik som følge af ny trafikbetjening med leverancer, post, renovation og alm. varelevering. Forhold til ny følsom anvendelse skal afklares i forbindelse med lokalplanpligtiges projekter. By & Landskab Grønne områder + Landskab + Rammelokalplanen skal beskrive forslag til en ny overordnet bystruktur med placering af byrum, forbindelser og grønne arealer. Herunder er der særligt fokus på skabelsen af en bylivsrygrad, der vil forbedre og begrønne forbindelser, der vil være med til at øge områdets oplevelsesværdi til gavn for borgere og virksomheder i området. Adgang til grønne områder vil blive påvirket/ændret i negativ retning som følge af lokalplanen, fordi en del af det grønne område ved Nærum Station bebygges. Skabelsen af en Bylivsrygrad vil påvirke byens landskab i positiv retning. Græsarealer med højstammede træer langs Skodsborgvej vil virke i samme retning. Men i delområde 6 vest for motorvejen forringes den landskabelige værdi, når rigtig mange eksisterende træer fjernes for at bygge. Lokalplanen bør vise at der kompenseres med samme antal træer, som plantes på det resterende grønne område ved Nærum Station. Arkitektur + Rammelokalplanen vil fastsætte bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, der vil være med til at give området en markant og indbydende arkitektonisk profil, der bygger videre på de tagprofiler, der allerede præger Nærum. Der fastsættes krav om saddeltag. Kulturhistoriske værdier 0 Store dele af området har tidligere været ejet og præget af virksomheden Brüel og Kjær, der har været en identitetsskabende markør for området og byen. I dag fremstår området mere fragmenteret og lukket i form af hegn og skel, som markerer matrikelgrænserne. Området vurderes ikke at indeholde væsentlige kulturhistoriske værdier. Ny planlægning vurderes til at have en positiv værdi for at skabe et erhvervsområde, som fremstår mere levende, end det gør i dag. Interessenter Borgere +/ Udbygningen af erhvervsområdet kan give nye muligheder og tilbud i Nærum, der kan understøtte byens nuværende service, arbejdspladser og detailhandel. Det vurderes, at en større kritisk masse kan have en positiv effekt for byen som helhed. mbt 24 emh ec 25 ec 26 emh 27 emh 28 emh 29 Der kan også være borgere som vil have den holdning, at området vil fremstå for tæt og for højt. Rammelokalplanen tager afsæt i visionsplanen, som bygger på en bred inddragelsesproces. Det vurderes derfor, at mange borgere bakker om udviklingen af erhvervsområdet i Nærum.

5 Erhverv +/ Med lokalplanen fastholdes størstedelen af områdets anvendelse til erhvervsformål inden for miljøklasse 1 og 2. Med en fortætning og forøgelse af bebyggelsesprocenten vil områdets attraktivitetsværdi dermed styrke erhvervs og udviklingsmulighederne for eksisterende og nye virksomheder. Rammelokalplanen begrænser til gengæld muligheden for etablering af produktionserhverv. Flere virksomheder og grundejere har udtrykt sig positivt om at øge bygge og udviklingsmuligheder i området. Myndigheder 0 Byplan har vurderet, at Movia er berørt myndighed i forhold til støj og vibrationer fra Nærum banen i henhold til, at der lægges op til placering af følsom anvendelse i delområde 6 ved Nærumbanen. emh 30 emh 31 Movia har ikke fremsendt bemærkninger til screeningen, men de har fremsendt bemærkninger til lokalplanudkastet i forhold til en lavere parkeringsnorm i forhold til Kommuneplan 2017 samt bemærkninger til, at rammelokalplanen også afspejler de fælles mål om at sikre god sammenhæng i og til den kollektive transport og et styrket strategisk net, ligesom rammelokalplanen bør afspejle kommunens ønske om at afhjælpe en øget trængsel På vejene. Movia bemærker, at tilsendte forslag bør suppleres med konkrete prioriteringer, der både understøtter Kommuneplan 2017 og Mobilitetsplan 2020, for fortsat at udnytte og styrke den gode betjening, der er området omkring Nærum Erhvervsby. Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen er også blevet vurderet som berørt myndighed i forhold til vejstøj fra Helsingør Motorvejen, da lokalplanen placerer miljøfølsom anvendelse inden for lokalplanområdet. Byplan har ikke modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen eller Vejdirektoratet. Foreninger 0 Byplan vurderer, at ny planlægning for området med emh 32 øget bebyggelse mv. ikke vil resultere i, at foreningslivet i Nærum vil få dårligere vilkår. Konklusion: På baggrund af screeningen vurderes Forslag til Rammelokalplan 276 og Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på de i screeningen vurderede miljøforhold herunder biologisk mangfoldighed, fauna, flora, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt, samt kumulative, irreversible og grænseoverskridende effekter. I henhold til afsnit om forurening har kommunen vurderet, at støj og jordbund kan medføre en væsentlig indvirkning på de i screeningen vurderede miljøforhold. Kommunen vurderer at planforslagene ikke er omfattet af miljøvurdering. Dette begrundes med, at rammelokalplanen ikke er byggeretsgivende, men danner rammen for de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner for lokalplanpligtige projekter. Det betyder, at rammelokalplanen ikke kan danne grundlag for tilladelser byggeri, og dermed vurderer kommunen, at rammelokalplanen ikke skal miljøvurderes. I forbindelse med udarbejdelse af efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner vurderer kommunen, at der skal foretages miljøvurdering med hensyn til støj og jordbund. Rudersdal Kommune vurderer endvidere, at Forslag til Rammelokalplan 276 og Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 ikke medfører, at der skal gennemføres en miljøvurdering. Dette begrundes i miljøscreeningsafgørelsen med, at ingen af de to planforslag påvirker et udpeget internationalt beskyttelsesområde, jævnfør Miljøvurderingslovens 8 stk. 1, pkt. 2. Planforslagene fastlægger ikke rammer for projekter som er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og 2 jævnfør 8 stk. 1 nr. 1, planforslagene omfatter endvidere kun en område på lokalt plan jævnfør lovens 8 stk. 2 nr. 1. Planforslagene fastlægger ikke rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indvirkning og indflydelse på miljøet jævnfør Miljøvurderingslovens 8 stk. 2, nr. 2. Miljøvurdering? Nej Ja Dato Den x Udført af emh Formål

6 Screeningen (tjeklisten) bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lov 425 af og senere ændringer af denne), afsnit II. Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet for en uddybning af hvilke planer og programmer der er omfattet, se lovens 8, samt lovens bilag 1 og 2. Den udfyldte tjekliste bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes miljøvurdering indgår tjeklisten som argumentation herfor og skal følgelig forefindes som dokument i sagen. Afgørelsen af, om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret vurdering og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. Afgørelsen kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som bilag eller beskrevet med præcise henvisninger. Organisation Skemaet viser hvilke myndigheder og medarbejdere der har været involveret i processen. Planlæggende myndighed Ansvarlig medarbejder Fagtilsyn og kontrol Miljøvurderingsgruppen Område Team Medarbejder Byplan Byplan Plan Jakob Kringsholm Byplan Jube Babette Lo Bentley ToM NPM (Virksomheder, Jeanette Toftdal jord og affald) ToM NPM (Vand) Peter Rasmussen ToM NPM (Vand) Thilde Brorson Thomasen ToM NPM (Park og Natur) Elsebeth Clemmensen ToM Vej MajBritt Tinglev ToM Vej Christian Weile Lehm Maiken Krogdal Larsen Berørt myndighed, ekstern Movia Movia har ikke fremsendt bemærkninger til screening for miljøvurdering mht. støj og vibrationer fra Nærum banen, men har kommet med bemærkninger til lokalplanudkastet. Berørt myndighed, ekstern Vejdirektoratet Har ikke fremsendt bemærkninger. Berørt myndighed, ekstern Miljøstyrelsen Har ikke fremsendt bemærkninger.

7 Proces Vejledning Alle tjeklistens punkter skal vurderes og besvares ift. følgende spørgsmål: Er der tale om en indvirkning på miljøet indenfor det pågældende område? Både miljøvirkningen forårsaget af planens nye elementer og omgivelsernes miljøvirkning på de nye elementer skal vurderes. Hvad består denne indvirkning i? Hvilken grad af indvirkning er der tale om? Er den positiv, neutral eller negativ, sammenlignet med den situation, hvor planen / programmet ikke gennemføres? Hvordan forebygges, undgås, begrænses eller sikres, understøttes, forstærkes denne indvirkning? Når screeningen er foretaget vurderes det om planen / programmet har så væsentlig en miljøpåvirkning, at der bør foretages en egentlig og mere tilbundsgående miljøvurdering. I tjeklisten er angivet vejledende bemærkninger som kan hjælpe en til at udføre de bedste vurderinger af indvirkningerne på miljøet. 1 Påvirkes befolkningens (borgernes) sundhed og velfærd, helbredstilstand og velbefindende? 2 Påvirkes forholdene for handicappede (blinde og svagtseende, gangbesværede, hørehæmmede), ældre og børn? 3 Påvirkes tilgængeligheden (uhindret adgang for alle) i anlæg og bygning? 4 Påvirkes sikkerhed og trygheden for beboere og besøgende? 5 Påvirkes områdets biologiske mangfoldighed (indholdet af forskelligartet dyre og planteliv)? Er området spredningskorridor, kerneområde, sårbart naturområde, EFhabitatområde, geologisk interesse område, enkelt lokalitet af geologisk interesse? 6 Påvirkes områdets indhold af fauna (dyreliv)? Er der særlig fauna, som er beskyttet i.h.t. Lovgivning eller som bør beskyttes udfra andre hensyn? Påvirkes områdets indhold af flora (planter)? Er der særlig flora, som er beskyttet i.h.t. Lovgivning eller som bør beskyttes udfra andre hensyn? Påvirkes områdets indhold af biotoper (levesteder)? Påvirkes sammenhængen (spredningskorridorerne) mellem biotoperne? 9 Er der eksisterende fredninger eller andre lovfæstede beskyttelser, f.eks. strand, fortidsminde, sø og åbeskyttelseslinje, kirke og skovbyggelinie, beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens 3? Skal de pågældende myndigheder høres i sagen? 10 Påvirkes mængden af støj, f.eks. i form af støj fra maskiner, ventilationer, transport, eller støj fra legende børn? 11 Påvirkes lys og skyggeforholdet, f.eks. pga. skyggende bygninger/træer eller pga. belysning, trafiklys og refleksioner? 12 Påvirkes luftens indhold af støv, vanddamp, aerosoler, lugt m.m.? 13 Påvirkes jordbundsmiljøet? Findes der registrerede jordforureninger i området?

8 14 Påvirkes grundvandet, f.eks. i form af ændring i de grundvandsbeskyttende forhold (jordlag, afstand til vandforsyningsanlæg, vandboringer m.m.)? 15 Påvirkes forholdene for overfladevand, herunder afledning fra befæstede arealer og tagarealer til søer, grøfter og dræn? Påvirkes risiko for spild med forurenende stoffer på arealerne? 16 Påvirkes håndteringen af spildevand? 17 Påvirkes forbruget af energi (el, olie og benzin, gas, fjernvarme m.m.) 18 Påvirkes forbruget af drikkevand (og indirekte afledningen af vand) 19 Påvirkes forbruget af andre ressourcer, herunder f.eks. sten, grus, træ m.m. 20 Påvirkes mængden af genanvendeligt (glas, sten, metal, komposterbart og brændbart) affald 21 Påvirkes mængden af ikkegenanvendeligt (miljøbelastende) affald? 22 Påvirkes trafiksikkerheden for især de svage trafikanter (gående, cyklister og handicappede) 23 Påvirkes trafikkens valg af veje? Påvirkes trafikmængden og indenfor hvilke trafikarter? 24 Påvirkes mængden af trafikstøj og/eller vibrationer/støj fra trafikken? 25 Påvirkes de grønne områder (f.eks. parkområde, græsareal, skov, hegn, mark), herunder adgangen til disse områder? Er området et regionalt friluftsområde, et skovrejsningsområde / eks. eller planlagt skov, er skovrejsning uønsket?, 26 Påvirkes det billede, som kendetegner landskabet? Landskabeligt interesseområde, eksisterende sommerhus / kolonihaveområde, inden for kystnærhedszonen, værdifuldt landbrugsareal, landbrugsareal af sekundær betydning, townscape, bybilledet, arkitektur, fritliggende bebyggelser 27 Påvirkes opfattelsen af stedets arkitektur i form af bygningsarkitekturen eller bybilledet 28 Påvirkes miljøet omkring f.eks. kirker, fredede og bevaringsværdige bygninger, ældre bygninger, kulturhistoriske interesseområder, værdifulde kulturmiljøer, historiske vejstrækninger, fortidsminder og gærder. 29 Påvirkes borgerne generelt eller grupper heraf direkte? Er der gener forbundet med planen / programmet? Påvirkes borgerne dagligdag igennem længere tid? Skal borgerne høres i sagen? 30 Påvirkes forholdene for erhvervslivet? Skal erhvervslivet høres i sagen? 31 Påvirkes andre myndigheder af planen / programmet og skal de høres i sagen? 32 Påvirkes interesseforeninger af planen / programmet og skal de høres i sagen?

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 14/6514 Forslag til lp 218,

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Bør undersøges. Mindre betydende. Væsentlig.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Bør undersøges. Mindre betydende. Væsentlig. Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Dato: Sagsbeh. : Fagtilsyn: Kontrol: + = Gunstig virkning = Negativ virkning Befolkning Miljøindvirkning Ingen

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Lokalplan 243 for et område ved Ernst Bojesens Vej og Rønnebærvej Dato: 21.05.14 Sagsbeh. : msi Fagtilsyn:

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sæt + - Sæt + - Sæt X

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sæt + - Sæt + - Sæt X Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Forslag til lokalplan 248 Klintehøj Vænge Dato: 24.10.2017 Sagsbeh. :SAKL Fagtilsyn: Miljøindvirkning Ingen

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Væsentlig. Mindre. undersøges. Bør. betydende. Sæt.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Væsentlig. Mindre. undersøges. Bør. betydende. Sæt. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Dato: 24.02.2015 Sagsbeh. :Charlotte

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet?

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Dato: Sagsbeh. : Asje Fagtilsyn: Miljøindvirkning Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? - = Negativ virkning Befolkning 1

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? - = Negativ virkning Befolkning 1 Vejledning Udfyldt af medarbejder / team Bør undersøges Væsentlig Mindre betydende Ingen betydning Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 20183474

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet?

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Tillæg 49.2 til Lokalplan 49 for Trørød villakvarter Dato:19. 04. 2018 Sagsbeh. : CHK Fagtilsyn:Bodil Miljøindvirkning

Læs mere

Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Sæt + -

Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Sæt + - Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 ændret anvendelse og præcisering af

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Mindre betydende. Væsentlig. Sæt + - Sæt

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Mindre betydende. Væsentlig. Sæt + - Sæt Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Forslag til Natura 2000- handleplan

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Bør undersøges. Mindre betydende. Væsentlig.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Bør undersøges. Mindre betydende. Væsentlig. Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: acadre 13/26666 Dato:09.04.15 Sagsbeh. :msi Fagtilsyn: Kontrol: + = Gunstig virkning - = Negativ virkning Befolkning

Læs mere

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2)

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2) Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Bilag 1 Miljøvurdering Tillæg 1 til Rudersdal Spildevandsplan 2013-2016 Dato: 10-05-2016 Vurdering i forhold til lovens 3, afkryds i de relevante kasser med

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Sæt.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 13/17022 Lokalplan 240- for Nærumvænge

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Sæt.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 13/11322 Forslag til Lokalplan for ejendommen

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag:LP 253 for ejendommene Kong Valdemars Vej 13,15,17 og 19 samt Attemosevej 7 Dato:2. september 216 Sagsbeh. :ASJE

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sæt + - Sæt X

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sæt + - Sæt X Vejledning Udfyldt af medarbejder / team Bør undersøges Væsentlig Mindre betydende Ingen betydning Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Forslag

Læs mere

Væsentlig betydning. Bør undersøges. betydning. betydning Mindre

Væsentlig betydning. Bør undersøges. betydning. betydning Mindre Sag : Forslag til Kommuneplan 2013 Dato : 14. juni 2013 Sagsbeh. : odm Fagtilsyn : evp Kontrol : sip Bemærkninger Der gennemføres en delvis revision af Kommuneplan 2009: Under byudvikling revideres afsnittet

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sæt X. Sæt + - Sæt + -

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sæt X. Sæt + - Sæt + - Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 2018-6725 Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark samt tillæg 4 til Kommuneplan 2017 Dato:24.10.2018 Sagsbeh.

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet?

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Forslag til lokalplan 257 Dato: 15.11.2017 Sagsbeh.: Fagtilsyn: Miljøindvirkning Ingen betydning Mindre betydende

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Lokalplan 228 Henriksholm Dato: 14. maj 2012 Sagsbeh.: Kaj Sørensen Fagtilsyn: Kontrol: + = Gunstig virkning

Læs mere

Screening af miljøvurdering af Helhedsplan for Bagsværd Bymidte

Screening af miljøvurdering af Helhedsplan for Bagsværd Bymidte Screening af miljøvurdering af Helhedsplan for Bagsværd Bymidte Udarbejdet af: Rikke Jægersdorf 8.12.2017, revideret den 2.1.2018 Kort beskrivelse af planens indhold og planens område Helhedsplan for Bagsværd

Læs mere

x Planen omhandler Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuners indsats for grundvandsbeskyttelse og er omfattet af LBK nr. 939 af 3. juli 2013, 3, stk 1.

x Planen omhandler Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuners indsats for grundvandsbeskyttelse og er omfattet af LBK nr. 939 af 3. juli 2013, 3, stk 1. Beskrivelse af Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner En indsatsplan skal sikre en beskyttelse af grundvandet i et afgrænset område, hvor grundvandet vurderes at være

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Sæt.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Sæt. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Lokalplan 252 samt tillæg 10 til Kommuneplan

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan for sommerhusområdet ved Avlegård

Miljøscreening af forslag til lokalplan for sommerhusområdet ved Avlegård Miljøscreening af forslag til lokalplan 555.09 for sommerhusområdet ved Avlegård Januar 2019 Side 1 af 12 Generel orientering Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune i samarbejde med Avlegårds

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 16 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 18. oktober 2017 S c r e e n i n g f o r m i l j ø v u r d e r i n g S i d e 2 I N D H O L D S F

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 18. januar 2017 S c r e e n i n g f o r m i l j ø v u r d e r i n g S i d e 2 I N D H O L D S F O

Læs mere

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer.

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer. SCREENING FOR MILJØVURDERING Ophævelse af lokalplan nr. 3.6 Baggrund og formål Det eksisterende erhvervsareal i Ravnkilde er ved at være solgt. Der er dog et markareal vest og nord for det eksisterende

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 629 Planens indhold Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark,

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2010 2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Udarbejdet den 27. oktober 2014 Screening for miljøvurdering Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det skal fremgå af tillægget, at der er foretaget en screening og hvad konklusionen er af denne.

Det skal fremgå af tillægget, at der er foretaget en screening og hvad konklusionen er af denne. Tillæg til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021 Screening i henhold til miljøvurderingsloven af Tillæg nr. 13 Porten til Ikast Hjertet 1. Baggrund Screeningen er gennemført for at undersøge

Læs mere

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer By og Landskab, Plan Dato: 31. oktober 2013 Sagsnr.: Dok.id.: Sagsbeh.: aso / moho Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en

Læs mere

Beskrivelse af rev. Ikke relevant. indvirkning. indvirkning Neutral. Negativ

Beskrivelse af rev. Ikke relevant. indvirkning. indvirkning Neutral. Negativ Udarbejdet af mn661 19.12.2016 Plan nr.: lokalplan nr. 5 Tekst: Ophævelse af del af lokalplan nr. 5 Skema status Dato Udfyldt/rev. af Beskrivelse af rev. Bygherre A Team Plan B 19.12.2016 Mn661 Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Lokalplanforslag nr. 657 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 448

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til lokalplanforslag nr. 627 Side 1 af 7 Planens indhold Lokalplanen giver erstatter lokalplan 2.27 2E1 Udvidelse

Læs mere

Miljøscreening af lokalplan for boliger på Lærervej 3 i Ramløse og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Miljøscreening af lokalplan for boliger på Lærervej 3 i Ramløse og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Miljøscreening af lokalplan 521.03 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013-25 Side 1 af 13 Generel orientering Denne miljøscreening er udarbejdet af Gribskov Kommune.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 5 Bilag: LO-04.04 edoc nr.: Udgave nr.: 2 Dato: 10.02.09 Status:Endelig Ansv: dolil BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn Dato oktober 2018 Deltagere ved screeningsmøde Inge Hansen Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej Dato 19. marts 2014 Deltagere ved screeningsmøde

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) NOTAT Miljøscreening for kommuneplantillæg 2017.11 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LÆSEVEJLEDNING Lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Udkast til screening efter miljøvurderingsloven

Udkast til screening efter miljøvurderingsloven Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 396 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan for Allegade Nord Dato oktober 2014

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Lokalplan for Allegade Nord Dato oktober 2014 Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 04.76 for Allegade Nord Dato oktober 2014 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen Krog og Mette Skafte Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan for et ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen, Skovlunde.

Miljøscreening af forslag til Lokalplan for et ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen, Skovlunde. Miljøscreening af forslag til Lokalplan 038-1 for et ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen, Skovlunde. Sammenfatning Forslag til Lokalplan nr. 038-1 giver mulighed for, at opføre en bygning på et friareal

Læs mere

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA 30. november 2016 Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige

Læs mere

Titel: Miljøscreening af Spildevandsplan 2018 Ansvarlig: Rasmus Kierudsen. Intern høringsfrist: Dato: Sags.nr.

Titel: Miljøscreening af Spildevandsplan 2018 Ansvarlig: Rasmus Kierudsen. Intern høringsfrist: Dato: Sags.nr. Miljøvurderings-screeningskema af Spildevandsplan 2018 efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Titel: Miljøscreening af

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

1 - Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for p

1 - Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for p 1 - Tillæg til spildevandsplan - ændret tidsplan for p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 - SMV tillæg til spildevandsplan ændret tidsplan NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat. Rammeplan for indsatsplanlægning. Indsatsplan for Løkken Vandværk

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat. Rammeplan for indsatsplanlægning. Indsatsplan for Løkken Vandværk Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Rammeplan for indsatsplanlægning og Indsatsplan for Løkken Vandværk Kontor/team: Vand og Jord Sagsbehandler: BPJ, JCRR Sags.nr.: 09.08.24-P16-1-14

Læs mere

potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg SCREENING (FORUNDERSØGELSE) FOR MILJØVURDERING AF kommuneplantillæg nr. 11 for Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune Tlf. 6333 7000 Fa. 6333 7001 kommune@nyborg.dk

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Miljøscreening af. Forslag til. Rammelokalplan for Assens Midtby og nære omgivelser

Miljøscreening af. Forslag til. Rammelokalplan for Assens Midtby og nære omgivelser Miljøscreening af Forslag til Rammelokalplan 1.2-10 for Assens Midtby og nære omgivelser April 2018 Oversigtskort Oversigtskort. Rammelokalplanens område er vist med rød streg. 2 Bilag - Miljøscreening

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 06.32 for en tæt-lav bebyggelse på Tårnvænget Dato december 2017 Deltagere ved screeningsmøde Mette Skafte

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplanforslag 2.79

Forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplanforslag 2.79 Screening miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 28 og lokalplanforslag 2.79 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 1533 af 10. december 2015 med senere ændringer),

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 Dato 19.10.11 Deltagere ved screeningsmøde INHA, MESV, JKRO, PILW Læservejledning:

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 3. marts 2016 Screening for miljøvurdering Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 12 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 3. marts 2016 S c r e e n i n g f o r m i l j ø v u r d e r i n g S i d e 2 I N D H O L D S F O R

Læs mere

Miljøvurderingsgruppen Sags.nr.: 17/3318 Matrikler:

Miljøvurderingsgruppen Sags.nr.: 17/3318 Matrikler: Miljøvurderings-screeningskema af Projektforslag Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Egernleddet efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015) Titel: Miljøscreening

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til lokalplan 338 for parkering og sundhedshus i Brøndby strand Parkerne.

Miljøvurdering af Forslag til lokalplan 338 for parkering og sundhedshus i Brøndby strand Parkerne. Screening af foslag til Lokalplan 338Miljøscreening vedr.: Lokalplan 338 Sag: Parkering og sundhedshus i Brøndby Strand Parkerne Sagsbehandler: Marie W.N. Miljøvurdering af Forslag til lokalplan 338 for

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt: Lokalplan 07.36 og Kommuneplantillæg nr. 12 Dato:December 2012 Deltagere ved screeningsmøde:jørgen krog og Mette Vestergaard

Læs mere

Screening af Vandforsyningsplan

Screening af Vandforsyningsplan Screening af Vandforsyningsplan 2019-2028 I henhold til Miljøvurderingsloven 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 76 for en udvidelse af Dragør Badehotel med tilhørende kommuneplantillæg

Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 76 for en udvidelse af Dragør Badehotel med tilhørende kommuneplantillæg Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 76 for en udvidelse af Dragør Badehotel med tilhørende kommuneplantillæg Dragør Kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan for

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Sammenfatning Forslag til Lokalplan 168 giver mulighed for at etablere et nyt bystræde der skal skabe et sammenhængende forløb der

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Screening for miljøvurdering af lokalplan 08.15

Screening for miljøvurdering af lokalplan 08.15 06-11-2017 Screening for af lokalplan 08.15 Sagsnr. 01.02.05-P16-119-17 Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.15 for Aldi i Hundested Dato november

Læs mere

SMV Screening Forslag til Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune. Kommuneplantillæg nr til Kommuneplan

SMV Screening Forslag til Klimatilpasningsplan for Tønder Kommune. Kommuneplantillæg nr til Kommuneplan SMV Screening Forslag til TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø December 2013 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING 4 OBLIGATORISK MILJØVURRING? 6 SCREENINGSSKEMA 6 KONKLUSION 9 2 FORMALIA HVAD ER EN SMV SCREENING? En

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 1. juli 2014 til 26. august SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 1. juli 2014 til 26. august SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-14 Forslag til offentlig debat i perioden 1. juli 2014 til 26. august 2014. SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN. MÅNED 201 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil BILAG 9 - SCREENING FOR MILJØVURDERING Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Screening for miljøvurdering af:

Screening for miljøvurdering af: Screening for miljøvurdering af: Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2010 2020 Udarbejdet den 20. april 2015 S c r e e n i n g f o r m i l j ø v u r d e r i n g S i d e 2 I N D H O L D S F O R

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til tillæg til lokalplan nr. 253 Go-kartbane i Hedeland Planens indhold Lokalplantillæg giver mulighed for at delområde

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 28. februar 2018 Sagsb.: Else Marie Nørgaard Sagsnr.: Dir.tlf.: 72 36 48 38 E-mail: emn@holb.dk Screening for miljøvurdering Ændring af forslag til kommuneplan I henhold til Lov

Læs mere

NOTAT. Miljøscreening af ny spildevandsplan for Høje-Taastrup Kommune. Kort beskrivelse af planen

NOTAT. Miljøscreening af ny spildevandsplan for Høje-Taastrup Kommune. Kort beskrivelse af planen NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 03-02-2015 Miljøscreening af ny spildevandsplan 2017-2021 for Høje-Taastrup Kommune Kort beskrivelse af planen Denne nye digitale spildevandsplan er en overordnet

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøvurderingsgruppen Sags.nr.: 17/14348 Matrikler: 22 bd 22cm Baggrund, formål og indhold: Fjernvarmeforsyning af nye boliger

Miljøvurderingsgruppen Sags.nr.: 17/14348 Matrikler: 22 bd 22cm Baggrund, formål og indhold: Fjernvarmeforsyning af nye boliger Miljøvurderings-screeningskema af projektforslag Fjernvarmeforsyning af Stråmosekær 1-6, samt små fleksible boliger på Hjorteleddet 39, efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere