dispensation fra Lokalplan 121, til, at Asfaltsti 2 (den vestlige del) etableres som en grussti på 2 m plus 0,5 m rabat på hver side,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dispensation fra Lokalplan 121, til, at Asfaltsti 2 (den vestlige del) etableres som en grussti på 2 m plus 0,5 m rabat på hver side,"

Transkript

1 Til Dispensation fra Lokalplan 121 og landzonetilladelse til etablering af stier i grønt område i Sydlejren ved Jonstrup I har på vegne af Freja Ejendomme A/S søgt om tilladelse til at etablere et stinet i det grønne område i Sydlejren på matr. nr. 6eø, 6fn, 6fy og 6t Bringe By, Værløse. Etablering af stierne kræver dispensation fra Lokalplan 121, Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse og landzonetilladelse. Furesø Kommune giver, i forbindelse med etablering asfalt- og grusstier i byzone på matr. nr. 6eø, 6fn, 6fy og 6t Bringe By, Værløse, hermed: Dispensation fra Lokalplan 121, til, at Asfaltsti 2 (den østlige del) og Asfaltsti 3 etableres som delte asfaltstier til cyklende og gående i en bredde på 3 m plus 0,5 m rabat på hver side, dispensation fra Lokalplan 121, til, at Asfaltsti 2 (den vestlige del) etableres som en grussti på 2 m plus 0,5 m rabat på hver side, Dato: Sags nr.: 18/11254 Dok.nr.: 38406/20 Furesø Kommune Center for By og Miljø Natur- og Miljøafdelingen Plan- og Bygafdelingen Tlf.: Telefon åbningstider: Mandag-fredag kl Torsdag kl Skriv til os via Digital Post fra borger.dk og virk.dk dispensation fra Lokalplan 121, til, at Asfaltsti 2 (den østlige del) og Asfaltsti 3 etableres med pullertbelysning i en højde af 1 m og med en indbyrdes afstand på m, dispensation fra Lokalplan 121, og til, at der i forbindelse med etablering af Asfaltsti 2 foretages en terrænregulering på mere end + 0,5 m på enkelte steder af stiens forløb, og dispensation fra Lokalplan 121, og til, at der i forbindelse med etablering af Asfaltsti 2 og Asfaltsti 3 etableres skråninger med hældningen 1:2, som ansøgt. Furesø Kommune giver samtidig landzonetilladelse til etablering af asfalt- og grusstier i landzone på matr. nr. 6fy og 6t Bringe By, Værløse.

2 Dispensationen fra lokalplanen meddeles efter planlovens 1 19, og landzonetilladelsen meddeles efter planlovens 35, stk. 1. Dispensationen og tilladelsen meddeles på følgende vilkår: At stierne etableres med en placering (linjeføring) og en udformning som ansøgt i ansøgningsmateriale, Notat 30-10, revision 3, dateret , dog med følgende ændringer: - Den vestlige del af Asfaltsti 2, dvs. på strækningen vest for Asfaltsti 3 til stien slutter mod vest, skal etableres som en 2 m bred grussti i stedet for en 3 m bred asfaltsti. - Nordstien på matr. nr. 6fz Bringe By, Værløse etableres uden markering på eksisterende asfalt og uden pullertbelysning. - Den sydlige del af Asfaltsti 1, dvs. ved tilslutning til den planlagte stibro over Jonstrup Å, må ikke etableres på det 3-beskyttede moseareal langs åen. Se kortbilag 1 til sidst i afgørelsen med stiernes placering (linjeføring). Kortbilag 1 svarer til oversigtsplan i ansøgningen (Notat 30-10, revision 3, dateret ). Øvrige tilladelser og dispensationer Furesø Kommune har dags dato truffet afgørelse om, at det ansøgte stiprojekt i det grønne område i Sydlejren, ikke er VVM-pligtigt (sags nr. 19/8230). Som en del af stinettet etableres en cykel- og gangbro over Jonstrup Å. Kommunen har med afgørelser af dags dato meddelt landzonetilladelse (sags nr. 19/2408), dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 (sags nr. 20/4215) og tilladelse efter vandløbsloven (sags nr. 19/2161) til broen. Baggrund I har den 28. januar 2019 på vegne af Freja Ejendomme A/S fremsendt ansøgning om etablering af stier i eget tracé i Sydlejren (Notat 30-10, revision 0, dateret ). Furesø Kommune har modtaget revideret ansøgningsmateriale, seneste den 22. august 2019 (Notat 30-10, revision 3, dateret ). Det ansøgte stinet består af to grusstier og tre asfaltstier, der ønskes etableret i det grønne rekreative område mellem de nye boligenklaver i Sydlejren og Jonstrup Å. Se kort 1 næste side. 1 LBK nr. 287 af 16. april 2018 af lov om planlægning med senere ændringer Side 2 af 17

3 Kort 1: Stinet med grus- og asfaltstier i det grønne område i Sydlejren Stinettet skal binde den nuværende bydel i Jonstrup sammen med de nye boligområder i Sydlejren, resten af Flyvestationen, Laanshøj og Kirke Værløse samt med naboområderne i Ballerup Kommune. Stinettet skal bidrage til at fremme grøn mobilitet ved at sikre gode og mere direkte forbindelser til offentlig transport primært til Måløv Station i Ballerup Kommune. Stinettet skal også være med til at give bedre adgang for borgere i Furesø Kommune og Ballerup Kommune til de rekreative områder dels på Flyvestationen og dels Møllemosen i Ballerup Kommune. Grusstierne Grussti 1 er ansøgt etableret på matr. nr. 6t Bringe By, Værløse i landzone. Mod øst tilsluttes stien Perimetervejen og har herefter et forløb langs nordskellet til bebyggelsen Bringehusene, indtil den forbindes med Asfaltsti 1. Grussti 2 er ansøgt etableret på matr. nr. 6t Bringe By, Værløse i landzone som et nordsydgående trace. Stien ligger vest for Bringehusene og skal forbinde Grussti 1 med eksisterende stier langs Jonstrup Å. Grusstierne ønskes etableret med en bredde på 2 m plus 0,5 m rabat på hver side. Stierne opbygges af rene grusmaterialer. Se figur 1 på næste side. Side 3 af 17

4 Figur 1: Snit der viser grusstier Asfaltstierne Asfaltsti 1 er ansøgt etableret på matr. nr. 6t Bringe By, Værløse i landzone. Stitraceet ligger på grænsen til Lokalplan 121 og Lokalplan Stien etableres i forlængelse af en eksisterende sti og skal bl.a. fungere som trafikforbindelse til Måløv Station i Ballerup Kommune. Stien leder derfor frem til Jonstrup Å, hvor der etableres en ny cykel- og gangbro over åen. Ballerup Kommune anlægger en fortsættelse af stisystemet, så det kobles op det eksisterende sti- og vejnet i Ballerup Kommune. Asfaltsti 2 er ansøgt etableret på matr. nr. 6fn, 6fy og 6t Bringe By, Værløse og ligger delvist i byzone inden for Lokalplan 121 og delvist i landzone. Stien udgår fra boligenklaven Skovhusene i vest og fører mod øst frem til Asfaltsti 1. Asfaltsti 3 er ansøgt etableret på matr. nr. 6eø og 6t Bringe By, Værløse og ligger primært i byzone inden for Lokalplan 121. Dog ligger den sydligste del af stien, hvor den tilsluttes Asfaltsti 2, i landzone. Stien udgår fra boligenklaven Længehusene/Hangarhusene. Lokalplan 121 angiver en principiel placering af maksimalt 2 m brede naturstier, hvor Asfaltsti 2 og 3 er ansøgt etableret. Fravigelsen fra lokalplanen begrundes bl.a. med, at Lokalplan 121 viser stinettet, som det var påtænkt i Siden da er der sket meget i forhold til planlægning af udbygningen af Flyvestationen. Det ansøgte projekt med befæstede stier vurderes at være den bedste måde at realisere visioner og ønsker samt at imødegå den fremtidige udvikling af arealet, grøn mobilitet mv. Asfaltstierne er ansøgt etableret som delte stier til cyklende og gående med en bredde på 3 m plus 0,5 m rabat på hver side. Stierne opbygges med 24 cm bundsikring, 10 cm stabilgrus, 4 cm GAB og 2 cm asfalt PA. Se figur 2 på næste side. Side 4 af 17

5 Figur 2: Snit der viser asfaltstier Af hensyn til trafiksikkerheden opstilles 1 m høje lyspullerter med en afstand på m langs den ene side af asfaltstierne. Pullerterne vil blive udført med LED lys, der koncentreres ned mod stiforløbet, så spildlys ud i åbne land minimeres. Der opstilles ikke lyspullerter langs grusstierne. De ansøgte asfalt- og grusstier er langt de fleste steder hævet 0-0,3 m i forhold til terræn. Enkelte steder vil der være lokale terrænreguleringer på mere end +/ 0,5 m. Det skyldes hensynet til et fornuftigt stiforløb, som overholder vejreglerne om gradienter. I videst muligt omfang følger stierne eksisterende terræn, for at undgå store terrænreguleringer. F.eks. er den østlige del af Grussti 1, hvor denne tilsluttes Perimetervejen, ansøgt anlagt med en terrænregulering på mere end 0,5 m for at opnå en fornuftig tilslutning til vejen. Også Asfaltsti 1, hvor denne tilsluttes Grussti 1, er ansøgt anlagt med en terrænregulering på mere end + 0,5 m. Stien krydser her en eksisterende jordvold og terrænreguleringen skyldes hensynet til vejregler om gradienter. Både asfalt- og grusstier er ansøgt anlagt med skråningsanlæg, der har en hældning 1:2. I har anført, at en hældning på 1:2 mindsker udbredelse af indgreb i terræn i modsætning til en hældning på f.eks. 1:4, der vil fordoble den horisontale udbredelse af skråningerne. I har også anført, at der ikke vil forekomme større skråningsanlæg, da stierne i videst muligt omfang følger eksisterende terræn. Nordstien I det ansøgte projekt indgå også en sti benævnt Nordstien. Stien er ansøgt etableret på matr. nr. 6fz Bringe By, Værløse i byzone og inden for Lokalplan 121. Stien ønskes anlagt på det eksisterende asfalterede rulleareal nord for Perimetervejen mellem Flyvestationens store åbne slette og hangarene, og mellem Side 5 af 17

6 Hangar 2 og bygning 305. Stien er en 5 m bred sti, der opdeles til cyklende og gående ved markering på eksisterende asfaltbelægning med opstribning i thermoplast. Også her ønskes lave lyspullerter langs stiforløbets ene side. Se kort 2 nedenfor. Kort 2: Nordstien Plangrundlag, område m.m. Stinettet etableres delvist i byzone inden for Lokalplan 121, Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse og delvist i landzone. Lokalplan 121 Matr. nr. 6eø, 6fn, del af 6fy og del af 6t Bringe By, Værløse er omfattet af Lokalplan 121, og stierne forudsætter dispensation fra følgende bestemmelser i planen: De med grøn farve på Kort 4 viste strækninger udlægges som naturstier for fodgængere. Med en principiel udformning som angivet på Tegning 2. Den generelle bredde af disse stier må maksimalt være 2 m Udendørs belysning i lokalplanområdet må kun ske i overensstemmelse med principperne angivet på Tegning 5. Belysning skal orienteres væk fra det åbne land og må ikke genere de omgivne bolig- og erhvervsbebyggelser. Side 6 af 17

7 10.13 Terrænregulering på mere end +/- ½ meter må ikke finde sted. Terrænregulering må ikke resultere i skråningsanlæg der er stejlere end 1: Byrådet kan tillade, at der i forbindelse med byggemodning, anlæg af støjafskærmning og veje sker større terrænregulering og etableres stejlere skråningsanlæg. Stinet i landzone Del af matr. nr. 6fy og del af 6t Bringe By, Værløse ligger i landzone inden for kommuneplanens 2 rammeområde 16F5, der udlægger områdets anvendelse til rekreative formål: naturområde. Videre muliggør rammebestemmelsen, at Under hensyn til det bevaringsværdige landskab og særlige naturværdier kan dele af området være offentligt tilgængelige med landskabsstier. Asfaltstiernes placering er derudover fastlagt på retningslinjekort 5.5 i kommuneplanen. Stierne i landzone ligger desuden inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landskab og større sammenhængende landskab. Desuden ligger stierne inden for det værdifulde kulturmiljø, som udgøres af den tidligere Flyvestation Værløse. Derudover er området udpeget som økologisk forbindelse for bl.a. stor vandsalamander, spidssnudet frø og snog. Et større, beskyttet overdrev og et lille moseområde, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 3, ligger syd for det træbevoksede område mellem boligbebyggelserne Hangarhusene og Mageløse. Derudover er der registreret et beskyttet moseområde langs Jonstrup Å, der i sig selv er beskyttet vandløb. Det nærmeste Natura 2000-område, nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov ligger ca. 1 km øst for området, hvor stinettet ønskes etableret. Høring Ansøgningen om dispensation fra Lokalplan 121 og landzonetilladelsen har været sendt i naboorientering i perioden fra den 29. august 2019 til den 12. september Furesø Kommune har modtaget 5 høringssvar til sagen. Dertil har kommunen i forbindelse med en anden sag om etablering af aktivitetslandskab mellem Hangar 2 og 3 modtaget bemærkninger, der handler om Nordstien. Høringssvarene har været sendt i partshøring hos NIRAS og hos Vej og Park i Furesø Kommune, som er vejmyndighed og skal godkende udlæg til private 2 Furesø Kommuneplan LBK nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer Side 7 af 17

8 fællesstier efter vejloven. Nedenfor refereres et uddrag af høringssvarene og kommunens bemærkninger hertil. Grusstier I høringssvarene anføres, at de to grusstier ikke er nødvendige bl.a. fordi eksisterende trampesti kan anvendes, og fordi trampestier naturligt vil udvikles, hvis der er behov for stier. Der ønskes græsningsfold med klaplåger og fri fladefærdsel. Det anbefales også, at der mellem Grussti 1 og bebyggelsen syd for stien etableres jordvold og beplantning for at minimere indbliksgener til bebyggelsen. Af hensyn til indbliksgener anbefales også, at Grussti 2 tilsluttes til eksisterende stinet så sydligt som muligt. Vej og Park vurderer, at en trampesti i stedet for den planlagte Grussti 1 ikke vil være tilstrækkelig for den ønskede udvikling og benyttelse af området. Af hensyn til tilgængelighed, grøn mobilitet og sammenhæng anbefales en sti med fast belægning for dermed at sikre, at også gangbesværede, kørestolsbrugere m.v. kan benytte stien og det rekreative område. Af samme årsag anbefales, at også Grussti 2 etableres som en grussti med fast belægning. Dermed opnås sammenhæng i området og med naboområderne i Ballerup Kommune. Det bemærkes, at der er planlagt en græsningsfold med klaplåger og fri fladefærdsel umiddelbart vest for Grussti 2. Kommunen bemærker, at Grussti 1 ligger ca m fra haverne, der vender ud mod Bringevej. Da stien etableres i kote ca , og facader samt haver ud mod stien ligger i kote ca , vil stien komme til at ligge højere. Mellem bebyggelse/haver og stien er allerede i dag en eksisterende vej og en eksisterende trampesti. Kommunen finder, at de eventuelle indbliksgener, som en ny sti måtte medføre, ikke er så væsentlige, at der er grundlag for at stille vilkår om jordvold og beplantning. I forhold til den sydlige tilslutning af Grussti 2 til eksisterende stinet ved Jonstrup Å bemærker kommunen, at tilslutningspunktet ikke kan flyttes længere mod syd, da stien i så fald skal anlægges inden for et 3-beskyttet moseområde. Asfaltstier I høringssvarene anføres, at asfaltstierne er for brede, og at en bredde på 2 m er tilstrækkelig. Der er også ønske om, at asfaltstierne udlægges med overflader, der bedst tilpasser sig miljøet. Der forslås brun-asfalterede overflader med frilagte (nedtromlede) tilslag. Af hensyn til færdselssikkerhed, fremkommelighed og snerydning kan Vej og Park generelt ikke anbefale asfaltstier på 2 m. På stier, der er 3 m brede, er der Side 8 af 17

9 kun lige plads til, at to cyklister kan passere hinanden. For stier, der er tiltænkt en mere fremtrædende rolle i forhold til grøn mobilitet og cyklisme, sammenhæng og tilgængelighed, vurderes en bredde på 2 m ikke at være tilstrækkelig. Vej og Park vurderer, at Asfaltsti 1 er central for tilgængelighed, grøn mobilitet mv. og derfor bør anlægges som en 3 m bred asfaltsti. Også Asfaltsti 3 vurderes at være en naturlig forbindelseskorridor fra syd, op til de mange rekreative aktiviteter i kultur- og fritidsaksen, og bør derfor anlægges som en 3 m bred asfaltsti. Asfaltsti 2 vurderes at være mindre vigtig for tilgængelighed og den grønne mobilitet, idet der vest for det kommende boligområde i relativ nærhed er et veludbygget og sneryddet stinetværk med gode forbindelsesmuligheder sydpå til Ballerup Kommune. Vej og Park finder ikke, at nedtromlede tilslag i en bitumenoverflade er hensigtsmæssig til en cykelsti. I bedste fald giver det en meget ru overflade, der er dårlig at køre på både på cykel og med mindre hjul. I værste fald giver det en overflade med mange løse sten. Tilslutning til cykel- og gangbro over Jonstrup Å I høringssvarene foreslås det, at Asfaltsti 1 tilsluttes den eksisterende bro. Vej og Park bemærker hertil, at hvis den eksisterende bro benyttes, vil det medføre et meget skarpt sving på næsten 90. Den eksisterende bro vurderes desuden at være for smal og i dårlig forfatning. Endelig er stien på Ballerup Kommunes side af Jonstrup Å ikke befæstet i dag. Der er tale om en trampesti på privat grund. Stien er i et smalt spor, der grænser op til en stejl skråning omkring rensningsanlægget. Stier i landzone I høringssvarene anføres, at asfaltstierne ikke bør etableres i landzone, men i stedet holdes inden for det lokalplanlagte område (byzone). Det anføres, at en placering i landzone vil være med til at fortrænge naturen. Kommunen bemærker hertil, at placeringen af stiforløbet ofte er bestemt af lokale stedlige forhold. Kommunen finder ikke, at en tilladelse til et begrænset stiforløb i landzone fortrænger naturen. En tilladelse til stierne er derimod med til at understøtte den rekreative anvendelse af området, i forhold til grøn mobilitet og cyklisme, sammenhæng og tilgængelighed. Nordstien I høringssvarene anføres, at rullearealerne i kulturaksen reelt er udlagt som `shared space, hvilket fraviges ved etablering af en sti på 5 m til cyklende og gående. Det anføres, at det ikke er nødvendigt at markere/udlægge et særligt område Side 9 af 17

10 til gang- og cykelsti på rullearealerne. Det bemærkes også, at det er vigtigt, at den asfalt, der påtænkes benyttet til anlæggelse af Nordstien, ikke blot giver en god køreflade for cyklister, men derudover har en bæreevne, der er beregnet til, at større motorkøretøjer kan køre på den. I forhold til belysning langs Nordstien, dvs. langs Flyvestationens åbne slette, anføres, at det uhensigtsmæssig, primært fordi det vil medføre lysforurening og påvirke områdets landskabelige værdier negativt. Belysning på asfaltstier I forhold til belysning langs Asfaltsti 1 og 2 anføres bl.a. i høringssvarene, at der bør vælges en belysning, der giver mulighed for natsænkning/slukning, og at belysningen bør begrænses mest muligt for at mindske lysforurening. Der er også ønske om en Smart City -løsning. Det anføres også, at der ikke bør gives tilladelse til blinkende løbelys. Endelig anføres, at den ansøgte pullertbelysning ikke er i overensstemmelse med den stibelysning (en diskret stibelysning i belægning), som har været præsenteret og drøftet på borgermøde, og som har vundet generel accept. Kommunen er enig i, at belysning i det åbne land skal begrænses mest muligt, af hensyn til den landskabelige påvirkning. Belysningen langs de asfalterede stier udformes som pullert-belysning, der vil blive rettet mod stien. Pullertbelysningen vil blive udført med LED, med mindst mulig lysforurening udenfor stien. Vej og Park bemærker, at belysning i belægning har en vejledende effekt med hensyn til stiens forløb, men set ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt og tryghedsmæssigt synspunkt har det ikke nogen effekt. Af hensyn til grøn mobilitet m.v. og trafiksikkerheden på stierne anbefales det, at der etableres pullertbelysning. Vej og Park finder, at belysningen bør være tændt om natten af hensyn til den grønne mobilitet, men der kan evt. etableres natsænkning og det kan også være hensigtsmæssigt at indarbejde Smart City elementer i projektet. Besigtigelse På baggrund af hørringssvar er området ved Jonstrup Å i forbindelse med sagsforløbet besigtiget af en konsulent for Furesø Kommune med henblik på at vurdere, om området er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. På baggrund af konsulentens vurdering blev mosen ved Jonstrup Å registreret som 3- beskyttet, i sammenhæng med en eksisterende beskyttet mose øst for. Politisk behandling af arealudlægget til stierne Arealudlægget til stierne har været til politisk behandling i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, som den 5. marts 2020 godkendte vejudlægget efter vejloven. De ovennævnte høringssvar indgik i beslutningsgrundlaget, og som en konsekvens af de indkomne høringssvar besluttede udvalget at godkende et ud- Side 10 af 17

11 læg til stiprojektet, hvor Asfaltsti 2, på strækningen vest for Asfaltsti 3 anlægges som en 2 m bred grussti i stedet for en 3 m bred asfaltsti. Udvalget besluttede også, at Nordstien, der er ansøgt etableret inden for Lokalplan 121 som en sti til cyklende og gående på eksisterende befæstede arealer og med pullertbelysning, skal etableres uden markering på eksisterende asfalt og uden pullertbelysning. Forhold til international naturbeskyttelse Som anført ovenfor ligger det nærmeste Natura 2000-område 4 nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov ca. 1 km øst for projektområdet. Natura 2000-området omfatter her Jonstrup Vang, der i 2018 er indlemmet i habitatområdet, hvis udpegningsgrundlag blandt andet er forskellige skovtyper og dyrearter som Stor vandsalamander. På grund af afstanden til Natura 2000-området er det Furesø Kommunes vurdering, at en tilladelse til det ansøgte stinet ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i internationale naturbeskyttelsesområder. I EF-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, hvis levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen af dyrene omfatter både ynglesteder og rastesteder. I EF-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, som ikke må ødelægges. Alle livsstadier af plantearterne er omfattet af beskyttelsen. Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre beskyttede områder. En række flagermusarter: brun-, dværg-, trold- og sydflagermus er observeret i og tæt på projektområdet. Alle flagermusarter er oplistede på habitatbekendtgørelsen bilag IV, og deres yngle- og opholdssteder må dermed ikke ødelægges eller forstyrres. Grussti 1 vil forløbe gennem en ca. 20 årig opvækst af især tjørn og eg. På grund af opvækstens unge alder vurderes træerne ikke at være egnede som yngle- og opholdssteder for flagermus. Skulle der være behov for at fælde træer vil disse dog blive undersøgt nærmere, og skulle der være et muligt flagermustræ vil dette blive bevaret, og stien ført uden om. 4 BEK nr af 26. november 2016 om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Side 11 af 17

12 Der er registreret grøn frø, stor og lille vandsalamander ved et mosehul øst for, hvor Asfaltsti 1 og 2 mødes. Arterne grøn frø og stor vandsalamander er oplistet på habitatbekendtgørelsens bilag IV, og er derudover fredet arter ligesom lille vandsalamander. En stor del af det rekreative område med mosehullet vil blive indhegnet og afgræsset for at hindre, at området springer i skov men i stedet får en mere overdrevsagtig karakter til gavn for padder og krybdyr. Kommunen vurderer, at hverken selve stinettet eller den trafik, dette medfører, vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rastesteder for de beskyttede arter. Det er muligt, at der i forbindelse med et andet projekt vil blive udlagt et område for erstatningsnatur i tilknytning til det beskyttede overdrev, der ligger syd for det træbevoksede område mellem boligbebyggelserne Længehusene/Hangarhusene og Mageløse. Asfaltsti 1 vil i givet fald forløbe tæt forbi, men uden at berøre dette. Begrundelse for afgørelsen Ifølge lokalplanens skal der principielt etableres naturstier for fodgængere på maksimalt 2 m, hvor Asfaltsti 2 og Asfaltsti 3 er ansøgt etableret. Da både Asfaltsti 2 (den østlige del) og Asfaltsti 3 er delte asfaltstier til cyklende og gående på 3 m, kræver de Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanens Udvalgets beslutning den 5. marts 2020 om godkendelse af arealudlægget til stierne efter vejloven medfører, at den vestlige del af Asfaltsti 2 skal udlægges som en grussti på 2 m. Dette kræver også kommunens dispensation fra lokalplanens For den del af Asfaltsti 2, der ligger inden for lokalplanområdet, foretages enkelte steder terrænregulering på mere end + 0,5 m. Det er ikke i overensstemmelse med lokalplanens 10.13, og kræver byrådets tilladelse, jf Ifølge ansøgningen etableres Asfaltsti 1 og Asfaltsti 2 med skråninger, der har en hældning på 1:2. Det er ikke i overensstemmelse med lokalplanens De dele af Asfaltsti 1 og Asfaltsti 2, der ligger inden for lokalplanområdet, kræver derfor byrådets tilladelse, jf Ifølge lokalplanens må udendørs belysning i lokalplanområdet kun ske i overensstemmelse med principperne angivet på Tegning 5. Tegning 5 viser, at de delte stier skal være med belysning i belægningen. Gangstier kan ifølge Tegning 5 være med pullertbelysning. Da både Asfaltsti 2 og Asfaltsti 3 inden for lokalplanområdet er delte asfaltstier til cyklende og gående med pullertbelysning, kræver de kommunens dispensation fra lokalplanens Side 12 af 17

13 Dispensation for lokalplanen er givet, da det ansøgte ikke vurderes at påvirke omgivelserne og naboerne væsentligt. Landzonetilladelsen er givet, da det ansøgte ikke vurderes at stride mod de bestemmelser og hensyn, der skal varetages gennem administrationen af planlovens landzonebestemmelser. Ved kommunens afgørelse om dispensation og landzonetilladelse lægger vi vægt på, at stierne vil kunne indgå i det rekreative grønne område uden at påvirke det værdifulde landskab negativt. Kommunen lægger også vægt på, at der laves begrænsede terrænreguleringer, idet stierne i videst muligt omfang følger det eksisterende terræn, og at de stejlere skråninger mindsker udbredelsen af indgrebet i terrænet. Kommunen lægger desuden vægt på, at stierne etableres med henblik på at fremme den grønne mobilitet ved at sikre gode og mere direkte forbindelser til offentlig transport. Samtidig bidrager stinettet til bedre adgang til det rekreative område og til de omkringliggende rekreative områder (Flyvestationen og Møllemosen i Ballerup Kommune). Kommunen finder, at lyspullerter med en højde på 1 m og LED-lys, der rettes mod stien, ikke vil medføre væsentlige gener og lysforurening i det åbne land. I den forbindelse indgår også hensynet til sikkerhed og tryghed ved færdsel ad asfaltstierne. Der stilles vilkår om, at Asfaltsti 1 ikke må etableres på det 3-beskyttede moseareal ved Jonstrup Å, som i forbindelse med sagsforløbet er blevet registreret som 3-beskyttet. Det betyder, at Asfaltsti 1 s tilslutning til den planlagte cykel- og gangbro over Jonstrup Å ikke kan ske lige så sydligt som ansøgt. I stedet etableres en længere bro, der placeres og udformes, så det beskyttede naturområde ikke berøres og faunens spredningsmuligheder langs åen ikke hindres. Som en konsekvens af udvalgets beslutning den 5. marts 2020 om godkendelse af arealudlægget til stierne efter vejloven stilles der vilkår om, at Asfaltsti 2, på strækningen vest for Asfaltsti 3, skal anlægges som en 2 m bred grussti i stedet for en 3 m bred asfaltsti, og at Nordstien skal etableres uden markering af sti på eksisterende asfalt og uden pullertbelysning. Offentliggørelse Afgørelsen om dispensation fra lokalplanen og landzonetilladelsen vil blive offentliggjort i de lokale aviser. Det forventes at ske i uge 18. Afgørelsen vil desuden blive offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside. Det forventes at ske dags dato. Klagevejledning Der kan klages over landzonetilladelsen og dispensationen fra lokalplanen efter reglerne i planlovens kap. 14. For så vidt angår dispensationen for lokalplanen, kan der alene klages over retlige spørgsmål, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 3. Side 13 af 17

14 Klageberettigede er enhver med retlig interesse i afgørelsen og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af natur og miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som hovedformål. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Du kan finde yderligere information om Planklagenævnet på Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du klager som borger eller som virksomhed/myndighed/organisation. Som borger, skal du betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra modtagelsen af afgørelsen. Udnyttelse af tilladelsen Dispensationen fra lokalplanen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter, at den er givet, jf. planlovens 56 stk. 1. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. For en rettidig klage over landzonetilladelsen gælder, at den har opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer andet. Side 14 af 17

15 Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for fem år, efter at den er givet, jf. planlovens 56, stk. 2. Museumsloven Hvis der under jordarbejdet viser sig spor og rester af fortidsminder, skal arbejdet standses og fundet straks anmeldes til Museum Nordsjælland (tlf ), jf. museumslovens Venlig hilsen 5 LBK. nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven med senere ændringer Side 15 af 17

16 Kopi til: Side 16 af 17

17 Kortbilag 1

Det er en forudsætning for landzonetilladelsen, at den ansøgte helårsbolig erstatter den eksisterende bolig på ejendommen, der nedrives.

Det er en forudsætning for landzonetilladelsen, at den ansøgte helårsbolig erstatter den eksisterende bolig på ejendommen, der nedrives. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til ny helårsbolig på Bistrupvej 189, 3460 Birkerød Du har på vegne af ejerne søgt om tilladelse til at opføre en helårsbolig på ejendommen matr. nr. 11t Stavnsholt

Læs mere

Tidligere sager om ejendommen I 1983 meddelte kommunen tilladelse til at opføre et helårshus på ejendommen på ca. 100 m 2.

Tidligere sager om ejendommen I 1983 meddelte kommunen tilladelse til at opføre et helårshus på ejendommen på ca. 100 m 2. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til en carport med indbygget udhus på Gydebakken 7 Du har søgt om tilladelse til at opføre en carport med indbygget udhus på ejendommen matr. nr. 9z Farum By, Farum,

Læs mere

Arealet, der må anvendes til parkeringsplads, fremgår af kortbilag 1. Voldene må maksimalt få en højde på 1 m og en bredde på 2 m.

Arealet, der må anvendes til parkeringsplads, fremgår af kortbilag 1. Voldene må maksimalt få en højde på 1 m og en bredde på 2 m. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til parkingsplads med tilhørende volde på Flyvestationen Naturstyrelsen Hovedstaden har søgt om tilladelse til at anvende et areal på Flyvestationen til parkeringsplads

Læs mere

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag.

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til para- og hanggliding på Flyvestation Værløse Du har på vegne af Airwave paragliding klub søgt om tilladelse til at flyve med paraglidere og hangglidere fra et

Læs mere

Furesø Kommune, Natur- og Miljøafdelingen giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 1 35, stk. 1, til at foretage følgende udstykninger:

Furesø Kommune, Natur- og Miljøafdelingen giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 1 35, stk. 1, til at foretage følgende udstykninger: Landzonetilladelse til udstykning af skovridergården Syvstjernen og skovløberboligen Syvstjernehus Du har på vegne af Naturstyrelsen søgt om tilladelse til at udstykke skovridergården Syvstjernen, der

Læs mere

Dispensationen fra søbeskyttelseslinjen meddeles efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, på følgende vilkår:

Dispensationen fra søbeskyttelseslinjen meddeles efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, på følgende vilkår: Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til etablering af solceller i taget af boligen på Sommervej 43 Du har søgt om tilladelse til at placere solceller på taget af den helårsbolig, som Furesø Kommune tidligere

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Att: Karina Bank Arikan Dispensation til naturpleje af et mindre moseareal på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse, beliggende

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse og dispensation fra afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen til hundefold på matr. nr. 1i Kollekolle By, Værløse

Lovliggørende landzonetilladelse og dispensation fra afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen til hundefold på matr. nr. 1i Kollekolle By, Værløse Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden 1 3500 Værløse og Daycare4dogs Bøgehøj 3 2900 Hellerup Lovliggørende landzonetilladelse og dispensation fra afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsen til

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Dispensation til at pleje en sø på matr.nr. 15dr, beliggende i Værløse. Furesø Kommune påtænker at pleje en sø på et grønt

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Att: Karina Bank Arikan Dispensation til etablering af en grusvej gennem et overdrev på matr.nr. 8, Kirke Værløse

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af graverbolig ved Farum Præstegård på Kålundsvej 33A / 35, matr. nr. 1a Farum By, Farum, 3520 Farum

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af graverbolig ved Farum Præstegård på Kålundsvej 33A / 35, matr. nr. 1a Farum By, Farum, 3520 Farum Landzonetilladelse E + N Arkitektur A7A Sct. Clemens Torv 8 8000 Aarhus C Landzonetilladelse til om- og tilbygning af graverbolig ved Farum Præstegård på Kålundsvej 33A / 35, matr. nr. 1a Farum By, Farum,

Læs mere

Landzonetilladelse. At der ikke indrettes mere end én bolig på ejendommen. At det eksisterende ulovlige læskur til heste nedrives.

Landzonetilladelse. At der ikke indrettes mere end én bolig på ejendommen. At det eksisterende ulovlige læskur til heste nedrives. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til udvidelse af boligareal og opførelse af et læskur på Jonstrupvangvej 56, 3500 Værløse Du har søgt om lovliggørende tilladelse til at udvide boligarealet og om

Læs mere

at der meddeles afslag på dispensation fra søbeskyttelseslinjen til etablering

at der meddeles afslag på dispensation fra søbeskyttelseslinjen til etablering Landzonetilladelse Aarstiderne Arkitekter Ravnsborg Tværgade 5c, 3. sal DK-2200 København N Ballerupvej 70 A, matr. nr. 1 h Søndersø, Værløse, 3500 Værløse Landzonetilladelse til etablering af beboelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Landzonetilladelse til udestald på Gammel Høveltevej 4, 3460 Birkerød

Landzonetilladelse. Landzonetilladelse til udestald på Gammel Høveltevej 4, 3460 Birkerød Landzonetilladelse Landzonetilladelse til udestald på Gammel Høveltevej 4, 3460 Birkerød Agrovi har på vegne af Gl. Skovmosegårds ejer søgt om tilladelse til en såkaldt udestald med ti hestebokse på matr.nr.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Poul Erik Christensen Jenslev Gade 4 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646

Læs mere

varetages gennem administrationen af landzonebestemmelserne, jf. naturbeskyttelseslovens

varetages gennem administrationen af landzonebestemmelserne, jf. naturbeskyttelseslovens Landzonetilladelse Landzonetilladelse til et nyt stuehus på Flagsøvej 7, 3520 Farum Du har søgt om tilladelse til at opføre et nyt stuehus på landbrugsejendommen matr. nr. 13cm Farum By, Farum, Flagsøvej

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af undersøgelsesboring og eventuelt pumpehus ved Skelvej i Lille Hareskov HOFOR A/S har den

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter etableringen af 2 regnvandsbassiner med placering og udformning som vist på det vedlagte ansøgningsmateriale.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter etableringen af 2 regnvandsbassiner med placering og udformning som vist på det vedlagte ansøgningsmateriale. ASSENS SPILDEVAND A/S Skovvej 2B 5610 Assens 7. november 2016 Sags id: 2016-0652 Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassiner ved Landø. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Dispensation til at pleje en sø på matr.nr. 12cø, beliggende i Værløse. Furesø Kommune påtænker at pleje en sø og mose på et

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Udvikling, Miljø og Teknik Byg og Brand 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 04-07-2018 / 01.03.03-P19-53-18 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til udstykning og opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Mona og Jackie Nehrmann Bregnetvedvej 26 4320 Lejre Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller

Læs mere

Lerdrupvej 65, 8300 Odder, matr. nr. 20 Lerdrup By, Gylling.

Lerdrupvej 65, 8300 Odder, matr. nr. 20 Lerdrup By, Gylling. Ronni Jensen Lerdrupvej 65 Gylling 8300 Odder Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til opførelse af dobbelt garage på ejendommen, beliggende

Læs mere

Shelters og toilet/lokum skal opføres på matr. nr. 11a Kirke Værløse By, Værløse og inden for det på bilag 1 markerede areal.

Shelters og toilet/lokum skal opføres på matr. nr. 11a Kirke Værløse By, Værløse og inden for det på bilag 1 markerede areal. Naturstyrelsen Østsjælland Att.: Charlotte Mølgaard Fægyden 1 3500 Værløse Sendt pr. e-mail: charm@nst.dk Landzonetilladelse til at etablere en primitv overnatningsplads på Flyvestationen Naturstyrelsen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jesper Servé Lejrevej 74 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Furesø Kommune Natur og Miljø Att: Pia Holm Nielsen Dispensation til åbning af rørlagt vandløb (Tibberup Å) langs mose på matr.nr. 25a, Bringe By, Værløse, på Flyvestation

Læs mere

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne. Morten Vildrich Andersen Højbakken 2 8870 Langå Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 21-02-2018 / 01.03.03-P19-202-17 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Ingeniørfirmaet LN Rådgivning Bellisvej 6 4750 Lundby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail: biuh@lejre.dk

Læs mere

Søen placeres som angivet på figur 1 med en afstand på mindst 2 meter til skel og med et areal på op til ca. 650 m 2.

Søen placeres som angivet på figur 1 med en afstand på mindst 2 meter til skel og med et areal på op til ca. 650 m 2. Til Jens Jørgen Abildskov, Fredskovvej 10, 5883 Oure Sendt med email: abildskov@vetnet.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 arne.bruun@svendborg.dk

Læs mere

Tilladelse efter Lokalplan 121 til anvendelse, udstykning og hegning af Hangar 1 i Sydlejren på Flyvestation Værløse Furesø Kommune

Tilladelse efter Lokalplan 121 til anvendelse, udstykning og hegning af Hangar 1 i Sydlejren på Flyvestation Værløse Furesø Kommune Freja Ejendomme A/S Rune Christiansen Gammel Kongevej 60, 15 1850 Frederiksberg C Tilladelse efter Lokalplan 121 til anvendelse, udstykning og hegning af Hangar 1 i Sydlejren på Flyvestation Værløse Furesø

Læs mere

Landzonetilladelse & helhedsvurdering. Planloven og byggeloven

Landzonetilladelse & helhedsvurdering. Planloven og byggeloven Tvilum Landinspektørfirma A/S Att.: Mikkel Torp Andersen Tømmerup Stationsvej 10 2770 Kastrup KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til opførelse af materialeskur ved Farum Præstegård på Kålundsvej 33A

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til opførelse af materialeskur ved Farum Præstegård på Kålundsvej 33A Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til opførelse af materialeskur ved Farum Præstegård på Kålundsvej 33A Du har på vegne af Farum Sogn og Kirkeudvalget søgt om tilladelse til at opføre et

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Thomas Hansen E.H. Stål ApS Niels Frederiksensvej 5 4000 Roskilde KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Finn Ejvind Andersen Filskovvej Brande. 5. april 2018

Finn Ejvind Andersen Filskovvej Brande. 5. april 2018 Finn Ejvind Andersen Filskovvej 58 7330 Brande 5. april 2018 Landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus og en garage, Filskovvej 43, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Dorthe Søeberg Hovmand Ulrik Alfred Hovmand Sønderskovvej 4 3460 Birkerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 8m Høvelte By, Blovstrød, Sønderskovvej 4 Landzonetilladelse til 55 m 2 bygning bestående

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 3. januar 2017.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 3. januar 2017. Stine Servé Sendt til email: ss@stineserve.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte: 4646 4916 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven VILLA-HUS Byg Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens Sendt pr. email: dai@villa-hus.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: 03-04-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til en tilbygning på garage på Højene 5, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 12 AY, HEJNSVIG

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Karsten Leth Jensen Højbyvej 53 4320 Lejre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Center for Trafik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Mail: alum@lejre.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæggelse af en mountainbike-rute i "Sparekasseskoven" i Løgumkloster

Landzonetilladelse til anlæggelse af en mountainbike-rute i Sparekasseskoven i Løgumkloster SPORTSEFTERSKOLEN SINE Att. Bjarne Hansen Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Løgumkloster Cykelklub v/formand Michael Christensen schmidt86@live.dk Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929243 Mail:

Læs mere

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at der inden gravearbejdet påbegyndes, undersøges, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg 21-08-2019 Sags id: 2019-0517 Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin nr. 11 Assens Kommune giver landzonetilladelse

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 19. marts 2018 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. opførelse af garage og carport beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 19. marts 2018 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. opførelse af garage og carport beliggende på ejendommen: Kalle Cornelius Nørgaard Svensson Strandvejen 115 Rørth 8300 Odder Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til opførelse af garage og carport

Læs mere

Lilliensborgvej 60, 8300 Odder, matr. nr. 64 a Gylling By, Gylling

Lilliensborgvej 60, 8300 Odder, matr. nr. 64 a Gylling By, Gylling Baks Arkitekter Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende genopførelse af enfamiliehus og udhus på ejendommen, beliggende Lilliensborgvej 60, 8300 Odder, matr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Landzonetilladelse til shelters, overdækninger og rollespilsaktiviteter på Ballerupvej 83, 3500 Værløse

Landzonetilladelse. Landzonetilladelse til shelters, overdækninger og rollespilsaktiviteter på Ballerupvej 83, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til shelters, overdækninger og rollespilsaktiviteter på Ballerupvej 83, 3500 Værløse Rollespilsfabrikken har den 2. januar 2019 søgt om tilladelse til opstilling af

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Ejer, myndigheder, foreninger. Se landzonetilladelsens vilkår på side2.

Ejer, myndigheder, foreninger. Se landzonetilladelsens vilkår på side2. Ejer, myndigheder, foreninger Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Alicja Jolanta Sørensen Direkte 7257 7637 cjs@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven OK ByggeDesign ApS ole@okbyggedesign.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Rita Lene Pedersen Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Rambøll Ny Østergade 7 4000 Roskilde Att.: Thomas Egon Rasmussen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Furesø Kommune Natur og Miljø Att: Pia Holm Nielsen Allan Lihme OB Muusvej 17 3520 Farum Dispensation til retablering af afvandingsgrøfter på matr.nr. 1kq og 1fq,

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Søren Daniel Kristensen Storegade 5,2 7330 Brande Sendt pr. e-mail: brande@lcdk.dk KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Niras A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød Dispensation til at etablere kloakledning på matr.nr. 6t, Bringe By, Værløse, beliggende på den tidligere Flyvestation Værløse.

Læs mere

Bjeragervej 66, 8300 Odder, matr. nr. 3 f Bovlstrup By, Bjerager.

Bjeragervej 66, 8300 Odder, matr. nr. 3 f Bovlstrup By, Bjerager. xxxx Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende opførelse af enfamiliehus, udhus og drivhus på ejendommen, beliggende Vestergårdsvej 82, 8300 Odder, matr. nr.

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307

Landzonetilladelse og dispensation fra 6 i Lokalplan nr. 307 Randers Golfklub Himmelbovej 22 8920 Randers NV Miljø og Teknik Byg og Brand Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 03-05-2017 / 01.03.03-P16-178-15 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse & dispensation fra bestemmelse i lokalplan

Landzonetilladelse & dispensation fra bestemmelse i lokalplan Brian og Anne Christiansen Biltris Gade 14 4070 Kirke Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte:

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen: Kim Stilling Andersen Edisonsvej 12 8260 Viby J Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende fritidshus

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Henrik Holm Zeyn Bovelgårdsvej 29 4070 Kirke Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320 Lejre Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Vestegnens Boligadministration Darup Mosevej 3 4000 Roskilde Att.: Torben Hansen KOPI Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation

Landzonetilladelse og dispensation Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 17-10-2018 / 01.03.03-P19-61-18 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Novoflex ApS Danas Plads 18,2 th 1915 Frederiksberg C Att.: Nikolaj Edwards Afgørelse sendt pr. mail til: novoflexaps@gmail.com KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf.

Læs mere

Evald Christian Pedersen Gran Allé Silkeborg. 19. september 2018

Evald Christian Pedersen Gran Allé Silkeborg. 19. september 2018 Evald Christian Pedersen Gran Allé 5 8600 Silkeborg Landzonetilladelse til indretning af boligens 1. sal til en særskilt bolig på matr. nr. 1s, Hestlund By, Bording, beliggende ved Lovsangsdal 14, 7441

Læs mere

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag. Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning Dato: 13-06-2019 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning på, matr. nr. 7 GA, STENDERUP BY, ANSAGER. Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Anette Stark og Thomas Lowes Herslev Kærvej 10 4000 Roskilde Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Leo Frederiksen Granetorp 5154 280 22 Vittsjö Sverige Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dorte Filges Skullerupvej 13 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Bent Jørgensen Bentsensvej 18 4330 Hvalsø KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Hans Jørgen Bugge Rho 1 8382 Hinnerup E-mail.: hjb@hph-totalbyg.dk KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf.

Læs mere

Landzonetilladelse, samt dispensation fra Lokalplan nr. 333

Landzonetilladelse, samt dispensation fra Lokalplan nr. 333 Postadresse: Favrskov Kommune Plan & Byg Skovvej 20 8382 Hinnerup Landzonetilladelse, samt dispensation fra Lokalplan nr. 333 Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Arkitektfirmaet Saabye & Partners ApS Att.: Anja von Wildenradt Fynsvej 13 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven H4 Arkitekter ApS Frederiksberg Allé 55, 1th 1820 Frederiksberg C Att.: Anders Henriksen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø OBS! Personlig henvendelse til Lejrevej 15, 4320

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 17. maj 2018 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. opførelse af udhus med carport beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 17. maj 2018 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. opførelse af udhus med carport beliggende på ejendommen: Jan Mouritzen Ballevej 197 Balle 8300 Odder Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende opførelse af udhus med carport på ejendommen, beliggende Ballevej 197,

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jan Erik Nielsen og Alison Michell Aggerupvej 1, Kisserup 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Janne A. Noe Tlf. direkte:

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato: 09-01-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af garage på 65 m 2 på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme,

Læs mere

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader.

Ansøgningen Din ansøgning omfatter opførelsen af en 80 m² muret garage med tagmateriale af metalplader. Plan og Kultur Karsten Brian Jensen Bakkevej 58 5492 Vissenbjerg 15-08-2017 Sags id: 2017-0274 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 80 m² garage på ejendommen matr.

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,

I henhold til Planlovens 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt, Kultur, Miljø & Erhverv Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28. februar 2019 Sagsnr.: 19/2433 Ejendomsnr.: 18407 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73767535 E-Mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Landzonetilladelse Planloven Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: mhqa@lejre.dk

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 2. maj 2019 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 2. maj 2019 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Fjordhauges Ark. & Ingeniørfirma Søndergade 139 5591 Gelsted 02-05-2019 Sags id: 2019-0213 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af maskinhal og overdækning

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Ingeniørfirmaet LN Rådgivning Bellisvej 6 4750 Lundby At: Leif Nygaard KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jetcon Aps Københavnsvej 263 4000 Roskilde Att.: Safet Farizi KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 2. maj 2018 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. genopførelse af enfamiliehus beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 2. maj 2018 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. genopførelse af enfamiliehus beliggende på ejendommen: xxx Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende zonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus på ejendommen, beliggende Strevelshovedvej 6, 8300 Odder, matr.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven K F U M Spejderne Sct Andreas Gpr Svogerslev Hovedgaden 70 4000 Roskilde Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato: 30-01-2018 Arkitekt har på vejne af ejer søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af ny spejderhytte på 450

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Nanna Petersen Sendt pr. mail til nannapetersen1@gmail.com KOPI Kære Nanna Petersen Landzonetilladelse Planloven Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Mazanti-Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerskab Amaliegade 10 1256 Kbh. K Att.: Mette Ravn Steenstrup KOPI Lejre Kommune Center for Teknik & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje til ny kantine- og kontorbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund,

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til skur

Lovliggørende landzonetilladelse til skur Postadresse: Favrskov Kommune Plan & Byg Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til skur Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Afdeling: Plan Dato: 21. oktober 2019 Reference: Tine Lysdahl Sørensen Tlf. direkte: Journalnr.

Afdeling: Plan Dato: 21. oktober 2019 Reference: Tine Lysdahl Sørensen   Tlf. direkte: Journalnr. Afdeling: Plan Dato: 21. oktober 2019 Reference: Tine Lysdahl Sørensen E-mail: tlys@norddjurs.dk Tlf. direkte: 8959 4050 Journalnr.: 19/14787 Landzonetilladelse Norddjurs Kommune meddeler hermed landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til kørsel med ATV på Bavnestedet 201, 3500 Værløse

Landzonetilladelse til kørsel med ATV på Bavnestedet 201, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til kørsel med ATV på Bavnestedet 201, 3500 Værløse I har søgt om tilladelse til kørsel med 2 ATV køretøjer i maksimalt én halv time på onsdage i tidsrummet mellem

Læs mere

Førstesals loftrum skal udføres med gitterspær, således, at arealet ikke umiddelbart kan tages i anvendelse og medregnes i arealet til boligformål

Førstesals loftrum skal udføres med gitterspær, således, at arealet ikke umiddelbart kan tages i anvendelse og medregnes i arealet til boligformål Landzonetilladelse LE34 Att.: Kasper Thaarup Hansen Korshøj 8 3600 Frederikssund Landzonetilladelse til nyt stuehus på Flagsøvej 7, 3520 Farum, matr. nr. 13cm Farum By, Farum Landinspektørfirmaet LE34

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en carport på Trollesig 20, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse til opførelse af en carport på Trollesig 20, 9490 Pandrup. Ejeren af Trollesig 20 9490 Pandrup Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Torben Stig Jull Pedersen Holtevej 67 Holte 5620 Glamsbjerg 17-08-2017 Sags id: 2017-0377 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af pavillon som ansøgt

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til LAR-anlæg i den sydvestlige del af Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse

Landzonetilladelse til LAR-anlæg i den sydvestlige del af Sydlejren på den tidligere Flyvestation Værløse Landzonetilladelse Freja, Statens Ejendomssalg A/S Gl. Kongevej 60, 6 1850 Frederiksberg C Att.: Rune Christiansen Landzonetilladelse til LAR-anlæg i den sydvestlige del af Sydlejren på den tidligere Flyvestation

Læs mere

Søren Timmermann og Karina Vestergaard Jensen Nølev Byvej Odder Sendt via Sags Id.

Søren Timmermann og Karina Vestergaard Jensen Nølev Byvej Odder Sendt via Sags Id. Søren Timmermann og Karina Vestergaard Jensen Nølev Byvej 45 8300 Odder Sendt via e-mail: karina@noelev.dk Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Landzonetilladelse til nyt vandhul Nølev Byvej 45 Der er

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje - Amagervej 3, Løgumkloster

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje - Amagervej 3, Løgumkloster Danni Petersen Østergade 28 C,st th 6240 Løgumkloster Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929251 Mail: hbk2@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-36-18 05-04-2018 Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus

Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til om- og tilbygning af enfamiliehus på Rankenbjergvej 11, 6623

Læs mere