fra fiskeridirektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren I, aargallg nsdag 19 ktber 1910 Nr. 42 l 1909 g i Der skal vest eller syd vest mtrent hele uken. Nrske fiskerier. nu være litet igjen. Sønc1ag ptraac1te den med betydelig Nr d sjø s i l d fiskedes ikke her fra styrke, men blæste derefter sm laber Uken 9 15 ktber. landet i sidste uke, g "Michael Sars" eller svak, indtil den igjen frisknet til fre= D prøvesæt paa Vikingbanken g utfr dag. Paa Rmsdalskysten g i det trnd::: ER har bersl_et strmende. veil' nr Grip viste ingen strsildfrekmst hjemske blev den friske vind av krt denfl'stat, saa alslags fiske har enc1nu paa de kanter. varighet, hvrimt der i Nrdland været mere eller mindre frhindret. I Bankfisk et er mtrent fulc1stændig I hersket frisk til sterk sydvest. baade Fe tsi Id fi sk et gav dg i uken et ut hindret av uveiret frtiden. fredag g lørdag. I det nrdenfjeldske bytte av ptagne maal, hvrav gsaa i sidste uke blev der indbragt har der været regnveir næsten hele 8750 isedes til eksprt, 770 slgtes til fra Nrdsjøen til nrske havne, mest til uken, mens det sydlige Nrge specielt sildelj efabrikkerne, mens der desuten Kristiansand, 3609 tdr. flekket g 227 de sidste dage har hat smukt veil'. saltedes fiskepakkede tønder telr. runc1saltet makrel, hvrved sæ Kysten av Trmsø g Finmarkens fetsild. Herverl er sæsnens fangst til snens utbytte steg til tdr., hvrav amter hadde rlige veirfrhld de første 15 ktber blit maal, hvrav var flekket, indbragt i 792 ven dage; men i den anden halvpart av er eksprtert i is g 4935 dinger eller ture. I 1909 var tallene uken har der blæst vestlig eller nrd. maa1 slgt til sildeljefabl'ikkerne. Der , i 1908: vestlig vind av adskillig styrke. Frer sa1tet ialt tønder mt Prisen Vill' senest i øvrig angaves der fra 0stfinmarken i 1909 g i Kristiansand 65, 45, 30 g 20 øre pr. gsaa mandag sterk nrdvest. rrem Det er Bj ø rn ø l' herred i Søndre kg. fr flekket nr. 1, 2, 3 g 4. Rund pel'aturen, sm var nede paa kulc1e Trndhjems amt, sm i denne uke har saltet makrel, hvrav der iaar er til grader like til trsdag, var lørdag det største ptagne kvantum, ca virket meget litet, pnaadde derfr den kmmet p paa 67 graders varme. maa], der slgtes til 6 9 kr. maalet nalmindelig høie pris av 32 kr. tønden. fr garnsild, hvrav fisket 5000 maal, Av brisling fiskeeles i uken yelerst g 3 til 8 kr. fr ntsild, eler falder ubetydelig. Litt vakker vare av 12 Telegrammer. nget smaa, fra 2 til 5 streks med cm. længele faar man i Aardalsfjrden nget utlwst g mest av 3 g 4 streks g Høgsfjrd i Ryfylke i smaa stæng Fetsildfisket. sild. Der er i uken gsaa sat 10 nye paa 30 til 200 skj. rrilførselen til ps"ag 44. Trndhjem 15/J: Aafjrden: l I denne uke sat 6 ntstæng, hvrav 1 større stæng, mest mindre. I Aafjrnen, Stavanger utgirde i de sidste t uker g5 mipslye. Garnfiske 1/ 4, 2 middelfangst Bjngn g Skjørn er gsaa ilget silcl, luiti r905"skjeppel: a"erbetilltes mec15 In'. 2 maaj. I uken pfisket 1140 maa1, hvrav men vil' l csm l leten er l ler f h 11. garn sild 640, ntsild 500 maai. Heravantages l' (SVIS s1 J. 7 fi' 1_) r'l'sll'ngen fra Ryfylke g med 100 l 'J iset 400 maal, slgt sildljefabrik maal, ringe. Fra Namdalens hystherrecler 3 kr. fr litt mindre gd fra Nrdre saltet handelsvare 600 te1r. Merker 35, l d.. pris 20. Ttalkvantum 9500 maal, derav meldes m strm 11n rmg g ll1tet p Bergenhus. Av saltet brisling er der iset 2900 slgt sildljefabrik 370 mftal, saltet tat i uken. Derimt el' der nu be vermaade litet tilvirket iaar, hvrfr handelsvare 8170 tdr. Tilstede 80 garnbaater fi k L] '} F med 16 mand, 8 ntbruk med 128 mand, 8 gyndt litt garn s e e SVI cen. ang prisen paa denne er meget høl kjøpere, hvrav 2 dampskibe. Bjørnør sidste sten her sælges til isning g betales uke antages sat 10 ntstæng, hyrav 3 større, med kr. 15 fr maalet. 7 mindre. Garnfiske fra 210 maai, middelfangst 3 maal. I uken pfisket maal, I Nrdland var fisket hindret av Veiret. Meterlgiske bser hvrav garnsild 5000, ntsild Herav nveir. m litt garnfiske meldes der va t l' i um beretter: antages iset 8000 maal, slgt sildljefabrik 200 maal, saltet handelsvare 1500 tdr. Kvafra Meløy, 'rysfjrd g ften, g et Paa Syd g Vestkysten blæste der litet 25 g utkast. Pris gal'nsild 69, ntl't t t. t Dl' frisk vestlig vind søndag, mens man sild 38. Ttalkvantum maal, hvrav les æng er gjr paa ønna g l iset 38850, slgt sildljefabrik 200 maal, saltet T'ysfjrc1 hvr prisen var 1012 kr. de følgende dage hadde svakere vinde handelsvare 66041) tdr. Tilstede 840 garnl t I f t d 14. av frsk]' ellige retninger. 'rrsdag mr baater med 1780 mand, 45 ntbruk med 720 maa e. en var en g l mand, 65 kjøpefartøier, hvrav 24 dampskibe. JVIeløy 10 kr. gen ptraadte en frisk til sterk nrdlig Bjugn g Skjørn har strm fr endel sidste Av I s l an cl s s i l cl km der til nr vind, der dg lagde sig inden aften, uke hindret fisket. I uken er pfisket 1550 maal, hvrav ntsild 1000 maal, garnsild 550 ske havne kun 1098 tønder i sidste g derefter fik man næsten stille, klart maai. Heravantages iset 350 maal, slgt silduke, sæsnens inclførsel er saaledes til veir. ljefabl'ik 470 maal, saltet handelsvare 1050 tdr. Ttalkvantum ll1aal, hvrav iset 15 ktber tønder mt Nrdenfr Stat har vinden staat paa maal, slgt sildljefabrik 2170 maal,

2 . UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 19 ktbr. 19i saltet handelsvare 7400 telt. Tilstede 100 garnbaater med 250 mancl, 20 ntbruk med 400 manc1, 8 kjøpefartøier, hvrav 4 dampski be. pfisket ialt inden Rmtet 129 4H maal, hvrav iset , slgt Rildljefabrik 2740 maal, saltet handelsvare tdr. Stiftamtmanclen. ps18g 45. Levanger 15/ 10 : psynsbetjflnten Leks\ iken telegraferer: Denne like pfiskpt. Fi maal garnsilcl iset g SPl1clt fersk via Trndhjem. Garnbaatel' tilstt>de 70, kjqpefartøier, 5 dampbaater. Pris krner 15. Fgllen. psl:1g 48. Bclø 15/ 10 : Hery: l min(1re su.eng Hølen. Illtet garnfiske g1'l1l1(1"t uveir. Meløy: Siaste garntrækninger ptil H, maal, nveir nmuliggjør dg fisket. Pris ntbruk, ca. 180 garnbaater, 40 kjøpefal'tøier. Tysfjrd: 1 mindre stæng. Garn uj evnt ptil 17 maal, pris ntbruk, 250 garnbanter, Hi kjøpere. ften: gal nfisket ujevnt, mest smaat, pris ntbruk, 30 garnuanter, 4 kjø]lefartøiel'. Ialt inc1en amtet mnal, lierav iset 2350, sulgt fabrikker 2l9G maal, saltet 11amlelsvfire tdr. Amtmanden. pslrg 9. 17/J: Til 15 ktber meldt. piat maal fetsild, c1erav iset 60915, ".lgt silcl1jefabrikkel' ul.a1: saltet flskeprkkede tønder mt l 1909,342] 61. i In Mørt Islandssild 8H 532 tek, m! i UJH, i "Michael' Sars" indkm 14/10 hertil fra et t gt langs Smmersæsnens samlede kvantum saltet sild i sammenligning med fjraarl'ts utgjør: f' r:.r; r "', El Sl Q >: f' J... :>. 00 H::.. I::...::l f' r w J... >' u... f' J I::...::l.:]... I::...::l r:.r; f' J c:+ '"... <:. J : f' J.:].:].:] fl::. en w W f' f'.:].... en I::...::l f' 01 H::.. w I::...::l H:: l\:).:] l f' J!:>. r:.r; c+... <:..:] l I::...::l l\:) J >: C ' J.:].:] <:. I::...::l >: 01 H::.. I::...::l W : blder daglig dampskibsfrbindelse med kntinentet i fel'sksild. Denne rdning har vist sig at være tilfredsstillende fr begge parter. Fruten salt g røkesildhedriften lwrsteds drives fremdeles fra ældgnmmel tid en str nedsaltning av sild, sm har sit marked i Middelhavslandene, britiske klnier g Argentina. Silden saltes 11'18st i murte binger, sm danner et gulv fr endel av røkeriet. Slike binger hlder fra 1000 til 1500 tønder sild. Denne gren av Yarmuths sildehandel er imidlertid ved de sidste aars høie priser i sterkt avtagenele, ti fr ngen aar siden var det ikke sjeldent, at prisen ikke gik ver 5/ fl 7/ pr. cran, mens de sidste 4 aars gjennemsnitspl'iser kan sættes til 20 j. Rigtignk benytter Midc1elhavssalterne sig av anledningerne paa dage, naar tjlførslerne er større end salterne kan klare fr dagen, til at styrte i bingerne saa Fra Nrges fiskeriagent i England, meget sm rnulig til billig pris; men dat. Gt. Yarmuth, 14 ktber kvantummet kmmer allikevel ikke p Det eng el s k e sil de fis kei uken mt, hvad det yar før i tiden, da enkelte bragte kvantum til 15 els. utgjør tønder mt i 1909 g i kysten fr at søke e ft e l' sil d. endt 14 ktber. Ya r m u th. Silde saltere la ned tønder. Der Det langvarige strmende veil' har driverflaaten er blit betydelig frøket sku1de saaledes synes at være gde imidlertid umuliggjrt frsøk i den ut IgJen, saa at hver eneste frtøinings chancer i Nrge til at ta sig av denne. strækning sm ønskelig, men skibet plads er ptat, naar alle baatene Cl' bedrift i str maalestk. Det nytter har gjennemseilet havet fra Titran til inde. Seildriverne er betydelig avtat imidlertid ikke at begynde en eksprt Vikingb'.nken g utført et garntræk mt tidligere aar; men der er et snes av av prøvesenclelscr; ti her gjælder det utfr Grip paa det almindelige strsild dem med mtr. Fisket har hittil paa at reklamere fr at henlede publikums fangstfelt, men uten spr av fangst. langt nær tilfredsstillet salterne, mencl pmerksmhet paa varen, da man Yil Likeledes frsøktes en nat paa Viking. det pfiskede kvantum er næsten like faa adskillig mtstand av de gamle banken med kun fangst aven tønde, saa strt sm ifjr; ti der følger stre salgsmænd av Yarmuthsilden i lviiddelvæsentlig tmsild. utgifter med denne bedrift. En sktsk havslandene især, sm ikke lettelig vil Efter alt at dømme synes enc1nu salter betalte Æ 1100 eller kr la ngen fremmed slippe ind til fringen strsild at være tilstede paa van. alene i jernbanefragt fr sine 300 gane trængsel av sine gamle frhindelser lige a vstande fra kysten g heller ingen j enter g dikselmænd, g enten der er I hersteds. utsigter av ngen art. arbeide eller ikke faar jenterne 60 øre Fishet paa strælmingen Scarbrugh i dagløn g 60 øre pr. tønde fr et Grimsby vedblir fremdeles tilfredslag av fire, naar der arbeides. stillende g flere av de større kjøpere? Sktterne behersker fulc1stændigsalt sm hadde fraflyttet Grimsby fr at. Utenlandske fiskerier. sildfrretningen, ti de lkale g utenbys frtsætte i Yarmuth g Lwestft, Uken 915 ktber. kjøpere er mest engagert i røkesild idet de gik ut fra at. sæsnen var fl'bi Det hllandske sildefiske. I bedriften fr det daglige behv rundt har retul'11cl't, ela der er utsigt til at uken, sm endte 12 ds, ilandbr8gtes St1'b1'itannien; ti eler staar ry bak fisket "il frtsætte længerc end i nget tønder mt g i Yarmuth røkesilc1 sm a1le vil ha, g andet aar. Fiskerne paastaar, at silden de t fregaaende uker. Det samlede derfr betales fte slike priser fr fersk staar tæt utenfr Grimsby, g hvis ilandbragte kval)tum utgjør til 12 ds. silden, sm ikke er kjendt i Nrge, ei der fandtes plads i dkken fr en tønder mt i 1909 g heller var kjendt hersteds, før fersksild større flaate, er der ingen tvil m, at i Det tyske sildefiske. I uken, eksprten til kntinentet tk et saa Yarmn th vil faa en str knkurrent, enrmt psving. Merkelig nk befatter saameget mere sm Grimsby har eksepsm endte 15 ds., ilandbragtes )) Blaterstaden" s fiskehandlere sig ikke tine11e rlltefrbindelser paa Kntimed eksprt av fersk sild, g denne nentet, sm Yarmuth slet ikke har. tønder mt g i de t fregaaende uker. Det samlede iland bedrift er verlatt til nabbyen Lwes Jern Laneselskapet har sin pmerksmtft, hvr tilreisende tyske spekuhmtel' het henvendt paa saken g vil næsie dmicilierer sig fr sæsnen g i fr aar, naar den stre nye dk blir færdig, ening med et engelsk' selskap under skaffe kaiplads fr hvilketsmhelst antal

3 _.._ 19 ktbr UKENTLIGE l\1eddelj!]lser Fn, NRSK FI8KERIBBDRU"f.FRA.FISKERIDIRBKT0REN 281 baater. Del' el' grund til at anta at i i Priser sllperir 39/38, fetsild, mt tdr. til samme tid srtiel:te 34,'33, prima 30/3], kleine 28/29, Grimsby snart blir det største entrum illlell 24. ifjr g i I verensfr sildedriverflaaten paa østkysten. stmmeise med de høiere priser fr rril dat el' avskibet til Hamburg Det engelske sildefiske. sktsk, hllanc1sk g tysk sild g sm kasser sild, sm slaar al tid pslag 4. 12/ 10 : Fis'H!riagent Jhnsen iele følge av mindre gunstige fangstbcl'ctligere rekrd. gl'aferer: Sildefisket Yal'l1wulh frell1deles smaat. ninger fra Nrge befæstct markedet Vecl Yarillutll g Lvvestft 11ar til sig allerecle i beg J T11clels8Il av 111aal18c]cl1, førsler ne i denne uke været svært smaa. Makrelfiskerierne. g prisel'ne er siden ved fast tendens Enkelte baater fisket paa mandag g pslag' ti. 12/10 : Fiskel'iagent Jhnsen tele gaat jevnt p. Ved utgangen HV sepgraferei' : Saltet tmler irsk hstmakrei, l 1 l l l tirsdag fra 200 til 50 e1'ans, mens den rikt fit;ke, saltel'lle slutter gtllndet lave priser tember beta tes er vee sa gler paa største del av fiaaten hadde et par Amerika. pladsen fr prima strampakket g lllurans g mindre. Igaar g ida!! el' pslag" H. 18/J : KUlJsulen Bm;tn telegra hyggelig srtert ntfetsild KKK K 5/6 J u ferer: AmerikaIlske lllakrel1iske saltet baatene lnde i havn paa gruncl av tønder mt li) 769 i 1UV. g KKK 6/7 stk. pr. kg. 34 <1 33 JI&., strmende veil'. Fel'sksilden betaltes fr KK 7/8 stk. 32 a 31 A&., fr K med 30/ a 40/ pr. e1'an. 8/9 g 9/ l stk. 31 t 28 Ab., fr MK Markedsberetninger m v rrtalfangsten fr Yarmuth til Il 10/12 stk. Jf& a 23 g fr lyi 13/15 ds. utgjør erans mt stk 22 a 20 Jlb.. Fr prima garn feter ans. )fjr.g 34:Q9.Q.L Fr sild bbt8jes del' j regelen et par JI&. Lwestft utgjør fangstn til dat 8472 Telegrammer.. mindre. Tilførslern har været av et erans, sm er frsendt til Kntinentet S It 'Id k d t,begrænset mfang, mens gd msæt. a SI mar e e. l fersk g strøs altet stand, hvrav 3 ning har fundet sted, saa der jldce har 1. k'b '5600 l. t'l Hb' pslag 1. JR/l: Kjøbehavll ingen til l ti' l' b amps ] e g {assel l am Ul g. I førsel. Kønigsberg ingen. Yal'muth større n1l1ne sam e SIg nævneværmge e Mange russiske, plske g tyske salt kjøp l\'iatties 24/6, Matfl1l1s 26/6 cif. Stettin hldninger. Da man kan paaregne et 'ld l l 1 '1 v 3194 tønder feb,;ild, reel llisild KKKK 3/35 Sl spe {U anter er an WIllmet ti L ar 33/ 4.39 '339 9./3 9 ij ""'/ "I. "",",et, 91/97 '" "" 91/9 3 "', plllba " fl'tsat gdt behv, bydel' markedet ll10uth g siges at ha kntrahert med salgbar gal'1lsild Bgen mark lavere. VaarsiJel gunstige salgsutsigter fr prima g It. l " a sa el ne m evennt:>' ufrandret. Skjæresilcl eftel' størrelsen 23/26.. t' 1, l Il t rwnlargefulls 42, l'lnvnfl111s 3 1 ), Crwn ng 19 ne lane evare. Av makrei er del' rikelige leve matfl111s 30, rwnmatties :29: Crwnspents. 21. Hamburg' kun sma8pal'tier KKKK 34'/2 S k j æ rs i 1(1. rrilbudet var meget rmger, sm paa gaterne sælges til 8 32/3330/3126/27, Isl8ndssild 26/:215, ny sparsmt, g ele faa partier, sm tiløre fr l dusin fisk. Ingen saltning skjæresild 2328, brisling ptil 40 Jf&. tønclen. førtes markedet, fandt rask g fl'delpaagaar. agtig avsætning. Der pnaacldes siclst Fersksildmarkedet. fr merkerne 30/3560/70 27 L 24 Jlb. F N fi l' E pslag 2. 15/10 :.fiskeriagent \Veste!'gaard ra rges s cenagent i ngland, telegraferer: HambmgAltna: Uketilf"rsel dat. Gt. Yarmuth, 14 kt f,502 kasse!' engelsk fersksild 27] G, 4094 Det irske høstmakrei fiske. I fetrild 1710 j6. kassen. tilslutning til mit telegram av 12 ds. Ferskfiskmarkedet. angaaende høstmakrelfisket i Irland psli1g 3. 12/ 10 : Fiskeriagent \Vesfergaal'll gir jeg mig herved den ære at inel 1elegraferer: H<'lmburgAHna: MercUL' 61 berette at fisket i flere distrikter ved kasser fisk, hyse 10 1 / 414, kveite 4465,,. " flyndre 2237, ørret 30161, aal kysten har været ualllllnelehg nkt, g I ps18g 3. 18/ : 10 Fiskeriagent Westergaanl at eler fremdeles er megen fisk til telegraferer: HamburgAltna: Sigurdssøn t l l t. l 28 kasser fisk, hyse 18! 19, flymlre 31141, ørret S ec e paa. {ys en; men paa grunc av 69 '112, aal 51/54. '., de lave priser fr saltat maluel har Fra Amerika meldes, at utsigterne er meget slette fr salg. Telegramnier. Det hllandske sildefiske. pslag 4. 15/J: Hllamlske sildefiske til 12/ 10 ilandbl'<1q't tønder salt.et sild mut , i ld08. Priser 16 1 / 4, flere av de største saltere besluttet at K.lipfiskmarkedet. phøre fr denne sæsn. Det antages, 0l)slrtg 5. JR/l: Knsulpn Bilba telegraferer: Bilba: Imprt 3030 nrsk, 770 fær at elet saltede antal tønder i eksprtstand nu er 50 øisk, slgt 2430 nrsk, 200 islandsk, 1')40 fær 000. øisk. Behldning Priser til Sant,mder: 1m P\ 2215, slgt 370. Pris 5000, Behldning 33,,;). Avista kmsel': Paris 10705, Llldn Der er fremdeles gd efterspørsel. Va a r si] d. Markedet har været rlig uten større msætning. Fr 4/500 g 5/600 vistes der undertiden interesse, g der betaltes Inkring 13 Jf&., mens 6/700 g 7/800 blev utbudt til J/h a 12 uten at vække synderlig kjøpelyst. Sktsk, hllandsk g tysk sild Imprten av disse srter utgjrde til den 30 september iaar sammenlignet med de t fregaaencle aar: tell'. tell'. tdr. Sktsk sild Hllandsk sild Tysk sild i Ialt n8 Nteringerne var ved utgangen av september sm følger: Crwnlargefulls KllSulatberetningere,,;/b. 4i a 41.50, Crwnflllls 35 a 36 Jlb., l Crwnmatfulls Ab a 30, Crwn Nrges plysuingskntr fr nærings matties 27 t 28,l1&., Crwnlargspent veiene ft'entliggjør under 10 ktber JI& t / 2 1Ph gylden tønden følgende ueretning fra knsulatet Hllanelsk: Superir 35 a 37 Jf&.) i Stettin, datert 4 ds.: Srtierte 32 a 33 Jlb., Prima Jib. 29 a Det tyske SI 'Id eska. fl Fetsild. Fra fetsilclsæsnens be 28.50, Kleine JI&. 28 a 27.50, ufrtlelet. ps1ag 4. 18/ : Tyske sildefiskø til 16/l{) 10 gyndelse til utgapgen av september el' Tysk sild: Srtierte Jfb. 36 a 35.50, ilandbragt tell'. saltet sild mt der indført til Stettin tdr. ny Prima 31 Jlb., Kleine 29 Jfb., tldfrit.

4 282 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERlBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN ]9 ktbr Fra generalknsulen i Lissabn, 7 ktber 1910: I sidste halvdel av frrige maaned tilførtes der ikke ngen nrsk ldipfisk til Lissabn, derimt ankm den 2 ds. 84 tns via Antwerpen. Av frrige tilførsel av dis "Strmbli" eksisterer der endnu 78 tns, sm er adskillig "midded" g sælges til 1'S , mens, Angaaende frrige ukes sardinfiske indberettes følgende fra viceknsulerne : Fra Vig. Smaat fiske. Rgnmar' kedet lammet g uten efterspørsel. Fra Gijn. Ukens fiske var rikelig. Fra Santander. ltisket var under frløpne uke 'ganske gdt, men temmelig ujevnt. sic1stnævnte imprt pnaar rs Fra knsulatet i Venedig, dat. 7/l : Av smaafisk findes 12 tns, I 0 hvrfr nteres løpet av september lllaaned blev imprtert hertil med tt r1'h1'esen's Av "Newfundlanclsfisk lagres der ca. linje kg. tørfisk, hvrav tns, hvrfr frlanges 1' Det lissabnensiske marked kg. gik til rrl'iest. Fr ny vare stil1ecle pris81'ne sig har senest ikke hat ngen direkte im saaledes: prt av denslags fisk, man inc1skrænker Bergen, prima vestre.. lire sig til at ta det lille, sm frbrukes, fra prt, hvr der j er et strt secunda..... " marked fr den vare. Finmarken, prima 4701) rm De sid ste dages revlutinæl'c be " 12()0 ". l '1 l.. "" 65 _. fi3 væge ser VI n \: VIse SIg at ba fr. 'Jt f t' l 0/ l brukt ikke saa litet fisk, hvrfr denne. a u rlc et pl'. {g, maaneds rnlresellhaat vistnk vil finde I Av ammel vare ffcrere en:lnu n et tmt marked. et,.mens de hel værende ld.gele nu Cl Den første prtugisiske N ewfund frmms!{e, da. kcnsu:nen har været landsekspeditin bjembragte 150 tns nget=" hvhgere l det sidste. til Figueira da Fz.. aaledes har?saa prmpt ny 'ril Pl't bragte dis 'lstrmbli" fisk,:æret.nget efter spurt, mend G5 tns nrsk fisk g "Bnanza" 121 stemmngen ldethelctat dg vedvarende trvs islandsk. maa betegnes sm temmelig flau..t3ehldningerne dersteds anslaacs til 140 tns nrsk g islandsk fisk g 2030 tns Newfundlandsfisk. Priserne er respektive: rs g Fra viceknsulen i Duarnenez, dat. 8 ktber un: gsaa frløpne uke siden ærbødige av 1 ds. har sardinfisket været l'et gdt, m end meget ustadig, paa den sydlige kyst. I Cncal'neau fremdeles intet g fr ngen mindre pladser nrdligere kun av g ti l li tt fiske. I Audierne endelig trsdag ngen baater gd fangst stre sardiner, igaar g idag kun meget smaa. Fangsten her i bugten mtrent sm frrige uke. Rgnmarkedet ufrandret. Bedste 2den srt hldes i f1's. 74 a 76. 'rilførsel siden 1ste er 300 tdr. hel sildergn fra Hamburg ver Havre g Brest. Fra generalknsulen i Bilba, dat. 10/10: Imprt g msætning av klipfisk fra 2/10 8 /10, alt pr. kvintal a 50 kg. andrg til: Bilba. Salg 1670 nrsk, 200 islandsk g 690 færøisk. Behldning pr. Sil 1000 nrsk, 1200 islandsk g 910 fr færøisk. Prisen fr 1ste srt pgaves ntert til ptas. 53 fr nrsk g islandsk g 60 til 67 fr færøisk. Santander. Salg 950 nrsk. Behldning pr. S/ nrsk. Prisen fr 1 ste srt pgaves ntert til ptas. 50 til 51 fr nrsk. Paa lviadrids børs ntertes idag: Pesetas 107 pr. 100 frc. a/v I/ Paris Æ a/v I/ Lnd. Fra knsulen i Messina, dat. 1/10: Inc1førsel av stkfisk til J\1 essilla fra t til 30 september engelske dampere fra Hull kg., 2 italienske dampere fra Genua 5250 kg. g l nrsk damper fra Neapel kg. tilsammen kg. Indførsel av klipfisk til Messina fra 1 til 30 september engelske dampere fra Hull 4000 kg., 1 italiensk damper fra Palerm kg. g 1 østerrigsk damper fra Genua kg. tilsammen kg. lviessinas grssererers salgspris tld indbefattet er: Stkfisk, hllandsk vestre. " lire 1521 fin..... " 122 " gras..." 127 italiensk " Klipfisk, Gaspe, ny 1. kvalit. S. Jhn" S. Peter" " Fra generalknsulen i Genua, dat. 7 h: Siden sic1ste indberetning av 9 september er hertil indført fra Nrge: Med tt Thresens linje baller = kg. stkfisk, 3 t 040 kg. klipfisk, 135 tønder tran g via Hamburg kg. stkfisk. Priser g efterspørsel stiller sig nu saaledes: Markedets tendens. Bergen: Vestre, prima mager Aktiv d. smaafisk d. hllænder... Fast Helgeland eller Senjen Aktiv Pris pr. 100 kg. ufrtldet. Lire Finmarken : 1ma 2/500 gr. Fast d. d. " 5/800" 2da 2/800 :, Bremertitling d. Klipfisk: Labradr... Fast Labradr st yle... Aktiv Gl Islandsk... " d. 73 hyse... ".Fast 60 brsme..., d. 59 Disknt 4 %. Lftfisk. msætningen herav har været livlig. rrynd vestre±1sk el' fremdeles sterk efterspurgt, likesaa vestre Helgeland. FinmHl'ksfisk er eftcl'spurgt til faste priser. rrilfønjel'ne herav hal' hittil været [tchkillig mindre end paaregnet, hvrfr de herværenl1c behhlninger pna det nærmeste Cl' rlllmet. K l i p fis ln a l' le e det er Lt sti s lanc1sk g Labradr St yle ('l' steilt efterspurgt. Fra legatillen i Havana, dat. '/10: Angaaenc1e ldipfiskmarkedet i HaV,Ill:l i tidsrummet 19/ 9 _'2D/!) medcleles f0lgenc1e: Indførselen andrg til 21 G5 kasser. Priserne val' ifølgc "Hevista ficial" fr nrsk fisk $ 9.00$ 7.00, fal' kanadisk $ 6.00 i tabaler g fr sktsk $ 8.25$ 7.50., Der nteres fr nrsk $ 7.50 g fl' sktsk $ Der el' angivelig 50 kasser paa lager av kanadisk fisle Kurser: Lndn 60 div / s 20 1 h % P. Paris 3 d/v... 6;)/s 6 1 /2 u/ P. Hamburg 3 div / 8 % P. Bergens markedspriser fr fiskevarer. Maa ikke pfattes sm frit mbrd nteringer. (Meddf\lt av handelsfreningens sekretær). Bergen, 15 ktbr Paa t r a nmar k e cl eter kldidaret damptran uten nævneværdig søkning. Den senest betalte pris av kr. 92 kan ikke længere pnaaes. Raa medicin msættes vedvarende til kr. 86 g bruntran til kr. 30. R gn uten handel. Av klipfisk ingen tilførsler. Ru 11 d fi s le har været msat til kr fr samfængt, kr fr almindelig hllænc1er, kr fr fyldig vestre g kr. 17 fl' tync1 vestre. Finmarksfisk betales fremdeles med kr tt efter partiernes srtering. Paa s i Ide m ark e cl et har garnfanget fetsild været betrlt med kr fr de resp. merker. N t

5 ;_..'_. I Pris Pris 19 nktlll'. 1!1l0 283 _. fanget vare betales 1 a 2 kr. høiere efter kvalitet. øre pr. kg. Islandssild hldes i 17 ver ttal kvantum g værdi av fisk ilandbragt paa den sktske kyst i septbr. ver fersk sild avsendt fra 1\ndhjem statin i tiden Glt til 12/10. rril nrske statiner kg. bl'. j' utenlandske d " " rrils kg. bl'. FI'R den kmmunale fiskeauktin. Ved 'r. Anfinc1sen. Bergen, 17 ktber rrilføl'selen a v ferskfisk val' yc1erst liten gsaa i frrige llke, hvrfr priserne fremdeles hlc1er sig høie. Fl' de dag pr.,jrling J ari" n 111 k.lulle partier pllaadde jeg følgenc1e pnsel': Øre pl'. kil B'lync1rc, efter kvalitet... ' Rødfisk (uer), d., Hyse d Kveite, midd., med hde.. " d., smaalapper msætningen av saltfisk har været meget livlig den sidste tid grundet den knappe tilførsel av ferskfisk, g synes utsigterne fremdeles at være meget gde fr nysaltet vare. De idag ankmne partier pnaadde: 01'e pl'. kil Prima nysaltet trsk (i kasser) 2529 brsme (i d.) l'ødfisk (i telr.) 2021 inklusive tønde. Markedsberetning m tran. (Ved,Y. Thedr Reincke). Hamburg, 14 ktbr Medicinitle srter rlig men fast. lullustrielle srter fast. Jeg nterer: Bruttsalgspriser. Damptl'an, kldkl. Lfts Ab. 104/] 05 Raamec1icintran,,,80/85 Blank trsketran l:,,70/75 BrunLlank elt).,,,55/60 Blank illdustriel,... " 39/42 Sæltl'an, efter farve g lngt " 43/45 D., brull... " 33/34 Brun Jevertran " 34/35 Siidetl'an, lys... " 39/10 D, bru!1 blank... ",: 37/:38 U, Ill'ull... " " 33/34 H valtl'hll, uraffillert nr. l " :1:7 D., " 2 " 44 D., " 3 " 41 D.) 4 " 41) maaned g fr 9 maaneder endt 30 september (Ved Nl'ges fiskel'iagent i Stl'britannien g Irland)... Fr ane srter Specifiscl't fr følgende srter: Sild...,...,.... Brisling...,...,.... })ilakrel..,...,.... rllrsk...,...,.... Lange...,.., Sei.... Hyse...,.... Flyndre...,.. Kveite...,.,.,... ver September maaneder endt 30 sep :si wts. c8 _"50 5I()19481_ f)J I j I i! ! 7926, Il ;) l l 8' I I I ttaikvantum g værdi av 'fisk ilandbragt paa den irske kyst under september maaned g fr september maaned (V cd N urges ii.8kel'iagent i Strbritallnien g Irland). September 1910 September 190H wts. c8 wts. c8 27H I Fr alle srter tils. 34: Specifisert fr følgende srter: Sild...,..., Brisling.,...,.... I I Il Makrel..., Trsk..., Lange :? Hyse...,..., l Flyndre...,,,.. l Av tillægsrapprten fr september fr A berdeenc1istriktet fra frhe Fishery Bard fr Sctland hitsættes : 22 tyske trawlere fra Island ilandbragte cwt. fisk til en værdi av es 3487, mt 2847 cwt. g Æ 788 i samme maaned Fra Fæl'øbanken ankm kun 10 trawlel'e, sm hadde mderat fangst. Grundet strmende veil' blev fangsten g utbyttet litet fr de tl'awlere, sm fisket paa de nrdveslige grul1l1e. Frtjenesten I fr trawlere paa krtere turer var gjennemgaaende gd) mend hvedfangsten bestd av SlTIa<1 hyser, hvrav 3000 kasser dhis slgtes til menneskeføde g c1ehis til gjødning. Dampline baatene gjrde fte gd fangst, mn frtjenesten var ujevn, fra uc1mel'ket utbytte fr endel, mens andre neppe khute utgifternc. Sildt fisket yar smaat g kvaliteten meget daarlig. (Ved fiskel"iagen tjlmsen). ver brisling g smaasild tilført Stavanger l tidsrummet 3/ 10 15/10, Hvrfra B.ris Il lmg,pr. Rlld i pl'. skj. I skj. I Bkj. l 8kj. I SnaR Il, N. B.hus amt! I I S. B.hus amtl I 1 180: l.50 Stavanger amtl l l 050!, Tilsi l (Ji Røkt...,I l 305 Il 5301 rydret... ' Trvført U I i 1 05' ',1= 29'l('1=,,':1 t.!.:...0 _._._ y ærdi brisling... kl' 'l smaasiltl..., " kr n

6 284 UKHNTLIGE MEDDELELSER l!'r NRSK FISKERIBEDRIFT FRA l!'iskeridirekt0ren 19 ktbr L aks... li... li... pr. 9J) D. sekunda... 1ert... ørret, stl'... ". Il' D. middels... D. smaa... III Il... Kveite, str 30 9J) pver D. str midd. 2230tF D. middels 1022 c;}; Kveitebarn 8 % nedver Hyse, str... D. smaa...,. D. sekunda... Flyndre, stl' Il... S"'" D. middels... D. smaamiddcls... D. smaa... Rødtullger... Pigvar... Strsei... Aal... rrrsk...,... Hummer... l\iakrel I... It Il... pr. styk Strsild... I... l Il' pr. kasse Vam'sild... Fetsild D" _ Smaasild I I' Østlandssild... Svensksilcl... Sktsksild D I Engelsksild. Hamburg, 15 ktber HamburgAltna fiskeauktiner. En grs priser. Tilførsel 200 kasser nrsk fisk. 4/t "Gudrød" / }16 1 / / / h 4456 Ah. I 5/t0 I "Hereules" i / /2,,10 1 / I / JfG /z l 6/10 "Magnus" /z52 1 / / /2 l J Jlb. JIG. 11/l 0 "Mira" _ /z i/t0 "lviercul" / P/ / / / /Z28 32 smaa 50 Jlb. \Vestergaard. 14 I /10 "Nidelven" / z ufb. fieneral,rapprt m de større nrske fiskerier (Nrwegian Fisheries). I fv:!":il kv;" til Hvacl eler fiskes i uken, men anmeldes frsent til at kmme med, ptages i følgende ukes rapprt. 15/10 ]5/ 10 (Quantities rep0l'ted t late t be included in the reprt fr this week are added t ttnls fr next week.) 1 A. Skrei (trske) fisket (Cd Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cd liver il) hl. Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl. 8. Sildefiskerierne (HelTing Fisheries) : 1. Vaarsilc1efisket (Spring Herring), februarmars maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli desember 1 ). tdr., saltet, fiskepakket (Fat HelTing) (BarreIs, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Hen'ing), ktber, desember, februar: n) fr vestlandet (the 'Vest Cast)... maal a! 50 liter b) fr østlandet (the Suth Cast) maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni desember 1 ), tdl'., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NrthSea) (BarreIs, saltecl, seapacked). Islandssild indkmmet til nrske havne tdr., saltet, fiskepakket (H81Ting frm Icelanc1 landed in Nrway) (BarreIs, saltec1, seapackec1) C. Makrelfisket ved drgerc i Nrdsjøen saltet fr Amerika 2 ) tønder i fiskepalming (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the NrthSea, salted fr exprt t Ameriea) l l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fl'esh i s nt included.) 2) Al makrel, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All nmckerel, nsed fresh l' exp. in ice r salted fr the Scandinavian mal'ket j is nt include(l) Ved eftertryk av disse meddelelser ma a "Fiskets Gang" angives sm kilde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fis'keribedrift fra fiskeridirektren 5 aargang Nrske fiskerier. Uken 8-14 nvember. nsdag 18 nvember 1914 Nr. 46 størstedelen til fabrikvare. alt blev. blev iset til eksprt.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 28 august 1912 Nr. 35 Undertegnede, der nu fratræder regarnsild 7-9 kr., i Bdin 4-13 kr., 40000 skjæpper eller

Læs mere

fra fiskeri'direktoren

fra fiskeri'direktoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed,rift fra fiskeri'direktren 3 aargang Onsdag 20 nvember 92 Nr. 47 285 40 tønder. 90 utgjrde det let i Stavangerfjrdene fr' at drive Nrske fiskerier. saltede parti

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

STORSILDFISKET fortsattes paa arbeide en ordentlig kvantul~sopgave. saget av lyst, koldt veil' baade paa

STORSILDFISKET fortsattes paa arbeide en ordentlig kvantul~sopgave. saget av lyst, koldt veil' baade paa Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihed rift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 januar 92 Nr. 3 Nrske fiskerier. Ved prøvesæt i Lften har man Veiret. M e t e r lg i s k e bs er.. gsaa faat endel skrei.

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra ftskeridirektren 3 aargang Fredag 27 desember 1912 Nr. 52 i uken sm endte 21 ds. sat 10 min den løiet av nsdag. Trsdag inddre ntstæng i Bjugn, hvr der

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

ang STORSILDFISKET gav i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeri di rektoren Norske fiskerier. Uken desember.

ang STORSILDFISKET gav i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeri di rektoren Norske fiskerier. Uken desember. ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeri di rektren 5 aargang Onsdag 30 desember 1914 Nr. 52 Nrske fiskerier. Uken 20-26 desember. STORSLDFSKET gav i sidste uke et mindre utbytte end

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 10 juli 1912 Nr. 28:

fra fiskeridirektoren Onsdag 10 juli 1912 Nr. 28: ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 30 juni6 juli nsdag 10 juli 1912 Nr. 28: brsme med 7 øre kilet. rril Ande i uken nrdstligetil nrdlige

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 18 september 1912

fra fiskeridirektoren Onsdag 18 september 1912 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 8-14 september. nsdag 18 september 1912 ske smaa efter det optagne kvantum at dømme. For forløpne

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

STORSILDFISKET var i forløpne 33 drivere med en gjennemsnitsfangst hvorav saltet til handelsvare 4630 tdr.

STORSILDFISKET var i forløpne 33 drivere med en gjennemsnitsfangst hvorav saltet til handelsvare 4630 tdr. 9 aargang Ukntng mcldlsr fr nrsk fjskribdrift fra fiskri(urktørn nsdag 6 januar 98 Nr. 3 i ligere i uken indkm der gsaa ngen Prisen var fra 0-6 kr. maalet. nrsk fiskrjr drivere med gjennemgaaende bra Klvereid

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 3 september 9,Nr.,37 foten, ellers mest fra 6 til 0 kr. hvorved der i denne sæson til 9spmaalet. tember ialt er

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

ang U kentlige meddelelser for norsk fis keri bed ri ft fra fiskeridirektoren

ang U kentlige meddelelser for norsk fis keri bed ri ft fra fiskeridirektoren ang U kentlige meddelelser for norsk fis keri bed ri ft fra fiskeridirektoren 1. aargang Onsdag 17 august 1910 Nr. 33 hele optagne kvantum maal ikke kan Sei fi s k e t paa Vestfillmarken er nu Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeri d i rektoren

fra fiskeri d i rektoren Lkentlige meddelelser fr nqrsk fiskeribedrift fra fiskeri d i rektren 5.argang Onsdag 25 mars 94 r. 2. gsaa smaat i sidste uke, fallgsterne kvantumet er laadd p til 46 000 Nrske fiskerier... var smaa veralt,

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

i lit VAARSILDFISKET falc1t mege:t gav i uken et utbytte av maa1, Norske fiskerier. Uken 7-13 mars.

i lit VAARSILDFISKET falc1t mege:t gav i uken et utbytte av maa1, Norske fiskerier. Uken 7-13 mars. i lit.+=: 6 aargang nsdaij 7 :lars: 95', ) r ". i'.",..'' i Nr. Nrske fiskerier. Uken 73 mars. hrukg,';agri. ": :T9;4var. de tilsva uken ii høi grad hindretr bedriften. rende. tal 2933. 28266:Ukefangst8

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

?:fra Ji sk~ridir~ktør~n'.

?:fra Ji sk~ridir~ktør~n'. ..., Qklttlig ' mddlsf. f.rcua.rsk. ti s kri bdrift?:fra Ji skridirktørn'. Nr. 6 189 153 maal mt 589 809 i 1919, 1918 til sam,me tid. Desuten ør dør 222915 i 1918, 547583 i 1917, iaar pfisket 15000' stk.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 6 august 1913 Nr. 32 Det samlede parti iaar er 4792 den 19-2n juli opfisket 12 500 kg. fiskepakket Nordsjøsild mot

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 5 september 1917 Nr. 36 nden Søndre Trondhjems amt er 2470 kveite, 2300 svartkveite, 1000 nqrsk~ der i uken sat 2 mindre

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk,fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 5 januar 1910 Nr. DE1 1 lste nummer av "Fiskets Gang" idag utsendes, forutskikkes en kort oversigt over bladets plan

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i sid- hadde 35 maal igjennemsnit ; prisen /2, onsdag 18-22, torsdag 22-

STORSILDFISKET var ogsaa i sid- hadde 35 maal igjennemsnit ; prisen /2, onsdag 18-22, torsdag 22- Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken -7 januar. nsdag 2 januar' 94 Nr. 3 22-25 pr. maa. For Titran var -82 3 / 4, onsdag 22-22 /2, torsdag

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

TORSKEFISKET i Finmarken var I uken forlot 772 baater med en er endnu ikke sat. Ialt er iaar

TORSKEFISKET i Finmarken var I uken forlot 772 baater med en er endnu ikke sat. Ialt er iaar Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra Fiskeridirektren 5 aargang Nrske fiskerier. Uken 4-20 juni. nsdag 24 juni 94 Nr. 25 g 92 hl. i 909. Leverpartiet er Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, iaar 2979

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

UI{entlige meddelelser for norsk fiskeribedr'ift fra ftskeridirektoren

UI{entlige meddelelser for norsk fiskeribedr'ift fra ftskeridirektoren U{entlige meddelelser fr nrsk fiskeribedr'ift fra ftskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 824 april. nsdag 28 april 95 Prisen fr fisken var fra 06 /2 øre pr., høiest i Berlevaag 3 /2 6 / 2, Mehavn

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 14 april 1915 blev opfisket stk. mot i tilsvarende uke ifjor. Det samlede

fra ftskeridirektoren Onsdag 14 april 1915 blev opfisket stk. mot i tilsvarende uke ifjor. Det samlede ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra ftskeridirektren 6 aargang nsdag 4 april 95 blev pfisket 849 000 stk. mt 500 000 i tilsvarende uke ifjr. Det samlede Nrske fiskerier. parti er 4 70000

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra tlskeridirektoren 6 aargang t nsdag 20 januar 1915 Nr. 3 Som handelsmand fanget fiskerierne hans største interesse, paa flere verdensutstillinger utstillet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 22 september 95 Nr. 38 nden Søndre Trondhjems amt er øre pr. for størreserne nr. 5. Norske fiskerier. der i sidste

Læs mere