Klagevejledningen ses til sidst i afgørelsen. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagevejledningen ses til sidst i afgørelsen. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår:"

Transkript

1 Kirsten Winther-Olsen Vallø Golfklub Køgvej 87, Vallø 4600 Køge JOURNALNUMMER G Tilladelse til reguleringsprojekt omfattende etablering af Søer med forbindelse til eksisterende drænsystem samt rørlægning af kunstig tør grøft, på Vallø Golfbane, samt afgørelse om at reguleringsprojektet ikke er VVM-pligtigt. Reguleringsprojektet omfatter etablering af to søer på henholdsvis 1300 m 2 og 150 m 2, som vil få forbindelse til det eksisterende drænsystem på Vallø Golfbane. Søerne vil blive etableret steder, hvor der i dag er drænet. Der vil derfor blive ført eksisterende dræn til søerne og der vil blive etableret et afløb fra den store sø på 1300 m 2. Afløbet vil bestå i rørlægning af en tør grøft, som løber hen i den eksisterende meget dybe sø, som benyttes til vanding af banerne. Den lille sø vil bibeholde den nuværende lille grøft som afløb. Tilladelsen til reguleringsprojektet, og afgørelse om at reguleringssagen ikke er VVM pligtig, har 4 ugers klagefrist, fra den 19. januar 17. februar. Klagevejledningen ses til sidst i afgørelsen. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår: Reguleringsprojektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen samt på følgende vilkår: 1. Bliver det nødvendigt at ændre i projektet undervejs, skal Stevns Kommunes vandløbsmyndighed kontaktes inden ændringen igangsættes. 2. Rørledningen der skal lægges i den tørlagte rende, som dækkes til, skal lægges med et jævn fald og uden lunker. 3. Det skal sikres, at de afvandingsmæssige forhold i området ikke forringes som følge af projektet. 4. Det skal sikres, at udvaskning af sand og jord til drænsystemet begrænses mest muligt i forbindelse med anlægsarbejdet. S. 1/18

2 5. Anlægsarbejdet må ikke udføres på en måde, der øger risikoen for oversvømmelser i området, hvis der opstår skybrud, større koblede regnhændelser eller større tøbrud. 6. Hvis der under anlægsarbejdet konstateres jordforurening, så skal arbejdet standses og Kommunen skal orienteres, jf i jordforureningsloven Hvis der stødes på fortidsminder, skal arbejdet stoppes, og der skal tages kontakt til Sydøstdansk museum. 8. Den lille sø må ikke have bedre forbindelse til overløbsgrøften til 3 vandløbet, end det, som den tidligere sø havde før projektets start. 9. Der må ikke gødes eller bruges pesticider 2 meter fra søernes kant, eller på anden måde tilføres søerne materiale der kan skade flora og fauna. Ansøger er ansvarlig for, at de stillede vilkår overholdes. Det er ansøgers pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet om godkendelsens indhold. Lovgrundlag: Reguleringsprojektet har været sendt i høring jf.: Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. (Regulerings- og restaureringsbekendtgørelsen) o 15 3 (Offentliggørelse af reguleringsprojekt). Afgørelsen er truffet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2019 (Vandløbsloven) o 16 4 (Regulering af vandløb). o 17 5 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser). Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. o 3 6 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser). Formål med/begrundelse for projektet: Vallø golfklub ønsker at etablere to søer på deres golfbane. Søerne ønskes etableret for at øge den natur- og spillemæssige værdi af golfbanen. Søerne ønskes forbundet til det eksisterende drænsystem, for at sikre afvandingen af golfbanen Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 2 Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord Hvis vandløbsmyndigheden efter modtagelsen af de indhentede udtalelser finder, at sagen bør fremmes, skal vandløbsmyndigheden offentliggøre en meddelelse om projektet. Meddelelsen skal indeholde en kort redegørelse for projektet og oplysning om, at eventuelle indsigelser kan indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for en frist på mindst 4 uger. Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske udelukkende på vandløbsmyndighedens hjemmeside Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, medmindre foranstaltningerne er omfattet af kapitel 8 eller kapitel Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. S. 2/18

3 Beskrivelse af vandløbet: Klassifikation: Privat drænsystem. Stevns Kommune er vandløbsmyndighed. Vandsystem: Målsætning: NBL 3: Projektets lokalitet: Matr. nr.: Natura 2000: Privat drænsystem på Vallø Golfbane. Drænvandet løbet ud i en rørledning eller et lille vandløb, hvorefter det ender i Tryggevælde Å, som løber ud i Køge Bugt. Hverken drænsystemet eller det åbne vandløb nordfor golfbanen er målsat. Drænsystemet på golfbanen er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven. Det lille vandløb der ligger nord for banen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Udledningen til dette vandløb vil som resultatet af projektet, ikke blive ændret. 4h, St. Tårnby, Tårnby. Projektområdet på Køgevej 87 er ikke beliggende inden for et Natura 2000-område 7. Der er i nedenstående afsnit Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter (beskyttelseskrævende dyr og planter) redegjort for de Natura 2000-områder, der potentielt vil kunne berøres af projektet, herunder udpegningsgrundlag og Kommunens vurdering. Projektets indhold udklip fra ansøgningen der er relevant for reguleringstilladelsen: Der søges om lov til etablering af 2 søer. Søerne vil blive etableret med skråningsanlæg på 1:3 som gør at padder og andre dyr nemt kan komme ned i, og op fra søerne. Den ene sø skal ligge mellem golfbanens hul 17 og 18 på den store bane. Der er ansøgt om en sø på ca kvadratmeter med en dybde på 3-3,5 m. Længde 50 m, bredde 26 m. Den anden sø er en lidt mindre sø på 9 huls banen beliggende i det nordvestlige hjørne af golfanlægget. Der ansøges om en sø på ca. 150 kvadratmeter. Her har der tidligere været et lille vandhul som var permanent udtørret (se fig.1). 7 S. 3/18

4 Figur 1. De røde markeringer viser ca. placering af søerne. 1, er søen på omkring 150 m 2. 2, er søen på omkring 1300 m 2. Den blå markering viser den eksisterende sø. Mellem den store røde sø, og den eksisterende sø, kan der svagt ses en rende. Denne rende er kunstigt anlagt, og tør hele året. Renden vil blive rørlagt og fungere som et overløb fra den store kommende sø, og hen til den nuværende sø, som har et eksisterende afløb til drænsystemet. I området hvor den store sø skal graves, er der eksisterende dræn med tilløb til stedet hvor søen kommer til at ligge. For at undgå oversvømmelser er det nødvendigt at have tilløb af de eksisterende dræn til søen, og også et overløb fra den nye sø. Det nemmeste vil være at forbinde den nye sø med den eksisterende sø på hul 18, som allerede har et overløb som er forbundet til områdets drænsystem. Der er ikke dræn fra naboejendommene, da området ligger betydeligt højere. Der er altså kun dræn fra egen matrikel på den berørte del af golfbanen. På hullerne og 18 ligger der en grøft som stort set er tør hele året. Den blev i sin tid gravet for at golfspillerne skulle have en ekstra udfordring i spillet. Der er dog senere tilsluttet et dræn som afvander 2 bunkers på hul 16. Vi vil i forbindelse med sø-projektet gerne sløjfe grøften. Den overvejende grund er, at hullerne bliver for svære med både sø og grøft. Sekundært er det ikke interessant med en grøft som er tør hele året. Vi forestiller os, at vi lægger et dræn i bunden af søen som vil sikre fortsat dræning af de to bunkers på hul 16 og samtidig kan fungere som overløb på den nye sø med forbindelsen til den eksisterende sø på hul 18. S. 4/18

5 Vandet fra drænene ender i Elbæk renden i Tryggevælde ådal. Vi er dog ikke helt sikre på den præcise rørføring. Se drænkortet på figur 2. Vi vil også gerne søge om tilladelse til at etablere et overløb fra den lille sø til den eksisterende grøft lige ved siden af. Figur 2. Oversigtskort over drænene på Vallø Golfbane, Køgevj 87. Den grønne linje markerer forløbet af den formodede placering af Elbæk renden der løber ud i Tryggevælde å. S. 5/18

6 1. Økonomi: Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til kroner plus moms. Prisoverslaget omfatter ikke bortkørsel af overskudsjord da jorden bliver lagt ud på banen. Alle udgifter afholdes af ansøger. 2. Tidsplan for udførelse: Projektet forventes udført i slutningen af februar/start marts Godkendelsens varighed: Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen. Stevns Kommune skal orienteres, hvis godkendelsen ikke udnyttes. 4. Færdigmelding: Stevns Kommune, vandløbsmyndigheden, skal orienteres, når anlægsarbejdet er udført. 5. Partshøring: Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring på Stevnskommunes hjemmeside, og har også været fremsendt til interessentgrupper, i perioden Der er i perioden kun indkommet nedenstående bemærkning fra Fiskeristyrelsen: Fiskeriinspektorat Øst afd. I Ringsted har ingen bemærkninger til det ansøgte. Myndighedens vurdering: Etablering af 2 søer på Vallø golfbane, vil skabe mere natur og grobund for øget biodiversitet. Der er ikke mange søer i Stevns kommune, og mere ferskt vand er eftertragtet til dyrelivet. Søerne forbindes til det eksisterende drænsystem på Vallø Golfbane, efter ansøgers ønske. Forbindelsen vil ske på en måde, så området ikke bliver bedre eller dårligere drænet end det er i dag. Efter ansøgers udsagn, afvander drænsystemet kun golfbanens egen matrikel. Etableringen af søerne, og især den store sø på omkring 1300 m2 vil få en effekt af et tilbageholdelsesbassin. Dette er positivt, set i forhold til de hydrauliske forhold nedstrøms i systemet. Systemet vil blive mindre hydraulisk belastet end det er i dag, ved etablering af søerne. Dette er positivt, da golfbanen leder ud i Elbæk renden som er rørlagt, og dermed har en begrænset hydraulisk kapacitet. Stevns kommune har ikke efterkommet ansøgers ønske om at kunne lave et mere tydeligt overløb fra den lille sø og ud i det lille 3 beskyttede vandløb nord for den lille sø (se figur 2). Der er i dag en mindre grøft der har funktionen af et overløb. Denne kan bibeholdes, men må ikke uddybes eller gøres bedre vandførende. Der er indsat vilkår om at der ikke må gøde eller sprøjtes 2 meter var kanten til søerne, og at disse ikke må tilføres andet materiale der kan være skadelige for flora og fauna. S. 6/18

7 Der er ud fra VVM screeningsskeamet, vurderet at projektet ikke har væsentlig negativ indvirk på miljøet, og at reguleringen derfor ikke er VVM-pligtig. Alt i alt vurderer Stevns kommune, at projektet vil skabe mere natur i området, uden at have en negativ effekt på hydrologien i området, eller på Tryggevælde å som vil modtage overfladevand fra golfbanen, som den også gør det i dag. Indholdet i drænvandet vil ikke blive ændret som resultat af projektet. Aktindsigt: Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens 8 9, stk Godkendelse efter anden lovgivning: Denne høring omhandler kun forbindelse af søerne til det eksisterende drænsystem, da det behandles med hjemmel i vandløbsloven. En evt. godkendelse omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet vedr. projektet. (se afsnit om Miljøvurderingsloven) Naturbeskyttelsesloven Projektet er ikke vurderet i forhold til naturbeskyttelsesloven, da det vurderes, at indflydelsen på 3 vandløbet nord for den lille sø, ikke vil modtage større mængder vand eller vand med et andet kemisk indhold, end det som det gør i dag. Miljøvurderingsloven Stevns Kommune har i henhold til 21, stk i miljøvurderingsloven 11 foretaget en screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb (også rørlagte) er omfattet af bilag 2, pkt. 10f. Stevns Kommune vurderer at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og træffer hermed jf. 21 i miljømålsloven afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligten. Screeningen kan ses i bilag 1. Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter (beskyttelseskrævende dyr og planter): I henhold til Habitatbekendtgørelsen 12 6 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning skal myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens 6, stk. 2 foretage en nærmere 8 Bekendtgørelse nr. 433 af af forvaltningsloven 9 9. Stk. 1. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter Myndigheden, jf. 17, træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. 19, afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i bilag 6. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen. 11 Bekendtgørelse nr af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 12 Bekendtgørelse nr af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. S. 7/18

8 konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det søgte. Jf. 7, stk. 7, punkt 1 er regulering af vandløb omfattet af 6. Bilag IV i habitatdirektivet 13 indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I forhold til bilag IVarter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af et yngle eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Projektområdet på Køgevej 87, Vallø, 4600 Køge er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste internationalt beskyttede område er Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde ådal, habitat område 132. Udpegningsgrundlaget for det beskyttede område nr. 149 Tryggevælde Ådal, er vist i den nedenstående figur 3. Figur 3 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 132, Tryggevælde ådal Det beskyttede område, Tryggevælde Ådal, ligger 417 meter i luftlinje fra Køgevej 87, figur 4. Søerne der ønskes etableret, ligger længere væk fra Ådalen end bygningssættet. Drænvandet fra Vallø golfbane afvander ud i et system, som ender i Tryggevælde å. 13 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer. S. 8/18

9 Figur 4 Beliggenhed af Køgevej 87, i forhold til Tryggevælde ådal - Natura 2000 Det vurderes at reguleringsprojektet ikke vil ændre på den udledning af overfladevand som der i dag er til Tryggevælde å, og at projektet ikke har negativ effekt på udpegningsgrundlaget for Tryggevælde Å dal. Det er Stevns kommunes vurdering at den plejede golfbane ikke er et velegnet levested til bilag IV arter. Efter at søerne er etableret, kan det ikke udelukkes at de vil kunne agere fouragerings- og potentielle levesteder for fx stor vandsalamander og flere flagermuse arter. Klagevejledning: Afgørelserne (tilladelse til reguleringssagen og afgørelse om at reguleringen ikke VVM-pligtig), kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettede (VVM-afgørelse): Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens 50. Klageberettigede (reguleringssagen): Adressaten for afgørelsen Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. Klagefristen er 4 uger, det vil sige fra den 19. januar- 17. februar En klage har opsættende virkning på adressatens ret til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. lovens 82, stk. 6. S. 9/18

10 Der klages via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger også på og Man logger på eller ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal klager betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Venlig hilsen Casper Pedersen Natur og miljømedarbejder Kopi til: Ansøger og berørt Lodsejer: Vallø Golfklub, Køgevej 87, Vallø, 4600 Køge. Høringsberettigede myndigheder og interesseorganisationer: Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Stevns afdeling, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Stevns, Friluftsrådet Østsjælland, Erik Troigaard, S. 10/18

11 Bilag 1. VVM Screeningsskema. Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Reguleringsprojekt omfattende etablering af Søer med forbindelse til eksisterende drænsystem og rørlægning af kunstig tør grøft, på Vallø Golfbane Stevns kommune Stevns Kommune Stevns Kommune Oversigtskort i målestok Se tilladelsens Figur 1 Kortbilag i målestok Se tilladelsens Figur 1 Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til LBK nr 1225 af 25/10/2018 x (Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt) Er anlægget opført på bilag 2 til LBK nr 1225 af 25/10/2018 x pkt. 10 Hvis ja, hvilket punkt på bilag 2: Screeningskriterier Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger Anlæggets karakteristika 1. Arealbehovet i ha 0,145 S. 11/18

12 Screeningskriterier Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger 2. Er der andre ejere end bygherre? x 3. Det bebyggede areal i m 2 og bygningsmasse i m 3 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: 9. Behov for vand kvalitet og mængde: S. 12/18

13 Screeningskriterier Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger I anlægsfasen: I driftsfasen: 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger Vandløbsreguleringen producerer ikke affald 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj Ingen støj når projektet er udført 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening Ingen luftforurening 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener Ingen vibrationer når projektet er udført 16. Vil anlægget give anledning til støvgener Ingen støvgener når projektet er udført S. 13/18

14 Screeningskriterier Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener Ingen lugtgener 18. Vil anlægget give anledning til lysgener 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse Der vil i stedet for golfbane være 2 søer. 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området x Der skal gives en dispensation fra lokalplanen til etablering af søerne, men ikke til ændring af drænsystemet. 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen x 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommuneog lokalplaner x 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand S. 14/18

15 Screeningskriterier Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen 27. Forudsætter anlægget rydning af skov 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: x Drænvandet løber allerede i dag ned i Tryggevælde å. Etableringen af 2 søer vil ikke påvirke kvaliteten af drænvandet i negativgrad. Der vil potentielt foregår en øget rensning af vandet i forhold til i dag. Forventes området at rumme danske rødlistearter: S. 15/18

16 Screeningskriterier Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Søerne fores med blåler, og kontakten til grundvandet minimeres dermed. Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: x Søen vil blive 3-3,5 meter dyb. Geologiske landskabstræk: S. 16/18

17 Screeningskriterier Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold) Reguleringssagen ændrer ikke på den påvirkning af miljøet, der er i dag. 36. Er der andre kumulative forhold? Reguleringssagen ændrer ikke på den påvirkning der af miljøet er i dag. 37. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal x Reguleringssagen ændrer ikke på den påvirkning der er i dag. 38. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen Ingen 39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen område S. 17/18

18 Screeningskriterier Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Bemærkninger 40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande 41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks 43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen 44. Er påvirkningen af miljøet Varig: Hyppig: Reversibel: Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligt S. 18/18

Afgørelse om ikke - VVM pligt i forbindelse med projekt om regulering af privat vandløb på matr. nr. 14 Hovslund, Ø. Løgum

Afgørelse om ikke - VVM pligt i forbindelse med projekt om regulering af privat vandløb på matr. nr. 14 Hovslund, Ø. Løgum Hans Henrik Sørensen Hovslundvej 25 6230 Rødekro Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 3. maj 2018 Kontakt: Mette A. Juhl Direkte tlf.: 7376 6350 E-mail: majuh@aabenraa.dk Afgørelse om

Læs mere

Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup

Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Afgørelse Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Postadresse: Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke-vvm

Læs mere

Afgørelse. Kort beskrivelse af projektet

Afgørelse. Kort beskrivelse af projektet Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) nord for Alfa 6 i Hinnerup ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet Vandløbsmyndigheden

Læs mere

Kontakt Har du spørgsmål til dette høringsmateriale, er du meget velkommen til at kontakte mig på eller

Kontakt Har du spørgsmål til dette høringsmateriale, er du meget velkommen til at kontakte mig på eller «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Etage» «Sted» «Postnr_By» Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17. september 2018 Kontakt: Tobias Brødsgaard Knudsen Direkte tlf.: 7376 7359 E-mail:

Læs mere

Holbæk Kommune. Grundejerforeningen To-Bjerg, To-Bjerg 193. Henrik Sørensen, To-Bjerg 53, 4300 Holbæk Kommune. Holbæk Kommune, To-Bjerg

Holbæk Kommune. Grundejerforeningen To-Bjerg, To-Bjerg 193. Henrik Sørensen, To-Bjerg 53, 4300 Holbæk Kommune. Holbæk Kommune, To-Bjerg VVM Screeningsskema Lovhenvisninger /6/ VVM bekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juli 2014, med senere ændringer, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Guldborgsund Kommune, Natur og Miljø VVM screening er foretaget på baggrund af kriterierne i bilag 3 i Bekendtgørelse om vurdering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri Navn

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Mariagerfjord Kommune (journalnummer: 06.02.16-P19-5-16) Basis oplysninger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Realisering af vandplanprojekt 2010-2015. Høgholt møllebæk. Fjernelse af spærringer,

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Tekst Åbning af rørlagt vandløb ved navn Kærbækken over en 140 m lang strækning samt flytning af samme vand løb til et nyt gravet løb,

Læs mere

Jeppe Thing Jensen Kvongvej Nr. Nebel. Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm

Jeppe Thing Jensen Kvongvej Nr. Nebel. Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm Jeppe Thing Jensen Kvongvej 81 6830 Nr. Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Tilløb til Rolfsø Kanal- Fidde Strøm Varde Kommune har på baggrund

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Tekst Åbning af rørlagt strækning i Slebsager Bæk Navn og adresse på bygherre Agerbæk Maskinstation A/S, Kærbjergvej 26, 6753 Agerbæk

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt): VVM Myndighed. Agro Food Park Aarhus N. Frank Bondgaard

Skema til brug for screening (VVM-pligt): VVM Myndighed. Agro Food Park Aarhus N. Frank Bondgaard Skema til brug for screening (VVM-pligt): VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Formålet er at etablere et minivådområde således kvælstof

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Privat skovrejsning Navn og adresse på bygherre Niels Tryde, Stationsvej

Læs mere

Rørlægning af strækninger i den øvre del af Voel Bæk. Screenings afsluttet: 22. september 2016

Rørlægning af strækninger i den øvre del af Voel Bæk. Screenings afsluttet: 22. september 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført i tilknytning til eksisterende skov og på andbrugsjord.

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført i tilknytning til eksisterende skov og på andbrugsjord. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Privat skovrejsning. Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført i tilknytning til

Læs mere

Basis oplysninger behøves ikke udfyldt. 1. Arealbehovet i ha: X 0,05 ha (ændres ikke ved den ændrede anvendelse

Basis oplysninger behøves ikke udfyldt. 1. Arealbehovet i ha: X 0,05 ha (ændres ikke ved den ændrede anvendelse Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Basis oplysninger behøves ikke udfyldt. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2016-1045 Ref.: BKHA Den 18. januar 2016 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev Indledning Energinet DK har søgt om

Læs mere

VVM-screening af autoophug beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup VVM Myndighed

VVM-screening af autoophug beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup VVM Myndighed VVM-screening af autoophug beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hollenstedvej 8, Hjallerup - Miljøgodkendelse af autoophug Projekt beskrivelse

Læs mere

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført på landbrugsjord. Offer Madsen A/S, Odensevej 32, 5620 Glamsbjerg.

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført på landbrugsjord. Offer Madsen A/S, Odensevej 32, 5620 Glamsbjerg. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Privat skovrejsning. Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført på landbrugsjord.

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Tekst Projektbeskrivelse Etablering af tre gydestryg i Grindsted Å. Projektet har til formål at forbedre betingelserne for laksefisk, herunder gyde- og

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Råstofindvinding i udlagt råstofområde, Sælvig. Udvidelse

Læs mere

K Checkliste til brug for screening af VVM-pligt (Screeningskriterierne er ikke udtømmende) Basis oplysninger.

K Checkliste til brug for screening af VVM-pligt (Screeningskriterierne er ikke udtømmende) Basis oplysninger. Checkliste til brug for screening af VVM-pligt (Screeningskriterierne er ikke udtømmende) Basis oplysninger VVM myndighed Sagsnummer Projektbeskrivelse Stevns Kommune 09.08.26-K08-48-17 Varup Termiske

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

VVM-screening - Skovrejsning - Øgelundvej 51, 7330 Brande - j.nr : SVANA Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM-screening - Skovrejsning - Øgelundvej 51, 7330 Brande - j.nr : SVANA Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM-screening - Skovrejsning - Øgelundvej 51, 7330 Brande - j.nr : SVANA-335-05142 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk.

Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk. VVM-screening Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk Basis oplysninger Projektbeskrivelse Tekst Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk. Projektet har til formål at skabe passage til de opstrøms dele af

Læs mere

Them Genbrugsplads søger om tilladelse til at modtage forurenet keramik og porcelæn samt fjernelse af maks. grænse for hvor

Them Genbrugsplads søger om tilladelse til at modtage forurenet keramik og porcelæn samt fjernelse af maks. grænse for hvor VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt): Omlægning af strækning af Kejserlungafløbet. VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt): Omlægning af strækning af Kejserlungafløbet. VVM Myndighed Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt): Omlægning af strækning af Kejserlungafløbet VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Omlægning af strækning af Kejserlungafløbet

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Tilladelse til råstofindvinding

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projektbeskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler rejsning af 5,43 ha skov ud fra et ønske om mere og sammenhængende

Læs mere

Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle. Screenings afsluttet: 9. februar 2015

Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle. Screenings afsluttet: 9. februar 2015 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune, Natur og Landskab, Nørregade Faaborg

Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune, Natur og Landskab, Nørregade Faaborg Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt): Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 6 i lovbekendtgørelse nr af 25/10/2018

Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 6 i lovbekendtgørelse nr af 25/10/2018 Bilag 1. Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 6 i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 VVM Myndighed Fredericia Kommune Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Rråstofindvinding i et udlagt

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ansøgers oplysninger Anmeldelse modtaget dato: 19-01-2015 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en vandforsyningsboring

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Råstofindvinding i udlagt graveområde,

Læs mere

1. Arealbehovet i m2: Arealbehov på ca m2 inkl. kørebaneareal. Nyanlæg omfatter 550 m2.

1. Arealbehovet i m2: Arealbehov på ca m2 inkl. kørebaneareal. Nyanlæg omfatter 550 m2. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Parkeringssløjfe til 18 biler samt afsætningsareal

Læs mere

( m 3 årligt), idet den gældende tilladelse på samme årlige

( m 3 årligt), idet den gældende tilladelse på samme årlige VVM-screening af: Vandindvindings- og anlægstilladelse til Vellerup Sommerby Vandværk Dato: 16. december 2016 Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: dmikk 13.02.01-P19-35-16 Birkebækvej

Læs mere

Skarrevvej og Østerkrogsforte, Matrikel 367 Løjt Skovby. Området vist i medsendte projekt beskrivelse. Ikke Bør undersøges relevant.

Skarrevvej og Østerkrogsforte, Matrikel 367 Løjt Skovby. Området vist i medsendte projekt beskrivelse. Ikke Bør undersøges relevant. VVM Myndighed Basis oplysninger Aabenraa Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Højvandssikring af Skarrev Sommerhusområde til kode 275 Navn og adresse på bygherre Peter Jakob Jakobsen, Skarrevvej

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Screening af areal til skovrejsning. Skovrejsning på Matr. 7f, Borup By, Brande

Ikast-Brande Kommune. Screening af areal til skovrejsning. Skovrejsning på Matr. 7f, Borup By, Brande Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Skema

Læs mere

Forsyning Ballerups vandindvinding i Ballerup Kommune, Måløv Vandværk Ballerup Kommune, Hold An-vej 7, 2750 Ballerup, C-BEM

Forsyning Ballerups vandindvinding i Ballerup Kommune, Måløv Vandværk Ballerup Kommune, Hold An-vej 7, 2750 Ballerup, C-BEM VVM Screening VVM Myndighed Basis oplysninger Forsyning Ballerups vandindvinding i Ballerup Kommune, Måløv Vandværk Ballerup Kommune, Hold An-vej 7, 2750 Ballerup, C-BEM Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Hillerød Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

VVM-screening af etablering af Listevirksomhed (K206) på Knastvej 4, 7860 Spøttrup

VVM-screening af etablering af Listevirksomhed (K206) på Knastvej 4, 7860 Spøttrup Dansk Genbrugsisolering Knastvej 4 Oddense 7860 Spøttrup 2. marts 2016 Knastvej 4 - VVM-afgørelse Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-41906 Ref.: BKHA Den 2. marts 2016 VVM-screening af etablering

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg VVM-screening af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg 09.08.26-P19-38-16 Okavangovej 44, 3600 Frederikssund, 3cp, Snostrup By, Snostrup GeoDrilling

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Skema til brug for VVM - vurderingen (VVM-pligt)

Skema til brug for VVM - vurderingen (VVM-pligt) Skema til brug for VVM - vurderingen (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen Oppumpning af grundvand til brug til vanding af landbrugsafgrøder på marker, anlægsid

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Råstofindvinding i et udlagt graveområde

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Fortsat råstofindvinding i et

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til etablering af to nye indvindingsboring til markvanding

VVM-screening af: Boretilladelse til etablering af to nye indvindingsboring til markvanding VVM-screening af: Boretilladelse til etablering af to nye indvindingsboring til markvanding Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion 13.02.01-P19-1-16 Bavnen 21, 4050 Skibby Boringerne ønsket

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: In-situ afværgeanlæg overfor benzinforurening i det sekundære grundvand, jf.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-533) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

VandCenter Syd A/S, Vandværksvej 7, 5000 Odense C. Projektchef Troels K. Bjerre, tlf

VandCenter Syd A/S, Vandværksvej 7, 5000 Odense C. Projektchef Troels K. Bjerre, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Jordfordeling, fase II Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Jordfordeling, fase II i forbindelse med grundvandsbeskyttelse/skovrejsning

Læs mere

Tagmonteret solcelleanlæg. Taget er fladt og snittegning angiver at sternkant ligger over bygningshøjde solcelleanlæg

Tagmonteret solcelleanlæg. Taget er fladt og snittegning angiver at sternkant ligger over bygningshøjde solcelleanlæg Bilag A 94-98, Lyngby Port, 02.00.00-G01-1-16 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Lyngby Hovedgade VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Lyngby Taarbæk kommune Tekst

Læs mere

Offentliggørelse Afgørelsen offentligøres den 29. april 2019 på Hedensted Kommunes hjemmesiden under offentliggørelse

Offentliggørelse Afgørelsen offentligøres den 29. april 2019 på Hedensted Kommunes hjemmesiden under offentliggørelse Sagsnr. 01.13.23-G01-1-19 Sagsbehandler Michael Sand 26.4.2019 VVM-afgørelse Hedensted Kommune har den 1. april 2019 via LiebhaverSkovfogeden v/claus Hemmingsen modtaget en VVM-anmeldelse vedr. skovrejsning

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Vertikalt jordvarmeanlæg. Solbrinken 24B 2750 Ballerup Ballerup Kommune

Vertikalt jordvarmeanlæg. Solbrinken 24B 2750 Ballerup Ballerup Kommune VVM Screening VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Vertikalt jordvarmeanlæg. Solbrinken 24B 2750 Ballerup Ballerup Kommune Tekst Der søges om tilladelse til etablering af

Læs mere

Bilag 1 VMM-screeningsskema Bilag 2 Kortbilag anvendt i forbindelse med VVM screening Bilag 3 Ansøgers VVM-anmeldelse

Bilag 1 VMM-screeningsskema Bilag 2 Kortbilag anvendt i forbindelse med VVM screening Bilag 3 Ansøgers VVM-anmeldelse VVM-screening af: Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på adressen Jomsborgvej 32, 3630 Jægerspris, matr. nr. 8c, Bakkegårde, Dråby Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: 09.08.26-P19-21-16

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding, sand, grus og sten forventet årlig indvinding; m 3, kun over grundvandsspejl.

Tilladelse til råstofindvinding, sand, grus og sten forventet årlig indvinding; m 3, kun over grundvandsspejl. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Tilladelse til råstofindvinding, sand,

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr

VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr Dok. nr. 340-2018-18070 Bilag 2 - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 6 i i lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)]

Læs mere

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00310 Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Bilag B - Skema til brug for VVM-screening

Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj 2017) VVM Myndighed Sorø

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- NST-130-00445) Basis oplysninger

Læs mere

Installering af 30 MW Elkedel på Silkeborg Kraftvarmeværk. Screenings afsluttet: 26. januar Silkeborg Varme A/S Tietgensvej Silkeborg

Installering af 30 MW Elkedel på Silkeborg Kraftvarmeværk. Screenings afsluttet: 26. januar Silkeborg Varme A/S Tietgensvej Silkeborg VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

VVM screening Miljøbehandling af biler samt mindre oplag af skrot (Autoophugning)

VVM screening Miljøbehandling af biler samt mindre oplag af skrot (Autoophugning) VVM screening Miljøbehandling af biler samt mindre oplag af skrot (Autoophugning) Sjørring Produkt Ramsgårdvej 6, 7700 Thisted 2. oktober 2013 Screening for VVM pligt for miljøbehandling af biler på Ramsgårdvej

Læs mere

Jesper Fog Bøllemosevej Gudbjerg. Afgørelse om ikke VVM-pligt af vandindvinding fra ny boring ved Bøllemosevej 6, 5892 Gudbjerg. 20.

Jesper Fog Bøllemosevej Gudbjerg. Afgørelse om ikke VVM-pligt af vandindvinding fra ny boring ved Bøllemosevej 6, 5892 Gudbjerg. 20. Jesper Fog Bøllemosevej 6 5892 Gudbjerg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fa. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om

Læs mere

Fortsat råstofindvinding i et udlagt graveområde i Dalgas Plantage. Henning Vestergaard Bodilsen, Durupvej 27, 7870 Roslev

Fortsat råstofindvinding i et udlagt graveområde i Dalgas Plantage. Henning Vestergaard Bodilsen, Durupvej 27, 7870 Roslev Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Fortsat råstofindvinding i et

Læs mere

Vertikalt jordvarmeanlæg. Kløvertoften 77, 2740 Skovlunde Ballerup Kommune. VVM Myndighed. Basis oplysninger

Vertikalt jordvarmeanlæg. Kløvertoften 77, 2740 Skovlunde Ballerup Kommune. VVM Myndighed. Basis oplysninger VVM Screening VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Vertikalt jordvarmeanlæg. Kløvertoften 77, 2740 Skovlunde Ballerup Kommune Tekst Anlægget består af 400 m jordslange lagt

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere