Kursus i Bygge- og anlægsaffald Aarhus 19. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i Bygge- og anlægsaffald Aarhus 19. november 2014"

Transkript

1 Kursus i Bygge- og anlægsaffald Aarhus 19. november 2014 Om genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse (15 min.) Noter Fælles værdi Bygherren, der skal nedrive bygninger og anlæg for at bygge nyt, betragter nedrivningsprodukterne som affald, B&A affald, der skal afhændes til lavest mulige pris. Bygherren, der skal renovere, ombygge eller bygge nyt, skal bruge ressourcer og kan måske se en fordel i at bruge B&A affald betragtet som ressource i det nye byggeri. Spørgsmålet er herefter om hvilke incitamenter og mekanismer, der skal til at konvertere B&A affald til ressource og dermed skabe efterspørgsel af B&A ressourcer i form af råstof - herefter kaldet B&A råstof. Det handler om opfyldelse af gensidigt behov med fælles værdi. Fra affald til ressource? Den overordnede fordel i nyttiggørelse af B&A affald ligger i en økonomisk og miljømæssig gevinst for både den bygherre, der har behov for at komme af med affald og den bygherre, der har behov for ressourcer, specielt råstoffer. Populært sagt, at der skal skabes en win win situation, og den kræver en gensidig opfyldelse - matching - af de to behov. Gennem tiderne har der altid været efterspørgsel efter genanvendte sten og grusmaterialer i bygge- og anlægssektoren. Afhængig af kvaliteten af de genanvendelige materialer findes der mange forskellige genanvendelsesmuligheder, som er testet og afprøvet. Der henvises fx til Video Genbrugshus i Odense og Orientering fra Miljøstyrelsen nr , som giver en overordnet beskrivelse af udviklings- og demonstrationsprojekter med bygning af veje med bærelag af nedknuste 1 Genanvendelsesindsatsen i bygge- og anlægssektoren Sammenfatning af erfaringerne fra projekter om genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Erik K. Lauritzen, DEMEX Rådgivende Ingeniører A/S, Orientering fra Miljøstyrelsen nr

2 2 materialer og opførelse af bygninger med op til 80% genanvendte materialer, inkl. beton med tilslag af nedknust beton. Beskrivelser af de enkelte projekter findes i Miljøstyrelsens publikationsarkiv Genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af B&A affald og den aktuelle efterspørgsel i dag går primært på: Genbrug af bygninger til andet formål Genanvendelse af nedknust beton til vejmateriale, bundsikring og bærelag Genanvendelse af nedknust tegl og beton til fyld, fx landvinding, havneopfyld og støjvolde Genbrug af gamle mursten Genbrug af døre, vinduer, brædder og tømmer Nyttiggørelse af lettere forurenet B&A affald i støjvolde m.v., jf. MBL 19 og 33. Lovgivningen har i vid udstrækning indbygget krav og incitamenter til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse: Af Råstofloven fremgår: 1 Lovens formål er at sikre bl.a. 5) at naturbundne råstoffer i videst muligt omfang erstattes af affaldsprodukter. 4. Miljøministeren kan med henblik på at sikre en ressourceøkonomisk anvendelse af råstofforekomsterne fastsætte regler om bl.a. 2) at der ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejder skal anvendes affalds- eller erstatningsprodukter eller ske genanvendelse. Desværre giver Miljøministeren ingen konkrete krav til substitution eller genanvendelse. Men, det fremgår klart af Affaldsbekendtgørelsen og Miljøministeriets Ressourceplan for affaldshåndtering at skal sigtes mod størst mulig genanvendelse af højest mulig kvalitet. Efterspørgslen efter B&A råstoffer er i dag er stærkt hæmmet af risiko for at materialerne er forurenet. Ingen bygherre vil risikere at stå med et byggeri, som viser sig at indeholde miljøfarlige stoffer. Planer for genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse Udnyttelsen af ressourcepotentialet i B&A affald fra større nedrivningsprojekter afhænger af mange faktorer og forhold, hvoraf de vigtigste er følgende: Kvaliteten af B&A ressourcer kan sammenlignes og evt. sidestilles med naturlige ressourcer. Dvs. kvaliteten skal kunne testes og dokumenteres. B&A ressourcer skal være rene i henhold til dansk lovgivning og regler, og renheden skal kunne dokumenteres, således at bygherren ikke risikerer forurening af det nye byggeri. Der henvises til ny teknisk rapport om End-

3 3 of-waste (EoW) kriterier for aggregater, som er udgivet af EU's Joint Research Center i Sevilla 2. Pris på B&A ressourcer skal være konkurrencedygtig sammenlignet med priser for naturlige råstoffer. Omkostningerne til transport af naturlige materialer fra grusgrav til byggeplads, transport af B&A affald fra nedrivningsplads til genanvendelse eller deponering, herunder pris, CO2 og energiforbrug, skal kunne sammenlignes. Der skal foreligge en passende timing mellem behov for bortskaffelse af B&A affald med det efterspurgte behov for B&A ressourcer. Muligheder for nyttiggørelse af B&A affald og de hermed forbundne operationer skal være enkle og lette at realisere. Det gælder alle administrative og operative processer i forbindelse med knusning på stedet, midlertidig deponering, kontrol af kvalitet og forening, indhentning af tilladelser m.v. Det skal være umiddelbart nemt, at matche af produktion af jord og genanvendelige materialer med behov for materialerne til substitution af naturlige råstoffer. Optimeret ressourcelogistik Vi taler om Traditionel ressourcelogistik med forsyning af naturlige råstoffer og ekstern bortskaffelse og genanvendelse B&A affald og overskudsjord Optimeret ressourcelogistik med størst mulig lokal genanvendelse af B&A affald / overskudsjord og substitution af naturlige råstoffer. Forskellen mellem traditionel nedrivning og ressourcelogistik i dag og nedrivning med henblik på optimeret ressourcenyttiggørelse af B&A affald. Genanvendelse af tegl og beton sker sædvanligvis ved at materialerne fjernes fra nedrivningspladsen og afleveres til modtageanlæg eller genanvendelse sker et helt andet sted end i området nær nedrivningspladsen. Dvs. at nedrivningsentreprenørerne sædvanligvis må betale for at komme af med de genanvendelige tegl- og betonmængder, og har ingen økonomisk gevinst af genanvendelsen. I dag udbydes bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsprojekter ud fra den forudsætning af at bortskaffelsen af B&A affaldet betragtes som en projektomkostning. Bortset fra store nedrivningsprojekter med stort betonvolumen har det ikke været almindeligt at udbyde nedrivningsprojekter med henblik på udnyttelse af ressourcepotentialet fra de store fraktioner af beton og tegl. 2 Hans Saveyn, Ole Hjelmar m.fl.: Study on methodological aspects regarding lilit values for pollutants in aggregates in the context of the possible development end-of-waste criteria under the EU Waste Framework Directive. European Commission Joint Research Centre report 2014.

4 4 Model for optimeret ressourcelogistik (ressourceudnyttelse af B&A affald og overskudsjord). Forklaringen på den manglende praktisering af genanvendelse på stedet er primært, at det ofte er problematisk at matche rådigheden over nedknuste materialer med behovet for råstoffer med hensyn til tid og sted. Genanvendelse på stedet kræve et formål, planlægning og tid til forberedelse. Forklaringen hænger sammen med traditioner og kulturer og en ofte meget begrænset helhedsopfattelse. Arkitekter og ingeniører tænker i nye konstruktioner og nye materialer i langt højere grad en at tænke på besparelser og nyttiggørelse af ressourcer fra nedrivning af gamle udtjente konstruktioner. Der er dog særlige tilfælde hvor gamle konstruktioner genbruges enten på grund af en særlig bygningsmæssig kvalitet eller særlige fordele som udnyttelse af eksisterende højder i gl. siloer, fx KB-Bryghus siloen, Cap Gemini på den gamle Soyakagefabrik og siloerne i Nordhavn. I andre tilfælde har bygherren lagt vægt på miljø og Corporate Social Responsebilty (CSR) og ønsker specifikke hensyn til muligheder for genanvendelse, fx har Carlsberg ved nedrivning af bygninger stillet krav om udtagning og rensning af hele mursten til genbrug i det efterfølgende byggeri. I enkelte tilfælde, hvor der har været tale om større mængder affald af ren beton og tegl er der sket genanvendelse af materialerne. Det gælder fx nedrivning af UNI- CEFs pakhus på Marmormolen, hvor Per Aarsleff A/S og G. Tscherning A/S udnyttede materialerne til nye veje og P-pladser til FN-byen under opførelse. I 1980erne blev der renoveret landingsbaner og pladser i Kastrup Lufthavn med genanvendt beton. Optimeret ressourcelogistik fokuserer på de stor mængder af beton, tegl, asfalt og jord i nedrivningsprojekter. De øvrige fraktioner af affald fra nedrivning, der planlægges bortskaffet ved deponering, forbrænding, særlig behandling eller nyttiggjort til andre formål, er ikke medregnet i denne vurdering af ressourcepotentialet. Endvidere forudsættes affald fra nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger indsamlet og bortskaffet ad de sædvanlige affaldskanaler. Med hensyn til de andre fraktioner skal nævnes, at metal går til genvinding, prisen for skrot jern følger verdensmarkedet er er p.t relativ høj kr./t. Genanvendelse af

5 5 træ, papir og plast er marginal nærmest 0. Afhængig af andelen af de mindre fraktioner, må der i optimering af ressourcelogistikken naturligvis også tages fornøden hensyn til de økonomiske og miljømæssige faktorer, der er forbundet med håndtering af disse fraktioner. Økonomisk sammenligning mellem pris for traditionel nedrivning og levering af naturlige materialer til nybyggeri (skema til venstre) og pris for sekundære råstoffer leveret på stedet (skema til højre). Lighedstegn markerer økonomisk balance mellem de to optioner dvs. frit valg. Ulighedstegn angiver omkostningsforskelle og præferencer. Miljømæssig sammenligning mellem miljøbelastningerne for traditionel ressourcelogistik, inklusiv belastning ved forbrug af naturlige råstoffer og bortskaffelse af B&A affald (skema til venstre), og miljøbelastningerne for optimeret ressourcelogistik ved genanvendelse af B&A affald som substitution for naturlige råstoffer på stedet (skema til højre).

6 6 Afhængig af kvaliteten af de genanvendelige materialer findes der mange forskellige genanvendelsesmuligheder, som er testet og afprøvet 3. I dag er der nogen usikkerhed om de forurenede mængder af beton og tegl, som frasorteres under miljøsanering. Ved afrensning af PCB- og blyholdige overflader taler vi om lagtykkelser, typisk 1 5 mm, dvs. mængder af en størrelsesorden højest 1 3% af vægtykkelsen. Det vurderes derfor realistisk at sigte på 85% - 90% genanvendelse af tegl og beton til grus og sten til substitution af naturlige råstoffer. Genbrug af gamle mursten er et særligt kapitel. Firmaet Gamle Mursten har opbygget en kapacitet til rensning af mursten og skabt betydelig efterspørgsel af mursten. LCA analyse af DTU har påvist miljømæssige fordele ved genbrug af mursten sammenlignet med produktion af nye mursten og en tidligere analyse af NIRAS har påvist en besparelse på 0,5 kg CO2 pr. mursten ved genbrug af gl. mursten sammenlignet med bygning med nye sten. Fri genanvendelse Det vi forstår ved fri genanvendelse er genanvendelse af B&A affald og brug af B&A råstoffer uden risiko for forurening af miljøet. Praktisering af fri genanvendelse og afsætning af B&A affald kan betragtes som spørgsmål om risikostyring og bæredygtighed. Forskellige opfattelser af risiko frit efter Johari 4 3 Der henvises til Orientering fra Miljøstyrelsen nr Genanvendelsesindsatsen i bygge- og anlægssektoren , og SBI-Anvisning nr. 171 Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner. 4

7 7 Som antydet på figuren vil en bygherre og en entreprenør i en genanvendelsesentreprise opleve en fælles aftalt økonomi, men de vil have hver sin opfattelse af fortjenesten og risiko, og de har svært ved se bæredygtighed og CSR (Corporate Social Responsebility). Der tales meget om bæredygtighed og CSR i de øvre lag i større projekter. Men, når man kommer ind på byggepladsen og ser på de konkrete kontrakter, så kniber det med implementeringen og fokus på bæredygtighed og CSR. Det ikke det, der står øverst på tavlen i skurvognen. Derimod har begge parter et godt øje til deres egne interesser. Det gælder ikke mindst de mange forskellige risici, der er knyttet til ethvert projekt. Forventningerne til succesessen og frygten for at det går galt. I projekter med elementer af genanvendelse af B&A affald i form af B&A råstoffer er der altid en risiko for at forventningerne til produkterne ikke bliver opfyldt. Sammenlignet med risiko for fejl ved levering af naturlige materialer, må risiko for fejl ved genanvendte materialer ikke afvige væsentligt. Ingen bygherrer løber nogen unødig risiko ved at købe genanvendte materialer, medmindre at han er tilstrækkelig økonomisk kompenseret. Principperne om genanvendelse af B&A affald og etablering af et stabilt marked for genanvendte produkter B&A råstoffer hviler på fuld tillid til produkternes egenskaber og kvalitet. Der må hos aftageren ikke herske tvivl om produkternes renhed, og enhver risiko for at forurene et nybyggeri eller blot udsigten til en fremtidig risiko for en mulig forurening eller blot mistanke om at byggeriet kan tænkes at være negativt påvirket af at genanvendte produkter. Der eksistere endnu ikke regler for prøveudtagninger, analyser og klassificering af B&A råstoffer, som sikrer modtagerens dokumentation for at materialerne er rene. Som nævnt indledningen under Fælles værdi henvises til EU rapport om Endof-Waste kriterier. DAKOFAs netværk for bygge og anlægsaffald med forslag til regler baseret på disse kriterier. Med henvisning til Affaldsbekendtgørelsen, Restproduktbekendtgørelsen og Råstofloven har kommunerne en væsentlig rolle med hensyn til fremme af den frie genanvendelse og sikring af risici mod indslusning af forurenet B&A affald i rene B&A råstoffer: Den kommunale bygherre har pligt til at udnytte ressourcepotentialet og fremme fri genanvendelse og bæredygtighed mest muligt. Den kommunale myndighed har pligt til at sikre, at anmeldelsen af B&A til fri genanvendelse er korrekt og. at der ikke er risiko for kompromittering af den frie genanvendelse. Den kommunale planlægning bør sikre at potentialet af B&A affald udnyttes til substitution af råstoffer i kommunens bygge- og anlægsplaner samt råstofforvaltning. Den kommunale affaldsbehandling skal sigte på at fremme størst mulig genanvendelse med højst mulig kvalitet.

Bygge- og anlægsaffaldet i tal. Ressourceoptimering ved genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffaldet i tal. Ressourceoptimering ved genanvendelse af bygge- og anlægsaffald DAKOFA, NETVÆRKET FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Arbejdsgruppe, kortlægning af strømme af B&A affald Erik Krogh Lauritzen 26.05.2014 Bygge- og anlægsaffaldet i tal Ressourceoptimering ved genanvendelse af

Læs mere

Kursus i Bygge- og anlægsaffald Aarhus 19. november 2014

Kursus i Bygge- og anlægsaffald Aarhus 19. november 2014 Kursus i Bygge- og anlægsaffald Aarhus 19. november 2014 Nedrivning-/renoveringsprojektets faser introduktion til nedrivningsarbejdet og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald (15 min. + Video 17 min.)

Læs mere

Notat Genanvendelse af beton og tegl i bygge- og anlægsaffald på stedet som sekundære råstoffer til substitution af primære råstoffer.

Notat Genanvendelse af beton og tegl i bygge- og anlægsaffald på stedet som sekundære råstoffer til substitution af primære råstoffer. Copenhagen Cleantech Cluster Innovationsplatform, Bygge og Anlægsaffald Att.: Suzanne Veltze Erik Krogh Lauritzen ApS Egernvej 16 DK-2000 Frederiksberg Denmark Telefon + 45 30633905 E-mail ekl@lauritzenadvising.dk

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Netværk for byggeog anlægsaffald

Netværk for byggeog anlægsaffald Netværk for byggeog anlægsaffald 19. marts 2014 Ressourcekredsløbet Byggeri/anlæg Byggematerialer Screening/kortl ægning Afsætning og transport Miljøsanering Behandling og forarbejdning Transport Sortering

Læs mere

Rådgiverens opgaver og udfordringer

Rådgiverens opgaver og udfordringer DAKOFAs Netværk for B&AA møde 16.09.2014 Rådgiverens opgaver og udfordringer Erik K. Lauritzen Projektfaser for et større nedrivningsprojekt Kr. 5. Miljøsanering 6. Nedrivning 7. Håndtering af B&AA 2.

Læs mere

Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald

Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald DAKOFA 5. OG 6. FEBRUAR 2018 KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD www.kk.dk/byggeaffald Historisk udvikling, fokus Tidspunkt, mængder Tidspunkt,

Læs mere

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ)

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Opsummering nr. 1 krav til kortlægning Definitioner Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Miljøkortlægning: En detaljeret

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Hvilke udfordringer og ansvar har man som modtage- og behandlingsanlæg? Hvordan sikrer modtageanlæggene den videre disponering v/jens Arre Nord, RGS90

Hvilke udfordringer og ansvar har man som modtage- og behandlingsanlæg? Hvordan sikrer modtageanlæggene den videre disponering v/jens Arre Nord, RGS90 Temadag om bygge- og anlægsaffald 21. oktober 2014 Hvilke udfordringer og ansvar har man som modtage- og behandlingsanlæg? Hvordan sikrer modtageanlæggene den videre disponering v/jens Arre Nord, RGS90

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Der skal bedre styr på byggeaffald. v/anke Oberender, centerleder, VHGB 6. december 2017, Vejforum

Der skal bedre styr på byggeaffald. v/anke Oberender, centerleder, VHGB 6. december 2017, Vejforum Der skal bedre styr på byggeaffald v/anke Oberender, centerleder, VHGB 6. december 2017, Vejforum Baggrund for etablering af VHGB Øget markedsfokus på bæredygtigt byggeri Øget politisk fokus på cirkulær

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 18. APRIL 2018

Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 18. APRIL 2018 Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 18. APRIL 2018 Meget kort: PCB-holdigt affald skal ikke anvendes i bygge- og anlægsarbejder. PCB

Læs mere

GÅRSDAGENS AFFALDSSEKTOR ER MORGENDAGENS RÅSTOFPRODUCENTER

GÅRSDAGENS AFFALDSSEKTOR ER MORGENDAGENS RÅSTOFPRODUCENTER GÅRSDAGENS AFFALDSSEKTOR ER MORGENDAGENS RÅSTOFPRODUCENTER Jette Bjerre Hansen, DAKOFA Dansk Betonforenings møde d. 8. november 2017 Anvendelse af genbrugsbeton DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald

Læs mere

Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Temadag om bygge- og anlægsaffald på genbrugspladser Funktionsleder Niels Bukholt Oversigt Baggrunden for reglerne Reglerne om sortering af byggeaffald

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD + ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Erik K. Lauritzen Lauritzen Advising Mængder og strømme af bygge- og anlægsaffald Kortlægning af strømme B&AA, jf. netværkets arbejdsprogram. Opdatering af PROBA,

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Bedre anvendelse af ressourcer og affaldsforebyggelse i byggeriet Konference om cirkulær asfalt, 23. januar 2019, København Anke Oberender,

Bedre anvendelse af ressourcer og affaldsforebyggelse i byggeriet Konference om cirkulær asfalt, 23. januar 2019, København Anke Oberender, Bedre anvendelse af ressourcer og affaldsforebyggelse i byggeriet Konference om cirkulær asfalt, 23. januar 2019, København Anke Oberender, centerleder, VCØB EU affaldsdirektiv: senest i 2020, at forberedelse

Læs mere

Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder. Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S

Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder. Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S Dansk Betonforening den 6. april 2011 KONKLUSIONER DET ER IKKE ØKONOMISK OG TEKNISK ATTRAKTIVT

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Cirkulær økonomi i byggeriet

Cirkulær økonomi i byggeriet Cirkulær økonomi i byggeriet Genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse som det centrale element i cirkulær økonomi. Genbrug = Genstanden genbruges til det samme formål, som den oprindeligt var tiltænkt.

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Navn: Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Postnummer og by: Opførelses år: Renoverings år: Etageareal

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere

Hvorfor er verdensmålene relevante for bæredygtig jordhåndtering?

Hvorfor er verdensmålene relevante for bæredygtig jordhåndtering? Hvorfor er verdensmålene relevante for bæredygtig jordhåndtering? Bente Villumsen, enhedsleder Bæredygtig og lovlig jordhåndtering ATV Jord og Grundvand 9. april 2019 Hvorfor giver det mening at sætte

Læs mere

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990)

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990) DAKOFA konference Grøn vækst i affaldssektoren hvad skal der til? 11. december 2012 Udfordringer ved nyttiggørelse og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. RGS 90 A/S arbejder stedse for at fremme nyttiggørelse

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

J.nr. MST Danmark uden affald Ressourceplan for affaldshåndtering Høringsudkast november 2013.

J.nr. MST Danmark uden affald Ressourceplan for affaldshåndtering Høringsudkast november 2013. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Netværk for bygge- og anlægsaffald 28. januar 2014 J.nr. MST 770-00019 Danmark uden affald Ressourceplan for affaldshåndtering 2013 2018. Høringsudkast november

Læs mere

Når selektiv nedrivning og ressourcekortlægning bidrager til høj kvalitet i ressourceudnyttelsen

Når selektiv nedrivning og ressourcekortlægning bidrager til høj kvalitet i ressourceudnyttelsen Når selektiv nedrivning og ressourcekortlægning bidrager til høj kvalitet i ressourceudnyttelsen Cirkulært Kvalitetsbyggeri Aruwa Bendsen Cirkulær Økonomi & Affald Miljøstyrelsen Stort fokus på bygge og

Læs mere

Kortlægning af potentiale for nyttiggørelse og økonomiske besparelser

Kortlægning af potentiale for nyttiggørelse og økonomiske besparelser Nyttiggørelse af bygge- & anlægsaffald og overskudsjord fra kvalitetsfondsbyggerierne Kortlægning af potentiale for nyttiggørelse og økonomiske besparelser Rapport Marts 2015 Egernvej 16 2000 Frederiksberg

Læs mere

Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer? Kirill Kongstad og Niels Trap

Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer? Kirill Kongstad og Niels Trap Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer? Kirill Kongstad og Niels Trap 5. februar 2018 I det følgende ü Hvad er formålet med arbejdet? ühvad forskellen på kortlægning og screening? ühvilke stoffer

Læs mere

Ressourceplan for affaldshåndtering Indlæg om regeringens udkast til ressourceplanen om bygge- og anlægsaffald set med styregruppens øjne

Ressourceplan for affaldshåndtering Indlæg om regeringens udkast til ressourceplanen om bygge- og anlægsaffald set med styregruppens øjne DAKOFA Netværksmøde om Ressourceplanen 16. december 2013 Ressourceplan for affaldshåndtering Indlæg om regeringens udkast til ressourceplanen om bygge- og anlægsaffald set med styregruppens øjne 1. Danmark

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Miljøscreening og - kortlægning

Miljøscreening og - kortlægning Miljø og - kortlægning Netværk for Bygge- og anlægsaffald 27. august 2013 13.00-13.05 Velkomst v/jette Bjerre Hansen, DAKOFA 13.05-13.20 Kommentarer til opsummering nr. 1- krav til kortlægning v/jette

Læs mere

Rent teknisk betyder reglerne i Restproduktbekendtgørelsen, at bygge- og anlægsaffald mht. PCB inddeles i 4 kategorier:

Rent teknisk betyder reglerne i Restproduktbekendtgørelsen, at bygge- og anlægsaffald mht. PCB inddeles i 4 kategorier: NOTAT Dato: 28. februar 2017 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Bygge- og anlægsaffald fra genbrugsstationerne Miljø- og Fødevareministeriet udstedte den 15. december 2016 bekendtgørelse nr. 1672 om

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Affaldslovgivningen hvad spørger aktørerne om? VHGB/InnoBYG eftermiddagsworkshop, 3. oktober 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB

Affaldslovgivningen hvad spørger aktørerne om? VHGB/InnoBYG eftermiddagsworkshop, 3. oktober 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB Affaldslovgivningen hvad spørger aktørerne om? VHGB/InnoBYG eftermiddagsworkshop, 3. oktober 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB VHGB Det handler om byggeaffald Bygherre Én indgang til uvildig og konkret

Læs mere

SEKUNDÆRE RÅSTOFFER SOM DELMATERIALER I BETON

SEKUNDÆRE RÅSTOFFER SOM DELMATERIALER I BETON SEKUNDÆRE RÅSTOFFER SOM DELMATERIALER I BETON Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S DAKOFA Onsdag den 17. april, 2013 KONKLUSIONER I DET ER IKKE ØKONOMISK OG TEKNISK ATTRAKTIVT AT ANVENDE GENBRUGSMATERIALER

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Genanvendelse af bygge-og. anlægsaffald med PCB

Genanvendelse af bygge-og. anlægsaffald med PCB Genanvendelse af bygge-og anlægsaffald med PCB 1 Historien om et byggeri 2 En case om håndhævelse Er byggeaffaldet forurenet med PCB? Hvordan skal vi gribe sagen an? Hvilke muligheder giver lovgivningen?

Læs mere

Markedet for byggematerialer til genbrug og genanvendelse

Markedet for byggematerialer til genbrug og genanvendelse EUROPÆISKE INITIATIVER TIL ØGET KVALITET I GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Markedet for byggematerialer til genbrug og genanvendelse 2016 Forord EU Kommissionen publicerede som et led

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Får vi bedre kvalitet i genanvendelsen og får vi mere genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet v/jens Arre Nord, RGS90

Får vi bedre kvalitet i genanvendelsen og får vi mere genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet v/jens Arre Nord, RGS90 Dansk Affaldsforening Affaldsdagene 2013 Får vi bedre kvalitet i genanvendelsen og får vi mere genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet v/jens Arre Nord, RGS90 Spare på ressourcerne Anvendelsen af bygge-

Læs mere

Temadag om bygge og anlægsaffald!.

Temadag om bygge og anlægsaffald!. Temadag om bygge og anlægsaffald!. Middelfart 21. oktober 2014 Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge og anlægsaffald fra genbrugspladserne Jacob H. Simonsen Temadag 21. oktober 2014 Middelfart Hvad mener

Læs mere

RAMBØLL, DORTE HVID-JACOBSEN ET KIG I DE GÆLDENDE REGULATIVER DAKOFA - SEMINAR - BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD I DE KOMMUNALE REGULATIVER

RAMBØLL, DORTE HVID-JACOBSEN ET KIG I DE GÆLDENDE REGULATIVER DAKOFA - SEMINAR - BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD I DE KOMMUNALE REGULATIVER RAMBØLL, DORTE HVID-JACOBSEN ET KIG I DE GÆLDENDE REGULATIVER BAGGRUND FOR TJEK AF GÆLDENDE REGULATIVER Netværket for Bygge- og Anlægsaffald på Sjælland har igangsat et projekt vedr. fastsættelse af fælles

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Agromek 2016 Maskinleverandørernes stand, 29. november 2016, Herning

Agromek 2016 Maskinleverandørernes stand, 29. november 2016, Herning Agromek 2016 Maskinleverandørernes stand, 29. november 2016, Herning Mini-seminar: Ansvar og pligter ved håndtering af bygge- og anlægsaffald v/anke Oberender, Centerleder for VHGB - Videncenter for Håndtering

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Hvad bør en visionær, bygherre gøre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år? DAKOFAs Årskonference 20.

Hvad bør en visionær, bygherre gøre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år? DAKOFAs Årskonference 20. Anna-Mette Monnelly - Bæredygtighedschef/ NCC Danmark, annmon@ncc.dk Hvad bør en visionær, bygherre gøre sig af overvejelser, når han/hun skal bygge for de næste 100 år? DAKOFAs Årskonference 20. september

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald

DAKOFAs netværk for bygge- og anlægsaffald Indhold 1. Baggrund... 2 2. Aktører i materialekredsløbet... 3 3. Indsatsområde 1: Lovforståelse og anmeldelse forud for håndtering... 4 3.1 Målet med netværkets arbejde er:... 4 3.2 Sammenhæng i lovgivning

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

VHGB - Håndtering og genanvendelse af affald nu og i fremtiden v/anke Oberender, centerleder, VHGB 20. juni 2018, IDA, København

VHGB - Håndtering og genanvendelse af affald nu og i fremtiden v/anke Oberender, centerleder, VHGB 20. juni 2018, IDA, København VHGB - Håndtering og genanvendelse af affald nu og i fremtiden v/anke Oberender, centerleder, VHGB 20. juni 2018, IDA, København Program Hvorfor står bygge- og anlægsaffald så højt på den politiske dagsorden?

Læs mere

Byggeaffald som ressource Byggelovsdage November 2018, København, VHGB projektleder Maria Ekblad 20. November 2018, Kolding, VHGB

Byggeaffald som ressource Byggelovsdage November 2018, København, VHGB projektleder Maria Ekblad 20. November 2018, Kolding, VHGB Byggeaffald som ressource Byggelovsdage 2018 8. November 2018, København, VHGB projektleder Maria Ekblad 20. November 2018, Kolding, VHGB centerleder, Anke Oberender > 4.000.000 tons byggeaffald per år

Læs mere

EN FRYD FOR ØJET GENANVENDELSE AF MURSTEN PÅ KATRINEDALS SKOLE. UDFORDRINGER OG LØSNINGER SAMT OVERVEJELSER IFHT GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER

EN FRYD FOR ØJET GENANVENDELSE AF MURSTEN PÅ KATRINEDALS SKOLE. UDFORDRINGER OG LØSNINGER SAMT OVERVEJELSER IFHT GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER EN FRYD FOR ØJET GENANVENDELSE AF MURSTEN PÅ KATRINEDALS SKOLE. UDFORDRINGER OG LØSNINGER SAMT OVERVEJELSER IFHT GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER - FRA ET BYGHERRE PERSPEKTIV. MIE ANDERSEN BYGGERI KØBENHAVN

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Den retlige ramme B&A fra husholdninger. DAKOFA, den 30. april 2018 Partner, advokat (L) Jacob Brandt

Den retlige ramme B&A fra husholdninger. DAKOFA, den 30. april 2018 Partner, advokat (L) Jacob Brandt Den retlige ramme B&A fra husholdninger DAKOFA, den 30. april 2018 Partner, advokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Definitionen på husholdningsaffald Klassificering Hjemmelsgrundlaget for regulativer,

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

VHGB Hvad spørger aktørerne om? Workshop VHGB/DAKOFA, 6. april 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB

VHGB Hvad spørger aktørerne om? Workshop VHGB/DAKOFA, 6. april 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB VHGB Hvad spørger aktørerne om? Workshop VHGB/DAKOFA, 6. april 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB VHGB Det handler om byggeaffald Bygherre Én indgang til uvildig og konkret viden om håndtering af

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Enhver borger, virksomhed og offentlig eller privat institution, der frembringer bygge- og anlægsaffald, skal anmelde det til kommunen,

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Anmeldelse - jordflytning 27/06/2019. Anmeldelse af jord. Jordflytningsbekendtgørelsen. BEK nr af 07/12/2015. Jord, affald eller farligt affald?

Anmeldelse - jordflytning 27/06/2019. Anmeldelse af jord. Jordflytningsbekendtgørelsen. BEK nr af 07/12/2015. Jord, affald eller farligt affald? Anmeldelse af jord Jord, affald eller farligt affald? Camilla Sulsbrück, NIRAS 26. JUNI 2016 Data stammer fra rapporten Kortlægning af jordstrømme Projekt for Miljøstyrelsen 2017 1 Anmeldelse - jordflytning

Læs mere

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord ENVINA 30. september 2015 Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord Dagsorden -Lovgivning - Hvad er vigtigt ved genanvendelse af jorden? - Hvad skal der

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering

Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering Bæredygtig (og lovlig!) jordhåndtering - Hvordan ser entreprenøren på mulighederne for at fremme bæredygtig jordhåndtering? Karsten Ludvigsen NORRECCO s aktiviteter 10 forbehandlingsanlæg for jord og affald

Læs mere

Barrierer ved genbrug og genanvendelse af byggevarer

Barrierer ved genbrug og genanvendelse af byggevarer Barrierer ved genbrug og genanvendelse af byggevarer Lone Mortensen, SBi DAKOFA konference 26. april 2016 Bygge- & anlægsaffald, kvalitet i genbrug og genanvendelse Agenda Om projektet Udfordringer Affaldsmængder

Læs mere

Status på arbejdet med ændring af reglerne for flytning og genanvendelse af jord

Status på arbejdet med ændring af reglerne for flytning og genanvendelse af jord Status på arbejdet med ændring af reglerne for flytning og genanvendelse af jord Natur og Miljø Konference Den 7. juni 2017 Ole Kiilerich Er jord affald? Affaldsbekendtgørelsen 24 Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald - muligheder og barrierer

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald - muligheder og barrierer Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald - muligheder og barrierer v/ Jette Bjerre Hansen Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse ATV Jord og Grundvand d. 10. oktober 2012 Genanvendelse

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Diskussionsoplæg fysisk retlig lovliggørelse uforurenet bygge- og anlægsaffald. Specialistadvokat Jacob Brandt

Diskussionsoplæg fysisk retlig lovliggørelse uforurenet bygge- og anlægsaffald. Specialistadvokat Jacob Brandt Diskussionsoplæg fysisk retlig lovliggørelse uforurenet bygge- og anlægsaffald Specialistadvokat Jacob Brandt 2 Ansvarsfordeling Miljøstyrelsen udarbejder regler om håndtering af bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Genanvendt beton: Hvad er op og ned? November 2017

Genanvendt beton: Hvad er op og ned? November 2017 Genanvendt beton: Hvad er op og ned? November 2017 2 #1 Hvorfor beskæftiger betonbranchen sig med genanvendelse nu? Branchen har set på dette i årevis, ja årtier, men incitamenterne (efterspørgslen) har

Læs mere

ORIENTERING OM. Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter

ORIENTERING OM. Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter ORIENTERING OM Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter ANMELDELSE AF MIDLERTIDIGE AKTIVITETER Visse aktiviteter skal lovmæssigt anmeldes til Center for

Læs mere

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse HØRINGSNOTAT Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 29.06.2015 Side 1 af 5 J.nr. 11.5.11.2/RMR Dansk Affaldsforening Vodroffsvej

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Handleplan 2014 for Affald

Handleplan 2014 for Affald Handleplan 2014 for Affald Handleplanen 2014 er en præsentation af de større opgaver, som skal gennemføres i det kommende år inden for affaldsområdet i Ballerup Kommune. I 2014 er der fokus på forsøg med

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

POSITIVLISTE Positivliste for Genknus og Kabell A/S, Teglværksvej 19, 5220 Odense SØ Opdateret 22.juni 2018

POSITIVLISTE Positivliste for Genknus og Kabell A/S, Teglværksvej 19, 5220 Odense SØ Opdateret 22.juni 2018 POSITIVLISTE Positivliste for Genknus og Kabell A/S, Teglværksvej 19, 5220 Odense SØ Opdateret 22.juni 2018 Den samlede mængde af, der maksimalt må opbevares er 34.000 ton. Heraf må fraktioner med farligt

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

JORDREGULATIV. Miljøudvalget Sag nr. 83, bilag 1 FORSLAG TIL JORDREGULATIV UDKAST. 1. Formål

JORDREGULATIV. Miljøudvalget Sag nr. 83, bilag 1 FORSLAG TIL JORDREGULATIV UDKAST. 1. Formål FORSLAG TIL JORDREGULATIV Miljøudvalget 27.10.2011 Sag nr. 83, bilag 1 UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1.1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra

Læs mere