Stikordsregister. Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff Downloaded fra Jurabibliotek.dk05/04/ :30:57PM via free access

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikordsregister. Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff Downloaded fra Jurabibliotek.dk05/04/ :30:57PM via free access"

Transkript

1 1. selskabsdirektiv 203, 251, 257, 261, 271, 281, 349, 377, 410, 822, 827, 1110, 1137, 1236, selskabsdirektiv 185, 207, 215, 319, 327, 329, 345, 350, 363, 378, 388, 390, 403, 413, 419, 420, 573, 620, 939, 945, 948, 971, 974, 981, 996, 1006, 1009, 1014, 1037, 1067, 1077, 1085, 1094, 1102, 1111, selskabsdirektiv 1203, 1233, 1236, 1243, 1266, selskabsdirektiv selskabsdirektiv selskabsdirektiv selskabsdirektiv 468 A A.m.b.a. 402 A/S definition 215 A/S De Forenede Teglværker 535 A/S Storebæltsforbindelsen 1563 Absolut flertal 678 absolut simpelt flertal 676 Abtek Food Processing Equipment ApS 1614 acontoudlodning 1155 adfærdsfuldmagt 813, 816 advokat 1620 advokataktieselskab 1620 advokatholdingselskab 186, 187 advokatselskab 186, 187, 344 navn 196 afgift 247 aflønning 831 aflønningsudvalg finansiel virksomhed 848 afnotering Nasdaq Copenhagen 684, 737 afskedigelse, af bestyrelse 758 aktiebaseret aflønning 850 bindingsperiode 850 FIL 850 modningsperiode 850 aktiebogsfører erstatningsligt 1618 aktiebreve 462 annullation 523 aktiecertifikat 509 aktieklasser 192 FIL 420 aktieselskab uddeling af overskud 192 aktieselskabets liv Erhvervsstyrelsens vejledning 713 almennyttige gaver 1069 amortisation 572, 686 meddelelse til kreditorerne? 574 skattemæssige virkninger 573 vederlag i virksomhedsobligationer 573 Anbefalinger om god selskabsledelse 1526 andelsselskab 185, 186, 192 opløsning 186 Anders Eldrup 1608 andre kuponer end udbyttekuponer overdragelse 530 anlæg af retssag frist 701 anmeldelse administrativ korrektion 308 berigtigelse 307, 393 anmeldelsesbkg. 257 ansvarsgennembrud 190,

2 ansættelse, af direktør 716 apportemission fortegningsret 423 apportindskud 361, 369, 370 erhvervelse af aktiver fra stifter 413 erstatningsansvar 377 finansielle virksomheder immaterielle aktiver 371 fordringer 372 goodwill 374 ikke udskudt virkning 398 ikke-indbetalt kapital 369 immaterielle aktiver 371 individualisering 399 kapitalandele 371 materielle aktiver 371 skatteforbehold 346 specifikation 373 tilgodehavender 371 vederlag for overtagelser 374 vurderingsberetning 373 vurderingserklæring 378 værdierklæring 375 økonomisk værdi 370 åbningsbalance 380 ApS 193, 627, 1223 definition 215 B Bagsværd Autohus ApS 1612, 1639 B-aktier 429 bank 187 banktrelleborg 540, 556, 1605 BankTrelleborg 554 beslutning om kapitalnedsættelse 1047 bestemmende indflydelse beføjelse til at udpege/afsætte bestyrelsesflertal 236 definition 231 formodningsregel 232 moderselskab 229 praktisk majoritet 237 stemmeflertal 233 stemmeflertal hvilke rettigheder 237 stemmeflertal undtagne rettigheder 237 styring af finansielle og driftsmæssige forhold 235 bestrelsesmøde protokol FIL 779 bestyrelse acontotantieme 835 andre ledelseshverv 755 antal medlemmer 718 beslutningsdygtighed 765 cybersikkerhed 731 direktionsinstruks FIL 748 ekstraordinære dispositioner 736 finansielle virksomheder 731 firmapensionskasse 754, 761 forhandlingsprotokol 798 formand 760, 761 formand, valg 761 forretningsorden 746, 785, 786 forretningsorden FIL 785 forretningsudvalg 766 forsvarlig bemanding af selskabets centrale funktioner 736 forsvarlig organisation af selskabets virksomhed 736 forsvarlig organisering af selskabets virksomhed 731 genvalg 756 kontrol med direktionen 733 løbende rapportering om selskabets finansielle forhold 733 medarbejderrepræsentation 756 møde 762, Se bestyrelsesmøde, Se bestyrelsesmøde nyvalg efter et medlems udtræden 759 næstformand, valg 762 opgaver 729 overordnet og strategisk ledelse 736 procedurer for risikostyring og interne kontroller 733 selskabets bogføring 731 selskabets bogføring og regnskabsaflæggelse 733 selskabets formueforvaltning 731 selskabets kapitalberedskab 731, 734 strategisk ledelse 716 suppleanter 718 tantieme 834 tavshedspligt Se tavshedspligt 1694

3 udstedelse af fondsandele 994 udtræden af 757 udtræden af, finansiel virksomhed 759 valg 753 valg ugyldigt 830 valgperiode 756 vederlag 832 bestyrelsesformand fuldmagt 763 bestyrelsesmedlem offentliggørelse 282 bestyrelsesmøde beslutningsflertal 768 deltagelse af andre end medlemmer 764 dissens 780 dokumenters sprog 774 elektronisk 771 forfald 767 forhandlingsprotokol 778 fuldmagt 767 indkaldelse 763 indkaldelse FIL 764 quorum 765 quorum, fuldmagter 766 revisionsprotokol 784 skriftligt 770 sprog 773 suppleant 767 tilstedeværelsesret 763 betalingserklæring 1137 genoptagelse 1200 indhold 1138 kapitalejere hæfter 1139 samtlige kapitalejere 1138 skattekvittance 1139 betydelige kapitalposter besiddelsesforhold 471 Det Offentlige Ejerregister 483 egne aktier 468 frist for meddelelse 474 godkendelse efter FIL 471 grænser 468 hvem skal anmelde 470 indhold af meddelelse 475 kontantafregnede derivater 470 meddelelse til selskabet 467 panthaver 471 pantsatte kapitalandele 469 statsselskaber 477 binavn 1199 gebyr 206 ikke brugspligt 205 Bioscan A/S 1098 bopæl 314 Boss of Scandinavia 775 branchekode 264 Bremer Vulkan 558 brevstemme 671 frist? 672 stemmeinstruks 672 BRIS 502 business judgment rule 1594 børsretlig tilbudspligt 548 børsselskab 187, 845 aktivt ejerskab 450 anbefalinger for god selskabsledelse 732 anmeldelse af deltagelse i generalforsamling 611 annullation af aktiebreve 523 behandling sf personoplysninger 451 berigtigelse af oplysninger om aktionærer 453 egne aktier 1081 formand, forbud mod andre hverv for selskabet 727 generalforsamling, registreringsdato 610 identifikation af aktionærer 450 incitamentsprogram 1002 indløsning 564 materiale tilgængeligt 3 uger før generalforsamling 650 omsættelighedsbegrænsning 433 overtagelsestilbud 737 overtagesestilbud Se overtagelsestilbud regnskabsregler 226 revisionskomite 713 transaktioner med nærtstående parter 871, Se transaktioner med nærtstående parter vederlagspolitik 851 vederlagsrapport

4 C Capinordic Bank 1599 captivegenforsikringsselskab 187 cash pool 1121 centrale ledelsesorgan 629, 1037 definition 216 centrale ledelsesorgan, det 216, 412, 970, 1008, 1064, 1251 Centralsavværket A/S 1627 CEO Pay ratio 848 change of control-klausul 1207 clearingcentral 187, 209 Clear-stream 463, 516 comfort letter 188, 1107, Se støtteerklæring Commercial Leasing A/S 1605 COOP 1512 corporate governance 731 cross-border 1329 CVR adressebeskyttelse 283 offentliggørelse 282 opdatering af personoplysninger 285 CVR-nr. 317, 461 cybersikkerhed 731 D Danisco 1273 databedrageri 1654 datterselskab af statsselskab 1565 definition 215 oplysninger til moderselskab 802 deadlock ejeraftale 608 decharge 793, 1643 degressiv stemmeskala 431 delårsrapport på engelsk 655 dematerialiserede aktier 522 deponering tvangsindløsning 567 Det Offentlige Ejerregister 483 egne kapitalandele 484 manglende ejerregistrering 485 det underrepræsenterede køn datterselskab i en koncern 868 måltal 863 måltal og politik 862 måltal og politik på koncernniveau 867 politik 864 små selskaber 869 statsselskab 868 store kapitalselskaber 866 digital kommunikation 239 digital signatur 241 digital underskrift på dokumenter 243 direktion bogføring 749 daglig ledelse 716, 736, 744 dispositioner af stor betydning 746 dispositioner af usædvanlig art 747 kapitalberedskab 750 negotiorum gestio 745 opgaver 744 reelle ejere 493 tavshedspligt Se tavshedspligt direktør acontotantieme 835 afskedigelse 717, 758 offentliggørelse 282 prokura 808 tantieme 834 vederlag 832 dirigent 652, 1591 beføjelser 658 beføjelser, delegation af 659 elektronisk generalforsamling 587 fuldmagts gyldighed 595, 596 hebilitetsspørgsmål 619 inhabilitet hos 658 opgaver 657, 658 prøvelse af s afgørelser 659 spørgsmål om inhabilitet 657 valg/udpegning 657 discounted cash-flow 540, 558 dobbelt 9/10 flertal 683 begrænsning af stemmeret 689 dokumenter på andet sprog end dansk 690 formindskelse af kapitalejeres rettigheder 684 fravigelse af fortegningsret 689 generalforsamling på andet sprog end dansk uden tolkning 690 omsættelighedsbegrænsning

5 tvangsindløsning 686 dokumenter sprogkrav 260 Dokumenter 990 DONG 744, 816, 818, 1533 E ebh bank 1603 efterstiftelse ansvar 411 erhvervelse af aktiver fra stifter 412 frist for offentligørelse 416 overtagelsesbalance 415 redegørelse fra ledelsen 413 vurderingsberetning 414 egne aktier annullation ved kapitalnedsættelse 1054 betydelige kapitalposter 468 børsselskab 1081 finansielle virksomheder 616 share-buy-back 1054 egne kapitalandele 1077 belåning 1080 datterselskabs køb af andele i moderselskab 1092 ejendomsselskabet Norden 1095 forbud mod datterselskabs tegning af i moderselskab 1099 forbud mod tegning af 1097 incitamentsprogram 1079 kun erhvervelse af fuldt indbetalte kapitalandele 1083 køb efter bemyndigelse fra generalforsamlingen 1088 køb efter skaderegel 1089 køb med hvilke midler 1084, 1088 køb skal være forsvarligt 1085 køb uden bemyndigelse fra generalforsamlingen 1091 opgørelse af selskabets besiddelse af 1087 salg af købt uden vederlag 1093 salg af ulovlige erhvervede 1094 share-buy-back 1079 shareholder value 1079 skattekonsekvenser for den sælgende kapitalejer 1086 stemmeret 614 vederlag ved selskabets erhvervelse af realværdier 1079 ejendomsselskabet Norden 1095 ejeraftale 265, 601 deadlock 608 definition 216 Erhvervsstyrelsens vejledning om 605 FIL 608 skabe ret for selskabet? 604 skattemæssige virkninger 607 virkning for generalforsamlingen 601 virkning for parterne 601 virkning for selskabet 601 ejerbevis annulation 569 annullation 511 definition 217 ekstinktiv erhvervelse 528 forbehold 514 indhold 509, 513 mortifikation 519 oplysning om kapitalklasse 513 udstedelse 511 ejerbeviser annullation 524 udlevering 512 ejerbog 333, 447, 454, 643 ApS 460 bevis for indførelse i 464 definition 217 ejerbogsfører 455 ejerskifte/pantsætning 464 elektronisk 460 identifikation af udenlandske kapitalejere/panthavere 462 ihændehaveraktier, nummer 466 indhold 455, 461 indsigt 457 kontrol af rgistrering af ejerskab 448 medarbejderadgang 901 notering af ihændehaversktier 447 notering af navnekapitalandele 445 påtegning på ktiebrev 465 SE-selskab 459 tilgængelig for offentlige myndigheder

6 tilgængelig for repræsentant for medarbejderne 458 ejerbogsfører 338 advokat 456 Nets 456 VP 456 ejerloft 256 ejerregister definition 217 ejerskifte underretning til selskabet 463 ekstraordinær generalforsamling 435, 621, 626, 926 dagsorden 627 indkaldelse af i A/S 626, 627 indkaldelse af i ApS 627 kapitalforhøjelse 952 årsrapport 622 ekstraordinært udbytte 1025, 1034 balance frivillig i ApS 1040 balance pligtmæssig i A/S 1039 bemyndigelse til ledelsen 1035 beslutning optages i forhandlingsprotokollen 1042 efterfinansiering 1034 først efter 1. årsrapport 1037 hvilke midler 1037 karensperiode i børsselskaber 1043 likvidation 1154 mellembalance 1039 mellembalance pligtmæssig 1040 vurdering ved apportudlodning 1041 elektronisk fuldmagt 596 elektronisk generalforsamling 579, 582 delvis 583 fuldstændig 583, 587 identifikation af deltagere 587 elektronisk kommunikation 632, 633 begrænsninger 637 bemyndigelse til at fastsætte 635 elektronisk adresse på navnenoterede kapitalejere 638 individuel aftale 636 tekniske krav 634 vedtægter 635 emissionsansvar 1605 eneejerselskab 777 aftale med kapitalejer 777 eneretsprincip navn 198 Engesvang Trælast A/S 1625 enkeltmandsselskab 471 erhvervelse af aktiver fra stifter 412 Erhvervsankenævnet 1661 officialprincip 1663 erhvervsdrivende fond årsgebyr 259 Erhvervsstyrelsen 245, 1330, 1365, 1549, 1587, 1647, 1649, 1672 afgørelser uden underskrift 242 afregistrering af person 302 afskæring af klage over -s afgørelser 1664 afvisning af registrering af person 302 anmeldelsesbkg. 257 biintervenient 290, 291 digital kommunikation 239 dokumentation for registrerede oplysninger 299 klage over -s afgørelser 1661 klage over -s afgørelser, frist 1662 konkurskarantæneregister 723 kontrol af kapitalgrundlag 297 officialprincip 394 oplysningspligt over for 278 proportionalitetsprincip 394 registrering af ledelsens fratræden 302 registrering af navn 194, 197 registreringskontrol 295 sprogkrav til dokumenter 260 vejledning for statsselskaber 1568 vejledning om ejeraftaler 605 vejledning om filialer af udenlandske kapitalselskaber 1545, 1550 vejledning om fusion 1211 vejledning om genoptagelse af bl.a. kapitalselskaber under tvangsopløsning 1185 vejledning om grønlandske selskaber 1675 vejledning om kapitalforhøjelse og - nedsættelse ifm. fusion og spaltning 1265, 1322 vejledning om kapitalforhøjelse og - nedsættelse ifm. fusion og spaltning

7 vejledning om kapitalnedsættelse 1050 vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 863 vejledning om opløsning af kapitalselskaber 1138, 1141 vejledning om selskabsnavne 201 vejledning om spaltning 1283 vejledning om statsselskab 1564 vejledning om tegningsregler 805 vejledning om udbytte i kapitalselskaber 1030 vejledning om vederlagspolitik og - rapport 849, 855 vejledning om vurdering af aktiver og forpligtelser ved grænseoverskridende fusioner 1337 vejledning om væsentlige transaktioner med nærtstående 871 vejledningspligt 240 videregivelse af registrerede oplysninger 481 erklæring om vederlag 1396 erstatningsansvar 419, 1589 Abtek Food ApS 1614 Anders Eldrup 1608 ansvarsgrundlag 1593 ansvarsstandard FIL 1589 AOF Århus 1596 apportindskud 377 Bagsværd Autohus ApS 1612, 1639 banktrelleborg 1605 business judgment rule 1594 Capinordic Bank 1599 Commercial Leasing A/S 1605 drift efter håbløshedspunktet 1610, 1611 ebh bank 1603 ejerbogsfører 1618 emissionsansvar 1605 fejlskøn 1594 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S 1615 flere skadevoldere 1638 foreningsbestyrelse 1595 frist for konkursbos sagsanlæg 1646 frist for sagsanlæg 1646 granskningsmand 1618 Havemann 1611 Hope Computer A/S 1604 håbløshedspunktet 1616 individuelle undskyldningsgrunde 1595 internationalt lovvalg 1592 kapitalejer 1620 kapitalejers sagsanlæg 1643 kapitaltab 752 koncernforhold 1613 konkurrerende krav fra konkursbo og enkeltkreditorer 1615 konkursbos sagsanlæg 1645 lempelse 1637 majoritetsmisbrug 1620 Mindshipfonden 1610 passivitet 1594 prospektansvar 1605 revisor 1618 Rheoscience A/S 1608 Røde Vejrmølle 1593 sagsanlæg fra enkelte kreditorer 1614 sagsanlæg fra konkursbo 1614 selvfinansiering 1640 skade tilføjet kapitalejere 1608 skade tilføjet kreditorer 1608 skade tilføjet selskabet 1592 Stiansen 1593 tab 1593, 1597 Taster Wine A/S 1612 tilpasningspunktet 1616 Van der Boom Holding BV 1623 vurderingsmand 1618 værneting 1592 ESMA 561 white list 561 EUR 210 Euroclear 463 europæisk samarbejdsudvalg 890 Exiqon 537 F fall-back-regler 1429 FDB 1512 filial 1543 af EU/EØS-selskaber 1543 af færøske selskaber

8 af grønlandske selskaber 1543 af trejelandsselskaber 1546 begreb 1543 FIL 1545 forretningspapirer 1553 hovedselskabets konkurs 1557 konkurs 1558 lovvalg 1554 navn 194, 1549 registrering 1555 retsevne 1557 sletning, genregistrering 1561 sletnjng 1559 tegningsregler 1547 værneting 1554 filialbestyrer 1547 personelle krav 1547 finansiel virksomhed 186, 1051, 1234 aflønningsudvalg 848 apportindskud immateriele aktiver 371 funktionsadskillelse i ledelsen 729 ledelsesbkg. 731 navn 196 påbud om afsættelse af direktør 716 Finansiel virksomhed 581, 837, 1399 Finanstilsynet 640, 1649 Fit & proper-vejledning 886 vejledning om tilbudspligt 738 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S 1615 fit & proper 719 fondsaktiver 516 fondsandel definition 218 fondsandele 993 hvilke midler 995 registrering af bslutning om 997 skæv udstedelse 994 uafhentede 998 fondsbørs 209 fondsmæglerselskab 187 fordringspant 1108 forkøbsret 439, 533, 535 domstolskontrol af vilkår for 534 grundlag for værdifastsættelse 537 syn og skøn 538, 539 unoterede kapitalandele 540 formand 760 formålsbestemmelse 328 fortolkning 828 moderselskab 331 ændring 329 forretningsbrev 203, 366 angivelse af kapital 366 elektronisk 204 forretningsorden 785 finansiel virksomhed 788 indhold 786 statsselskaber 788 forretningspapirer 193 filial 1550, 1553 forsikringsselskab 187 fortegningsret 961, 976 begreb 976 fravigelse 979 fravigelse vedtagelseskrav 986 klassevis 981 konvertible obligationer 976 overdragelse til tredjemand 977 subsidiær 981 warrants 976 forvekslelighed 203 forældelse 286 fravigelse af fortegningsretten 979 fri omsættelighed 437 frie reserver 1055 fristberegning: 291, 292, 293 frister Erhvervsstyrelsens vejledning 249 frivillig ordning 900 frivilligt tilbud om overtagelse 548 FSR Danske revisorer 386 fuldmagt blancofuldmagt 594 børsselskab 597 elektronisk 596 ihændehaverfuldmagt 594 kendelig overskridelse af 792 nanvnefuldmagt 594 ond to hos medkontrahent 819 ordrefuldmagt 594 fuldmægtig 593 inhabilitet 595 fusion 1203 anmeldelse af den vedtagne

9 anmeldelse af den vedtagne, frist 1267 apportindskud 1226 begivenheder af væsentlig betydning inden generalforsamlingen 1251 egentlig 1203 erhvervelse af formuegoder fra kapitalejer 1268 Erhvervsstyrelsens vejledning om 1211 finansiel virksomhed 1206 forbud mod underkurs 1264 fusionsdokumenter gøres tilgængelige 1243 fusionsklausul 1207 gennem absorption 1204 gennem kombination 1204 godkendelse af årsrapporter 1242 godtgørelse til kapitalejere i ophørende selskab 1254 grænseoverskridende 1205, 1329, Se grænseoverskridende fusion indfrielse af kreditorkrav 1234 klausul 1444 konkurs 1197 kreditorernes anmeldelse af krav 1233 kreditorernes stilling 1233 lodret 1269 med det offentlige 1270 medarbejdernes retsstilling 1258 mellembalance 1221 mellembalance børsselskab 1224 mellembalance fravalg ved enighed 1223 mellembalance, indhold 1222 mellembalance, når fusionsplan fravalgt 1222 plan 1208 reglerne om kapitalforhøjelse finder ikke anvendelse 1264 reglerne om opløsning finder ikke anvendelse 1264 reglerne om stiftelse finder ikke anvendelse 1264 retsvirkninger 1258 retsvirkninger, tidspunkt for -s indtræden 1261 selskab under konkurs 1209 selskab under tvangsopløsning 1209 sikkerhedsstillelse for kreditorkrav 1234 skattepligt? 1204 straksfusion af ApS er 1241 udpegning af vurderingsmand 1230 uegentlig 1203 universalsuccession 1207, 1258 valg af ledelse i det nye selskab 1265 vurderingsmandserklæring 1229 vurderingsmandserklæring indsendes til Erhvervsstyrelsen 1236 vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling 1232 vurderingsmandserklæring, indhold 1231 fusion med det offentlige 1270 fusionsattest grænsoverskridende fusion 1374 fusionsbeslutning det centrale ledelsesorgan i fortsættende selskab 1248 det centrale ledelsesorgan i ophørende selskab 1246 frist for 1239 frist for, kun ApS er deltager 1240 fusionsplan fravalgt, oplysningskrav 1253 generalforsamling i fortsættende selskab, minoritetsbeskyttelse 1249 generalforsamling i ophørende selskab 1246 generalforsamling i ophørende selskab, minoritetsbeskyttelse 1246 grænseoverskridende fusion 1354 tidspunkt skal oplyses på anmodning 1242 fusionsklausul 1259, 1444 fusionsplan 1209 foranstaltninger til fordel for kapitalejere m.fl fusionsdatoen 1216 grænseoverskridende fusion 1335 indhold 1210 indtræden a udbytteret 1214 kun ApS er deltager 1210 offentliggørelse 1235,

10 rettigheder i et fortsættende selskab 1214 selskabernes hjemsted 1211 selskabernes navne og binavne 1211 særlige fordele til ledelsesmedlemmer 1216 udlevering af aktiebreve 1216 vederlaget til kapitalejerne i det fortsættende selskab 1211 vedtægtsudkast, hvis kombination 1217 fusionsredegørelse 1218 fravalg ved enighed 1219 grænseoverskridende fusion 1338 fusionsskatteloven 1206 fusioon selskab under konkurs 1190 futures 519 G gaver fra selskabet 1069 almennyttige formål 1069 finansielle virksomheder 1074 gave eller maskeret udbytte 1073 gaver af ringe betydning 1073 ikke-pligtmæssige ydelser, der ikke er gaver 1072 løbende yderlser 1074 politiske formål 1070 rimelighedskrav 1070, 1071 gebyr binavn 258 genoptagelse 258 webreg 258 ændring 258 årsgebyr 259 gebyrer 258 EU-retlige krav 258 generalforsamling 577, 1182, 1456 afstemning børsselskab 661 afstemning om vederlagsrapport 858 andet andet nordisk sprog uden tolkning 652 andet sprog med tolkning end dansk 652 bemyndigelse til ekstraordinært udbytte 1036 bemyndigelse til lån mod udbyttegivende gældsbreve 1022 beslutning i fortsættende selskab om grænsoverskridende fusion, minoritetsbeskyttelse 1361 beslutning i fortsættende selskab om grænsoverskridende fusion, vedtægtsændringer 1359 beslutning i ophørende selskab om grænsoverskridende fusion 1359 beslutning mangelbehæftet 698 beslutning med tilblivelsesmangler, registreringsnægtelse 699 beslutning med tilblivelsesmangler, retssag 700 beslutning om likvidation 1140 beslutning ugyldig 698 beslutning ugyldig, dom om ændring/ugyldighed 702 beslutning ugyldig, frist for anlæg af retssag 701 beslutningsforum 577 børsselskab 610 børsselskaber 580 børsselskaber materiale tilgængeligt 3 uger før 650 dagsorden 628 dagsorden og forslag tilgængelige 2 uger før 648 decharge 1643 dirigent Se dirigent ekstraordinær 435, 926, Se ekstraordinær generalforsamling elektronisk 579, 582 erhvervelser fra stifter 413 fondsandele 996 foranstaltninger mod overtagelse 1526 foranstaltninger mod overtagelse, offentliggørelse 1529 foranstaltninger mod overtagelse, vedtagelseskrav 1527 forhandlingsprotokol 660 fravigelse af fortegningsret 982 fremmøde med rådgiver 600 fusionsbeslutning i fortsættende selskab 1249 fusionsbeslutning i ophørende selskab

11 ihændehaveraktier 588 ikke-nordisk sprog uden tolkning 652 indkaldelse 334, 639 indkaldelse børsselskab 647 indkaldelse formkrav 645 indkaldelse i finansielle virksomheder 643 indkaldelse navnenoterede aktionærer 644 indkaldelse statsselskaber 648 indkaldelse ved Erhvervsstyrelsen 639 indkaldelse via hjemmeside 643 indkaldelse via hjemmeside børsselskab 644 indkaldelsesfrist 642 indkaldelsesfrist børsselskab 642 indkaldelsesmåden 643 inhabilitet 617 inhabilitet fuldmægtig 618 kapitalforhøjelse 939 kapitaltab 752 konkret fravigelse af form og frist 578 konvertible gældsbreve Se konvertible gældsbreve mangelbehæftet beslutning 698 medarbejderaktier 982 møde ved fuldmægtig 594 møderet 579, 590 møderet i statsselskaber 580 møderet, ihændehaveraktier 591 møderet, navneaktier 591 møderet, nominee 590 møderet, pressen 591 offentliggørelse af afstemingsresultater børsselskab 662 ordinær 926, Se ordinær generalforsamling pressen 581 protokol 660 protokol statsselskab 662 protokollat 779 referat 779 registreringsdato børsselskab 610 registreringsdato ikke-børsselskab 613 ret til svar på spørgsmål 663 revisors tilstedeværelse 667 revisors tilstedeværelse børsselskab 670 revisors tilstedeværelse statsselskab 670 sagsanlæg ved erstatningsansvar 1641 skrivebords- 578 spaltningsbeslutning 1310 sprog dansk 651 sprog dokumenter 653 spørgsmål 664 spørgsmål inden 665 spørgsmål inden, børsselskab 666 sted 620 stemmeafgivning Se stemmeafgivning stemmeret 592 suspension af begrænsning i stemmerettigheder 1530 suspension af begrænsning i stemmerettigheder, offentliggørelse 1532 suspension af begrænsning i stemmerettigheder, retsvirkning 1534 suspension af begrænsning i stemmerettigheder, statsselskab 1533 suspension af begrænsning i stemmerettigheder, vecdtagelseskrav 1532 suspension af begrænsning i stemmerettigheder, virkningstidspunkt 1535 taleret 592 taleret, fuldmægtig 592 taleret, rådgiver 592 tantieme 834 tegningsoptioner Se tegningsoptioners udbyttegivende gældsbreve 1021 udbyttekompetence 1029 ugyldig beslutning Se generalklausul valg af revisor 904 valg til bestyrelse og tilsynsråd 754 vederlag til bestyrelse 833 vedtægtsbestemt fravigelse af form og frist 579 videooptagelse 584 webcast 584 årsrapport på engelsk 654 generalfuldmagt 820 generalklausul 619, 692 eneejerselskaber 775 minoritetsmisbrug?

12 skade for minoritet 693 gennembrud 189, 209 genoptagelse 1200 anmeldelse til Erhvervsstyrelsen 1202 eventualkreditor 1202 golden share 421 gold-plating 1105 granskning 696, 925 beretning gøres tilgængelig for selskabsdeltagene 935 beslutning om 927 forslag om 926 granskningstema 927 skifteretten 930 valg af -smand 928 vedtagelse af 928 granskningsmand 238, 801 erstatningspligt 1618 habilitet 932 honorar 934 krav på oplysninger 932 skriftlig beretning 934 Group 4 Falck A/S 1273 grænseoverskridende flytning af hjemsted 1443 anmeldelse af kreditorkrav 1451 anmeldelse til Erhvervsstyrelsen 1461 attest om gennemførelse 1460, 1462 beslutning om gennemførelse 1455 definition 218 flytning til Danmark 1465 flytteplan 1448 flytteplan sendes til Erhvervsstyrelsen 1453 flytteredegørelse 1449 generalforsamling, betinget vedtagelse 1459 generalforsamling, oplysning om væsentlige begivenheder 1458 godkendelse af årsrapport ved virkning frem i tid 1463 indløsning af kapitalejere 1459 kræver lovgivning i begge lande 1446 medarbejderbeskyttelse 1447 medarbejdermedbestemmelse 1466 offentliggørelse af flytteplan mv underretning fra udenlandsk myndighed inden attestudstedelse 1464 vedtagelseskrav 1457 vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling 1450 vurderingsmandserklæring sendes til Erhvervsstyrelsen 1453 grænseoverskridende fusion 1329, Se også SE-selskab anmeldelse af kreditorkrav 1348 anmeldelse til Erhvervsstyrelsen 1351 apportindskud 1343 beslutningsflertal 1358 betinget generalforsamlingsbeslutning 1362 definition 218 det centrale ledelsesorgans beslutning i fortsættende selskab 1359 dokumenter til rådighed 1357 forfaldsgrund 1349 fravalg af mellembalance 1341 fusionsbeslutning 1354 fusionsplan 1335 fusionsredegørelse 1338 generalforsamlingsbeslutning i fortsættende selskab, minoritetsbeskyttelse 1361 generalforsamlingsbeslutning i ophørende selskab 1359 ikke krav om mellembalance i børsselskab 1341 indfrielse af kreditorkrav 1348 medarbejderrepræsentation 1331 mellembalance 1340 offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens itsystem 1352 omvendt lodret 1331 som national fusion, hvilke tilføjelser 1330 udpegning af vurderingsmand 1345 underskrift af fusionsplan 1338 universalsuccession 1332 vurderingsberetning ved kapitalforhøjelse 1342 vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling 1346 vurderingsmandsudtalelse om fusionsplan 1344 grænseoverskridende hjemstedsflytning

13 grænseoverskridende spaltning anmeldelse af kreditorkrav 1398 anmeldelse om gennemførelse 1419 anmeldelse om gennemførelse, frist 1420 definition 218 det centrale ledelsesorgan beslutter i modtagende selskab 1409 dokumenter il rådighed for kapitalejerne 1406 efterfølgende erhvervelser fra en stifter 1421 forbud mod vederlag for kapitalandele 1416 fordeling af ufordelte aktiver 1386 fusionsbeslutning 1404 generalforsamling beslutter i modtagende selskab, minoritetsbeskyttelse 1410 generalforsamling, oplysning om væsentlige begivenheder 1411 generalforsamlingsgodkendelse betinget 1412 godkendelse af årsrapport 1405 godtgørelse til kapitalejerne i ophørende selskab 1412 godtgørelse til kapitalejerne i ophørende selskab, retssag, frist 1413 ikke vurderingsberetning ved apportindskud 1393 indfrielse af forfaldne krditorkrav 1399 indløsnng af kapitalejerne i indskydende selskab 1414 kreditors retsstilling under stiftelsen 1420 lodret spaltning 1427 mellembalance 1389 mellembalance børsselslab 1391 offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens itsystem 1401 oplysning til kreditor om gennemførelse 1406 registrering 1413 registrering i Erhvervsstyrelsen 1427 reglerne om kpitalforhøjelse finder ikke anvendelse 1417 reglerne om opløsning finder ikke anvendelse 1417 reglerne om stiftelse finder ikke anvendelse 1417 regnskabsmæssigt virkningstidspunkt 1424 skal være mulig efter samtlige selskabers lovgivning 1381 solidarisk hæftelse for ufordelte forpligteler 1387 solidarisk hæftelse over for kreditorer 1382 spaltningsattest 1415 spaltningsattest fra udenlandsk registreringsmyndighed 1426 spaltningsattst 1423 spaltningsplan 1385 spaltningsplan indsendes til Erhvervsstyrelsen 1400 spaltningsplan, indhold 1385 spaltningsplan, underskrift 1386 spaltningsredegørelse 1388 tidspunkt for ikrafttræden 1426 valg af ledelse i nyt selskab 1418 vedtagelseskrav i indskydende slskab 1408 vurderingsberetning ved apportindskud 1392 vurderingsberetning ved apportindskud, tidsfrist 1394 vurderingserklæring om kreditorernes stilling 1396 vurderingsmandsudtalelse om fusionsredegørelse 1395 grænsoverskridende fusion anmeldelse til registrering i Erhvervsstyrelsen 1371 forbud mod vederlag for kapitalandele i ophørende selskab 1368 fusionsattest 1367, 1374 fusionsattest fra udenlandsk registreringsmyndighed 1377 generalforsamling, oplysin om væsentlige begivenheder 1362 godtgørelse til kapitalejerne i ophørende selskab

14 godtgørelse til kapitalejerne i ophørende selskab, frist for sagsanlæg 1365 indløsning af kapitalejere i ophørende selskab 1366 indæden af fusionens retsvirkninger 1377 lodret fusion 1379 medarbejdermedbestemmelse 1362 reglerne om kapitalforhøjelse finder ikke anvendelse 1369 reglerne om opløsning finder ikke anvendelse 1369 reglerne om stiftelse finder ikke anvendelse 1369 valg af ledelse i nyt selskab 1370 virkning fremad i tid 1375 grænsoverskridende spaltning 1381 grenspaltning 1381 Grøngaard og Bang 799 Grønland 1674 grønlandske selskaber Erhvervsstyrelsens vejledning 1675 H Havemann 1611 hjemmeside 203 hjemsted 314, 620, 641, 1379, 1401 definition 218 grænseoverskridende flytning 1443 hjemstedsflytning 1444 hjemstedskommune 641 holdingselskab 186, 230 Hope Computer A/S 1604 hovednavn 206 hovedsæde 218 hæftelse ejers for selskabets gæld 209 person eller selskab 195 hæftelsesgennembrud 188, 189, 209, 1591, 1623 i kraft af løfte 1625 illoyalitet 1632 lovbestemt 1624 medvirken til forpligtelsens opståen 1630 Satair Holding A/S 1632 økonomisk enhed 1628 håbløshedspunkt 1616 håbløshedspunktet, tidsfæstelse 1616 I identifikation 189 konkurrenceretten 191 mellem koncernselskaber 189 mellem selskab og kapitalejer \i 190 selskab/kapitalejer 1623 til fordel for selskaberne 191 til skade for selskaberne 190 ihændehaveraktier 443, 466, 482, 643 ejerbevis 445 ejerbog 466 mindre besiddelser 478 notering i ejerbogen 447 overgangsordning 443 registrering 443 registrering af afhændelse 480 ændring til navneaktier 443 ikke-indbetalt kapital apportindskud 369 forbud mod overdragelse af krav på 365 forældelse 364 frivillig ndbetaling 367 kapitalejers pligter 367 kapitalejers rettigheder 367 modregning 369 overkurs 397 påkrav om betaling 363 solidarisk hæftelse ved overdragelse 369 suspension af stemmerettigheder 368 indkaldelse til generalforsamling 638 indkaldelsesfrist 642 indkaldelsesmåde 643 indløsning 437, 440 Bremer Vulkan 558 børsselskab højeste kursprincippet 565 børsselskab prisfastsættelse 564 frivilligt tilbud 563 huøjeste kurs-princippet 561 krav fra minoritet 570 modydelse 565 tvangsindløsning 553 Indløsning

15 indløsning af en minoritet 551 indløsningsbestemmelse tilsidesættelse 544 indløsningsret 537, 706 frist 566 pligt til at tilkendegive krav 707 prisfastsættelse 707 prisfastsættelse børsselskab 708 inhabilitet 788, 825 betydning for erstatningsanvar 794 finansiel virksomhed 793 fuldmægtig 595 kapitalejer 617 ledelse 788 stemmeret mistes på GF 619 taleret bevares på GF 619 inkorporationskriterium 186 It-system 474, 1672 IVS 219, 1571 omregistrering til ApS senest 14. april iværksætterselskab 219, 1571 J joint venture 234 K K/S udbud til offentligheden 193 kapital EUR 210 valuta 210 kapitalandel definition 219 dobbeltoverdragelse 526 ikke-negotiabel 525 negotiabel 525 kapitalandele forvaltningmæssige rettigheder 445 ihændehaverkapitalandele 443 indløsning 440 indløsningspligt 338 kapitalklasser 420 krav om godkendelse af erhvervelse, FIL 543 krav om samtykke til overgang 541 medabejderaktier 431 medsalgsret 441 navnekapitalandele 443 nominel værdi 437 nominel værdi eller stykstørrelse 436 offentligt udbud 340, 342 omsættelighed Se omsættelighed overdragelse 525 sameje 593 stemmeløse 431, 433 stykkapitalandele 437 tinglig beskyttelse ved erhvervelse 525 tvangsindløsning 548 udbud til offentligheden 193 økonomiske rettigheder 445 kapitalandelsklasse 987 kapitalejer definition 219 erstatningsansvar 1620 indløsningsret Se indløsningsret inhabilitet 617 loyalitetspligt 619 kapitalejere lighedsgrundsætning 419 kapitalejerlån 1104, 1113 betingelser 1115 forsvarlighedskrav 1110 generalforsamlingens forudgående godkendelse 1109 individuel kreditvurdering 1108 personkreds 1114 selvfinansiering 1117 skattemæssige konsekvenser 1113 sædvanlig forretningsmæssig disposition 1123 sædvanlige markedsvilkår 1111 kapitalforhøjelse 937, 961 anmeldelse og registrering af beslutning om 1012, 1013 anslåede omkostninger 960 apportindskud 971 bemyndigelse til det øverste ledelsesorgan 945 bemyndigelse til det øverste ledelsesorgan effektuering 968 Bioscan A/S 1098 bortfald af beslutning om 1019, 1020 bortfald af tegning 991 delvis indbetaling

16 dokumentfremlæggelse 990 ekstraordinær generalforsamling 952 elevatormodel 983 fondsandele 993 forbud mod forbehold 938 forbud mod underkurs 938 forhøjelsesbeløb 958 forhøjelsesbeslutningens indhold 957 forslag gøres tilgængeligt for aktionærerne 951 fortegningsret 430, 961, Se også fortegningsret fortegningsret til aktionærer 956 fortegningsret, frist for udøvelse 962 fravigelse af procedurekrav 954 fuldtegningsgaranti 1098 gældskonvertering 973 gældskonvertering, ledelsesredegørelse 974 indbetalingsfrist 964 kapitalklasse 961 konvertible gældsbreve, anmeldelse til Erhvervsstyrelsen 1016 medarbejdeaktier 984 medarbejderaktier 979 nye kapitalandeles udbytteret 960 overtegning 964 procedurekrav 950 registrering retsvirkninger 1015 registreringsnægtelse 1019 tegning skriftlig 988 tegningskurs 958 tilbagebetaling ved ikkeregistrering 1020 uden fortegningsret, kurs 536 vedtagelseskrav 944 warrant 1002 kapitalklasse definition 219 kapitalklasser 336, 426 alternativ til spaltning 427 FIL 432 forskydning mellem 429 generstionsskifte 426 kapitalkrav A/S 207 ApS 207 finansiel virksomhed 209 P/S 207 pengeinstitut 209 kapitalnedsættelse 1061 afbrydelse af gennemførelse af 1064 amortisation 572 anmeldelse hvis annullation af 1063 anmeldelse til registrering 1058 anvendelse af nedsættelsesbeløb 1055 bemyndigelse i ApS 1051 beslutningens indhold 1053 beslutningsflertal 1048 elevatormodel 983, 1049 Erhvervsstyrelsens vejledning om 1050 forsvarlighedskrav 1062 frist for anmeldelse 1065 fyldestgørelse af anmeldte kreditorkrav 1065 gennemførelse 1062 ikke afhændede egne kapitalandele 1096 ikke proklama 1060 nedskrivning af fordringer på kapitalejere 361 overførsel til frie reserver 1055 procedure ved beslutning om 1047 proklama 1052, 1059 registrering 1052 skæv 1048 til overkurs 1053 til underkurs 1054 ved amortisation 1048 VP-registrering 518 vurderingsberetning ved apportudlodning 1056 værdierklæring ved apportudlodning 1057 kapitalselskab definition 219 navn 194, Se navn kapitaltab 751 erstatningsansvar 752 reaktionspligt 208, 751 kapitaltegning ugyldighed 340 klasseopdeling 435 fortegningsret 430 Kløver Mælk

17 kombinationsfuldmagt 817 kommanditaktieselskab Se partnerselskab kommanditselskab definition 220 kommunalt selskab 1563 koncern definition 220, 229 definition FIL 232 det underrepræsenterede køn, måltal og politik 867 identifikation mellem -selskaber 189 regnskabsretligt 229 skatteretligt 229 koncernrepræsentation 889 antal repræsentanter 892 beskæftiglseskrav 890 ejeraftale 891 moderselskabets øverste ledelsesorgan 890 subkoncern 891 udenlandske datterselskabeter 893 koncernsprog 773 koncession 209 konkurs 1189 begæring 1188 filial 1558 fusion 1190, 1197 registreringsblokade 1197 årsrapport 246 konkursbo sagsanlæg ved erstatningsansvar 1645 konkurskarantæne 252, 722, 1190 indhold 1192 register 1192 sagsbehandling 1191 kontant tegning 369 kontantafregnede derivater 470 kontantemission fortegningsret 423 konvertible gældsbreve 999, 1000, 1004 bemyndigelse til det centrale ledelsesorgan 1007 konverteringsfrist udløbet 1018 krav til generalforsamlingsbeslutningen 1004 omsættelighedsbegrænsning 977 konvertible obligationer 519 forbud mod tegning til underkurs 1010 fortegningsret 976 registrering i værdipapircentral 1011 kpitalforhøjelse warrants, anmeldelse til Erhvervsstyrelsen 1016 kreditor retsstilling under stiftelsen 1420 kupregel 447 Kurator 1191 kursmanipulation 727 kuvertklausul 601 kædeselskaber 351 køberet 337, 439 købsoption 1002 L ledelse andre hverv 755 erstatningsansvar Se erstatnigsansvar registrering 251 spekulationsforbud 726 stråmand 252 tavshedspligt Se tavshedspligt ledelsen definition 220 stråmand 305 ledelseshverv datterselskab 755 ledelseslån 1113 betingelser 1115 personkreds 1114 selvfinansiering 1117 sædvanlig forretningsmæssig disposition 1123 ledelsesmedlemmer personlige krav fit & proper 719 habilitet 719 habilitet FIL 719 myndighed 719 ledelsesstruktur 709, 710 behov for tilsyn mede direktion 713 enstrenget 716 koncern 713 større ApS er 718 tostrenget 710 LG 1645 ligebehandlingsgrundsætning 1709

18 majoritetsovertagelse 425 lighedsgrundsætning 419, 425 uproportional kapitalnedsættelse 425 lighedsgrundsætning og generalklausul 422 likvidation 1140, 1458 acontoudlodning af provenu 1155, 1156 anmeldelse til Erhvervsstyrelsen 1147 beslutning om 1140 beslutningsflertal 1141 eventualkrav 1276 fordringsprøvelse 1152 genoptagelse 1200 kapitalejeres hæftelse for eventualkrav 1156 likvidator Se likvidator opløsning af 1142 proklama 1151 proklama, efteranmeldt fordring 1153 registreringsblokade 1149 sletning af selskabet 1156, 1157 udbytteudlodning 1154 udlodning af provenu 1154 likvidator 1142 afsættelse 1145 anmeldt krav bestrides 1152 begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs 1189 flere likvidatorer, repræsentationsmagt 1147 flere likvidatorer, tegningsret 1147 fratræden 1145 hæftelse for selskabsskat 1148 minoritetslikvidator 1143 minoritetslikvidator, afsættelse 1145 opgaver 1144 pligt til at indgive konkursbegæring 1196 tegningsret 812 valg 1142 lodret fusion 1269 lodret spaltning 1326 Louis Poulsen A/S 830 loyalitetsaktier 432 M majoritetsmisbrug dom til køb af krænkedes kapitalandele 1635 dom til salg af kapitalandele til de krænkede 1635 dom til tvangsopløsning 1180 erstatningsansvar 1620 majoritetsovertagelse 425 manglende accept 354 medabejderaktier 431 medarbejderaktier 982 medarbejderlån ydes af frie reserver 1129 medarbejderrepræsentation bekendtgørelse 897 frivillig ordning 899 grænseoverskridende fusion 1331 koncernrepræsentation 879, Se koncernrepræsentation medarbejderdefinition 897 selskabsrepræsentation 879, Se selskabsrepræsentation valg af repræsentanter 894 medarbejdervalgte tavshedspligt Se tavshedspligt medsalgsret 441 meget indgribende beslutninger dobbelt 9/10 flertal 682 mellembalance 1488 grænseoverskridende fusion 1340 grænseoverskridende spaltning 1389 merger clause 1444 Midtfyns Festival 189, 209 Mindshipfonden 1610 minoritetskapitalejer 552 minoritetsmisbrug 941 minoritetsrevisor 616, 908 misbrug af intern viden 727 moderselskab 229, 1092 bestemmende indflydelse 229, 232 definition 220 stemmeflertal 232 moderselskabslån 1118 cash pool-ordninger 1121 erstatningsansvar 1120 hvilke moderselskaber 1119, 1122 modregning

19 mortifikation 519, 529 ejerbevis 524 vedtægtsbestemmelse 529 multilateral handelsfacilitet definition 220 N navn 194 advokatselskab 196 anfægtelse af registrering 197 binavn 205 eneretsprincip 198, 201 Erhvervsstyrelsens prøvelse 328 filial 194, 1549 finansiel virksomhed 196 fusion 328 identifikation af virksomhed 197 markedsføringsloven 198 navnevejledning 201 partnerselskab 1585 pengeinstitutter 328 pligt og ret 194 registrering 194 tvist om 201 navn: 1148, 1199 navneaktie udlevering 465 navnekapitalandele notering i ejerbogen 445 navnektie 462 navnenoterede kapitalejere 638 navnenotering noteringsfrist 447 navnevejledning 201 negotium claudicans 324 nominee 447 stemmeafgivning 674 nominee-ordning 447 nominee-ordning A/S 465 nominee-ordning ApS 465 no-par-valueshares 332, 351, 436 Novo Nordisk A/S 1273 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 658 nærtstående part definition 871, 877 næstformand 712 O Offentlig Digital Post 241 offentliggørelse 262 cvr 261 retsvirkning 262 omdannelse omdannelsesbalance 380 redegørelse 1487 omdannelse A/S > ApS beslutningsflertal 1472 meddelelse til ikke-deltagende aktionærer 1473 tidspunkt for retsvirkning 1473 omdannelse A/S > P/S meddelelse til samtlige aktionærer 1475 tidspunkt for retsvirkning 1475 vedtagelseskrav 1474 omdannelse Amba > A/S anmeldelse af kreditorkrav 1497 beslutning 1480 beslutning om omdannelse, frist 1504 beslutningsflertal 1510 dokumenter stilles til rådighed for andelshaverne 1508 efterfølgende erhvervelser fra aktionærer 1521 ejerbog ikke identificerede kapitalejere 1521 Erhvervsstyrelsen offentliggør påtænkt 1502 fravalg af omdannelsesplan meddeles Erhvervsstyrelsen 1501 godtgørelse til andelshaverne 1515 godtgørelse til andelshaverne, frist for sagsanlæg 1516 indfrielse af forfaldne kreditorkrav 1497 kreditorernes stilling, vurderingsmandserklæring 1495 mellembalance 1488 omdannelsesplan 1481 omdannelsesplan sendes til Erhvervsstyrelsen 1500 omdannelsesplan, indhold 1482 omdannelsesplan, vurderingsmandsudtalelse 1492 omdannelsesredegørelse

20 registrering i Erhvervsstyrelsen 1518 straksomdannelse 1506 virkningstidspunkt 1520 vurderingsberetning om apportindskud 1491 omdannelse ApS > A/S beslutningsflertal 1469 virkningstidspunkt 1472 omdannelse P/S > A/S hæftelse for krav 1479 meddelelse til alle ikke-deltagende selskabsdeltagere 1479 tidspunkt for retsvirkning 1479 vedtagelseskrav 1476 omsættelighed 437 begrænsning i vedtægter 438 forkøbsret 439 køberet 439 medsalgsret 441 samtykke til overgang 439 tegningsretter 438 omsættelighedindskrænkninger fortolkning 441 omsættelighedsbegrænsning 1255 børsselskab 433 konvertible gældsbreve 977 omsættelighedsbegrænsnng warrants 977 omvendt aktiesplit 553 opbevaring af selskabsdokumenter 272 operatør af et reguleret marked 187 opfordring til kreditorerne 1059 opløsning betalingserklæring Se betalingserklæring fusion Se fusion konkurs Se konkurs spaltning Se spaltning tvangsopløsning Se tvangsopløsning option 519 ordinær generalforsamling 621, 926 dagsorden 621, 623 dagsorden forslagsret 629 dagsorden forslagsret i A/S 629 sager ikke på dagsordenen 631 tid 623 tid børsselskab 630 valg af bestyrelse 622 valg af repræsentskab 622 årsrapport 621 ordinært udbytte 1025, 1030 apport forsvarlighedskriteriet 1028 hvilke reserver 1030 karensperiode i børsselskaber 1043 klassevis udbytteret 1027 likvidation 1154 vedtaget årsregnskab 1025 overkurs 362, 363, 397 overkursbeløb 352 overkursfond 352 overtagelsestilbud 548, 564, 848, 1523, 1537 indkaldelse af generalforsamling 1538 oplysning om udlodning de første 12 mdr tilbudsdokumentets indhold 1540 overtagesestilbud kompensation til aktionærer, der lider tab ved foranstaltninger mod 1539 overtegning 353, 354 diligenspligt 355 reduktion 354 underretning 354 P P/S 185, 207, 219, 478, 1579 panthaver 463 pantsætning underretning til selskabet 463 papiraktier 525 papirløse aktier 525 partnerselskab 1579 komplementar 1581 ledelsesstruktur 1581 navn 1585 stiftelsesdokument 1585 vedtægter 1586 passivitet og tolerancefuldmagt 817 personlig hæftelse 188 personnavn varemærke 201 ping-pong klausul 601 price per share 437 Pro TeleVision A/S

21 Progress 233 prokura 821 begrænsning 823 direktør 808 meddeles af det centrale ledelsesorgan 822 notarbekræftelse 822 prokurist kompetence 822 tegningsret 806 prospekt godkendelse af 341 overtrædelse af -reglerne 343 prospektforordningen 340 prospektansvar 1605 prospektforordningen tærskelværdier 343 påkrav om betaling ikke-indbetalt kapital 363 R Rasdaq-markedet 226 Real Danmark 1216, 1652 realkreditinstitut 187 reassumption 238 definition 221 rederiaktieselskab definition 221 rederiaktieselskaber 724 rederivirksomhed 221 reel ejer daglig ledelse 225 definition 221 kapitalandelsbesiddelse 222 stemmeretsbegrænsning 224 reelle ejere bkg. om registrering 500 børsselskaber 499 definition 488 direkte og indirekte ejerskab 489 direktionen 493 fond 489 indhente oplysninger om 487 kontrol 491 opbevaring af oplysninger 495 opdateringspligt 494 oplysning om før registrering 502 pligt til at give oplysning til selskabet 491 pligt til oplysning om til virksomheder omfattet af hvidvaskloven 504 registrering 487, 493 revisors kontrol 497 trust 489 udlevering af oplysninger til SØIK 498 uoverensstemmelser, indberetning 505 reformatio in pejus 540 regionsselskab 1563 registreng årsrapport filial 247 registrering anmelders ansvar 266, 280 berigtigelse af anmeldelse 267 berostillelse 270 betingelse for retsevne 402 bevis for lovlighed 279 blokering 301 branchekode 264 Erhvervsstyrelsens vejledning 249 frist 245, 248 ledelse 251 ledelsens fratræden 271 nægtelse 264 nægtelse, virkning 269 offentliggørelse 261 pligtsubjekt 250 reelle ejere, oplysning om 502 registreringsnægtelse ved forsinket 250 revisor 252 sanktioner ved forsinket 250 selvregistrering 248 stifteroplysninger 314 tegning 1016 tilsynsråd 252 tredjemands sagsanlæg 288 tredjemands sagsanlæg, frist 290 vedtægtsændringer 254 verificering af identitetsoplysninger 303 årsrapport 246 registreringsdato definition

22 registreringskontrol digital straksafgørelse 306 manuel sagsbehandling 306 offentliggørelse 309 registreringsnægtelse 250, 264 stråmand 306 regnskabsår 334 omlægning 335 reguleret marked 225 definition 225 Rasdaq-markedet 226 reistrering ledelseserklæring 391 rekonstruktionsbehandling 314, 384, 1193 begæring 1188 Erhvervsstyrelsens vejledning 1195 registreringsblokade efter ledelsesovertagelse 1198 årsrapport 246 relativt simpelt flertal 676 repræsentantskab 339, 714 repræsentantskab FIL 742 repræsentationsmagt 804 repræsentationsret 226 definition 226 repræsenteret kapital definition 226 retighedsfrakendelse 314 retsevne 407 uregistreret selskab 402 rettighedsfrakendelse 721, 722 revisionskomite 713 revisionsprotokol 781 revisor 497, 801 afsættelse 914 afsættelse ved dom PIEvirksomhed 916 datterselskab til børsselskab 912 datterselskab til statsselskab 912 deltage i bestyrelsesmøder 669 erstatningspligt 1618 forbud mod begrænsnng af generalforamlingns komptence til valg 906 fratræden 253, 915 fratræden, valg af ny revisor 916 funktionsperiode PIE-virksomhed 911 kontrolerklæring til Erhvervsstyrelsen 300 krav på oplysninger 925 lovpligtig revision 919 midlertidig revisor 909 midlertidig, honorar 910 minoritetsrevisor 908 minoritetsrevisor, honorar 910 opgaver 919 oplysninger til minoritetsrevisor 909 rapportering til selskabets ledelse 782 registreres hos Erhvervsstyrelsen 905 ret til at foretage undersøgelser 802 revisionsprotokol 921, 922 revisionsprotokollat 919 revisionspåtegning 919 revisionspåtegning forbehold 919 revisionspåtegning supplerende oplysninger 921 skift af 924 tavshedspligt 798 tilstedeværelse på generalforsamling 667 Rheoscience A/S 1608 Røde Vejrmølle 1593, 1608 S samtykke til salg 541 Satair Holding A/S 1632 Scanbroker A/S 1625 SCS Holding A/S 1626 sekuritisering 1003 SE-loven 1440 fortrænger SL s regler 1434 medarbejderindflydelse 1432 selskab børsselskab 187 finansiel virksomhed 186 holdingselskab 186 nationalitet 186 navn 196 personnavn 201 uregistreret konkurs 404 retsevne 402 selskabsdokumenter adgang i kontroløjemed 275 definition

23 opbevaring 272, 274 opbevaring, ophørte selskaber 276 selskabskapital 206 amortisation 572 apportindskud 370, Se apportindskud definition 227 finansiel virksomhed 361 fondsandele 993 kapitalforhøjelse Se kapitalforhøjelse kapitalkrav 207 klasseopdeling 426 udskudt betaling 358 valuta 207 selskabsrepræsentation antal repræsentanter 881, 883 beskæftiglseskrav 882 bskæftigelseskrav 881 fit & proper 886 initiativ til 882 valg af repræsentanter 883 valgperiode 886 øverste ledelsesorgan 881 selskabstømmersagerne 1132 selskabstømning 1148 selskabsugyldighed 349 selskabsværneting 1592 selvfinansiering 1101 erstatningsansvar 1640 lovlig 1114 udbyttebetaling 1118 selvfinansieringsforbud 1101 aktietilbagekøbsprogram 1103 kapitalejerlån 1104 kapitalnedsættelse 1103 kun danske datterselskaber 1103 lex specialis-dispositioner 1103 medarbejderlån 1127 pengeinstitutter og realkteditlånkapitalejerlån 1126 share-buy-back-program 1103 udbytte til nye kapitalejere 1102 selvregistrering 248 SE-selskab 459 medarbejderindflydelse 1429 medarbejderindflydelse, aftale betingelse for registrering 1440 medarbejderindflydelse, efterfølgende national fusion/spaltning 1441 medarbejderindflydelse, forhandling 1429 medarbejderindflydelse, SLs regler gælder 1431 medarbejderindflydelse, SLs regler gælder ikke 1432 medarbejdermedbestemmelse 1442 medarbejdermedbestemmelse, lovvalg 1434 når visse af SE-lovens bestemmelser finder anvendelse 1438 SE-lovens referencebestemmelser 1435 SLs regler om medarbejderrepræsentation i stedet for SE-loven 1439 straf for uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger 1658 Sevic 1205, 1330 share-buy-back 1054, 1079 simpelt flertal 676, 769 absolut 676 relativt 676 simultantolkning 652 SKAT 607 skifteretten 238 granskning 238 tvangsopløsning 238 skønsmand vurdering virkning for alle kapitalandele i klassen 562 SMBA 1670 socialøkonomisk virksomhed 187 Sophus Berendsen A/S 1273 spaltning 1270, 1271 alle kapitalselskaber 1272 anmeldelse til registrering, frist 1324 begreb 1272 dokumenter tilgængelige før - sbeslutning 1308 erklæring om kreditorernes stilling 1297 fordeling af aktiver ufordelt i spaltningsplan 1284 godtgørelse til kapitalejere i indskydende selskab 1318 godtgørelse til kapitalejere i indskydende selskab, retssag

24 grænseoverskridende Se grænseoverskridende spaltning hæftelse for eventualkrav 1275 indfrielse af kreditorkrav 1300 kreditorernes anmeldelse af krav 1299 krydsspaltning 1278 lodret 1326 medarbejdernes retsstilling 1272 mellembalance 1288 mellembalance, børsselskab 1290 mellembalance, fravalg af 1289 mellembalance, når spaltningsplan er fravalgt 1289 omfang af de enkelte selskabers hæftelse 1276 oplysning til kreditorerne om - sbeslutning 1307 plan 1278 registrering, frist 1324 regler om stiftelse finder ikke anvendelse 1311 reglerne om stiftelse finder ikke anvendelse 1274, 1322 retsvirkninger 1319 retsvirkningernes indtræden 1321 sikkerhedsstillelse for kreditorkrav 1300 solidarisk hæftelse for ufyldestgjorte kreditorer 1274 spaltningsredegørelse 1286 spaltningsregnskab 1282 udpegning af vurderingsmænd 1295 uproportional 1273 valg af ledelse i nyt selskab 1323 vurderingsberetning 1292 vurderingsberetning kan undlades 1292 vurderingsberetning ved kapitalforhøjelse 1291 vurderingsberetning, tidskrav 1293 vurderingserklæring indsendes til Erhvervsstyrelsen 1302 vurderingsmandserklæring 1296 årsrapport godkendes i ophørende selskab 1307 spaltningsbeslutning ApS, krav om identiske beslutninger, når spaltningsplan er fravalgt 1317 ApS, når spaltningsplan er fravalgt 1316 det centrale ledelsesorgan i modtagende selskab 1311 generalforsamling, oplysning om væsentlige begivenheder 1314 generalforsamling, vedtagelseskrav 1313 generalforsamlingen i indskydende selskab 1310 generalforsamlingen i modtagende selskab, minoritetsbeskyttelse 1311, 1312 likvidation 1310, 1312 når spaltningsplan er fravalgt 1315 vedtagelseskrav 1309 spaltningsplan 1281 beslutning om gennemførelse i ApS, frist 1306 beslutning om gennemførelse, frist 1306 fordeling af aktiver og passiver 1282 fordeling af vederlag 1283 fravalg, kun ApS er deltager 1281 grænseoverskridende spaltning 1385 indhold 1282 indsendelse til Erhvervsstyrelsen 1301 selskab under stiftelse 1281 vurderingsmandsudtalelse 1294 spaltningsredegørelse 1286 grænseoverskridende spaltning 1388 spaltningsregnskab 1282 statslige aktieselskaber 228, 248, 470 statsselskab datterselskab 1565 definition 1563 formand, forbud mod andre hverv for selskabet 727 intrerne regler om offentliggørelse 1569 offentliggørelse om væsentlige forhold 1567 oplysning på hjemmeside 1569 statsselskab, som er børsselskab 1565 statsselskaber 648 stemmeafgivning brevstemme 671 elektronisk børsselskab

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret I

Introduktion til dansk selskabsret I Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 5. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 5. udgave/1. oplag Karnov Group

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jan Schans Christensen. Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. 4. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Jan Schans Christensen. Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. 4. udgave Jan Schans Christensen Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret 4. udgave Jan Schans Christensen Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret 4. udgave / 1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Jan Schans Christensen. Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. 5. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Jan Schans Christensen. Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. 5. udgave Jan Schans Christensen Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret 5. udgave Jan Schans Christensen Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret 5. udgave / 1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

MT HØJGAARD HOLDING A/S CVR-NR

MT HØJGAARD HOLDING A/S CVR-NR Vedtægter for MT HØJGAARD HOLDING A/S CVR-NR. 16 88 84 19 DOC 3 3 2 4 0 4 9 1. Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er MT Højgaard Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Læs mere

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR-nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR-nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Vedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Vedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S 1 Vedtægter 2017 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 2 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet NORDEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S

VEDTÆGTER. for DSV A/S VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr Blue Vision A/S

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr Blue Vision A/S VEDTÆGTER For, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er med binavnet Vision A/S (). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom. Investeringen kan ske i form af egenkapital

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Vedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr

Vedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr FALCON INVEST Vedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr. 35 52 80 32 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Falcon Invest Flex A/S. 1.2 Selskabets binavn er Falcon Invest A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENIIG VARME A/S

VEDTÆGTER. for ENIIG VARME A/S VEDTÆGTER for ENIIG VARME A/S CVR-nr. 25 80 98 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er Eniig Varme A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiGruppen Varme A/S (EnergiGruppen Jylland Varme A/S), EG Jylland

Læs mere

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Solar A/S CVR-NR.: 15 90 84 16 Vedtægter for Solar A/S til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Erhvervshus Fyn P/S. CVR-nr Sagsnr MMR/ jd

VEDTÆGTER. for. Erhvervshus Fyn P/S. CVR-nr Sagsnr MMR/ jd VEDTÆGTER for Erhvervshus Fyn P/S CVR-nr. 34 20 62 28 Sagsnr. 31225-0033 MMR/ jd 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er Erhvervshus Fyn P/S. 1.2. Selskabets binavn er Business Region Funen P/S. 1.3. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj

Læs mere

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S

Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Bilag 2 Udkast til vedtægter Nilfisk Holding A/S Nilfisk Holding A/S Vedtægter 10. oktober 2017 Side 1/9 Selskabets navn og formål 1 1.1 Selskabets navn er Nilfisk Holding A/S. 1.2 Selskabets formål er

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (14. maj 2019) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 59 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

Vedtægter for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Vedtægter for PenSam Liv forsikringsaktieselskab 2 Vedtægter for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Liv forsikringsaktieselskab. Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard kapi peer schaumburg-müller tal selskaber aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12 Side 2 1. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 VEDTÆGTER 2 for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet N.T.G. A/S. 2. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (9. april 2014) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 40 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) [1] Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. side 3 Kapitel 2 Registrering og frister side 8 Kapitel 3 Stiftelse side 12

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr

1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr 1/6 VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 2/6 VEDTÆGTER Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Per Aarsleff Holding A/S 2 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (28. marts 2017) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 45 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere