Spareplan RMU, 25. juni Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spareplan RMU, 25. juni Region Midtjylland"

Transkript

1 Spareplan RMU, 25. juni 2015 Region Midtjylland

2 Disposition - afsnit Forlig om spareplan Budget- og omstillingsvirkning Personalereduktioner og konsekvenser for arbejdsmiljø Den videre budgetlægningsproces

3 1. Forlig om spareplan Den 22. juni 2015 er der indgået forlig om spareplan Spareplanen gennemføres uanset udfald af økonomiaftalen for 2016 Fra den 23. juni 2015 bemyndiges direktionen til at påbegynde arbejdet med de nødvendige personalemæssige tiltag

4 Spareplan en oversigt A Forslag som gennemføres -466,1-546,4-635,6-687,0 B Forslag som gennemføres men med mindre justeringer -56,1-65,2-72,7-79,3 Pulje til uforudsete udgifter 10,0 10,0 10,0 10,0 Reserve til patientrettet aktivitet 0,0 0,0 0,0 57,3 A+B, reserve og pulje til uforudsete udgifter -512,2-601,6-698,3-699,0 Sparekrav -540,0-622,0-718,0-699,0 Forskellen mellem sparekrav og spareplan -27,8-20,4-19,7 0,0

5 Spareplan i Når økonomiaftalen for 2016 er kendt, drøfter forligspartierne økonomien i spareplanen med henblik på at fjerne ubalancer fra 2016 til Hvis der er flere midler end forventet, er forligspartierne enige om at prioritere: Udvikling af nye og mere skånsomme diagnostiske metoder Forbedring af hospitalernes overholdelse af udrednings- og behandlingsretten Nye behandlinger Igangsættelse af partikelterapi Yderligere midler til pulje til uforudsete udgifter

6 Besparelser fordelt på temaer Mio. kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 1: Akutområdet 0-31,1-44,5-44,5-44,5 Tema 2: Planlagte forløb -3-90,5-97,8-103,7-109,3 Tema 3: Praksisområdet -14,2-43,8-55, Tema 4: Psykiatrien 0-28,2-44,5-45,2-45,2 Tema 5: Klinisk service 0,5-54,9-62,8-62,8-62,8 Tema 6: Ikke kliniske områder -33,9-220,5-224,6-301,5-310,5 Tema 7: Medicin 0-33,8-46,5-54,2-58,9 Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling 14,5-20,9-37, ,1 Tema 9: Øvrige 0 1,5 2 2,6 3 Samlet spareforslag -36,1-522,2-611,6-708,3-766,3 Sparemål Pulje til uforudsete udgifter Reserve til patientrettet aktivitet 57,3 Økonomisk ubalance -27,8-20,4-19,7 0

7 Spareplan i Oplæg til spareplan fra koncernledelsen er opdelt i: A: Forslag der gennemføres som forslået B: Forslag der gennemføres men med mindre justeringer samt uændrede forslag der er drøftet politisk C: Forslag der ikke gennemføres B og C forslag gennemgås i det efterfølgende

8 Forslag B Tema 1 Akutområdet og det præhospitale område Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område -10,3-10,3-10,3-10,3 03 Reduktion og nivellering af udgifterne til det medicinske område Samling af modtagelse af akutte patienter i Hospitalsenhed Midts optageområde gennem akutafdelingen i Viborg /04 Den medicinske kapacitet og modtagelse af akutte medicinske patienter i Hospitalsenhed Midt -9,8-9,8-9,8-9,8 05 Ændring af intensiv kapacitet i Hospitalsenhed Midt -0,5-0,5-0,5-0,5 Forslag sammenskrives med 1.4, og forslag 1.3/1.4 indgår i stedet Forslag sammenskrives med 1.3, og forslag 1.3/1.4 indgår i stedet Ny besparelse i stedet for 1.3 og 1.4. Ændring: Der bibeholdes 1½ intensiv seng og oprettes 1½ NISA-senge på Regionshospitalet Silkeborg

9 Forslag B Tema 2 Planlagte forløb Tema 2: Planlagte forløb -33,7-35,2-39,5-43,7 01 Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland -11,5-11,5-11,5-11,5 06 Neurorehabilitering, reduktion af antallet af regionsfunktionsniveausenge -7,2-7,2-7,2-7,2 07 Neurorehabilitering - højtspecialiseret niveau -5,0-5,0-5,0-5,0 12 Reduktion af klinisk ledelse -10,0-11,5-15,8-20,0 Besparelse fastholdes uændret Ændring: Der er fortsat neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau på Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Lemvig. Besparelse fastholdes uændret Øget reduktion i 2016

10 Forslag B Tema 4 Psykiatrien Tema 4: Psykiatrien -3,7-8,3-9,0-9,0 1.1 Produktivitet og effektivitet den del af forslaget der handler om flytning af aktiviteten fra ungdomspsykiatrisk ambulatorium Viborg til Herning og Risskov Omlægning i Regionspsykiatrien Vest -3,5-7,0-7,0-7,0 2.5 Lukning af ambulant satellit i Hedensted -0,2-0,3-0,3-0,3 5.1 Museum Ovartaci 0-1,0-1,7-1,7 Ændring: Der vil fortsat være behandling af ungdomspsykiatriske patienter i Viborg. Ændring: Der nedlægges bl.a. færre senge i Holstebro mens E6 i Herning nedlægges. Ændring: Den ambulante satellit i Odder fastholdes Ændring: Lukningen af Ovartaci udskydes et år

11 Forslag B Tema 5 Klinisk service, tema 6 Ikke kliniske områder og tema 8 Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling Tema 5: Klinisk service -3,6-3,6-3,6-3,6 04 Samling af patologien -3,6-3,6-3,6-3,6 Ændring: Der er fortsat et patologisk institut ved Regionshospitalet Viborg Tema 6: Ikke kliniske områder -2,8-2,8-2,8-2, Nedlæggelse af pulje vedr. kompetenceudvikling på hygiejneområdet, herunder serviceassistenter -2,8-2,8-2,8-2,8 Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling -2,0-5,0-7,5-9,9 06 Vagtplanlægning, lægeområdet -2,0-5,0-7,5-9,9 Besparelse fastholdes uændret Ændring: Fremrykket besparelse i 2016

12 Forslag C Forslag der ikke gennemføres C Forslag -45,0-47,0-47,0-47,0 Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område -43,9-45,9-45,9-45,9 02 Ændring af akutklinikker til enheder, der varetager diagnostiske ydelser (røntgenoptagelse og blodprøver) -10,3-10,3-10,3-10,3 10A Ændring af struktur for akutlægebiler og akutbiler og 1 udrykningslægeordning -33,6-35,6-35,6-35,6 Tema 2: Planlagte forløb Etablering af ét fælles Diagnostisk Center på Hospitalsenhed Midt* Tema 5: Klinisk service -1,1-1,1-1,1-1,1 06 Nedlæggelse af radiologisk vagt på akutklinikkerne uden for akutklinikkernes lukketid* -1,1-1,1-1,1-1,1

13 3. Budget- og omstillingsvirkning

14 Budget- og omstillingsvirkning af besparelserne, Korrigeret for ikke fordelte besparelser Besparelser Bruttobudget budget besparelser 2019 omstillingskrav Mio. kr. Mio. kr. i % Mio. kr. i % Hospitalsenheden Horsens* ,0 3,8% -41,6 4,5% Regionshospitalet Randers* ,6 4,2% -40,9 4,0% Hospitalsenheden Vest* ,5 4,7% -75,1 3,5% Hospitalsenhed Midt* ,7 5,4% -118,7 4,9% Aarhus Universitetshospital* ,2 3,2% -213,4 3,5% Præhospitalet 918-3,9 0,4% -6,6 0,7% Psykiatri* ,6 3,1% -53,4 3,1% Fælles puljer ,3 2,9% -61,4 2,7% Hospitalsmedicin ,0 2,2% -37,0 2,2% Praksissektoren ,2 1,5% -38,6 1,2% Tilskudsmedicin ,3 1,9% -22,3 1,9% Centrale stabe og fællesfunktioner ,0 5,8% -57,3 11,6% Gennemsnitlig besparelse -3,2% -3,2% Total ,3-766,3 * Hospitalerne ekskl. medicin ** Administrationen har besparelser for 6,9 mio. kr. hvor man skal påtage sig ekstra opgaver uden tilførsel af budget.

15 3. Personalereduktioner og konsekvenser for arbejdsmiljø

16 Spareplanens personalemæssige konsekvenser Nettotal Personalereduktion i årsværk Der er tale om skøn. Flere HMU-høringssvar opgør tallene brutto. Konsekvenser afhjælpes af: Naturlig afgang Realvækst, herunder ekstra midler afsat på finansloven

17 Personaleændringer i 2019, somatiske hospitaler Der er i 2019 for centrale stabe en reduktion på -138 årsværk Der er i årsværk der endnu ikke er fordelt

18 Spareplanen og personalet Forligspartierne anerkender, at spareplanen medfører et øget pres på personalet. Der skal være fokus på arbejdsmiljøet, når spareplanen gennemføres. Ved udarbejdelsen af spareplan er der lagt vægt på, at den størst mulige besparelse berører indkøb, forsyningsområdet, administrationen og spild på medicinområdet for at berøre den direkte patientkontakt mindst muligt. 18

19 Fra RMU s høringssvar: Med spareplanen oplever vi, at mange af de rammer og strukturer, som vi har behov for, bliver reduceret på særdeles uhensigtsmæssig vis. Det gælder eksempelvis, når det foreslås at reducere ca. 800 årsværk, samtidig med at det kræves, at de tilbageværende medarbejdere skal løbe endnu stærkere, end de allerede gør. Patientinddragelse kræver tid og plads til grundig personlig kontakt og dialog mellem patient, pårørende og professionel for at lykkes. Vi har svært ved at se, hvordan det kan realiseres inden for de rammer, som spareplanens forslag vil give i fremtiden. 19

20 Spareplan kan mærkes Medarbejderne udtrykker dyb bekymring i mange høringssvar. Også i høringssvaret fra RMU Der er grund til bekymring, når man skærer 699 mio. kr. af budgettet Besparelserne vil kunne mærkes af både borgere og ansatte Kvaliteten kommer under pres

21 Hensigtserklæringer Akutområdet og benchmark på det medicinske område Ændring af opgavevaretagelse inden for praksissektoren Brug af fællesløsninger på forsyningsområdet Særlige udviklingsopgaver for Regionshospitalet Silkeborg Kapacitetsudnyttelse Undersøgelse af muligheder for udbud af serviceområdet Laboratoriefunktioner i Vest Køkkenområdet Mobil bioanalytikerordning og andre ydelser i borgernes hjem Ortopædkirurgi Brug af lægemidler og udlevering ved udskrivelser It

22 Proces for Budget 2016 Status: På grund af folketingsvalget er økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner udsat. Regionerne har derfor endnu ikke fået oplyst: Bloktilskud Fordelingen af den kommunale medfinansiering Eventuel kompensation som følge af ny lovgivning (DUT), og Generelle økonomiske vilkår fra økonomiaftalen. Nærmere tidsplan, herunder høringsproces, udarbejdes når økonomiaftalen foreligger.

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling?

3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? 3. Hvad betyder det for mig og for vores afdeling? Friklinik 2 Psykiatri og Social Konsekvenser af spareforslagene for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik Friklinikken nedlægges som selvstændig afdeling,

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Spareplan Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april Region Midtjylland Skottenborg Viborg

Spareplan Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april Region Midtjylland Skottenborg Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

Spareplan Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU) Koncernledelsen i Region Midtjylland. V. hospitalsledelsen, HEV

Spareplan Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU) Koncernledelsen i Region Midtjylland. V. hospitalsledelsen, HEV Spareplan 2015-2019 Dias ved offentliggørelsen den 23. juni 2015 (AL+HMU) Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk 1. Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Spareplan Sundhedsområdet. Juni Region Midtjylland Skottenborg Viborg

Spareplan Sundhedsområdet. Juni Region Midtjylland Skottenborg Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Juni 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Vedtagelse af spareplanen...5 2.0

Læs mere

Viborg den 19. maj Regionsrådsformand Bent Hansens oplæg til forhandlinger om besparelser på sundhedsområdet

Viborg den 19. maj Regionsrådsformand Bent Hansens oplæg til forhandlinger om besparelser på sundhedsområdet Viborg den 19. maj 2015. Regionsrådsformand Bent Hansens oplæg til forhandlinger om besparelser på sundhedsområdet 2016 2019. Høringssvarene til koncernledelsens oplæg til sparekatalog er der fra flere

Læs mere

Koncernøkonomi, Region Midtjylland. Høringssvar til Spareplan fra HMU, Hospitalsenhed Midt

Koncernøkonomi, Region Midtjylland. Høringssvar til Spareplan fra HMU, Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Koncernøkonomi, Region Midtjylland Økonomi & Plan Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1490 Fax +45 7844 1491 www.hospitalsenhedmidt.dk Høringssvar til Spareplan

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Besluttet i budget 2019 Konsekvens

Besluttet i budget 2019 Konsekvens Besluttet i budget 2019 Konsekvens Lukning af urologisk Med forslaget nedlægges urologisk afdeling på (urinvejskirurgisk) afdeling på Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg, og aktiviteten flyttes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan 2015-19 Region Midtjylland har den 27. april 2015 sendt Spareplan 2015-2019 i høring.

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43 Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 3 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 6 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 9 2.3 Omlægning

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Kommissorium for tema 2: Planlagte forløb spareplan

Kommissorium for tema 2: Planlagte forløb spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 2: Planlagte forløb spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kommissorium for tema 5: Klinisk service spareplan

Kommissorium for tema 5: Klinisk service spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 5: Klinisk service spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47 Introduktion... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 6 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 10 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 13 2.3 Samling akutmodtagelse og lukning;

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

Til koncernledelsen. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Fordeling af sparerammer

Til koncernledelsen. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Fordeling af sparerammer Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncernøkonomi Til koncernledelsen Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fordeling af

Læs mere

Sparekatalog. Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel

Sparekatalog. Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel Sparekatalog Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 20. november 2018 Udmøntning af budgetmidler til psykiatrien og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 0. Indledning I forliget om budget 2019 gav forligspartierne et betydeligt løft af psykiatrien på

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Kommissorium for tema 4: Psykiatrien spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for psykiatrien.

Kommissorium for tema 4: Psykiatrien spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for psykiatrien. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 4: Psykiatrien spareplan 2015-2019 Styregruppen har til

Læs mere

1 5 ) Samling af intensiv kapacitet + 10.a ændring af struktur for akutlægebiler. 2 Samarbejdsrelationer mellem sektorer

1 5 ) Samling af intensiv kapacitet + 10.a ændring af struktur for akutlægebiler. 2 Samarbejdsrelationer mellem sektorer Høringssvar til Spareplan 2015-2019 i Region Midtjylland Det Sygeplejefaglige Råd (DSYR) - Hospitalsenheden Horsens Høringsfristen er fredag den 8. maj 2015, kl. 12.00 Tema Forslag nr. Høringssvar 1 5

Læs mere

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område A. Spareplanens spor nr. 1: Akutområdet og det præhospitale område B. Forslag nr.: 9 C. Spareforslag overskrift: 9. Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri) D. Beskrivelse af området I Region

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Høringssvar vedr. besparelseskatalog fra HMU ved Hospitalsenheden Vest

Høringssvar vedr. besparelseskatalog fra HMU ved Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Høringssvar vedr. besparelseskatalog fra HMU ved Hospitalsenheden Vest Dato

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg

Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg 26 8800 Viborg Høringssvar fra AUH s Hoved-MEDudvalg

Læs mere

Gennemgang af fusionsscenarier ved gennemførsel af de forskellige spareforslag i Spareplan

Gennemgang af fusionsscenarier ved gennemførsel af de forskellige spareforslag i Spareplan Koncern HR, 28.05.2015 Revideret 17. juli 2015 Gennemgang af fusionsscenarier ved gennemførsel af de forskellige spareforslag i Spareplan 2015 2019. Rød fyldfarve ved et spareforslag angiver, at personale

Læs mere

Kommissorium for tema 6: Ikke kliniske områder spareplan

Kommissorium for tema 6: Ikke kliniske områder spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 6: Ikke kliniske områder spareplan 2015-2019 Styregruppen

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010

2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 Det budget 2011, som vi i dag har til 2. behandling i Regionsrådet kan bedst karakteriseres som stramt

Læs mere

Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til hospitalerne

Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til hospitalerne Regionshuset Viborg Økonomi, Aktivitet og Effekt Koncernøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område Introduktion... 2 1. Omlæg. til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser... 4 2. Omlægning af akutklinikker til enheder, der varetager diagnostiske ydelser... 7 3. Reduktion og nivellering

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Belægningssituationen Region Midtjylland

Belægningssituationen Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Belægningssituationen Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 3 Regionshospitalet Randers... 3 Hospitalsenheden Vest... 3 Hospitalsenhed

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. -09-09 -0-7-8-8 Lægefaglig indstilling

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter Skanderborg Sundhedscenter Region Midtjylland Falkevej 1-3 DK-8600 Silkeborg Tel. 8722 2100 Fax 8680 2376 www.regionshospitaletsilkeborg.dk Forslag til spareplan

Læs mere

Budget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020

Budget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Budget 2019 Fordeling af besparelser i 2019 og 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Økonomiudfordringer på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers

Økonomiudfordringer på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers Regionshuset Viborg Økonomiudfordringer på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Koncernøkonomi@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Regionsrådvalg 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region Midtjylland 1,3 mio. Region Hovedstaden 1,8 mio. Region Syddanmark 1,2 mio.

Læs mere

Notat om døgndækkende akutlægebil i Herning

Notat om døgndækkende akutlægebil i Herning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat om døgndækkende akutlægebil i Herning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Indledning Regionsrådet vedtog 21. marts 2012,

Læs mere

Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009

Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Bent Hansen oplæg den 26. maj 2009, arrangeret af Socialpolitisk Forening. www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Budgetforliget

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit

Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Notat om belægning på de psykiatriske sengeafsnit Belægningsprocenten er et mål for, hvor stor en del

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Introduktion... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 4 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 9 3. Urologi - decentralisering af budgetansvar... 13 4. Kirurgi

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Notat. Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. Bilag a.

Notat. Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. Bilag a. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Bilag a. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Notat Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region

Læs mere

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet. Budget 2013 og overslagsår 2014 2016 på sundhedsområdet www.regionmidtjylland.dk Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter ingen

Læs mere

Rammer for spareforslag 2009 for hospitalerne i Region Midtjylland

Rammer for spareforslag 2009 for hospitalerne i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat til Regionsrådets budgetseminar 5. september 2008 Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 4430 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning

Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social. 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Opfølgning budgetforlig 2009 for Psykiatri og Social Økonomiafdelingen Tingvej 15 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Opfølgning budgetforlig

Læs mere

Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse

Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri har nationalt

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Samlet handleplan for økonomien på Aarhus Universitetshospital Oplæg til høring i MED-systemet

Samlet handleplan for økonomien på Aarhus Universitetshospital Oplæg til høring i MED-systemet Samlet handleplan for økonomien på Aarhus Universitetshospital 2019 Oplæg til høring i MED-systemet 23. maj 2019 Høring af den samlede handleplan for AUH s økonomi 2019 23. maj 3. juni 2019 LMU'erne kan

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 3 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 8 3. Urologi - decentralisering

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område Introduktion... 2 1. Omlæg. til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser... 4 2. Omlægning af akutklinikker til enheder, der varetager diagnostiske ydelser... 7 3. Reduktion og nivellering

Læs mere

Servicemålet er gældende for regionen som helhed.

Servicemålet er gældende for regionen som helhed. Opgørelse over servicemålsoverholdelse for responstider fra 2010-2017 Vi læser din anmodning således, at du ønsker aktindsigt i servicemålsoverholdelsen for hastegrad A og B. Regionsrådet vedtog i 2007

Læs mere

Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Styring skal fokusere på mål og resultater (1) Ny styring i et patientperspektiv Per Grønbech, Økonomidirektør, Koncernøkonomi og Henriette Sørensen, projektleder, Koncernøkonomi www.regionmidtjylland.dk Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Læs mere

Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen

Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen Klyngestyregruppen i Vestklyngen har bedt om en analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland

Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet

Læs mere

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstillingen

Læs mere

Sundhedsbrugerrådets høringssvar på Region Midtjyllands spareplan

Sundhedsbrugerrådets høringssvar på Region Midtjyllands spareplan Til Koncernøkonomi Viborg, den 7. maj 2015 Sundhedsbrugerrådets høringssvar på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 Sundhedsbrugerrådet har fået forelagt høringsudkast til Sundhedsplanen for 2015-17.

Læs mere

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1. Omlæg. til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser... 3 3.-4. Den medicinske kapacitet... 6 5. Ændring af intensiv kapacitet i Hospitalsenhed

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl i Mødelokale 4, Patienthotellet

Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl i Mødelokale 4, Patienthotellet Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl. 13-14 i Mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant)

Læs mere

Udviklingen i anvendelsen af FMK

Udviklingen i anvendelsen af FMK Udviklingen i anvendelsen af FMK Perioden okt. 2014 august 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden og FMK er nu det

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Annonceopslag VUS - Almen medicin

Annonceopslag VUS - Almen medicin Annonceopslag VUS - Almen medicin 16 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås med ansættelse 1. halvår 2017 Midtjylland, 2. opslag. Stillingerne ansøges på www.videreuddannelsen.dk Det anbefales,

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Region Midtjylland Att. Regionsrådet Skottenborg 26 8800 Viborg Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Holstebro Kommune og

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere