HANDLINGSKATALOG OG GUIDE Partnerskab om datakvalitet på det specialiserede voksenområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSKATALOG OG GUIDE Partnerskab om datakvalitet på det specialiserede voksenområde"

Transkript

1 HANDLINGSKATALOG OG GUIDE Partnerskab om datakvalitet på det specialiserede voksenområde

2 HVORFOR TALE OM DATAKVALITET? 01/

3 Hvorfor tale om datakvalitet? I 2019 brugte kommunerne 34 mia. på det specialiserede voksenområde En stigning på 700 mio. fra uden tydelige forklaringer i datagrundlaget Styrke og udbygge datagrundlaget for at forbedre beslutningsgrundlag Datagrundlaget skal give et klart overblik over LOKALT og NATIONALT MÅLGRUPPER Datagrundlaget skal give et klart overblik over UDGIFTER Datagrundlaget skal give et klart overblik over INDSATSER STYRKET FORKLARINGSKRAFT I KOMMUNEN OG NATIONALT MED HENBLIK PÅ AT KUNNE PRIORITERE, FØLGE OP PÅ OG MÅLRETTE INDSATSERNE TIL BORGERNE 3

4 Hvorfor har vi brug for gode data i kommunerne Data bruges ikke systematisk til læring og udvikling Det er vanskeligt at etablere tidserier, så vi kan se og følge udviklingen Der mangler den tilstrækkelige forklaringskraft til at forklare hvorfor området udvikler sig som det gør Vi har ikke data, der gør det mulig, at følge med i, om borgeren får nytte af den støtte de modtager Der er brug for relevant og valid data, der kan understøtte at politikere og ledere kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag Det er vanskeligt at få valide data om borgerne og indsatser 4

5 Hvorfor tale om datakvalitet? Nationalt (kommunernes perspektiv) Lokalt (kommunernes perspektiv) Der er begrænset forståelse for omfanget af datavalideringsbehovet Mange forskellige systemer med ufuldstændigt dataindhold Manglende kontrol mellem data i de forskellige systemer Manglende system-, registrerings- og domænekendskab Manglende samarbejde på tværs af fagligheder (sagsbehandler, økonomi og dataanalyse) Manglende godkendelse til DST eller proforma godkendelse Mange håndholdte løsninger Kommunerne kan ikke genkende data udgivet i Statistikbanken Kommunerne kan ikke genkende data i FLIS Vanskeligt at gennemskue hvordan data efterbehandles i nøgletalsløsninger Ikke tillid til benchmarking Transparent dataproces Prioritering og Kompetencer 5

6 Hvorfor tale om datakvalitet? Garbage in garbage out => manglende forklaringskraft og styring Lav datakvalitet skaber et forkert billede af udfordringerne og et forringet grundlag for vigtige prioriteringer og beslutninger Lav datakvalitet kan ikke bidrage til kontrol og udvikling faglige indsatser, dvs. data kan ikke understøtte strategisk udvikling på området Uanset hvor avanceret datasystemerne er, så vil input af lav datakvalitet altid medføre et forringet output til rapporteringen/analysen Vi vil kun bruge data når de er gode, men data bliver kun gode, hvis vi bruger dem 6

7 Hvorfor tale om datakvalitet? Lav datakvalitet skaber et forkert billede af udfordringerne og et forringet grundlag for vigtige prioriteringer og beslutninger. Lav datakvalitet kan ikke bidrage til bedre/styrkede faglige indsatser, dvs. data kan ikke understøtte strategisk og faglig udvikling på området. Uanset hvor avanceret datasystemerne er, så vil input af lav datakvalitet altid medføre et forringet output til rapporteringen/analysen og i værste fald beslutninger på et forkert grundlag. Vi vil kun bruge data når de er gode, men data bliver kun gode, hvis vi bruger dem Formålet med dette handlingskatalog er at lette arbejdet med at opnå god datakvalitet således, at data i højere grad kan anvendes. Handlingskataloget hjælper med at nedbryde arbejdet med at forbedre datakvaliteten i forskellige initiativer og redskaber, som kommunerne kan sætte i værk alt efter udgangspunkt. 7

8 INDHOLD OG OPBYGNING 02/

9 CENTRALE TEMATIKKER: UDFORDRINGER OG INITIATIVER Seks centrale tematikker Det er en omfattende og kompleks opgave at sikre vedvarende datakvalitet på det specialiserede voksenområde. Der er mange grunde til at datakvaliteten er udfordret. I partnerskabet er der kortlagt seks centrale tematikker. Tematikkerne spiller ind på forskellige stadier i arbejdet med datakvalitet og til hver af disse tematikker knytter sig vigtige opmærksomhedspunkter og udfordringer. Systemimplementeri ng Systemopsætning og systemskifte Ledelse og forankring Datakvalitet Organisering Udfordringer, handlemuligheder og initiativer Følgende guide præsenterer et udkast til et handlingskatalog med konkrete initiativer og redskaber, som knytter sig til de seks tematikker. Man kan som kommune vælge at tilgå tematikkerne enkeltvis eller samlet, men erfaringerne fra arbejdet viser, at det kræver en fokuseret og løbende indsats at skabe en vedvarende god datakvalitet. Kobling af egne data og nøgletal Registreringspraksis og arbejdsgange 9

10 CENTRALE TEMATIKKER: OVERORDNEDE UDFORDRINGER Systemer er ikke implementeret og integreret med blik for styringsbehov Systemimplementering er ikke kun et teknisk projekt Opsætning/konfigurering af systemerne understøtter ikke altid sagsbehandlernes arbejdsgang Der er behov for at styrke overblikket over anvendte systemer og mulige datakilder Konsekvenserne af og opfølgning på systemskifte ift. datavaliditet og kontinuitet er mangelfuld Forklaringskraften ift. aktivitetsdata forsøges sammenstykket i forskellige datakilder og med forskellige definitioner Der er behov for større indsigt i hvordan og hvilke data, der godkendes til DST samt hvordan disse data viderebehandles i nøgletalsløsninger (FLIS og Statistikbanken) Ikke en entydig arbejdsgang ift. arbejdet med data (definition af udtræk, valg af datakilde, opgørelsesmetode ) Systemimplementeri ng Systemopsætning og systemskifte Ledelse og forankring Datakvalitet Kobling af egne data og nøgletal Der er behov for, at der er i højere grad sættes en samlet strategisk retning for arbejdet med data Aktivitetsdata har ikke samme tyngde som System- økonomidata i beslutningsøjemed hvilket påvirker implementering kravet til validitet Behov for kompetenceudvikling og medarbejdere, som kan arbejde i dybden med BI/LIS Dataarbejde isoleres ofte til økonomifunktionen og foregår derfor uden inddragelse af f.eks. fagområdet Der er behov for større klarhed omkring organisering ift. ansvar, rolle- og opgavefordeling Organisering Registreringspraksis og arbejdsgange Data registreres i flere forskellige systemer og ofte manuelt af forskellige personer afikke en entydig arbejdsgang ift. arbejdet med data Kobling (definition af udtræk, valg af datakilde, egne data og opgørelsesmetode ) nøgletal Der mangler et løbende fokus på sikring af datakvaliteten i registreringen af data i kildesystemerne 10

11 DATAFLOW: FRA BORGER TIL DATA OG STATISTIK På følgende slide ses en illustration af hvordan data opstår i mødet med borgeren og herefter omsættes, valideres og udtrækkes til intern brug i form af ledelsesinformation. Figuren, som også ses til højre, har fokus på de interne processer i kommunen ift. den interne brug og validering af data. Modellen kan opsummeres i seks generiske trin: Datagenerering Datalandskab Datatræk/dataleverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse Det er denne 6-trins proces, som sammen med de ovenstående hovedtematikker udgør rammen for nedenstående handlingskatalog. De seks tematikker relaterer sig på forskellige måder til de seks trin i den generiske procesmodel, hvilket er illustreret med et kryds. I følgende handlingskatalog udfoldes hver tematik med de tilhørende procestrin. Dette gøres ved at beskrive de specifikke udfordringer, der knytter sig til det konkrete procestrin, suppleret med konkrete initiativer og redskaber, som kan iværksættes for at imødekomme disse kortlagte udfordringer. 11

12 SAMMENHÆNG I DATAFLOW OG CENTRALE TEMATIKKER Dataregistrering Centrale tematikker Datalandskab Tidligere system System 3 System 2 Datagenerering Kommunens kildesystem til DST Datatræk/dataleverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse af data BI-løsning, regneark etc.. FLIS og DST Kvalitetssikring, tilretning samt godkendelse af datagrundlag Intern og ekstern behandling af data Lokal LISløsning, Statistik -banken. FLIS Datatræk/leverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse Datagenerering Datalandskab Ledelse og forankring Organisering Systemopsætning og systemskifte Systemimplementering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal 12

13 LEDELSE OG FORANKRING 03/

14 SAMMENHÆNG I DATAFLOW OG CENTRALE TEMATIKKER Dataregistrering Centrale tematikker Datalandskab Tidligere system System 3 System 2 Datagenerering Kommunens kildesystem til DST Datatræk/dataleverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse af data BI-løsning, regneark etc.. FLIS og DST Kvalitetssikring, tilretning samt godkendelse af datagrundlag Intern og ekstern behandling af data Lokal LISløsning, Statistik -banken. FLIS Datatræk/leverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse Datagenerering Datalandskab Ledelse og forankring Organisering Systemopsætning og systemskifte Systemimplementering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal 14

15 CENTRALE TEMATIKKER: OVERORDNEDE UDFORDRINGER Systemimplementeri ng Systemopsætning og systemskifte Ledelse og forankring Datakvalitet Kobling af egne data og nøgletal Der er behov for, at der er i højere grad sættes en samlet strategisk retning for arbejdet med data Aktivitetsdata har ikke samme tyngde som System- økonomidata i beslutningsøjemed hvilket påvirker implementering kravet til validitet Behov for kompetenceudvikling og medarbejdere, som kan arbejde i dybden med BI/LIS Organisering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal 15

16 Ledelse og forankring Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Datagenerering Alle borgere er ikke registreret i samme kildesystem, dvs. det er vanskeligt at skabe et samlet overblik Borgere i rammestyrede tilbud registreres ikke nødvendigvis i kommunens fag- eller økonomisystem Der er ikke et samlet ledelsesfokus på vigtigheden og konsekvensen ved dataregistrering Ledelsen træffer beslutning om hvilke systemer, der skal anvendes til registrering af borgerne, således at alle borgere registreres i kommunens kildesystem Behovet for data er født i ledelsen, men genereres i mødet med borgeren. Skab ledelsesmæssigt ejerskab og forståelse for hvad god datakvalitet betyder for borgerens sagsbehandling og den faglige styring af området Sikre prioritering af opgaverne kan være både datagenopretning, vedligeholdelse og validering (opgaver beskrevet i dette katalog). Det er opgaver, der kræver løbende prioritering af ressourcer hos nøglemedarbejdere. Stille krav til data og dermed til systemunderstøttelse og arbejdet med data Skab forpligtende tværfaglige samarbejder. Nedsæt f.eks. en datagruppe med repræsentanter fra økonomi, analyse, IT og fagområdet gerne med ophæng på en direktør. Skabe forståelse for at aktivitetsdata er ligeså vigtige som økonomidata Introduktionsplaner til nye medarbejdere skal omhandle kommunens tilgang til og brug af data Datalandskab Der er ingen fælles strategi for arbejdet med data. Det kan bl.a. give sig udslag i manglende prioritering af opgaven og knopskydninger på løsninger og brug af data. Der er ikke et samlet ledelsesfokus på vigtigheden og behovet for sikring af datakvalitet på tværs af datakilder Manglende fælles sprog forskellig opfattelse af begreber og definitioner f.eks. indsatser, målgrupper etc. i og på tværs af enheder og tekniske løsninger Udarbejd en fælles datastrategi for kommunen og specifikt for fagområdet Formål og strategi for data og brugen af konkrete datakilder skal være klart for alle involverede Udfyld oversigt over datalandskab Processer, beslutninger etc., der sikrer fælles sprog omkring data dvs. samme opfattelse af begreber og definitioner etc. Kvalitetskontrol Tidskrævende proces som kræver, at der afsættes tid og ressourcer til opgaven, ofte er der kun prioriteret begrænsede ressourcer til denne opgave Behov for flere BI/LIS-kompetencer Validering og brug af data er et fælles ansvar skab inddragende processer på tværs af økonomi og fagforvaltning med de rette kompetencer Løbende kompetenceudvikling ift. arbejdet med data og analyser Organisering Redskaber Se inspirationsslide om krav nedenfor (se redskab 1 og 2) Datalandskab (redskab 3) 16

17 Ledelse og forankring Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Godkendelse af data Manglende aktiv stillingtagen til på hvilket grundlag der træffes beslutning om godkendelse af data til DST. Manglende tydelighed om ansvarsfordeling og roller Tag stilling til på hvilket grundlag data godkendes. Hvilke tal fra hvilke systemer skal DST-tallene valideres op imod og skal de f.eks. tjekkes med lederne af de relevante områder. Byg og opsæt fast godkendelsesrapport i BI-system som godkendelsesgrundlag Definer og fordel roller og ansvar i forhold til det løbende arbejde med data og validering her af. Anvend f.eks. datalandskabet og jeres organisering af voksenområde, økonomi og BI-funktioner som udgangspunkt for drøftelser af de roller og ansvar, der skal defineres og fordeles. Præsentation af Lav efterspørgsel efter og brug af nationale nøgletal og data og benchmarking-indikatorer grundet manglende tillid til det anvendelse præsenterede datagrundlag Manglende fælles sprog data udtrækkes og præsenteres forskellige datagrundlag og definitioner til forskellige dele af organisationen Organisering Redskaber Datalandskab (redskab 3) Ledelsen skal gå forrest og både efterspørge og bruge data aktivt, som en ledelsesdisciplin Ledelsen kan med fordel sørge for at stille opgaver, der skal løses med data (i og på tværs af enheder) bl.a. for at indøve dataforståelse, dataanvendelse og samarbejde om/med data Præsenter løbende data for alle medarbejdere for at skærpe fokus på vigtigheden af god datakvalitet. Ledelsesmæssig fokus på vigtigheden af at handle på dårlig datakvalitet Data skal bruges proaktivt og målrettes modtagerne (f sagsbehandler, teamleder, mm.). Tydeliggør hvad formålet er og hvordan data understøtter styring af området Kortlæg hvem i organisationen, der får ledelsesinformation etc. på baggrund af hvilke datakilder og med hvilke definitioner, og sørg for at sikre sammenhæng i anvendt datagrundlag og definitioner 17

18 Skab ledelsesmæssig forankring 1 Gode råd til at skabe ledelsesmæssigt fokus og forankring: Hav altid løsningen af kerneopgave i fokus, når I bruger data Afsæt tid og ressourcer til at udforske muligheder med data og til at understøtte de fagprofessionelle med deres eventuelle udfordringer Inddrag direktionen og de øverste niveauer i kommunen fra start, så der sikres opbakningen oppefra og ned til brug og validering af data Inddrag de fagprofessionelle i processen med udvælgelse af data og nøgletal for at skabe lokal relevans og ejerskab over data Vær nysgerrig på egen praksis giv eksplorative dataopgaver, der fremmer nysgerrighed frem for kontrol. Bed f.eks. hvert fagområde om at præsentere relevante nøgletal på fællesmøder for på denne måde at skabe kendskab og nysgerrighed på data. Tag stilling til, hvordan arbejdet med data og ledelsesinformation kan blive et kulturprojekt og ikke alene et teknisk projekt Brug data til at motivere og understøtte udviklingen på fagområdet og som et redskab til at forklare, tydeliggøre og hjælpe, og ikke som et ledelsesmæssigt værktøj til fejlfinding 18

19 Stil krav til data og dermed til systemunderstøttelsen og arbejdet med data 2 Kravet afhænger altid af fra udgangspunktet, men et eksempel kunne f.eks. være, at data som minimum skal kunne anvendes til: Almindelig økonomi og aktivitetsstyring Kapacitetsstyring og faglig praksis Udviklingen i aktivitet (antal modtagere på paragraffer) og udvikling i udgifter Udvikling i tyngde på tilbud Til og afgang på forskellige ydelser Udvikling i alder aldersfordeling og udvikling i alder ved visitation Varighed for ydelser Opfølgning på implementering af praksisskifte Gennemsnitsomkostninger for forskellige typer af ydelser 19

20 3 Datalandskab Formål med datalandskabsskabelonen er at skabe et samlet overblik over de forskellige systemer, der indeholder relevant data. Det være sig både aktivitets- og økonomidata. Udover at skabe et fælles overblik, kan datalandskabsskabelonen også bruges til at skabe indsigt i hvem/hvilke afdelinger, der er centrale og ansvarlige for datakvaliteten i de konkrete systemer. Det anbefales, at datalandskabsskabelonen udfyldes i samarbejde på tværs af økonomiog fagområdet Kortlæg jeres datalandskab: 1. Noter hvilke systemer der indeholder økonomiog aktivitetsdata husk både aktive og tidligere systemer hvor historiske data er gemt Noter tidsperiode for data 6. Noter hvilke data der anvendes pr datakilde og hvem der modtager disse 7. Noter den dataansvarlige for/bruger af det konkrete system Noter hvor der er snitflade til DST Noter typen af data pr. datakilde Noter andre borgerrettede oplysninger som kan anvendes til analyser f målgruppe, funktionsniveau FFB mv. 20

21 3 Datalandskab (incl. vejledning) SYSTEM 1 ① SYSTEM 2 SYSTEM 3 ④ Dataleverance til DST via snitflade Beskrivelse af hvilken type data der er indeholdt i hvert systemet ⑤ Dataindhold ⑥ Brug af data (hvilke data og til hvem) 7 SYSTEM 5 BI - LØSNING Systemer ② ③ SYSTEM 4 Kortlæg jeres datalandskab: 1. Noter hvilke systemer der indeholder økonomi- og aktivitetsdata husk både aktive og tidligere systemer hvor historiske data er gemt 2. Noter tidsperiode for data 3. Noter hvor der er snitflade til DST 4. Noter typen af data pr. datakilde 5. Noter andre borgerrettede oplysninger som kan anvendes til analyser f målgruppe, funktionsniveau FFB mv. 6. Noter hvilke data der anvendes pr datakilde og hvem der modtager disse 7. Noter den dataansvarlige for/bruger af det konkrete system Dataansvarlig/bruger 21

22 3 Datalandskab (eksempel) SYSTEM 1 Systemer SYSTEM 2 SYSTEM 3 SYSTEM 4 SYSTEM 5 Tidligere fagsystem Neus AS 2007 Dispositionsark Prisme Aktivitetsdata Aktivitetsdata Aktivitets- og Økonomidata Økonomidata Aktivitets- og Økonomidata (Ecel-løsning) BI - LØSNING Power BI Dataleverance til DST via snitflade Beskrivelse af hvilken type data der er indeholdt i hvert systemet Alle borgere vi er handlekommune for Alle borgere vi er betalerkommune for med undtagelse af borgere der modtager indsats fra tilbud der er rammestyret Alle borgere vi er betaler- og handlekommune for Dataindhold Angivelse af målgruppe og funktionsvurdering registreres som standard Angivelse af målgruppe, funktionsvurdering eller FFB registreres som standard Angivelse af målgruppe, funktionsvurdering eller FFB registreres ikke som standard Angivelse af målgruppe, funktionsvurdering eller FFB registreres ikke som standard Brug af data (hvilke data og til hvem).. Aktivitetsdata indgår i kvartalsrapport til politisk udvalg for at vise udviklingen.. Aktivitets- og økonomidata indgår i den månedlige opfølgningsrapport til Myndighed Alle borgere vi er betalerkommune for Data fra system 2, 3 og 5 er tilgængelig i BI universet Aktivitet- og økonomidata indgår i Ledelsesinformation 22

23 3 Datalandskab (skabelon) SYSTEM 1 ① SYSTEM 2 SYSTEM 3 SYSTEM 4 SYSTEM 5 BI - LØSNING Systemer ② ③ ④ Dataleverance til DST via snitflade Beskrivelse af hvilken type data der er indeholdt i hvert systemet ⑤ Dataindhold ⑥ Brug af data (hvilke data og til hvem) 7 Dataansvarlig/bruger 23

24 ORGANISERING 04/

25 SAMMENHÆNG I DATAFLOW OG CENTRALE TEMATIKKER Dataregistrering Centrale tematikker Datalandskab Tidligere system System 3 System 2 Datagenerering Kommunens kildesystem til DST Datatræk/dataleverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse af data BI-løsning, regneark etc.. FLIS og DST Kvalitetssikring, tilretning samt godkendelse af datagrundlag Intern og ekstern behandling af data Lokal LISløsning, Statistik -banken. FLIS Datatræk/leverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse Datagenerering Datalandskab Ledelse og forankring Organisering Systemopsætning og systemskifte Systemimplementering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal 25

26 CENTRALE TEMATIKKER: OVERORDNEDE UDFORDRINGER Systemimplementeri ng Systemopsætning og systemskifte Ledelse og forankring Datakvalitet Kobling af egne data og nøgletal Systemimplementering Organisering Dataarbejde isoleres ofte til økonomifunktionen og foregår derfor uden inddragelse af f.eks. fagområdet Der er behov for større klarhed omkring organisering ift. ansvar, rolle- og opgavefordeling Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal 26

27 Organisering Organisering Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Redskaber Datagenerering Manglende overblik over hvor ansvaret for datavalidering er placeret i organisationen. Manglende samarbejde og uklar opgavefordeling på tværs af forvaltninger Sagsbehandlerne inddrages ikke i arbejdet med data Økonomiforvaltningen har ikke blik for fagområdet i arbejdet med nøgletal og data Skab klarhed over ansvar, roller og opgavefordeling ift. arbejdet med data. Anvend f.eks. datalandskabet og jeres organisering af voksenområde, økonomi og BI-funktioner som udgangspunkt for drøftelser af de roller og ansvar, der skal defineres og fordeles. Etabler rammer for et tættere og vedvarende samarbejde på tværs af forvaltninger (fag- og økonomiforvaltning) Fagforvaltning skal have indblik i hvordan data genereres og kobles til økonomi Økonomimedarbejderne skal have indsigt i hvordan data genereres og kobles til fagområdets styringsbehov Se inspiration til inddragelse af relevante kompetencer (redskab 4) Datalandskab Manglende overblik over systemerne og muligheder i disse på tværs af enheder medfører knopskydning og ekstra systemer, hvilket bl.a. medfører stor ineffektivitet i opgaveløsningen bl.a. pga. dobbelt registreringer og besværliggør løbende opfølgning og overblik. Organisering for at undgå systemknopskydning f.eks. systemadministratorgruppe som godkender nye systemfunktion koordinerer systemudvikling Dataleverance Uklare rollefordelinger for den teknisk ansvarlig kontaktperson og kvitteringsmodtager Hvilke kompetencer kræver hver rolle? Afdækning af rollefordeling (DST-roller) og deres opgave og kompetencekrav for: Teknisk ansvarlig Kvitteringsmodtager Skabelon til rollefordeling (redskab 5) 27

28 Organisering Organisering Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Redskaber Kvalitetskontrol Uklare rollefordelinger for den faglige ansvarlige Hvilke kompetencer kræver denne rolle? Manglende overblik over, hvem der godkender data til DST, og manglende sammenhæng til de øvrige valideringsprocesser for kommunens styrings- og ledelsesinformation Afdækning af rollefordeling (DST-roller) og deres opgave og kompetencekrav for: Fagligt ansvarlige ift. at sikre en løbende validering af data Skabelon til rollefordeling (redskab 5) Præsentation og anvendelse af data Anvendelse og præsentation af data sker organisatorisk dekoblet fra de medarbejdere, der skaber data i mødet med borgeren Etablering af samarbejde på tværs af enheder, der sikrer at datafaglighed, økonomifaglighed og fagfaglighed hvor alle bidrager til kvalitet i den ledelsesinformation etc., der produceres 28

29 ORGANISERING INDDRAGELSE AF RELEVANTE KOMPETENCER 4 Relevante kompetencer og arbejdsområder Succesfuld arbejde med data og kvalitetssikring heraf kræver et tæt og vedholdende samarbejde på tværs af forvaltninger og arbejdsområder I en sådan proces kunne der med fordel ske inddragelse af ledere og medarbejdere med følgende kompetencer: Ledere/medarbejdere, der repræsenterer ledelsens perspektiv på databrug. Dvs. som har indsigt i de ledelsesmæssige styringsbehov på tværs Medarbejdere, som arbejder med data i en udviklings- og økonomistyring/ledelsesinformationsmæssigt perspektiv Medarbejdere, med viden om systemopsætning, registreringspraksis og arbejdsgange i forhold til data og på fagområdet. Herunder med kendskab til fagområdet og dets enheder og det deraf følgende dokumentations-behov og registreringspraksis 29

30 Skabelon for rollefordeling i forhold til godkendelse af data i Danmarks Statistik Kontaktpersonstype Rollebeskrivelse Teknisk ansvarlig Teknisk ansvarlig er den person, Danmarks Statistik kan kontakte, hvis der er spørgsmål vedrørende teknikken Kvitteringsansvarlig Kvitteringsmodtager er den person, der skal modtage kvittering fra Danmarks Statistik, når levering af data har fundet sted. Faglig ansvarlig Fagligt ansvarlig er den person, Danmarks Statistik kan kontakte, hvis der er spørgsmål vedrørende indholdet af data. Udpeget i kommunen 5 Mailadresse 30

31 SYSTEMOPSÆTNING OG -SKIFTE 05/

32 SAMMENHÆNG I DATAFLOW OG CENTRALE TEMATIKKER Dataregistrering Centrale tematikker Datalandskab Tidligere system System 3 System 2 Datagenerering Kommunens kildesystem til DST Præsentation og anvendelse af data Datatræk/dataleverance Kvalitetskontrol Behandling af data BI-løsning, regneark etc.. FLIS og DST Kvalitetssikring, tilretning samt godkendelse af datagrundlag Intern og ekstern behandling af data Datatræk/leverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse Datagenerering Datalandskab Ledelse og forankring Organisering Systemopsætning og systemskifte Systemimplementering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal Lokal LISløsning, Statistik -banken. FLIS 32

33 CENTRALE TEMATIKKER: OVERORDNEDE UDFORDRINGER Opsætning/konfigurering af systemerne understøtter ikke altid sagsbehandlernes arbejdsgang Der er behov for at styrke overblikket over anvendte systemer og mulige datakilder Konsekvenserne af og opfølgning på systemskifte ift. datavaliditet og kontinuitet er mangelfuld Systemimplementeri ng Systemopsætning og systemskifte Ledelse og forankring Datakvalitet Kobling af egne data og nøgletal Systemimplementering Organisering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal 33

34 Systemopsætning og -skifte Organisering Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Datagenerering Ved systemskifte anvendes dato for systemskifte som startdato på aktive ydelser. Det er ydelsens reelle startdato der skal benyttes. Ved systemskifte har alle afsluttede ydelser ikke en slutdato i det gamle fagsystem Konsekvenserne af og opfølgning på systemskifte ift. datavaliditet og kontinuitet er mangelfuld Ved systemskifte: Tværfagligt samarbejde om opsætning med fokus på understøttelse af fagfaglig praksis, analysemuligheder og strategisk sigte Stil krav til systemleverandøren om korrekt opsætning af system ift. dataleverance til DST, FLIS og BI samt om en model for datakonvertering af data i gammelt system til nyt system Ved systemskifte: vær opmærksom på indsatser som opstartes, afsluttes eller ændres lige omkring systemskifte dato Uanset hvor avanceret et nyt system, så vil input af lav datakvalitet altid medføre et forringet output derfor bør data valideres inden skifte Vejledning til systemskifte (DST) (redskab 6 og 7) Stoler ikke på data i fagsystemet. Der arbejdes med manuelle optællinger, skufferegnskaber, disponeringsark mm. og økonomisystemet bliver ofte den primære datakilde frem for fagsystemet Fagsystem indeholder ofte kun data for handlekommune borgere, hvilket gør fagsystemet til en datakilde med ufuldstændigt dataindhold Fagsystemets opsætning er for fleksibel med deraf følgende mange forskellige lokale løsninger f er information om handle/betalerkommune nogle gange registreret på den enkelte indsats og andre gange kun i borgernes stamoplysninger Søgemulighederne i fagsystemerne er begrænsede eller medarbejderne har manglende viden om, hvilke muligheder der er for udtræk af data Adgang til data er udfordret og data kan kun udtrækkes 24 måneder tilbage der er ikke uhindret adgang til egne data Adgangen til data i det gamle fagsystem er begrænset, og det er ikke muligt at ændre data Skab overblik og enighed om hvilke data vi bruger til hvad. Hvilken datakilde er den centrale ift. aktivitetsdata etc. Dette kan gøres i et samarbejde mellem enheder og det er også muligt at samle data så det er muligt at trække ALLE data fra samme kilde f.eks. BI-løsning - en fælles indgang til data Kravspecifikation til nyt system f.eks. Og ikke : o Krav om uhindret adgang til egne data o Udtræksmulighed, brugbarhed og de konkrete styringsformål skal også være i centrum o Korrekt opsætning af system ift. dataleverance til DST, FLIS og BI samt om en model for datakonvertering af data i gammelt system til nyt system o FFB datastruktur Udarbejd en fælles tilgang til hvordan systemet skal opsætte og understøtte såvel sagsbehandling som analysemuligheder Skab overblik over datalandskabet Tværfagligt samarbejde og kompetenceudvikling i systembrug for at understøtte fagfaglig praksis, analysemuligheder og strategisk sigte Udarbejd en fælles datastrategi der understøtter valg af system og deraf følgende krav til systemleverandør ved systemskifte Datalandskab (redskab 3) Datalandskab Redskaber Se tjekliste med opmærksomhedspunkter ved systemskifte (redskab 8) 34

35 Systemopsætning og -skifte Organisering Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Redskaber Dataleverance Det er ikke muligt at tilgå tidligere anvendte systemer og rette evt. fejl i datagrundlaget Det er ikke muligt at rette i data i tidligere år, da data låses ved årsskifte pga at systemet er opsat som et økonomisystem Borgere, hvis indsats afsluttes eller opstartes omkring tidspunktet for systemskifte, indgår ikke i L402 leverancen Manglende opmærksomhed på konsekvensen af ændrede indberetningskrav. Kræver typisk at opsætning af fagsystem og snitflade tilpasses Vedligeholdelse af snitflade til DST og tilpasning ift. konverteringstabeller i egne systemer. F.eks. jævnlige tjek af om den registrerede DST-kode i fagsystemet matcher indsatsen og om der er flueben i overførsel til DST Brug nyudviklet systemskifterapport fra DST, der udsendes samtidig med at data skal godkendes. Ottetalskontrol (redskab 10) Masteroversigt (redskab 9) Godkendelse af data Manglende indsigt i hvilket datagrundlag der ligger til grund for godkendelse af data til DST Byg og opsæt fast godkendelsesrapport i BI-system som godkendelsesgrundlag Kravspecifikation L402 (redskab 7) Præsentation og anvendelse af data Anvendelse af data er ikke tænkt ind fra start i forbindelse med opsætning af system Behovet for at tilgå historiske data bliver overset ved systemskifte Afdæk og specificer behov for data fra begyndelsen, så systemet sættes op på en måde, der medfører, at data kan trækkes ud. Definer, hvad I skal anvende data til se f.eks. slide om krav til data og dermed til systemunderstøttelse og arbejdet med data. Sørg for at adgang til historik bevares og/eller at data overføres til nyt system (og at data er kompatible) Se inspirationsslide om krav til data og dermed til systemunderstøttel se og arbejdet med data (redskab 8) Vejledning til systemskifte (DST) (redskab 6) Kravspecifikation L402 (redskab 7) 35

36 6 Systemskifte Gammelt system Nyt system Se også link fra Danmark Statistik omkring vejledning til leverandørerne ifb. med systemskifte: 36

37 Gældende bekendtgørelser, kravspecifikation L402, årshjul mv

38 TJEKLISTE VED SYSTEMSKIFTE 8 Tjekliste med vigtige opmærksomhedspunkter Ø Data skal være validerede inden systemskifte. Dette skyldes bl.a., at data er vanskelige at rette, når systemet først er lukket Ø Hvis ikke alt data indlæses i det nye system, skal der være styr på hvilke data, der er fremover skal udlæses til DST og FLIS fra hhv. det gamle og det nye system Ø Vær opmærksom på afsluttede sager. Borgere, hvis indsats er afsluttet, og derfor ikke tages med over i det nye system, vil stadig blive indlæst til DST og FLIS fra det gamle system. Hvis der er behov for at rydde op i disse data, skal det derfor gøres inden det gamle system afsluttes, ellers vil data med forkerte ydelseskoder eller lign. fortsat indlæses forkert Ø Vær opmærksom på indsatser, der opstartes, ændres eller afsluttes lige omkring tidspunktet for systemskiftet, da disse er i fare for at blive glemt, indlæst forkert mv. Ø Vær opmærksom på at sikre, at hele populationen fra det gamle system kommer med over i det nye system (herunder, at man har haft hele populationen i det gamle system). Hvis der ikke er fokus herpå, er der risiko for databrud, hvor antallet af modtagere stiger/falder voldsomt ved systemskifte 38

39 SYSTEMIMPLEMENTERING 06/

40 SAMMENHÆNG I DATAFLOW OG CENTRALE TEMATIKKER Dataregistrering Centrale tematikker Datalandskab Tidligere system System 3 System 2 Datagenerering Kommunens kildesystem til DST Datatræk/dataleverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse af data BI-løsning, regneark etc.. FLIS og DST Kvalitetssikring, tilretning samt godkendelse af datagrundlag Intern og ekstern behandling af data Lokal LISløsning, Statistik -banken. FLIS Datatræk/leverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse Datagenerering Datalandskab Ledelse og forankring Organisering Systemopsætning og systemskifte Systemimplementering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal 40

41 CENTRALE TEMATIKKER: OVERORDNEDE UDFORDRINGER Systemer er ikke implementeret og integreret med blik for styringsbehov Systemimplementering er ikke kun et teknisk projekt Systemimplementeri ng Systemopsætning og systemskifte Ledelse og forankring Datakvalitet Kobling af egne data og nøgletal Systemimplementering Organisering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal 41

42 Systemimplementering Organisering Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Redskaber Datagenerering Manglende etablering af arbejdsgange og praksis og oplæring af medarbejdere inden systemet tages i brug medfører uensartet anvendelse af system Sikre, at alle medarbejdere, der skal anvende systemet er oplært, forstår betydningen af indtastningerne i systemet og hvordan data skal bruges Skabelse af fælles sprog omkring begreber og definitioner f.eks. indsatser, målgrupper, start og stop datoer. Anvend som minimum definitionerne fra det fælles indsatskatalog fra FFB-projektet Etablering af fælles arbejdsgange som en del af implementeringen Link til FFB: Materialer (kl.dhttps:// dk/kommunaleopgaver/socialomra adet/faelles-fagligebegreber/materiale r/k) Datalandskab Implementeringen af parallelle systemer uden blik for styringsbehov for området De forskellige parallelle systemer afstemmes ikke nødvendigvis løbende Fagsystemet er implementeret i flere afdelinger (ældre og sundhed og socialområdet) og det udfordrer brugen, da opsætningen og styringsformålet er forskelligt Varierende fokus på at sikre den løbende datakvalitet i de forskellige systemer Manglende forståelse eller kendskab til systemernes muligheder (dataudtræk, analyse, valg af datofelt mm) Overblik over hvorvidt eller hvordan systemerne er integreret med hinanden Saml data, så det er muligt at trække ALLE data fra samme kilde en fælles adgang til data Kompetenceudvikling af superbrugere 42

43 REGISTRERINGSPRAKSIS OG ARBEJDSGANGE 07/

44 SAMMENHÆNG I DATAFLOW OG CENTRALE TEMATIKKER Dataregistrering Centrale tematikker Datalandskab Tidligere system System 3 System 2 Datagenerering Kommunens kildesystem til DST Præsentation og anvendelse af data Datatræk/dataleverance Kvalitetskontrol Behandling af data BI-løsning, regneark etc.. FLIS og DST Kvalitetssikring, tilretning samt godkendelse af datagrundlag Intern og ekstern behandling af data Datatræk/leverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse Datagenerering Datalandskab Ledelse og forankring Organisering Systemopsætning og systemskifte Systemimplementering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal Lokal LISløsning, Statistik -banken. FLIS 44

45 CENTRALE TEMATIKKER: OVERORDNEDE UDFORDRINGER Systemimplementeri ng Systemopsætning og systemskifte Ledelse og forankring Datakvalitet Kobling af egne data og nøgletal Systemimplementering Organisering Registreringspraksis og arbejdsgange Data registreres i flere forskellige systemer og ofte manuelt af forskellige personer afikke en entydig arbejdsgang ift. arbejdet med data Kobling (definition af udtræk, valg af datakilde, egne data og opgørelsesmetode ) nøgletal Der mangler et løbende fokus på sikring af datakvaliteten i registreringen af data i kildesystemerne 45

46 Registreringspraksis og arbejdsgange Organisering Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Redskaber Datagenerering Data registreres i flere forskellige systemer og ofte manuelt af forskellige personer Forskellige krav til omfanget af registreringer for de enkelte borgere for f. eksterne tilbud eller rammestyrede områder medfører et uensartet og ufuldstændigt datagrundlag Medarbejderne anvender systemerne forskelligt og der er behov for yderligere kendskab til arbejdsgange, arbejdsbeskrivelser mv. for at skabe en fælles registreringspraksis Uklar navngivning og mange valgmuligheder skaber usikkerhed ift. datofelter, valg af leverandører, paragraffer og indsatser Manglende opmærksomhed på konsekvensen af ændrede indberetningskrav. Kan f kræve at indsatser skal tilpasses Fagområdet præsenteres ikke løbende for data hvilket betyder, at de ikke gøres opmærksom på konsekvensen af deres registreringspraksis Reducere antallet af manuelle arbejdsgange ift. registrering af data for at sikre god datakvalitet Skab overblik over datalandskabet Masteroversigt over koblingen mellem fagsystem, økonomi og overførsel til DST Alle ydelser skal være underlagt de samme detaljeringskrav i registreringerne (herunder også rammestyrede områder) Løbende fokus på oplæring i system og registreringspraksis Arbejd med at skabe en ensartet registreringspraksis. Hvad betyder det konkrete felt og hvordan skal de udfyldes? Organisationen - fra topledelse til den enkelte sagsbehandlerpræsenteres regelmæssigt for data, giver f indblik i konsekvenserne af registreringer eller valg af data Præsenter, valider, præsenter, valider Vær opmærksom på ændringer i forbindelse med DST sanering i 2018 hvor snitfladen ændres fra L401 til L402 Datalandskabet (redskab 3) Masteroversigt (redskab 9) Bilag 1: Konvertering af ydelser i forbindelse med saneringen (DST) Datalandskab Ikke ét system med ét fuldstændigt datagrundlag betyder at analyser skal sammenstykkes af flere kilder Ingen samlet entydig definition på hvordan data tilgås så samme spørgsmål besvares forskelligt alt efter hvem der spørges Manglende overblik over aktivitetsdata i de forskellige systemer hvor hentes hvilke data til konkrete analyser? Skab overblik over datalandskabet Øge indsigten i registreringspraksis i og på tværs af systemer. Hvad betyder det konkrete felt og hvilke felter skal anvende i analyse øjemed? Datalandskabet (redskab 3) 46

47 Registreringspraksis og arbejdsgange Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Datalandskab (fortsat) Der mangler domænekendskab dvs. indsigt i de enkelte systemkilders datafelter (datofelter, indsatser, paragraffer, leverandører mv.) Kvalitetskontrol Data hentes fra et væld af forskellige systemer med egen registreringspraksis, som ikke afstemmes løbende på tværs af systemerne Aktivitetsdata til Danmarks Statistik godkendes af økonomiafdelingen ofte uden involvering af fagområde Udarbejde god praksis for og formaliseret beskrivelser af løbende validering af data mellem datakilderne - vedligeholdelse af data er en permanent opgave I proceduren for godkendelse af data til Danmarks Statistik inddrages fagområdet Præsentation og anvendelse af data Manglende fast definerede arbejdsgange ift. standardudtræk medfører flere forskellige svar på samme spørgsmål Manuelle filtreringer af data skaber uigennemsigtighed og øger risici for fejl, f.eks. korrekt opgørelse af helårspersoner Ingen klare beskrivelser af hvordan data skal opgøres (f helårspersoner) Grundanalyser udarbejdes som faste analyser, således at der ikke startes forfra for hver analyse f en fast rapport med som viser alle borgere kommunen betaler for. Denne rapport skal herefter kunne filtreres alt efter hvilken konkret paragraf, der har interesse Udarbejd tydelige arbejdsbeskrivelser af, hvordan og hvilke data, som omsættes til nøgletal Organisering Redskaber Datalandskabet (redskab 3) Opsætning af faste ottetalskontrol (redskab 10 og 11) 47

48 Masteroversigt 9 Formål At skabe overblik over sammenhængen mellem de forskellige ydelsers registrering i forskellige systemer Konkret Oversigten viser f.eks. hvad en ydelse har af paragraf, hvad den tilhørende DSTkode er og hvor udgifterne forbundet med ydelsen skal konteres i den autoriserede kontoplan Nedenstående oversigt indeholder alle de officielle kategorier. Vi anbefaler, at kommunen supplerer med egne kategorier f.eks. konkrete indsatser, administrativ eller politisk organisering etc. 48

49 Masteroversigt 9 49

50 Ottetalskontrol 10 Formål Kontrol af om stamdata er ens på tværs af forskellige datakilder. Dvs. sikring af om modtagerne er registreret med samme ydelser, start- og stopdatoer etc. i alle de forskellige systemer ydelsen registreres i Skal sikre at al beslutningsinformation udarbejdes på ens og korrekt grundlag Fremgangsmåde Registreringerne i systemerne skal sammenlignes modtagere, der evt. kun er registreret i de ene eller andet system skal identificeres afvigelser mellem registreringer på modtagerne i de forskellige systemer skal identificeres Registreringerne skal berigtiges afvigelser gennemgås med f.eks. systemadministrator og/eller sagsbehandlere (afhængig af hvilken faglighed der er behov for i vurderingen af hvilken registrering, der er korrekt) registreringerne tilrettes i de relevante systemer 50

51 Løbende validering af data Ottetals kontrol System 3 Opsætning af kontrolrapporter der kan kontrollere en forespørgsel på en forespørgsel System 2 10 System 1 med snitflade til DST Findes der andre borgere i System 2 som ikke findes i System 1 (pr. paragraf)? Findes der andre borgere i System 1 som ikke findes i System 2 (pr. paragraf)? Hvad er borgeren bevilliget i System 2 der er forskelligt fra bevilliget ydelse i System 1 (pr. paragraf)? Hvad er borgeren bevilliget i System 1 der er forskelligt fra bevilliget ydelse i System 2 (pr. paragraf)? 51

52 KOBLING AF EGNE DATA OG NØGLETAL 08/

53 SAMMENHÆNG I DATAFLOW OG CENTRALE TEMATIKKER Dataregistrering Centrale tematikker Datalandskab Tidligere system System 3 System 2 Datagenerering Kommunens kildesystem til DST Datatræk/dataleverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse af data BI-løsning, regneark etc.. FLIS og DST Kvalitetssikring, tilretning samt godkendelse af datagrundlag Intern og ekstern behandling af data Lokal LISløsning, Statistik -banken. FLIS Datatræk/leverance Kvalitetskontrol Behandling af data Præsentation og anvendelse Datagenerering Datalandskab Ledelse og forankring Organisering Systemopsætning og systemskifte Systemimplementering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal 53

54 CENTRALE TEMATIKKER: OVERORDNEDE UDFORDRINGER Systemimplementeri ng Systemopsætning og systemskifte Forklaringskraften ift. aktivitetsdata forsøges sammenstykket i forskellige datakilder og med forskellige definitioner Der er behov for større indsigt i hvordan og hvilke data, der godkendes til DST samt hvordan disse data viderebehandles i nøgletalsløsninger (FLIS og Statistikbanken) Ikke en entydig arbejdsgang ift. arbejdet med data (definition af udtræk, valg af datakilde, opgørelsesmetode ) Ledelse og forankring Datakvalitet Kobling af egne data og nøgletal Systemimplementering Organisering Registreringspraksis og arbejdsgange Kobling af egne data og nøgletal 54

55 Kobling af egne data og nøgletal Organisering Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Redskaber Datagenerering Manglende indsigt og forståelse i hvordan data er genereret og hvordan registreringer omsættes og bruges i nøgletalsløsninger Der foregår ikke en løbende behovsafdækning, hvor aktivitets- eller økonomidata omsættes til faglige nøgletal Vanskeligt at skabe tillid til egne data præsenteret i nøgletalsløsninger samt benchmarkinganalyser da egne data ikke kan genkendes Skab adgang til data helt ud i organisationen for at sikre ejerskab, kendskab og genkendelighed Sikre bredere anvendelse af data også fra FLIS og Danmarks statistik med henblik på at undres og undersøge evt. fejlkilder Data- og ledelsesinformationsarbejdet samles, således, at der kun er én fælles indgang til data Præsenter løbende fagområdet for data og udvikle nøgletal der imødekommer behovet for ny faglig viden Præsenter, valider, udvikle, præsenter, valider, udvikle Datalandskab Manglende overblik over hvorfra data eksporteres til eksterne nøgletalsløsninger Kildesystemet indeholder ikke nødvendigvis alle indberetningspligtige ydelser/ borgere Indberetningsdata er ikke registreret korrekt ift. kravene i L402 f manglende flueben i DHV rapportering for den enkelte ydelse, forkert angivelse af status, forkert anvendt datofelt, handlekommune er kun angivet på borgerens stamdata mm. Skab overblik over datalandskabet med angivelse af hvor snitfladen ligger Udarbejde god praksis for og formaliseret beskrivelser af løbende validering af data mellem datakilderne og DST - vedligeholdelse af data er en permanent opgave Anvend den fælleskommunale datastandard Fælles Faglige Begreber på tværs i datalandskabet Datalandskabet (redskab 3) Opsætning af faste ottetalskontrol (redskab 10 og 11) Fælleskommunalt FFB-indsatskatalog ( Kvalitetskontrol Snitfladen mellem fagsystem og DTS er ikke sat rigtigt op ift. relevante paragraffer og snitfladen vedligeholdes ikke løbende. F.eks. kan flueben i overføres til DST mangle, DST-kode matcher ikke ydelsens paragraf Uklar procedure for og rollefordeling i forbindelse med kvalitetskontrol Udarbejde god praksis for og formaliseret beskrivelser af løbende validering af data mellem datakilderne og DST - vedligeholdelse af data er en permanent opgave Brug revideret udgave af godkendelsesrapporten fra DST Opsætning af faste ottetalskontrol (redskab 10 og 11) Godkendelsesrapport fra DST (redskab 12) Opmærkningerne i FLIS (redskab 14) 55

56 Kobling af egne data og nøgletal Organisering Procestrin Beskrivelse af udfordring Handlingsforslag Redskaber Ekstern behandling af data Det er vanskeligt at gennemskue, hvordan data efterbehandles i nøgletalsløsningerne Tallene er ikke ens i de forskellige nøgletalsløsninger Omregning til fuldtidsydelser i DST udfordrer genkendeligheden af egne data Der er usikkerhed om hvordan data renses og opgøres i DST og FLIS Forstå og få indsigt i hvordan DST behandler/ bruger forretningsregler vedr. f overlappende ydelser Brug de nye opmærkninger i FLIS til at skabe forståelse og validere data Anvend den fælleskommunale mapningsvejledning ved indberetning af data, der er registreret med den fælleskommunale datastandard Fælles Faglige Begreber DST s beskrivelse vedr. databehandling af overlapning af ydelser (redskab 13) Inspiration til brug af de nye opmærkninger i FLIS (udarbejdes på baggrund af 3 kommuneforløb, se redskab 14) Fælleskommunal FFBmapningsvejledning ( Præsentation af Lav efterspørgsel efter og brug af nationale nøgletal data og benchmarking-indikatorer grundet manglende Sikre god datakvalitet i HELE dataflowet således, at der skabes ejerskab, genkendelighed og tillid til data der tilgår nøgletalsløsningerne Øg kendskabet til data og datamuligheder i Danmark Statistik og FLIS tillid til det præsenterede datagrundlag 56

57 Løbende validering af data Ottetals kontrol System 3 System 2 Opsætning af kontrolrapporter der kan kontrollere en forespørgsel på en forespørgsel System 1 med snitflade til DST 11 DST Findes der borgere i System 1 som ikke findes i DST? (Eksempel - indsatsstatus er ikke korrekt eller manglende v i DHV rapportering) Stemmer ydelse/indsats i System 1 med ydelseskode i DST? (Eksempel Ydelseskode er ikke korrekt ift. bevillingsparagraf) 57

58 Godkendelsesrapport 12 Oversigtstabel data opgjort pr. kvartal Antal ydelsesmodtagere pr. paragraf Fejllister der indgår i godkendelsesrapporten Ugyldige ydelseskoder Ugyldige målgruppekoder Antal ydelser med manglende startdato Antal ydelser med ugyldig startdato Antal ydelser med slutdato før startdato Antal opholdsydelser der mangler p-oplysninger Antal ydelser med fremtidig slutdato 58

59 Databehandling overlappende ydelser 13 Eksempel på behandling af overlap (uddrag fra DST s vejledning) 59

60 Opmærkninger i FLIS 14 Erfaringerne fra partnerskabet viser, at der er en vis usikkerhed om, hvordan og hvorvidt data efterbehandles i de eksterne nøgletalsløsninger. Til det formål er der udviklet en ny funktionalitet i FLIS, der kan hjælpe den enkelte kommune med at blive klogere på, hvor og hvorfor der kan opstå uoverensstemmelser mellem egne opgørelser g det der udgives i DST og FLIS. Den nye funktionalitet opmærker data og viser bl.a. hvilke data der fjernes ved f.eks. overlappende ydelser, ved ugyldige ydelseskoder, eller hvis der ved en fejl er indsendt data på borgere, der grundet deres alder endnu ikke hører til på voksenområdet mm. Opmærkningerne er dermed et yderligere redskab til at finde fejlregistreringer i data. De tre test, der i samarbejde med tre kommuner, har til formål at teste de nye opmærkningerne i FLIS og herunder beskrive hvordan kommunerne kan anvende disse i arbejdet med at forbedre datakvaliteten og sikre større tillid til data, er grundet covid-19 blevet sat på pause, men forventes igangsat igen i løbet af foråret

61 METODE OG DELTAGERKOMMUNER I PARTNERSKABET OM DATAKVALITET 0X/

62 PROCESSEN FOR PARTNERSKABET 3 FLIS-forløb Med fokus på test af den nye funktionalitet 62

63 Deltagere i partnerskabet Brønderslev Jammerbugt Aalborg Mariagerfjord Struer Lemvig Varde Vejle Vejen Sønderborg Faaborg-Midtfyn Danmarks Statistik Nyborg Svendborg Gribskov Helsingør Roskilde Høje-Taastrup Holbæk Kalundborg Slagelse Vordingborg Social- og Indenrigsministeriet 63

64 Deltagere i partnerskabet systempakker Lemvig Neus, KMD DSS, power-bi Roskilde Neus, AS2007, Targit Holbæk Neus, disponeringsmodel (ecelark der indlæses i kube til BI) Vejle Neus, Power-BI, KMD børn og Voksne Vejen Neus, AS2007 Mariagerfjord Neus, SBSYS, KMD Insight, OPUSøkonomi og Løn og Personale-data Nyborg Neus Varde Neus, Opus-Lis, KMD Børn og Voksen Brønderslev Neus, Opus-Lis FaaborgMidtfyn Neus, targit Gribskov Neus, Calibra Svendborg Neus Høje-Taastrup Sensum, Calibra, SAS Sønderborg Vitae, DXC, Manuelt opdaterede lister Kalundborg Sensum, Brugerdata Vordingborg Vitae Helsingør Neus, KMD Børn og Voksne (bruges til LIS og økonomi), Calibra (disponering), LIS udarbejdes med SAS Jammerbugt AS2007, SBSYS, Neus, Targit Aalborg AS2007, CURA Struer Neus og økonomistyring/disponeringsregneark Slagelse Incorp, Sensum 64

FLIS-projektets mål og prioritering

FLIS-projektets mål og prioritering FLIS-projektets mål og prioritering Den 5. december 2018 fastlagde FLIS styregruppen 10 projektmål for FLIS-projektet. Målene bygger på FLIS strategien fra 2015, input fra FLIS følgegruppen og den løbende

Læs mere

IMPLEMENTERING AF FLIS I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

IMPLEMENTERING AF FLIS I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 20 ORGANISATORISK OG LEDELSESMÆSSIG FORANKRING AF FLIS IMPLEMENTERING AF FLIS I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Baggrund for implementering af FLIS Ringkøbing-Skjern Kommune har et stort ledelsesmæssigt ønske

Læs mere

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE KL s Ledertræf 10. september 2014 Chefkonsulent Nicolai Vædelse, Kombit Chefkonsulent, Peter Bogh, KLK Disposition for Masterclass Hvad er styrings-

Læs mere

Spørgsmål og svar fra FLIS-dag 2019

Spørgsmål og svar fra FLIS-dag 2019 og svar fra FLIS-dag 2019 Dagens oplæg findes her Oplæg 1: 10 nye projektmål og status på målene jf. FLIS-barometerundersøgelse. Hvad er status på DFDG og Ydelsesrefusion? Hvad er de seneste tilføjelser

Læs mere

Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik. Informationsmøde marts

Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik. Informationsmøde marts Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik Informationsmøde marts 2013 1 Velkomst og introduktion Indberetningskrav og begrebsapparat 14.00: Pause System-til-system løsning Webbaseret

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

FÆLLES FAGLIGE BEGREBER

FÆLLES FAGLIGE BEGREBER KL MAJ 2018 HANDICAP- OG UDSATTE VOKSNE FÆLLES FAGLIGE BEGREBER på handicap- og udsatte voksne-området er igangsat januar 2017. Formålet med projektet er at understøtte en styrket dokumentations- og samarbejdspraksis

Læs mere

FLIS VOKSNE HANDICAPPEDE VEJLEDNING. Version <Dato>

FLIS VOKSNE HANDICAPPEDE VEJLEDNING. Version <Dato> FLIS VOKSNE HANDICAPPEDE VEJLEDNING Version 1.03 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 4 4 SYSTEMER PÅ VOKSEN - HANDICAPOMRÅDET... 4 5 OPDATERING AF DATA... 4 6 BEGREBER...

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN

VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN 1. Formål Denne skabelon til en implementeringsplan kan anvendes som en støtte, når I skal arbejde med at udvikle og implementere en ny og fælles indsats målrettet

Læs mere

Nr. 14 FLIS fælleskommunalt ledelsesinformationssystem

Nr. 14 FLIS fælleskommunalt ledelsesinformationssystem R E SULTATKONTRAKT Nr. 14 FLIS fælleskommunalt ledelsesinformationssystem Organisering af projektet (titel, tidsramme, projektejer, projektleder, enheds- eller netværksprojekt og bemanding) Titel: FLIS

Læs mere

SOCIALOMRÅDET Ved Niels Arendt Nielsen, Kontorchef for Socialpolitik, KL.

SOCIALOMRÅDET Ved Niels Arendt Nielsen, Kontorchef for Socialpolitik, KL. SOCIALOMRÅDET Ved Niels Arendt Nielsen, Kontorchef for Socialpolitik, KL Emner KL s socialudvalg vi skal gentænke socialpolitikken! Nødvendigt med en anden dagsorden! Styring af det specialiserede socialområde

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Digitalisering af bogføring af sociale regninger

Digitalisering af bogføring af sociale regninger Digitalisering af bogføring af sociale regninger Baggrund Rudersdal Kommune har implementeret en digital løsning til match og bogføring af regninger på det sociale område. Rudersdal Kommune besluttede

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

FLIS DAGE. København 15. dec. 2014. Kolding 16.dec. 2014

FLIS DAGE. København 15. dec. 2014. Kolding 16.dec. 2014 FLIS DAGE København 15. dec. 2014 Kolding 16.dec. 2014 Program 09.30 Modtagelse og morgenmad 09.45 Velkomst samt status og indsatser på FLIS 10.30 Nye muligheder med Udsatte Børn- og Unge 11.00 Pause 11.15

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

KL-DATABANK I FLIS KL S DATA OG STYRINGSKONFERENCE 2018

KL-DATABANK I FLIS KL S DATA OG STYRINGSKONFERENCE 2018 KL KL-DATABANK I FLIS KL-Databank er en ny funktionalitet i FLIS, hvor KL vil lægge nøgletal (inkl. tællere og nævnere) ind fra publikationer, statistiker og beregnede nøgletal fra KL eller andre kilder.

Læs mere

HVAD ER ET GODT ÆLDRELIV?

HVAD ER ET GODT ÆLDRELIV? FLIS MARTS 2019 LEDELSESMÆSSIG OG ORGANISATORISK FORANKRING AF FLIS TRE KOMMUNERS ERFARINGER MED FLIS CASESAMLING HVAD ER ET GODT ÆLDRELIV? OPLÆG TIL DEBAT Tre kommuners erfaringer med FLIS KL 1. udgave,

Læs mere

FLIS SYSTEMER DER LEVERE DATA TIL FLIS. Version

FLIS SYSTEMER DER LEVERE DATA TIL FLIS. Version FLIS SYSTEMER DER LEVERE DATA TIL FLIS Version 1.0 2018-07-10 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 ØKONOMI... 2 3 BORGER... 3 4 PERSONALE/FRAVÆRØKONOMI... 3 5 SKOLE... 4 6 ÆLDRE... 4 7 VOKSEN HANDICAPPEDE...

Læs mere

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Selvevaluering Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og Social- og Integrationsministeriets Task Force på børne- og ungeområdet, vil vi bede jer beskrive og vurdere jeres praksis på børne- og ungeområdet

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune

Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune v. 1.0 22032017 Godkendt i Økonomiudvalget Dette dokument beskriver Brønderslev kommunes 5 overordnede digitaliseringsprincipper: 1.

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret januar 2015 /njv

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret januar 2015 /njv FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Idriftsættelse af FLIS i den enkelte kommune...

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

POLITISK STYRING MED GENNEMSLAG FOKUS PÅ SOCIALOMRÅDET. Kommunaløkonomisk Forum 2019

POLITISK STYRING MED GENNEMSLAG FOKUS PÅ SOCIALOMRÅDET. Kommunaløkonomisk Forum 2019 POLITISK STYRING MED GENNEMSLAG FOKUS PÅ SOCIALOMRÅDET Kommunaløkonomisk Forum 2019 Politisk styring med gennemslag fokus på socialområdet Hvordan sikrer man god politisk styring af det specialiserede

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Spar penge med data fra FLIS

Spar penge med data fra FLIS Spar penge med data fra FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Tjekliste: 7 spørgsmål kommunen kan stille sig selv for at skabe økonomiske besparelser ved datakøb med FLIS FLIS er ikke kun et

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking

Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS) Fælles definitioner af nøgletal og bedre benchmarking Peter Egelund, Projektdirektør, KOMBIT: FLIS er kommunernes system, og kommunerne inddrages meget

Læs mere

FLIS FLIS NYE MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER

FLIS FLIS NYE MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER FLIS FLIS NYE MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER FLIS Side 2 af 20 NYE MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER I FLIS FLIS Side 3 af 20 Indholdsfortegnelse Indhold Indhold...2 1. Resumé...3 2. Status på udviklingen af FLIS...4

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Strategi for bedre datakvalitet med FLIS

Strategi for bedre datakvalitet med FLIS Strategi for bedre datakvalitet med FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem 1 1. Ledelsesresumé 3 2. Sådan er datamodellen i FLIS 5 3. Overordnet status på datakvalitet i FLIS 6 4. Fælles ansvar

Læs mere

Enkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de nye fællesstatslige IT-systemer

Enkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de nye fællesstatslige IT-systemer Enkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de nye fællesstatslige IT-systemer Til statslige topledere September 2018 KOM GODT IGANG MED DE NYE FÆLLESSTATSLIGE IT-SYSTEMER I de kommende år implementeres

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Et sammenhængende styringsparadigme

Et sammenhængende styringsparadigme Et sammenhængende styringsparadigme Dagens tema: Et sammenhængende styringsparadigme Offentlig økonomi- og virksomhedsstyring er en kompleks størrelse, der kræver stor indsigt i organisationen for at udvikle

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Informationsmøde Marts 2011

Informationsmøde Marts 2011 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Informationsmøde Marts 2011 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af Voksenudredningsmetoden 1. Formål med metoden 2. Udredningsmetode

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: juli 2016 Sagsbehandler: boju Tlf. +4548126131 Administrativ kontraktstyringsstrategi i Allerød

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Samarbejdsaftale om implementering af Statens Budgetsystem

Samarbejdsaftale om implementering af Statens Budgetsystem Samarbejdsaftale om implementering af Statens Budgetsystem 4. marts 2019 SBS Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre forventningsafstemning, ansvarsdeling og rettidig planlægning forud for implementeringen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Overordnede konklusioner om datakvaliteten i FLIS version 1.3 Det tværgående område

Overordnede konklusioner om datakvaliteten i FLIS version 1.3 Det tværgående område Overordnede konklusioner om datakvaliteten i FLIS version 1.3 Det tværgående område Borger GRØN Præcisionen vurderes rimelig Der er ikke fuldstændig overensstemmelse mellem tal i FLIS og tal i Danmarks

Læs mere

Rådgivningskatalog. Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

Rådgivningskatalog. Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Indledning...3 Forud for rådgivningsdagen...5 Efter rådgivningsdagen...5 1.Styringsgrundlag...6 2. Forandringsteori...7 3. Erfaringer med

Læs mere

Kobling af udgifter og aktiviteter på det specialiserede børneområde. Analyse af udfordringer og anbefalinger til forbedring af datagrundlaget

Kobling af udgifter og aktiviteter på det specialiserede børneområde. Analyse af udfordringer og anbefalinger til forbedring af datagrundlaget Marianne Schøler Kollin, Hans Skov Kloppenborg og Jacob Seier Petersen Kobling af udgifter og aktiviteter på det specialiserede børneområde Analyse af udfordringer og anbefalinger til forbedring af datagrundlaget

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Velkommen til KL s konferencer om Projekt Faglige Kvalitetsoplysninger. Mandag den 8. oktober 2012 Torsdag den 11. oktober 2012

Velkommen til KL s konferencer om Projekt Faglige Kvalitetsoplysninger. Mandag den 8. oktober 2012 Torsdag den 11. oktober 2012 Velkommen til KL s konferencer om Projekt Faglige Kvalitetsoplysninger Mandag den 8. oktober 2012 Torsdag den 11. oktober 2012 Formål med konferencen Introduktion til arbejdet med resultatbaseret styring

Læs mere

Kobling af udgifter og aktiviteter på det specialiserede børneområde. Analyse af udfordringer og anbefalinger til forbedring af datagrundlaget

Kobling af udgifter og aktiviteter på det specialiserede børneområde. Analyse af udfordringer og anbefalinger til forbedring af datagrundlaget Marianne Schøler Kollin, Hans Skov Kloppenborg og Jacob Seier Petersen Kobling af udgifter og aktiviteter på det specialiserede børneområde Analyse af udfordringer og anbefalinger til forbedring af datagrundlaget

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Spiserobotter

PARATHEDSMÅLING. Spiserobotter PARATHEDSMÅLING Spiserobotter Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 8 Medarbejdere 10 Borgere

Læs mere

KMD OPUS Insight Indtægtsoptimering Får I de indtægter, I har ret til?

KMD OPUS Insight Indtægtsoptimering Får I de indtægter, I har ret til? Får I de indtægter, I har ret til? Opus Insight KMD Opus Insight Indtægtsoptimering Sæt indtægtsoptimeringen i system En digital håndsrækning til en tung opgave Helt i tråd med intentionerne i Moderniserings-

Læs mere

Ældredokumentation. Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik

Ældredokumentation. Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik Ældredokumentation Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik Danmarks Statistik 11. december 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Kort beskrivelse af teknik

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Partnerskabsprojekt om FLIS. Brug af FLIS i kommunerne

Partnerskabsprojekt om FLIS. Brug af FLIS i kommunerne Partnerskabsprojekt om FLIS Brug af FLIS i kommunerne Indhold Indledning... 2 Målet med partnerskabsprojektet... 2 Arbejdsform... 3 Deltagere og deltagerbetaling... 3 Tidsplan og sted... 4 Tilmelding...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

KLASSIFIKATION ET AF DE OTTE STØTTESYSTEMER. Version 2.0

KLASSIFIKATION ET AF DE OTTE STØTTESYSTEMER. Version 2.0 KLASSIFIKATION ET AF DE OTTE STØTTESYSTEMER Version 2.0 Støttesystemer er selvstændige it-løsninger, der sikrer, at kommunens fagløsninger kan fungere sammen og blandt andet få adgang til relevante data.

Læs mere

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring

Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Kvartalsvise oversigter Lokal ledelsesinformation Naja Warrer Iversen De kvartalsvise oversigter baggrund Foråret 2009: Markant udgiftsvækst

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Vejledning i datavalidering i FLIS - Voksen Handicap. Vejledning i datavalidering i FLIS. Område: Voksen/Handicap

Vejledning i datavalidering i FLIS - Voksen Handicap. Vejledning i datavalidering i FLIS. Område: Voksen/Handicap Vejledning i datavalidering i FLIS - Voksen Handicap Vejledning i datavalidering i FLIS Område: Voksen/Handicap Sidst opdateret 28. november 2014 Indhold Området Voksen Handicappede i FLIS 3 DAK 2030 -

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. april 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret 15. april 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Faglige pejlemærker for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Baggrund Som led i projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR er der udviklet faglige pejlemærker for den tidlige

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Målbillede for sammenhængende systemlandskab i signalprogrammet. 19. juni 2018

Målbillede for sammenhængende systemlandskab i signalprogrammet. 19. juni 2018 Målbillede for sammenhængende systemlandskab i signalprogrammet 19. juni 2018 1 Effekt Introduktion Opstilling af målbillede Målbilledet for sammenhængende systemlandskab af styringen i Signalprogrammet

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Opmærksomhedspunkter i udviklingsprocessen

Opmærksomhedspunkter i udviklingsprocessen Baggrund og organisation Formål og strategier Implementeringsoversigt Opbygning og indhold i systemet DWH Rapportering og brugergrænseflade Master data management Opmærksomhedspunkter i udviklingsprocessen

Læs mere