Bilag 1. Status på indfrielse af effektiviseringsaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Status på indfrielse af effektiviseringsaftalen"

Transkript

1 Bilag 1. Status på indfrielse af effektiviseringsaftalen Status for den nuværende effektiviseringsaftale er senest opgjort i august 2020, hvor regnskabstal fra 2019 foreligger. Da regnskaberne skal godkendes af bestyrelser, gennemgås af revisor, mv. er de først tilgængelige på dette tidspunkt. Regnskaberne viser, at den almene boligsektor fra 2014 til 2019 har effektiviseret for omkring 1,7 mia. kr. Sektoren har dermed et år før tid opfyldt og overgået målsætningen om at effektivisere for 1,5 mia. kr. inden udgangen af Baseret på budgettal for 2020 forventes yderligere effektiviseringer for 100 mio. kr 1. De store besparelser, som mange organisationer har indhentet, har mange steder betydet lavere huslejer for den almene sektors beboere. Andre steder er besparelserne blevet brugt til at henlægge til bygningernes fremtidige vedligehold, så store huslejestigninger undgås i fremtiden. Figur 1 herunder viser udviklingen i sektorens driftsudgifter. Udgiftsniveauet i 2014 er markeret med rødt, og det er dette udgiftsniveau, sektorens effektivitetsindsats måles mod. Det ses, at i 2014 var dette udgiftsniveau 18,4 mia. kr. Figur 1. Udvikling i den almene boligsektors driftsudgifter Anmærkning: Figuren er beregnet i 2014-priser og -boligareal. Beregningerne er baseret på sektorens regnskaber og budgetter. De udgifter, der er omfattet, er driftsudgifter, som afdelinger og boligorganisationer kan påvirke. De inkluderer ikke udgifter til fx afbetaling af lån og ejendomsskatter. De monitorerede udgifter svarer til omkring 50 pct. af sektorens samlede udgifter. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens egne beregninger. Sektorens effektivitetsmålsætning er ifølge aftalen 1,5 mia. kr. per 2020, svarende til, at sektoren, alt andet lige, i løbet af seks år skulle reducere sine udgifter til 16,9 mia. kr. 1 Budgettallene er et pejlemærke for, hvordan det kan gå, men er i sagens natur behæftet med usikkerhed.

2 Side 2 af 2 Den grønne kurve i figuren angiver sektorens målsætning, og forskellen mellem den røde og den grønne vandrette linje svarer til 1,5 mia. kr. I figuren viser den sorte kurve sektorens effektivitetsudvikling. Det fremgår, at den allerede i 2019 er under det grønne mål, og dermed at sektoren har effektiviseret for mere end 1,5 mia. kr. De stiplede linjer i figuren angiver budgetter. Disse indikerer, at sektoren forventer at realisere yderligere besparelser i Da budgetter og regnskaber ikke altid stemmer overens, er dette resultat dog forbundet med nogen usikkerhed. Den endelige opgørelse baseret på regnskaber for 2020 forventes at foreligge i august 2021.

3 Bilag 2. Beskrivelse af benchmarkmodel for driftsudgifter I forlængelse af Boligaftalen 2014 blev der i 2015 nedsat en Effektiviseringsenhed i statsligt regi, som har haft og har til formål at understøtte den almene sektors effektiviseringsarbejde, blandt andet ved benchmark af driftsudgifter. Benchmarkene kan vise hvilke afdelinger og organisationer, der har størst effektiviseringspotentiale, og hvem der er blandt de mest effektive. Regnskabsdata viser, at der er stor forskel på, hvor meget de enkelte afdelinger bruger per lejemål, og dermed stor forskel på hvor effektive afdelingerne er. Derfor er det relevant at lave benchmark i den almene sektor. Benchmarkene er en vigtig del af effektiviseringsindsatsen og indgår bl.a. som en obligatorisk del af det materiale, som kommunerne anvender i deres tilsyn med den almene boligsektor. Herudover har den almene boligsektor taget effektivitetstallene til sig, idet en stor del af sektoren bruger tallene til at følge med i deres egen effektivitetsudvikling. Tallene skal være så retvisende som muligt, så afdelinger og boligorganisationer får et brugbart sammenligningsgrundlag for egne udgifter. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at der kan være gode grunde til, at udgifterne i en afdeling eller boligorganisation afviger fra bedste praksis. Derfor anvendes benchmarkene ikke som facitlister, men som vigtige pejlemærker. Benchmarkmodellen er af typen DEA (Data Envelopment Analysis) og sammenligner afdelinger, der ligner hinanden (samme type, størrelse og region) og sammenligner disses udgifter på syv udvalgte konti, én for én. Det giver mange millioner udregninger, som kun er mulige grundet et dertil udviklet computerprogram. Resultatet er, at alle afdelinger har et benchmark, hvoraf man kan se, hvor meget afdelingen skal effektivisere for at være ligeså billig som den sammenlignelige bedste praksis. I den anvendte benchmarkmodel tages udgangspunkt i bedste praksis, det vil sige afdelinger med et lavt udgiftsniveau på alle de benchmarkede konti. Dette er til forskel fra mange andre modeller, hvor man tager udgangspunkt i et gennemsnit. Tanken bag denne modeltilgang er, at hvis de afdelinger, der præsterer bedste praksis kan gøre det, så kan andre afdelinger også. Det er muligt at se, hvilke afdelinger der udmærker sig ved bedste praksis, og på den måde kan afdelinger og organisationer søge inspiration hos dem, der gør det godt. Der tages flere forbehold i modellen, som gør, at tallene er meget sikre. For eksempel er bedste praksis som en given afdeling sammenlignes med ikke én exceptionel billig afdeling, men en gruppe af afdelinger der alle har lavere udgifter.

4 Side 2 af 2 Herudover skal bedste praksis afdelinger være billigere ikke blot samlet set, men på samtlige konti hver for sig. Det vil sige, at hvis en afdeling f.eks. er særlig billig på renhold og energi, men ikke på forsikring og administration, så er den ikke en bedste praksis afdeling. Tallene præsenteres på forskellig vis og med forskellig detaljegrad afhængig af målgruppe. Typisk vises hvor effektive afdelingerne og organisationerne er i rødgul-grøn farvekoder, som gør dem let forståelige. Farvekoderne er generelt accepteret som retvisende og pædagogiske pejlemærker. En nærmere dokumentation af effektivitetstal og benchmark findes på Effektiviseringsenhedens hjemmeside under Dokumentation af data og metode.

5 Bilag 3. Beskrivelse af effektiviseringsaftalens baselinemodel Ved opgørelse af sektorens effektiviseringsindsats er der brug for en model, der viser, hvad udgifterne ville have været, hvis ikke der var blevet effektiviseret. Flere forhold udover effektivisering kan påvirke udgifterne, f.eks. inflation, ændringer i boligbestanden og i beboersammensætning. For at tage højde for dette ved måling af effektiviseringsresultaterne er der udarbejdet en baselinemodel, som kort beskrives herunder. Korrektion for ændringer som følge af inflation Alle udgifter opgøres i 2014-priser, det vil sige, at de justeres for inflation. Korrektion for ændringer i boligbestand Sektorens udgifter opgøres et givent år per kvadratmeter, og ganges med antal kvadratmeter i Grunden til, at man beregner udgifter per kvadratmeter og ikke per afdeling er, at mange afdelinger som del af effektiviseringsprocessen lægges sammen administrativt, således at der skal laves færre budgetter og regnskaber. Udgifter per afdeling vil for nogle derfor stige meget fordi en afdeling pludselig bliver meget større. Derfor beregnes udgifter per kvadratmeter og ikke per afdeling. Grunden til, at man fastholder kvadratmeter niveauet fra 2014 er, at der både nedlægges og bygges nye boliger i den almene sektor. Udgifterne i sektoren vil derfor svinge fordi der er flere eller færre kvadratmeter et givent år. For at vurdere hvorvidt sektoren er blevet mere effektiv, korrigeres for disse ændringer ved at fastholde niveauet fra Korrektion for ændringer i beboersammensætning Analyser fra bl.a. Deloittes Effektiviseringsrapport fra 2014 viser, at beboersammensætningen alt andet lige påvirker afdelingernes driftsudgifter. For at se effekten af en ændret beboersammensætning er udgifter og beboersammensætning i årerne 2002 til 2013 blevet sammenholdt hvilket har vist, at en stigning i beskæftigelsesfrekvensen for sektorens beboere på ét procentpoint vil mindske driftsudgifterne med 0,3 pct. Derimod vil en stigning på ét procentpoint i andelen af beboere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere øge driftsudgifterne med 1,2 pct. Ved opgørelse af effektiviseringsresultatet tages der derfor hensyn til den ændring i beboersammensætningen, der har fundet sted i årene siden Den estimerede statistiske model er vist i flere detaljer i bilag 3A i effektiviseringsaftalen 2016, Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor.

6 Bilag 4. Initiativer til effektivisering af indkøbsområdet Indkøb er fortsat et vigtigt indsatsområde inden for effektivisering af den almene sektors drift og effektivisering af indkøb slår direkte igennem i effektivitetstallene. Mange organisationer vurderer, at de kan spare op til 30 pct. på deres indkøb, mens andre organisationer fortæller, at de allerede har sparet 30 pct. på indkøb. Indkøb dækker over både indkøb af varer og af tjenesteydelser: Varer kunne f.eks. være pærer til opgange, toiletter til lejligheder, salt til grusning af stier og printerpatroner til administrationens printere. Tjenesteydelser kunne være installation af toilet i lejlighed, vask af trapper i opgangene og varetagelse af IT-platform. Udgangspunktet for bedre og billigere indkøb er at skabe et overblik over, hvad der købes ind og etablere systemer for indkøb, herunder udnytte indkøbsportaler, rammeaftaler og stordriftsfordele. I mangel af data til benchmarking af indkøb igangsættes der i stedet en række initiativer med udgangspunkt i best practice og som har til formål at sætte fokus på og hjælpe den almene boligsektor til at effektivisere yderligere på indkøbsområdet. Initiativerne gennemgås i detaljer nedenfor. Inspirationsmateriale Den statslige effektiviseringsenhed vil med afsæt i aftalen udarbejde inspirationsmateriale til brug for arbejdet med effektivisering af indkøbsområdet. Materialet skal være anvendeligt for hele sektoren og vil indeholde konkrete eksempler på, hvordan indkøbsområdet kan effektiviseres med udgangspunkt i erfaringer fra de almene boligorganisationer, der har arbejdet indgående med dette og er at betragte som best practice. Materialet vil herudover bestå af en introduktion til muligheden for etablering af indkøbsportaler, f.eks. brug af SKI, skabeloner for hvordan man laver rammeaftaler, principper for compliance opfølgning, mv. Materialet forventes klargjort medio Indkøb som tilsynstema For at sikre det fornødne fokus gøres effektivisering af indkøbsområdet til tilsynstema for og indgår dermed som en obligatorisk del af styringsdialogmøderne mellem de almene boligorganisationer og kommunerne. Til brug herfor udarbejder den statslige effektiviseringsenhed, i samarbejde med BL og KL, materiale, som informerer kommunerne og de almene boligorganisationer om effektivisering af indkøb gennem pjecer, grafiske illustrationer, interviews med best practice organisationer m.v. Materialet forventes klargjort medio Som en forberedelse til styringsdialogmøderne i 2022 vil effektive indkøb herudover indgå som tema på KLs og BLs styringsdialogkonference. Styringsdialogkonferencen genoptages i 2021.

7 Side 2 af 2 Netværksmøder og ERFA-møder I forlængelse af effektiviseringsaftalen vil effektivisering af indkøb indgå som tema i regi af BLs netværks- og ERFA-møder i løbet af 2021.

8 Bilag 5. Rentable energireduktioner i den almene boligsektor I Deloittes renoveringsanalyse 1 fra 2020 anslås det, at der er et stort og uindfriet potentiale for at reducere energiforbruget i den almene boligsektor gennem energiinvesteringer såsom renovering af klimaskærm, installationer og forsyning m.v. Deloitte lægger med udgangspunkt i energimærkerapporterne 2 til grund, at der skal investeres knap 17 mia. kr. over en tyveårig periode for at indfri den almene boligsektors potentiale for rentable energiinvesteringer. Grøn boligaftale 2020 Med boligaftalen blev der afsat 30,2 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden , hvoraf 18,4 mia. kr. ekstraordinært er fremrykket til 2020 og Aftalen indeholder en række grønne initiativer, som på forskellig vis understøtter den almene boligsektors grønne omstilling og derved bidrager til at indfri og øge sektorens potentiale for rentable energiinvesteringer. Grønne initiativer som: Ny grøn garanti i Landsbyggefonden: Den grønne garanti skal understøtte, at beboerne i højere grad beslutter, at der udføres energirenoveringer, ved at Landsbyggefonden i samarbejde med private aktører fremover kan stille en grøn garanti over for beboerne i en almen boligafdeling, der indebærer, at fonden dækker en evt. manko som følge af, at en realiseret energibesparelse ved energitiltag ligger under den garanterede besparelse, således at beboerne ikke påføres et tab i forhold til det lovede. Grøn afvikling af ventelisten : I forbindelse med afviklingen af Landsbyggefondens venteliste på 18,4 mia. kr. i 2020 og 2021 underlægges renoveringsprojekterne en todelt model med henblik på at øge mængden af energieffektive renoveringer. Konkret stilles der ved tilsagnsgivning krav om, at boligorganisationerne gennemfører en grøn screening af renoveringsprojekterne. De projekter som har et stort energieffektiviseringspotentiale skal endvidere gennemgå en revurdering for at sikre, at så stor en andel som muligt af dette potentiale indfris. Nyt grønt tildelingskriterium: I det nuværende støttesystem bliver renoveringsprojekter på Landsbyggefondens venteliste prioriteret efter trangskriteriet Det betyder kort sagt, at afdelinger med mere akutte renoveringsbehov bliver prioriteret over afdelinger med mindre akutte behov. Med boligaftalen 2020 vil trangskriteriet fortsat fungere som det overordnede prioriteringsværktøj, men blive suppleret af et grønt tildelingskriterie. 1 Analyse af renoveringsbehov i den almene boligsektor (Delrapport II). Deloitte (2020). 2 Det bemærkes, at cirka bygninger i den almene boligsektor har et oplyst energimærke, svarende til cirka 57 procent af den samlede almene bygningsmasse. Derfor er det opgjorte potentiale behæftet med nogen usikkerhed. Det er forventningen, at antallet af almene bygninger med et energimærke vil blive øget væsentligt over de næstkommende år i takt med de forudsatte investeringer i energiforbedringer. 3 Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer og fremrykket indsats i 2020 (d. 19. maj 2020).

9 Side 2 af 2 Det vil i praksis betyde, at det mest grønne af to lige trængende renoveringsprojekter vil blive prioriteret først. Ny pulje til forsøg med bæredygtige løsninger og digitalisering på 200 mio. kr.: På baggrund af de gode erfaringer med tidligere forsøgsordninger får Landsbyggefonden adgang til at støtte forsøg, udvikling og implementering af bæredygtige løsninger i det almene byggeri såsom forsøg med opvarmning af større bygninger med varmepumper. Det samlede energiforbrug (el- og varmeforbrug) i den almene boligsektor skønnes at udgøre omkring 6 mia. kr. årligt. I lyset af det store potentiale for energioptimering i den almene boligsektor og i forlængelse af initiativerne i boligaftalen 2020 forventes det, at der i perioden vil blive energirenoveret svarende til i hvert fald 5 procent af det årlige energiforbrug opgjort med udgangspunkt i baseline-forbruget for de almene boligafdelinger 4 i Det svarer til 300 mio. kr. 4 Det vil sige, at energiforbruget (el og varme) opgøres med udgangspunkt i udgifterne til de almene bygninger (opvarmning af fællesarealer m.v.) såvel som energiforbruget i boligerne.

Effektivitet med fokus på særligt ineffektive afdelinger

Effektivitet med fokus på særligt ineffektive afdelinger Årets tilsynstema: TILSYNSTEMA 2017 Effektivitet med fokus på særligt ineffektive afdelinger I forbindelse med vedtagelsen af lovforslag om effektivisering af den almene sektor i 2016 meddelte Trafik-,

Læs mere

Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor

Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 28-02-2018 Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor Formål I aftalen om effektivisering

Læs mere

Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor

Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat [Sagsnr.] 18-07-2019 Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor Konklusion Den

Læs mere

Almen effektivitet - SALUS Boligadmi nistration A.m.b.a.

Almen effektivitet - SALUS Boligadmi nistration A.m.b.a. Almen effektivitet - SALUS Boligadmi nistration A.m.b.a. Der er fokus på effektivisering af driften i den almene boligsektor, fordi driftsudgifterne over en årrække er steget mærkbart. Høje driftsudgifter

Læs mere

Effektivitetstal. Ofte stillede. spørgsmål? Effektiviseringsenheden 2017

Effektivitetstal. Ofte stillede. spørgsmål? Effektiviseringsenheden 2017 Effektivitetstal Ofte stillede spørgsmål 70 90 0 100 Effektiviseringsenheden 2017 Hvordan er tallene beregnet En afdelings effektivitetstal er bedste praksis fratrukket afdelingens effektiviseringspotentiale.

Læs mere

1/6. LANDSBYGGEFONDEN 18. marts 2019 Datagrundlag for Effektivitetstal

1/6. LANDSBYGGEFONDEN 18. marts 2019 Datagrundlag for Effektivitetstal LANDSBYGGEFONDEN 18. marts 2019 Datagrundlag for Effektivitetstal Regeringen, KL, og BL Danmarks Almene Boliger indgik i juni 2016 aftale om et nationalt effektiviseringsmåltal for den almene boligsektor.

Læs mere

Benchmarking analyser fra Landsbyggefonden

Benchmarking analyser fra Landsbyggefonden Benchmarking analyser fra Landsbyggefonden BLs DriftsNet Erfa-Netværk Øst 26 april 2017 Evy Ivarsson Nielsen Historik I forlængelse af Boligaftale 2014: Nedsættelse af arbejdsgruppe om effektiviseringsmål

Læs mere

Effektivisering af den almene boligsektor Sker der noget?

Effektivisering af den almene boligsektor Sker der noget? Effektivisering af den almene boligsektor Sker der noget? BL Forvaltningskonference August 2017 Lars Otto, lao@tbst.dk, 4187 1846 Signe Fosgaard, sif@tbst.dk, 4171 7841 Udvikling siden 2014 Mia. 2014-kr.

Læs mere

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Viden er guld - Ledelse og grunddata i de almene boligorganisationer 9. juni 2017 Evy Ivarsson Nielsen Historik I forlængelse af Boligaftale 2014: Nedsættelse af

Læs mere

BESTYRELSESNET ERFA-GRUPPE VEST

BESTYRELSESNET ERFA-GRUPPE VEST BESTYRELSESNET ERFA-GRUPPE VEST Dorte Hjerrild og Mette Jørgensen, BL BestyrelsesNets ERFA-gruppe øst, 7. september 2017 Program Effektivitetsdata Oplæg Kig på egne tal Sparring om bestyrelsens arbejde

Læs mere

Benchmarking analyser fra Landsbyggefonden

Benchmarking analyser fra Landsbyggefonden Benchmarking analyser fra Landsbyggefonden BLs DriftsNet Erfa-Netværk Vest Evy Ivarsson Nielsen Historik I forlængelse af Boligaftale 2014: Nedsættelse af arbejdsgruppe om effektiviseringsmål i den almene

Læs mere

STATISTIK. Udgiftsstatistik 2018

STATISTIK. Udgiftsstatistik 2018 STATISTIK Forord Udgiftsstatistikken for den almene boligsektor 2018 opgør de almene boligafdelingers faktiske afholdte udgifter i 2017 og budgetterede udgifter for 2018 baseret på oplysninger fra de almene

Læs mere

Fra Vi kan ikke blive bedre Til Man kan altid blive bedre

Fra Vi kan ikke blive bedre Til Man kan altid blive bedre Fra Vi kan ikke blive bedre Til Man kan altid blive bedre Driftens Dag, 7 juni 2018 Effektiviseringsenheden Signe Fosgaard sif@tbst.dk Lars Otto lao@tbst.dk Dagsorden Status Efter 2020 Andre analyser Udgiftsmål

Læs mere

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor www.pwc.dk God virksomhedsdrift i den almene boligsektor Holstebro januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Regeringens ønske om en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor Forslag

Læs mere

COK. Alment byggeri temamøde om almene boliger Statslige garantier og effektivitetstal. Odense. Den 6. september 2018

COK. Alment byggeri temamøde om almene boliger Statslige garantier og effektivitetstal. Odense. Den 6. september 2018 COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Statslige garantier og effektivitetstal Odense Den 6. september 2018 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com

Læs mere

CASE #2: KAB 360 -ANALYSE FINDER DIGITALISERINGSPOTENTIALER

CASE #2: KAB 360 -ANALYSE FINDER DIGITALISERINGSPOTENTIALER CASE #2: KAB 360 -ANALYSE FINDER DIGITALISERINGSPOTENTIALER Der er næsten garanti for besparelsesmuligheder og digitaliseringsgevinster, når KAB tilbyder sine boligorganisationer en 360 -analyse af, hvor

Læs mere

Effektiviseringspotentialer, Fyn

Effektiviseringspotentialer, Fyn Effektiviseringspotentialer, Fyn Oktober 2016 Lars Otto, lao@uibm.dk, 6198 3490 Signe Fosgaard, sif@uibm.dk, 4171 7841 Effektivisering hvorfor? Huslejen stiger for hurtigt, og det er et problem især for

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

VELKOMMEN KREDSMØDE DET HANDLER OM BEBOERNES HUSLEJE

VELKOMMEN KREDSMØDE DET HANDLER OM BEBOERNES HUSLEJE VELKOMMEN KREDSMØDE DET HANDLER OM BEBOERNES HUSLEJE Kredsmøde 3. kreds 15. juni 2017 Dagsorden Effektivisering i den almene sektor Baggrund og indhold i aftalen Status på effektivisering Ledelsesrollen

Læs mere

STATISTIK. Udgiftsstatistik 2017

STATISTIK. Udgiftsstatistik 2017 STATISTIK Udgiftsstatistik 2017 Forord Udgiftsstatistikken for den almene boligsektor 2017 opgør de almene boligafdelingers faktiske afholdte udgifter i 2016 og budgetterede udgifter for 2017 baseret på

Læs mere

Regeringen, KL og BL er blevet enige om at effektivisere den almene sektor frem mod 2020

Regeringen, KL og BL er blevet enige om at effektivisere den almene sektor frem mod 2020 . 08-11-2016 KAB-konferencen 2016 lørdag den 29. oktober 2016 Pas på huslejen Hvorfor skal vi passe på huslejen? Regeringen, KL og BL er blevet enige om at effektivisere den almene sektor frem mod 2020

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Konti der er i spil. Hvilke konti:

Konti der er i spil. Hvilke konti: Lidt historie Konti der er i spil Hvilke konti: 109 Renovation 110 Forsikringer/falck 111 EL fælles 112.1 Administrationsudgifter 114 Løn, trappevask, sne, ejendomskontor, skadesforebyggelse 115 Løbende

Læs mere

Introduktion Fortolkning af effektivitetstal Konti Datagrundlag Medtagne afdelinger... 12

Introduktion Fortolkning af effektivitetstal Konti Datagrundlag Medtagne afdelinger... 12 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Effektiviseringsenheden Center for Bolig Dokumentation af data og metode for effektivitetstal Nærværende notat omhandler Effektiviseringsenhedens effektivitetstal

Læs mere

Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor

Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor Arbejdsgruppen om effektiviseringsmål i den almene boligsektor Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor 24. juni 2016 I forlængelse af boligaftalen 2014 er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal

Læs mere

Temamøde 21. februar 2017 Emne: Effektivitet det er din husleje

Temamøde 21. februar 2017 Emne: Effektivitet det er din husleje Temamøde 21. februar 2017 Emne: Effektivitet det er din husleje Dagsorden: Hvad betyder aftalen mellem ministeriet, KL og BL Benchmark, måltal og nøgletal Målet er lavere husleje hvad gør vi? Muligheder

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP Danske FunktionæresBoligafdelings afdelinger i Høje-Taastrup Charlottegården Gadehavegård Sportorno Charlottegården Opførelsesår: 1975 405

Læs mere

Vedligeholdelsesudgifternes fordeling i almene boligafdelinger

Vedligeholdelsesudgifternes fordeling i almene boligafdelinger TEMASTATISTIK 2017:4 Vedligeholdelsesudgifternes fordeling i almene boligafdelinger 2013-15 I 2015 er mere end halvdelen af den almene boligsektors vedligeholdelsesudgifter tekniske installationer og bolig-/

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

Dialog om effektivisering

Dialog om effektivisering Dialog om effektivisering September 2017, BL 4. kreds Lars Otto, lao@tbst.dk, 4187 1846 Signe Fosgaard, sif@tbst.dk, 4171 7841 Stor forskel på udgifter for ens afdelinger Afdeling 1 9.000 kroner per bolig

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Ja så gik der endnu et år og jeg skal igen aflægge bestyrelsens årsberetning og herunder forretningsførelsen for 2018.

Ja så gik der endnu et år og jeg skal igen aflægge bestyrelsens årsberetning og herunder forretningsførelsen for 2018. Beretning afgivet på Boligforeningen P.M.'s generalforsamling 27. maj 2019 Ja så gik der endnu et år og jeg skal igen aflægge bestyrelsens årsberetning og herunder forretningsførelsen for 2018. Vi startede

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

EFFEKTIV DRIFT. Vejledning til afdelingsbestyrelser - ver.1

EFFEKTIV DRIFT. Vejledning til afdelingsbestyrelser - ver.1 EFFEKTIV DRIFT Vejledning til afdelingsbestyrelser - ver.1 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Organisering.... 4 Organisationsbestyrelsen Afdelingsmødet Afdelingsbestyrelsen Driftspersonalet Driftschefen

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,54% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,54% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2020 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget.

Læs mere

Til kommuner og boligorganisationer til brug i styringsdialogen Sådan bruger du tilsynstema og effektivitetstal

Til kommuner og boligorganisationer til brug i styringsdialogen Sådan bruger du tilsynstema og effektivitetstal Til kommuner og boligorganisationer til brug i styringsdialogen Sådan bruger du tilsynstema og effektivitetstal 70 90 0 100 Effektiviseringsenheden 2. udgave, marts 2018 2 Indhold I 2014 blev der indgået

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde 2017 med Bedsted Andelsboligforening

Referat, styringsdialogmøde 2017 med Bedsted Andelsboligforening Referat, styringsdialogmøde 2017 med Bedsted Andelsboligforening Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Sammenhængen mellem energistandarder, boligpriser og retning for energipolitik fremadrettet. Copenhagen Economics 23.

Sammenhængen mellem energistandarder, boligpriser og retning for energipolitik fremadrettet. Copenhagen Economics 23. Sammenhængen mellem energistandarder, boligpriser og retning for energipolitik fremadrettet 23. november 2015 Hovedbudskaber Højere energistandard giver højere boligpriser o Folk der energirenoverer får

Læs mere

Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015

Bilag 1 - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds Status 7. april 2015 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Bilag - Årlig status for målsætninger i Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL s. kreds 08 Status 7.

Læs mere

Når renten stiger. Fokus på den almene boligsektors ustøttede lån og mulighederne for at sikre lejernes økonomiske vilkår

Når renten stiger. Fokus på den almene boligsektors ustøttede lån og mulighederne for at sikre lejernes økonomiske vilkår Når renten stiger Fokus på den almene boligsektors ustøttede lån og mulighederne for at sikre lejernes økonomiske vilkår Selvom den finansielle sektor ikke har oplevet rentestigninger siden 2011, bør man

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2011

Kommunens grønne regnskab 2011 Kommunens grønne regnskab 211 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 211 Frederiksberg Kommune har den 1. december 28 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål er

Læs mere

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2018 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til

Læs mere

Budget Afdeling 22 Tulipanvej Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 22 Tulipanvej Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2018 Afdeling 22 Tulipanvej 9-11 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. tirsdag den 9. maj 2017

Afdelingsmøde Afdeling 6. tirsdag den 9. maj 2017 Afdelingsmøde Afdeling 6 tirsdag den 9. maj 2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent fra afdelingsbestyrelsen 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af

Læs mere

Budget Afdeling 45. Huslejeforhøjelse 0,17% Bredhøjvej/Brokbjergvej

Budget Afdeling 45. Huslejeforhøjelse 0,17% Bredhøjvej/Brokbjergvej Budget 2017 Afdeling 45 Bredhøjvej/Brokbjergvej Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette

Læs mere

Budget Afdeling 13. Huslejeforhøjelse 0,25% Langelinie/Jyllandsgade

Budget Afdeling 13. Huslejeforhøjelse 0,25% Langelinie/Jyllandsgade Budget 2017 Afdeling 13 Langelinie/Jyllandsgade Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Budget Afdeling 15. Huslejeforhøjelse 5,78% Lavendelvej, Violvej m.fl.

Budget Afdeling 15. Huslejeforhøjelse 5,78% Lavendelvej, Violvej m.fl. Budget 2020 Afdeling 15 Lavendelvej, Violvej m.fl. Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette

Læs mere

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 2,38% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 2,38% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til

Læs mere

Budget Afdeling 25 Højgården. Huslejeforhøjelse 1,99% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 25 Højgården. Huslejeforhøjelse 1,99% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 25 Højgården Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget Afdeling 16 Lupinvej Huslejeforhøjelse 2,74% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 16 Lupinvej Huslejeforhøjelse 2,74% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 16 Lupinvej 18-96 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Budget Afdeling 18 Lindeparken Huslejeforhøjelse 2,19% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 18 Lindeparken Huslejeforhøjelse 2,19% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 18 Lindeparken 22-48 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget Afdeling 21 Tyttebærhusene. Huslejeforhøjelse 2,54% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 21 Tyttebærhusene. Huslejeforhøjelse 2,54% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 21 Tyttebærhusene Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Boligforeningen AAB. Budget 2019 Afdeling 43 - Ruskær

Boligforeningen AAB. Budget 2019 Afdeling 43 - Ruskær Boligforeningen AAB Budget 2019 Afdeling 43 - Ruskær Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AAB s administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men

Læs mere

Det offentlige som foregangsbygherre

Det offentlige som foregangsbygherre Det offentlige som foregangsbygherre Med udgangspunkt i en statusrapport for energieffektiviseringen af offentlige bygninger gives der et bud på statens og kommunernes rolle i energieffektiviseringen af

Læs mere

Budget Afdeling 46 Skægkær Banevej. Huslejeforhøjelse 1,07% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 46 Skægkær Banevej. Huslejeforhøjelse 1,07% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 46 Skægkær Banevej Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 915.434 930.000 893.292 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

Budget Afdeling 55 Lupinvej 118. Huslejenedsættelse 0,66% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 55 Lupinvej 118. Huslejenedsættelse 0,66% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 55 Lupinvej 118 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato: Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: 29-05-2017 Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Omstilling fra 15 ejendomskontorer. Proces i forhold til beboerdemokrati og medarbejdere.

Omstilling fra 15 ejendomskontorer. Proces i forhold til beboerdemokrati og medarbejdere. Omstilling fra 15 ejendomskontorer til 1 centralt. Proces i forhold til beboerdemokrati og medarbejdere. Indledende drøftelse i Hovedbestyrelsen. PLANEN Tages op i hovedbestyrelsens beretningen til repræsentantskabet

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 53

TIL BEBOERNE I AFDELING 53 TIL BEBOERNE I AFDELING 53 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Indkomne forslag 15. august

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 11. torsdag den 11. maj 2017

Afdelingsmøde Afdeling 11. torsdag den 11. maj 2017 Afdelingsmøde Afdeling 11 torsdag den 11. maj 2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Valg af referent fra afdelingsbestyrelsen 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse

Læs mere

Er det (altid) fornuftigt at spare på energien?

Er det (altid) fornuftigt at spare på energien? Er det (altid) fornuftigt at spare på energien? Chefkonsulent Peter Bach SummerSchool 2017, Comwell, Sorø, 30. august 2017 Energistyrelsen 6. september 2017 Side 1 Effektiviseringer har leveret Effektiviseringer

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 VELKOMMEN - Vi håber, I har fået noget ud af folderen, I har modtaget i aften vil vi gennemgå overskrifterne i den mere grundigt. - I er meget velkomne

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Arealudvikling og Almene Boliger Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Arealudvikling og Almene Boliger Aarhus Kommune Mødedato: 11. marts 2019 Mødetid: 9:00 Mødested: Karen Blixens Boulevard 7 Deltagere: Tilstede fra AAB: Direktør Anders Rønnebro Økonomichef Tina Lundum Jensen Projektchef Morten Strunge Driftschef Allan

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 42 Firkløveren Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget Afdeling 24 Rosengade 1 A-L. Huslejeforhøjelse 2,05% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 24 Rosengade 1 A-L. Huslejeforhøjelse 2,05% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 24 Rosengade 1 A-L Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Alment byggeri temamøde om almene boliger Effektivisering mv. Albertslund. Den 7. september 2017

Alment byggeri temamøde om almene boliger Effektivisering mv. Albertslund. Den 7. september 2017 Alment byggeri temamøde om almene boliger Effektivisering mv Albertslund Den 7. september 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Budget Afdeling 21 Tyttebærhusene. Huslejeforhøjelse 1,06% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 21 Tyttebærhusene. Huslejeforhøjelse 1,06% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 21 Tyttebærhusene Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget Afdeling 47 Rønnely. Huslejeforhøjelse 1,59% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 47 Rønnely. Huslejeforhøjelse 1,59% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 47 Rønnely Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

Budget Afdeling 35. Huslejeforhøjelse 1,37% Bomholts Plads/Bomholts Gård

Budget Afdeling 35. Huslejeforhøjelse 1,37% Bomholts Plads/Bomholts Gård Budget 2016 Afdeling 35 Bomholts Plads/Bomholts Gård Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Budget Afdeling 62 Tusindfryd. Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 62 Tusindfryd. Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2019 Afdeling 62 Tusindfryd Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Budget Afdeling 16 Lupinvej Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 16 Lupinvej Huslejeforhøjelse 0,00% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2019 Afdeling 16 Lupinvej 18-96 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag

Læs mere

BUDGET HØJSTRUPHAVE BOLIGER

BUDGET HØJSTRUPHAVE BOLIGER BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE BOLIGER Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere