Tidspunkt : Torsdag den 24. maj kl Sted : KADK Danneskiold-Samsøes Allé nr. 53 indgang J. aud. 5 Se kort.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidspunkt : Torsdag den 24. maj kl Sted : KADK Danneskiold-Samsøes Allé nr. 53 indgang J. aud. 5 Se kort."

Transkript

1 REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR REFERAT Den 11. juni 2017 Tidspunkt : Torsdag den 24. maj kl Sted : KADK Danneskiold-Samsøes Allé nr. 53 indgang J. aud. 5 Se kort. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på Sekretær : Arne Ennegaard Jørgensen, Referent : Arne Ennegaard Jørgensen 1

2 Dagsorden TID AKTIVITET NOTER 9:30 10:00 Ankomst, kaffe og croissant 10:00 Velkomst v/ Peter Toftsø 10:10-11:00 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af regnskab 2017 Status på OK 18 Valg af bestyrelsesmedlem 11:00-11:15 Præsentation af dagens tema TEMADRØFTELSE: På sidste repræsentantskabsmøde blev 3 årstemaer valgt. På dette møde tager vi det første årstema op til drøftelse: Fokus på unge rekruttering, stress, faglighed, uddannelserne mv. 11:15-11:30 Repræsentantskabets tre studerende hvorfor vi er her? 11:30-12:00 Sidsel Nygaard og Johanne Louise Rosenquist (studieadministration og konsulent) dimittender sommeren Hvad gør skolen for at bygge bro til det professionelle liv? Hvad kendetegner dem, der engagerer sig i fagforeningen? Temperaturmåling på afgængerne :00-12:45 FROKOST I KANTINEN 12:45 13:30 Start ved Studentersekretariatet i kantinen 13:30-14:00 Rundvisning på Arkitektskolen ved Lars Klint Rundvisning på Designskolen ved studerende Tag en kaffeto-go efter frokost med til rundvisningen på skolen. 14:00-14:15 Pause, omstilling til workshop Kaffe, sødt mv. 14:15 15:30 World Café/ Jorden Rundt, Facilitator: Seismonaut 15:30 Meddelelser og evt. 16:00 Tak for i dag! 2

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Formanden byder velkommen, og præsenterer dagsordenen. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender dagsordenen. Der var sendt et nyt program ud inden mødet. Programmet på dagen var blevet beskåret i forhold til oplægsholdere. Dagsordenen blev godkendt. Repræsentantskabet præsenterede sig selv. 2. GODKENDELSE AF REGNSKAB 2017 Sekretariatet har færdiggjort regnskabet for Regnskabet udviser et overskud på kr. Årsagen til det meget fine resultat er primært øgede indtægter fra både kontingenter, og overskud på medlemsbladet, som følge af færre abonnementer på Arkitekten. Ligeledes viser regnskabet for Konfliktfonden et overskud på 202 tkr. som følge af lave udgifter til advokater og et tilfredsstillende afkast på værdipapirer. Indtægter: Indtægterne er ca. 880 tkr. højere end budgetteret. Kontingentindtægterne alene er ca. 721 tkr. højere end budgetteret. En del af forklaringen på dette er, at sekretariatets indsats for at rekruttere og fastholde medlemmer virker. Udgifter: Udgifterne er ca. 554 tkr. lavere end budgetteret. Det organisatoriske område har haft en lille stigning i udgifterne fra 1649 tkr. til 1740 tkr., så regnskabet viser 90 tkr. mere end budgetteret. Merforbruget dækker over forskydninger i både positiv og negativ retning. De væsentligste forskydninger er: Bestyrelsesvederlag som følge af medlem fra Jylland 30 tkr. Lønstatistik som følge af ny internetdel BE-beslutning 147 tkr. TR-privat som følge af afvikling af kun ét kursus -100 tkr. Øvrige forskydninger -77 tkr. Heraf udgør posterne repræsentantskab, bestyrelse, bestyrelsesvederlag og Nordisk samarbejde de poster, hvor der er brugt mere end budgetteret. Informationsområdet har den største afvigelse, idet der er en positiv afvigelse ca. 767 tkr. mindre end budgetteret heraf udgør de ca. 706 tkr. uforudsete indtægter fra Arkitekten. 3

4 Faglige aktiviteter og medlemsmøder har oplevet en stigning i udgifterne. Der er brugt 681 tkr. og der var budgetteret med 620 tkr. Der er sket forskydninger på posterne, der vedrører medlemsmøder, mens Psykolog- og socialrådgiverordningen er ca. 57 tkr. højere end budgetteret, og dermed den største årsag til stigningen i udgifterne. Sekretariatet oplever en stigning i stressrelaterede henvendelser, hvilket har været medvirkende årsag til resultatet. Sekretariatets lønninger er på niveau med det budgetterede, men refusionen via AKUT-midlerne er ca. 130 tkr. højere end budgetteret. Aarhuskontoret flyttede i 2016, men flytningen har været langt billigere end budgetteret, idet der samlet kun er brugt ca. 17 tkr. på flytning, vedligeholdelse og småanskaffelser. Der var budgetteret med 140 tkr. til de poster. Samlet set blev sekretariatets udgifter ca. 80 tkr. højere end budgetteret. Sekretariatet vil til bestyrelses- og repræsentantskabsmøderne gennemgå regnskabet mere udførligt og vise de væsentligste afvigelser fra budgettet. Bilag: Udkast til Årsrapport Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender regnskabet. Sekretariatet gennemgik ovennævnte punkter på mødet. Indstillingen blev fulgt og regnskabet blev dermed godkendt. 3. STATUS PÅ OK18 OK-18 forhandlingerne er gennemført, og resultatet er sendt til urafsteming blandt medlemmerne. Der er opnået forbedringer på løn og andre vilkår svarende til 8,1 pct. af lønnen. Heraf er ca. 0,35 pct. anvendt til sikring af betalt spisepause, hvilket kun fremgår af forliget med Kommuner og regioner. Lønnen forventes at udvikle sig mellem 7,41-7,57 pct., men reguleres forskelligt i stat, kommuner og regioner. Der vil på mødet blive givet en orientering om OK-18. Bilag: AC bestyrelses OK18 redegørelse Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Indstilling fulgt. 4

5 4. VALG AF BESTYRELSESMEDLEM Johanne Aarup Hansen er udtrådt af bestyrelsen og der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har meddelt sekretariatet, at de vil indstille en kandidat, men alle repræsentantskabsmedlemmer vil kunne lade sig opstille til valget. Der afholdes fredsvalg, hvis der kun er én opstillet kandidat. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger et nyt bestyrelsesmedlem. Proceduren for valg blev drøftet. Skulle der vælges ny næstformand eller blot et bestyrelsesmedlem. Der var opbakning til, at bestyrelsen udpeger en ny næstformand inden næste repræsentantskabsmøde, og at der kun blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem på dette repræsentantskabsmøde. Sabina Happel stillede op til bestyrelsesvalget og blev valgt. 5. TEMADRØFTELSE: FOKUS PÅ UNGE REKRUTTERING, STRESS, FAGLIGHED, UD- DANNELSERNE MV. Temadrøftelsen har fokus på de unge: de studerende, de nyuddannede den næste generation. Med udgangspunkt i FAODs indsats for de unge i dag drøfter repræsentantskabet, hvad FAOD skal arbejde med i fremtiden. Mødet holdes på KADK i København, hvor repræsentantskabet får mulighed for at kigge ind i skolens miljø og høre KADKs planer for fremtiden efter dimensioneringen. Repræsentantskabet hører om de unges forhold til en fagforening. Hvad er deres behov for fællesskab, rådgivning, støtte og sammenhængskraft? Hvilke tilbud giver FAOD til de studerende: For at repræsentantskabet har en ajourført viden om, hvilke tilbud FAOD allerede på nuværende tidspunkt tilbyder de studerende, er de oplistet her: Informationsmøder og oplæg om FAOD Oplæg ved rus-arrangementer (Studiestart) Dimittendmøder (studieafslutning) Pop up et par gange om året i kantinen på skolerne form for messestand Oplæg på uddannelsesinstitutioner ad hoc ved henvendelse, fx om at starte egen virksomhed. Kurser særligt for studerende Lønforhandling for studerende Porte folio kurser 5

6 Opstart af egen virksomhed (for alle, men appellerer også til studerende) Diverse fordele til studerende/dimittender Støtter studierejser, projekter og andet Rabat på bl.a forsikringer og gratis fagblad Adgang til rådgivning + kurser på lige vilkår som alle andre medlemmer Særligt for engelsksprogede: Der holdes særlige inspirationsoplæg på engelsk på uddannelsesinstitutionerne. Oplæggene afholdes sammen med studenterorganisationerne og kan omhandle generel information om FAOD, det danske arbejdsmarked og specifik information om bl.a. opstart af selvstændig virksomhed. Derudover har FAOD samarbejde med studievejledere på flere skoler og forsøger at have en løbende dialog med alle uddannelsesinstitutioner og andre relevante organisationer. Eksempelvis arbejder FAOD sammen med Arkitektforeningen på at kunne tilbyde et fælles studiemedlemskab for stud. Arch er. Der er ansat studenterambassadører på alle skoler. Ambassadørerne bidrager med uddeling af FAOD-materiale på skolerne og bistår med planlægning af arrangementer. Temadrøftelsen bliver ledet af konsulenter fra Seismonaut. Målet med temadrøftelsen er, at repræsentantskabet får viden om de unges vilkår til brug for drøftelse af udviklingen af indsatsen overfor målgruppen. Koncept for WORLD CAFE WORKSHOP: Tre spørgsmål defineres Deltagere deles i grupper, mindst tre En bordformand vælges for hvert bord Bordformanden bliver siddende, mens de øvrige skifter plads ved hvert nyt spørgsmål Et stort ark papir ligger på hvert bord Første spørgsmål stilles: fx Hvad Hvordan er FAOD relevant for en studerende? 15 min til at snakke og skrive ned, brug de første to min på at tænke selv Når tiden er gået rykker alle på nær bordformanden til et andet bord. Næste spørgsmål stilles men før der arbejdes på dette spørgsmål giver bordformanden et kort resume af diskussionen indtil nu. Fx Hvordan er studerende relevante for FAOD hvordan kan studerende bidrage til fællesskabet? 15 min til at snakke og skrive ned Når tiden er gået rykker alle på nær bordformanden til et andet bord. Tredje og sidste spørgsmål stilles men før der arbejdes på dette spørgsmål giver bordformanden et kort resume af diskussionen indtil nu. Fx Giv to konkrete bud på, 15 min til at snakke og skrive ned Når tiden er gået får hver gruppe 10 min og et nyt ark (A4) papir til at summere alle spørgsmål op kort. En person vælges til at præsentere for de andre. Alle eller nogle - borde præsenterer ganske kort deres opsummering. I alt 45 min + 10 min + opsamling = 1 time plus 6

7 Det indstilles, at repræsentantskabet deltager aktivt i temadrøftelsen. Interview med studentermedlem Katrine Brun Knudsen: Katrine tager afgang fra Spatial design, der er en linje, hvor både arkitekter og designere går. Katrine deltager i et jobafklaringsforløb hos AS/3, og har 3 samtaler med fokus på sit kommende karriereforløb. Katrine har under studiet været i praktik to gange, og har haft studiejob som handicaphjælper. Katrine blev bedt om at forholde sig til, og hvorfor hun er medlem af FAOD og hvordan hun oplever overgangen fra studie til job. Katrine meldte sig ind i FAOD allerede på 1. år af studiet. Hun fandt, at det var en god idé at blive medlem og det er billigt. Hos de studerende lægges der ikke meget vægt på, hvad en fagforening kan hjælpe de studerende med. Men det opleves let at melde sig ind via hjemmesiden. Flere melder sig ind fordi man kan få et fagblad og en billig forsikring. Katrine meldte sig ind i FAODs repræsentantskab, da hun gerne vil bidrage med input til kommende studerende. Katrine mener, at der er mange af FAODs opgaver, som er vigtige, men hun har endnu ikke sat sig grundigt ind i de enkelte tilbud og opgaver endnu. Hvordan ser Katrines drømmejob ud? Katrine vil gerne gøre noget godt for nogen andre. Jobbet skal på den måde give mening. Enten udvikle andre mennesker til at lave noget godt, eller skabe bygninger, som er gode for mennesker at være i. Hun vil gerne være ansat i en virksomhed, men på længere sigt, vil hun måske blive selvstændig. 7

8 Mange studerende ved ikke, hvad forskellen er på FAOD og Arkitektforeningen, og det er svært at få de studerende til at interesserer sig for organisationerne, da de studerende har fokus på deres studie. Skolens uddannelser er opdelt i rene arkitektuddannelser, rene designuddannelser og uddannelser, der er for både arkitekt- og designstuderende. Skolen er meget opdelt for de to grupper. Det gælder lokaler, eksamener, printere mv. Derudover har designerne andre måder at arbejde på end de arkitektstuderende. Et andet studentermedlem (Malte Harrig) oplyste, at han ikke har noget med de designstuderende at gøre. På den måde er skolen meget opdelt. Der er mange udenlandske studerende på KADK (ca. 45 pct.) - især på Katrines uddannelse. Der er i sær mange nordmænd og svenskere, men også fra andre lande kommer der studerende. KADK har ikke tidligere haft fokus på dimittendernes job og karriere efter endt uddannelse, men på grund af dimensioneringsprocessen, hvor skolens budget bliver beskåret, når arbejdsløsheden er stor blandt arkitekter og designere, har skolen oprustet på det område og tilbyder nu særlige jobforløb for de studerende. Undervisningen på KADK retter sig dog fortsat meget mod arbejde på tegnestuer og designbureauer. Katrine bruger kun FAODs hjemmeside til jobsøgning og arrangementer. Det kan dog ændr sig, når hun får mere tid efter endt studie. Katrine er stadig uafklaret om, hvad FAOD og Arkitektforeningen helt præcist kan tilbyde. Oplæg fra Projektleder på KADK Sidsel Nygaard: Sidsel Nygaard er uddannet arkitekt og har tidligere været ansat på tegnestuer og i Danske Ark. Udgangspunktet for Sidsels arbejde på KADK er, at skolen bliver beskåret med 30 pct. af budgettet på grund af for stor arbejdsløshed blandt kandidaterne. Flere dimittender skal derfor i arbejde. Der arbejdes med flere forskellige tiltag: - Netværk skabes for at få større kontakt til virksomheder med gode beskæftigelsesmuligheder (praktik og erhvervssamarbejde), - Der sættes fokus på nye kompetencer hos de studerende (teknologi og metoder erhvervsrettes), - KADK bliver mere synlig i omverdenen (FN mål og pressestrategi). Omsætning af faglighed til beskæftigelse: Der arbejdes med at give de studerende en kompetencebevidsthed, gode formidlingsevner og netværksdannelse gennem arrangementer, hvor erhvervslivet inviteres til afgangsudstilling mv. AS/3 karriereprojekt: Projektet består af 3 seminarer og 3 samtaler, samt materiale, for de studerende. Der opleves forskellige behov for arkitekter og designere. Designerne ved hvad de vil, og hvad de kan. Mange designere bliver selvstændige (ca. 40 pct.). Det samme gør sig ikke helt gældende for arkitekterne. Til gengæld opnår arkitekterne hurtigere job, og ledigheden er væsentligere lavere for arkitekterne. 8

9 Forløbet lægges fremover tidligere i studieforløbet, og skolen har nu efter samarbejde med FAOD og Akademikernes A-kasse entreret med en karrierekonsulent, som selv er uddannet arkitekt, men som kan gennemføre et tilsvarende forløb. Fordelene ved karriereprojektet er, at en ekstern udbyder er godt. Det giver et friskt pust i uddannelsen, men forløbet skal kobles tættere til skolen, så der bliver lavet portfolie og cv mv. Det kommer til at ske i det nye forløb. Der er sket en øget koordinering med aktiviteter, der tilbydes af eksterne aktører, fx FAOD. Sidsel Nygaards oplevelse af kandidaternes styrker og svagheder: De studerende er ambitiøse og vil gerne bruge deres faglighed til at gøre verden bedre. De studerende er ydmyge og nysgerrige. Det er helt klart en styrke. Svagheden er, at det er svært at finde job, hvis kandidaterne ikke vil arbejde på en tegnestue. Det skyldes, at kandidaterne har svært ved at forklare, hvad de kan og hvilke metoder de kan bruge. Mange studerende tøver derudover med at kontakte deres netværk, og de kender ikke til arbejdsmarkedets vilkår. Udenlandske kandidater taler ikke dansk, men vil gerne blive i DK. Det kan ligeledes være en udfordring. Mange dimittender oplever et stort pres i forhold til, at det første job skal være perfekt. Det er ofte et tegnestuejob, de drømmer om. Sådan er kulturen på KADK, og de studerende får derfor et unaturligt forhold til arbejdsmarkedet for arkitekter og designere. Designerne har svært ved at kende arbejdsmarkedsregler. Det fører til dårlig betaling og usikre ansættelser. De starter ofte på et meget lavt niveau i forhold til arkitekterne. Sidsel Nygaard oplever, at FAOD og KADK har en tæt dialog om følgende emner: - Analyser - Kontakt til myndigheder - Fokus på bredden i faget - Efteruddannelse for ledige arkitekter og designere. - Karriererelaterede aktiviteter - Jobsøgningsportal Sidsel Nygaard havde følgende overvejelser/forslag: Hvordan kan FAOD bedre rumme både selvstændige og ansatte? Hvordan kan FAOD og KADK bedre lave politisk påvirkning. Hvordan kan FAOD og KADK bedre favne udenlandske studerende. Line Bjerregaard gennemførte workshop ud fra 3 spørgsmål. Ud af alle de svar, der blev afgivet, blev der ved stemmeafgivelse valgt en række kernesvar, som kan bruges til at målrette FAODs indsats i fremtiden. Oversigt over spørgsmål og kernesvar, ved Line Bjerregaard, Seismonaut: 9

10 Den unge generation af arkitekter og designere 1.Hvordan skaber FAOD i dag værdi for den unge generation af arkitekter og designere? Fællesskab - vi forstår jer! 1:1-rådgivning, branchen, kulturen, jargon, personer (4) Tryghed - løn og ansættelsesrådgivning - personlig og til at stole på - vidende/ekspert (4) Kulturprægning/advokat i arbejdslivet (4) 2.Hvilken rolle spiller FAOD i 2025 for sine unge medlemmer? FAOD sikrer løn og ansættelsesvilkår/arbejdsvilkår gennem hele arbejdslivet (8) FAOD sikrer det gode bindeled mellem studelivet og arbejdslivet (4) Løn, arbejdsvilkår (sikkerhedsnet), fælles. Forening man kan stole på. Forældrerollen - individuel råd og hjælp fra kurser til råd (3) FAOD udvikler fællesskaber/netværk for individer (2) FAOD sikrer rettigheder på arbejdsmarkedet for arkitekter og designere. Og det er både unge og gamle bevidste om (1) 3.Hvordan er fællesskaber attraktive for unge arkitekter og designere i 2025? Åbner øjnene for ens fremtid - et vindue til muligheder (5) Identitetsskabende/samlende - spejling (4) Indhold - substans - handling - en del af noget større (3) Muligheder og rettigheder - indfri forventninger (2) Fleksibilitet og styrke (0) Tallene i parentes angiver, hvor mange stemmer forslagene har fået. 6. MEDDELELSER FRA FORMAND, UDVALG OG SEKRETARIAT Formand, udvalg og sekretariat orienterer om det løbende arbejde. Det indstilles, at repræsentantskabet tager meddelelserne til efterretning. Peter Toftsø: Der har været møde i Forbrugsforeningens repræsentantskab med fokus på de unge. Der er afgangsudstilling på arkitektskolerne, Aalborg Universitet og Kolding designskole. Der er medlemstur til Folkemødet lørdag den 16. juni. FAODs arrangement på Folkemødet bliver en fremvisning af et projekt som unge studerende fra KADK har lavet Ingestion det handler om madspild. Arkitektforeningen har fået ny direktør, Lars Autrup. Der er kommet en ny formand for Danske Ark, Katja Viltoft. 10

11 Der er kommet ny forhandlingschef for DI på arkitektområdet. Bestyrelse overvejer at omlægge udvalgsstrukturen i FAOD. Bestyrelsen vender tilbage på et kommende møde. Johanne Aarup Hansen: Det er uafklaret, om der er et SIFA-udvalg. Der var spørgsmål til, hvorfor FHO-udvalget ikke blev indkaldt og informeret om processen omkring OK-18. Svaret var, at processen blev helt anderledes end nogen havde forudset. Repræsentantskabet havde på REP-1 mødet i Aarhus givet bestyrelsen mandat til at træffe de fornødne beslutninger. Arne Ennegaard Jørgensen: Sekretariatet har ansat 2 Stud.jur. til at hjælpe med medlemsbetjeningen. Det fungerer godt. Der er blevet sagt farvel til Anita Corpas og sekretariatet har slået en kommunikationskonsulentstilling op. Medlem af repræsentantskabet, Emilie Brinch er blevet mor til en datter. Peter Toftsø takkede Johanne Aarup Hansen for sin indsats i bestyrelsen. 7. EVENTUELT OG AFSLUTNING Intet til punktet. Bestyrelsen 11

Tidspunkt : Torsdag den 18. maj kl Sted : OBS: Tårnet, Lindevangs Alle 2, mødelokale 3 på 1. sal.

Tidspunkt : Torsdag den 18. maj kl Sted : OBS: Tårnet, Lindevangs Alle 2, mødelokale 3 på 1. sal. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2017 INDKALDELSE Den 18. maj 2017 Tidspunkt : Torsdag den 18. maj kl. 10.15 16.15 Sted : OBS: Tårnet, Lindevangs Alle 2, mødelokale 3 på 1. sal. Lokalerne ligger i den runde

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT Den 18. december 2012 Tidspunkt : Tirsdag den 27.november 2012 kl. 10-16.15 Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30 Sted : Strandgade 27 A Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Tidspunkt : Onsdag den 14. december 2016 kl. 17 Med efterfølgende middag

Tidspunkt : Onsdag den 14. december 2016 kl. 17 Med efterfølgende middag BESTYRELSESMØDE NR. 10 2016 DAGSORDEN Den 22. december 2016 Tidspunkt : Onsdag den 14. december 2016 kl. 17 Med efterfølgende middag Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Bestyrelsen, dele af sekretariatet.

Læs mere

Tidspunkt : Torsdag den 17. november kl Sted : Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30, DM-lokale 5, 4. sal.

Tidspunkt : Torsdag den 17. november kl Sted : Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30, DM-lokale 5, 4. sal. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 2016 REFERAT Den 23. november 2016 Tidspunkt : Torsdag den 17. november kl. 10.15 16.15 Sted : Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30, DM-lokale 5, 4. sal. Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Sted : Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, Aarhus C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20, Aarhus C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 2014 INDKALDELSE Den 5. november 2014 Tidspunkt : 20. november kl. 10-16.45 Københavnerne ankommer så hurtigt som muligt og mødet går i gang senest kl. 10.15. Der er morgenbrød

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2016 REFERAT Den 20. januar 2016 Tidspunkt : Fredag den 15. januar lørdag den 16. januar kl. 12-12 med afsluttende frokost om lørdagen Vi starter ligeledes om fredagen med at

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 2015 REFERAT Den 17. december 2015 Tidspunkt : 7. december 2015 kl. 10-16.00 med efterfølgende middag kl. 18.00. Der serveres morgenmad fra kl. 9.30. Sted : Peter Bangs Vej

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 3 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 3 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 3 REFERAT Den 7. maj 2015 Tidspunkt : Fredag den 24. marts kl. 17.30 Sted : Lily Brobergs Vej 31 Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard Jørgensen Referent

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT Den 9. juli 2015 Tidspunkt : Onsdag den 1. juli kl. 17 med efterfølgende middag Sted : Peter Bangsvej 30, Frederiksberg Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer

Læs mere

Tidspunkt : Fredag den 19. januar lørdag den 20. januar kl Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Tidspunkt : Fredag den 19. januar lørdag den 20. januar kl Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2018 REFERAT Den 1. februar 2018 Tidspunkt : Fredag den 19. januar lørdag den 20. januar kl. 12-13 Mødet starter med frokost om fredagen, og slutter ligeledes med frokost om

Læs mere

Tidspunkt : Fredag den 29. september kl Sted : Tårnet, Lindevangs Alle, Frederiksberg. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Tidspunkt : Fredag den 29. september kl Sted : Tårnet, Lindevangs Alle, Frederiksberg. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 2017 REFERAT Den 17. oktober 2017 Tidspunkt : Fredag den 29. september kl. 10-16. Sted : Tårnet, Lindevangs Alle, Frederiksberg Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den kl. 18:30-21

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den kl. 18:30-21 Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 19.09. 2017 kl. 18:30-21 Referent Kosna Savage Tilstede: Mia, Ellen Margrethe, Erik, Marianne, Isak, Frederik, Nasrin, Lisbet, og Kosna Afbud: Ebbe og Jamila, Dagsorden:

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 2016 REFERAT Den 24. august 2016 Tidspunkt : Fredag den 9. september kl. 10.15 16.00 Sted : OBS: Akademikerhusets mødelokaler på Lindevangs Alle 2, mødelokale 3 på 1. sal. Lokalerne

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE Den 7. februar 2011 Tidspunkt : Tirsdag den 4.-5. februar kl. 12.00 13.00. Sted : DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 2 Referat

BESTYRELSESMØDE NR. 2 Referat BESTYRELSESMØDE NR. 2 Referat Den 5. marts 2015 Tidspunkt : Torsdag den 5. marts kl. 17 Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard Jørgensen Referent

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 REFERAT Den 21. maj 2010 Tidspunkt : Torsdag den 20. maj kl. 10.00 17.00. Sted : Strandgade 27A Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Anette

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Tidspunkt : Onsdag 27. november kl. 10 16.15. Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30. Sted : Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

Tidspunkt : Onsdag 27. november kl. 10 16.15. Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30. Sted : Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 2013 REFERAT Den 5. december 2013 DAGSORDEN: Tidspunkt : Onsdag 27. november kl. 10 16.15. Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30. Sted : Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2016

ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2016 ÅRSBERETNING FOR DET FÆLLES CENSORKORPS 2016 Side 1 af 6 Årsberetning Efter bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser med senere ændringer

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

Afbud fra: Klaus Markussen, Dorthe Heide, Liselotte Olsen (Christian Holm Donatsky fratrådt) Sekretær: Ruth Kirkegaard Referent: Trine Larsen

Afbud fra: Klaus Markussen, Dorthe Heide, Liselotte Olsen (Christian Holm Donatsky fratrådt) Sekretær: Ruth Kirkegaard Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 21. marts 2018 Til stede: Bolette Christensen, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emma Martens Jafari, Kursistrådsrepræsentant

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. februar 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. februar 2014 Tilstede: Sigrid, Mads, Signe, Sidsel, Rie og Miriam (referent) Afbud: Louise, Trine og måske Oliver Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR.2 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR.2 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR.2 REFERAT Den 23. maj 2013 Tidspunkt : Torsdag den 23. maj kl. 10 16.15. Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30. DAGSORDEN: Sted : Strandgade 27 A Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april 2016 Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde: Mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter 3.

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. 3. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster. Afbud [Navne]

REFERAT/ DAGSORDEN. 3. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster. Afbud [Navne] 3. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Lokale B172 Mødedato: 11. maj 2017 Kl. 16-19 Deltagere [Navne] Gæster Afbud [Navne] Forberedelse: Hvert Campus skal have skrevet

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Dirigent på foreningens generalforsamling Udskrevet: 2019 Indhold Dirigent på foreningens generalforsamling........................................... 3 2 Guide Dirigent på foreningens generalforsamling

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Tidspunkt : Onsdag den 15. september kl

Tidspunkt : Onsdag den 15. september kl REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT Den 16. september 2010 Tidspunkt : Onsdag den 15. september kl. 10.30 17.00. Sted : Strandgade 27A Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Desuden deltog

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 3 / 8. April

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 3 / 8. April Referat Tirsdag den 8. April 2014 Til stede: Alle Besøg fra: Betina, Hanne ( Forbundskontoret ) Ad 1) Godkendelse af dagsorden OK Ad 2 ) Opfølgning på referat FBST 2/2013 2014 OK Ad 3 ) Besøg fra DIF bestyrelse:

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. oktober 2016 Bestyrelsen J.nr. 0122/18-16 TNI/JLJ

Arkitektskolen Aarhus 14. oktober 2016 Bestyrelsen J.nr. 0122/18-16 TNI/JLJ Arkitektskolen Aarhus 14. oktober 2016 Bestyrelsen J.nr. 0122/18-16 TNI/JLJ Referat af Bestyrelsesmøde den 22. september 2016 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand),

Læs mere

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Officiel generalforsamling 1. ANKOMST OG KAFFEOPFYLDNING 2 2. VELKOMST V. THEIS 2 3. ÅBNING AF GENERALFORSAMLINGEN 2 3.1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Ref.: HEM Dok.nr.: 5078303 Sag.nr.: 2019-SL211NJ-17170 24-06-2019 Referat af bestyrelsesmøde Dato: 24. juni 2019 Tid: 09.00 13.00 incl. frokost Sted: Skansevej 90b, 9400 Nørresundby Indkaldte: Peter, Lotte,

Læs mere

KARRIERE. programmet

KARRIERE. programmet KARRIERE programmet Hvorfor Business Danmark? Som handels- eller markedsføringsøkonom er der mange ting, du skal have styr på. Derfor har vi i Business Danmark lavet dette karriereprogram specifikt til

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling for KFUM og KFUK i Vejle torsdag 15. marts 2018 kl

Referat af generalforsamling for KFUM og KFUK i Vejle torsdag 15. marts 2018 kl Referat af generalforsamling for KFUM og KFUK i Vejle torsdag 15. marts 2018 kl. 19.00 Dagsorden: 1 Valg og dirigent og referent 2 Formandens beretning 3 Fremlæggelse af revideret regnskab for det forgangne

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde 04.11.2015 Indkaldelse og dagsorden TID: fredag den 18. november kl. 11.00 15.00 MØDESTED: Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. På årets

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 28 marts Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 28 marts Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 28 marts 2017 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 30. april 2019

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 30. april 2019 Godkendt referat RB-møde 190430 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 30. april 2019 Bestyrelsesmødet afholdes på Cafe Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00

Læs mere

Tænk større. (og hør om en a-kasse, der gør det samme)

Tænk større. (og hør om en a-kasse, der gør det samme) Tænk større (og hør om en a-kasse, der gør det samme) Din brobygger MA understøtter et supervigtigt møde: Mødet mellem ledige medlemmer og arbejdsgivere. De skal få øje på hinanden, de skal tænke større.

Læs mere

Styringsudvalget Drøftelse. Kopi til. BORGMESTERENS AFDELING Struktur og Samarbejdskultur Aarhus Kommune

Styringsudvalget Drøftelse. Kopi til. BORGMESTERENS AFDELING Struktur og Samarbejdskultur Aarhus Kommune Til Til Kopi til Styringsudvalget Drøftelse Bilag: Drejebog og guide til temadrøftelse i byrådet den 13. april Tid Aktiviteter Praktik Praktik: - Gruppeinddeling til dialoger som udgangspunkt 6 grupper

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 4/REFERAT Tidspunkt : Torsdag den 1. juni 2006, kl. 16.15-18.30 Sted : Hotel Prindsen, Roskilde Tilstede : Hans Chr. Kirketerp-Møller, Janne Christensen, Ole Bjørn Petersen, Hanne Højgaard

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Der er særligt tre fokusområder, der med baggrund i beretningen lægges op til at arbejde videre med.

Der er særligt tre fokusområder, der med baggrund i beretningen lægges op til at arbejde videre med. Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab TID: Torsdag den 12. april fra kl. 12.30-ca. 13.30, der vil blive serveret frokost under mødet MØDESTED: Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut Munkevængets Skole Dato 17. juni 2014 Udsendt af Ole Wiese REFERAT Afbud til Ole Wiese Direkte telefon 79 79 78 39 E-mail olwi@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende

Læs mere

TI-DK bestyrelsesmøde

TI-DK bestyrelsesmøde TI-DK bestyrelsesmøde Torsdag den 4. oktober 2012 kl. 17.00 hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset. (Hvis porten er lukket, ring på tlf. 25 53 56 62) Referat: 1. Deltagere. Poul, Knut, Christine,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 11.09.2017 Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Mandag d. 11/9-2017 kl. 19.15-21.30 Sted: Klubhuset Mødeleder: Lars Hoppe Søe Referent: Jens-Erik

Læs mere

Referat centerrådsmøde i CAS kl

Referat centerrådsmøde i CAS kl Referat centerrådsmøde i CAS 29.11.2016 kl. 17.00-20.00 Punkter Uddybelse Referat Orientering Nordlys/CAS 5 ønsker fremover at være 3 medlemmer i Centerråd, det var i orden med resten. De 3 valgte fra

Læs mere

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 Side 1 af 5 Deltagere: Ingelige Bogason, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Christopher Germann Bæhring,

Læs mere

Referat 5. februar 2015

Referat 5. februar 2015 Referat 5. februar 2015 Hovedbestyrelsens ordinære møde 26. februar 2015 Tid 09.45 16.15: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (12.30-13.15 frokost) Sted Snaregade 10A - 1205 København K. Deltagere Fra Hovedbestyrelsen:

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Møde nr.24/2018 Møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC Onsdag d. 13. juni 2018 Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Kl

Møde nr.24/2018 Møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC Onsdag d. 13. juni 2018 Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Kl Møde nr.24/2018 Møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC Onsdag d. 13. juni 2018 Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Kl. 17.00 20.30 Fremmødt: Jette kammer Jensen (JKJ), Lars Mortensen

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. Den 26. november 2015 Jammerbugt Kommune

Møde i kommunikationsgruppen. Den 26. november 2015 Jammerbugt Kommune Møde i kommunikationsgruppen Den 26. november 2015 Jammerbugt Kommune Dagsordenspunkter 1. Orientering siden sidst bordet rundt 2. Godkendelse af mødeplan for 2016 + årshjul 3. Opsamling på opstartsseminar

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor

REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor REFERAT Uddannelsesudvalgsmødet Administrationsbachelor Mødetidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13:30-15:30 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Hobrovej 85, 9000 Aalborg - Lokale 5.k.22 Julie

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen referat Aalborg, d. 15. oktober 2009 Dagsorden 1. Formelt (B) [10 min] 2. International komite (ODB)[15 min] 3. Regnskab (ODB)[60 min] 4. Kandidat til bestyrelsen (ODB)[15 min] 5. Microsoft

Læs mere

Camilla Fabech-Larsen Iben Bundgaard Jacobsen Mathias Krarup Rasmus Thingholm Simon Kristian Frøsig Snorre Andreas Kehler

Camilla Fabech-Larsen Iben Bundgaard Jacobsen Mathias Krarup Rasmus Thingholm Simon Kristian Frøsig Snorre Andreas Kehler DJØF ADVOKAT BESTYRELSE DEN 15. JUNI 2016 Referat Djøf Advokats bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2016 Til stede fra bestyrelsen: Anna Cecilie Knudsen (Observatør) Camilla Fabech-Larsen Iben Bundgaard

Læs mere

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan og den igangværende foreningsudvikling var der udarbejdet dagsorden.

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan og den igangværende foreningsudvikling var der udarbejdet dagsorden. af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Torsdag den 19. april 2018, kl. 15.30-ca. 20.30 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København Indledning fra formanden: 2018 er kommet godt fra start.

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Referat af Studenterrådet Absalons årsmøde i Vordingborg den 12. januar 2018.

Referat af Studenterrådet Absalons årsmøde i Vordingborg den 12. januar 2018. Referat af Studenterrådet Absalons årsmøde i Vordingborg den 12. januar 2018. 1. Velkomst v/fællesformanden og kort præsentation af fremmødte med faste officielle tillidshverv. Anders Bjerre Jørgensen

Læs mere

Dagorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 3. maj 2019

Dagorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 3. maj 2019 Dato: 25. april 2019 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 Dagorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 3. maj 2019 Tid: Fredag d. 3. maj kl. 9.30 16.00 Sted:

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen - Referat

Møde i kommunikationsgruppen - Referat Møde i kommunikationsgruppen - Referat 08-08-2016 Dagsordenspunkter 1. Nyt fra sekretariatet 2. Evaluering 2015-2016 3. Kommunikationsstrategi og budget 2017-2018 4. Samarbejdsplatform til BRN 5. Årligt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Frivillighuset Vindrosen Exnersgade 1, 6700 Esbjerg d. 28. november 2017 kl

Referat af bestyrelsesmøde Frivillighuset Vindrosen Exnersgade 1, 6700 Esbjerg d. 28. november 2017 kl Referat af bestyrelsesmøde Frivillighuset Vindrosen Exnersgade 1, 6700 Esbjerg d. 28. november 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen),

Læs mere

VEDTÆGTER for Tænketanken Cevea

VEDTÆGTER for Tænketanken Cevea 1 VEDTÆGTER for Tænketanken Cevea 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Tænketanken Cevea. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens virke er af landsdækkende karakter. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Referat af Lederforeningens Generalforsamling d. 24. oktober 2018

Referat af Lederforeningens Generalforsamling d. 24. oktober 2018 Referat af Lederforeningens Generalforsamling d. 24. oktober 2018 Referenter: Lotte Simonsen og Susanne Wind, ledelseskonsulenter i Lederforeningen Sted: ODEON, Odense Tid: Kl. 15.00-17.00 Pkt. 1. Valg

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Referat 4. bestyrelsesmøde kl Sted: Dansk Sprognævn

Referat 4. bestyrelsesmøde kl Sted: Dansk Sprognævn 4. bestyrelsesmøde 4.6.2018 kl.14.00-16.00 Sted: Dansk Sprognævn Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på udflytningen 4. Nævnets formidlingsstrategi

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 14. MAJ 2018 Deltagere: Ingelise Bogason (fra pkt. 5), Nille Juul-Sørensen, Andres Lykke-Olesen (fra pkt.7), Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar,

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere