Årsrapport BUVM s departement årsrapport Børne- og Undervisningsministeriets departement. Frederiksholms Kanal 21.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport BUVM s departement årsrapport Børne- og Undervisningsministeriets departement. Frederiksholms Kanal 21."

Transkript

1 Årsrapport 2020 Børne- og Undervisningsministeriets departement Frederiksholms Kanal København K 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af departementet Ledelsesberetning Kerneopgaver og ressourcer Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendte regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Oversigt over udgiftsbaserede hovedkonti Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansieret aktiviteter Forelagte investeringer It-omkostninger Oversigt over virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om årsrapport for statslige institutioner 2020 med specifikt angivne afsnits- og tabelnumre, således at det er muligt at søge på tværs af statens årsrapporter. Der kan derfor forekomme spring i tabelnummereringen. Regnskabstallene i tabel 1 og 2 samt 5 til 14 og i Bilag om it-omkostninger er baseret på rapporter i Statens Koncernsystem SKS, rapportpakke Årsrapporter Brugen af fortegn er i overensstemmelse hermed, således er indtægter, overskud, og passiver opgjort med negativt fortegn, mens udgifter, underskud og aktiver er opgjort med positivt fortegn, bortset fra tabel 2, 11, 12 og 18 hvor underskud er opgjort med negativt fortegn og overskud er opgjort med positivt fortegn. Alle budgettal 2021 er baseret på grundbudget 2021 (inklusive forventede tillægsbevillinger). Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne. Tabeller der er udfyldt med 0 betyder, at der fremstår et tal, der er mindre end kr. Tabeller der er udfyldt med - betyder, at der ikke fremstår en saldo på regnskabsposten. 2

3 1. Påtegning af det samlede regnskab Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af Børne- og Undervisningsministeriets departements økonomiske og faglige resultater for Fokus i årsrapporten er afrapportering af årets faglige og finansielle resultater. Årsrapporten indeholder virksomhedens påtegning af det samlede regnskab. For de hovedkonti, der udgør virksomhedens drift, indeholder årsrapporten endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer. Årsrapporten er udarbejdet i henhold til Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner af november Boks 1 Standardpåtegning Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Børne- og Undervisningsministeriets departement, CVRnr er ansvarlig for og dækker de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020 for den virksomhedsbærende hovedkonto Departementet samt den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto Europaskolerne. Departementets hovedkonti omfatter også de hovedkonti, som er oplistet i bilag 4.7. Disse konti er dog ikke videre behandlet i årsrapporten. Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten København, 14. marts 2021 Departementschef Birgitte Hansen Børne- og Undervisningsministeriets departement 3

4 2. Beretning Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Børne- og Undervisningsministeriets departement og regnskabsårets resultater, herunder væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke Børne- og Undervisningsministeriets departements aktiviteter og rammebetingelser i det kommende år 2.1 Præsentation af departementet Departementets formål er at give ministeren, regeringen og Folketinget det bedst mulige faglige grundlag for at føre børne- og undervisningspolitik og sikre effektive samt bæredygtige dagtilbud, uddannelser og uddannelsesinstitutioner, så det er muligt for dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger. Departementet har således ansvar for på tværs af hele ministerområdet at fastlægge strategier og mål for den langsigtede udvikling af børne- og uddannelsesområderne og at sætte rammer for og varetage styring og koordination af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner. Ministeriets serviceydelser til borgere, skoler og institutioner varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Departementet består ultimo 2020 af Afdelingen for Analyse og Rådgivning, Økonomi- og Koncernafdelingen, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser, Afdelingen for Dagtilbud og Grundskoler samt Minister- og Ledelsessekretariatet. Kerneopgaver Boks 2 Departementets hovedopgaver Hovedopgaver 1. Generel minister- og folketingsbetjening 2. Børne- og Undervisningspolitik 3. Styring 4

5 Kilde: FL2020 Yderligere oplysninger om departementet findes på Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Årets regnskabsresultat blev et overskud på 13,3 mio. kr. I tabel 1 vises udvalgte regnskabs- og nøgletal for Børne- og Undervisningsministeriets departement, herunder den virksomhedsbærende hovedkonto Departementet og den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto Europaskolerne. En detaljeret gennemgang af regnskabstallene er beskrevet i afsnit 3. Regnskab. 5

6 Tabel 1 Departementets økonomiske hoved- og nøgletal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -194,7-199,1-231,1 Ordinære driftsomkostninger 218,7 222,3 233,1 Resultat af ordinær drift 24,0 23,1 Resultat før finansielle poster -11,7-13,3 Årets resultat -12,0-13,3 2,0 Balance Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) 0,3 0,2 Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 33,5 35,3 Egenkapital -117,8-130,8 Langfristet gæld -0,3-0,2 Kortfristet gæld -42,9-45,0 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 5,1 3,2 Bevillingsandel 100,0 100,0 Personaleoplysninger for Antal årsværk Årsværkspris (mio. kr.) 0,664 0,633 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Resultatopgørelse Årets resultat på 13,3 mio. kr. kan henføres til overskud på 10,1 mio. kr. på Departementet, der primært skyldes sen udmøntning af midlerne til den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), der har medført, at det kun har været muligt at anvende en mindre del (2 mio. kr.) af årets bevilling på 7,5 mio. kr., og at møder, seminarer, arrangementer, kurser og lignende er blevet aflyst eller omlagt til virtuelle arrangementer som følge af Covid-19 restriktionerne. overskud på 3,2 mio. kr. på Europaskolerne primært som følge af lavere lærerbemanding end forudsat. Finansielle nøgletal Lånerammen udgør 6,1 mio. kr., og udnyttelsen heraf udgør 3,2 pct. i Personaleoplysninger Antal årsværk udgør 208, hvilket er 25 flere end i Stigningen skyldes, at ressorttilførslen af dagtilbudsområdet, oprettelsen af Koncern-HR og det politiske sekretariat i 2019 har fuld årsværksvirkning i 6

7 2020. Hertil kommer personaleudvidelser i forbindelse med at departementet har styrket indsatsen på analyse- og tilsynsområdet. Årsværksprisen udgør kr., hvilket er kr. mindre end i Der er ikke tale om en reel reduktion i årsværksprisen, idet reduktionen skyldes tekniske forhold ifm. ressorttilførslen af dagtilbudsområdet i 2019, hvor departementet har lønudgift til de overførte medarbejdere med virkning fra 1. januar 2019, mens medarbejderne først tæller årsværk i SLS med virkning fra ca. 1. oktober Virksomhedens drift, anlæg og administrerede ordninger I tabel 2 fremgår bevilling og regnskab for de hovedkonti, som Børne- og Undervisningsministeriets departements virksomhed omfatter. Tabel 2 Børne- og Undervisningsministeriets departements hovedkonti (mio. kr.) Bevilling (FL+TB) Regnskab Akkumuleret overført overskud/videreførsler ultimo Drift Udgifter 207,5 222,8 127,1 Indtægter -8,4-37,0 Administrerede ordninger Anlæg Udgifter , , ,0 Indtægter , ,3 Udgifter 5,4 14,0 77,8 Indtægter - -0,8 Anm.: De underliggende hovedkonti vises enkeltvis i afsnit 3.7 tabel 12 samt afsnit Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) 2.3 Kerneopgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 7

8 Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for [institutionen]s opgaver Opgave (beløb i mio. kr.) Bevilling (FL+TB) Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Generelle fællesomkostninger -99,7-35,9 125,6-10,1 1. Generel minister- og folketingsbetjening -12,9-0,0 10,9-2,0 2. Børne- og Undervisningspolitik -52,6-1,1 49,4-4,3 3. Styring -16,5-22,7 6,2 I alt -181,4-37,0 208,6-10,1 Note 1: Sammenfatningen i tabel 3 omfatter departementets økonomi på , jf. tabel 12. Note 2: Fordelingen af departementets bevilling er sket manuelt ved proportional afpasning af de på FL20 givne bevillingsskøn til den faktiske bevilling i Opgørelsen af øvrige indtægter og omkostningerne til generelle fællesomkostninger følger de fælles retningslinjer fra 1. januar 2016 for registrering af disse, dog således, at omkostninger til Minister- og Ledelsessekretariatet, der jf. vejledningen er generelle fællesomkostninger, indgår under kerneopgaverne. Dette skyldes, at der på FL er opført et særligt fagligt formål hertil. Sammenfatningen i tabel 3 omfatter departementets økonomi på Generelle fællesomkostninger udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligeholdelse, personaleadministration og kommunikation for departementet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring er helt eller delvist samlet i departementet. Overskuddet på 10,1 mio. kr. på hovedopgave 0. Generelle fællesomkostninger kan henføres til øvrige indtægter på 35,9 mio. kr. vedrørende Copy-Dan og interne statslige overførsler af bidrag fra STUK og STIL til fællesudgifter i departementet og administrationsbidrag fra forsøgs- og udviklingskonti mv. Underskuddet på 6,2 mio. kr. på hovedopgave 3. Styring skyldes, at fordelingen af bevillingen på opgaver på FL20 ikke tager højde for højere omkostninger på analyseområdet herunder jf. TB20-bevillingen til Socialøkonomisk Investeringsmodel (SØM). 2.5 Forventninger til det kommende år Tabel 5 Forventninger til det kommende år (mio. kr.) Regnskab 2020 Grundbudget 2021 Bevilling og øvrige indtægter -236,1-231,1 Udgifter 222,8 233,1 Resultat -13,3 2,0 3. Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og grundbudget Regnskab I dette afsnit redegøres for Børne- og Undervisningsministeriets departements ressourceforbrug i finansåret 2020 udtrykt ved en resultatopgørelse samt den finansielle status på balancen. 8

9 Derudover omfatter afsnittet den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto Europaskolerne, som departementet har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar for i I afsnittet fremlægges et bevillingsregnskab med årets forbrug af bevillinger pr. hovedkonto, samt synliggørelse af udnyttelsen af lånerammen og lønsumsloftet. 3.1 Anvendte regnskabspraksis Børne- og Undervisningsministeriets departementet følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Departementet har fastsat en bagatelgrænse på kr. (ekskl. moms) for periodiseringer, jf. virksomhedens regnskabsinstruks. I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, så det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 1,8 mio. kr. 3.2 Resultatopgørelse mv. Tabel 6 Resultatopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2019 Regnskab 2020 Budget 2021 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -194,6-199,1-231,1 Salg af varer og tjenesteydelser Eksternt salg af varer og tjenesteydelser -0,0-0,0 Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser -0,1 - Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt -194,7-199,1-231,1 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre - - Forbrugsomkostninger - - Husleje 31,5 34,2 Forbrugsomkostninger i alt 31,5 34,2 Personaleomkostninger Lønninger 121,1 131,2 Andre personaleomkostninger 1,0-0,4 Pension 18,8 20,2 9

10 Lønrefusion -4,9-5,3 Personaleomkostninger i alt 136,0 145,8 Af- og nedskrivninger 0,2 0,2 Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser 10,5 14,1 Andre ordinære driftsomkostninger 40,5 27,9 Ordinære driftsomkostninger i alt 218,7 222,3 Resultat af ordinær drift 24,0 23,2 2,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -37,5-37,0 Andre driftsomkostninger 1,8 0,5 Resultat før finansielle poster -13,3 2,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,0 - Finansielle omkostninger 0,0 0,0 Resultat før ekstraordinære poster -11,7-13,3 2,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter (note 1) -0,3-0,0 Ekstraordinære omkostninger (note 2) 0,0 0,0 Årets resultat -12,0-13,3 2,0 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Børne- og Undervisningsministeriets departements resultat i 2020 kan opgøres til et samlet overskud på 13,3 mio. kr. Dette fordeler sig med Et overskud på 10,1 mio. kr. på den virksomhedsbærende hovedkonto Departementet, der primært skyldes sen udmøntning af midlerne til den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), der har medført, at det kun har været muligt at anvende en mindre del (2 mio. kr.) af årets bevilling på 7,5 mio. kr., og at møder, seminarer, arrangementer, kurser og lignende er blevet aflyst eller omlagt til virtuelle arrangementer som følge af Covid-19 restriktionerne. 10

11 Et overskud på 3,2 mio. kr. på den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto Europaskolerne primært som følge af lavere lærerbemanding end forudsat. De ordinære driftsindtægter er samlet steget med 4,4 mio.kr. fra 2019 til Dette kan primært henføres til bevilling på 7,5 mio. kr. til Socialøkonomisk Investeringsmodel (SØM) og 2 pct. omprioriteringsbidrag på ca. -4 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger er i alt steget med 3,6 mio.kr. fra 2019 til Dette skyldes stigning i huslejeudgifterne på 2,7 mio. kr., jf. ressorttilførslen af dagtilbudsområdet og andre personaleudvidelser stigning i personaleudgifterne på 9,8 mio. kr. som følge af, at oprettelsen af Koncern-HR og det politiske sekretariat i 2019 har fuld udgiftsvirkning i 2020, og som følge af personaleudvidelser i forbindelse med at departementet har styrket indsatsen på analyse- og tilsynsområdet stigning i internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser på 3,6 mio. kr., heraf som følge af stigning i betaling til Økonomistyrelsen vedr. systemer reduktion i andre ordinære driftsomkostninger på 12,6 mio. kr. Reduktionen i 2020 skyldes et mindre forbrug på konsulentydelser, og at møder, seminarer, arrangementer og lignende er blevet aflyst eller omlagt til virtuelle arrangementer som følge af Covid-19 restriktionerne. I 2020 er der andre ordinære driftsindtægter på 37,0 mio. kr. primært vedrørende py-dan og interne statslige overførsler af bidrag fra STUK og STIL til fællesudgifter i departementet og administrationsbidrag fra forsøgsog udviklingskonti mv. Resultatdisponering Tabel 7 Resultatdisponering (mio. kr.) 13,3 Disponeret til bortfald - Disponeret til udbytte til statskassen - Disponeret til overført overskud 13,3 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Årets overskud på 13,3 mio. kr. disponeres til overført overskud. jf. tabel 7 og afsnit Balancen I det følgende afsnit kommenteres balance for Børne- og Undervisningsministeriets departement. Balancen i tabel 8 viser formuen pr. 31. december 2020 med kapitalanvendelsen (aktiver) på den ene side og kapitalfremskaffelsen (passiver) på den anden side. Den samlede balance udgør 177,0 mio. kr. pr. 31. december 2020 mod 162,5 mio. kr. pr. 31. december

12 Tabel 8 Balancen Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (startkapital) -3,7-3,7 Færdiggjorte udviklingsprojekter - - Opskrivninger - - Erhvervede koncessioner, patenter, m.v. - - Reserveret egenkapital - - Udviklingsprojekter under opførelse - 0,1 Bortfald af årets resultat -0,3 - Immaterielle anlægsaktiver i alt Udbytte til staten - - Overført overskud -113,8-127,1 2 Materielle anlægsaktiver Egenkapital i alt -117,8-130,8, Grunde, arealer og bygninger - - Infrastruktur - - Transportmateriel Hensatte forpligtelser -1,4-1,0 Inventar og it-udstyr 0,3 0,1 Igangværende arbejder for egen regn. - - Materielle anlægsaktiver i alt 0,3 0,1 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld -0,3-0,2 Finansielle anlægsaktiver Donationer - - Statsforskrivning 3,7 3,7 Prioritetsgæld - - Øvrige finansielle anlægsaktiver - - Anden langfristet gæld - - Finansielle anlægsaktiver i alt 3,7 3,7 Langfristet gæld i alt -0,3-0,2 Anlægsaktiver i alt 4,0 3,9 Omsætningsaktiver Varebeholdninger - - Kortfristede gældsposter Tilgodehavender 24,6 34,5 Lev. af varer og tjenesteydelser -17,2-17,2 Periodeafgrænsningsposter 8,7 0,2 Anden kortfristet gæld -7,1-7,5 Værdipapirer - - Skyldige feriepenge -17,7-8,5 Likvide beholdninger Skyldige indefrosne feriepenge - -11,0 FF5 uforrentet konto 114,4 124,6 Igang. arbejder for fremmed regn. - - FF7 Finansieringskonto 10,6 13,7 Periodeafgrænsningsposter -0,9-0,9 Andre likvider - Kortfristet gæld i alt -42,9-45,0 Likvide beholdninger i alt 125,0 138,3 Omsætningsaktiver i alt 158,5 173,1 Gæld i alt -43,3-45,2 Aktiver i alt 162,5 177,0 Passiver i alt -162,5-177,0 4 Eventualaktiver og forpligtelser Anm.: Som følge af etablering af nye bogføringskredse i forbindelse med BUVM s ændrede registreringsramme pr. 1. januar 2021, omfatter balancen både den gamle bogføringskreds, 26001, (eksisterende frem til 31/ ) og posteringer på den nye bogføringskreds, 37801, (oprettet d. 1/1-2021). I forbindelse med at departementet pr 1.januar 2021 overgår til ny registreringsramme, herunder ny bogføringskredse, bankopsætning mv., er der i etablerings øjemed transaktioner på balancen 2020, der skal ses på tværs af 2020 og

13 Aktiver Ændringen på aktivsiden på i alt 14,5 mio. kr. er primært udtryk for en stigning i de likvide beholdninger som følge af overført overskud. De likvide beholdninger stiger således med 13,3 mio. kr. til er i alt på 138,3 mio. kr. pr. 31. december Likviditetsstigningen er udtryk for den stigning, der fra ultimo 2019 til 2020 har været i departementets overførte overskud Passiver Ændringen på passivsiden er primært udtryk for ændring i egenkapital som følge af overført overskud. På passivsiden er overført overskud steget fra 113,8 mio. kr. pr. 31. december 2019 til 127,1 mio. kr. pr. 31. december 2020, jf. nærmere beskrivelse i tabel 9. Der er endvidere sket en ændring i feriepengehensættelser, som følge af den ændrede ferielov i De skyldige feriepenge er fordelt anderledes i 2020 relativt til 2019 således, at 8,5 mio. kr. står angivet som skyldige feriepenge, mens 11,0 mio. kr. står angivet som indefrosne feriepenge i Samlet set er det en stigning på 1,8 mio. kr. i feriepengehensættelser. For den ikke-virksomhedsbærende hovedkonto Europaskolerne er skyldige feriepenge ikke fordelt pr. ultimo 2020, idet opgørelse og regnskabsmæssig registrering af indefrosne feriepenge først er sket i marts Egenkapitalforklaring I det følgende afsnit forklares egenkapitalen for departementet. Forklaringen til tabel 9 uddyber egenkapitalen i balancen og viser årets ændringer som følge af disponering for overført resultat til egenkapitalen samt bortfald. Tabel 9 Egenkapitalforklaring Egenkapital primo (mio. kr.) Reguleret egenkapital primo -3,6-3,7 +Ændring i reguleret egenkapital -0,1 - Reguleret egenkapital ultimo 3,7 3,7 Overført overskud primo -93,3-113,8 +Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer -8,8 - +Regulering af det overførte overskud - - +Overført årets resultat -12,0-13,3 -Bortfald 0,3 - -Udbytte til staten - - Overført overskud ultimo -113,8-127,1 Egenkapital ultimo -117,5-130,8 Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8) -117,8-130,8 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) 13

14 Egenkapitalen udgør pr. 31. december ,8 mio. kr. inklusive startkapitalen på 3,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,3 mio. kr. i forhold til egenkapitalen ultimo Stigningen vedrører årets resultat på 13,3 mio. kr. Årets resultat er nærmere forklaret under tabel Likviditet og låneramme Lånerammen omfatter virksomhedens langfristede gæld samt kortfristede mellemværende under likviditetsordningen. I tabel 10 ses udnyttelsen af lånerammen i Tabel 10 Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 2020 Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0,2 Låneramme 6,1 Udnyttelsesgrad i pct. 3,2 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Udnyttelse af lånerammen afspejler, at departementet kun i meget begrænset omfang har materielle og immaterielle anlægsaktiver. 3.6 Opfølgning på lønsumsloft For driftsbevillinger er der fastsat er lønsumsloft, der omfatter hovedkontoens bruttoforbrug af løn fratrukket refusioner. Lønudgiften kan generelt overstige finansårets lønsumsloft, hvis overskridelsen kan inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug. I tabel 11 ses opfølgning på lønsumsloftet for de enkelte hovedkonti. Tabel 11 Hovedkonto (mio. kr.) (mio. kr.) I alt (mio. kr.) Lønsumsloft FL 119,2 17, Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 125,4 17,1 142,5 Lønforbrug under lønsumsloft 131,2 14,0 145,3 Difference -5,8 3,1-2,8 Akk. opsparing ultimo ,8 4,3 47,1 Akk. opsparing ultimo ,9 7,4 44,3 Opfølgning på lønsumsloft Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Departementet havde et merforbrug på 5,8 mio. kr. under lønsumsloftet, som er inddækket fra det akkumulerede mindreforbrug ultimo Den akkumulerede opsparing ultimo 2020 udgør derfor samlet 36,9 mio. kr. jf. tabel

15 Europaskolerne havde et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er relateret til lavere lærerbemanding end forudsat. Den akkumulerede opsparing ultimo 2020 er samlet på 7,4 mio. kr. Tabel 11 indeholder kun lønforbrug i forhold til lønsumsloftet. Det betyder, at lønforbruget i forhold til andre tilskudsfinansierede aktiviteter på 0,5 mio. kr. ikke er indeholdt i tabellen. 3.7 Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskabet i tabel 12 nedenfor indeholder Børne-og Undervisningsministeriets departement indtægter og udgifter på hovedkontoniveau for Departementet og Europaskolerne, som de er opgjort i bidrag til statsregnskabet. Tabel 12 Bevillingsregnskab (mio.kr) Hovedkonto Navn Bevillingstype Bevilling Regnskab Afvigelse Videreførelse Ultimo Drift Departementet Europaskolerne Driftsbevilling, Udgifter 190,1 208,6-18,5 10,1 omkostningsbaser eret Indtægter -8,4-37,0 28,6 Driftsbevilling, Udgifter 17,4 14,2 3,2 3,2 omkostningsbaser eret Indtægter Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Oversigt over udgiftsbaserede hovedkonti Der henvises til bilag 4.7, hvor der er opført en oversigt over de udgiftsbaserede hovedkonti, som Børneog Undervisningsministeriets departement har ansvaret for. De regnskabsmæssige forklaringer for disse konti aflægges særskilt. 15

16 4. Bilag Afsnittet indeholder yderligere informationer af relevans for regnskabet og årsrapporten, herunder noter til resultatopgørelsen og balancen. 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance Resultatopgørelse Note 1: Ekstraordinære indtægter De ekstraordinære indtægter på 400,00 kr. vedrører to anonyme donationer til Herlufsholm Skole. Jf. lov nr. 563 af 7. maj 2019 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser er der forbud mod anonyme donationer uanset beløbets størrelse. I lyset af beløbets størrelse er der ikke foretaget bortfald. Note 2: Ekstraordinære omkostninger De ekstraordinære omkostninger på 125,00 kr. vedrører en medarbejder, der ved en fejl er blevet opkrævet 125,00 kr. vedr. deltagelse i julefrokost i Medarbejderens tilgodehavende er ikke registreres i SLS og kan dermed ikke tilbageføres i SLS, og er derfor i stedet omposteret manuelt i Navision på ekstraordinære omkostninger. Balance 16

17 Tabel 13 Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner mv. Kostpris 4,8-4,8 Primokorrektioner Tilgang Afgang Kostpris pr ,8-4,8 Akkumulerede afskrivninger -4,6 - -4,6 Akkumulerede nedskrivninger -0,1 - -0,1 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,8 - -4,8 Regnskabsmæssig værdi I alt Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Udviklingsprojekter under udførelse (mio. kr.) Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr Tilgang 0,1 Nedskrivning - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr ,1 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Der er ingen færdiggjorte udviklingsprojekter og erhvervede koncessioner mv. Udviklingsprojekter under udførelse udgør 0,1 mio. kr. og vedrører licenser til lønforhandlingssystem. 17

18 Tabel 14 Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.) Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsa nlæg og maskiner Transportmat eriel Inventar og it-udstyr I alt Kostpris - 0, ,2 1,5 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr , ,2 1,5 Akkumulerede afskrivninger - -0, ,1 1,4 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger , ,1-1,4 Regnskabsmæssig værdi ,1 0,1 Årets afskrivninger ,2-0,2 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger ,2-0,2 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)- Der er ultimo 2020 materielle anlægsaktiver for i alt 0,1 mio. kr. Heraf udgør inventar 0,1 mio. kr., der vedrører kølerum til kantine og cafe maskiner. Departementet har ikke igangværende arbejde for egen regning. Note 3 Hensatte forpligtelser (mio. kr.) Åremål -1,4-1,0 Fratrædelsesgodtgørelse - - I alt -1,4-1,0 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) Departementets hensatte forpligtelser udgør i alt 1,0 mio. kr. og vedrører hensættelser til opfyldelse af årsmålskontrakt 18

19 Note 4 Eventualaktiver og -forpligtelser Eventualaktiver Departementet har ikke registreret eventualaktiver Eventualforpligtelser Departementet har ikke registreret eventualforplgtelser 4.2 Indtægtsdækket virksomhed Departementet har ikke indtægtsdækket virksomhed, hvorfor tabel 15 og tabel 16 udgår. 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed Departementet har ikke gebyrfinansieret virksomhed, hvorfor tabel 17 og 18 udgår. 4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter Tabel 19 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (mio. kr.) Ordning Overført overskud fra tidligere år Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførsel Vietnam-projekt 0,1 0,8 0,8-0,1 National Coordinator (NC) NC EU Strategy on Adult Learning - 0,1-0,1 0,1-0,2 0,2 - - I alt - 1,1 1,0 0,1 0,2 Kilde: Navision Stat 4.5 Forelagte investeringer Departementet har ingen forelagte investeringer, hvorfor tabel 20 og 21 udgår. 4.6 It-omkostninger Tabel 22 It-omkostninger Sammensætning Mio. kr. Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling i alt) - It-drift 10,9 It-vedligehold 9,7 It-udviklingsomkostninger 0,0 Udgifter til it-varer til forbrug 32,3 19

20 I alt 53,2 Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) It-omkostningerne i tabellen dækker hele virksomheden (det vil sige både det omkostnings- og udgiftsbaserede område). It-drift på 10,9 mio. kr. vedrører drift og udvikling af internet og intranet mv. på det omkostningsbaserede område og udgifter på It i folkeskolen, hvor der i forbindelse med Covid-19 er købt adgang for 5,6 mio. kr. til digitale læremidler, så skoler, lærere og elever havde gratis adgang til et bredt udvalg af digitale læremidler fra 14. april 2020 og frem mod genåbningen i maj It-vedligehold på 9,7 mio. kr. er primært udgifter til implementering og servicering af aftaler om leverancer af ithjælpemidler til SPS-området. Udgifter til it-varer til forbrug på 32,3 mio. kr. vedrører primært køb af it-hjælpemidler til brug på SPS-området. Det bemærkes, at it-omkostningerne primært vedrører SPS-området, og at udgifterne hertil afholdes på Specialpædagogisk støtte mv. 20

21 4.7 Oversigt over virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti 2020 Virksomhed / Administrerede ordninger og anlæg / Bevillingstype / Hovedkonto / Udgift/indtægt Børne- og Undervisningsministeriet, Departementet Beløbstype Bevilling (mio. kr.) Regnskab (mio. kr.) Afvigelse (bevilling minus regnskab) (mio. kr.) Administrerede ordninger , ,7 211,6 50 Lovbunden bevilling , ,0-51, Kommunale bidrag vedr. frie grundskoler og efterskoler , ,6-4,3 Indtægtskonto , ,6-4, Sprogprøver mv. 2,2 0,7 1,5 Udgiftskonto 2,2 0,7 1, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 430,5 365,3 65,2 Udgiftskonto 430,5 365,3 65, Tilskud til skoleydelse 17,0 14,1 2,9 Udgiftskonto 17,0 14,1 2, Skoleydelse ved produktionsskoler 3,6 11,7-8,1 Udgiftskonto 3,6 11,7-8, Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler -192,8-160,9-31,9 Indtægtskonto -192,8-160,9-31, Egu-bonus 25,7 14,0 11,7 Udgiftskonto 25,7 14,0 11, Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse 702,4 552,4 150,0 Udgiftskonto 702,4 552,4 150, Kommunale bidrag til fgu -477,7-429,2-48,5 Indtægtskonto -477,7-429,2-48, Kommunale bidrag til FGU vedr forsørgelse -200, ,4 Indtægtskonto -200, , Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler -12,1-13,2 1,1 Indtægtskonto -12,1-13,2 1, Erstatning til deltagere i erhvervs- og udd. praktik mv. 1,0 0,5 0,5 Udgiftskonto 1,0 0,5 0, UNESCO 14,7 12,4 2,3 Udgiftskonto 14,7 12,4 2, Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelse 93,4 79,1 14,3 Udgiftskonto 93,4 79,1 14, Statens voksenuddannelsesstøtte 45,1 50,1-5,0 Udgiftskonto 45,1 50,1-5, Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten 51,4 54,8-3,4 Udgiftskonto 51,4 54,8-3, ATP-bidrag for modtagere af VEU-godtgørelse - -0,0 0,0 Udgiftskonto - 0,0-0,0 Indtægtskonto - -0,0 0,0 60 Reservationsbevilling 3.149, ,1 186, dages-program - en bedre start på livet 243,4 236,3 7,1 Udgiftskonto 243,4 236,3 7, Reserve til minimumsnormeringer 499,2 499,2 0,0 Udgiftskonto 499,2 499,2 0, Målrettede initiatiativ. over for børn i udsatte positioner 85,9 84,2 1,7 21

22 Udgiftskonto 85,9 84,2 1, Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft - -2,4 2,4 Udgiftskonto - -2,4 2, Førstehjælp - -0,2 0,2 Udgiftskonto - -0,2 0, Viden til praksis 6,3 5,1 1,2 Udgiftskonto 6,3 5,1 1, Bedre fordeling i daginstitutioner, ansøgning 25,3 15,3 10,0 Udgiftskonto 25,3 15,3 10, Bedre fordeling i daginstitutioner, lånepulje 76,8 0,0 76,8 Udgiftskonto 76,8 0,0 76, Målrettede forløb i forb. med obligator læringstilbud - 0,2-0,2 Udgiftskonto - 0,2-0, Grundtilskud mv. til efterskoler 146,1 143,7 2,4 Udgiftskonto 146,1 143,7 2, It i folkeskolen -2,5 5,0-7,5 Udgiftskonto - 5,0-5,0 Indtægtskonto -2,5 0,0-2, Fagligt løft af folkeskolen 142,8 140,6 2,2 Udgiftskonto 142,8 140,6 2,2 Indtægtskonto - -0,1 0, Løft af fagligt svage elever i folkeskolen 0,4 0,2 0,2 Udgiftskonto 0,4 0,2 0, Styrket teknologiforståelse i folkeskolen 17,7 15,8 1,9 Udgiftskonto 17,7 15,8 1, Understøttelse af erhvervspraktik 2,0 0,7 1,3 Udgiftskonto 2,0 0,7 1, Generelt løft af folkeskolen 275,0 275,0 - Udgiftskonto 275,0 275, Styrket indsats i PPR udvikling og implemen. 19,6 19,6 - Udgiftskonto 19,6 19, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 112,1 106,7 5,4 Udgiftskonto 112,1 106,7 5, Løft af erhvervsuddannelserne 175,0 175,0 - Udgiftskonto 175,0 175, Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne 13,6 14,6-1,0 Udgiftskonto 13,6 14,6-1, Understøttelse af 10. klasse på EUD 10,2-10,2 Udgiftskonto 10,2-10, Forsøg med iværksætteruddannelse 2,0 0,6 1,4 Udgiftskonto 2,0 0,6 1, Tilskud til ekstraord. tiltag for lærlinge og virksomheder Udgiftskonto 140,0 140,0 - Indtægtskonto -140,0-140, Særtilskud til erhvervsgymnasiale uddannelser 2,0 2,0 - Udgiftskonto 2,0 2, Særtilskud til almengymnasiale uddannelser 21,0 21,0 - Udgiftskonto 21,0 21, Vedligeholdelsesarbejder Sorø Akademis Skole 7,2 4,6 2,6 Udgiftskonto 7,2 5,2 2,0 22

23 Indtægtskonto - -0,6 0, Grundtilskud mv. til private gymnasier 63,6 62,3 1,3 Udgiftskonto 63,6 62,3 1, Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser 62,0 60,3 1,7 Udgiftskonto 62,0 60,3 1, Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse 209,9 209,8 0,1 Udgiftskonto 209,9 209,8 0, Reformkonto for FGU 260,1 262,8-2,7 Udgiftskonto 260,1 262,8-2, Grundtilskud til frie fagskoler 13,0 12,7 0,3 Udgiftskonto 13,0 12,7 0, Mere og bedre voksen- og efteruddannelse 19,7 17,4 2,3 Udgiftskonto 19,7 17,4 2, Kvalitetsløft af arbejdsmarkedsuddannelserne 40,8 40,8 - Udgiftskonto 40,8 40, Opsøgende arbejde 25,5 11,2 14,3 Udgiftskonto 25,5 11,2 14, Tilskud til voksenuddannelsesc. med øko. udfordr. afd. 12,5 10,5 2,0 Udgiftskonto 12,5 10,5 2, Anden international virksomhed 11,3 9,0 2,3 Udgiftskonto 11,3 9,0 2, Lån til institutionsformål mv. 4,1 25,3-21,2 Udgiftskonto 66,6 26,5 40,1 Indtægtskonto -62,5-1,2-61, Tilskud til institutionsformål 33,7 9,5 24,2 Udgiftskonto 33,7 9,5 24, Særlige tilskud til bygningsformål Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. 64,1 53,9 10,2 Udgiftskonto 64,1 54,5 9,6 Indtægtskonto - -0,6 0, Internationale undersøgelser 11,7 1,9 9,8 Udgiftskonto 13,9 6,2 7,7 Indtægtskonto -2,2-4,3 2, Driftslignende tilskud mv. til foreninger og org. mv. 135,3 125,2 10,1 Udgiftskonto 135,3 126,6 8,7 Indtægtskonto - -1,4 1, Satspuljeinitiativer 12,3 10,0 2,3 Udgiftskonto 12,3 10,0 2, Statens selvforsikringsordning 26,7 35,1-8,4 Udgiftskonto 26,7 35,1-8, Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arb Befordringstilskud mv. 4,2 2,9 1,3 Udgiftskonto 4,2 2,9 1, Deltagerstøtte Specialpædagogisk støtte mv. 257,1 239,6 17,5 Udgiftskonto 257,1 239,6 17, Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus 1,0-1,0 Udgiftskonto 1,0-1,0 80 Statsfinansieret selvejende institution , ,7-14, Erhvervsuddannelser 4.669, ,7-3,7 23

24 Udgiftskonto 4.669, ,7-3, EUX 288,4 292,2-3,8 Udgiftskonto 288,4 292,2-3, Skolepraktik 363,1 325,5 37,6 Udgiftskonto 363,1 325,5 37, Fodterapeutuddannelsen 20,8 18,2 2,6 Udgiftskonto 20,8 18,2 2, Adgangsgivende kurser mv. 1,7 1,3 0,4 Udgiftskonto 1,7 1,3 0, Lokomotivføreruddannelsen 6,7 5,9 0,8 Udgiftskonto 6,7 5,9 0, Fiskeriuddannelsen 3,7 3,6 0,1 Udgiftskonto 3,7 3,6 0, Grundtilskud mv. til institutioner 494,5 486,0 8,5 Udgiftskonto 494,5 486,0 8, Tilskud til kostafdelinger 228,3 224,0 4,3 Udgiftskonto 228,3 224,0 4, Erhvervsgymnasiale uddannelser 2.996, ,9 4,2 Udgiftskonto 2.996, ,9 4, Almengymnasiale uddannelser 7.251, ,8 37,3 Udgiftskonto 7.251, ,8 37, Gymnasial supplering 128,5 130,3-1,8 Udgiftskonto 128,5 130,3-1, Grundtilskud mv. til institutioner 564,5 581,1-16,6 Udgiftskonto 564,5 581,1-16, almengymnasiale uddannelser 37,0 37,9-0,9 Udgiftskonto 37,0 37,9-0, Kombineret Ungdomsuddannelse 60,6 50,8 9,8 Udgiftskonto 60,6 50,8 9, Forberedende grunduddannelse 1.038, ,4-5,0 Udgiftskonto 1.038, ,4-5, Arbejdsmarkedsuddannelser mv. 832,5 889,3-56,8 Udgiftskonto 832,5 889,3-56, Åben uddannelse og deltidsuddannelser, EVE 2,3 2,3 0,0 Udgiftskonto 2,3 2,3 0, Integrationsgrunduddannelse 7,3 6,9 0,4 Udgiftskonto 7,3 6,9 0, Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser 69,6 69,5 0,1 Udgiftskonto 69,6 69,5 0, Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsm. udd. 1,9 1,8 0,1 Udgiftskonto 1,9 1,8 0, Almene voksenuddannelser 1.745, ,5-25,4 Udgiftskonto 1.745, ,5-25, Hhx- og htx-enkeltfag 0,7 0,8-0,1 Udgiftskonto 0,7 0,8-0, Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser 142,0 152,5-10,5 Udgiftskonto 142,0 152,5-10, Almene voksenuddannelser 115,0 114,8 0,2 Udgiftskonto 115,0 114,8 0, Introduktionskurser og brobygning til ungdom 153,5 149,5 4,0 24

25 Udgiftskonto 153,5 149,5 4,0 90 Anden bevilling , ,9 91, Frie grundskoler mv. 6906,5 6905,6 0,9 Udgiftskonto 6906,5 6905,6 0, Specielle tilskud til elever i frie grundskoler 72,0 72,0 0,0 Udgiftskonto 72,0 72,0 0, Efterskoler 2.024, ,6-2,7 Udgiftskonto 2.024, ,6-2, Gymnasial supplering på private gymnasier 17,6 17,7-0,1 Udgiftskonto 17,6 17,7-0, Private gymnasier, studenterkurser, hf-kurser 441,1 388,1 53,0 Udgiftskonto 441,1 388,1 53, Øvrige tilskud til private gymnasier 43,9 44,0-0,1 Udgiftskonto 43,9 44,0-0, Produktionsskoler 58,2 54,0 4,2 Udgiftskonto 58,2 54,0 4, Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion 14,6 25,6-11,0 Udgiftskonto 14,6 25,6-11, Frie fagskoler 93,8 96,0-2,2 Udgiftskonto 93,8 96,0-2, Adgangskurser 61,8 62,0-0,2 Udgiftskonto 61,8 62,0-0, Lån mv. med pant i fast ejendom -1,9-0,4-1,5 Udgiftskonto - 0,3-0,3 Indtægtskonto -1,9-0,7-1, Tilskud i forbindelse med COVID ,8 620,0 38,8 Udgiftskonto 658,8 620,0 38, Befordringsrabat til elever 57,0 57,0 0,0 Udgiftskonto 57,0 57,0 0, Statslig elevstøtte til efterskoler 1.153, ,2 10,7 Udgiftskonto 1.153, ,2 10, Renter af særlige mellemværender - -1,5 1,5 Indtægtskonto - -1,5 1,5 Anlæg 5,4 13,2-7,8 20 Anlægsbevilling 5,4 13,2-7, Lokaleforsyning til overførte amtslige udd. 5,4 13,2-7,8 Udgiftskonto 5,4 14,0-8,6 Indtægtskonto - -0,8 0,8 25

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport 2017 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2017 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2017 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2017 Departementet

Årsrapport 2017 Departementet Årsrapport 2017 Departementet Marts 2018 2 Miljø- og Fødevareministeriet / Årsrapport 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2018 Departementet

Årsrapport 2018 Departementet Årsrapport 2018 Departementet Marts 2019 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Ledelsesberetning 4 2.3 Kerneopgaver og ressourcer 6 2.4 Forventninger

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Marts 2019 Indholdsfortegnelse Side 2 Årsrapport 2018 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Reservation, hovedkonto Departementet Forventninger til kommende år 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Reservation, hovedkonto Departementet Forventninger til kommende år 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 28 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Reservation, hovedkonto 12.11.1. Departementet 6 1.4 Forventninger

Læs mere

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 1 Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02. Centralt styrede initiativer (Driftsbevilling) 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11. Bidrag

Læs mere

Finansiel årsrapport 2016

Finansiel årsrapport 2016 Finansiel årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Social- og Indenrigsministeriet... 3 2.2. Ledelsesberetning... 4 2.2.1. Hovedkonti... 5 2.3. Kerneopgaver

Læs mere

Finansiel årsrapport 2017

Finansiel årsrapport 2017 Finansiel årsrapport 2017 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2. Ledelsesberetning... 4 2.2.1. Hovedkonti... 5 2.3. Kerneopgaver

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

2018 Finansielt regnskab

2018 Finansielt regnskab 2018 Finansielt regnskab Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement... 4 2.2 Ledelsesberetning... 5 2.3 Kerneopgaver og ressourcer...

Læs mere

Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2009

Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2009 År sr appor t2009 f or Under vi sni ngsmi ni st er i et sdepar t ement Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Beretning...2 2.1 Præsentation af departementet...2 2.2 Årets økonomiske resultat...3 2.3

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab 2017 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2017 for Klimarådet Finansielt regnskab 2017 for Klimarådet Marts 2018. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2017 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2014 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2014 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2014 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk 1 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport [Dobbeltklik her for at indsætte 2018 billede] Studievalg Danmark. Marts [Billedetekst]

Årsrapport [Dobbeltklik her for at indsætte 2018 billede] Studievalg Danmark. Marts [Billedetekst] Årsrapport [Dobbeltklik her for at indsætte 2018 billede] Marts 2019 [Billedetekst] Udgivet af Amfipladsen 6, 1. sal 5000 Odense C Tel.: 3333 2000 sekretariatet@studievalg.dk www.studievalg.dk Publikationen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Finansielt regnskab 2017

Finansielt regnskab 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriets Departement Marts 2017 Udgivet af Børsgade 4 Postboks 2135 1015 København K Tel.: 3392 9700 ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen kan hentes på ufm.dk/publikationer

Læs mere

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for Kompetencesekretariatet. Marts 2017

Årsrapport for Kompetencesekretariatet. Marts 2017 Årsrapport for Kompetencesekretariatet Marts 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6 2.2 Ledelsesberetning 8 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport. Marts Kompetencesekretariatet Kristen Bernikows Gade 4, København K. CVR-nr

Årsrapport. Marts Kompetencesekretariatet Kristen Bernikows Gade 4, København K. CVR-nr Årsrapport Kompetencesekretariatet Kristen Bernikows Gade 4,4 1105 København K CVR-nr. 11 83 52 28 Marts 2018 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport for De Økonomiske Råd

Årsrapport for De Økonomiske Råd Årsrapport for 2015 De Økonomiske Råd Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Ledelsesberetning... 5

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2012 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2012 April 2013 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2019 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

1. Påtegning. Påtegning. Det tilkendegives hermed:

1. Påtegning. Påtegning. Det tilkendegives hermed: Årsrapport 2016 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Ledelsesberetning... 4 2.2.1. Affrapportering og offentliggørelse af temaet lastbilulykker... 4 2.2.2 Arbejdet

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for De Økonomiske Råd. Amaliegade København K CVR.nr

Årsrapport for De Økonomiske Råd. Amaliegade København K CVR.nr Årsrapport for 2016 De Økonomiske Råd Amaliegade 44 1256 København K CVR.nr. 90 19 63 59 Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De

Læs mere

Årsrapport for De Økonomiske Råd

Årsrapport for De Økonomiske Råd Årsrapport for 2017 De Økonomiske Råd Amaliegade 44 1256 København K CVR.nr. 90 19 63 59 Marts 2018 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATO s militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Indhold. 1. Påtegning... 1

Indhold. 1. Påtegning... 1 2018 Årsrapport Indhold 1. Påtegning... 1 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af Børne- og Socialministeriet... 2 2.2 Ledelsesberetning... 2 2.3 Kerneopgaver og ressourcer... 4 2.4 Forventninger til det

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

2. Beretning Præsentation af Rådet for Socialt Udsatte

2. Beretning Præsentation af Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2017 Indhold 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Rådet for Socialt Udsatte... 3 2.1.1. Mission... 3 2.1.2. Vision... 3 2.1.3. Opgaver... 3 2.2. Ledelsesberetning... 4 2.2.1

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

2017 Finansielt regnskab

2017 Finansielt regnskab 2017 Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2017 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Det finansielle regnskab for Skatteministeriets departement 2017 er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Årsrapport 2015 for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings departement

Årsrapport 2015 for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings departement Årsrapport 2015 for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings departement Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk

Læs mere

Det Centrale Handicapråd er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ifølge denne påhviler det rådet:

Det Centrale Handicapråd er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ifølge denne påhviler det rådet: Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Det Centrale Handicapråd... 3 2.2. Ledelsesberetning... 3 2.2.1 Hovedkonti... 5 2.3. Kerneopgaver og Ressourcer...

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6 2.2

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2018 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport for De Økonomiske Råd

Årsrapport for De Økonomiske Råd Årsrapport for 2018 De Økonomiske Råd Emil Møllers Gade 41B 7800 Horsens CVR.nr. 90 19 63 59 Marts 2018 Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Beretning... 4 2.1 Præsentation af

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

DEPARTEMENTET. Årsrapport for 2018

DEPARTEMENTET. Årsrapport for 2018 DEPARTEMENTET Årsrapport for 2018 Erhvervsministeriet Årsrapport 2018 Februar 2019 Udgiver: Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon: 33 92 33 50 Fax: 33 12 37 78 E-mail: em@em.dk

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Dette papir indeholder en beskrivelse af de konkrete beregninger bag udmøntningen.

Dette papir indeholder en beskrivelse af de konkrete beregninger bag udmøntningen. Konkret udmøntning af nyt skøn for pris- og lønudviklingen i 2016 1. Baggrund Pris- og lønforudsætningerne for 2016 er revideret siden pris- og lønopregningen af finansloven for 2016. Det reviderede skøn

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport 2017 Danmarks Miljøportal

Årsrapport 2017 Danmarks Miljøportal Årsrapport 2017 Danmarks Miljøportal Marts 2018 2 Miljø- og Fødevareministeriet / Årsrapport 2017 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. Marts Kompetencesekretariatet Kristen Bernikows Gade 4, København K. CVR-nr

Årsrapport. Marts Kompetencesekretariatet Kristen Bernikows Gade 4, København K. CVR-nr Årsrapport Kompetencesekretariatet Kristen Bernikows Gade 4,4 1105 København K CVR-nr. 11 83 52 28 Marts 2019 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Danmarks Miljøportal Data om miljøet i Danmark. Årsrapport 2018 Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Data om miljøet i Danmark. Årsrapport 2018 Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal Data om miljøet i Danmark Årsrapport 2018 Danmarks Miljøportal Marts 2019 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2018

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2018 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2018 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere