Referat af hovedbestyrelsens arbejdsdag den 16. november 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsens arbejdsdag den 16. november 2019"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsens arbejdsdag den 16. november 2019 Deltagere: Søren Peters-Lehm, Karsten Byskov, Anja Bak Jensen og Jørgen Kragh Østby (referent). Afbud: Jan Røjen og Yvonne Martens Mødet blev afholdt på Toftevænget 35 i Hadsten. Dagsorden: 1. Formalia a. Godkendelse af dagsorden Punkt 5 tages under punkt 2, og efterfølgende punkter rettes til med numre. Punkt 11 (Udlejningsforsøg) udsættes. Dagsorden blev godkendt. b. Godkendelse af referat fra møde d Referat blev godkendt og underskrevet. 2. Orientering / Emner fra formand og direktør a. Opsamling på beslutninger fra seneste møde Boligretssag vedr. afd. 22: Fraflytter er begyndt at betale afdrag. b. Klager / Husordenssager / Sager i afdelingerne Afd. 21: Der er afholdt mæglingsmøde mellem tre beboere den 25. oktober. Afd. 23: Opfølgning på tjek af to boliger. Den ene er formentligt kun rengøring, den anden undersøges for skimmel og bliver nok en større omgang. Afd. 23: Klager over husdyr og naboer der stirrer. Afd. 24: Henvendelse om varmeforbrug: Formand har sendt brev til to beboere ang. varme. En af målerne er kontrolleret der er ikke fejl. Vi skriver til de to lejere om måler, og hører om de fortsat ønsker møde. Havetjek: Afd. 23: 25 fik indledende brev, og 1 endte med, at vi sætter professionel hjælp på. Afd. 22: Der er lavet tjek og sendt brev til nogle få beboere. Søren orienterede om henvendelse fra lejer om internet. Søren har svaret. c. Orientering fra direktør Ny minirapport er modtaget fra Effektiviseringsenheden, og var udsendt som bilag. Jørgen gennemgik rapporter, og hvad det betyder for os. Med vores opgradering af flyttelejligheder og øgede henlæggelser hertil, så kan vi ikke blive blandt de bedste ift. effektivitet. Men vores arbejde går fremad, og der er sparet penge. Til styringsdialog tager vi billeder med af en istandsat lejlighed. Praktikant startede medio oktober, og skal være her i 8 uger. Der arbejdes med beredskabsplan, et par af oplæggene til i dag og oversættelsesopgaver. Afd. 23 diverse emner: Orientering om skrivelse til/fra afdelingsformand. Beslutning om parkeringsareal: På dagens studietur blev forslag til ændret indretning af området godkendt. Så man kører mere lige ind i området. Det skal vurderes hvad der kan plantes af grønt, når nyt areal er indrettet. Træer/krat mod naboer fjernes/beskæres. Vi taler med AL2Bolig om at bygge carporte i skel. 1

2 Gæsteværelse: På studietur blev indretning drøftet, da den oprindelige indretningsplan ikke kan lade sig gøre. Bestyrelsen drøftede de to muligheder der er, og var enige om, at vi laver indgang ind i vaskeriet udefra, så gæsteværelset får egen indgang. Parkeringsproblemer i afdelinger: I flere områder opleves problemer med parkerede biler, der enten holder ulovligt eller ikke hører til i området. Bestyrelsen besluttede derfor, at der opsættes skilte relevante steder i alle afdelinger, om at parkering kun er tilladt i markerede båse og kun til afdelingens beboere og gæster. Politiet kontaktes ift. retningslinier, herunder om vi må skrive at biler fjernes uden ansvar. Brug af rådgivere: Dette er noget vi forsøger at spare på, vi står selv for styringen af de fleste renoveringssager. Men vi skal erkende at nogle ting skal vi have hjælp til hvis vi mangler erfaring, er der meget jura osv. Konkret har vi aktuelt bedt om ekstern hjælp til gæsteværelser, tinglysning afd. 25 og økonomi afd. 25 (opstart). Affaldsplan i Favrskov Kommune: Vi har indsendt høringssvar. Emnet er på vej til byrådet, hvor indstilling er at der ikke kræves molokker, men man vil overveje differentierede priser på gebyrer til genbrugsstationer. Afd. 24: Vi er næsten færdige med registrering i Møllebo og Toftebo ift. udskiftning til automatisk udsugning. Der mangler dette i ca. 40 boliger. APV-skemaer er udfyldt, de drøftes på personalemøde den 5. december. MUS-samtaler afholdes i uge Tilmelding til el-leverandør Bilag var udsendt med orientering om emnet fra sidste møde om, hvorvidt vi skal lave automatisk tilmelding af nye lejere. Der er kommet svar fra NRGI, der viser at lejere frit kan vælge leverandør ifm. indflytning (uden opsigelsesfrist og gebyr). Bestyrelsen drøftede emnet, og besluttede at vi skifter til dette system med automatisk tilmelding. I samme omgang forhandles pris for køb af fælles-el. Henvendelser fra beboere: Det blev aftalt, at skriver beboere til hovedbestyrelsen, sendes dette og svar ud til hele hovedbestyrelsen til orientering. 3. Økonomi - status a. Status Bilag med status pr. 31. oktober var fremsendt, og blev kommenteret. Kapitalforvaltning: Der er pr en forrentning på 0,75% %. Vi har en obligationsbeholdning på ca. 29,4 mill. kr. I forbindelse med drøftelse af papir/kopi-forbrug blev det besluttet, at vi skal undersøge følgende muligheder for at mindske forbruget: - Digitalt beboerdemokrati - Ipad eller pc til bestyrelsen, så alt bestyrelsesmateriale kun foreligger digitalt b. Revisionsprotokol Revisor var på uanmeldt eftersyn den 15. oktober. Der er fremsendt protokol herfor. Alle bestyrelsesmedlemmer skal lave digital underskrift efter behandling på bestyrelsesmødet. 2

3 Bestyrelsen fik gennemgået protokollen, der blev taget til efterretning. Revisor havde spurgt ind til procedure omkring udbetaling af løn. Vi ændrer procedure, hvilket behandles under forretningsgange senere på mødet. c. Afd. 25: Budget for 2019 Der var fremsendt budget for afdelingen for 2019, som bestyrelse og afdelingsbestyrelse skal godkende. Bestyrelsen godkendte budgettet. 4. Afdeling 21 Der blev ikke valgt afdelingsbestyrelse på afdelingsmødet, så derfor fungerer hovedbestyrelsen som afdelingsbestyrelse. På dette møde var der følgende emner til drøftelse (som beskrevet i udsendt bilag): Nærboks: Der var ønske om at der afventes med pakkepostanlæg i afdelingen. Husorden Afdeling 24 har vedtaget en ny husorden på sit afdelingsmøde. Alle afdelingsbestyrelser skal overveje, om de også vil ændre deres husorden. Bestyrelsen besluttede, at dette skal igangsættes, så det kan ændres på næste års afdelingsmøde. Beskæring Der er planlagt følgende i afdelingen: Dr. Larsens Vej 42: Diverse buske mellem nr. 42 og 44 (nabo) nedskæres til 30 cm. Dette skal aftales med nabo. Nørrevang 4-10: Beskæring af træer og buske på bagsiden af bygning. Vi beskærer 4-5 meter op af skråning, så der kommer mere lys og luft til bygning/boliger. Vi skal høre kommunen, da det kan være fredskov. Renovering Vesselbjergvej Der er indsendt ansøgning til Landsbyggefonden vedrørende Egen Trækningsret. Så snart tilsagn foreligger, så igangsættes renovering af kælderen ifm. fugtbekæmpelse. I samme omgang renoverer vi hele kælderen. Renovering af kældre Det er tidligere besluttet, at alle kældre skal renoveres. Det meste af Højbo er lavet, men enkelte rum mangler. Vi udarbejder udbudsmaterialer, og vi forventer dette lavet i 1.halvår af Styringsdialog Årets styringsdialogmøde afholdes torsdag den 12. december kl Fra os deltager Søren, Karsten, Jan, Jørgen. Kommunen har følgende punkter: Frikommuneforsøg om udslusningsboliger Projekt kontor/boliger i Søndergade Helhedsplan for afd. 22, herunder nye boliger i afdelingen Gennemgang af styringsrapport og regnskab Bestyrelsen besluttede at vi derudover vil drøfte: Nybyggeri ideer og muligheder Arbejdet med effektivitet Renoveringssager Evaluering af udlejningsforsøg 3

4 6. Ferielov Der er kommet ny ferielov, som betyder nogle ændringer. Jørgen gav en kort orientering om den nye ferielov, og hvordan det kommer til at virke i praksis. Bestyrelsen skulle i den forbindelse træffe beslutning om følgende emner: Der skal indefryses feriepenge Indbetaling af indefrysning til fælles fond eller beholde selv: Bestyrelsen besluttede at der indbetales til central fond. Ordning for direktør For direktør kan der ikke indbetales feriepenge, de skal udbetales. Kontrakt undersøges nærmere ift. om der er særlige forhold i øvrigt man skal være opmærksom på. Retningslinier for personalets mulighed for at holde ferie på forskud Med indførelse af samtidighedsferie, kan man komme i den situation at en medarbejder ønsker at afholde ferie, før det er optjent. Det blev drøftet hvor meget medarbejdere max. kan skylde af arbejdsdage. Dette skal undersøges nærmere ift. om der kan opstå problemer ved opsigelse, hvor der skyldes feriedage (må vi så tilbageholde løn for disse dage). Andet Bestyrelsen besluttede følgende: - Der udbetales ikke penge for ikke-afholdt ferie. - Feriefridage følger kalenderåret. - Som hovedregel kan der ikke overføres feriedage til nyt ferieår. 7. QR-koder På Infomøde med afdelingsbestyrelserne i august blev dette nævnt som en idé vi skulle undersøge nærmere. Jørgen gennemgik oplæg om, hvad man kan bruge QR-koder til, og dette drøftede bestyrelsen. I debatten blev drøftet: - Tid og penge vi skal bruge på etablering og på vedligeholdelse - Hvad betyder det for serviceniveau, bedre effektivitet, arbejdsplanlægning o.lign - Det er forholdsvist nyt, ikke mange bruger det endnu Bestyrelsen besluttede, at vi ikke arbejder videre med dette foreløbigt. 8. Ladestationer til elbiler Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at dette emne skal vi drøfte nærmere. Jørgen holdt oplæg om regler, økonomi og praktiske forhold. I bestyrelsens debat blev drøftet: - Hvad vi skal gøre ift. finansiering (anskaffelse og drift) - Placering af parkeringspladser - Beslutningsprocedure og inddragelse af afdelingsbestyrelser osv. - Skal lejere selv kunne etablere? - Er det muligt at lave tidsbestilling på en ladestation? Bestyrelsen besluttede at: - Der skal arbejdes videre med dette, da vi mener det kan være en fordel for afdelingerne at have ladestationer. - Der skal laves oplæg til afdelingsmøder, da disse p-pladser vil gå fra det antal pladser der er til øvrige biler. - I hver afdeling udpeges områder, hvor vi vil etablere ladestationer. - Ladestation laves først ved henvendelser med ønske herom. - Ladestationer er ikke en privatplads, men fælles for alle elbiler. 4

5 - Problemstilling omkring jura undersøges, f.eks. i egenbetalte pladser, boligforeningens rolle ift. salg af el osv. - Dispositionsfonden betaler for etablering. 9. Beboerundersøgelse indflyttere Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal laves spørgeskemaundersøgelse hos indflyttere. Bestyrelsen har efterfølgende drøftet emner, der skal undersøges. Jørgen holdt oplæg om indhold i spørgeskema. For at få nok svar, skal vi forvente at undersøgelsen kommer til at løbe over ca. et år. Bestyrelsen drøftede oplæg, og besluttede at skema præsenteres på næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse, så vi kan igangsætte undersøgelse fra For at få flere til at svare laves lodtrækning med præmie for hver 10 modtagne skemaer. 10. Evaluering af udlejningsforsøg Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde. Emnet skal med til Styringsdialog. 11. Vedtægter Bestyrelsen har besluttet, at vi skal gennemgå vedtægterne, så vi til generalforsamlingen i 2020 kan lave forslag til ændringer. Bilag var udsendt med oplæg til tilpasning til nuværende normalvedtægter, samt spørgsmål til andre mulige ændringer. Bestyrelsen gennemgik vedtægterne, og lavede nogle få rettelser. Bestyrelsen ønsker at der arbejdes videre med ideerne om digitalt beboerdemokrati. Spørgsmål: Kan man ikke have digitalt beboerdemokati til generalforsamling? Jørgen tilretter ud fra debatten, og nyt udkast tages med på bestyrelsesmøde. 12. Forretningsgange Der var udsendt en række forretningsgange, som skulle revideres. Følgende blev gennemgået: 002. Vedtægter (andet punkt på dagsordenen) 008. Prokura og underskriftsforhold 101. Udlejning 102. Husleje 103. Køb af vare- og tjenesteydelser 104. Løn 105. Honorarudbetaling 106. Gaver og studierejser 107. Kapitalforvaltning 109. Materielle anlægsaktiver 114. Postbehandling 902. Drift af fælles faciliteter Forretningsgange blev drøftet og nyt godkendt. I oversigt over Forvaltningsrevision indsættes gældende personalepolitik som nyt punkt 12. Personalepolitik. 13. Studietur for afdelingsbestyrelser Det er tidligere aftalt, at der skal laves en studietur i Bestyrelsen drøftede, hvad vi kunne tænke os at se. Det blev besluttet at afdelingsbestyrelserne til næste infomøde skal komme med konkrete ideer til emner, før vi kan lave en studietur. 5

6 Studietur på arbejdsdagen På arbejdsdagen var vi traditionen tro på en lille studietur. Denne gang så vi på: Afd. 23: Parkeringsplads og carporte Forslag til ændret indretning ift. skitse på afdelingsmødet blev godkendt. Vi hører afdelingsbestyrelsen om deres holdning. Træer/krat mod AL2Boligs afdeling fjernes eller beskæres. Der laves beplantning mellem parkeringsplads og græsareal. Afd. 23: Gæsteværelse Den oprindelige skitse til indretning kan ikke lade sig gøre. Bestyrelsen drøftede de to muligheder, og blev enige om at der laves indgang fra facade og direkte ind til vaskeri. Udenfor laves græsareal til fliser, så der er plads til bord/bænke-sæt og bedre adgang. Idé præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Afd. 24: Renovering af facader og sokler Vi er færdige med at renovere sokler i Møllebo og Åbo. I Toftebo er der malet facader og plader på alle bygninger, og Beboerhuset har fået renoveret sokkel og facade. Afd. 25: Der er lavet fortov, sti, fællesvaskeri, Alle afdelinger har fået nye parklamper. 14. Eventuelt Karsten og Anja har været på kredsweekend i BL, som havde været et rigtig godt arrangement. De orienterede om programmet, der havde handlet meget om bestyrelsernes rolle og hvordan vi sikrer aktive i beboerdemokratiet. Vi laver dette til et tema på et fællesmøde med afdelingsbestyrelserne. Beboerne i afdeling 21 skal informereres om at hovedbestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse. 6

Hadsten Boligforening. Deltagere: Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens og Jørgen Kragh Østby (referent).

Hadsten Boligforening. Deltagere: Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens og Jørgen Kragh Østby (referent). Referat af hovedbestyrelsens møde den 8. januar 2019 Deltagere: Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens og Jørgen Kragh Østby (referent). Dagsorden: 1. Formalia a. Godkendelse

Læs mere

Referat af arbejdsdag for hovedbestyrelsen den 5. maj 2018

Referat af arbejdsdag for hovedbestyrelsen den 5. maj 2018 Referat af arbejdsdag for hovedbestyrelsen den 5. maj 2018 Deltagere: Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Yvonne Martens, Karsten Byskov, Jan Røjen og Jørgen Kragh Østby (referent) Mødet blev afholdt hos

Læs mere

Hadsten Boligforening. Deltagere: Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens og Jørgen Kragh Østby (referent).

Hadsten Boligforening. Deltagere: Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens og Jørgen Kragh Østby (referent). Referat af hovedbestyrelsens møde den 5. februar 2019 Deltagere: Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens og Jørgen Kragh Østby (referent). Dagsorden: 1. Formalia a. Godkendelse

Læs mere

Hadsten Boligforening. Deltagere: Søren Peters-Lehm, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens, Anja Bak Jensen og Jørgen Kragh Østby (referent).

Hadsten Boligforening. Deltagere: Søren Peters-Lehm, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens, Anja Bak Jensen og Jørgen Kragh Østby (referent). Referat af hovedbestyrelsens arbejdsdag den 15. juni 2019 Deltagere: Søren Peters-Lehm, Karsten Byskov, Jan Røjen, Yvonne Martens, Anja Bak Jensen og Jørgen Kragh Østby (referent). Mødet blev afholdt på

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsens møde den 31. maj 2017

Referat af hovedbestyrelsens møde den 31. maj 2017 Referat af hovedbestyrelsens møde den 31. maj 2017 Deltagere: Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Karsten Byskov, Jan Røjen og Jørgen Kragh Østby (referent). Afbud: Anja Bak Jensen Dagsorden: 1. Formalia

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsens møde den 5. oktober 2017

Referat af hovedbestyrelsens møde den 5. oktober 2017 Referat af hovedbestyrelsens møde den 5. oktober 2017 Deltagere: Søren Peters-Lehm, Jan Sørensen, Anja Bak Jensen, Karsten Byskov, Jan Røjen og Jørgen Kragh Østby (referent). Dagsorden: 1. Formalia a.

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Torsdag den 10. oktober 2019 kl

Torsdag den 10. oktober 2019 kl 3. oktober 2019 Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 19.08: Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18.00 19.08.01 Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 3. oktober 2019. At dagsordenen godkendes.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945

Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 1 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Vorup Boligforening af 1945 Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 kl. 17.00 på Marsvej 1 Mødedeltagere: Bestyrelse Administrationen Referent: Peder Damgaard

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 25. november 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 25. november 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 12. december, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. november blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 9. august 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 9. august 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september, kl. 18.00. Afbud: Tina Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Onsdag, den 15. august 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Beretning for Hadsten Boligforening. Indledning. Organisationsudvikling og målsætninger

Beretning for Hadsten Boligforening. Indledning. Organisationsudvikling og målsætninger Beretning for 2016 Hadsten Boligforening Indledning Det seneste år i Hadsten Boligforening har været præget af stor aktivitet, hvor en lang række initiativer er sat i gang - og flere er på vej. Vi har

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 6. marts 2018

Hovedbestyrelsesmøde 6. marts 2018 Hovedbestyrelsesmøde 6. marts 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 6. marts 2018 Tid 17.30 19.30 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 9. januar 2018 kl Mødested: Driftscentret, Dronningborg Boulevard Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 9. januar 2018 kl Mødested: Driftscentret, Dronningborg Boulevard Randers NØ A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 2. januar 2018 Referat udsendt den 12. januar 2018 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.30 Mødested: Driftscentret, Dronningborg Boulevard 91

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 7. november 2018

Hovedbestyrelsesmøde 7. november 2018 Hovedbestyrelsesmøde 7. november 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 7. november 2018 Tid 17.30 20.15 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Per Knudsen Gitte

Læs mere

af Hadsten Boligforening.

af Hadsten Boligforening. Beretning for 2015 Hadsten Boligforening Ny direktør i boligforeningen Vores forretningsfører meddelte for et par år siden, at han ville gå på efterløn i 2015. I den forbindelse besluttede vi på en ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. november, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23.

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2016 Dato: 1. december 2017 Lokale: Tidspunkt: Fraværende: Tinghuset, Torvet 2, Dianalundstuen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. september blev

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2014. 26. juni 2014 26 Torsdag den 26. juni 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering.

Læs mere

Årets beretning skulle gerne give alle beboere et indblik i de ting, der er arbejdet med.

Årets beretning skulle gerne give alle beboere et indblik i de ting, der er arbejdet med. Beretning for 2017 Hadsten Boligforening Indledning År 2017 i Hadsten Boligforening har været præget af arbejdet med effektivisering og omstrukturering. Det er besluttet at de forandringer der vedtages,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl , på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe.

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl , på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe. Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl. 12.00, på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe. Fra bestyrelsen: Afbud: Boligkontoret Danmark: Edel Andersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2019 side nr. 377 Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2019 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Birthe Blach Morten Glud Kim Ribergaard Christina Søby 1. suppleant

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

2. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger til referatet af den 11. april 2012, som blev godkendt.

2. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger til referatet af den 11. april 2012, som blev godkendt. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 2. maj 2012 Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Referat sendt ud den 8. maj 2012 Deltagere Afdelingsbestyrelsen: Tom Smith, Susan Sagnsby, Jan Friberg, Per

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 10. august 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 10. august 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. september, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 10.

Læs mere

Favrskov Kommune har indbudt Hadsten Boligforening til styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Favrskov Kommune har indbudt Hadsten Boligforening til styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Mødereferat Mødetid: 16. november 2017, kl. 15.30 Mødested: Hammel Administrationsbygning, Torvegade 7, mødelokale 3 Mødedeltagere: Bestyrelsesformand Søren Peters-Lehm (Hadsten Boligforening) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 15. april 2019 Referat udsendt den 3. maj 2019 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 15. april 2019 Referat udsendt den 3. maj 2019 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 15. april 2019 Referat udsendt den 3. maj 2019 BMR Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 30. april 2019 kl. 13.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 5. juni 2018

Hovedbestyrelsesmøde 5. juni 2018 Hovedbestyrelsesmøde 5. juni 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 5. juni 2018 Tid 17.30 22.30 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Afbud Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Poul Meisler Ulla Dinesen Tid Onsdag, den 14. november 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Hans Emborg (Formand) og Michael Hansen (Kasserer) Sina Petersen (Afdelingsleder), Marie-Louise Bruun (Jurist) og Line Palm (Tilsynsmyndighed)

Hans Emborg (Formand) og Michael Hansen (Kasserer) Sina Petersen (Afdelingsleder), Marie-Louise Bruun (Jurist) og Line Palm (Tilsynsmyndighed) Tema: Styringsdialogmøde 2019 Boligforeningen Grejsdalen Tid: 13. september 2019, kl. 13-14 Sted: Kirketorvet 22, 7100 Vejle mødelokale 3 Deltagere Hans Emborg (Formand) og Michael Hansen (Kasserer) Sina

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Ulla Dinesen Tid Onsdag, den 11. september 2019 kl. 17.00 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 4. september 2018

Hovedbestyrelsesmøde 4. september 2018 Hovedbestyrelsesmøde 4. september 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 4. september 2018 Tid 17.30 19.30 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Tom Niekrenz

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 9. januar 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 3.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 9. januar 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 3. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 9. januar 2017 kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 3. januar 2017 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31. august 2017 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Poul Meisler Tid Onsdag, den 17. oktober 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården

Læs mere

Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde. Tirsdag den 21. maj 2019 kl

Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde. Tirsdag den 21. maj 2019 kl A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 14. maj 2019 Referat udsendt den 23. maj 2019 BMR Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17.30 Mødested: Driftscentret, Dronningborg

Læs mere

Referat fra GAB Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 26. Juni 2019 Kl

Referat fra GAB Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 26. Juni 2019 Kl Referat fra GAB Bestyrelsesmøde nr. 9 d. 26. Juni 2019 Kl.19.00 22.00 HUSK AT KIM MILTON DELTAGER FRA 19.00-19.30 Forventede deltagere: Lasse Wilson, Zahir Bashir( kom under pkt.2), Thomas Rasmussen, Maria

Læs mere

Dan Christensen gennemgik status over igangværende projekter, projekter under forberedelse og mulige kommende projekter.

Dan Christensen gennemgik status over igangværende projekter, projekter under forberedelse og mulige kommende projekter. 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Karin Jørgensen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 21. september 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 21. september 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 24. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. september blev

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening - referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2016, kl

Arbejdernes Byggeforening - referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2016, kl Arbejdernes Byggeforening - referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. august, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 13. februar 2018 Referat udsendt den 1. marts 2018 Referat fra formøde inden generalforsamling Torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Tidsbegrænset ansat. Spørgsmål

Tidsbegrænset ansat. Spørgsmål Tidsbegrænset ansat Jeg har en tidsbegrænset ansat, der skal ansættes 1. oktober 2019 altså efter at indefrysningsperioden træder i kraft (1. september 2019). Han ophører efter planen med udgangen af februar

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar side nr Tilstede:

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar side nr Tilstede: LmenBo AARHUS side nr. 365 Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar 2019 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Medlem Birthe Blach Medlem Morten Glud Medlem

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl. 9.00 11.00 hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Mødet indledtes med en orientering om Envision A/S v. adm. direktør

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. november 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 16. juni 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 16. juni 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. august, kl. 17.30. Afbud: Tina Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Onsdag, den 6. marts 2019 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. september 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. september 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 23. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 12.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Karen Rod Jensen Tid Onsdag, den 16. januar 2019 kl. 17.00 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Fredag, den 15. juni 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 29/8 2018 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: 13 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Joan Nielsen Allan Oldenburg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 15. november 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 15. november 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 16. december, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 15.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere