Energistyrelsen har sendt følgende fire bekendtgørelser i høring fra den 9. oktober 2020 til den 6. november 2020:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen har sendt følgende fire bekendtgørelser i høring fra den 9. oktober 2020 til den 6. november 2020:"

Transkript

1 HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for Tele Dato 23. november 2020 J nr Høring over udkast til fire bekendtgørelser på frekvensområdet /glh Energistyrelsen har sendt følgende fire bekendtgørelser i høring fra den 9. oktober 2020 til den 6. november 2020: Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. Bekendtgørelse om radiogrænseflader Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser Energistyrelsen har modtaget i alt ti høringssvar. Experimenterende Danske Radioamatører (EDR) og Advokatrådet har ingen bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene. Banedanmark, Bolt & Yurdal, DR, DSB, Kamstrup A/S, Lora Alliance, Teleindustrien (TI) og Viasat har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene. Banedanmark bemærker, at Energistyrelsens høring baserer sig på den vedtagne gennemførelsesafgørelse fra Europa-Kommissionen om ITS, og at der dermed lægges op til implementering af ITS Rail-båndet og 6 GHz WiFi -båndet. Banedanmark bemærker i den forbindelse, at Siemens hidtidige allokering i MHz frekvensbåndet til CBTC-systemet, som gælder til 2025, ikke fremgår af frekvensplanen. Banedanmark understreger, at det er afgørende for den fortsatte drift af S-tog på strækninger med CBTC, at der tillades en overgangsperiode, som gør det muligt for Banedanmark og Siemens at ændre systemet til ITS-Rail-specifikationen og udrulle det ændrede system, inden 6 GHz WiFi tages i brug. Banedanmark gør opmærksom på, at en fleksibel overgangsordning ligeledes er nødvendig for at understøtte den igangværende udrulning af CBTC på de resterende strækninger på S- banen, så det projekt ikke forsinkes. For så vidt angår bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser, bilag 1, stk. 1) henviser Banedanmark til bemærkninger vedrørende frekvensplanen i forhold til den gældende allokering af båndet MHz til CBTC-systemet og behovet for en længere overgangsperiode. Energistyrelsen er opmærksom på, at de kommende ændringer i frekvensallokeringen som følge af en implementering pr. 1. juli 2021 af Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i frekvens- Side 1/8 Energistyrelsen Carsten Niebuhr Gade København V T: E:

2 båndet MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) vil påvirke anvendelsen af de frekvenser, som Siemens Mobility A/S anvender til drift af signalsystemet CBTC på dele af S-togsnettet i hovedstadsområdet for Banedanmark. Energistyrelsen er desuden opmærksom på, at eventuelle kommende ændringer i allokeringen af 6 GHz-frekvensbåndet, fx på baggrund af en teknisk harmoniseringsafgørelse fra Europa-Kommissionen, også kan påvirke, hvordan de frekvenser, som Siemens Mobility A/S frekvenstilladelse omfatter, må anvendes. Energistyrelsen er i dialog med både Banedanmark og Siemens Mobility A/S med henblik på afdækning af konsekvenserne af den kommende implementering af Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse og andre eventuelle kommende ændringer i allokeringer af frekvenser, som der vil være pligt til at implementere i Danmark. Parterne drøfter mulige løsninger på de problemstillinger, som implementeringen heraf giver anledning til. Bolt & Yurdal, Kamstrup og LoRa Alliance har identificeret flere steder i bilag til bekendtgørelse om radiogrænseflader, hvor tekniske vilkår afviger fra de implementerede internationale beslutninger og anbefalinger. Bolt & Yurdal peger endvidere på, at to frekvensbånd i bilag 28 med sammenlignelige vilkår er beskrevet på forskellig måde, at bilag 30 bør revideres på baggrund af WRC- 19 og spørger til, om der mangler tekniske vilkår i bilag 32 for den del af frekvensbåndet 17,3-20,2 GHz, der ikke er omfattet af ERC/DEC/(00)07, som kun gælder for 17,7-19,7 GHz. De tekniske vilkår i de danske bekendtgørelser skal så vidt muligt være de samme som dem i de refererede beslutninger og anbefalinger fra CEPT og Europa-Kommissionen. Alle de foreslåede korrekturmæssige ændringer er imødekommet i den endelige udgave af bekendtgørelse om radiogrænseflader. Endvidere ensrettes de forskelligartede beskrivelser af vilkårene i bilag 28. Bilag 30 forventes opdateret på baggrund af en revideret ECC/DEC/(04)10. Denne er i høring i øjeblikket med frist for bemærkninger den 22. december 2020 og ventes vedtaget på møde i ECC i marts Herefter vil eventuelle ændringer i de danske regler kunne træde i kraft pr. 1. juli For så vidt angår vilkåret i bilag 32 om afhjælpningstekniker i den del af frekvensbåndet, der er beskrevet i ERC/DEC/(00)07, kan det ikke udvides til at omfatte resten af frekvensbåndet, som ikke er omfattet af beslutningen. Da der er tale om modtagelse af frekvenser, antages dette ikke at være til ulempe for andre brugere af frekvenser. DR påpeger vigtigheden af, at der er tilstrækkelige frekvensressourcer til rådighed for trådløse mikrofoner, in ear monitors et cetera såkaldt PMSE-anvendelse (program making and special events). Overgangen af 700 MHz-båndet til mobilt bredbånd har ført til en betragtelig reduktion i de tilgængelige frekvenser, og DR ser derfor Side 2/8

3 gerne, at trådløse mikrofoner fortsat tillades i båndet MHz efter 31. december Dette bånd kan benyttes over en stor del af verden, og en meget stor del af de mikrofonsystemer, der i dag er i brug, kan anvende frekvenserne. Ved afholdelse af større arrangementer, såsom EM i fodbold eller Tour de France, er belastningen på de eksisterende PMSE-frekvensbånd særdeles høj. Enhver indsnævring af frekvensområdet vil således føre til tættere pakning af frekvensanvendelsen med deraf følgende forhøjet risiko for forstyrrelser og udfald under live-transmissioner. Energistyrelsen er enig med DR i, at overgangen af 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd har medført en reduktion i frekvenserne, der er tilgængelige for PMSEformål. Samtidigt anser Energistyrelsen det ikke for hensigtsmæssigt at tillade anvendelse af frekvenser uden tilladelse i frekvensbånd, hvor den pågældende anvendelse vil kunne forventes udsat for uacceptable forstyrrelser. Implementeringen af ECC/DEC/(16)02 og den deraf følgende potentielle anvendelse af MHz til bredbåndstjenester til nød- og beredskabsformål ((PPDR) indebærer derfor, at den tilladelsesfrie anvendelse af MHz ikke mere vil være hensigtsmæssig. Anvendelsen af frekvensbåndet MHz til trådløse mikrofoner vil derfor efter den 31. december 2021 med Energistyrelsens forslag ikke længere være tilladelsesfri. DSB anfører, at ændringer i frekvensanvendelsen, som påvirker togkontrolanlægget (CBTC) i DSB s S-tog, kan bevirke, at togdriften forstyrres, idet ændringerne kan gøre CBTC-anlægget ustabilt og mere støjfølsomt. DSB anfører videre, at hvis CBTC-anlægget forstyrres, vil togene bremse eller reducere hastigheden utilsigtet, hvilket fører til forsinkelser. DSB foreslår derfor, at Energistyrelsen går i dialog med Banedanmark, som er systemansvarlig for CBTC-anlægget i S-togene, og finder en løsning på problemstillingen. DSB oplyser, at det nuværende systems driftstilladelse udløber i Energistyrelsen henviser til styrelsens bemærkninger ovenfor vedr. Banedanmarks høringssvar om samme emne. Teleindustrien (TI) har følgende bemærkninger til høringen: Til bekendtgørelse om frekvensplanen: TI har gennemgået ændringerne i frekvensplanen og anser de forslåede ændringer i frekvensplanen for generelt at afspejle de beslutninger, som allerede er truffet i regi af CEPT, ECC og WRC-19 (men sanktioneret gennem EU). TI har alene bemærkninger til implementeringen af ECC/DEC/(16)02, der fastlægger tekniske vilkår for anvendelse af frekvenser til bredbåndstjenester til nød- og beredskabsformål (PPDR) i 700 MHz-frekvensbåndet. TI antager således, at Energistyrelsen med denne ændring har sikret, at der ikke kan ske forstyrrelser fra PPDR-anvendelsen mod den omliggende anvendelse af 700 MHz-frekvenserne til mobilt bredbånd. Side 3/8

4 Når frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz tages i brug til PPDR-formål, skal regler og vilkår i lighed med andre tilladelser i 700 MHz-frekvensbåndet følge Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/687 af 28. april 2016 om harmonisering af MHz-frekvensbåndet for jordbaserede systemer, der kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester, og fleksibel national anvendelse heraf i Unionen. Grundlaget for Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse udgøres bl.a. af ECC-rapport Det fremgår heraf, at de tekniske specifikationer for det relevante udstyr ikke kan garantere forstyrrelsesfri drift i enhver situation, om end det samlede billede er, at risikoen er lille. Det kan i den sammenhæng bemærkes, at en evt. anvendelse af PPDR i 700 MHz automatisk vil aktivere tilladelsesvilkår i de eksisterende frekvenstilladelser til mobilanvendelse i 700 MHz-frekvensbåndet, herunder særligt frekvenstilladelsen til SDL i MHz, der sigter på at beskytte PPDR og sikre sameksistens. Til bekendtgørelse om anvendelse af frekvenser uden tilladelse: TI går ud fra, at den foreslåede udeladelse af radioanlæg, der alene er indrettet til modtagning, i den gældende bekendtgørelses 1, stk. 1, nr. 6, i praksis udelukkende har betydning for beskyttelse af modtagning af satellitsignaler. Energistyrelsen skal bemærke, at bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 6, blev foreslået at udgå af bekendtgørelsen af forenklings- og ordensmæssige hensyn. Energistyrelsen er imidlertid blevet opmærksom på, at dette vil medføre, at bestemmelsen i bekendtgørelsens 20, stk. 1, om tavshedspligt i forhold til indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, som de er bestemt for, ikke vil omfatte brugere af radioanlæg, der alene er indrettet til modtagning. Dette er ikke tilsigtet. Den gældende bestemmelse i bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 6, vil derfor ikke udgå af den kommende bekendtgørelse. Til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser: TI støtter den foreslåede bestemmelse i 1, stk. 3, om varigheden af tilladelser til at anvende frekvenser på andre end de EU-harmoniserede vilkår ved manglende efterspørgsel. TI finder af hensyn til den hastige teknologiske udvikling, at Energistyrelsen bør vurdere hvert tredje år, om der fortsat kan udstedes sådanne tilladelser. TI ser positivt på de forslåede justeringer i de foreslåede bestemmelser i 1, stk. 5-7, der fastsætter varigheden for tilladelser til frekvenser, som er harmoniseret til trådløse bredbåndstjenester til 20 år, fordi det giver reguleringsmæssig forudsigelighed i forhold til at foretage investeringer i digital infrastruktur. TI opfordrer til, at Energistyrelsen i forbindelse med den konkrete administration udnytter muligheden for at fastsætte længere varigheder, hvor det er muligt. 1 Side 4/8

5 TI støtter den foreslåede bestemmelse i 4, stk. 3, om særlige vilkår for fornyelse af visse eksisterende tilladelser, så der kan foretages justeringer af tilladelsers varighed med henblik på, at tilladelser i flere frekvensbånd udløber samtidig. TI støtter ligeledes, at tilladelsesvarigheden i medfør af den foreslåede bestemmelse i 4, stk. 5, kan forlænges i en kortere periode, så tilladelsens varighed udløber samtidig med andre tilladelser i samme eller andre frekvensbånd, fordi det vil fremme en effektiv frekvensadministration. TI foreslår at tydeliggøre, at varigheden også skal kunne forlænges, hvis en frekvensauktion først kan holdes efter udløbet af de relevante tilladelser. TI anfører, at den foreslåede ændring i bekendtgørelsens 5, stk. 1, skal uddybes. TI finder, at høringsbrevet kan læses sådan, at der i bestemmelsen ligger en mulighed for et nyt regime bl.a. i forhold til delte frekvenser og private net. TI går ud fra, at den offentliggørelse, der fremgår af den foreslåede bestemmelse i 5, stk. 2, alene drejer sig om annoncering af en potentiel udlejning og en evt. varighed og ikke vilkår og priser m.m. TI finder, at sidstnævnte må bero på forhandlinger mellem lejer og udlejer, medmindre der er tale om potentielt konkurrencebegrænsende adfærd, hvorfor de oplysninger ikke vil være egnet til offentliggørelse. TI finder endelig, at datoen den 1. juli 2021 i bilag 1, pkt. 3, for bortfald af eksisterende tilladelser i båndet er utilstrækkelig for frekvensbåndet MHz. TI anbefaler, at datoen udskydes til mindst den 1. oktober 2021, så bekendtgørelsen ikke skal ændres, hvis den kommende auktion skulle blive udskudt yderligere. Energistyrelsen kan oplyse, at bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser regulerer varigheden af bl.a. tilladelser til at anvende frekvenser på andre vilkår end harmoniserede tekniske vilkår. Det fremgår af bemærkningerne til frekvenslovens 7 a, at Energistyrelsen forudsættes hvert femte år at vurdere, om grundlaget for at udstede tilladelser på andre vilkår end harmoniserede tekniske vilkår fortsat er til stede og i øvrigt skal vurdere det, hvis der modtages en ansøgning om at anvende frekvenserne på de harmoniserede tekniske vilkår. Energistyrelsen har noteret TI s opfordring til, at der udstedes tilladelser med længere varighed end 20 år, hvor det er muligt. Energistyrelsen har noteret TI s synspunkt om, at det i den foreslåede bestemmelse i 4, stk. 5, bør tydeliggøres, at varigheden af en tilladelse også skal kunne forlænges, hvis en frekvensauktion først kan holdes efter udløbet af tilladelser til de pågældende frekvenser. Energistyrelsen kan oplyse, at den foreslåede bestemmelse er udtryk for implementering af teledirektivets artikel 49, stk. 4, og efter sin ordlyd vil kunne anvendes i en række forskellige situationer. Energistyrelsen finder på den baggrund ikke grundlag for at specificere den konkrete situation, som TI nævner. Energistyrelsen skal i forhold den foreslåede bestemmelse i 5, stk. 1, bemærke, at der alene fastsættes en pligt for en tilladelsesindehaver til at meddele sine planer til Energistyrelsen om at udleje frekvenstilladelser på samme måde, som det i dag gælder for en tilladelsesindehavers planer om at overdrage frekvenstilladelser. Bestem- Side 5/8

6 melsen er udtryk for en implementering af teledirektivets artikel 51, stk. 2. Offentliggørelse i den foreslåede bestemmelse i 5, stk. 2, omfatter alene oplysninger om en tilladelsesindehavers planer om at udleje frekvenstilladelser på samme måde, som det er tilfældet for en tilladelsesindehavers planer om at overdrage frekvenstilladelser efter den gældende bestemmelse i bekendtgørelsens 5, stk. 2. Oplysninger om evt. varighed af udlejning, vilkår og priser indgår ikke i de oplysninger, som skal meddeles til Energistyrelsen af tilladelsesindehavere. Lignende oplysninger om tilladelsesindehaveres meddelte planer om overdragelse af frekvenser offentliggøres heller ikke i dag i Frekvensregisteret. Energistyrelsen kan oplyse, at bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 3, regulerer varigheden af tilladelser til at anvende de pågældende frekvenser, som udstedes, jf. herved den foreslåede bestemmelse i 1, stk. 10. Energistyrelsen finder ikke behov for at ændre datoen den 1. juli 2021, idet den kommende auktion over frekvenser i bl.a MHz-frekvensbåndet forventes holdt inden den 1. juli Energistyrelsen kan i den forbindelse oplyse, at styrelsen den 6. november 2020 sendte udkast til det samlede auktionsmateriale for den kommende auktion i offentlig høring. Viasat har følgende bemærkninger til høringen: Til bekendtgørelse om frekvensplanen: Viasat støtter forslaget om at identificere 26 GHz-frekvensbåndet til IMT/5G og refererer CEPTs Roadmap for 5G 2, hvoraf det fremgår, at vi i CEPT er enige om at signalere, at Europa har harmoniseret frekvensbåndet 27,5-29,5 GHz til bredbåndssatellit og støtter verdensomspændende anvendelse af båndet til ESIM, og at det derfor ikke er tilgængeligt for 5G. Viasat opfordrer Energistyrelsen til at sikre, at den danske frekvensplan flugter med det europæiske roadmap. Viasat opfordrer videre Energistyrelsen til at følge de etablerede europæiske tekniske og regulatoriske rammer i ECC/DEC/(13)01, som er reflekteret i frekvensplanen og bekendtgørelse om anvendelse af frekvenser uden tilladelse, og bemærker, at arbejdet med at opdatere ECC/DEC/(13)01 på baggrund af resultaterne af WRC-19 er startet. Viasat giver desuden udtryk for en række bekymringer i forhold til konkrete forhold vedrørende 26 GHz-frekvensbåndet og tilskynder endvidere Energistyrelsen til at tage den store frekvensmængde, der hidtil er identificeret til IMT/5G med i sine overordnede overvejelser vedrørende frekvenser til IMT/5G. Energistyrelsen har implementeret alle de internationale beslutninger i EU- og CEPTregi i 26 GHz- og 28 GHz-frekvensbåndene og anerkender fuldt ud nødvendigheden af, at tjenester som ESIM, der bl.a. anvendes ombord på rutefly, og satellittjenester generelt harmoniseres så geografisk bredt som muligt. 28 GHz-frekvensbåndet er opdelt til brug for faste tjenester hhv. satellittjenester, og der kan ikke gives tilladelse til at anvende dette frekvensbånd til offentlige mobile bredbåndstjenester. 2 Side 6/8

7 Rammerne for anvendelsen af frekvenser i 26 GHz-frekvensbåndet er givet gennem Kommissionens gennemførelsesafgørelser, som er/bliver implementeret i danske regler. Den konkrete anvendelse af frekvenserne til mobile bredbåndstjenester fastlægges gennem tilladelser, som udstedes på baggrund af en auktion, der ventes afholdt i marts Indholdet af de kommende tilladelser og øvrigt materiale vedrørende den kommende auktion er genstand for en separat høring, som har høringsfrist den 4. december Viasats bemærkninger, som relaterer til frekvenserne, der er genstand for auktion, sendes videre til den relevante høring og vil blive adresseret sammen med eventuelle andre høringssvar vedrørende denne. Energistyrelsen vil tage Viasats bemærkning om frekvensmængder til mobile/faste bredbåndstjenester med i arbejdet med sin kommende frekvensstrategi. Til bekendtgørelse om anvendelse af frekvenser uden tilladelse: Viasat opfordrer Energistyrelsen til at tilføje frekvensbåndet 17,3-20,2 GHz (rum-til- Jord) i bekendtgørelses bilag 5, punkt 8 om tilladelsesfri anvendelse af frekvenser til jordstationer (faste). Frekvensbåndet fungerer som downlink-bånd parret med uplink-båndet 28 GHz, som Energistyrelsen har foreslået tilføjet i høringen. Idet frekvensbåndet til modtagelse i forvejen er nævnt til lignende tjenester i bilag 5, punkt 7 om jordstationer på mobile platforme (ESOMPs/ESIM) og punkt 33 om terminaler i den faste satellittjeneste, herunder VSAT og SNG, der ligeledes benytter 28 GHz-frekvensbåndet, ser Energistyrelsen ikke nogen problemer i at tilføje det i punkt 8, som Viasat har foreslået. Anvendelsen er ren modtagelse, som ikke forudsætter tilladelse, jf. frekvensloven 4, men da det er kutyme at angive både sende- og modtagefrekvens i bilag 5, kan det skabe forvirring, når modtagefrekvensen udelades ét sted. Som det i øvrigt fremgår af bilag 5, kan de pågældende frekvensbånd lovligt anvendes til mere end ét formål, og anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd. Til bekendtgørelse om radiogrænseflader: Viasat støtter implementeringen af ECC/DEC(05)01 og opfordrer Energistyrelsen til at tilføje en reference til den harmoniserede standard EN Referencen til den harmoniserede standard tilføjes i radiogrænseflade nr Til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser: jf. lovbekendtgørelse nr af 10. august Side 7/8

8 Viasat henstiller til, at den danske regulering sikrer den nødvendige reguleringsmæssige forudsigelighed også for udbydere af bredbåndstjenester via satellit, så aktørerne på dette område har incitament til at innovere og investere i at udbyde tjenester i forskellige frekvensbånd, herunder 28 GHz-frekvensbåndet. Viasat ønsker, at det sikres, at den foreslåede bestemmelse i 1, stk. 3, om, at en tilladelse til at anvende frekvenser på andre tekniske vilkår end harmoniserede tekniske vilkår, jf. frekvenslovens 7 a, udstedes med en varighed på et år, ikke kommer til at forringe mulighederne for at udbyde tjenester i tilgrænsende frekvensbånd. Viasat foreslår, at den foreslåede bestemmelse i 1, stk. 5, om, at tilladelser til at anvende frekvenser harmoniseret til brug for trådløse bredbåndstjenester som udgangspunkt udstedes med en varighed på 20 år, også omfatter bredbåndstjenester, som udbydes via satellit. Energistyrelsen bemærker, at den foreslåede bestemmelse i bekendtgørelsens 1, stk. 3, regulerer varigheden af tilladelser til at anvende frekvenser på andre tekniske vilkår, som kan udstedes i tilfælde af manglende efterspørgsel på at anvende frekvenserne på EU-harmoniserede tekniske vilkår. I forbindelse med eventuel udstedelse af en tilladelse til at anvende frekvenser på andre tekniske vilkår end de harmoniserede tekniske vilkår vil Energistyrelsen bl.a. skulle sikre, at frekvenserne fortsat kan anvendes på de harmoniserede tekniske vilkår i andre EU-medlemsstater. Energistyrelsen vil derudover som altid ved udstedelse af frekvenstilladelser være opmærksom på, at frekvensanvendelsen i videst muligt omfang ikke forårsager uacceptable forstyrrelser af andre brugeres, herunder satellitoperatørers, anvendelse af frekvenser. Energistyrelsen bemærker videre, at den foreslåede bestemmelse i bekendtgørelsens 1, stk. 5, regulerer varigheden af tilladelser til at anvende frekvenser, for hvilke harmoniserede betingelser for adgang og effektiv anvendelse er blevet vedtaget af Europa-Kommissionen ved tekniske gennemførelsesforanstaltninger i overensstemmelse med beslutning nr. 676/2002/EF (frekvenspolitikbeslutningen) for at gøre det muligt, at frekvenserne kan anvendes til elektroniske kommunikationstjenester i form af trådløst bredbånd. Den foreslåede bestemmelse i bekendtgørelsens 1, stk. 5, er udtryk for en direktivnær implementering af teledirektivets art. 49, stk. 2, hvorefter indehavere af tilladelser til harmoniserede frekvenser til brug for trådløst bredbånd skal have reguleringsmæssig forudsigelighed på mindst 20 år. Om bredbåndstjenester, som udbydes via satellit, er omfattet af den foreslåede bestemmelse i bekendtgørelsens 1, stk. 5, vil derfor afhænge af indholdet af gennemførelsesforanstaltninger, som Europa-Kommissionen kan vedtage. Side 8/8

Energistyrelsen sender hermed en række udkast til bekendtgørelser på frekvensområdet

Energistyrelsen sender hermed en række udkast til bekendtgørelser på frekvensområdet Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Tele Dato 22. oktober 2018 J nr. 2018-17844 /sesw/glh Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Energistyrelsen sender hermed

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2017 J nr. 2017-5741 /plua, sesw, anp, slv Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Energistyrelsen sender

Læs mere

Høring over interessen for frekvensbåndene 1,5 GHz, 3,5 GHz og 26 GHz

Høring over interessen for frekvensbåndene 1,5 GHz, 3,5 GHz og 26 GHz Høring over interessen for frekvensbåndene 1,5 GHz, 3,5 GHz og 26 GHz I medfør af det frekvenspolitiske rammemandat af 3. maj 2012 skal Energistyrelsen arbejde for en fleksibel anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 28. oktober 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser, udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser:

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 22. maj 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 1. Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1)

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) I medfør af 3 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016, fastsættes: 1. Energistyrelsen prioriterer og administrerer

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været sendt i høring i perioden den 29. august 26. september 2016.

Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været sendt i høring i perioden den 29. august 26. september 2016. HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for Tele Dato 12. december 2016 J nr. 2016-7843 /sesw Høringsnotat vedrørende udkast til frekvensstrategi 2016 Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1)

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) BEK nr 402 af 03/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 12/02044 Senere

Læs mere

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Bilag C Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 1 I bekendtgørelse nr.

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Høringssvarene har berørt følgende punkter:

HØRINGSNOTAT. Høringssvarene har berørt følgende punkter: HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for tele Dato 7. januar 2016 J nr. 2015-5739 Opdateret høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

Energistyrelsen, den dd. md 20xx

Energistyrelsen, den dd. md 20xx Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) I medfør

Læs mere

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, fastsættes:

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, fastsættes: Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) I medfør

Læs mere

Udkast til. Frekvensstrategi Forventninger til fremtidens frekvensbehov

Udkast til. Frekvensstrategi Forventninger til fremtidens frekvensbehov Udkast til Center for Tele Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Dato 19. august 2016 J nr. 2016-7843 1. Frekvensstrategi Energistyrelsen administrerer de danske frekvensressourcer

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes:

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes: BEK nr 1370 af 25/11/2016 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10005 Senere ændringer

Læs mere

Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov, opdateret 2018

Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov, opdateret 2018 Center for Tele Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov, opdateret 2018 Dato 13. december 2018 J nr. 2016-7843 1. Frekvensstrategi Energistyrelsen administrerer de danske frekvensressourcer

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 1)

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 1) BEK nr 1366 af 25/11/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10005 Senere ændringer

Læs mere

Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov

Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Center for Tele Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Dato 12. december 2016 J nr. 2016-7843 1. Frekvensstrategi Energistyrelsen administrerer de danske frekvensressourcer og

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Informationsmemorandum Bilag D

Informationsmemorandum Bilag D Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen 2018 Bilag D: Udkast til tilladelser Udkast til tilladelser og tilhørende tekniske oplysninger er angivet

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Informationsmemorandum Bilag D

Informationsmemorandum Bilag D Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen - opdateret 30. januar 2019 2018 Udkast til tilladelser og tilhørende tekniske oplysninger er angivet nedenfor:

Læs mere

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz Notat Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet 450-470 MHz 7. april 2006 Den 8. december 2005 iværksatte en høring over frekvensanvendelsen i frekvensbåndet 450-470 MHz. Høringsfristen

Læs mere

Revision af det centrale EUregelsæt

Revision af det centrale EUregelsæt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 362 Offentligt Revision af det centrale EUregelsæt på teleområdet Teknisk gennemgang for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 27. september

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Informationsmemorandum Bilag A. Energi-, forsynings- og klimaministerens beslutning af 14. juni 2018 om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen

Informationsmemorandum Bilag A. Energi-, forsynings- og klimaministerens beslutning af 14. juni 2018 om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen Informationsmemorandum Bilag A Energi-, forsynings- og klimaministerens beslutning af 14. juni 2018 om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen 2018 Bilag A: Energi-, forsynings- og klimaministerens beslutning

Læs mere

Definition af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation

Definition af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation Høringsnotat over udkast til vejledning om højhastighedsforberedelse af byggeriet og udkast til vejledning om fælles udnyttelse af eksisterende passiv fysisk infrastruktur og adgang til bygningsintern

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Informationsmemorandum Bilag C

Informationsmemorandum Bilag C Informationsmemorandum Bilag C Udkast til tilladelser 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen 2018 Bilag C: Udkast til tilladelser Udkast til tilladelser og tilhørende tekniske oplysninger er angivet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Energistyrelsen, den dd. md 20xx. MORTEN BÆK / Trine Heidemann Jansen

Energistyrelsen, den dd. md 20xx. MORTEN BÆK / Trine Heidemann Jansen Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes:

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes: BEK nr 1372 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10005

Læs mere

Afgørelse om omfordeling og ændring af TDC s mobil- og frekvenstilladelser i 1800 MHz-frekvensbåndet

Afgørelse om omfordeling og ændring af TDC s mobil- og frekvenstilladelser i 1800 MHz-frekvensbåndet TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om omfordeling og ændring af TDC s mobil- og frekvenstilladelser i 1800 MHz-frekvensbåndet Som følge af Kommissionens beslutning om harmonisering af 900

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag E: Udkast til 900 MHz-tilladelse. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag E: Udkast til 900 MHz-tilladelse. September 2010 900 -auktion og 1800 -auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 og 936,9 941,9 samt 1710,1-1720,1 og 1805,1-1815,1 Informationsmemorandum September 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden:

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden: 16. november 2012 Sag 12/02019 /pemakn-erst Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober 2012 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Trådløse mikrofoner (indlæg fra Sennheiser Nordic A/S) 3. Liberalisering

Læs mere

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB)

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB) Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 056 for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB) medfør af 930 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Energi- og Olieforum. Dansk Elbil Alliance

HØRINGSNOTAT. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Energi- og Olieforum. Dansk Elbil Alliance HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 25. januar 2018 2017-6159 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2014 COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige vej- og jernbaneprojekter

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige vej- og jernbaneprojekter Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Dato 8. maj 2017 Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige

Læs mere

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes: BEK nr 761 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2686 Senere ændringer

Læs mere

Høringsnotat. BL 6-08 om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm. 1. Indledning

Høringsnotat. BL 6-08 om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat BL 6-08 om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm 1. Indledning Trafik-,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.9.2005 KOM(2005) 461 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Tilladelse H100275 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 2570-2620 MHz Telenor A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af

Læs mere

Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017

Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017 Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017 Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter i henhold til 50 i lov om radiofrekvenser. Afgifternes størrelse og opkrævning fastsættes årligt på finansloven. For

Læs mere

Interessen for frekvensbåndene 1,5 GHz og 2300-2400 har været sendt i høring i perioden den 30. oktober 16. november 2015.

Interessen for frekvensbåndene 1,5 GHz og 2300-2400 har været sendt i høring i perioden den 30. oktober 16. november 2015. HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for Tele Dato 8. juli 2016 /hsm Høringsnotat vedrørende høring over interessen for frekvenser i frekvensbåndene 1,5 GHz og 2300-2400 MHz Interessen for frekvensbåndene

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Udvalget for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske

Læs mere

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes: Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse

Læs mere

Telenor anfører, at selskabet som udgangspunkt finder rationalet og argumentationen bag IT- og Telestyrelsens udkast til omfordeling velunderbygget.

Telenor anfører, at selskabet som udgangspunkt finder rationalet og argumentationen bag IT- og Telestyrelsens udkast til omfordeling velunderbygget. Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Afgørelse om omfordeling og ændring af Telenors mobil- og frekvenstilladelser i 900 MHz-frekvensbåndet 23. december 2009 Som følge af en ændring af GSM-direktivet

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

Notat om høring over de fælleseuropæiske forslag til WRC-19

Notat om høring over de fælleseuropæiske forslag til WRC-19 Notat om høring over de fælleseuropæiske forslag til WRC-19 Kontor/afdeling Center for tele Dato 19. juni 2019 J nr. /PLUA Den verdensomspændende radiokommunikationskonference, World Radiocommunication

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. oktober 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. oktober 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. oktober 2009 23. oktober 2009. r. 992. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 056 for radioanlæg, der benytter ultrabredbåndsteknologi (UWB) til kommunikation,

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Tilladelse H100270 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene 2500-2570 MHz og 2620-2690 MHz Telia Nättjänster Norden AB (herefter benævnt

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Høringsdokument. 17. juli 2009

Høringsdokument. 17. juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 200-2025 MHz og 2500-2690 MHz Høringsdokument 7. juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Oversigt over punkter til høring.

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSElydudstyr (Programme Making and Special Events) 1)

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSElydudstyr (Programme Making and Special Events) 1) BEK nr 754 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2686 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet

Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet Notat Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet iværksatte den 10. februar 2009 en høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbånder med høringsfrist den 11. marts

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Telenor anfører, at selskabet som udgangspunkt finder rationalet og argumentationen bag IT- og Telestyrelsens udkast til omfordeling velunderbygget.

Telenor anfører, at selskabet som udgangspunkt finder rationalet og argumentationen bag IT- og Telestyrelsens udkast til omfordeling velunderbygget. Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Afgørelse om omfordeling og ændring af Telenors mobil- og frekvenstilladelser i 1800 MHz-frekvensbåndet 23. december 2009./. Som følge af Kommissionens beslutning

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Der foreslås en ordning, hvor Energistyrelsen efter ansøgning kan udstede en

Der foreslås en ordning, hvor Energistyrelsen efter ansøgning kan udstede en 25. november 2016. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Cc. Anja Junker Palsgreen anp@ens.dk j.nr. 2016-8049 Høring over udkast til bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33 og 207,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33 og 207, L 111/54 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/632 af 17. april 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Høringsnotat. Energistyrelsen har modtaget i alt 10 høringssvar.

Høringsnotat. Energistyrelsen har modtaget i alt 10 høringssvar. Høringsnotat Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 26. juni 2018 J nr. 2017-7314 Energistyrelsen har sendt ændringer i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber i høring fra den 14. maj

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Informationsmemorandum. 700 MHz-, 900 MHz-, og 2300 MHz-auktionen

Informationsmemorandum. 700 MHz-, 900 MHz-, og 2300 MHz-auktionen 700 MHz-, 900 MHz-, og 2300 MHz-auktionen 2018 Indhold 1 Indledning og resumé 1 1.1 Formålet med 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen 1 1.2 Udbudte frekvenser 2 1.2.1 700 MHz-frekvensbåndet 2 1.2.2

Læs mere

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB)

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB) BEK nr 1387 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-6289 Senere

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark SONOFON A/S Att: Allan Koch Frederikskaj 1780 København V Vores reference: Sagsbehandler: Dato 13154-17 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Heraf tilkendegives det i seks af svarene, at der ikke er bemærkninger til høringen. Disse høringssvar er fra:

Heraf tilkendegives det i seks af svarene, at der ikke er bemærkninger til høringen. Disse høringssvar er fra: Notat Høringsnotat om høring af de fælleseuropæiske forslag til WRC-12 har i perioden 29. juli - 6. september 2011 gennemført en høring over de endeligt godkendte og de foreløbige fælleseuropæiske forslag

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0193 Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i

Læs mere

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009.

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009. Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse om omfordeling og ændring af Telias mobil- og frekvenstilladelser i 1800 MHz-frekvensbåndet Som følge af Kommissionens beslutning

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 20. marts 2019 (OR. en) 2018/0040 (COD) PE-CONS 44/19 UD 51 CODEC 403 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

891,9-896,9 MHz (fortrinsvis uplink) 936,9-941,9 MHz (fortrinsvis downlink)

891,9-896,9 MHz (fortrinsvis uplink) 936,9-941,9 MHz (fortrinsvis downlink) Hi3G Denmark ApS Scandiagade 8 2450 København SV Tilladelse H100356 til at anvende frekvenser til trådløst kommunikationsnet (TK) i Danmark 18. oktober 2010 Hi3G Denmark ApS (tilladelsesindehaveren) gives

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser 1)

Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser 1) LBK nr 1100 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. august 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5739

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009.

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009. Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse om omfordeling og ændring af Telias mobil- og frekvenstilladelser i 900 MHz-frekvensbåndet Som følge af en ændring af GSM-direktivet

Læs mere

Informationsmemorandum. 700 MHz-, 900 MHz-, og 2300 MHz-auktionen

Informationsmemorandum. 700 MHz-, 900 MHz-, og 2300 MHz-auktionen 700 MHz-, 900 MHz-, og 2300 MHz-auktionen 2018 Indhold 1 Indledning og resumé 1 1.1 Formålet med 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen 1 1.2 Udbudte frekvenser 2 1.2.1 700 MHz-frekvensbåndet 2 1.2.2

Læs mere

Der er foretaget en række mindre ændringer, herunder redaktionelle og lovtekniske ændringer i ændringsbekendtgørelsen.

Der er foretaget en række mindre ændringer, herunder redaktionelle og lovtekniske ændringer i ændringsbekendtgørelsen. Kontor/afdeling FOR Dato 13. december 2018 J nr. 2018-2460 /eko/kni/mhu Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste 13. december 2017 Sagsnr T E

Til adressater på vedlagte høringsliste 13. december 2017 Sagsnr T E Til adressater på vedlagte høringsliste 13. december 2017 Sagsnr. 2017113717 T +45 3359 0221 E sah@dkma.dk Høring over udkast til nye bekendtgørelser og ny vejledning som følge af forordning om safety

Læs mere

UDTALELSE nr. 02/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 02/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 02/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om forslag til Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

Høringsnotat - bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed samt ændringsbekendtgørelse

Høringsnotat - bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed samt ændringsbekendtgørelse Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat - bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed samt ændringsbekendtgørelse

Læs mere