Notat om oplæg vedr. forandringer på Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter - SRC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om oplæg vedr. forandringer på Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter - SRC"

Transkript

1 Ledelse & Udvikling Dato: Sagsnr.: 21/10828 Sagsbehandler: Anna Marie Bie Lundgaard Direkte tlf.: Notat om oplæg vedr. forandringer på Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter - SRC Dette notat vil indeholde en kort beskrivelse af historikken i forhold til etableringen og driften indtil nu af SRC (fortid), en beskrivelse af SRC nuværende situation og udfordringer (nutid) samt et forslag til forandringer i SRC s opgaver og organisering (fremtid). 1. SRC s fortid historie og baggrund For en kronologisk gennemgang af de væsentligste politiske beslutninger vedr. SRC fra Byrådets godkendelse i august 2011 af iværksættelse af et afklarende projektarbejde med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etablering af et special- og rehabiliteringscenter og frem til beslutningen om etablering af en sundhedsplads i 2019 henvises til notatet SRC politiske beslutninger I forbindelse med arbejdet med Plejeboligstrategien for Aabenraa Kommune var der overvejelser om, at etableringen af et special- og rehabiliteringscenter kunne medvirke til at imødegå flere af de udfordringer, som man som kommune skulle finde nye løsninger på samtidig med et krav om nulvækst i de offentlige udgifter: Et mere komplekst sygdomsbillede, hvor borgerne ofte har flere forskellige sygdomme på én gang En demografisk udvikling, hvor man i 2011 forventede, at antallet af 65+ årige i Aabenraa Kommune ville stige med 40 % fra 2010 frem mod 2025 samtidig med at antallet af under 65-årige ville falde svagt, og hvor man forventede en kraftig stigning i behovet for plejeboliger, hjemmehjælp m.v. En udvikling i sundhedsvæsenet, hvor antallet af og længden af indlæggelser falder og ambulant behandling stiger, og hvor opgaverne i den kommunale del af sundhedsvæsenet derfor også ændrer sig, med større behov for opfølgning, efterbehandling, genoptræning og rehabilitering. Undervejs i processen havde der været overvejelser, både i forhold til målgruppen for SRC og i forhold til de fysiske rammer: I forhold til målgruppen havde forvaltningen overvejet, om man skulle samle alle borgere med behov for døgnrehabilitering, specialbehandling, aflastning og afventning af plejebolig (bred målgruppe), eller om man alene skulle fokusere på døgnrehabilitering og specialbehandling (snæver målgruppe). I forhold til de fysiske rammer havde man på grund af påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til Rødekro Plejehjem (for små badeværelser) overvejet dels nybyggeri, dels to alternative ombygninger af Rødekro Plejehjem. Man valgte, med den begrundelse, at dette ville udgøre den mest optimale kombination i forhold til den forventede effekt og drifts- og anlægsomkostningerne, at satse på den brede målgruppe, samt at arbejde videre med en ombygning af de eksisterende rammer. SRC blev derfor født med en normering svarende til et plejehjem, og der tilførtes 2 mio. kr. til centret bl.a. til aflønning af terapeuter.

2 Dette valg blev afspejlet i, at Byrådet i sagen Kvalitetsstandard Special- og Rehabiliteringscenter fra den 20. marts 2013 godkender hele 5 kvalitetsstandarder: Kvalitetsstandard Vurderingsplads Kvalitetsstandard Aflastning af pårørende Kvalitetsstandard Aflastning, afventer plejebolig Kvalitetsstandard Aflastning, alvorligt syge og døende samt Kvalitetsstandard Døgnrehabiliteringsplads. Den 5. november 2014 godkender Social- og Sundhedsudvalget en servicebeskrivelse for socialt sårbare borgere med omfattende støtte- og omsorgsbehov, opbygget efter samme skabelon som ovenstående kvalitetsstandarder, og den 12. juni 2019 kom den sidste kvalitetsstandard på SRC til, kvalitetsstandard Sundhedsplads, på baggrund af en ændring af bekendtgørelse om sygepleje, der skulle sikre, at også forplejning og transportudgifter i forbindelse med et midlertidigt sygepleje-ophold var vederlagsfrit for borgeren, så et sådant ophold er sammenligneligt med et ophold på sygehus. 2. SRC s nutid opgaver og udfordringer SRC s baggrund og historie indeholder tre vigtige elementer til forståelsen af SRC s nuværende udfordringer: Beslutningen om at satse på både rehabilitering, specialbehandling (vurderingspladserne) og aflastning betød, at SRC har skullet løse meget forskelligartede opgaver i forhold til flere forskellige målgrupper. Dette vil fremgå nærmere af afsnit 2.1. Den positive udlægning af dette er, at det aldrig bliver kedeligt at arbejde på SRC, den negative udlægning er, at det er svært at fokusere, svært at opnå rutine og svært at skabe, implementere og fastholde optimerede arbejdsgange. Dertil kommer, at personalet ikke i tilstrækkelig grad er blevet ansat til og/eller kompetenceudviklet i forhold til de forventninger, der er til SRC frem for de forventninger, der er til et plejehjem, hvor en stor del af medarbejderne tidligere arbejdede. Beslutningen om at satse på en ombygning af det gamle Rødekro Plejehjem frem for et nybyggeri betød, at man fra starten af fik acceptable, men aldrig optimale fysiske rammer disse rammer er siden blevet næsten 10 år ældre og 10 år mere slidte. Det er ikke umuligt at drive SRC i de nuværende rammer, men det er mere ressourcekrævende end at løse de samme opgaver i et nyt byggeri, der er bygget til formålet. Der bruges eksempelvis mere tid på at hjælpe beboere med personlig pleje på de ombyggede træningsbadeværelser end der ville skulle bruges i en nybygget plejebolig/korttidsplads. Tilsvarende bruges der flere ressourcer på forflytninger samt på rengøring og vedligehold end i en ny bygning. En del af baggrunden for og anledningen til at oprette et special- og rehabiliteringscenter var udviklingen i sundhedsvæsenet, hvor antallet af og længden af indlæggelser falder og ambulant behandling stiger, og hvor opgaverne i den kommunale del af sundhedsvæsenet derfor også ændrer sig. Den udvikling er ikke gået i stå siden 2013 tværtimod. Medarbejderne og ledelsen på SRC oplever, at borgere der udskrives fra sygehuset er mere behandlingskrævende end tidligere og at kompleksiteten omkring den enkelte borger er steget. Det stiller krav om et styrket samarbejde mellem de enkelte dele af sundhedsvæsenet som f.eks. med de praktiserende læger og også om stadigt flere specialiserede sygepleje- og rehabiliteringskompetencer hos personalet på SRC. Side 2 af 13

3 2.1 SRC s nuværende opgaver: Kvalitetsstandarder, målgrupper og kvalitetsmål SRC s nuværende opgaver og krav til opgaveløsningen er defineret i de politisk godkendte kvalitetsstandarder. Nedenfor beskrives for målgruppe for indsatsen og mål for kvaliteten for hver enkelt kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for døgnrehabiliteringsplads: Borgere som udskrives fra sygehuset, med en enkelt eller flere komplekse sygdomme eller anden svækkelse. Borgere med et rehabiliteringspotentiale, der kan profitere af et døgndækket, tværfagligt og tidsbegrænset forløb. Borgere der ønsker og er i stand til at indgå i et aktivt samarbejde omkring rehabiliteringsforløbet. En rehabiliteringsplan udarbejdes i et samarbejde mellem borgeren, pårørende og personalet. Planen udarbejdes tidligt i forløbet og revurderes undervejs i forløbet. På baggrund af planens målsætninger og de opnåede effekter af opholdet, afsluttes forløbet med en plan for den videre rehabilitering eller vedligeholdelse af det opnåede funktionsniveau. Kvalitetsstandard for vurderingsplads: Borgere som udskrives fra sygehuset og hvor det er uklart hvad borgerens funktionsevne er, og hvorvidt borgeren kan vende tilbage til eget hjem. Borgere fra eget hjem, hvor der er behov for afklaring af fremtidig boform. Borgere der måske vil kunne profitere af en døgnrehabiliteringsplads. I løbet af de første 5 dage foreligger der en vurdering og opfølgning for afklaring af den videre plan for opholdt. Borgeren får tildelt et midlertidigt ophold, hvor de rette fagkompetencer er til stede. Kvalitetsstandard for aflastning af pårørende: Borgere, hvor pårørende har behov for at blive aflastet. Borgere, som ikke kan lades alene ifm samlevers ferie eller indlæggelse. At ægtefælle eller andre nære pårørende afløses i et sådant omfang, at borgeren kan blive boende i hjemmet. Kvalitetsstandard for aflastning, alvorlig syge og døende: Borgere med alvorlig livstruende, uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid. Borgere med palliative problemstillinger med behov for tværfaglig og tværsektoriel indsats, og behov for døgndækning eller man besøg i hvert vagtlag. At borgere i terminalfasen kan plejes under trygge forhold, når tilstanden ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehuset. At der ydes støtte til besvarelse af egenomsorg og at hjælpen står i forhold til borgerens egne ressourcer og hjemmets situation i øvrigt. At der efter behov kan ydes pleje på komplekst niveau. Side 3 af 13

4 Kvalitetsstandard for aflastning, venter på plejebolig: Borgere, hvor det ikke er muligt at tilgodese omfanget af hjælp i eget hjem. Borgere, der ikke kan vende hjem til eget hjem efter ophold på en vurderingsplads på grund af almen fysisk svækkelse og/eller nedsat kognitiv formåen. Borgere, som er vurderet berettiget til plejebolig og som ikke kan være i eget hjem i ventetiden. Borgeren får tildelt et midlertidigt ophold, hvor de rette fagkompetencer er tilstede. Kvalitetsstandard/servicebeskrivelse for aflastning af socialt sårbare borgere med omfattende støtte- og omsorgsbehov: Borgere hvor det ikke er muligt at tilgodese omfanget af hjælp i eget hjem. Borgere, der ikke kan genhuses andre steder pga. fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Borgere, hvor der er behov for en plejefaglig udredning/vurdering, hvor det viser sig, at der ikke er et rehabiliteringspotentiale Borgere med psykiske sygdomme, nedsat kognitiv formåen, misbrugsproblematikker, boligforhold der vanskeliggør at udføre hjælpen i hjemmet og socialt udsatte borgere. Borgeren får tildelt et midlertidigt ophold, hvor de rette fagkompetencer er tilstede. Kvalitetsstandard for sundhedsplads: Borgere, som ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov der leveres gennem en særlig sygeplejefaglig sundhedsindsats. At forebygge sygehusindlæggelse At levere den nødvendige særlige sygeplejefaglige indsats At borgerens tilstand stabiliseres eller forbedres At borgeren tilbydes relevante indsatser i forlængelse af opholdet 2.2 SRC s udfordringer SRC har fået tilført ressourcer både i 2016 og i 2019 primært med henvisning til denne øgede kompleksitet, men også i forbindelse med en udvidelse af antallet af pladser fra 26 til 32 i Ikke desto mindre er oplevelsen fortsat, at det er en kamp at få enderne til at mødes i hverdagen. Et symptom på dette er et højt sygefravær hos medarbejderne, en trivselsmåling, der viser, at medarbejderne ofte føler sig utilstrækkelige, og flere eksempler på beboere og pårørende, der ikke er tilfredse med den hjælp, der bliver leveret. Samtidig er oplevelsen hos myndigheden, at SRC på nogle punkter ikke lever op til kvalitetsmålene i kvalitetsstandarderne, fx kvalitetsmålet om at udarbejde en vurdering af borgere i en vurderingsplads inden for 5 dage. Der ses derfor et behov for forandringer. Side 4 af 13

5 3. SRC s fremtid forslag til forandringer Det er ikke muligt at rulle udviklingen af sundhedsvæsenet og den kompleksitet den skaber i opgaverne på SRC tilbage. Ej heller er det på kortere sigt muligt at skabe en grundlæggende og væsentlig forbedring af de fysiske rammer, som er en del af SRC s rammebetingelser. Nærværende forslag fokuserer derfor på at skabe grundlag for en mere fokuseret indsats ved at reducere i antallet af pladstyper og dermed målgrupper og opgavetyper på SRC. Forslaget tager desuden udgangspunkt i, at der er behov for at hæve kompetenceniveauet for at SRC kan levere forløb af den ønskede kvalitet. Derfor foreslås: SRC skal fokusere på rehabiliteringsophold og vurderings-/afklaringsophold aflastningsopgaven varetages så vidt muligt andre steder. Der oprettes 2 teams på SRC, der hver især har primært fokus på enten rehabiliteringsophold eller vurderings-/afklaringsophold og boligerne på SRC anvendes primært til enten det ene eller det andet formål. Antallet af pladser på SRC reduceres, mens budgettet fastholdes, så det bliver muligt at bruge de bedste stuer til borgerne og bruge de mindre stuer til fx samtalerum, opbevaring af hjælpemidler m.v. Personalesammensætningen tilpasses og kompetenceudviklingen styrkes til de forventninger og krav der er til forløbene på SRC. I det følgende beskrives de enkelte elementer i dette forslag nærmere: Hvad er behovet for de enkelte pladstyper og hvor placeres opgaverne bedst, hvis SRC skal kunne fokusere på rehabiliteringsophold og vurderings-/afklaringsophold? Hvilke faglige kompetencer er der særligt behov for i hvert af de to teams og hvordan kan en opdeling af boligerne understøtte fokus på de to hovedopgaver? Hvilke faglige kompetencer og økonomi er til stede på SRC i dag og hvilke er der behov for i fremtiden, for at kunne levere den ønskede kvalitet? Afslutningsvis gøres kort rede for de mindre justeringer af kvalitetsstandarderne, der foreslås. Side 5 af 13

6 3.1 Optimeret placering af opgaver Belægningsprocent fordelt på måneder Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gns. 93,65 89,6 86,43 82,94 78,84 82,02 88,27 85,67 86,67 88,33 77,16 84,63 85,4 Antal borgere 31,8 30,5 29,4 28,2 26,8 27,9 30,0 29,1 29,5 30,0 26,2 28,8 29,0 Døgnrehab 10,8 10,4 10,0 9,6 9,1 9,5 10,2 9,9 10,0 10,2 8,9 9,8 9,9 Vurdering 11,1 10,7 10,3 9,9 9,4 9,8 10,5 10,2 10,3 10,5 9,2 10,1 10,2 Aflastning pårør 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,7 2,6 2,7 2,7 2,4 2,6 2,6 Paliative 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,4 1,5 Social sårbare 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Afventer plejebolig 5,3 5,1 4,9 4,7 4,4 4,6 5,0 4,8 4,9 5,0 4,4 4,8 4,8 Tabel 1 - Belægningsprocent og estimering af borgerforløb på SRC i 2019 FORDELING AF PLADSTYPER Døgnrehab Vurdering Paliative Social sårbare Aflastning pårør Afventer plejebolig 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Figur 1 - Fordeling af pladstyper, SRC 2019 I vurderingen af behovet for de enkelte pladstyper er der taget udgangspunkt i data fra 2019 (data for 2020 er ikke repræsentative for en normal-tilstand grundet Corona-epidemien): Pladstype Skønnet behov for antal pladser Døgnrehabilitering Vurderingsplads Aflastning af pårørende 3 Aflastning, alvorligt syge og døende 2 Aflastning, venter på plejebolig *: 0, 2025 og frem: 5 Socialplads 0-1 Sundhedsplads 0-1 *skyldes åbningen af Egegård Friplejehjem. Det foreslås, at de forskellige pladstyper primært placeres som beskrevet i nedenstående skema, dog skal SRC kunne rumme fortsat at levere alle pladstyperne, idet der kan være situationer, hvor der ingen ledig kapacitet er på plejehjemmene og idet borgere kan ændre behov, mens de er på SRC. Fx kan en borger, der er kommet ind på en vurderingsplads, blive døende, hvor det ikke er ønskværdigt at flytte borgeren. Side 6 af 13

7 Pladstype Forslået fremtidig placering Døgnrehabilitering SRC, lejlighederne 1-15 Vurderingsplads SRC, øvrige lejligheder bortset fra 2-3 lejligheder, der fremover anvendes af Autismecenter Syd, og 3-4 lejligheder, der inddrages til øvrige formål (medicindispensering, opbevaring af hjælpemidler, mødelokale) Aflastning af pårørende Placeres på Enggården Aflastning, alvorligt Placeres på plejehjem med ledig kapacitet, typisk i syge og døende den nordlige og sydlige del af kommunen, drives med hjælp fra Hjemmeplejen og Sygeplejen Aflastning, venter på Der forventes ikke behov for denne pladstype før plejebolig Socialplads Står til rådighed på SRC, begrænset behov Sundhedsplads Står til rådighed på SRC, meget begrænset behov Nedenstående plantegning over SRC, kan give en ide om placeringen af pladstyperne. (Der kan evt. tegnes streger, men der er også en risiko for at det låser for meget..) For at skabe bedre arbejdsbetingelser for medarbejderne og bedre rammer for borgere, der har ophold på SRC og deres pårørende, foreslås det, at stuerne 35-40, der er de mindste, anvendes til andre formål. Det gælder lokaler til opbevaring af hjælpemidler, medicindispenseringsrum, lokale til pårørende med behov for at trække sig, samtalerum og arbejdsstationer samt møderum. [AMLU: Dette stemmer ikke overens med forslaget øverst på siden, hvor 2-3 boliger skal overdrages til AUC)] Side 7 af 13

8 3.2 Kompetence- og specialiseringsbehov i de to fremtidige teams på SRC og på aflastningspladserne I det team, der primært skal beskæftige sig med borgere i rehabiliteringspladser, er der behov for gode, faglige kompetencer inden for både sygepleje, træning. Der vil/skal være fokus på at lægge planer og sætte mål for og med borgeren, fokus på en systematisk og målrettet indsats for at opnå en forbedring af borgerens funktionsniveau, så borgeren bliver i stand til at klare sig selv så godt som muligt igen, og fokus på opfølgning på de opnåede resultater og justering af planerne ved behov. Der er behov for gode kommunikative kompetencer i forbindelse med kommunikation og samarbejde med pårørende og andre kommunale enheder, eksempelvis Hjemmeplejen. Borgerne er i gennemsnit 44 døgn på en rehabiliteringsplads, så der er behov for medarbejdere, der sætter pris på at se resultaterne af det lange, seje træk. I det team, der primært skal beskæftige sig med borgere i vurderings- og afklaringspladser (kunne vi give det samlebetegnelsen udredningspladser eller korttidspladser?) er der særligt behov for stærke sygeplejefaglige kompetencer, også i forhold til kompleks sygepleje. Der vil/skal være fokus på håndtering af mange ikke-planlagte opgaver, og både at undersøge, udrede og foretage tests samt kommunikere med sygehus og almen praksis for at opnå viden om borgerens sundhedsfaglige problemområder/sygdomme, viden om nuværende funktionsniveau og vurdering af borgerens rehabiliteringspotentiale. Borgerne er i gennemsnit ca. 20 på en vurderingsplads, så der er behov for medarbejdere, der trives med det omskiftelige og det sub-akutte, og som bevarer overblikket og evnen til at prioritere, når der er behov for at løse flere opgaver samtidigt. I varetagelsen af aflastningsopgaverne er der behov for de kompetencer og vilkår, der typisk er på et plejehjem, som lidt fortærsket kan beskrives som ro, renlighed og regelmæssighed kombineret med omsorg og kærlig pleje. De borgere, der visiteres til aflastningspladserne, er ofte demente, og de trives ikke med den uro, der er på et SRC, som dels er et træningscenter for borgere, der skal rehabiliteres, dels er en mini-geriatrisk afdeling for borgere, der er færdigbehandlede på sygehuset, men er for svækkede til at komme hjem. Side 8 af 13

9 3.3 Faglige kompetencer, økonomi og fysiske rammer på SRC nu og i fremtiden Ud fra de beskrevne udfordringer i den nuværende opgaveløsning og ændringen til en fremtidig opgaveløsning med afsæt i primært to overordnede indsatser med afklaring/vurdering og rehabilitering vurderes det, at der er behov for styrkelse af: ledelse, kompetencer, den rette kultur at have de rette medarbejdere til opgaveløsningen Nedenfor beskrives nuværende bemanding opdelt på fagligheder: SRCs økonomi med nuværende normering og 34 pladser Fuldtidsstillinger (ÅV) Økonomi (kr.) Driften SSA 22, Hjælpere 3, Rehabiliteringsassistenter 1, Sygeplejersker 3, Ergo- og fysioterapeuter 2, Husassistenter 1, Flexjobber i plejen 0, Vikardækning* Driften i alt 36, Administration og ledelse Centerleder 1, Driftsleder 1, Adm. medarb. 0, Pedel (flex jobber) 0, Vagtplanlægger (16 timer pr uge) 0, Flowmaster (SP i 8 timer om dagen) 1, Administration og ledelse i alt 4, Løn udgifter i alt med nuværende 40, normering og 34 pladser på SRC *Ud over vikardækning er der anvendt 1,5 mio. kr. til den specialisterede rehabilitering og skyen. Udover ovenstående lønninger på SRC i dag er der øvrige driftsudgifter på kr. Det dækker bl.a. grund og bygningsudgifter for kr., kerneydelser for kr., samt øvrige personaleudgifter, it, inventar samt indtægter for kr. Side 9 af 13

10 Inspiration til ændring/højnelse af faglige kompetencer og økonomi hertil på SRC i fremtiden. Inspiration til fremtidig prioritering af fagligheder og økonomi hertil er hentet fra Kerteminde Kommunes Rehabiliteringscenter, som er et special bygget center til opgaveløsningen for 28 pladser fra ultimo Økonomien er beregnet ved at bruge SRCs timepriser. SRCs økonomi med Kertemindes normering og 28 pladser Fuldtidsstillinger (ÅV) Økonomi (kr) Driften SSA 21, Sygeplejersker 7, Ergo- og fysioterapeuter 5, Husassistenter 2, Pædagogisk assistent 0, Socialrådgiver 0, Vikardækning Driften i alt 36, Administration og ledelse Centerleder 1, Rehabiliteringskoordinator 1, Administrativ/receptionist 0, Pedel 0, Vagtplanlægger Administration og ledelse i alt 3, Løn udgifter i alt med Kertemindes normering på 28 pladser og SRC's timelønninger 39, Ovenstående sammenligning af lønudgifter på nuværende SRC med 34 pladser og et specielt bygget center med 28 pladser designet til opgaveløsningen viser, at have næsten identiske lønudgifter. Da SRC fortsat fungerer i bygninger, som ikke er special indrettet til opgaveløsningen, vil der være behov for en lidt anden normering, end på et nybygget center specielt indrettet til opgaveløsningen. Fordelingen af fagligheder er dog forskellig. Efter drøftelser med lederen på Rehabiliteringscentret i Kerteminde Kommune vurderes det, at der på dette center er fundet en personalesammensætning, som imødekommer de efterspurgte kompetencer på et fremtidigt SRC. Dvs. at der er flere sygeplejeplejersker og terapeuter ansat til at medvirke i den direkte borgerindsats og til at dække flere vagttyper end det er muligt i dag på SRC. Desuden medvirker alle medarbejdere i det rehabiliterende arbejde. Det vurderes også at blive muligt på et fremtidigt SRC ved at reducere antallet af pladser til f.eks. 26 i alt, så der bliver mere tid til opgaveløsningen med den enkelte borger. Dette kræver dog også, et grundigt arbejde med den nuværende kultur, hvor der arbejdes meget fagopdelt. Desuden vil der være behov for at fokusere på at de rette medarbejdere er ansat, som brænder for hhv. det mere akutte arbejde og det rehabiliterende arbejde. Side 10 af 13

11 Da der pt. er behov for at styrke ledelsen på SRC vurderes det på nuværende tidspunkt, at der er behov for at centerlederen understøttes af en deltids koordinator/leder for hver af de to nye afdelinger. Dette vurderes at være en mulighed indenfor den nuværende ramme for ledelse og administration, men med en omfordeling af nogle af de nuværende opgaver evt. med inspiration fra Kerteminde. Vedr. den øvrige økonomi på SRC bemærkes at: Der nuværende er et efterslæb på SRC ift. den indvendige vedligeholdelse og drift. Der er i nuværende budget ikke afsat midler til drift og indvendig vedligehold af bygningen. Den fremadrettede udgift hertil vil være afhængig af, hvordan det gennem en evt. engangsbevilling vil være muligt at afhjælpe en del af det nuværende efterslæb på vedligeholdelsen af bygningen. De eksisterende bygningsmæssige rammer giver en række udfordringer for driftseffektiviteten. Bygningen er ikke i optimalt omfang indrettet til opgaveløsningen. Dette betyder, at der i sammenligning med en specialindrettet bygning vil være en øget udgift til personale ressourcer. Beskrivelse af fysiske rammer i dag og forslag til fremtiden Aktuelt er der lokalemæssige udfordringer, der bevirker mangel på kontorplads, mødelokaler og plads til opbevaring af hjælpemidler, samt indberetninger af APV er både på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Kontorplads I de eksisterende kontorforhold sidder medarbejderne meget tæt, hvilket har givet anledning til indberetning af både fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer, som ledelsen ikke under de nuværende forhold har set sig i stand til at kunne finde løsninger på. Mødelokaler Der er ingen mødelokaler tilgængelige. Møder afholdes i træningskøkkenet, personalerummet eller på kontorer, eller det kan en gang imellem lade sig gøre at låne lokale fra vedligeholdende træning. Opbevaring af hjælpemidler Der er ingen ledig pladskapacitet til opbevaring af hjælpemidler. Som nødløsning opbevares hjælpemidlerne på træningsbadeværelserne, hvilket betyder, at når et badeværelse skal anvendes flyttes hjælpemidlerne ud på gangen. Træningsbadeværelserne skal benyttes, da badeværelserne ifm. stuerne ikke overholder arbejdsmiljøkrav til plads, når en borger har behov for hjælp. Der er ydermere et ønske om, at SRC som standard skal kunne have flere hjælpemidler stående klar, bl.a. hjælpemidler til at kunne varetage plejen af bariatriske borgere, så det ikke er mangel på rette hjælpemidler, der alene vil være årsag til, at borger ikke kan udskrives til SRC. Dette er ikke en mulighed ud fra de eksisterende pladsforhold. Overholdelse af brandregulativer Stuerne på SRC er af forskellige størrelser. På de 6 mindste stuer er der kun plads til en seng og et sengebord, når reglerne om brandsikkerhed skal overholdes. For at understøtte at borgeren kommer op og ud af sengen, så meget som muligt, samt mulighed for en siddeplads for pårørende er der dog placeret en lænestol på hver stue. På de mindste stuer er det kun muligt at placere stolen foran terrassedøren, hvilket er i strid med de gældende brandregulativer. Side 11 af 13

12 Træningsfaciliteter Vedligeholdende træning har til huse på Funkevej 9F i lokalerne efter sygeplejeklinikken. Lokalerne anvendes til kontor og kognitiv træning til borgere i den vedligeholdende træning. De to træningssale og træningsfaciliteterne i gangarealet på SRC anvendes både af vedligeholdende træning og SRC. Da vedligeholdende træning har mange hold i dagtimerne, er det begrænset hvor meget SRC har mulighed for at anvende de to træningssale, og træning med borgere på SRC varetages derfor primært i gangarealet eller i træningskøkkenet. Forslag til løsning af pladsmæssige udfordringer: Omkonvertering af de 6 mindste stuer, som supplering til personalekontorer, mødelokaler, træning og opbevaring af hjælpemidler vil løse en stor del af SRC s aktuelle pladsmæssige udfordringer, og kan til dels også opfylde nogle af ønskerne om opbevaring af flere hjælpemidler. Er der et ønske om, at hjælpemidler til bariatriske borgere opbevares og står klar på SRC, vil der være behov for, at der nedlægges en stor stue, hvor disse hjælpemidler kan opbevares, da det drejer sig om mange forskellige hjælpemidler (seng, lift, badebænk, bækkenstol, drejetårn, kørestol, ganghjælpemidler, mv). Ved melding af en bariatrisk borger, vil stuen med det samme kunne tages i anvendelse. Når stuen er ledig, vil den kunne anvendes som øverum for personalet, elever og studerende i aktive forflytninger, lejringer og andet, som vil medvirke til at understøtte det faglige læringsmiljø på SRC. 3.4 Justeringer i kvalitetsstandarderne Selvom det tilstræbes, at borgere ikke visiteres til et aflastningsophold på SRC vil kvalitetsstandarderne fortsat være gældende for SRC, da det kan forekomme, at der ikke er ledig kapacitet på plejehjemmene eller at en borgers situation og tilstand ændrer sig under et ophold på SRC og at formålet med opholdet derfor ændrer sig. I det endelig oplæg til politisk behandling skal de foreslåede kvalitetsstandarder med synlige rettelser i forhold til de oprindelige vedlægges som bilag. Dette arbejde udestår. Justeringerne i kvalitetsstandarderne fra 2013 og er opridset nedenfor. Kvalitetsstandard Ændringer Døgnrehabiliteringsplads anført som hjemmel. Det er rettet til SEL 83a, der er I den oprindelige kvalitetsstandard var SEL 84, stk. 2, mere retvisende. 83a blev indført i serviceloven den 1. januar 2015, hvorfor den ikke kunne have været anvendt i Vurderingsplads Her er hjemlen også rettet fra SEL 84.2 til SEL 83 a. Der ud over er den oprindelige kvalitetsstandard splittet op i 2 kvalitetsstandarder: Vurderingsplads og afklaringsplads. I den nye kvalitetsstandard for vurderingsplads er den oprindelige målgruppe fastholdt, men kvalitetsmålet I løbet af de 5 første dage vurdering og opfølgning for afklaring af den videre plan for opholdet er fjernet. I den nye kvalitetsstandard for afklaringsplads fastholdes dette kvalitetsmål, men målgruppen er mere snævert af- Side 12 af 13

13 Aflastning af pårørende Aflastning af borgere, der afventer plejebolig Aflastning af alvorligt syge og døende Aflastning af socialt sårbare med stort plejebehov grænset end i den oprindelige kvalitetsstandard for vurderingsplads, til nu Borgere som udskrives fra sygehus et og hvor det er uklart hvad borgerens funktionsevne er. Ingen ændringer i målgruppe eller kvalitetsmål. Tilføjelse: Opholdene vil i udgangspunktet være på samme lokalitet fra gang til gang. Det vi i ringe grad tages stilling til besøgsmuligheder, og normale aktiviteter forsøges opretholdt mest muligt. Ingen ændringer i målgruppe eller kvalitetsmål. Ingen ændringer i målgruppe eller kvalitetsmål. Hjemlen skal rettes i den nye udgave, der henvises til SEL 119 og 120, der ikke er relevant. Hjemlen er primært SUL 138 (sygepleje) og SEL 83 (hjemmehjælp), evt. suppleret af SEL 102 (tilbud af behandlingsmæssig karakter) og SUL 122 (tilskud til sygeplejeartikler til døende). Der skal træffes et valg, om man vil henvise først og fremmest til SEL 83 eller SUL 138. Hvis man gør det sidste, kan man ikke kræve betaling for forplejning mv.. Ingen ændringer i målgruppe eller kvalitetsmål.i den oprindelige kvalitetsstandard var hjemlen angivet til at være SEL I den nye er anført SEL 80 (midlertidigt husly til husvilde), SEL 82c (sociale akuttilbud) og SEL 83 (hjemmehjælp). Det skal afklares, om det giver merværdi at skifte fra 84.2 midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje lyder meget passende. 3 Servicelovens 83 a: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Servicelovens 84 stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Servicelovens 84 stk. 2: Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Side 13 af 13

Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet

Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet Notat om midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune, ældreområdet Skanderborg Kommune har 30 midlertidige døgndækkede pladser i ældreområdet, som er fordelt på seks plejecentre. I forbindelse

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Special- og Rehabiliteringscenter (SRC)

Uanmeldt tilsyn Special- og Rehabiliteringscenter (SRC) Uanmeldt tilsyn 2017 Special- og Rehabiliteringscenter (SRC) Opsummering Special- og Rehabiliteringscenter (SRC) Vurdering: Godkendt Sted: Funkevej 9, 6230 Rødekro Dato for tilsyn: 2.11.2017 Anmeldt/ej

Læs mere

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser

Læs mere

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune 1 Indhold Hvad er formålet med rehabiliteringscentret?... 3 Fire forskellige rehabiliteringsforløb... 3 Hvordan henvises borgere?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...2 Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold...2 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om

Læs mere

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020 Støtte til voksne Kvalitetsstandarder 2020 Indholdsfortegnelse FORORD...3 HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG HAR BEHOV FOR STØTTE?...4 PRAKTISKE INFORMATIONER...4 HVAD ER EN KVALITETSSTANDARD?...6 PERSONLIG

Læs mere

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Oplægget har afsæt i Samarbejde mellem Rehabiliteringsenheden og Myndighedsafdelingen Det

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Målgruppe Ældre borgere, der efter sygdom/almen svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse er midlertidigt svækkede. Udover denne

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Formålet med midlertidigt ophold Formålet med et midlertidigt

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner VEJ nr 9235 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. marts 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr 1807168 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sønderborg Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 16.932.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter 2 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på plejecenter Formålet med midlertidigt ophold Formålet med et midlertidigt

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Afløsning/aflastning mm, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig samt fast vagt i eget hjem. Kvalitetsstandard

Afløsning/aflastning mm, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig samt fast vagt i eget hjem. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Afløsning/aflastning mm, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig samt fast vagt i eget hjem Lovgrundlag Lov om Social Service 83, 83a, 84 og 163 Sundhedsloven

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Albertslund Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 4.356.000 Tilskud bedre

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006.

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. september 2006 Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Ændret organisering af korttidspladser 1. Resume I henhold til Servicelovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR DAGHJEM, KORTTIDSPLADSER OG UDREDNINGSPLADSER. - Indsatskatalog

KVALITETSSTANDARDER FOR DAGHJEM, KORTTIDSPLADSER OG UDREDNINGSPLADSER. - Indsatskatalog KVALITETSSTANDARDER FOR DAGHJEM, KORTTIDSPLADSER OG UDREDNINGSPLADSER - Indsatskatalog Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 16.01 2019 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsnr. 27.35.00-P23-1-18

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formålet med et rehabiliteringsophold...3 Lovgrundlag...3 Hvem kan visiteres til et rehabiliteringsophold i Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune.

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. Notatark Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. 21. maj 2017 - Sagsnr. 16/18979 - Løbenr. 100689-17 Seniorudvalget vedtog den 5. april 2016, at forvaltningen skulle

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: 049 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 21. oktober 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Evaluering af Døgnrehabiliteringsafdelingen i Varde Kommune

Evaluering af Døgnrehabiliteringsafdelingen i Varde Kommune Evaluering af Døgnrehabiliteringsafdelingen i Varde Kommune Evalueringen er gennemført af praktikant Camilla Vraa Nielsen Varde Kommune, januar 2019 1 Baggrund Pr. 1. januar 2018 gennemførte Varde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. Midlertidige boliger Efter lov om social service 84, stk. 2. Revideret februar 2016

Kvalitetsstandard. Midlertidige boliger Efter lov om social service 84, stk. 2. Revideret februar 2016 Kvalitetsstandard Midlertidige boliger Efter lov om social service 84, stk. 2 Indholdsfortegnelse Side: Midlertidige boliger efter 84, stk. 2 i Lov om social service 1. Lovgrundlag... 3 2. Midlertidige

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Assens Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.832.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser)

UDKAST. Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder kommunale akutpladser) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: AELSAM Sagsbeh.: SUMLFI Koordineret med: Sagsnr.: 1807168 Dok. nr.: 806992 Dato: 24-01-2019 UDKAST Vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Favrskov Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.004.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 KVALITETSSTANDARD 2016 Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2 Godkendt: Byrådet 26. juni 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 Hvilket behov dækker Hjælp og støtte udenfor hjemmet

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til Myndighedsteamet.

Henvendelse om aflastningsplads sker til Myndighedsteamet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 3.1.4 MIDLERTIDIG AFLASTNING Tildeling Høje Taastrup Kommune tilbyder døgnaflastning. Døgnaflastning foregår i dertil indrettede boliger

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune F. KORTTIDSOPHOLD Lovgrundlag Lov om social service 84. Kommunen kan tilbyde korttidsophold uden for hjemmet. I Mariagerfjord Kommune tilbydes midlertidig døgnophold i en plejehjemsbolig. Hvad er formålet

Læs mere

Fælles drift af rehabiliterings- og akutpladser

Fælles drift af rehabiliterings- og akutpladser Fælles drift af rehabiliterings- og akutpladser Afrapportering til chefgruppe 23. juni 2017 Rebild Kommune driver et Rehabiliteringscenter med 8 pladser på Mastruplundvej 2L i Støvring. Belægningen på

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning kommunal sygepleje sygepleje sygeplejeordning 1 af :09 Artikler 20 artikler.

ydelse befordring behandling dagaflastning kommunal sygepleje sygepleje sygeplejeordning 1 af :09 Artikler 20 artikler. 1 af 5 17-01-2013 11:09 Artikler 20 artikler. ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation august 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Døgnrehabilitering efter sundheds- og servicelov

Døgnrehabilitering efter sundheds- og servicelov efter sundheds- og servicelov Ydelsestype efter sundheds- og servicelov Ydelsens lovgrundlag Serviceloven: Serviceloven 83 (personlig og praktisk hjælp) Serviceloven 86 (genoptræning og vedligeholdende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?...4 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage

Læs mere

Akutfunktionen II tre mulige lokationer

Akutfunktionen II tre mulige lokationer Akutfunktionen II tre mulige lokationer Center Pleje og Omsorg, 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Organisering af akutfunktionen og mulige modeller 3 1.1 Belægningsprocent på plejeboliger,

Læs mere

Solrød kommune Rehabiliteringsafsnittet på Christians have

Solrød kommune Rehabiliteringsafsnittet på Christians have Ældrepuljeprojekt 3 døgnpladserne på Christians Have rehabiliteringsafsnit Formål: I forbindelse med puljemidler fra ældremilliarden startede et projekt 1.5. 2014, med fokus på en øget rehabiliterende

Læs mere

Center for Sundhed og Ældre. Team Afklaring og Rehabilitering. Team Omsorg og Rehabilitering

Center for Sundhed og Ældre. Team Afklaring og Rehabilitering. Team Omsorg og Rehabilitering Center for Sundhed og Ældre Team Afklaring og Rehabilitering Team Omsorg og Rehabilitering Myndighed - TAR og TOR 2017 1 TAR Team Afklaring og Rehabilitering Opgavetyper: Call center Korte og midlertidige

Læs mere

Bolig og hjælp i seniorlivet. Samtalecafé efteråret 2018 over temaet et fortsat sundt, aktivt og selvstændigt liv op i årene

Bolig og hjælp i seniorlivet. Samtalecafé efteråret 2018 over temaet et fortsat sundt, aktivt og selvstændigt liv op i årene Bolig og hjælp i seniorlivet Samtalecafé efteråret 2018 over temaet et fortsat sundt, aktivt og selvstændigt liv op i årene Bolig Det er af meget væsentlig betydning for alle at have en god bolig, men

Læs mere

Videresendt henvendelse: Hvad vil Københavns kommune gøre for at sikre, at kommunens plejehjem dækker hjerneskadedes behov?

Videresendt henvendelse: Hvad vil Københavns kommune gøre for at sikre, at kommunens plejehjem dækker hjerneskadedes behov? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg og Rehabilitering NOTAT Til Henrik Appel Esbensen Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel Esbensen (A) vedrørende visitation af borgere til plejehjem.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. 1. Baggrund. Kontornotits. pladser 41,6% 102,4% 87,9%

Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. 1. Baggrund. Kontornotits. pladser 41,6% 102,4% 87,9% Kontornotits Senior- og Socialforvaltningen Sundhedscenter Kolding Dato 5. maj 2015 Business Case vedr. udvidelse af antal pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter 1. Baggrund Denne business

Læs mere

NOTAT: Notat om boligformer på ældreområdet

NOTAT: Notat om boligformer på ældreområdet Sundhed og Omsorg Sagsnr. 298717 Brevid. 2756301 Ref. JLHA NOTAT: Notat om boligformer på ældreområdet 6. marts 2018 Baggrund I de årligt politisk reviderede kvalitetsstandarder for serviceniveauet i Roskilde

Læs mere

NOTAT. Hvordan har eksisterende aflastningspladser været anvendt?

NOTAT. Hvordan har eksisterende aflastningspladser været anvendt? NOTAT Beskrivelse af målgrupper og behov for genoptrænings- og aflastningspladser i det nye Center for Træning og Rehabilitering Dato Velfærdsforvaltningen Staben I Kommissorium for anvendelse af genoptrænings-

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Hjemmesygepleje Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges om sygepleje?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage sygepleje?... 3 5.0 Indhold...

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2019 (Godkendt af kommunalbestyrelsen, xx december 2018) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Roskilde Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 15.396.000 kr. Tilskud

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation november 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Funktionsniveau: At flytte sig 0 2 eller At kunne sikre struktur i hverdagens aktiviteter 0-2. Brugeren bor allerede på plejehjem.

Funktionsniveau: At flytte sig 0 2 eller At kunne sikre struktur i hverdagens aktiviteter 0-2. Brugeren bor allerede på plejehjem. Plejepakke A2 plejepakken Plejepakke A2 Servicelove 86 Funktionsniveau: At flytte sig 0 2 eller At kunne sikre struktur i hverdagens aktiviteter 0-2 Brugeren bor allerede på plejehjem. Brugerens funktionsniveau

Læs mere

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet

Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter)

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Senest revideret 05.06. 2019 Emne Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Bilag 4: Status på plejeboliger

Bilag 4: Status på plejeboliger #split# Bilag 4: Status på plejeboliger Sekretariat for Sundhed og Velfærd Dato: 09-06-2017 Sags. nr.: 27.42.00-P20-1-17 Sagsbeh.: LE Lokaltlf.: +4599455841 Ny Rådhusplads 1 9700 Telefon 9945 4545 CVR

Læs mere

Egenbetaling ved forskellige opholdstyper

Egenbetaling ved forskellige opholdstyper Egenbetaling ved forskellige opholdstyper NOTAT 5. december 2018 Journal nr. Sagsbehandler SKRAS Baggrund Velfærdsudvalget har ønsket udarbejdet et notat, der forholder sig til Kammeradvokatens notat,

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for træning

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for træning Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for træning 2 Kvalitetsstandard for træning Formålet med træning Formålet med træningen er, at du helt eller delvist bliver i stand til at klare dine daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune Senest revideret 23.01.2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Emne Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REHABILITERINGSINDSATSEN PÅ SUNDHEDS- OG OMSORGSOMRÅDET

REHABILITERINGSINDSATSEN PÅ SUNDHEDS- OG OMSORGSOMRÅDET REHABILITERINGSINDSATSEN PÅ SUNDHEDS- OG OMSORGSOMRÅDET EN MÅLRETTET OG TIDSBESTEMT SAMARBEJDSPROCES I Stevns Kommune ønsker vi, at borgerne lever et sundt og aktivt liv. Alt peger på, at mental og fysisk

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere