Teknologimedierede aktiviteter i børns overgang fra dagtilbud til skole: Et sociokulturelt informeret og designbaseret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologimedierede aktiviteter i børns overgang fra dagtilbud til skole: Et sociokulturelt informeret og designbaseret"

Transkript

1 Teknologimedierede aktiviteter i børns overgang fra dagtilbud til skole: Et sociokulturelt informeret og designbaseret studie Ane Bjerre Odgaard Ph.d.-afhandling, 2019 Syddansk Universitet Institut for Design og Kommunikation

2 Forsidefoto: , aktivitet i Solsikken

3 Teknologimedierede aktiviteter i børns overgang fra dagtilbud til skole: Et sociokulturelt informeret og design-baseret studie Ane Bjerre Odgaard Ph.d.-afhandling 2019 Institut for Design og Kommunikation Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet Syddansk Universitet Hovedvejleder: Professor Nina Bonderup Dohn, SDU Bivejleder: Professor Niklas Pramling, Göteborgs Universitet

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 DANSK RESUMÉ... 6 ENGLISH SUMMARY DEL I: SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE INTRODUKTION OG FORMÅL Afhandlingens forskningsspørgsmål Relationen mellem empirisk proces, delstudier og forskningsspørgsmål Samarbejdspartnere i afhandlingens empiriske arbejde Afhandlingens opbygning AFHANDLINGENS GENSTANDS(KRYDS)FELT Børns overgang fra dagtilbud til skole som forskningsfelt Børns overgang fra dagtilbud til skole som policy- og praksisfelt i Danmark Overgangens konkrete organisering i de deltagende institutioner Digitale teknologier i børns institutionelle miljøer som forskningsfelt Digitale teknologier i børns institutionelle miljøer som policy- og praksisfelt i Danmark Anvendelsen af digitale teknologier i pædagogiske aktiviteter i de deltagende institutioner Digitale teknologier og arbejdet med børns perspektiver TEORETISK PERSPEKTIV Delstudiernes appropriering af et sociokulturelt perspektiv Det sociokulturelle perspektiv Et sociokulturelt perspektiv på redskabsmedieret handling Redskabsmedieret handling som analyseenhed Appropriering Sprog som perspektiverende redskab Børns perspektiver som perspektiveringer i et sociokulturelt perspektiv Dobbelt situerede baner af deltagelse og meningsskabelse Intersubjektivitet og interaktivitet Reifikation Re-kontekstualisering Kompatibilitet mellem praksisteori, networked learning og det sociokulturelle perspektiv Et praksisbaseret perspektiv: Praksisteori og sociokulturelt perspektiv Networked learning: læring som betinget af (netværks)forbindelser METODISKE OG ETISKE OVERVEJELSER

6 4.1. Et sociokulturelt informeret og design-baseret studie af noget, som ikke var der i forvejen Design-eksperimentet som analyseenhed i design-baseret forskning? Kontekstens status og det kollaborative aspekt i design-eksperimentet Det sociokulturelle perspektivs modificering af design-baseret metode Empiriarbejde og samarbejdspartnere Forskydning fra designet som undersøgelsens genstand til medieret handling i institutionelle miljøer som analyseenhed Den metodiske bevægelse: Design-eksperiment videoobservation analyse af interaktion Videoobservation og transskription Forskningsetiske overvejelser Rekrutteringsproces, tilladelser og databehandling Forskningsetik og forskerrolle i et sociokulturelt informeret og design-baseret studie Etik og forskerrolle i relation til deltagende professionelle Etik og forskerrolle i relation til deltagende børn Etik i relation til videoobservation af børn SAMMENFATNING AF DELSTUDIER Sammenfatning af delstudie I Sammenfatning af delstudie II Sammenfatning af delstudie III Sammenfatning af delstudie IV KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING Besvarelse af afhandlingens forskningsspørgsmål Fremadrettede forskningsperspektiver BIBLIOGRAFI TIL DEN SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE DEL II: AFHANDLINGENS DELSTUDIER I. Odgaard, A. B. (2018). Designing for transition from day-care to school in N. B. Dohn (ed.) Designing for learning in a networked world. London and New York: Routledge, pp II. Odgaard, A. B. (2018) Networked Learning in Children s Transition from Day-Care to School: Connections between Contexts in M. Bajic, N. B. Dohn, M. de Laat, P. Jandric, T. Ryberg (eds.) Proceedings of the 11th International Conference of Networked Learning III. Odgaard, A. B. (under review) Turn-taking and sensemaking: Children and professionals coproducing and revisiting multimodal books during transition from day-care to school Learning, Culture and Social Interaction IV. Lundtofte, T. E., Odgaard, A. B. & Skovbjerg, H. M. (accepted, pending minor revisions) Absorbency and Utensilency: A Spectrum for Analyzing Children s Digital Play Practices in Global Studies of Childhood, Special Issue: Digital and Multimodal Childhoods: Explorations of spaces and places from pedagogy and practices DEL III: APPENDIKS BILAGSFORTEGNELSE

7 BILAG 1: Komplet oversigt over afhandlingens empiriarbejde BILAG 2: Bog 1 og Bog 2 med transskriberede lydfiler BILAG 3: Transskriptionseksempel i CLAN, Film BILAG 4: Informationsbrev og blanket til informeret samtykke, forældre BILAG 5: Informationsbrev og blanket til informeret samtykke, personale BILAG 6: Medforfattererklæring, delstudie IV BILAG 7: Juridisk kontor, anmeldelse af projekt BILAG 8: Juridisk kontor/rio, genanmeldelse af projekt på baggrund af GDPR

8 4

9 FORORD Der er mange mennesker, som jeg med dette forord vil benytte lejligheden til at udtrykke min taknemmelighed overfor. Stor tak til min hovedvejleder, Professor Nina Bonderup Dohn, for inspirationen til at påbegynde ph.d.- processen, for ikke at besidde ét eneste gram nonsens, og for på en og samme tid at være kompromisløst knivskarp og et utroligt behageligt menneske at samarbejde med. Tak til min bivejleder, Professor Niklas Pramling, Göteborgs Universitet, for at lade mig deltage i forskerseminaret Lek och Förskola under mit miljøskift, samt for løbende at bidrage med altid inspirerende og brugbare kommentarer på tekstudkast. Tak til ph.d.- kollegerne på IDK; i lokale er ph.d.-projekter aldrig en ensom affære. Særligt tak til Kristina, Nathalie, Ann Katrine, Kristian, Roland, Kristian, Merja og Safinaz for de mange gode snakke, skrivesprints, data-sessioner, bobler, gåture, skøre påhit og problemknusning. Tak til Thomas, ph.d.- kollega fra ISK, SDU, for mange gode netværksinitiativer, samt for inspirerende samarbejde omkring den ene af afhandlingens artikler. Også tak til Helle fra Designskolen Kolding for godt artikelsamarbejde. Tak til kolleger i forskningsprogrammet Didaktik, Design og Digitalisering, SDU, for godt samarbejde, og til deltagerne ved seminargruppen Sociokulturella och Dialogiska Studier, Göteborgs Universitet, som under mit miljøskift bidrog afgørende til at give studiet teoretisk retning. Tak til alle de deltagende børn og professionelle som i børnehaver, overgangsmoduler og børnehaveklasser lod sig forstyrre af den forskerinitierede proces, og som ikke mindst gjorde denne proces til deres egen gennem deltagelse i fælles, teknologimedierede aktiviteter. Tak til min familie; Thyge, Alfred og Elva. En afhandling skrives i løbet af en nærmest uendelig række af hverdage (og weekender og ferier), og I har sørget for at de allerfleste af disse dage var langt større end den plads, som afhandlingen optog, ligesom I muliggjorde at afhandlingen, i de sidste måneder af processen, kunne få alt det, der tilkom den, og så lige lidt mere til. Sideløbende med afhandlingsarbejdet har jeg skrevet i et dokument med daglige (snarere end faglige) indfald og nedslag. Dette dokument har haft karakter af tankeboble og legeplads til iltning af sprog og forestillingskraft. Jeg vil afslutte dette forord med et kort uddrag fra dette dokument, og dermed vil jeg så også slutte af med at takke ræven: Ane Bjerre Odgaard, Sdr. Bjert, 31. august Ræven Der har været en ræv på min plads. Den har listet rundt under skrivebordet, sandsynligvis haft forpoterne oppe lige til venstre for tastaturet, den har snuset til læsepulten, måske slikket lidt på ledningen fra hovedtelefonerne. Jeg ved ikke, hvordan den er kommet ind, men det er den. Den har ikke kunnet finde noget interessant i skraldespanden, i papirkurven. Der lå et enkelt pelshår på den lidt nussede bordplade i formiddags, da jeg ankom. Sommetider kan jeg se spor af rengøringspersonalets klud rundt om stakkene af papir, og så tænker jeg: Ej, nu må jeg simpelthen også lige huske at flytte alle de bunker til side, så de bedre kan komme til. Men den bordplade bliver altså også så hurtigt nusset. Af fingre og underarmes febrilsk målrettede arbejde. Det synes jeg altid er lidt væmmeligt, her på fælleskontoret, altså når alle bordpladernes grafitgrå laminat er sådan helt plettet og skjoldet af forskeraspiranters tvivlrådighed. Jeg er glad for at ræven har været her. 5

10 DANSK RESUMÉ Denne ph.d.-afhandling omhandler teknologimedierede aktiviteter i børns overgang fra dagtilbud til skole. Afhandlingen er informeret af et sociokulturelt perspektiv og er desuden funderet på designbaseret metode. På basis af videoobservationer undersøger afhandlingen en række specifikke, teknologimedierede aktiviteter, som udvikledes på baggrund af et design-baseret samarbejde mellem praksisprofessionelle, børn og forsker. I disse aktiviteter producerer og genbesøger børn og professionelle en række digitale og multimodale produkter, så som fotos, fotosamlinger og multimodale bøger. Aktiviteterne foregår i løbet af børnenes overgang fra dagtilbud til skole og rammesættes på forskellig vis som omhandlende det, som børnene udpeger som væsentligt, i overgangens forskelligartede, institutionelle omgivelser. Afhandlingen fokuserer på den interaktion og dialog, som finder sted mellem børn og professionelle i disse aktiviteter, og på hvordan aktiviteterne på mangfoldige måder muliggør deltagelse og meningsskabelse. Dette ses som et potentielt grundlag for de professionelles arbejde med børns perspektiver og deltagelsesbaner i løbet af børnenes overgang fra dagtilbud til skole Den empiriske samarbejdsproces fandt sted i løbet af to år, i hhv og 2018, i en middelstor, dansk kommune. I løbet af samarbejdsperiodens to overgangsprocesser deltog i alt 12 praksisprofessionelle og 87 fem- til syvårige børn fra de i alt fire deltagende dagtilbud og to folkeskoler. Afhandlingen er en antologi bestående af fire artikler på engelsk og en sammenfattende redegørelse på dansk. Afhandlingens overordnede forskningsspørgsmål lyder som følger: 1. Hvordan kan et sociokulturelt informeret og design-baseret studie indgå i et praksissamarbejde omkring overgangsaktiviteter i børns overgang fra dagtilbud til skole? 2. Hvilke situerede og teknologimedierede aktiviteter kan studiets design-eksperimenter generere i børns overgang fra dagtilbud til skole? 3. Hvorledes kan disse situerede og teknologimedierede aktiviteter analyseres a. indenfor rammerne af et sociokulturelt teorigrundlag? b. som overgangpraksisser, hvor børns perspektiver og deltagelsesbaner bringes i fokus? Afhandlingens fire delstudier og den sammenfattende redegørelse bidrager alle til besvarelsen af forskningsspørgsmålene. De fire delstudier bidrager som følger: I. Odgaard, A. B. (2018). Designing for transition from day-care to school in N. B. Dohn (ed.) Designing for learning in a networked world. London and New York: Routledge, pp Delstudie I skitserer det overordnede studies forskningsdesign og udfolder dets teoretisk informerede baggrund. Dette tjener til at anskueliggøre, hvordan et sociokulturelt informeret og design-baseret 6

11 studie kan indgå i et praksissamarbejde omkring teknologimedierede overgangsaktiviteter. Tidligere forskning vedrørende overgangen fra dagtilbud til skole, såvel som vedrørende teknologimedierede aktiviteter til synliggørelse af børns perspektiver, præsenteres. Desuden skitseres et sociokulturelt perspektiv på læring og udvikling som epistemologisk grundlag. Dette leder til en præsentation af den forskningsmæssige formodning, som afhandlingen bygger på, nemlig at teknologimedierede aktiviteter, med børn som (med)producenter af digitalt indhold, vil kunne tjene til at synliggøre børns perspektiver på deres institutionelle omgivelser indenfor rammerne af pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, og at dette potentielt vil kunne bidrage til såvel overgangspraksis som forskning vedrørende overgangen. Præliminære analyser af interaktion og dialog i studiets aktiviteter anskueliggør endvidere, hvorledes de empiriske aktiviteter konkret kan udfolde sig, og dette ledsages af refleksioner over afhandlingens indledningsvise formodninger. Delstudiet viser at den professionelle spiller en central rolle i stilladseringen af børnenes (med)produktion og dialog, og at en målrettet åbenhed er nødvendig for både at gennemføre produktionsprocessen og samtidig holde dialogen og meningsskabelsen åben. II. Odgaard, A. B. (2018) Networked Learning in Children s Transition from Day-Care to School: Connections between Contexts in M. Bajic, N. B. Dohn, M. de Laat, P. Jandric, T. Ryberg (eds.) Proceedings of the 11th International Conference of Networked Learning Delstudie II undersøger muligheder og barrierer for at de deltagende børn, i kraft af det designbaserede samarbejdes teknologimedierede aktiviteter, kan etablere forbindelser mellem overgangens forskelligartede kontekster, på baggrund at deres situerede engagementer og perspektiver. Indledningsvist redegøres der for tidligere forskning i børns anvendelse af digitale teknologier, specifikt tablets, i institutionelle miljøer. Det betones at forskningen synliggør et skisma mellem hhv. institutionelt værdsat (produktiv, læringsmålsorienteret) og ikke-værdsat (rekreativ, affektiv) tablet-brug. Studiets aktiviteter betegnes derefter som, i et vist omfang, henhørende under institutionelt værdsat tabletbrug, med aktiv indholdsproduktion i fokus. I kraft af aktiviteternes fokus på børns perspektiver og engagementer indgår imidlertid også affektive aspekter som ligger delvist udenfor den institutionelt værdsatte tabletbrug, og disse aspekter fremhæves som centrale. Det fremhæves desuden, at der i aktiviteterne er vanskeligheder forbundet med børnenes etablering af forbindelser mellem overgangens forskelligartede kontekster, hvilket skyldes at multimodalt materiale må re-kontekstualiseres når det genfremfindes i en ny overgangskontekst. Her må meningsskabelsen finde sted på ny, idet de multimodale produkter ikke er beholdere for et stabilt betydningsindhold, og de professionelles stilladsering af børnenes dialogiske agens og aktive meningsskabelse er af afgørende betydning. 7

12 III. Odgaard, A. B. (under review) Turn-taking and sense making: Children and professionals co-producing and revisiting multimodal books during transition from day-care to school Learning, Culture and Social Interaction Delstudie III undersøger et specifikt dataudsnit, nemlig aktiviteter hvor otte børn fra samme børnehave, og to professionelle fra disse børns børnehave og skole, i løbet af otte måneder af overgangsprocessen i 2018 deltager i aktiviteter omkring to fælles, multimodale bøger. Disse aktiviteter fremtræder som egentlige overgangsaktiviteter fremfor som enkeltstående projekt-afprøvninger, og på denne baggrund analyseres de som de redskabsmedierede aktiviteter generet på baggrund af det designbaserede samarbejde. Aktiviteterne analyseres dels fra et sociokulturelt perspektiv og dels som overgangaktiviteter hvor børns perspektiver og deltagelsesbaner konkret bringes i fokus. Aktiviteterne fremanalyseres som konstitueret af en dialektik mellem, på den ene side, deltagernes institutionelle såvel som redskabsmedierede turtagning og, på den anden side, deltagernes intentionelle såvel som redskabsmedierede meningsskabelse. Delstudiet fokuserer på børnenes turtagning og meningsskabelse og synliggør hvordan forbindelser mellem kontekster kan etableres i afhandlingens aktiviteter, nemlig i form af børnenes baner af deltagelse og meningsskabelse i aktiviteterne over tid. IV. Lundtofte, T. E., Odgaard, A. B. & Skovbjerg, H. M. (accepted, pending minor revisions) Absorbency and Utensilency: A Spectrum for Analyzing Children s Digital Play Practices in Global Studies of Childhood, Special Issue: Digital and Multimodal Childhoods: Explorations of spaces and places from pedagogy and practices Delstudie IV belyser et genkommende fænomen i afhandlingens samlede empiri, nemlig børns leg med tablets. Delstudiet er skrevet i samarbejde med to medforfattere og bygger på data fra nærværende forfatters, samt den ene medforfatters, empiriske arbejde. Delstudiet analyserer og diskuterer børns legepraksisser med tablets som sociomaterielle stemningspraksisser, og bidrager med et spektrum til analyse af børns leg med tablets og andre digitale teknologier. Dette spektrum fokuserer på den position, som tablet en har, i forskellige legepraksisser. Der skelnes således mellem overvejende absorbente praksisser, hvor tablet en er i forgrunden, og overvejende utensilente praksisser, hvor tablet en er en brugsgenstand blandt mange. Det fremanalyseres hvordan børns tablet-legepraksisser fluktuerer indenfor dette spektrum. Afhandlingens sammenfattende redegørelse introducerer afhandlingens formål, forskningsspørgsmål og empiriske arbejde og består derudover af en redegørelse for afhandlingens teoretiske og praktiske genstands(kryds)felt, nemlig børns overgang fra dagtilbud til skole og digitale teknologier i børns institutionelle miljøer. Desuden redegøres for afhandlingens teoretiske rammesætning, det sociokulturelle perspektiv, 8

13 ligesom det udfoldes og begrundes hvorledes hhv. praksisteori og netværkslæring (networked learning), som informerer enkelte delstudier, er kompatible med det sociokulturelle perspektiv. Der redegøres for de metodiske overvejelser, som har været centrale i afhandlingsarbejdet, herunder diskuteres det hvilke implikationer, det har for undersøgelsens genstand og analyseenhed, at den design-baserede metode ledsages og modificeres af et sociokulturelt perspektiv. Desuden skitseres den konkrete, metodiske bevægelse fra design-eksperiment over videoobservation til transskription og analyse af interaktion i redskabsmedieret handling. Endelig redegøres der for konkrete, etiske overvejelser i relation til afhandlingsarbejdets gennemførelse. Den sammenfattende redegørelse indeholder desuden sammenfatninger af de enkelte delstudier. Afslutningsvist konkluderes det, hvorledes afhandlingen samlet set bevarer de overordnede forskningsspørgsmål, ligesom der perspektiveres til mulige, fremtidige forskningsperspektiver på baggrund af afhandlingen. 9

14 ENGLISH SUMMARY This PhD thesis focuses on technology mediated activities during children s transition from day-care institution to primary school. The thesis is informed by a sociocultural perspective and builds on design-based methods. On the basis of video observations, the thesis examines a range of specific activities that were developed in collaboration between day-care and school professionals, children, and researcher. In these activities, children and professionals co-produce and revisit digital and multimodal products, such as photos, photo collections, and multimodal books. The activities take place during the children s transition from day-care to school, and they are framed in varying ways as concerning what the children point out as important to them within the diverse institutional environments of transition. The thesis focuses on the interaction and dialogue that unfold between children and professionals in these activities, and on how the activities in different ways enable participation and sense making. This is perceived as a potential basis for the professionals work with children s perspectives and trajectories of participation during transition from day-care to school. The empirical process of collaboration took place for two years, during 2017 and 2018, in a middlesized Danish municipality. The collaboration involved a total of 12 pedagogical professionals and 87 children between the age of five and seven, as they traversed from four participating day-care institutions to two participating schools. The thesis is an anthology comprised of four articles in English and a summarizing and supplementing mantle text in Danish. The overall research questions of the thesis are: 1. How can a socioculturally informed and design-based study be incorporated into a practice collaboration on transition activities for children s transition from day-care to school? 2. What situated and technology mediated activities are generated through the study s design-experiments during children s transition from day-care to school? 3. How may these situated and technology mediated activities be analyzed: a. from a socioculturally informed, theoretical perspective? b. as transition practices where children s perspectives and trajectories of participation are in focus? The four articles of the thesis, as well as the mantle text, all contribute to answering the research questions. The four articles contribute as follows: I. Odgaard, A. B. (2018). Designing for transition from day-care to school in N. B. Dohn (ed.) Designing for learning in a networked world. London and New York: Routledge, pp

15 Article I presents the research design and its theoretically informed background. An outline of previous research on children s transition from day-care to school, as well as on technology mediated activities for enhancing children s perspectives on their institutional environments, is provided. A sociocultural perspective on learning and development is presented as the epistemological basis of the study. This leads to a presentation of the conjectures that the study is based upon: That technology mediated and dialogic activities, with children as (co)producers of digital content, may serve to highlight children s perspectives on their institutional environments within pedagogical activities. And that this may in turn facilitate children s transition through a focus on their trajectories of participation. Preliminary analysis shows how interaction and dialogue unfold in activities, and this is accompanied with reflections on the initial conjectures informing the design-based process. The article shows that the professional plays a key role in scaffolding the children s (co)production and dialogue, and that a targeted openness is important in order to carry out the production process, as well as keeping dialogue and sense making open, at one and the same time. II. Odgaard, A. B. (2018) Networked Learning in Children s Transition from Day-Care to School: Connections between Contexts in M. Bajic, N. B. Dohn, M. de Laat, P. Jandric, T. Ryberg (eds.) Proceedings of the 11th International Conference of Networked Learning Article II examines potentials and pitfalls of the study s activities in terms of enabling a focus on children s perspectives and engagements on their institutional environments, and in terms of enabling children to establish connections between the diverse institutional contexts of transition. The article commences with an outline on previous research on young children s use of technological tools, especially tablets, in institutional settings, as tablets are the main devices used in the study s activities. Previous research highlights a schism between forms of tablet use that are institutionally appreciated as worthwhile (content producing, oriented towards learning objectives) and less appreciated (content consuming, recreative, affective). In connection to this, the situated and technology mediated activities, that the design-based study has generated so far, are characterized as partly conforming to the institutionally appreciated activity forms, but at the same time the focus on children s engagements and perspectives involves affective and social aspects that differ from this. It is shown that the study s activities may enable children to render their perspectives on the institutional contexts visible, if they are positioned with dialogic and productive agency. It is also shown that the study s activities imply difficulties in relation to the intended, design-based objective of enabling them to establish connections between their institutional contexts. These difficulties occur due to the re-contextualization of multimodal content across transition contexts, a re-contextualization that necessitates new instances of 11

16 sense making as the multimodal products cannot be treated as containers of stable meaning. This sheds light on the importance of the professionals scaffolding of the children s dialogic agency and active sense making. III. Odgaard, A. B. (under review) Turn-taking and sense making: Children and professionals co-producing and revisiting multimodal books during transition from day-care to school Learning, Culture and Social Interaction Article III examines a specific data collection that consists of the activities where eight children from the same day-care institution, and two professionals from these children s day-care and school, engage in activities around two common, multimodal books. The activities take place during eight months of the children s transition in The activities are analyzed from a sociocultural perspective, as tool mediated transition activities that were generated by the study s design-based collaboration, and where children s perspectives and trajectories of participation are pivots. The article shows that the activities can be characterized as evolving dialectically between, on the one hand, the participants institutional and tool mediated turn-taking, and, on the other hand, the participants intentional and tool mediated sense making. The article analyzes how the children s turn-taking and sense making evolve over time and across contexts, and how this process enables connections between contexts in terms of the children s trajectories of participation and sense making. IV. Lundtofte, T. E., Odgaard, A. B. & Skovbjerg, H. M. (accepted, pending minor revisions) Absorbency and Utensilency: A Spectrum for Analyzing Children s Digital Play Practices in Global Studies of Childhood, Special Issue: Digital and Multimodal Childhoods: Explorations of spaces and places from pedagogy and practices Article IV sheds light on a recurrent phenomenon across the study s empirical data, namely children s play practices with tablets. The article was co-authored with two other researchers and builds on data from the present author s and one of the co-authors, empirical studies. The article discusses children s play practices with tablets as sociomaterial mood practices and contributes with a spectrum for analyzing children s play practices with tablets and other digital devices. This spectrum accentuates the object position of the tablet in play practices, between predominantly absorbent practices, with the tablet in a foregrounded position, and to predominantly utensilent practices, with the tablet in a backgrounded position as a utensil among other. It is analyzed how children s tablet-mediated play practices fluctuate within this spectrum. 12

17 The mantle text introduces the objectives, research questions, and empirical work underpinning the thesis, and provides an account of the theoretical and practical domains that the thesis relates to; children s transition from day-care to school and digital technologies in children s institutional environments. A sociocultural perspective is presented as the theoretical framing of the thesis, and it is shown how practice theory and networked learning, as theoretical perspectives that inform single articles, are compatible with the sociocultural approach. Central methodological considerations are presented, and it is discussed what implications a sociocultural perspective has for the object of study and the unit of analysis in a design-based study as the present. The methodical movement, from design experiment to video observation, transcription, and finally to analysis of interaction in tool mediated activities, is outlined. Ethical considerations in relation to the work are discussed in detail. Finally, it is concluded how the overall thesis answers the research questions, and suggestions for future research are presented. 13

18 14

19 DEL I: SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 15

20 16

21 1. INTRODUKTION OG FORMÅL Denne antologiske afhandling udgøres af fire artikler på engelsk og en sammenfattende redegørelse på dansk. Afhandlingen har til formål at undersøge den interaktion og dialog, som fandt sted mellem børn og professionelle, i en række specifikke, teknologimedierede aktiviteter. Disse aktiviteter blev til gennem et design-baseret samarbejde mellem forsker, professionelle og børn, i løbet af børnenes overgang fra dagtilbud til skole. Aktiviteterne er centreret omkring børns og professionelles multimodale (med)produktion af fotos, lydoptagelser og tekster vedrørende elementer, som børnene udpeger som væsentlige i deres skiftende, institutionelle omgivelser, i løbet af overgangen. Afhandlingen udfolder sig som en empirisk undersøgelse af den interaktion og dialog som fandt sted i de pågældende aktiviteter. Aktiviteterne analyseres fra et sociokulturelt perspektiv, altså som situerede og medierede handlinger der på mangfoldige måder konstitueres af børnenes og de professionelles interaktion og dialog, af deres deltagelse og meningsskabelse. Denne deltagelse og meningsskabelse angår dels selve den multimodale (med)produktionsaktivitet som her-og-nu situation, og dels angår den aspekter af overgangens institutionelle miljøer. Desuden re-kontekstualiseres deltagelsen og meningsskabelsen på tværs af overgangens kontekster. Det er disse aspekter, som er afhandlingens omdrejningspunkter, men aktiviteterne anskues og diskuteres desuden som et potentielt grundlag for de professionelles arbejde med børns perspektiver og deltagelsesbaner i løbet af overgangen fra dagtilbud til skole. Det er afhandlingens ambition at bidrage til metodisk afklaring af, hvad et sociokulturelt informeret og design-baseret studie indebærer. Ligeledes er det ambitionen at kaste lys over de potentialer og faldgruber, som kan observeres i de teknologimedierede aktiviteter, hvor børns perspektiver og deltagelsesbaner bringes i fokus, i overgangen fra dagtilbud til skole Afhandlingens forskningsspørgsmål Afhandlingens overordnede forskningsspørgsmål er omdrejningspunkt for både afhandlingens fire delstudier og den sammenfattende redegørelse. I de enkelte delstudier operationaliseres spørgsmålene til mere specifikke, analytiske orienteringer, ligesom den sammenfattende redegørelse bidrager yderligere til besvarelsen af forskningsspørgsmålene, som er formueret således: 1. Hvordan kan et sociokulturelt informeret og design-baseret studie indgå i et praksissamarbejde omkring overgangsaktiviteter i børns overgang fra dagtilbud til skole? 2. Hvilke situerede og teknologimedierede aktiviteter kan studiets design-eksperimenter generere i børns overgang fra dagtilbud til skole? 17

22 3. Hvorledes kan disse situerede og teknologimedierede aktiviteter analyseres a. indenfor rammerne af et sociokulturelt teorigrundlag? b. som overgangpraksisser, hvor børns perspektiver og deltagelsesbaner bringes i fokus? Relationen mellem empirisk proces, delstudier og forskningsspørgsmål Afhandlingen er affattet som en antologisk afhandling bestående af fire artikler, der undersøger hvert deres delstudie, og en sammenfattende redegørelse, der går på tværs af delstudierne og bidrager med baggrund såvel som yderligere fund. De konkrete aktiviteter, som afhandlingen undersøger, er en del af en større, empirisk proces bestående af to selvstændige, men forbundne, empiriske delprocesser, som fandt sted i hhv og Nedenstående Figur 1 anskueliggør den overordnede relation mellem forskningsdesignets enkeltelementer, det empiriske arbejde, afhandlingens forskningsspørgsmål samt delstudiernes placering i det overordnede forløb. I metodekapitlets afsnit udfoldes denne relation mere detaljeret i forhold til design-baseret metode. Figur 1: Relationen mellem forskningsdesign, empirisk arbejde, forskningsspørgsmål samt delstudiernes placering 1.2. Samarbejdspartnere i afhandlingens empiriske arbejde Studiets empiriske arbejde foregik som nævnt i løbet af to forskellige overgangsforløb i hhv og I alt deltog fire dagtilbud og to skolers overgangsmoduler og børnehaveklasser i samarbejdet. Alle institutioner var beliggende i den samme middelstore, danske kommune. Samarbejdet indledtes i september 2016, hvor jeg kontaktede den deltagende kommunes forvaltningsledelse på dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på at rekruttere deltagende institutioner. Derefter påbegyndtes de indledende møder med ledelser og professionelle, workshops for deltagende professionelle, 18

23 orienteringsmøder for forældre, indhentning af informeret samtykke og observationsbesøg i de deltagende institutioner. De konkrete aktiviteter i de deltagende institutioner foregik i januar-oktober 2017 samt i februar-september Figur 2 nedenfor anskueliggør de deltagende dagtilbud og skolers organisering i to overgangsenheder, Syd-institutionerne og Nord-institutionerne. Desuden viser Figur 2 hvilke institutioner, der deltog i de to samarbejdsperioder, ligesom den synliggør hvordan samarbejdet var situeret i overgangens kontekster, hhv. dagtilbud, overgangsmodul og børnehaveklasse (0. klasse). Figur 2: Deltagende institutioner inddelt i geografisk betingede overgangsenheder. (Alle institutionsnavne er pseudonymer). Som det ses af Figur 2, så deltog både Syd- og Nord-institutionerne i projektets aktiviteter i 2017, mens udelukkende Syd-institutionerne deltog i Ved indledningen af samarbejdsprocessen ekspliciterede jeg for de deltagende professionelle, at projektets aktiviteter var planlagt til at skulle forløbe over to overgangsperioder, men at jeg i første omgang blot ønskede at træffe aftale om et samarbejde i Derefter kunne vi så gensidigt vurdere, hvorvidt et samarbejde i 2018 ville være relevant og meningsfuldt for begge parter. Metodiske og etiske overvejelser, i forhold til både 19

24 rekrutteringsprocessen og fokuseringsprocessen, udfoldes detaljeret i metode- og etikkapitlets afsnit 4.2. og 4.3. I alt deltog 87 børn og 12 professionelle fra de fire dagtilbud og to skoler i studiets aktiviteter i løbet af de to års overgangsforløb i 2017 og Deltagerantallet var fordelt på 57 børn og 12 professionelle fra Syd- og Nord-institutionerne i 2017, samt 30 børn og 5 (af de oprindeligt 12) professionelle, udelukkende fra Syd-institutionerne, i Samarbejdet i 2017 initieredes som en åben og eksplorativ proces, bestående af en række afprøvende handlinger, hvor de deltagende professionelle i samarbejde med mig udviklede en række forskellige, teknologimedierede aktiviteter. Disse aktiviteter afprøvedes og videreudviklede sammen med børnene. Her deltog jeg også ofte aktivt sammen med børn og professionelle i en form for eksperimenterende fællesskaber (Thestrup, 2014) med henblik på udvikling og afprøvning af aktiviteterne. Den første proces involverede således aktiviteter omkring produktion af, og genbesøg i, fotocollager, fotosamlinger, digitale postkort bestående af fotos med lydoptagelser, analoge kort over institutionerne med QR-koder til ovennævnte, digitale produktioner, samt multimodale bøger. I delstudie I undersøges to aktiviteter med multimodale bøger, og i delstudie II er der fokus på aktiviteter med fotosamlinger og multimodale bøger. Aktiviteterne foregik både i små og store grupper, og enkelte gange blot med deltagelse af et barn og en professionel. Processen i 2017 genererede væsentlige erfaringer til brug for en mere fokuseret og enstrenget proces i 2018, hvor kun Syd-institutionerne deltog. Et fælles udgangspunkt for samtlige de empiriske aktiviteter, som undersøges i afhandlingen, er, at de på forskellig vis blev rammesat som omhandlende børnenes udpegning af væsentlige ting, steder og elementer i deres institutionelle omgivelser. Denne rammesætning kan i samarbejdet genfindes på forskellige niveauer som afspejler den empiriske samarbejdsproces: Forskningsmæssigt blev aktiviteterne, i min rammesættende kommunikation med de professionelle, beskrevet som omhandlende børns perspektiver og engagementer i overgangens skiftende omgivelser med henblik på at udvikle en mikro-overgangspædagogik hvor disse aspekter blev centrale for understøttelse af børnenes deltagelsesbaner og refleksion på tværs af kontekster. Pædagogisk blev aktiviteterne, i de professionelles rammesættende kommunikation med børnene, beskrevet som invitationer til eksempelvis at tage billeder af noget, som I rigtig godt kan lide her i børnehaven, at fotografere noget, som I synes er vigtigt her i skolen, og som I synes skal med i vores bog, at lave en bog om de allerbedste steder her i skolen eller at fotografere jeres bedste legesteder. Mens aktiviteterne fandt sted, formulerede de professionelle konkrete og situerede rammesætninger så som nu er det din tur, hvad vil du så gerne have med i bogen eller hvad vil du sige til dit 20

25 billede, altså formuleringer der direkte knytter sig til produktionsaktiviteten fremfor til de overordnede formål eller til de institutionelle omgivelser som sådan. Udover disse forskellige, rammesættende ytringer, så er børnenes ytringer og meningstilskrivninger i selve aktivitetsprocessen relevante, og det er netop disse, som er primær genstand for analyse i delstudierne. For nærværende skal denne skitsering af, hvordan den rammesættende kommunikation foregik på forskellige niveauer, imidlertid blot tjene til at synliggøre en grundlæggende præmis i afhandlingens design-baserede, empiriske arbejde. Denne præmis er, at aktiviteter ikke er bærere af den intention, som de oprindeligt blev iværksat på baggrund af. Som Engeström (2007, p. 370) udtrykker det: What is initially presented as the problem or the task is interpreted and turned into a meaningful challenge several times over the process of the intervention. Dette betyder at de empiriske aktiviteter, som afhandlingen undersøger, og som udfolder sig på baggrund af design-interventioner, ikke kan betragtes som simple produkter af forskningsprojektets indledende intentioner. De kan dog heller ikke betragtes som værende uden forbindelse hertil, eftersom det ikke ville have eksisteret i de pågældende institutioner hvis det ikke var for det design-baserede samarbejde. Imidlertid er aktiviteternes beskaffenhed et empirisk spørgsmål, og på baggrund af videoobservation giver afhandlingen indblik i den interaktion og dialog, deltagelse og meningsskabelse, som konkret fandt sted i aktiviteterne Afhandlingens opbygning Afhandlingen består af tre dele: Del I udgøres af en rammesættende og sammenfattende redegørelse. Kapitel 1 introducerer afhandlingens formål og forskningsspørgsmål samt det overordnede forskningsdesign og empiriske arbejde, som afhandlingen bygger på. Kapitel 2 skitserer det genstands(kryds)felt, som danner baggrund for afhandlingen. Dette defineres som et krydsfelt mellem de forskningsmæssige, såvel som policy- og praksismæssige, genstandsfelter børns overgang fra dagtilbud til skole og digitale teknologier i børns institutionelle miljøer. Desuden belyses børns perspektiver som fokusområde i forskning og praksis. Kapitel 3 redegør for afhandlingens teoretiske rammesætning, det sociokulturelle perspektiv, samt udfolder en række begreber fra sociokulturel idétradition som er særligt relevante for afhandlingens delstudier og som underbygger disse. Desuden redegøres der for hhv. praksisteori og netværkslæring (networked learning), idet disse teoretiske perspektiver informerer enkelte af delstudierne. Der opsummeres gennem en diskussion af kompatibiliteten mellem afhandlingens forskellige, teoretiske perspektiver. 21

26 Kapitel 4 redegør for de metodiske og etiske overvejelser, som har været centrale. Den design-baserede forskningsmetode belyses, ligesom det diskuteres hvilke implikationer et sociokulturelt perspektiv har for denne metodes konkrete operationalisering i afhandlingen. Desuden skitseres den metodiske bevægelse fra design-eksperiment over videoobservation til transskription og multimodal interaktionsionsanalyse. Endelig redegøres der for de etiske overvejelser, herunder forskerrollen i relation til hhv. professionelle og børn i det design-baserede samarbejde, samt specifikt i relation til videoobservation af børn. Kapitel 5 indeholder enkeltvise sammenfatninger af hhv. delstudie I, II, III og IV. Kapitel 6 konkluderer og diskuterer studiets fund i relation til afhandlingens forskningsspørgsmål. Desuden skitseres fremtidige forskningsperspektiver. Del II består af delstudie I, II, III og IV i deres helhed. Delstudierne er blevet gennemført med henblik på at svare både fyldestgørende og nuanceret på afhandlingens forskningsspørgsmål, ligesom de selvsagt løbende er blevet dynamisk formgivet af afhandlingens empiriske arbejde og de muligheder for konkret operationalisering af forskningsspørgsmålene, som dette muliggjorde. Delstudie I: Delstudiet angår forskningsdesignets teoretisk og praktisk informerede baggrund i 2017, herunder skitseres aktuel forskning indenfor hhv. overgangen fra dagtilbud til skole, teknologimedierede aktiviteter til synliggørelse af børns perspektiver, ligesom det fremhæves at læring og udvikling fra et sociokulturelt perspektiv ses som værende betinget af interaktion og dialog. På denne baggrund sandsynliggøres det, hvorledes et design-baseret studie, med teknologimedierede aktiviteter til synliggørelse af børns perspektiver, gennem et design-baseret praksissamarbejde vil kunne bidrage til både overgangspraksis og -forskning. Dette følges op af præliminære analyser af interaktioner og dialoger i studiets aktiviteter. Dermed bidrager delstudie I primært til forskningsspørgsmål 1 samt præliminært til spørgsmål 2, begge dele på baggrund af første del af den empiriske proces i Delstudie II: Delstudiet tager afsæt i eksisterende forskning i børns brug af tablets i institutionelle miljøer og belyser i lyset heraf de situerede og redskabsmedierede aktiviteter, som studiets primært tablet-baserede design-eksperimenter genererede i den første proces af iterationer i børnenes overgang fra dagtilbud til skole i Delstudiet undersøger, i hvilken forstand disse aktiviteter kan siges at bidrage til børnenes etablering af forbindelser mellem overgangens forskelligartede kontekster og påpeger såvel potentialer som forhindringer i relation til dette. Dermed bidrager delstudie II primært til forskningsspørgsmål 2 på baggrund af hele den empiriske proces i Delstudie III: Delstudiet undersøger et udvalg af situerede og redskabsmedierede aktiviteter, som genereredes på baggrund af design-eksperimenterne i både 2017 og Delstudiets data udgøres af et 22

27 specifikt udvalg af data, nemlig samtlige aktiviteter hvor otte børn og to professionelle deltager i aktiviteter omkring to fælles, multimodale bøger, i løbet af hele overgangsprocessen i Netop denne datamængde er valgt, fordi den samlet repræsenterer en gruppe deltageres kronologisk sammenhængende, redskabsmedierede aktiviteter, på tværs af alle overgangens kontekster, og fordi netop disse aktiviteter opnåede en vis soliditet som egentlige overgangsaktiviteter fremfor udelukkende at repræsentere enkeltstående projekt-afprøvninger i de deltagende institutioner. Dette uddybes detaljeret i metode- og etikkapitlets afsnit , 4.2. og De redskabsmedierede aktiviteter analyseres således dels fra et sociokulturelt perspektiv og dels som overgangpraksisser hvor børns perspektiver og deltagelsesbaner konkret bringes i fokus. Delstudie III bidrager således til forskningsspørgsmål 1, 2 og 3 a og b. Delstudie IV: Delstudiet belyser børns leg med tablets som et genkommende fænomen i afhandlingens empiri, og delstudiet bidrager dermed til forståelsen af børnenes digitale legepraksisser. Gennem delstudiets fokus på leg, fremhæves nogle aspekter ved empirien som ligger udenfor det fokus der var gældende i den indledningsvise formulering af det design-baserede studies formålsformuleringer. Delstudie IV bidrager således til forskningsspørgsmål 1, 2 og 3, men i forhold til spørgsmål 3 s underspørgsmål udvides fokus imidlertid til hhv. a) praksisteori og b) lege-praksisser, hvilket er begrundet i at legepraksisser som empirisk fænomen nødvendiggør en analyse af dette, en analyse som henter forklaringskraft i begreber om leg som sociomaterielle stemningspraksisser. Del III er et appendiks bestående af afhandlingens bilag. 2. AFHANDLINGENS GENSTANDS(KRYDS)FELT Udover afhandlingens teoretiske rammesætning, det sociokulturelle perspektiv, og afhandlingens metodiske fundering, den design-baserede metode, som hver især tildeles opmærksomhed i hhv. kapitel 3 og 4, så implicerer afhandlingens forskningsspørgsmål og erkendeinteresse at der arbejdes i et krydsfelt mellem to genstandsfelter. Derfor vil de forskningsmæssige genstandsfelter børns overgang fra dagtilbud til skole samt digitale teknologier i børns institutionelle miljøer kort blive skitseret i det følgende, herunder med et fokus på hver af disse forskningsfelter fra et sociokulturelt perspektiv. Begrebet felt kan forstås både i betydningen feltet, dvs. forskningsfeltet, og i betydningen felten, dvs. det konkrete sted, hvor en undersøgelse gennemføres (Hastrup, 2015) Med en bevidsthed om at førstnævnte begreb, feltet, i egentlig forstand definerer det forskningsmæssige genstandsfelt som præsenteres i dette kapitel, så inddrages felten imidlertid også, forstået som det samfundsmæssige og 23

28 empiriske sted, hvor det analytisk bestemte genstands(kryds)felt konkret studeres. Og eftersom nærværende afhandling helt grundlæggende bygger på en empirisk proces, hvor aktiviteter med digitale teknologier blev udviklet og afprøvet i konkrete institutioners overgang fra dagtilbud til skole, så vil genstands(kryds)felten også blive belyst i dette kapitel. Dette sker dels gennem en redegørelse for den institutionelle organisering, som konstituerer overgangen fra dagtilbud til skole i Danmark, såvel som konkret i de deltagende institutioner, og dels gennem en kort redegørelse for anvendelsen af digitale teknologier som redskaber i dagtilbud, børnehaveklasse og overgang i Danmark, såvel som konkret i de deltagende institutioner. Afslutningsvist vil anvendelsen af digitale teknologier i arbejdet med børns perspektiver kort blive udfoldet Børns overgang fra dagtilbud til skole som forskningsfelt Børns overgang fra dagtilbud/børnehave/preschool til skole er et forskningsmæssigt velbelyst felt, både i Danmark og internationalt, og har været det gennem de senere årtier (Broström, 2003; Corsaro & Molinari, 2000; Dockett, Einarsdóttir, & Perry, 2019; Dockett & Perry, 2014; Dunlop & Fabian, 2007; Einarsdottir, Perry, & Dockett, 2008; Hedegaard, 2017; Hedegaard & Edwards, 2014; Margetts, 2002; Stanek, 2019; Stanek & Vendelbo, 2019; Winther-Lindqvist, 2011, 2019). I et nyligt litteraturreview (Boyle, Grieshaber, & Petriwskyj, 2018) opridses følgende hovedtendenser i overgangsforskningen i perioden fra 2000 til 2015: For det første fremhæves det at barndomssociologiske (James, Jenks, & Prout, 1998), sociokulturelle (Rogoff, 1990; Wertsch, Del Río, & Alvarez, 1995) og økologiske (Bronfenbrenner, 1977) tilgange, som på forskellig vis implicerer et fokus på børns deltagelsesmuligheder, perspektiver og sociale relationer i overgangen, har vundet gennemslagskraft indenfor feltet i løbet af denne periode. Dette betegnes som en ændring i forhold til tidligere fremherskende, udviklingspsykologiske (Piaget, 1964) forståelser der eksempelvis tematiserede skolemodenhed som et spørgsmål om børns faseinddelte og individuelle udvikling, og hvor såvel vurdering af skoleparathed samt tilrettelæggelsen af alderssvarende, parathedsbefordrende aktiviteter, var centrale fokuspunkter. For det andet fremhæves det, at der i perioden er kommet stigende fokus på social retfærdighed og chance(u)lighed i forbindelse med overgangen, f.eks. gennem kritisk pædagogiske (Freire, 1972) perspektiver på den normative og ekskluderende bagside ved et universalistisk begreb om skoleparathed som alle børn tænkes målt op imod. For det tredje påpeges det, at kontinuitetsbegrebet er helt gennemgående i periodens overgangsforskning, om end ud fra forskellige, teoretisk informerede forståelser af dette begreb. Eftersom der er tale om et integrativt litteraturreview som, udover at afdække eksisterende viden indenfor området, også udpeger 24

29 nye, potentielle forskningsperspektiver, konkluderes det at mere nuancerede konceptualiseringer af kontinuitetsbegrebet vil kunne bidrage til nye veje for forskningen i børns overgange. Netop en gentænkning af kontinuitetsbegrebet er centralt i denne afhandlings delstudier, hvilket vil blive udfoldet i det følgende. Kontinuitetsbegrebet i overgangen Delstudie I inddrager Dockett & Einarsdòttirs (2017) tematisering af kontinuitetsbegrebet i relation til overgangen. Dockett & Einarsdòttir redegør dels for kontinuitetsbegrebets allestedsnærværende rolle i overgangsforskning og -tænkning historisk set, og dels diskuterer de hvorledes kontinuitet, i relation til børns overgang til skole, må forstås mere nuanceret end blot som et spørgsmål om udligning af institutionelle forskelle. Herunder betones det at forandring er lige så centralt et begreb som kontinuitet i overgangsprocessen, ligesom det påpeges at overgangspædagogikker må angå begge dele, altså at: [t]ransitions can support continuity by recognising and building on what has gone before; they can also facilitate change by providing scaffolding (Dockett & Einarsdóttir, 2017, p. 143). Det er i høj grad i dette lys, at nærværende afhandlings relation til forskningsfeltet børns overgang fra dagtilbud til skole skal betragtes. Kontinuitetsbegrebet behandles eksplicit i både delstudie I og II, og dette sker gennem et fokus på etableringen af oplevelses- og erfaringsfunderede forbindelser mellem institutionelle kontekster fremfor systemisk udligning af forskelle, ligesom kontinuitet i delstudie III tematiseres i form af børns baner af deltagelse og meningsskabelse over tid. Dette sker gennem undersøgelsen af to børns trajectories, altså baner af deltagelse og meningsskabelse, i løbet af overgangen. Afhandlingen tematiserer således kontinuitet som et spørgsmål om forbindelser samt baner af deltagelse og meningsskabelse fremfor som et spørgsmål om udligning af institutionelle forskelle. Overgangen i et sociokulturelt perspektiv Den tilgang til kontinuitet i overgangen, som denne afhandling manifesterer, skal ses i lyset af det sociokulturelle perspektiv, som informerer afhandlingen. I disse år informerer det sociokulturelle perspektiv, sammen med det nært beslægtede, kulturhistoriske perspektiv, adskillige studier af børns overgange, ikke blot fra dagtilbud til skole, men også mellem andre kontekster eller situationer i børns hverdagsliv (Dockett et al., 2019; Hedegaard & Edwards, 2014; Hedegaard & Fleer, 2013, 2019; Pramling & Pramling Samuelson, 2012; Salmi & Kumpulainen, 2019; Winther-Lindqvist, 2019). I teorikapitlets afsnit 3.2. og 3.3. udfoldes relationen mellem det sociokulturelle og det kulturhistoriske perspektiv, ligesom der detaljeret redegøres for den forståelse af læring og udvikling, som disse perspektiver grundlæggende bygger på. For nærværende skal det således blot belyses, hvorfor netop 25

MULTIMODAL REPRÆSENTATIONER I EN NATURFAGLIG KULTUR

MULTIMODAL REPRÆSENTATIONER I EN NATURFAGLIG KULTUR MULTIMODAL REPRÆSENTATIONER I EN NATURFAGLIG KULTUR D. 3. april 2019 Kl. 10:15-12:00 Nicolai Munksby + Mette F. Andersen 3. April 2019 Introduktion til workshop 10:15-12:00 Kort præsentation Lidt om baggrund

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Observation Processes:

Observation Processes: Observation Processes: Preparing for lesson observations, Observing lessons Providing formative feedback Gerry Davies Faculty of Education Preparing for Observation: Task 1 How can we help student-teachers

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities

Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities B I R G I T T E M A D S E N, P S Y C H O L O G I S T Agenda Early Discovery How? Skills, framework,

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Engelsk 6. klasse årsplan 2018/2019

Engelsk 6. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb August 32 American Summer 33 Camp 34 Antal Kompetencemål og lektioner færdigheds- og vidensområder 9 Tekst og medier (fase 1) Samtale (fase 2) Læringsmål I can use information from

Læs mere

F o r t o l k n i n g e r a f m a n d a l a e r i G I M - t e r a p i

F o r t o l k n i n g e r a f m a n d a l a e r i G I M - t e r a p i F o r t o l k n i n g e r a f m a n d a l a e r i G I M - t e r a p i - To fortolkningsmodeller undersøgt og sammenlignet ifm. et casestudium S i g r i d H a l l b e r g Institut for kommunikation Aalborg

Læs mere

Agenda. The need to embrace our complex health care system and learning to do so. Christian von Plessen Contributors to healthcare services in Denmark

Agenda. The need to embrace our complex health care system and learning to do so. Christian von Plessen Contributors to healthcare services in Denmark Agenda The need to embrace our complex health care system and learning to do so. Christian von Plessen Contributors to healthcare services in Denmark Colitis and Crohn s association Denmark. Charlotte

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole 1 Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Engelsk 5.-6. klasse Der vil mundtlig primært blive arbejdet ud fra clio portalen skriftligt arejder vi enten med pirana eller lets do it. Måned Uge nr. Forløb

Læs mere

UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN

UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 8 TEMA: DE NYE LÆREPLANER. INTRODUKTION SAMT DE FØRSTE EKSEMPLER OG ERFARINGER. Senest til sommeren 2020 skal dagtilbuddet have sin nye læreplan på plads.

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Brug historien: Odense. Stedsbaseret undervisning og læring (Site Specific Education)

Brug historien: Odense. Stedsbaseret undervisning og læring (Site Specific Education) Brug historien: Odense Stedsbaseret undervisning og læring (Site Specific Education) Dagsorden: 1. Kort (!) om mig. 2. Om projektet: Forankring og formål. 3. Det didaktiske fundament: Site specifik education.

Læs mere

Et induktivt blik på institutionel interaktion

Et induktivt blik på institutionel interaktion Et induktivt blik på institutionel interaktion En samtaleanalyse af samtaler mellem brugere og behandlere på et misbrugscenter Irene Dalgård Germann (20131124) Anette Kjærgaard Jørgensen (20110719) Aalborg

Læs mere

ESG reporting meeting investors needs

ESG reporting meeting investors needs ESG reporting meeting investors needs Carina Ohm Nordic Head of Climate Change and Sustainability Services, EY DIRF dagen, 24 September 2019 Investors have growing focus on ESG EY Investor Survey 2018

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsarkitektur - Aalborg 3 respondenter 10 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 30% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

APNIC 28 Internet Governance and the Internet Governance Forum (IGF) Beijing 25 August 2009

APNIC 28 Internet Governance and the Internet Governance Forum (IGF) Beijing 25 August 2009 APNIC 28 Internet Governance and the Internet Governance Forum (IGF) Beijing 25 August 2009 http://www.intgovforum.org/ The Internet as a bone of contention The World Summit on the Information Society

Læs mere

FORMIDLINGSKONFERENCE

FORMIDLINGSKONFERENCE FORMIDLINGSKONFERENCE 15.11 2017 HVEM HAR EGENTLIG HOVED ELLER HALE I DET HER FORLØB? - DILEMMAER OG MULIGHEDER I DET TVÆRPROFESSIONELLE SAMARBEJDE OM SKOLENS FÆLLESSKABER V. ANNE MORIN FORSKNINGSPROJEKTET

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside E. Kulturmøder og Forskelle Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Kultur og sprogmødestudier kandidatkursus Dansk Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan?

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? OKTOBER 2015 Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne Ryvangs Allé 1 2100 København Ø Kontakt: Dekanatet, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning.

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning. LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE AF KIRSTEN LOMBORG D. 14. NOVEMBER 1997 BLAD NR. 46 LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME Inspireret af sygeplejeteoretikerne Patricia

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Læservejledning brugsværdi på diplomuddannelsen (og Master i udsatte børn og unge)

Læservejledning brugsværdi på diplomuddannelsen (og Master i udsatte børn og unge) Læservejledning brugsværdi på diplomuddannelsen (og Master i udsatte børn og unge) Projektet af finansieret af Socialstyrelsen. Alle resultater og materialer kan downloades på www.boerneogungediplom.dk

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Demensdagene 7. maj Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen

Demensdagene 7. maj Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen Demensdagene 7. maj 2018 Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt mennesker med demens Mobil Pay

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

physically active lifestyle outside the school context. My findings suggest that it is important to apply a more nuanced and contextual perspective

physically active lifestyle outside the school context. My findings suggest that it is important to apply a more nuanced and contextual perspective Summary in English This thesis focuses on children and adolescents (hereafter children) participation in physical activity and the importance of the social environment. Children who are physically active

Læs mere

VIBORGPRIVATEREALSKOLE

VIBORGPRIVATEREALSKOLE VIBORGPRIVATEREALSKOLE HJERTELIG VELKOMMEN TIL VIBORG PRIVATE REALSKOLE Først og fremmest vil jeg gerne byde rigtig hjertelig velkommen til denne korte introduktion til vores skole. Jeg håber, at denne

Læs mere

EMPOWERMENT AF FREMTIDENS BORGERE I ET DIGITALISERET SAMFUND

EMPOWERMENT AF FREMTIDENS BORGERE I ET DIGITALISERET SAMFUND EMPOWERMENT AF FREMTIDENS BORGERE I ET DIGITALISERET SAMFUND EN OPGAVE FOR HELE UDDANNELSESSYSTEMET HANNE VOLDBORG ANDERSEN, VIAVOLDBORG.DK PH.D STUDERENDE, AALBORG UNIVERSITET NATIONAL KOORDINATOR FOR

Læs mere

Engelsk 5. klasse årsplan 2018/2019

Engelsk 5. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder August 32 Back to School 9 33 Interkulturel kontakt 34 Samtale 35 It's Fashion 9 Skriftlig kommunikation Skrivning September

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

På tværs af sprog i flersprogede klasser

På tværs af sprog i flersprogede klasser På tværs af sprog i flersprogede klasser Tegn på sprog tosprogede børn lærer at læse og skrive. Lone Wulff Professionshøjskolen KP LW@UCC.dk Disposition for workshoppen Præsentation af forskningsprojektet

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Children s velomobility how cycling children are made and sustained

Children s velomobility how cycling children are made and sustained Children s velomobility how cycling children are made and sustained Trine Agervig Carstensen, tac@ign.ku.dk Anton Stahl Olafsson, asol@ign.ku.dk Thomas Sick Nielsen, thnie@transport.dtu.dk Trafikdage i

Læs mere

FRA SEMINARIUM TIL SKOLE

FRA SEMINARIUM TIL SKOLE FRA SEMINARIUM TIL SKOLE - en grounded, fænomenografisk analyse af nyansatte, nyuddannede folkeskolelæreres oplevelser af lærerarbejde. phd forsvar rene b christiansen 17 01 14 Disposition Nye lærere Forskningsspørgsmål

Læs mere

FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR

FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR Furesø Kommunes fælles læringssyn 0 18 år I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal

Læs mere

Seminar 1 Dag 2 AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016

Seminar 1 Dag 2 AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Seminar 1 Dag 2 AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 8.30 Velkommen tilbage Introduktion til Karl Tomm samt gruppeøvelse med spørgsmålstyper i f.t.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Hvad ved vi om daginstitutionens betydning for børn i udsatte positioner

Hvad ved vi om daginstitutionens betydning for børn i udsatte positioner Pædagogisk Indblik 01 01 Hvad ved vi om daginstitutionens betydning for børn i udsatte positioner Af Kirsten Elisa Petersen 1 Hvilke børn taler vi om, når vi taler om børn i udsatte positioner? Hvorfor

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Jens Olesen, MEd Fysioterapeut, Klinisk vejleder Specialist i rehabilitering

Jens Olesen, MEd Fysioterapeut, Klinisk vejleder Specialist i rehabilitering med specielt fokus på apopleksi. Jens Olesen, MEd Fysioterapeut, Klinisk vejleder Specialist i rehabilitering Foredrag på SDU 2013 baseret på Artikel publiceret i Fysioterapeuten nr. 10, 2010. Apropos

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Passing on Power & Voice

Passing on Power & Voice e ordet(ene) Passing on Power & Voice Being inside the classroom observing and reflecting reversed roles among nursing students and nurse teachers ECER, Porto, 2014 Vibeke Røn Noer, MScN, Ph.d. Student

Læs mere

Portal Registration. Check Junk Mail for activation . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration

Portal Registration. Check Junk Mail for activation  . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration Portal Registration Step 1 Provide the necessary information to create your user. Note: First Name, Last Name and Email have to match exactly to your profile in the Membership system. Step 2 Click on the

Læs mere

Forskningsintegritet og etik 2018

Forskningsintegritet og etik 2018 Forskningsintegritet og etik 2018 Ph.d.-kursus, Graduate School Arts, Aarhus Universitet Kursusledere: Morten Dige og Jette Kofoed Tid og sted: Aarhus Universitet, Campus Aarhus 13.-14. juni 2018 og Campus

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole 1 Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Engelsk 3.-4. Der vil mundtlig primært blive arbejdet ud fra clio portalen skriftligt arejder vi enten med pirana eller lets do it. Måned Uge nr. Forløb Antal

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning Marianne Lykke, Peter Ingwersen, Birger Larsen, Haakon Lund og Toine Bogers DEFF projekt 2008-2009 Dagens emner Projektets formål og problemstilling

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Grænser for dannelse. - i den digitale erhvervsskole. Københavns Professionshøjskole. Marianne Riis, lektor, ph.d.

Grænser for dannelse. - i den digitale erhvervsskole. Københavns Professionshøjskole. Marianne Riis, lektor, ph.d. Grænser for dannelse - i den digitale erhvervsskole Marianne Riis, lektor, ph.d. Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Institut for Didaktik og Digitalisering Agenda Den digitale erhvervsuddannelse

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Avancerede bjælkeelementer med tværsnitsdeformation

Avancerede bjælkeelementer med tværsnitsdeformation Avancerede bjælkeelementer med tværsnitsdeformation Advanced beam element with distorting cross sections Kandidatprojekt Michael Teilmann Nielsen, s062508 Foråret 2012 Under vejledning af Jeppe Jönsson,

Læs mere

User Innovation Management og Maxi projektet

User Innovation Management og Maxi projektet User Innovation Management og Maxi projektet Pernille Bertelsen Forskningsgruppen for Tekno-Antropologi og Participation Institut for Planlægning Aalborg Universitet (Annne Marie Kanstrup og Christian

Læs mere

Udbud på engelsk i UCL. Skabelon til beskrivelse

Udbud på engelsk i UCL. Skabelon til beskrivelse Udbud på engelsk i UCL Skabelon til beskrivelse Indhold 1. Forord... 3 2. What to do... 3 3. Skabelon... 4 3.1 Course Overview... 4 3.2 Target Group... 4 3.3 Purpose of the module... 4 3.4 Content of the

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU

PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU PARALLELIZATION OF ATTILA SIMULATOR WITH OPENMP MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL AMOR MINIPROJECT OF TDT24 NTNU OUTLINE INEFFICIENCY OF ATTILA WAYS TO PARALLELIZE LOW COMPATIBILITY IN THE COMPILATION A SOLUTION

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Nanna Flindt Kreiner lektor i retorik og engelsk Rysensteen Gymnasium. Indsigt i egen læring og formativ feedback

Nanna Flindt Kreiner lektor i retorik og engelsk Rysensteen Gymnasium. Indsigt i egen læring og formativ feedback Nanna Flindt Kreiner lektor i retorik og engelsk Rysensteen Gymnasium Indsigt i egen læring og formativ feedback Reformen om indsigt i egen læring hvordan eleverne kan udvikle deres evne til at reflektere

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På Master in Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler: og Leading Innovation in a Global

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Molio specifications, development and challenges. ICIS DA 2019 Portland, Kim Streuli, Molio,

Molio specifications, development and challenges. ICIS DA 2019 Portland, Kim Streuli, Molio, Molio specifications, development and challenges ICIS DA 2019 Portland, Kim Streuli, Molio, 2019-06-04 Introduction The current structure is challenged by different factors. These are for example : Complex

Læs mere

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Pædagogisk faglighed og social forandring i et arbejdsrettet perspektiv Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Pædagogik kandidatkursus Dansk Tilmelding sker via stads selvbetjening

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere