Pædagogisk tilsyn - Syddjurs Kommune Et overblikspapir med tilsynets udviklingsfokus til de respektive institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsyn - Syddjurs Kommune Et overblikspapir med tilsynets udviklingsfokus til de respektive institutioner"

Transkript

1 Pædagogisk tilsyn - Syddjurs Kommune Et overblikspapir med tilsynets udviklingsfokus til de respektive institutioner Indhold: Forklarende indledning 2 Kommunale daginstitutioner med fælles ledelse 3 Kommunale skolesammenlagte daginstitutioner 8 Kommunale integrerede daginstitutioner 12 Private skolesammenlagte daginstitutioner Private integrerede daginstitutioner 16 Privat vuggestue 18 1

2 Forklarende indledning I situationstegn er teksten til institutionen vedrørende dens udviklingsfokus anført. Kontinuerlig udvikling, med afsæt i aktuel forskningsbaseret faglighed er essentiel for god og høj kvalitet af det pædagogiske miljø i en daginstitution, ligesom ledelse af udviklingen er det. Målet er at kvaliteten forbliver kontinuerlig af god og høj standard hver dag. Alle institutioner har derfor altid udviklingsfokus. Der er ikke fulgt op på udviklingsfokus fx i form af et opfølgende tilsynsbesøg. Dog sker det ofte, at udviklingstiltag igangsættes imens tilsynsrapporten er under sin tilblivelse. Denne periode forløber over 4 uger, hvor tilsynsrapporten er til gennemlæsning hos institutionens daglige leder. I denne periode er der således nogle ledere, som udarbejder procesplaner for udvikling. Det er min opfattelse at lederne generelt tager godt imod tilsynets udviklingsfokuserede perspektiv og at der generelt ude i institutionerne arbejdes kontinuerligt med udviklingen af den pædagogiske kvalitet. Faglighed er affgørende for kvaliteten af en institution. Faglighed defineres først og fremmest ved: Personalets faglige kompetencer og ledelse baseret på faglighed. For alle daginstitutioner i Syddjurs Kommune gælder det, at der i institutionerne kontinuerligt på forskellig vis arbejdes med udvikling af personalets faglighed. En vurdering af institutionens faglighed på tilsynstidspunktet er anført. 2

3 Kommunale daginstitutioner med fælles ledelse Hornslet øst Børnehuset Hanehøj En integreret institution med god faglighed. Der blev på tilsynsmødet talt om den faglige kvalitet i vuggestuen, som jeg oplevede den ved tilsynsbesøget. Ledelsen arbejder som beskrevet i denne rapport med kompetenceudvikling og organisationsudvikling. Umiddelbart efter tilsynet, har ledelsen øget fagligheden i vuggestuen, så en pædagog med sprogfaglige spidskompetencer fra Mosegården i perioden 1. december 2018 slutningen af april 2019 flytter hen i Hanehøjs vuggestue, og en ung pædagogmedhjælper flytter fra Hanehøj til Mosegården. Hermed bliver der 3 pædagoger i vuggestuen. Målet er at højne fagligheden, at hæve fagligheden med daglig kollegial sparring, at få et godt flow i samarbejdet og højne pædagogisk indhold i strukturen og sprogstimulering mm. Jeg har ingen anbefalinger til udviklingsfokus institutionens ledelse er meget optaget af faglig udvikling og organisatorisk udvikling. Bevar den gode opmærksomhed på børneperspektivet i alle tænkelige situationer. Børnehuset Mosegården En integreret institution med høj faglighed. Hold godt fast i alt det gode som I har skabt sammen. Bevar det gode fokus I har på aktuel faglighed, samarbejde, organisatorisk læring, autentiske voksne og det gode husmandsliv. Og, bliv ved med at være i bevægelse sammen og hver for sig i jeres fællesskab, hvor det opleves som udefrakommende, at I forventer noget af hinanden og har det rart med hinanden. 3

4 Hornslet vest Børnehuset Bækdalen En integreret institution med høj faglighed. Hold godt fast i alt det gode som I har skabt sammen, bevar fokus på faglighed, autencitet og det gode hverdagsliv og bliv ved med at være i bevægelse sammen og hver for sig i jeres fællesskab, hvor det opleves at I forventer noget af hinanden. Børnehuset Ågården En integreret institution med middel faglighed. Vedligeholdelse og udvikling af ICDP- kompetencer som en styrket fælles faglighed. Fokus på børneperspektivet og fælles begrebsforståelse af ordets betydning. Mere samarbejde på tværs af stuerne med henblik på børneperspektivet, børns deltagelsesmuligheder og børns indflydelse på deres hverdagsliv i børnehuset. Fælles begrebsforståelse af TOPI værdierne. Evalueringskultur der indeholder selvevaluering, læringsmiljøevaluering og læretemaernes 2 mål. 4

5 Ebeltoft Børnehus Børnehuset Æblehaven En integreret institution med god faglighed. ICDP som fælles afsæt. Arbejd med begrebsforståelse og selvrefleksion udvikl jer sammen. Lad det personlige præg komme endnu mere til udtryk det pædagogiske miljø - i arbejdet, det bliver børnehuset endnu mere spændende af. Børnehuset Hyrdebakken En integreret institution med høj faglighed. Bevar den høje kvalitet af det pædagogiske miljø og den høje faglighed. 5

6 Rønde Børnehus Børnehuset Vigen En integreret institution med middel faglighed. Vedligeholdelse og udvikling af ICDP- kompetencer som en styrket fælles faglighed. Forbedring af de fysiske rammer inde i huset. Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Tid til og fokus på kulturforandringsproces. Børnehuset Moesbakken En integreret institution med god faglighed. Fortsæt det gode arbejde med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Bevar det gode samarbejde og børnemiljø. Brug ICDP i forældresamarbejdet. Udbredelse af det brede læringsbegreb læring hele dagen lang i alle dagens situationer. 6

7 Daginstitutionerne i Ryomgaard Poppelvejens Børnehave En børnehave med god faglighed. Ang. Sprog. Der kan måske godt være en lille tendens til, at børn beder om voksenservice til deres leg, disse dialoger bliver korte og beskedagtige. Måske kan der puttes lidt mere sprog ind i den slags dialoger. Ang. Relationer. Ved tilsynsmødet talte vi om ICDP- brush- up. Vi talte også om, hvorvidt de løstansatte medarbejdere kan blive klædt på til at være sammen med barnet, om at lære det at fortælle, hvad det tænker og føler, ikke kun at lære de andre børn, at forstå barnet der føler sig trængt og lade det være i fred. Ang. overgange. Samarbejdet til dagplejen omkring barnet, kan systematiseres, det er et udviklingspunkt. Børnehuset Ringvejen En integreret institution med høj faglighed. Indretning af læringsmiljø(er) i vuggestuen. Forbedring af arbejdsgange, der giver kortere vej fra vuggestue til krybberum. Dage er forskellige da jeg var på tilsyn var der travlt i vuggestuen. Der tilføres flere timer til vuggestuen, efter behov. 7

8 Kommunale skolesammenlagte daginstitutioner Molsskolen Børnehuset Mols En integreret institution med høj faglighed. Hold fast i den gode faglighed og ånd. Beskriv jeres kultur, så I ved hvad det I er gode til og sætter pris på. Det er godt at vide, imens I udvikler det nye hus, flytter ind i det, hvad I står for og hvad der kendetegner Børnehuset Mols. Naturbørnehaven Mols Bjerge En børnehave med god faglighed. Lovpligtig APV hvert 3 år. Vedligeholdelse af ICDP i fællesskabet, sideløbende med at I bevarer jeres unikke personligheder og forskellighed som er så berigende for børn og voksne. Udvikling af en evalueringskultur. Hold fast i den gode udelivspædagogik for børnehavebørn, som I har så stor erfaring med. 8

9 Ådalsskolen Børnehuset Ådalen En integreret institution med høj faglighed. Det faglige niveau i børnehuset er højt, både teoretisk og praktisk. Antageligvis er der med de mange ICDP- modul- 2 uddannede, blevet skabt en kultur for kollegial sparring og supervision. Vær fortsat nysgerrige på egen og andres forståelse kerneopgaverne, og involver nye kollegaer i supervisionskulturen. Thorsager Skole Thorsager Børnehus En institution med god faglighed. Har alle børn det godt med at spise måltiderne i fællesrummet? Undersøg og eventuelt juster praksis. Er der brug for et sted til børnehavebørn på legepladsen? Videndeling af ICDP- tilgangen til nye ansatte også til vikarer og korttidsansatte. Diskuter holdninger til børns deltagelsesmuligheder og børns indflydelse. 9

10 Rosmus Skole Rosmus Børnehus En integreret institution med middel faglighed. ICDP fælles afsæt i samspil med børn, forældre og kollegialt. Fælles pædagogisk retning. Fysisk adskillelse af vuggestue og børnehave. De små børn skal have ro omkring sig. Differentieret forældresamarbejde. Den styrkede pædagogiske læreplan og evalueringskultur der sikrer kvalitet. Pindstrupskolen Margrethe- børnehaven En integreret institution med god faglighed. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø i børnehaveafdelingen - mere tydelighed på områderne: Børneperspektiv, det brede læringssyn og dannelse. Generelt, fortsat arbejde med implementering af den styrkede læreplan i børnehaveafdelingen se definitioner af begreber mm. på emu.dk 10

11 Mørke Skole Kastanjehuset En integreret institution med god faglighed. Forstærkning af faglighed i form af flere pædagogtimer til de yngste børnehavebørn og specifik småbørnsfaglighed i vuggestuegruppen. Mangfoldigheden er bred, faglighed og stabilitet fordres. Der er i rapportens tilblivelse ansat 2 pædagoger og en pædagogmedhjælper er blevet tilmeldt ICDP 1! Tydelighed i kommunikation med forældre forventningsafstemning i tråd med Kastanjehusets egen behovsvurdering af dette. Vuggestuens fysiske/materielle understøtning af pædagogik læringsmiljø til vuggestuebarnet også selv om der er kort til flytningen hen i det nye børnehus om 4-5 måneder, medio oktober Handleplaner for børn i særlig og fokuseret indsats skal skrives under barnet i Rambøllsystemet, de skal skrives under sprogvurderingen, så handleplanerne følger barnet når det overgår til skole. Venter på nyt børnehus ved skolen er gode til at se og bruge muligheder i ventetiden. Praksiskonsulenterne har hjulpet med at skabe retning. Jeg oplever refleksion og konkret udvikling. 11

12 Kommunale integrerede daginstitutioner Børnehuset Uglen En integreret institution med middel faglighed. ICDP udbredelse og styrkelse af kompetencerne, at ICDP bliver fælles klangbund i den pædagogiske praksis. Større vægt på børneperspektivet i den pædagogiske praksis og læring gennem leg. Barndommen har værdi i sig selv. citat fra den styrkede pædagogiske læreplan. Arbejde med kulturen i Børnehuset Uglen. Udvikling af en struktur, der giver bedre muligheder for nærvær og fordybelse sammen med børn. Tilpasning af ambitionsniveauet i forhold til kongstanken om, at personalet skaber det sammenhængende børnehus, således at der justeres efter børnetallet og personalets fysiske og mentale formåen til at være nærværende og at kunne samarbejde og være i samspil med en fast børnegruppe i faste tidsrum i løbet af dagen. Altså forstærk relationsarbejdet - den voksens relation til barnet med ICDP. Jeg ved, at det pt. er en udfordring og en ny situation for institutionen, at der er 41 vuggestuebørn og 73 børnehavebørn. Når enhederne er så store, er det min vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt for arbejdsmiljøet, at lade enhederne fungerer adskilt med hver sit faste personale og struktur samt logik. Prioritering af fastansatte pædagoger fremfor, korttidsansatte pædagoger og ufaglærte medhjælpere. Fokus på puslesituationerne 12

13 Kolind Børnehus En integreret institution med middel faglighed. Børneperspektivet herunder kompetenceudvikling indenfor leg. OBS SFO-kultur. Værkstedfaciliteter ude og inde, der muliggør gruppeinddeling af børnehavegrupperne og at kreative processer kan forløbe over flere dage. Flere voksne på legepladsen når alle børnehavebørn er ude. Støt og roligt fælles arbejde med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan. 13

14 Private skolesammenlagte daginstitutioner Midtdjurs Friskole Børnehuset Solbærkrogen En integreret institution med middel faglighed. Opgavefordeling ud fra kompetencer. Sprog, læsning, synge, dialoger med børn - alle kan bidrage. ICDP til differentieret forældresamarbejde. Valg af metode til trivselsvurdering. Udvikling og implementering af en evalueringskultur. Feldballe Friskole Feldballe Frie Børnehus En integreret institution med middel faglighed. Feldballe Frie Børnehus er godt i gang med en kulturforandringsproces fra en kommunal institution til en privat institution. Det er essentielt for ledelsen, at alle involverede inddrages i denne proces. Som denne rapport viser, er dette sket siden overdragelsen i august 2017 og den videre proces er planlagt og formidlet til de involvererede. På tilsynsmødet talte vi om kvalitetsudvikling af det pædagogiske miljø, ud fra KIDSvurderingen, der er dette tilsyns omdrejningspunkt - og nogle muligheder til forbedring af kvaliteten af det pædagogiske miljø. Ledelsen har allerede givet udsagn om forbedrende tiltag, der er undervejs i forlængelse af tilsynets anbefalinger. 14

15 Ryomgård Realskole Børnehaven Ryomgård Realskoles Børnehave En førskolebørnehave med høj faglighed. Udvikling af en evalueringskultur. Udvikling af skoleparathedsskema til også at omhandle barnets trivsel. Børnenes legemuligheder ude om eftermiddagen. 15

16 Private integrerede daginstitutioner Kalø Skovbørnehus En integreret institution med høj faglighed. Der er mange ekstra hænder i skovbørnehuset, når der er 3 volontører, hvordan kan børnene få mest ud af volontørordningen? Lærkehuset En integreret institution med god faglighed. Seneste APV 2013 der skal udarbejdes APV hvert 3. år. Undersøg om I kan have glæde af en overbliksskabende systematisk praksis til evaluering af børnenes trivsel. 16

17 Legehuset Hulahop En integreret institution med høj faglighed. Den styrkede pædagogiske læreplan og en tilhørende evalueringskultur. Udvikling af legepladsen lege/læringsmiljø til løbelege, lege med høj aktivitet. Udvikling af en systematisk trivselsvurderingsmetode pendant til TOPI - såfremt det vurderes brugbart for jer. Dråbitten En integreret institution med middel faglighed. Beskrivelse af en systematisk evalueringskultur. Kend de nye om krav i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbudsloven Se: emu.dk. Hold jer løbende orienteret om tiltag på daginstitutionsområdet på Syddjurs.dk. Mere lys indendørs. Arbejdsfordeling efter kompetencer. Videndeling til ufaglærte om pædagogisk tilgang til arbejdet med børns udvikling, trivsel og læring. Mere fokuseret forældresamarbejde omkring barnets trivsel og behov. Sprogvurdering af alle 3 og 5 årige er obligatorisk. 17

18 Privat vuggestue Den Grønne Gårdvuggestue En vuggestue med høj faglighed. Den Grønne Gårdvuggestue er en god institution, hvor kerneydelsen prioriteres før kursusdeltagelse. Nu hvor der er god stabilitet i personalegruppen og institutionen er veletableret, anbefaler jeg, at den gode gænge vedligeholdes med ICDP forløb parvis. Dette for at opnå fælles faglige kompetencer og sideløbende implementering i vuggestuen. Det kan evt. gøres således: 2 det ene halv-år og 2 det andet halv-år, således at hele den faste personalegruppe er opkvalificeret i løbet af 1 år. Aarhus d Tilsynsførende konsulent pædagogisk antropologisk konsulent ekstern for Syddjurs Kommune Anette Fisker FiskerAntropologi Kantorparken 15, 8240 Risskov tlf mail: CVR:

Budgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012

Budgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 1 of 11 s 11 Udvalget for familie og institutioner 216.531.767 688.607.247 0-1.282.737 687.324.510 31,50 697.907.140 10.582.630 8.013.506 Familieområdet

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Evaluering af Medieleg i dagtilbud

Evaluering af Medieleg i dagtilbud Januar 2017 Evaluering af Medieleg i dagtilbud sag.nr. 13/30037 lfb Projektet Medieleg startede i efteråret 2013, og evalueres afsluttende december 2016. Der er til projektet brugt 550,000 kr., primært

Læs mere

Notat. Notatet beskriver følgende:

Notat. Notatet beskriver følgende: Notat Vedrørende: Opsamling på pædagogiske tilsyn Sagsnavn: Tilsyn og afrapportering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Sagsnummer: 28.00.00-A00-73-18 Skrevet af: Dorte le Coq og Charlotte Buchhave

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Indeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose og indlagte ændringer af budgettet frem mod 2020.

Indeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose og indlagte ændringer af budgettet frem mod 2020. Til: Skole og dagtilbud Notat om økonomi og befolkningstal på skole og dagtilbud 15. maj 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 8753 5549 chg@syddjurs.dk Indeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Dagtilbuddets navn: Dagtilbud Nordvest, børnehuset Mælkevejen Dato for afholdt tilsyn:13/4 2018 Dato for iagttagelsesbesøg: Samme dag ml. 8.15-9.15

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Daginstitutioner. Skole og Dagtilbud

Brugertilfredshedsundersøgelse Daginstitutioner. Skole og Dagtilbud Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Daginstitutioner Skole og Dagtilbud Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for undersøgelsen... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PULS Tilsyn. Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019

PULS Tilsyn. Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019 PULS Tilsyn Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019 Tilsyn i Thisted Kommunes dagtilbud... 3 Form på tilsyn... 6 Forberedelse inden tilsyn... 7 Opgaver efter tilsyn:... 7 Opfølgning...

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang...

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 17-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret Tryllehytten

Pædagogisk tilsyn efteråret Tryllehytten Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Tryllehytten I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018 Årligt møde med private daginstitutioner 2. Oktober 2018 Deltidspladser, Kombinationspladser Deltidsplads Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt tilbud skal

Læs mere

Tilsynsrapport Børnehuset Aalestrup

Tilsynsrapport Børnehuset Aalestrup 2017 Tilsynsrapport Børnehuset Aalestrup Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Tilsyn for private daginstitutioner

Tilsyn for private daginstitutioner Tilsyn for private daginstitutioner Tilsyn 2018 Tilsynsrapport for: Børnehaven.com Dato for tilsyn: den 7. november 2018 Deltagere: Kristina Holt, leder Inger Lenau, pædagog Sara Lystlund, pædagogmedhjælper

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Dagplejen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: DAGPLEJEN Antal dagplejere: 140 Dato for tilsynet: 22/1 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra dagplejen: 3 gagplejepædagoger,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1

gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1 gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Thorsager Skole og Børnehus

Thorsager Skole og Børnehus PÆDAGOGISK TILSYN 2018-2019 Syddjurs kommunes dagtilbud Thorsager Skole og Børnehus Tilsynsførende: Anette Fisker FiskerAntropologi Anette Fisker, cand.pæd. ant. - konsulent FiskerAntropologi Kantorparken

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten By 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hadsten

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Dagtilbuddets navn: Lions børnehus Dato for afholdt tilsyn: 14/12 17 (Iagttagelse samme morgen ml. 7.45-9.30) Referat udsendt: 18/12 17 Deltagere:

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Hornum Børnehave

Tilsynsrapport Hornum Børnehave 2017 Tilsynsrapport Hornum Børnehave Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for

Læs mere

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur

Indledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur Velfærdssekretariatet Sagsnr. 278329 Brevid. 2273661 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af områdestruktur 13. februar 2016 Indledning Som en del af budgetvedtagelsen i

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Dato for tilsynsbesøget Institutionsbeskrivelse

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Dato for tilsynsbesøget Institutionsbeskrivelse Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journalnr: 28.09.00-K09-8-17 Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: 21-05-2019 Uanmeldte

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN Syddjurs kommunes dagtilbud. Kastanjehuset

PÆDAGOGISK TILSYN Syddjurs kommunes dagtilbud. Kastanjehuset PÆDAGOGISK TILSYN 2018-2019 Syddjurs kommunes dagtilbud Kastanjehuset Tilsynsførende: Anette Fisker FiskerAntropologi Anette Fisker, cand.pæd. ant. - konsulent FiskerAntropologi Kantorparken 15, 8240 Risskov

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Poppelbo i efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Poppelbo i efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Poppelbo i efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Dagtilbuddets navn: Den selvejende institution Tjærbyvejens vuggestue Dato for afholdt pædagogisk tilsyn: 11/4 2018 Dato og tidsrum for iagttagelsesbesøg:

Læs mere

Tilsyn Balders Hus. For dagtilbudsområdet. Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune

Tilsyn Balders Hus. For dagtilbudsområdet. Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune Tilsyn 2017 For dagtilbudsområdet Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune Balders Hus Tilsynsrapport Daginstitutionens navn: Balders Hus Institutionstype (kommunal / privat): Kommunal Tilsynet

Læs mere

Iagttagelser vedr. børne- og læringsmiljøet udfyldes af konsulenten ved tilsynsbesøget. Gruppestørrelse og aldersopdeling

Iagttagelser vedr. børne- og læringsmiljøet udfyldes af konsulenten ved tilsynsbesøget. Gruppestørrelse og aldersopdeling Brorlil og Søsterlill Linkøpingvej 181 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn, 23.

Læs mere

TILSYN Dagtilbudsområdet private institutioner. Tilsynsnotat for Stenum børnehave

TILSYN Dagtilbudsområdet private institutioner. Tilsynsnotat for Stenum børnehave TILSYN 2019 Dagtilbudsområdet private institutioner Tilsynsnotat for Stenum børnehave Institution: Stenum børnehave Antal børn 39 Børnesammensætningen i % (danske, tokulturelle, osv.) Antal uddannet personale

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Kvalitetsrapport Hammel N/V Delrapport

Kvalitetsrapport Hammel N/V Delrapport Kvalitetsrapport Hammel N/V 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hammel

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

Drejebog for tilsynsbesøg og Tilsynsrapport for dagtilbud

Drejebog for tilsynsbesøg og Tilsynsrapport for dagtilbud Furesø Kommune Drejebog for tilsynsbesøg og Tilsynsrapport for dagtilbud Dagtilbud: Områdeinstitution Sydøst Politiske mål og indsatsområder, jf. Børne- og Ungepolitik Kvalitetsrapport: indsatsområder:

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11 Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud 2019 Side 1 af 11 Indhold Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med daginstitutioner...3 Retsgrundlaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilstede: Forældrerådsmanden: Pædagog: Pædagogiskleder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Tilsynsrapport skabelon

Tilsynsrapport skabelon 2017 Tilsynsrapport skabelon Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige krav

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i naturbørnehaven efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i naturbørnehaven efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i naturbørnehaven efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Hedensted kommune. Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Hedensted kommune. Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2017-2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning af kvalitetsrapporten... 3 3. Kvalitet i pædagogisk praksis... 4 3.1. Politik i bevægelse... 4 3.2.

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018 Dagtilbuddets navn: Børnehuset Birkebo og Børnehuset Ålykke Dato for afholdt tilsyn: 19.01.2018 Dato for uanmeldt besøg:17.01.2018 Deltagere: Sussi Eva Steenfeldt,

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018 Indledning Det overordnede grundlag for det pædagogiske arbejde og dermed også for udformningen af årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er service-

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2019

Pædagogisk tilsyn 2019 Pædagogisk tilsyn 2019 Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Inklusion og fællesskab Det sås, at personalet primært orienterede sig mod -og havde fokus på barnet. Det observeres, at det

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Dato for tilsynsbesøget Den 8/ i tidsrummet 9,10-10,30. leder Sophia Gravenhorst deltog i tilsynet.

Dato for tilsynsbesøget Den 8/ i tidsrummet 9,10-10,30. leder Sophia Gravenhorst deltog i tilsynet. Uanmeldt tilsyn Institution Dansk Tysk Børnehus Status Privat (selvejende/kommunal/privat) Adresse Mariendalsvej 59 A-B Leder Sophia Gravenhorst Normerede pladser 0-3 år 12 Normerede pladser 3-6 år 44

Læs mere

Dagsordenskabelon til pædagogisk tilsyn i private daginstitutioner og puljeordninger:

Dagsordenskabelon til pædagogisk tilsyn i private daginstitutioner og puljeordninger: int AALBORG KOMMUNE Dagsordenskabelon til pædagogisk tilsyn i private daginstitutioner og puljeordninger: Hermed følger dagsorden vedrørende tilsyn i: Klik her for at angive tekst. Tilsynet finder sted:

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Læreplan - uddrag. Målsætning

Læreplan - uddrag. Målsætning Læreplan - uddrag Målsætning Vi vil skabe et kreativt miljø der udfordrer og inspirerer børnene til kreative udfoldelser, leg og læring. Vi prioriterer en åben og positiv stemning og er opmærksomme og

Læs mere

Selve tilsynet Det samlede tilsyn består af 3 dele: En observation, et dialogmøde og en tilsynsrapport.

Selve tilsynet Det samlede tilsyn består af 3 dele: En observation, et dialogmøde og en tilsynsrapport. TILSYNSRAPPORT Kommunale daginstitutioner Tilsynsrapport for: Toubro Børnehave Dato for tilsyn: 6.10. 2015 Deltagere: Ana Lopes Kristensen (sprogvejleder), Brigitte Chalmer (afdelingsleder), Kim Mortensen

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Dato for tilsynsbesøg 4. april 2019

Anmeldt tilsyn. Dato for tilsynsbesøg 4. april 2019 Anmeldt tilsyn Institution Dansk Tysk Børnehus Adresse Mariendalsvej 59 A+B Leder Sophia Gravenhorst Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 12 Normerede pladser 3-6 år 44 Pædagogisk

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere