PÆDAGOGISK TILSYNSRAPPORT. Afdeling Engblommen Lillevang Klyngen, november 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK TILSYNSRAPPORT. Afdeling Engblommen Lillevang Klyngen, november 2020"

Transkript

1 PÆDAGOGISK TILSYNSRAPPORT Afdeling Engblommen Lillevang Klyngen, november 2020

2 PÆDAGOGISK TILSYNSRAPPORT Afdeling Engblommen Lillevang Klyngen, november 2020 Allerød Kommune har vedtaget et ny pædagogiske tilsyns- og udviklingskoncept i efteråret Dette er første generation af tilsynsrapport efter det nye koncept. Konceptet er bygget op omkring et fokus på tilsyn og en vurdering af den pædagogiske kvalitet, men også med et fokus på forbedring og understøttelse til en udviklingsretning, til gavn for børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse. Det fælles Børne- og Læringssyn i Allerød Kommune sætter rammen for den pædagogiske kvalitet i kommunens dagtilbud og sætter også rammen for denne rapport. Formålet med denne rapport er dels, at dokumentere den pædagogiske kvalitet i Afdeling Engblommen og dels at beskrive de udviklingsområder, afdelingen anbefales at have fokus på i det pædagogiske udviklingsarbejde. Denne rapport er lavet på baggrund af observationer i afdelingen samt læringssamtaler mellem ledere, pædagogisk personale og pædagogisk konsulent, der er gennemført i november Ved læringssamtalerne fremlægges data på, hvordan der er arbejdet med børneperspektivet, hvordan der er arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og udvalgte data fra kvalitets- og udviklingsmaterialet KIDS. Disse data er blevet analyseret ved læringssamtalerne i en dialog mellem pædagogisk personale og pædagogiske ledere fra Afdeling Engblommen, klyngelederen og den pædagogiske konsulent. I dialogerne blev der samskabt læringspointer, der anbefales indarbejdet i en konkret udviklingsplan for afdelingen. Udviklingsplanen fremlægges for forældrebestyrelsen, som drøfter, hvordan de kan understøtte udviklingsplanen Rapportens opbygning Rapporten samler op på fire overordnede temaer samt på kvalitets- og udviklingsmaterialet KIDS. De fire temaer er: struktur, processer, børneperspektivet og læreplanselementerne Disse temaer er centrale elementer i udviklingen i kvaliteten af de pædagogisk læringsmiljøer 1, og indholdet i de fire temaer beskrives som indledning til hvert afsnit. Derefter præsentes den samlede score fra kvalitets- og udviklingsmaterialet KIDS, samt de udvalgte temaer fra KIDS materialet, der blev fremhævet ved læringssamtalen. Rapporten afsluttes med de konkrete anbefalinger for det fremtidige udviklingsarbejde og en konklusion. 1 Inspireret af Læringsmiljømodellen en analysemodel Jensen, Anders Skriver; Næsby, Torben; Hvolby, Anette; Wiwe, Elsebeth Publication date: 2019 Document Version Artiklen som den fremstår med udgiverens layout. 1

3 Struktur Temaet struktur handler om rammerne om det, der sker. Det handler f.eks. om børnegruppens størrelse og sammensætning, normeringen, indretningen og materialer, der er tilgængelige for børnegruppen. Det handler også om personalegruppens uddannelse og sammensætning, organisering af tid og ressourcer og f.eks. hvordan personalet cirkulerer for at kunne være tæt på børnene. Man ser på institutionens samlede læringsmiljø OG man zoomer ind på udemiljø samt stue og værkstedsniveau. Ledelsen i Lillevang klyngen har valgt, at der i alle teams skal arbejdes med de samme metoder, når det gælder den styrkede pædagogiske læreplan. Dette for at skabe sammenhængskraft og mulighed for faglig sparring på tværs af teamene. De har valgt at bruge Peter Rod og Frederik Blichfeldts visuelle modeller fra materialet Læreplanstræet 2. I forandringsprocessen frem mod en meningsfuld evaluerings- og læringskultur anbefales det, at der holdes fast i den valgte struktur og form for metoder og møder. Afdeling Engblommen har som de andre afdelinger i klyngen udarbejdet læringspointer ved læringssamtalen, der skal indarbejdet i udviklingsplanen frem mod næste tilsyn. Denne udviklingsplan kræver opmærksomhed og vedholdenhed for at blive gennemført i praksis. Det anbefales, at de faglige fyrtårne 3 inddrages i fastholdelsen af målene i udviklingsplanen, så udviklingen holdes helt tæt på praksis. Det pædagogiske personale er gode til at få organiseret, planlagt og gennemført aktiviteter med børnene og det pædagogiske personale ved, hvem der skal hvad hvornår. Det anbefales, at de holder fast ved den tydelige organisering, der er med til at skabe gode læringsmiljøer for børnene. Blommehaven, der består af Afdeling Engblommen og Afdeling Victoria, er pga. covid-19 blevet udfordret på, at det tværgående samarbejde ikke har kunne lade sig gøre i lige så høj grad som før. Det anbefales, at ledelsen fortsat har øje for at optimere ressourcer og vidensdeling på tværs af afdelingerne i den grad, restriktionerne som følge Covid-19 tillader det. Anbefalinger vedrørende struktur: I forandringsprocessen frem mod en meningsfuld evaluerings- og læringskultur anbefales det, at der holdes fast i den valgte struktur og form for møder og metoder. Det anbefales, at de faglige fyrtårne deltager i udarbejdelsen af udviklingsplanen med et særligt fokus på at holde udviklingsarbejdet helt tæt på praksis. Det anbefales, at ledelsen understøtter personalet i fortsat at få planlagt og organiseret aktiviteter og hverdagsrutinerne omkring børnene. Optimeringen af ressourcer på tværs af de to afdelinger i Blommehaven har været udfordret pga. restriktioner som følge af Covid-19, og det anbefales derfor, at ledelsen fortsat har øje for at optimere ressourcer og vidensdeling på tværs af afdelingerne. 2 Peter Rod; Frederik Blichfeldt 3 Faglige fyrtårne er pædagoger, der har været i gennem et 3 dages kursus forløb, der klæder dem på til at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan 2

4 Processer Temaet processer handler om interaktioner og samspil imellem barn og barn og/eller mellem voksen og barn. Den voksne stræber efter at være fysisk og psykisk nærværende og faciliterer barnets behov, forudsætninger og interesser. Man ser på den voksnes rolle i samspillet og undersøger, hvordan han/hun medvirker til at udvide og/eller begrænse det enkelte barns deltagelse samt trivsel, læring, udvikling og dannelse. Ved observationerne og læringssamtalerne blev det tydeligt, at det pædagogiske personale i Afdeling Engblommen er gode til at skabe tryghed, nærvær og omsorg for og omkring børnene. Det pædagogiske personale øver sig i de valgte refleksionsmetoder og lige nu er det refleksionsbladet 4, der giver mest mening og som gør, at personalet får skabt ny viden omkring de pædagogiske læringsmiljøer, de sætter op for børnene. Ledelsen i Afdeling Engblommen har arbejdet bevidste med at lære og forstå den styrkede pædagogiske læreplan og metoderne, så de står stærkt i formidlingen til det pædagogiske personale. De har ligeledes holdt fast i, at principperne fra metoden ICDP 5 forsat skal være husets DNA og arbejder dagligt med at italesætte disse principper over for personalet, når de ser dem udspille sig i den daglige praksis. Det anbefales, at ledelsen fortsat er bevidste om, at de skal lære de nye metoder og principperne i ICDP for at kunne understøtte personalet i at lære metoderne og den viden de sammen får skabt, så den forsat kan omsættes til pædagogisk praksis i hverdagen. I observationerne og til læringssamtalen er det tydeligt, at der er en bevidst inddragelse af ikkeuddannet personale i udviklingen og opsættelsen af de pædagogiske læringsmiljøer. Det anbefales, at Afdeling Engblommen holder fast i gode introduktioner af nye medarbejder men også i daglig italesættelse af god praksis. Det anbefales også, at Afdeling Engblommen holder fast i ICDP metoden, der gennem video kan understøtte det pædagogiske personale i at få øje på den pædagogiske praksis effekt for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Anbefalinger vedrørende processer: Det anbefales, at ledelsen fortsat er bevidste om, at de skal lære de nye metoder og principperne i ICDP for at kunne understøtte personalet i at lære metoderne og den viden de sammen får skabt, så den forsat kan omsættes til pædagogisk praksis i hverdagen. Det anbefales, at Afdeling Engblommen holder fast i god introduktion af nye medarbejdere men også i daglig italesættelse af god pædagogisk praksis. Det anbefales også, at Afdeling Engblommen holder fast i ICDP metoden, der gennem video kan understøtte det pædagogiske personale i at få øje på den pædagogiske praksis effekt for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 4 Peter Rod og Frederik Blichfeldt: Læreplanstræet visuel pædagogisk tilrettelæggelse, refleksion og evaluering 2018 Dafolo 5 ICDP er en forkortelse af International Child Development Program og er en metode udviklet af den norske psykologiprofessor Karsten Hundeide fra Universitetet i Oslo. Der er tale om et såkaldt sensitiveringsprogram, hvor målet er at forbedre pædagogernes og læreres evne til at møde børnehavebørn, folkeskoleelever, unge på ungdomsuddannelser osv. På deres egne præmisser i både emotionel og kognitiv forstand. 3

5 Børneperspektivet Temaet børneperspektivet handler om, hvad børnenes egne ønsker er i det der sker, altså børns perspektiver og indflydelse på læringsmiljøet. Man ser på, hvordan børns egne ønsker, holdninger og oplevelser kommer til udtryk og i hvilket omfang. Personalet trækker på børnenes egne ytringer, personalets forsøg på at sætte sig i børnenes sted, samt på almene teorier om børns trivsel, udvikling og behov. Til læringssamtalen og i observationerne er det tydeligt, at Afdeling Engblommen har tradition for at skabe aktiviteter og overordnede temaer ud fra, hvad de ser børnene er optaget af. De har et godt blik for at fange børnenes interesser, men er også fagligt bevidste om børnenes nærmeste udviklingszone og arbejder meget systematisk med at understøtte dette. Til læringssamtalen blev det tydeligt, at særligt refleksionsbladet giver energi og understøtter det pædagogiske personale i at få øje på kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer. Det blev også tydeligt, at de kunne forbedre deres forældresamarbejde ved at inddrage forældrene yderligere i deres mål for de pædagogiske læringsmiljøer og gøre deres metoder og refleksionsarbejde mere tydelig. Det anbefales, at Afdeling Engblommen holder fast i de refleksionsmetoder, der giver mening og herigennem sætter fokus på, hvilken effekt de mange aktiviteter har for børnene. Det anbefales også, at de gør refleksionsarbejdet mere synligt og deler deres dokumentation med forældrene. Til læringssamtalen kom det pædagogiske personale og den pædagogiske leder frem til følgende læringspointer: Bibeholde tanken om og fokus på, hvor er det børnene er? Omvendt didaktik det giver energi at se på det, de voksne er optaget af Bruge metoder på måder, der giver mening og ejerskab Bruge metoder synligt synlighed i hvordan der arbejdes Fokus på forældre samarbejdet og formidling af, hvad skal børnene have ud af vores læringsmiljøer Anbefalinger vedrørende Børneperspektivet: Afdeling Engblommen har et stærkt fokus på, at tage afsæt i det der optager børnene i deres pædagogiske didaktiske arbejde. Det anbefales, at Afdeling Engblommen i deres udviklingsarbejde bliver nysgerrige på, hvordan de fasholder dette fokus. Det anbefales, at Afdeling Engblommen holder fast i de refleksionsmetoder, der giver mening og herigennem sætter fokus på, hvilken effekt de mange aktiviteter har for børnene. Det anbefales også, at de gør refleksionsarbejdet mere synligt og deler deres dokumentation med forældrene. 4

6 Læreplanselementerne Temaet Læreplanselementerne handler om intentionerne med det, der sker. Sammenhængen mellem de pædagogiske intentioner og den faktiske pædagogiske praksis. Sammenhængen mellem didaktiske kategorier som formål, mål og indhold. Man ser på planlægningspraksis og på hvordan indhold, aktiviteter og organisering bliver begrundet. Desuden om planlægning er et fælles anliggende, baseret på fælles faglige forståelser, fælles værktøjer osv. Man ser på, hvordan der evalueres, og hvordan der samskabes ny viden til gavn for udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer. Systematikken med brug af værktøjet læreplanstræet og refleksionsarket har understøttet udviklingen med at få rettet fokus væk fra det enkelte barn, over til et fokus på de pædagogiske læringsmiljøer, som skal have en effekt for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der er en forståelse og accept at metoder og værktøjer, og der arbejdes hårdt på at få dem implementeret i den travle hverdag, så det giver mening. Værktøjet ICDP er med til at sikre selvrefleksionen i teamet og hos den enkelte medarbejder. På baggrund af læringssamtalen vurderes det, at personalet og ledelsen overordnet er ved at have godt fat i den styrkede pædagogiske læreplan og dets indhold. Det pædagogiske personale og ledelse har til læringssamtalen udarbejdet læringspointer i analysen af læreplanselementerne og har valgt at sætte særligt fokus på følgende: Fokus på metoder, der giver mening (pt. refleksionsbladet) Fokus på forældresamarbejdet Ledelsen skal lære, for at personalet kan lære Ledelsen skal omsætte deres viden til personalet Fortsat fokus på sprog og principperne fra ICDP, som pædagogisk grundlag og husets DNA Holde fast i introduktion til nye medarbejdere I næste fase, i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, skal Afdeling Engblommen i gang med at konkretisere de overordnede mål for hvert af de seks læreplanstemaer. Anbefalinger vedrørende læreplanselementerne: Det anbefales, at ledelsen i organiseringen og understøttelsen af arbejdet med at få konkretiseret de overordnede mål for de seks læreplanstemaer, inddrager de i læringssamtalen identificerede læringspointer, så Afdeling Engblommen fortsætter den gode udvikling med implementeringen af en systematisk og meningsfuld evaluerings- og læringskultur. 5

7 Kvalitet og udviklingsmaterielet KIDS Kvalitet- og udviklingsmaterialet KIDS er et redskab til at vurdere den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner med henblik på efterfølgende, at kunne udvikle og forbedre de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. Formålet med KIDS er at give pædagogisk personale og ledere et praktisk redskab, hvor de i samarbejde kan udvikle kvaliteten i den pædagogiske dagligdag. KIDS materialet vurderer kvaliteten af den konkrete dagligdag i institutionerne og fokuserer på forhold som det pædagogiske personale har mulighed for at arbejde med og skabe udvikling for. Det foregår ved at udvalgte informanter observerer i 2 timer indenfor og 1½ time udenfor og udfylder et scoringsark. I Allerød Kommune er det besluttet, at der for hver afdeling skal være observationer foretaget af en medarbejder, en pædagogisk leder og den tilsynsførende pædagogiske konsulent, når der gennemføres en vurdering af kvaliteten efter KIDS. Derfor har hver afdeling minimum 3 scoringsark der tilsammen udgør den endelige KIDS rapport. I de huse, hvor der både er vuggestuer og børnehavestuer er der tre perspektiver på både vuggestue og børnehave og således 6 observationer og scoringsark i den endelige KIDS rapport. Observationerne i KIDS er opdelt i 9 forskellige temaer og resultatet kommer således ud som en samlet score på de 9 temaer, se nedenstående: Tabel 1. Oversigt over score på de 9 temaer i KIDS. Generel indsats Fokuseret indsats Særlig Indsats Overordnet scoring , Fysiske omgivelser , Relationer , Leg og aktiviteter , Socio-emotionel udvikling , Deltagelse og indflydelse , Kritisk tænkning , Selvudvikling , Sprog og kommunikation , Opmærksomhed I skemaet er Afdeling Engblommen score indskrevet med blåt. Til læringssamtalen blev temaerne Kritisk tænkning og erfaringsdannelse, Leg og aktiviteter samt Deltagelse og indflydelse trukket frem fra KIDS materialet. På baggrund af den fælles analyse af temaerne skabte det pædagogiske personale og ledelsen følgende læringspointer for det kommende udviklingsarbejde: Fokus på legeformer på legepladsen Fokus på, at restriktioner som følge af covid-19 kalder på, at de voksne er skridtet foran, så børnene i en unormal tid oplever en normal børnehave og vuggestue tid Fokus på at de voksen er i spil Anbefalinger vedrørende resultatet af KIDS: Det anbefales, at der holdes fast i de samskabte læringspointer fra læringssamtalen og at de omsættes til konkrete prøvehandlinger, der løbende evalueres og samskabes ny læring af. 6

8 I Allerød Kommune har vi valgt at opdele resultatet af KIDS i tre overordnede kategorier, som hver i sær angiver den handling, som forventes iværksat som følge af resultat: Generel indsats betyder, at afdelingen ligger i den øverste tredjedel af mulig scoring. Her forventes det, at afdelingen selv lægger en udviklingsplan for, hvordan den gode udvikling vedligeholdes og udvikle videre på frem mod næste tilsyn. Fokuseret indsats betyder, at afdelingen ligger i den midterste tredjedel af mulig scoring. Her forventes det, at afdelingen ud fra de valgte fokusområder fremlægger en udviklingsplan for, hvordan afdelingen vil arbejde med fokus punkterne frem mod næste tilsyn. Det forventes, at klyngelederen løbende fører tilsyn med og løbende samler dokumentation af progressionen i udviklingsprocessen. Særlig indsats betyder, at afdelingen ligger i den nederste tredjedel af mulig scoring. Her forventes det, at afdelingen i samarbejde med forvaltningen udarbejder en udviklingsplan for, hvordan de vil arbejde med de udvalgte læringspointer/temaer frem mod næste tilsyn. Forvaltningen fører sammen med klyngelederen løbende tilsyn med og samler løbende dokumentation af progressionen i udviklingsprocessen. Udarbejdelse af udviklingsplan: Uanset hvilken kategori, afdelingen lander i på baggrund af KIDS, skal afdelingen udarbejde en udviklingsplan. I udviklingsplanen indarbejdes de læringspointer og temaer, som afdelingen på baggrund af læringssamtalen vælger at arbejde videre med. I udviklingsplanen, skal afdelingen endvidere indarbejde, hvordan man ønsker at arbejde med det pædagogiske tilsyns anbefalinger. Afdeling Engblommen scorer i det samlede resultat 410,5 ud af 525 mulige. Det betyder, at afdelingen ligger i den midterste øverste tredjedel af mulig scoring og skal målrette deres udviklingsplan ud fra en generel indsats. Her forventes det således, som nævnt ovenfor, at afdelingen ud fra de valgte læringspointer og udvalgte temaer fremlægger en udviklingsplan for, hvordan afdelingen vil arbejde med læringspointerne frem mod næste tilsyn. Udviklingsplanen skal forelægges bestyrelse og forvaltning. 7

9 Opsamling på tilsynets anbefalinger: Anbefalinger vedrørende struktur: I forandringsprocessen frem mod en meningsfuld evaluerings- og læringskultur anbefales det, at der holdes fast i den valgte struktur og form for møder og metoder. Det anbefales, at det faglige fyrtårne deltager i udarbejdelsen af udviklingsplanen med et særligt fokus på at holde udviklingsarbejdet helt tæt på praksis. Det anbefales, at ledelsen understøtter personalet i fortsat at få planlagt og organiseret aktiviteter og hverdagsrutinerne omkring børnene. Optimeringen af ressourcer på tværs af de to afdelinger i Blommehaven har været udfordret af restriktionerne som følge af covid-19. Det anbefales derfor, at ledelsen fortsat har øje for at optimere ressourcer og vidensdeling på tværs af afdelingerne. Anbefalinger vedrørende processer: Det anbefales, at ledelsen fortsat er bevidste om at de skal lære de nye metoder og principperne i ICDP for at kunne understøtte personalet i at lære metoderne og den viden de sammen får skabt, så den forsat kan omsættes til pædagogisk praksis i hverdagen. Det anbefales, at Afdeling Engblommen holder fast i god introduktion af nye medarbejdere men også i daglig italesættelse af god pædagogisk praksis. Det anbefales også, at Afdeling Engblommen holder fast i ICDP metoden, der gennem video kan understøtte det pædagogiske personale i at få øje på den pædagogiske praksis effekt for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Anbefalinger vedrørende Børneperspektivet: Afdeling Engblommen har et stærkt fokus på, at tage afsæt i det der optager børnene i deres pædagogiske didaktiske arbejde. Det anbefales, at Afdeling Engblommen i deres udviklingsarbejde bliver nysgerrige på, hvordan de fasholder dette fokus. Det anbefales, at Afdeling Engblommen holder fast i de refleksionsmetoder, der giver mening og herigennem sætter fokus på, hvilken effekt de mange aktiviteter har for børnene. Det anbefales også, at de gør refleksionsarbejdet mere synligt og deler deres dokumentation med forældrene. Anbefalinger vedrørende læreplanselementerne: Det anbefales, at ledelsen i organiseringen og understøttelsen af arbejdet med at få konkretiseret de overordnede mål for de seks læreplanstemaer, inddrager de i læringssamtalen identificerede læringspointer, så Afdeling Engblommen fortsætter den gode udvikling med implementeringen af en systematisk og meningsfuld evaluerings- og læringskultur. Anbefalinger vedrørende resultatet af KIDS: Det anbefales, at der holdes fast i læringspointerne der opstod i analysen af data materialet fra KIDS og at de omsættes til konkrete prøvehandlinger, der løbende evalueres og samskabes ny læring af. 8

10 Konklusion: Afdeling Engblommen er godt i gang med at implementere det fælles børne- og læringssyn og den styrkede pædagogiske læreplan. Der er fokus på at få udarbejdet en systematisk og meningsfuld evalueringskultur, samtidigt med at der er fokus på temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan og børneperspektivet. I KIDS materialet scorer børnehuset i kategorien for generel indsats og skal nu udarbejde en udviklingsplan for børnehuset i forhold til de identificerede læringspointer og fokuspunkter for børnehusets fortsatte udvikling. Det pædagogiske tilsyn er gennemført november

3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I

3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I 3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I DAGINSTITUTIONER Pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion, i forhold til at fremme faglig refleksion og udvikling

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

Kvalitetsstrategi. for evaluering og dokumentation

Kvalitetsstrategi. for evaluering og dokumentation Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation November 2018 Kvalitetsstrategi for evaluering og dokumentation Baggrund Den 1. juli 2018 trådte der en ny lovgivning i kraft på dagtilbudsområdet hvor

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO-

3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO- 3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO- GISKE LEDELSE FAGLIGE LEDERE Den styrkede pædagogiske læreplan Kompetenceløft på dagtilbudsområdet Version 2018.04.08 Formålene med kompetenceudviklingen er samlet

Læs mere

Notat. Notatet beskriver følgende:

Notat. Notatet beskriver følgende: Notat Vedrørende: Opsamling på pædagogiske tilsyn Sagsnavn: Tilsyn og afrapportering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Sagsnummer: 28.00.00-A00-73-18 Skrevet af: Dorte le Coq og Charlotte Buchhave

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Formålsparagraf - Dagtilbud Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsynsmøde 2017/18 Dagtilbuddets navn: Den selvejende institution Tjærbyvejens vuggestue Dato for afholdt pædagogisk tilsyn: 11/4 2018 Dato og tidsrum for iagttagelsesbesøg:

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Dagplejen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: DAGPLEJEN Antal dagplejere: 140 Dato for tilsynet: 22/1 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra dagplejen: 3 gagplejepædagoger,

Læs mere

LEGESTUEN DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VIBORG

LEGESTUEN DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VIBORG LEGESTUEN DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VIBORG Legestuen Denne lille pjece beskriver formålet med legestuen for både børn og voksne og beskriver endvidere, hvilke roller og ansvar, der ligger hos dagplejere og

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

9 punkts plan til Afrapportering

9 punkts plan til Afrapportering 9 punkts plan til Afrapportering Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi er blevet inspireret af Fremtidens dagtilbud og arbejder med aktivitetstemaer og dannelses temaer. Alle afdelinger

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2018 TIL MARTS 2019

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2018 TIL MARTS 2019 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2018 TIL MARTS 2019 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld Pædagogiske læringsmiljøer, der skaber en meningsfuld evalueringskultur Peter Rod, partner, Blichfeldt & Rod og Charlotte Wiitanen, dagtilbudsleder, Lyngby-Taarbæk Kommune Evalueringskultur Loven siger:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

HVAD HAR BETYDNING FOR BØRNS LÆRING OG TRIVSEL 0-6 ÅR UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE DEN 30. MAJ 2018

HVAD HAR BETYDNING FOR BØRNS LÆRING OG TRIVSEL 0-6 ÅR UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE DEN 30. MAJ 2018 HVAD HAR BETYDNING FOR BØRNS LÆRING OG TRIVSEL 0-6 ÅR UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE DEN 30. MAJ 2018 HVAD VED VI OM KVALITET? (EVA) Strukturel kvalitet Normering, gruppestørrelse og -organisering Fysiske

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU Læsevejledning På listen optræder en række publikationer, som Børne og Socialministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejde specifikt til

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Fælles fagligt grundlag. Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune

Fælles fagligt grundlag. Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune Fælles fagligt grundlag Fagligt grundlag for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området i Hedensted kommune Et fælles fagligt grundlag en trædesten Det fælles faglige grundlag er en beskrivelse af de rammer,

Læs mere

PÆDAGOGISKTILSYN- OG UDVIKLINGSKONCEPT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET ALLERØD KOMMUNE

PÆDAGOGISKTILSYN- OG UDVIKLINGSKONCEPT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET ALLERØD KOMMUNE PÆDAGOGISKTILSYN- OG UDVIKLINGSKONCEPT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET ALLERØD KOMMUNE 1 INDHOLDS- FORTEGNELSE Indledning...3 De fire overordnede elementer....3 struktur for pædagogisk tilsyn og udvikling...6 Formålet

Læs mere

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere

UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN

UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 8 TEMA: DE NYE LÆREPLANER. INTRODUKTION SAMT DE FØRSTE EKSEMPLER OG ERFARINGER. Senest til sommeren 2020 skal dagtilbuddet have sin nye læreplan på plads.

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2017 TIL MARTS 2018 Indledning Det overordnede grundlag for det pædagogiske arbejde og dermed også for udformningen af årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er service-

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Evalueringsperspektiver på læreplansarbejdet

Evalueringsperspektiver på læreplansarbejdet www.eva.dk Evalueringsperspektiver på læreplansarbejdet Pædagoguddannelsens årsmøde, Kolding d. 1. marts 2018. Den refleksivt, kritiske stillingtagen til: 1. Viden om kvalitet til den evaluerende pædagogiske

Læs mere

Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud

Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud Betegnelsen dagtilbud bruges her som fælles betegnelse for alle de pasningstilbud, der findes i Rebild Kommune for børn i alderen 0-6 år;

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse med den

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis inden

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Humlebo Selvejende institution 2016 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Pædagogisk tilsyn i dagtilbud...3 Tematikker i det pædagogiske tilsyn...3 Tilsynsrapportens grundlag...3 Læsevejledning...3

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet UDVIKLINGSPLAN for Dagtilbudsområdet 2019-2022 Indledning Denne udviklingsplan gælder for årene 2019 til og med 2022. Den indstilles til godkendelse/er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 16. januar

Læs mere

Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud

Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud 1 OPLÆG OM DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Baggrund for den styrkede pædagogiske læreplan Indhold

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Dato for tilsynsbesøg 4. april 2019

Anmeldt tilsyn. Dato for tilsynsbesøg 4. april 2019 Anmeldt tilsyn Institution Dansk Tysk Børnehus Adresse Mariendalsvej 59 A+B Leder Sophia Gravenhorst Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 12 Normerede pladser 3-6 år 44 Pædagogisk

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018 Dagtilbuddets navn: Børnehuset Birkebo og Børnehuset Ålykke Dato for afholdt tilsyn: 19.01.2018 Dato for uanmeldt besøg:17.01.2018 Deltagere: Sussi Eva Steenfeldt,

Læs mere

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik

Leg er læring & læring er leg. Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Leg er læring & læring er leg Mette Guldager Ledelse af læring, kvalitet i pædagogik Præsentation Mette Guldager Uddannet pædagog fra Esbjerg seminarium 1998 1999-2004: Souschef 2004 2017: Leder i forskellige

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept...2 Konklusion på tilsynsrapporten...4 Kontraktmøder...5

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer. Sociale relationer - barn/voksenkontakten Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Transformerens pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke.

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2019

Pædagogisk tilsyn 2019 Pædagogisk tilsyn 2019 Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Inklusion og fællesskab Det sås, at personalet primært orienterede sig mod -og havde fokus på barnet. Det observeres, at det

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilstede: Forældrerådsmanden: Pædagog: Pædagogiskleder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje

Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje Redigeret efterår 2016 Pædagogisk tilsyn i dagplejen I dette hæfte kan du læse om; Kommunens tilsynsforpligtelse, hvilken pædagogisk tilgang vi lægger

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER.

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. SOLRØD KOMMUNE Årsplan 2018 MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. DE SMÅ BØRNEHAVER, HVOR ALLE KENDE ALLE 1. Indledning - Mosebo og Pilebo er to små 40 børns børnehaver der beliggende tæt ved Solrød station (Mosevej

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud

Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud Betegnelsen dagtilbud bruges her som fælles betegnelse for alle de pasningstilbud, der findes i Rebild Kommune for børn i alderen 0-6 år;

Læs mere

Bilag 6 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Personlige og sociale kompetencer

Bilag 6 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Personlige og sociale kompetencer I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? I mindre I nogen I høj I meget høj Ikke sat kryds MÅL: For børn 3 11 9 90 % af børnene er i trivsel og er socialt robuste børn, der er

Læs mere

Aftale for Firkløveret

Aftale for Firkløveret (Tema: Trivsel) Det er et mål, at alle børn i dagtilbuddet deltager i inkluderende fællesskaber, der giver kompetence til at skabe gode og nære relationer. A. Der er progression i den generelle trivsel

Læs mere

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Sprogindsats 4 3 TOPI 5 2 1 Barnet i centrum

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Institutionens navn: Børnehuset Labyrinten

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Institutionens navn: Børnehuset Labyrinten Dato for uanmeldt tilsyn: 29.10.2018 Dato for anmeldt tilsyn: 15.11.2018 Tilsynsførende konsulent: Pia Charlotte Olsen Dagtilbudsrådsrepræsentant/formand for bestyrelse: David Aagaard Institutionens navn:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG SOCIALMINISTERIET OG ÅRHUS KOMMUNE (SKABELON) Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere