Studienævn for Erhvervsøkonomi. Tirsdag d. 20. oktober Klokken (forventet) - mødet blev afsluttet Zoom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studienævn for Erhvervsøkonomi. Tirsdag d. 20. oktober Klokken (forventet) - mødet blev afsluttet Zoom"

Transkript

1 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Tirsdag d. 20. oktober 2020 Klokken (forventet) - mødet blev afsluttet Zoom Til stede: Ikke til stede: Tina Lundø Tranekjer, Nils Karl Sørensen (fra cirka 10.30), Ole Bent Olesen, Mads Bruun Ingstrup, Knud Sinding (fra 9.30), Lotte Vagner Steenholt, Mette Katrine Sejten Nikolajsen, Peter Daniel Solberg Hansen, Natasha Henriette Nielsen (fra 9.30 forlod mødet 11.55) Pianna Møller Krebs Administration til stede under hele mødet: Administration til stede under punkt 1 6: Administration til stede under punkt 6 8: Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent) Kirsten Høg, Lise Abrahamsen, Caroline Grossmann Julie Udbye Nielsen, Lene Albæk Jensen, Louise Folkestad, Brian Kjær Jepsen, Selma Brackovic 1. Godkendelse af referat 1.1. Ordinært møde d. 18. september 2020 Godkendt uden bemærkninger. 2. Orientering fra studieleder (lukket punkt) * Status Corona Orientering Der arbejdes pt med både formalia, og praktisk planlægning vedrørende undervisning F21. Der afvikles fortsat fysisk undervisning i E20 i det mulige omfang. For så vidt angår praktiske forhold vedrørende afvikling af eksamen V20-21O+R afventes der p.t. indstilling. Det kan blive nødvendigt at der gennemføres skriftlig høring blandt studienævnets medlemmer herom. * Proces, og status, vedrørende arbejdet med studieintensitet Studienævnet modtog kort opdatering om status på det fortsatte arbejde der pågår omkring studieintensitet. * Supplering - Orientering om resultat af høring i DEF Der er ikke indkommet bemærkninger ved høring i DEF. Der udbydes således supplerende fag i henhold til det forslag der blev behandlet i studienævnets på tidligere møde.

2 * Studienævnsvalg 2021 studenterrepræsentation Der er som vanligt valg til kollegiale organer i november. Herunder valg til pladserne som studenterrepræsentanter i studienævnene. Tina Lundø Tranekjer opfordrede til at der opstilles kandidater. Der er et stort ønske om, at de 5 pladser til studenterrepræsentation i Studienævn for Erhvervsøkonomi er besat. 3. Studieordninger, linje- og profilbeskrivelser 3.1. Forslag til ændring af Cand.merc. Business Controlling, Campus Kolding Genbehandling 3.2. Forslag til ændring af HA linjen Digitalisering og Forretningsudvikling, Campus Kolding 3.1. Tina Lundø Tranekjer har som aftalt i forbindelse med behandling af forslaget på studienævnets møde i september 2020 været i dialog med profilansvarlige. Der er modtaget supplerende bemærkninger fra profilansvarlige. Tina Lundø Tranekjer orienterede, og indstillede på baggrund heraf forslaget til godkendelse. Forslaget godkendt uden yderligere bemærkninger Forslaget godkendt uden bemærkninger. Det gøres således gældende, at faget Udvikling af digitale løsninger (5 ECTS) med virkning fra F21 erstattes af faget Virksomhedens IT værktøjer (5 ECTS). Ændringen er gældende for alle studerende der ikke har påbegyndt faget Udvikling af digitale løsninger uanset indskrivningsår. 4. Evaluering F21 (lukket punkt) Tina Lundø Tranekjer og Kirsten Høg præsenterede indledningsvist kort det udarbejdede materiale. Herefter orienterede Tina Lundø Tranekjer i overordnede træk om en række nøgletal i evalueringen. Studienævnet diskuterede herefter en række overordnede tematikker i de samlede evalueringsresultater. Særlige nedslagspunkter var: Diskussion omkring en række forhold der har været anderledes end normalt med baggrund i den forhåndenværende situation omkring Covid-19. Omlægningen af undervisningen har blandt andet givet andre forhold for: Mulighed for aktivering af studerende. Socialisering af de studerende. Muligheden for at danne sociale fællesskaber til dels med afsæt i gruppearbejde. Muligheden for at møde såvel undervisere som medstuderende ved tilstedeværelse. Andet behov for understøtning af pædagogisk udvikling. Andet behov for support til instruktorer i forhold til at tackle undervisningssituationer. Faktuelt kortere undervisningstimer ved fysisk tilstedeværelse grundet diverse procedurer i forbindelse med afspritning, komme ind i, og forlade lokale i henhold til forskrifter. Muligheden for at interagere en til en i undervisningssituationer med studerende ved fysisk tilstedeværelse grundet overholdelse af afstandskrav. At det ikke har været muligt på samme måde, at sikre anvendelse af tid i undervisningen til at lave evaluering. Det ses således også i evalueringen for F20, at der er en række fag hvor vi sædvanligvis ser høje svarprocenter, der i denne runde har lave svarprocenter. At der umiddelbart ikke ses et lavere engagement, som ellers måske kunne være en affødt konsekvens af situationen omkring Corona. At der ses en afspejling i de studerendes studieintensitet. Herudover var der bemærkninger omkring:

3 * At der er kendskab til, at der er modtaget henvendelser fra studerende der udtrykker bekymring og frustration i forhold til den manglende mulighed for at møde undervisere, instruktorer og medstuderende ansigt til ansigt. * At der er bekymring omkring, hvorvidt der kan blive udfordringer i forhold til at understøtte underviserne i at fortsætte arbejdet med, at opretholde kvalitet i undervisningen ved den nødvendige fortsatte brug af onlineundervisning. * At der er notabelt højere score på vurderingen af egen arbejdsindsats på KA end på BA. * At der har været en række udfordringer i forbindelse med omlægningen og afviklingen af undervisningen med så kort varsel i F20. Dog er oplevelsen, at oven på en lidt turbulent og abrupt start er det overordnet set forløbet meget fornuftigt. Studienævnet afsluttede punktet efter cirka en times behandling. Punktet genoptages på næste ordinære studienævnsmøde. 5. Fagbeskrivelser udbud F Campus Sønderborg 5.2. Campus Esbjerg 5.3. Campus Kolding 5.4. Campus Odense og Slagelse 5.5. Fællesfag 5.1. Campus Sønderborg Intet at behandle 5.2. Campus Esbjerg Introduction to the Energy Industry Esbjerg Godkendt Administrative ændringer. Ændring UV og Workload. Mulighed for skift af sprog fjernet. Faget undervises og eksamineres fremadrettet alene på engelsk. Tilføjet præcisering i Description of exam. Strategy and Competition Esbjerg Godkendt Administrative ændringer. Opdatering af litteratur Campus Kolding Controlling og ledelsesprocesser Kolding Godkendt Administrative ændringer. Forretningsudvikling i et økonomisk perspektiv Ændring i indhold. Kolding Godkendt Administrative ændringer.

4 Kandidatspeciale, cand.merc.aud. (heltid) Kolding Ikke godkendt Udbydes som E20 Administrative ændringer. Fremsat forslag om ændret sideantal for specialet blev ikke godkendt. Kandidatspeciale, cand.merc.aud. (erhvervskandidat) Kolding Forslag ikke godkendt Udbydes som E20 Det bemærkes, at der ikke gives mulighed for genbehandling af forslaget i forbindelse med godkendelse af fagbeskrivelser til udbud i F21. Administrative ændringer. Fremsat forslag om ændret sideantal for specialet blev ikke godkendt. Det bemærkes, at der ikke gives mulighed for genbehandling af forslaget i forbindelse med godkendelse af fagbeskrivelser til udbud i F21. Udvikling af digitale løsninger Kolding Faget udfases Der korrigeres administrativt i senest godkendte fagbeskrivelse med information om udfasende eksamensudbud. Virksomhedsprojekt Kolding Ikke klar Rundsendes i skriftlig høring Campus Odense og Slagelse Business Strategy Corporate Strategy and Organization Design Ændringer i Eksamen. OBS vedr. prøvesammensætning. Pricing Strategies Research Methods for International Market Analysis Der er i henhold til aftale på tidligere møde indhentet yderligere oplysninger. På basis af disse godkendes fagbeskrivelsen. Svar fra fagansvarlige sendes til studienævnets medlemmer til orientering.

5 Strategic Issues in Supply Chain Management Supply Chain Links and Enterprise Resource Planning Technological Megatrends and Innovation Fagtitel ændres til: International Market Analytics. Ændringer i Exam. Ændring i Teaching form og Workload. Der ændres til studiekredes. Udbydes sidste gang i F21. Der indskrives udfasning. Ændring i Teaching form og Workload. Der ændres til studiekredes. Udbydes sidste gang i F21. Der indskrives udfasning. Fagtitel ændres til: Megatrends and Technological Innovation. Ændring i: Aim and purpose Teaching Method Specifikation vedrørede omprøve Marketing (DK + GB) + tilknyttede fag Godkendelse betinget af, at der ikke kommer bemærkninger ind fra DEF til orientering på ændringen Fællesfag Marketing Fællesfag Godkendt Administrative ændringer. Ændringer i eksamensform og specifikationer, herunder bortfald af delprøve. Marketing Fællesfag Godkendt Ændringer i eksamensform og specifikationer, herunder bortfald af delprøve. Der er kort før mødets afvikling indkommet forespørgsel om tilpasning udover den allerede behandlede, og godkendte, fagbeskrivelse for faget Kvalitativ metode og vidensprocesser. Denne rundsendes i skriftlig høring i henhold til aftale. 6. Eksamen og undervisning 6.1. Eksamensplan BA EV20/21O, Campus Slagelse - til orientering/godkendelse

6 6.2. Eksamensplan BA EV20/21R, Campus Slagelse - til orientering/godkendelse 6.3. Eksamensplan BA EV20/21O, Campus Odense - til orientering/godkendelse 6.4. Eksamensplan KA EV20/21O+R, Campus Kolding - til orientering/godkendelse 6.5. Eksamensplan BA EV20/21O+R, Campus Kolding - til orientering/godkendelse 6.6. Eksamensplan KA EV20/21O, Campus Odense til orientering/godkendelse Studienævnet modtog orientering. Der var ingen bemærkninger. Der tages forbehold for eventuelle efterfølgende bemærkninger fra studienævnets medlemmer, samt eventuelle nødvendige tilpasninger. 7. Praksis og principper 8. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 9. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 10. Meddelelser Referat af møde i Studienævn for MEME d. 15. september Rettelse til referat af møde i Studienævn for MEME d. 15. september Ændringsbekendtgørelse til eksamensbekendtgørelsen - 2 bilag vedhæftet Referat af møde i Studienævn for SJSE d. 15. september Referat af møde i Studienævn for Jura d. 8. september Referat af møde i Studienævn for SJSE Indkaldelse til møde i Studienævn for Cand.public. d. 21. oktober Indkaldelse til møde i Studienævn for SJSE d. 21. oktober Eventuelt - Tina Lundø Tranekjer Studienævnsformand Dorthe Sjørslev Rasmussen Studienævnssekretær

Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 27. april 2017 kl på campus Kolding

Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 27. april 2017 kl på campus Kolding Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 27. april 2017 kl. 10.00-15.30 på campus Kolding 1) 10.00 10.10 Godkendelse af referat fra møde den 31. marts 2017 2) 10.10 10.40 Opfølgning

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 7. februar 2017 kl i lokale 098 Odense

Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 7. februar 2017 kl i lokale 098 Odense Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 7. februar 2017 kl. 12.00-15.30 i lokale 098 Odense Tilstede: Anna Lund Jepsen, Knud Sinding, Ole B. Olesen, Kristian Philipsen, Nils Karl

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 4. oktober 2011

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 4. oktober 2011 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 6. oktober 2011 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 4. oktober 2011 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Kristoffer

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 5. oktober 2010 kl i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal.

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 5. oktober 2010 kl i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE 19. oktober 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 5. oktober 2010 kl. 12.15 i mødelokalet ved Inst. for Marketing og Management, 1. sal. Tilstedeværende:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 30. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 30. september 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 1. oktober 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 30. september 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 21. april 2015

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 21. april 2015 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 22. april 2015 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 21. april 2015 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Martin Storgaard

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. oktober 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. oktober 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 29. oktober 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. oktober 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Mikkel Askløf,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 13. marts 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Alexander

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 19. juni 2013 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. juni 2013 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Christina Maj Hegelund (Næstformand), Martin Storgaard

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 19. august 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 19. august 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. august 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 19. august 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Jan Møller Jensen, Nicolai Holme Milsø Petersen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 30. juni 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Nicolai Holme Milsø Petersen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 28. oktober 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 28. oktober 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 30. oktober 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 28. oktober 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 10. september 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 9. september 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 6. februar 2015 kl i lokale 51.43

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 6. februar 2015 kl i lokale 51.43 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 6. februar 2015 kl. 10.00-14.00 i lokale 51.43 Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Inge Langhave, Line Lindblad Storm, Mette Husum

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi International Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 24. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj Hegelund,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. maj kl i O78.

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. maj kl i O78. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 8. juni 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. maj kl. 12.15 i O78. Tilstedeværende: Per Servais (formand), Lars Pynt Andersen, Jan Møller Jensen,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Markedsorienteret Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Management Accounting (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Management Accounting (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Management Accounting (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2010

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense den 29. september 2009

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense den 29. september 2009 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE 8. oktober 2009 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense den 29. september 2009 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Karsten

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 26. april 2012 kl i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 26. april 2012 kl i lokale 1.20 Referat fra møde i Torsdag den 26. april 2012 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Inge Langhave, Anne Hougaard Rasmussen, Nicolai Nyenstad Petersen, Josefine Munk Damgaard,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 25. november 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 25. november 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 26. november 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 25. november 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 17. november 2015

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 17. november 2015 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 24. november 2015 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 17. november 2015 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Ole B. Olesen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Tirsdag den 2. juli 2013 kl i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Tirsdag den 2. juli 2013 kl i lokale 1.20 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Tirsdag den 2. juli 2013 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Brandi Sørensen, Josefine Munk Damgaard, Inge

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Tirsdag den 13. januar 2015 kl i lokale 51.43

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Tirsdag den 13. januar 2015 kl i lokale 51.43 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 10.00-14.00 i lokale 51.43 Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Sørensen, Inge Langhave (pkt. cand.merc.aud.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 26. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 26. februar 2013 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 28. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 26. februar 2013 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Jan Møller Jensen, Alexander Stapelfeldt, Christina

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 16. december 2003

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 16. december 2003 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 16. december 2003 Tilstede: Torben Damgaard (formand), Morten Ammentorp, Bo Møller Jensen, Jytte G. Larsen, Stine Baun

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde:

Referat fra studienævnsmøde: Referat fra studienævnsmøde: Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 15. november 2006 kl. 10.00 i lokale 1.34 Tilstede: Susanne Pedersen, Teit Lüthje, Jesper Piihl, Mads Brun Ingstrup, Søren

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. september 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. september 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. september 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 18. september 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 24. marts 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 24. marts 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 24. marts 2017, kl. 10-11 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 16. december 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 16. december 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 18. december 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Den 16. december 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Martin Storgaard

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Studienævnet drøftede endvidere de kommende nye studienævn.

Studienævnet drøftede endvidere de kommende nye studienævn. Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 28. september 2016 kl. 10.00-14.00 i lokale 51.42 Tilstede: Jesper Piihl, Elin Sørensen, Inge Langhave, Teit Lüthje, Line Lindlad

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 25. september 2015 kl i lokale

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 25. september 2015 kl i lokale Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 25. september 2015 kl. 11.00-14.00 i lokale 41.31. Tilstede: Jesper Piihl, Inge Langhave, Teit Lüthje (fra kl. 12.00), Mette Husum

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn Referat af møde nr. 6 i Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Tid: Tirsdag d. 1. november 2011 kl. 9.00 til 11.00 Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser 2) Studiemiljøundersøgelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 3. juli 2014 kl i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 3. juli 2014 kl i lokale 1.20 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 3. juli 2014 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Elin B. Sørensen, Teit Lüthje, Inge Langhave, Mette Husum Dalstrup,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Ina Holden (afbud) og studievejleder Sidsel Bøge REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Ina Holden (afbud) og studievejleder Sidsel Bøge REFERAT Møde den: 20. februar, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 5. maj 2010 kl. 11.00-14.00 i lokale 2.51

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 5. maj 2010 kl. 11.00-14.00 i lokale 2.51 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 5. maj 2010 kl. 11.00-14.00 i lokale 2.51 Tilstede: Jesper Piihl, Susanne Pedersen, Teit Lüthje, Elin Sørensen, Anne Merete Thule

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 14. december 2017 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale O94 Campus Deltagere: Studienævnsformand Judith

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 12. november 2009 kl i lokale 2.51

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 12. november 2009 kl i lokale 2.51 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 12. november 2009 kl. 9.30-13.30 i lokale 2.51 Tilstede: Jesper Piihl, Susanne Pedersen, Teit Lüthje, Anne Merete Thule Hansen, Jette

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 14. januar 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 14. januar 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 15. januar 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 14. januar 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Alexander Stapelfeldt (næstformand),

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Tirsdag den 28. februar 2012 kl i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Tirsdag den 28. februar 2012 kl i lokale 1.20 Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Nikolai Nyenstad Petersen, Teit Lüthje, Inge Langhave, Elin

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE 16. december 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen,

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet Referat af ekstra ordinært studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet onsdag den 8. april 2015 kl.: 13:00-13:30 i lokale 1.02. Tilstede: Ulla Steen, Albert Sverrisson (jura), Christopher

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Mandag den 29. august 2014 kl i lokale 41.11

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Mandag den 29. august 2014 kl i lokale 41.11 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Mandag den 29. august 2014 kl. 10.00-14.00 i lokale 41.11 Tilstede: Jesper Piihl, Elin Sørensen, Teit Lüthje, Inge Langhave, Mette Husum Dalstrup,

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 18. december 2015 kl i lokale 41.09

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 18. december 2015 kl i lokale 41.09 Referat for møde i Fredag den 18. december 2015 kl. 10.00-14.00 i lokale 41.09 Tilstede: Jesper Piihl, Inge Langhave, Teit Lüthje, Mette Husum Dalstrup, Line Lindblad Storm, Christa Hansen Lorentzen, Pernille

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 15. september 2010 kl i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 15. september 2010 kl i lokale 1.20 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 15. september 2010 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Susanne Pedersen, Elin Sørensen, Johan Seidelin

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Møde i studienævn for idræt og sundhed

Møde i studienævn for idræt og sundhed Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for idræt og sundhed Dato: 14. februar 2018. Dato og tidspunkt: 2. februar 2018 kl. 12.00 14.50. Sted: Deltagere: Mødelokale 6 -

Læs mere

HD-studienævnsmøde tirsdag den 29. august 2017 kl i bygning 2635, lokale 112.

HD-studienævnsmøde tirsdag den 29. august 2017 kl i bygning 2635, lokale 112. Deltagere: René Franz Hentzel, Finn Schøler, Jan Laursen, Søren Erik Nielsen, Søren Høj Stadil Thomsen og Susanne Fjeldsted (referent) Desuden deltog Peder Østergaard 1 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Referat af møde nr. 4 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi

Referat af møde nr. 4 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Referat af møde nr. 4 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Tid: Fredag den 8. september 2017 kl. 09.00-11.00 Sted: 8001-2105 Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Dato:

Læs mere

Referat af møde nr. 2 i Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi

Referat af møde nr. 2 i Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Referat af møde nr. 2 i Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Tid: Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 13.30-16.00 Sted: 8002-2105 Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Dato: 9. april

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 22. august 2014 kl i lokale 41.10

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 22. august 2014 kl i lokale 41.10 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Fredag den 22. august 2014 kl. 10.00-14.00 i lokale 41.10 Tilstede: Jesper Piihl, Inge Langhave, Elin B. Sørensen, Teit Lüthje, Christa Hansen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 24. februar 2015

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 24. februar 2015 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 2. marts 2015 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 24. februar 2015 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Trine Kjær, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Camilla Frederiksen,

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 25. april 2013 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 25. april 2013 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 25. april 2013 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Inge Langhave, Elin B. Sørensen, Teit Lüthje, Josefine Munk

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 26. september 2012 kl i lokale 2.51

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 26. september 2012 kl i lokale 2.51 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 26. september 2012 kl. 10.00-15.00 i lokale 2.51 Tilstede: Jesper Piihl, Teit Lüthje, Elin Sørensen, Anne Hougaard Rasmussen, Nicolai

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 12. september 2007 kl. 11.15 i lokale 1.34

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 12. september 2007 kl. 11.15 i lokale 1.34 Der indkaldes til møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 12. september 2007 kl. 11.15 i lokale 1.34 Tilstede: Susanne Pedersen, Teit Lüthje, Jesper Piihl, Bertel Sandfeld Gregersen,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den16. marts 2016 kl i lokale (meddeleles senere)

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den16. marts 2016 kl i lokale (meddeleles senere) Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den16. marts 2016 kl. 10.15-14.00 i lokale (meddeleles senere) Tilstede: Jesper Piihl, Elin Sørensen, Inge Langhave (fra kl. 12.00), Christa

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 16. juni 2011 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen,

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi

Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Tid: Torsdag den 15. september 2016 kl. 13.30-15.30 Sted: 8001-2105 Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Dato:

Læs mere

Studienævnsmøde Fredag den 30. april 2013 kl i lokale D1.18.

Studienævnsmøde Fredag den 30. april 2013 kl i lokale D1.18. Studienævnsmøde Fredag den 30. april 2013 kl. 10.30 i lokale D1.18. Deltagere: Peder Madsen Anders Bordum Ulrik Wagner Jesper Køks Andersen Daniel Trudsholm Sentow Anita Justesen Jensen Jette Risom Nina

Læs mere

MØDEREFERAT. Eksamensform i KH2 DET TEOLOGISKE FAKULTET

MØDEREFERAT. Eksamensform i KH2 DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Christine Damgaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard (stud.theol. Laura Cæcilie Jessen, supp.

Læs mere

Studienævn for Jura. Tirsdag den 28. april 2009 kl i mødelokalet v/journalistik.

Studienævn for Jura. Tirsdag den 28. april 2009 kl i mødelokalet v/journalistik. Referat af møde i Studienævn for Jura Tirsdag den 28. april 2009 kl. 12.15 i mødelokalet v/journalistik. Medlemmer: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Daniel, Kent Raun Moritzen,

Læs mere

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 8. december 2017, kl. 10-12 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 28. marts 2012 kl i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 28. marts 2012 kl i lokale 1.20 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 28. marts 2012 kl. 10.00-15.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Elin Brandi Sørensen, Teit Lüthje, Josefine Munk Damgaard, Kirsten

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere