Faglig dialog /Pædagogiske tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig dialog /Pædagogiske tilsyn"

Transkript

1 Faglig dialog /Pædagogiske tilsyn Generelle informationer om institutionen, der er relevante i forhold til tilsynet Fx lederskifte, fusion, genhusning eller lignende Observationen er foretaget som KIDS, da institutionen er på faglig handleplan. På baggrund af de seneste to tilsyn vurderes det at den faglige handleplan afsluttes d.31/ Observationen er foretaget under Corona restriktionerne, hvilket tydeligt kan ses. Observationen er lagt ind under "opfølgning" i denne rapport. Sociale relationer - barn/voksenkontakten Vedligehold indsats Personalet fortæller at de kan mærke at opstarten af vuggestuen har haft en gavnlig effekt på dette pejlemærke. De mange indkøringer har givet et øget fokus på hvordan børnene kan falde til og føle sig set både som individ og som del af gruppen. Siden sidste tilsyn er særlig fællesskabet i den samlede børnegruppe kommet mere i fokus. Det er højt prioriteret at alle børn får trøst og hjælp, når de har behov. Medarbejderrepræsentanten fortæller, at det kan ses tydeligt ved, at der ikke er børn der går for sig selv, de voksne er tilgængelige ved at være på gulvet eller fordelt efter hvor børnene er. Dette var der gode eksempler på ved observationen. Medarbejderne sørger for at der fra morgenstunden er dækket op til leg, hvilket gør at børnene ved, hvor de kan finde de voksne med det samme. Medarbejderen oplever, at børnene gentager faste vendinger som har du sovet godt eller hvordan går det overfor hinanden og ser det som et tegn på at det er en almindelig omgangsform i huset. Der arbejdes i små grupper, hvilket giver mulighed for fordybelse med børnene. Observationen viste dog, at der er en del forstyrrelser voksen/voksen, men medarbejderne er klar over det og arbejder med problemet. Nogle af forstyrrelserne kan skyldes ny organisering af hverdagen, samt nye medarbejdere, der skal finde hinanden. Ledelse og medarbejdere kan med fordel arbejde ud fra at nu er strukturen som den er og skal ikke diskuteres igen og igen. Som noget nyt arbejder medarbejderne

2 med praksisfortællinger og aktionslæring med udgangspunkt i det enkelte barn. Fortællingerne giver et nyt billede af barnet, men også en vished om at mange ting taler de om eller ved i forvejen, nu bliver både den skriftlige dokumentation og refleksionerne sat i system. En gang om ugen skriver stuen en fortælling, derefter bliver den drøftet på et stuemøde, på sigt er det et ønske at fortællingerne kan bruges på personalemødet med fælles refleksioner. Derudover skal der på sigt arbejdes med aktionslæring til personalemødet med fælles aktioner for hele huset. Lederen forestiller sig at der uvilkårligt kommer handlinger som udspringer af fortællingerne, efterhånden som medarbejderne bliver dygtigere til metoderne. Vi talte ved dialogen om, hvor givtigt det kan være at få øje på ens eget gode arbejde gennem fortællingerne samt omstændighederne for at det lykkedes. Institutionen har fået hjælp af en støttepædagog til at komme i gang med forløbet. Der har været nogle medarbejdere på icdp uddannelse, men har endnu ikke fået det brugt optimalt endnu grundet corona og barsler. Institutionen har også tilmeldt medarbejdere på det nye hold uddannelse, der starter i august Det er et ønske fra medarbejderne at der bliver en mere ensartet tilgang til konflikthåndtering og de kan opbygge en kultur, hvor de guider og vejleder hinanden, så der bliver arbejdet ud fra samme tilgang og praksis. Dette viste observationen kunne være et godt fokuspunkt, da der er en del variation i håndteringen, men konfliktniveauet er generelt lavt. Inklusion og fællesskab Trods vedligehold anbefales det at Legehjørnet arbejder fokuseret med at implementere den nye metode praksisfortælling, arbejde med en mere ensartet konflikthåndtering samt implementere icdp. Tilpas indsats en fra sidste år beskrev at selvhjulpenhed skulle implementeres i hele huset. Observationerne havde svært ved at se dette arbejde grundet corona. Men institutionen har arbejdet med emnet meget indgående ved at dele dagen op i sekvenser såsom garderoben, måltidet, de små overgange,

3 morgensamling og badeværelset. Det har været drøftet, hvordan de yngste kan blive inspireret af de ældre og hvor vigtigt det derfor er at stuerne/de små grupper er på tværs. Forventningerne til børnenes formåen er ikke rigide, nogle dage kan man mere end andre. I børnehaven er børnene væsentligt mere selvhjulpne både i garderoben og ved måltider end i vuggestuen, da der i øjeblikket er mange helt små. Forældrerepræsentanten fortæller at han kan mærke og se at hans barn kan mange ting selv, hvilket er en god indikator på at børnene får lov selv. Leder og køkkenmedarbejder har i foråret observeret måltidet på stuerne for at afdække om køkkenet kan gøre noget for at fremme selvhjulpenhed. Medarbejderne oplever at de stadig er lidt uenige om, hvad børn kan og må, men der arbejdes fortsat med emnet på møder. Også observationen viste at medarbejderne har en varierende tilgang til selvhjulpenhed med udgangspunkt i egne normer og de skal øve sig i vejlede og guide hinanden. Der bliver udarbejdet TOPI to gange om året, hvor der bliver lavet handleplaner på alle børn i rød eller gul relation. Handleplanerne bliver skrevet på stuemøderne og i de fleste tilfælde bliver forældrene inddraget i arbejdet. Medarbejderne oplever TOPI som et godt redskab til at få øje på alle børn. Børnefællesskabet bliver sikret gennem de små grupper i løbet af dagen på tværs af stuerne. Inddelingen sker ikke nødvendigvis efter alder men også efter relationer. Er der børn der trækker sig fra fællesskabet, bliver der tænkt over, hvordan præcis dette barn plejer at reagere eller givet pædagogisk bagdøre, hvor børnene kan vælge at deltage på alternativ vis, samtidig med at de er med i gruppen. De mindre grupper giver personalet et tydeligt blik for, hvad de enkelte børn har af behov og ønsker, der bliver ifølge observation og dialog tilbudt mange forskellige aktiviteter, så børnene har noget at vælge til og fra. Et demokratisk læringsmiljø er ikke en fast del af refleksionerne over hverdagen, men personalet tænker over børnenes mulighed for at vælge forskellige ting i dagen. Det er ikke et emne, der er blevet diskuteret i personalegruppen, hvilket det bør gøres, da det er en del af læreplanen. Ved dialogen havde vi en længere drøftelse af temaet og hvordan det kan kigges igennem i forbindelse med evaluering af læreplanen.

4 Sprogindsatsen en fra sidste år om TOPI bliver gentaget grundet personaleudskiftning. Det vil sige, at der skal aftales en fast procedure for at arbejde med materialet og alle medarbejdere skal have en grundig introduktion hertil. Arbejdet med selvhjulpenhed skal gøres færdig på alle stuer og genoptages efter corona nedlukning. Demokrati og dannelse bør drøftes i forbindelse med evaluering af læreplanen. Tilpas indsats Sprogvurderingerne er hidtil blevet foretaget af en enkelt medarbejder, men områdets sprogvejleder har været til personalemøde og vejlede i vurderingerne, så flere kan løse opgaven. På denne baggrund er institutionen gået i gang med sidemandsoplæring, målet er at minimum en medarbejder på hver stue kan sprogvurdere, men meget gerne alle de uddannede pædagoger. Alle børn er blevet sprogvurderet og handleplanerne er udarbejdet. Børnene er som en del af handleplanen inddelt i sproggrupper af 6 ugers varighed alt efter deres udfordring, hvor indsatsen bliver særligt tilrettelagt. Der er lavet en evaluering af disse forløb, som viste en god effekt. Der er flere tiltag på vej i klyngeregi i forbindelse med sproginvesteringscasen for eksempel sprognetværk, fælles sprogvejleder i klyngen mv. Det fysiske læringsmiljø har været et tema gennem året, men det er svært at udtale sig om det sprogligt understøttende, da alt ser anderledes og mangelfuldt ud grundet corona. Institutionen har en deltidsansat pædagog, der særligt understøtter sprogindsatsen i storebørnsgruppen men også generelt i hele børnehaven. Særligt for børnene med flerkulturel baggrund bliver der tilbudt ture ud af huset med få børn, fri for mobberi og læseleg, det er tilbud der også bliver tilbudt andre børn. Som noget nyt bliver der brugt piktogrammer for at visualisere begreber og ord særligt til samling, det har god effekt hos nogle børn, mens andre er mindre interesserede. Personalets fokus er stadig på at samlingen skal være god fremfor at piktogrammerne skal fylde det hele og de bliver kun brugt i denne forbindelse. Dialogisk læsning bliver brugt i et vist omfang, metoden bliver ikke brugt

5 slavisk, men de væsentligste elementer bliver benyttet. På børnehavestuerne er arbejdet med dialogisk læsning mere systematisk og bliver brugt kontinuerligt. Vuggestuernes børn er pt. meget unge, så her bruger personalet mere at tale ud fra følelsesplakater. Personalet har gennem året deltaget i en del sprogligt kompetenceløft blandt andet: Kursus i fri for mobberi, dialogisk læsning gennem læseleg, icdp samt diverse aktiviteter i forbindelse med sproginvesteringscasen. Personalets interne sparring og refleksion om sproglig udvikling foregår på stuen og er som oftest koblet sammen med de øvrige indsatser i børnegruppen. Ved observationen var der eksempler på dialogisk læsning i vuggestuen, det var en fin stund, hvor børnene egne tanker og betragtninger blev fint inddraget. Derudover arbejdes der med krop og sprog ved hjælp af dans og sang, hvor børnenes ideer ligeledes bliver inddraget. Forældresamarbejde De mange sprogindsatser skal færdiggøres, kurser/uddannelse skal gennemføres og ny viden skal bruges. Fysisk læringsmiljø skal genoprettes, når corona gør det muligt. Vedligehold indsats Den daglige kommunikation med forældrene har selvfølgelig ændret sig under corona, men er i videst muligt omfang blevet opretholdt i én til én kommunikationen. Af formelle samtaler bliver der tilbudt tre måneders samtale ved opstart, uformel snak undr indkøring, overleveringssamtale ved internt skift mellem vuggestue/hoppeboldene/børnehaven og derefter ved skift til skole. For at undgå mulige misforstålsedet bliver prioriteret at samtalerne bliver afholdt, da de mange nye vuggestueforældre kan have et behov for at få forklaret at Legehjørnets børnehave fremstår som en anderledes institution med ældre børn og sprogpladser. Forældrerepræsentanten genkender samtalerne og fortæller, at det har givet god mening med de faste samtaler. Derudover bliver der tilbudt samtaler ved behov. Forældrerepræsentanten oplever medarbejderne som imødekommende og

6 lydhøre med et godt samarbejde om barnet, når dets behov ændrer sig. Vi drøftede den nuværende børnesammensætning og forældrenes reelle oplevelse af institutionen contra det tidligere ry. Forældrerepræsentanten fortæller, at ved afhentning får man som regel et par ord med på vejen om dagens gang. mottoet er hellere for mange informationer end for få. Personalet giver besked videre til hinanden, når de har skiftende arbejdstider, så forældrene alligevel får information om dagens gang. Vi havde en drøftelse af, om personalet kan tale for meget med forældrene og hvilke oplysninger man giver i garderoben eller på et formelt møde. Hvordan mon forældrene gerne vil have informationer? Husker vi også at fortælle om, hvorfor vi gør som vi gør og hvilken betydning, det har for børnene? Personalet fortæller at den daglige kommunikation mest tager udgangspunkt i, hvad barnet har oplevet og ikke så meget, hvorfor barnet gør som det gør og hvad det betyder for udviklingen. Der er i store træk den rette viden tilstede i personalegruppen om dette pejlemærke, men der kan være et ønske om at have mere viden om samtaler hvor dagsordenen har sårbare emner. Der er stadig stor opbakning til forældrearrangementerne, som bliver genoptaget efter corona. Der var planlagt forældremøde i foråret, men det blev aflyst. Normalt er der to om året, et fælles og et for stuerne. Kbh.barn bliver brugt. Forældrerepræsentanten efterspurgte forældrekaffe med information om dagens gang og kunne også ønske sig en bredere repræsentation af de forskellige nationaliteter i forældrebestyrelsen. Sammenhæng og overgange Vedligehold indsats Der har gennem året været fokus på de små overgange i løbet af dagen og dette sås ved observationen og blev ikke nærmere berørt ved dialogen. Ved overflytning fra vuggestuen til hoppeboldene (stuen for de ældste

7 vuggestuebørn) besøger børnene stuen og spiser frokost der hen afvejen. Ved skiftet hoppeboldene til børnehaven sker der stort set det samme og ved observationen fandt et sådan besøg sted. Børnene blev først forberedt på egen stue om, at de om lidt skulle besøge børnehaven. Og i børnehaven blev der talt om, at der kom nye venner ind for at lave rytmik. Hoppeboldene og børnehaven har en aftale om fælles ture for at give børnene et større kendskab til hinanden. Ved intern overflytning giver det afgivende personale skriftlig overlevering til modtagende. Overleveringen sker efter en fast skabelon, så det er nemt for den modtagende stue at lære barnet at kende. Overleveringssamtalen sker med forældrene, en medarbejder fra vuggestuen og en medarbejder fra børnehaven. Ved skolestart bliver der tilbudt forældresamtaler, skrevet overleveringsskema og besøgt FI og skoler. Der har i år været brugt kræfter på samtaler med forældrene om særligt FI, da dette ikke er et naturligt valg for flere af forældrene, i år er 5 børn ud af 6 startet på FI efter disse samtaler. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis Vedligehold indsats I løbet af den faglige dialog har vi enten drøftet eller jeg har set eksempler på institutionens metodiske og refleksive arbejde. Her skal nævnes: Icdp, praksisfortællinger, aktionslæring, læreplan, dialogisk læsning/læseleg, sprogvurderinger, Topi, Kids, diverse forældresamtaler, forældremøder, skriftlige overleveringer til FI og skole samt ved internt skifte, SMTTE samt fast refleksion på diverse personalemøder. Personalegruppen har i løbet af året diskuteret, hvor og hvornår den faglige refleksion finder sted og hvordan alle medarbejdere bliver en del af disse. I øjeblikket bliver der blandt andet systematisk reflekteret på møder, hvor kun det uddannede personale deltager, dette kræver at alle i udpræget grad tager ansvar for at guide og vejlede særligt vikarer og medhjælpere.

8 Legehjørnet skal holde fast i deres fine arbejde og få startet alle deres rutiner op igen efter lockdown. Evt. drøftelse af den pædagogiske læreplan Arbejdet med den pædagogiske læreplan drøftes under de relevante pejlemærker i den faglige dialog. Hvis drøftelserne af den pædagogiske læreplan udover drøftelserne under pejlemærkerne, har givet anledning til opmærksomhed, kan det angives her. Opfølgning Her noteres særlige forhold, aftaler eller lignende der er indgået med institutionen/enheden. Observationen er foretaget af ekstern konsulent som en KIDS, det skal bemærkes at observationen bærer præg af anderledes forhold i institutionen på grund af corona. Legepladsen er fysisk opdelt i tre zoner, hvor vuggestuen og børnehaven er adskilt, grundet Corona situationen. I praksis på observationsdagen, forekommer der dog løbende skift af børne i de forskellige zoner. Dette giver andre betingelser for leg, samvær og fysisk udfoldelse. Dette skal medtænkes i observationsvurderingerne. Legepladsen er normalt, uden for Corona tiden ikke opdelt i et vuggestue - og børnehave område. Legepladsen giver bedre betingelser for leg og samvær end lokalerne indendørs. Tematiseringerne og afgrænsningerne er meget tydeligere på legepladsen. Noget af dette kan skyldes Corona tidens indflydelse på hvor meget legetøj der må være fremme. Indendørs på stuerne er der meget begrænset legetøj og materialer, hvilket anbefales af sundhedsmyndighederne pga. Corona situationen. Dette begrænset dog læringsmulighederne og tydeligheden i læringsmiljøet. Mellem de to vuggestuer er der et ekstra rum. Det ekstra rum er tematiseret til et fysisk aktivt sted. Derudover er tematiseringen på stuerne begrænset til nogle legekøkkener. Der er kun observeret få afleveringer, da afleveringerne foregår i garderoben grundet Corona situationen. Derfor er grundlaget for vurderingen heraf meget sparsom.

9 Der observeres ganske få undererkendelser og irettesættelser. Konflikter: Der observeret et få antal konflikter. De voksne observeres at være overvejende nærværende og responsive. Konflikterne håndteres med variation i forhold til graden af støtte til at barnet eller børnene selv får sat ord på deres oplevelse, følelser og intentioner. En del af de voksnes opmærksomhed og fokus er på lege og aktiviteter, inden som ude dagen igennem. Der bliver sat en del lege og aktiviteter i gang i løbet af dagen. Der observeres opmærksomhed mod fælles tredje mellem børn og voksne i lege og aktiviteter. Der observeres dog variation her. Der forekommer variation i måden de voksne kommunikerer med børnene på. Variationen handler om hvor meget og hvordan de voksne bruger deres kropssprog, mimik og øjenkontakt til at understøtte deres samspil. Der er observeret to illustrative tilgange i kommunikationen: Enten med fokus på handlinger (instrumentel relatering): kan du tage kluden?, vil du have noget frugt? Eller fokus på barnet oplevelsesverden: (Subjekt-subjekt relatering) orv, der blev du ked af det, ih den smagte godt var? Variation i graden af selvhjulpenhed. Der gives tid til at børnene selv kan tage deres sko på eller lukke dem. Det prioriteres enkelte gange at de mindste børn kan øve sig i at kravle op og ned af trapperne. På den ene vuggestuestue, hjælper en af børnene med at dække bord, mens hun guides af en voksen. På en anden stuer, hjælper børnene også med at rydde af efter frokost. En af de voksne viser også de mindre børn hvordan man gør. Han går sammen med dem og viser dem hvordan man gør. Der observeres en mindre del af kommunikation mellem de voksne. Kommunikation handler for det meste om at koordinere og afstemme dages program og praktiske roller. Når dette forekommer, falder graden af børnenes vedvarende opmærksomhed. Her er det vigtigt at vide, at der var flere vikarer på observationsdagen, pga. sommerferie afvikling og sygdom. 12 De længerevarende lege og samspil har bedre betingelser på legepladsen, end indendørs. Lege og samspil om fælles tredje varer kortere indendørs. Der forekommet flere afbrydelser af leg og fordybelse. Afbrydelser som sker grundet andre børn som henvender sig

10 og flere gange grundet personalets indbyrdes kommunikation og koordinering. Der observeres flere eksempler på hvor de voksne dækker op til leg og aktiviteter. F.eks. tager en voksen et tæppe frem og en kasse med lego med ud på legepladsen. Om eftermiddagen lykkes de voksne med skabe små grupper. De fordeler sig ud på legepladsen. En i sandkassen, med ved rutsjebanen, en læser bog på et tæppe med en gruppe børn og en der gynger et par børn. Her opstår der på skift perioder med fordybelse og længerevarende samspil. Der forekommer bedre betingelser for længerevarende leg om eftermiddagen end om formiddagen. De voksne tilbyder børnene aktiviteter løbende igennem dagen såsom; sanglege ved samling og frokost, tegning, klippe og klistre, puslespil, læse bøger, bygge med klodser, isterning aktivitet. Børnene kan selv vælge om de vil deltage i aktiviteterrne eller lege og undersøge på egen hånd. 15 Hvilket tilsyn forventes gennemført næste år? Ordinært tilsyn Afslut faglig dialog Genvej til mail-skabelon Opret mail til leder om kommentering af tilsyn

Pædagogisk tilsyn 2019

Pædagogisk tilsyn 2019 Pædagogisk tilsyn 2019 Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Inklusion og fællesskab Det sås, at personalet primært orienterede sig mod -og havde fokus på barnet. Det observeres, at det

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats Selvregistrering Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten arbejdet med sociale relationer. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: Børn og voksne bliver budt godmorgen med smil og øjenkontakt.

Læs mere

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer. Sociale relationer - barn/voksenkontakten Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Transformerens pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke.

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset

Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset Tilsynsrapport 2019 for Forfatterhuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret

Læs mere

Tilpasning af indsats

Tilpasning af indsats Sociale relationer - barn/voksenkontakten Tilpasning af indsats I børnehaven ses mange fine samspil og dialoger mellem det enkelte barn og den voksne og mellem grupper af børn og den voksne. De voksne

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilstede: Forældrerådsmanden: Pædagog: Pædagogiskleder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilsynsrapport 2019 for Kernehuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Institution: Grøndalslund Orgnr: 37576

Institution: Grøndalslund Orgnr: 37576 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Tilsynsrapport Børnehuset Arresø

Tilsynsrapport Børnehuset Arresø Tilsynsrapport Børnehuset Arresø April 2019 Oplev det rå og autentiske Halsnæs Pædagogisk tilsyn i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud, jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN 2016

PÆDAGOGISK TILSYN 2016 PÆDAGOGISK TILSYN 2016 Tilsynet udføres af Børne og ungeforvaltningens pædagogiske konsulent, og består af 3 timers observation i institutionen, samt en faglig dialog mellem ledelse, medarbejderrepræsentant

Læs mere

Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer. Vedligeholdelse af indsats Tilstede ved den faglige dialog: Pædagogisk leder, en pædagog, en forældrerepræsentant og pædagogisk konsulent. Observationerne er foretaget i tidsrummet kl. 8-11. Det vurderes,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018

Pædagogisk tilsyn 2018 Pædagogisk tilsyn 2018 Institutionsnavn: Børnegården Konsulent: Dato for faglig dialog: Deltagere: 1. Sociale relationer positiv voksenkontakt hver dag Begrundelser: Generelt er personalet tilgængelige

Læs mere

Tilsyn Adashøj-Grantofte: Grantofte vuggestue + udflytter og Adashøj Udflytter observationer: 13/9 8:00 14:00. Sociale relationer

Tilsyn Adashøj-Grantofte: Grantofte vuggestue + udflytter og Adashøj Udflytter observationer: 13/9 8:00 14:00. Sociale relationer Tilsyn 2018 Adashøj-Grantofte: Grantofte vuggestue + udflytter og Adashøj Udflytter observationer: 13/9 8:00 14:00 Sociale relationer Der arbejdes tæt på børnene i alle 3 enheder og det ses tydeligt, at

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan)

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) I 2012 introducerede pædagogisk kvalitetsudvalg i BUF begrebet pejlemærker. Den overordnede tanke er at Københavns Kommune

Læs mere

Institution: Kastanie Allé Orgnr: 37208

Institution: Kastanie Allé Orgnr: 37208 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Dato for tilsynsbesøget 21/ i tidsrummet 9,20-11,30

Dato for tilsynsbesøget 21/ i tidsrummet 9,20-11,30 Uanmeldt tilsyn Institution Marthagården Status Selvejende (selvejende/kommunal/privat) Adresse Peter Bangsvej 12 Leder Gitte Friis Normerede pladser 0-3 år 38 Normerede pladser 3-6 år 68 Pædagogisk konsulent

Læs mere

Menu. Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn.

Menu. Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn. Page 1 of 5 Se tidligere tilsyn Menu Links InstitutionsWeb - forside Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn Print Selvregistrering Rediger Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Institutionsforside

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER 1 2 Sprog 2-kløveren Status og Sammenhæng I forbindelse med kvalitetsrapporten og samtalen var en af de aftalte udviklingspunkter for dagtilbuddet Vestergård: Sprog: Øget fokus på sproget 0-3 års området.

Læs mere

Institution: Børnehjørnet Valborg Orgnr: 37335

Institution: Børnehjørnet Valborg Orgnr: 37335 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Institution: Firkløveret Orgnr: 37500

Institution: Firkløveret Orgnr: 37500 Page 1 of 8 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis.

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis. Tilsynsrapport Rosengården 2018. observationer 10/9 dialogmøde 12/9 Sociale relationer Personalet fortæller, at man prioriterer nærværet med de enkelte børn og at få lyttet ind til hvad de har oplevet.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

VI LAVEDE EN MÅNEDSPLAN FOR ARBEJDET MED DANNELSE

VI LAVEDE EN MÅNEDSPLAN FOR ARBEJDET MED DANNELSE VI LAVEDE EN MÅNEDSPLAN FOR ARBEJDET MED DANNELSE April: To børn øver sig i at tale og - lytte til hinanden Esbjerg Kommune 80 TEMA: OMSORG FOR DET ENKELTE BARN OG ARBEJDET MED DANNELSE Hver måned har

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Institution: Stjerneskuddet Orgnr: 37470

Institution: Stjerneskuddet Orgnr: 37470 Page 1 of 7 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Dato for tilsynsbesøget Den 8/ i tidsrummet 9,10-10,30. leder Sophia Gravenhorst deltog i tilsynet.

Dato for tilsynsbesøget Den 8/ i tidsrummet 9,10-10,30. leder Sophia Gravenhorst deltog i tilsynet. Uanmeldt tilsyn Institution Dansk Tysk Børnehus Status Privat (selvejende/kommunal/privat) Adresse Mariendalsvej 59 A-B Leder Sophia Gravenhorst Normerede pladser 0-3 år 12 Normerede pladser 3-6 år 44

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Stjernen faglig dialog SOCIALE RELATIONER. (Tilpasning af indsats)

Stjernen faglig dialog SOCIALE RELATIONER. (Tilpasning af indsats) Stjernen faglig dialog SOCIALE RELATIONER (Tilpasning af indsats) Der er siden sidste års KIDS vurdering sket en positiv udvikling i de sociale relationer både i børnehaven og i vuggestuen. Stjernen har

Læs mere

Vindsusets pædagogiske pejlemærker

Vindsusets pædagogiske pejlemærker Vindsusets pædagogiske pejlemærker Pejlemærker i Vindsuset. I 2013 indførtes der i købehavns kommune pædagogiske pejlemærker. Hvor læreplanerne mere er det teoretiske redskab, en tanke om hvorfor enkelte

Læs mere

Tilsynsrapport Sociale relationer positiv voksenkontakt hver dag

Tilsynsrapport Sociale relationer positiv voksenkontakt hver dag Tilsynsrapport 2019 Institutionsnavn: Børneflokken Konsulent: Heidi Paaske Dato for faglig dialog: 18/2 2019 1. Sociale relationer positiv voksenkontakt hver dag Begrundelser: I arbejdet med børnene udviser

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn

Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn Print Selvregistrering Rediger Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Nedenstående observationer er et udpluk af pointer det vil være nyttige at arbejde

Læs mere

TILSYNSRAPPORT 2018, VILLA ROSE observationer 5/9 8:30 11:30 fagligdialogmøde 6/9

TILSYNSRAPPORT 2018, VILLA ROSE observationer 5/9 8:30 11:30 fagligdialogmøde 6/9 TILSYNSRAPPORT 2018, VILLA ROSE observationer 5/9 8:30 11:30 fagligdialogmøde 6/9 Sociale relationer I hele huset er der en ro og tilgængelighed til de voksne, som skaber tryghed og et godt og overskueligt

Læs mere

Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask

Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask Kære medarbejder og studerende i Børneinstitutionen Rasmus Rask Som ansat eller studerende i Børnehusene Hobbitten, Lungstedvangen, Kærsgård, Bellinge og Luna

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Institution: Skattesuset Orgnr: 37544

Institution: Skattesuset Orgnr: 37544 Page 1 of 6 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære

Læs mere

Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave Sociale relationer barn/voksenkontakten. Anbefaling: vedligeholdelse af indsats

Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave Sociale relationer barn/voksenkontakten. Anbefaling: vedligeholdelse af indsats Tilsyn Teaterbørn og Helligåndskirkens Børnehave 9.8.20119. Sociale relationer barn/voksenkontakten Anbefaling: vedligeholdelse af indsats Institutionernes arbejde med sociale relationer har grundlag i

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Pædagogisk tilsyn specialdagtilbuddet Wagnersvej

Pædagogisk tilsyn specialdagtilbuddet Wagnersvej Pædagogisk tilsyn specialdagtilbuddet Wagnersvej Institutionsnavn: Wagnersvej Konsulent: Dato for faglig dialog:3.5. 2019 Deltagere: (Pædagog), (Fysioterapeut (Pædagog), (forælder), (Forælder), (pædagogisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os til at se dig. De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte telefonnummer til stuen er: Koden til indgangen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Overgang fra vuggestue til børnehave

Overgang fra vuggestue til børnehave Overgang fra vuggestue til børnehave Til forældre Den Integrerede Institution Den Flyvende Kuffert Nyrnberggade 33 2300 København S Tlf.: 32571706 www.den-flyvende-kuffert.dk 1 Overgang fra vuggestue til

Læs mere

Refleksionskort til at sætte fokus på proceskvalitet

Refleksionskort til at sætte fokus på proceskvalitet Udviklet og afprøvet i Herning Kommune Refleksionskort til at sætte fokus på proceskvalitet Refleksionskortene kan hjælpe det pædagogiske personale til at sætte fokus på, hvad der kendetegner det pædagogiske

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Dato for tilsynsbesøget Institutionsbeskrivelse

Tilsynsrapport. Uanmeldte tilsyn. Faktuelle oplysninger. Dato for tilsynsbesøget Institutionsbeskrivelse Center Børn og Unge Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Tilsynsrapport Journalnr: 28.09.00-K09-8-17 Ref.: Mathilde Egelund Rasmussen Dato: 21-05-2019 Uanmeldte

Læs mere

Krone 1 s evaluering af Københavns Kommunes pejlemærker 2015

Krone 1 s evaluering af Københavns Kommunes pejlemærker 2015 Krone 1 s evaluering af Københavns Kommunes pejlemærker 2015 Sprogindsatsen muligheder gennem sprog Sammenhæng også i overgange Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis Sprogindsatsen

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY

VELKOMMEN TIL VILLA VALBY VELKOMMEN TIL VILLA VALBY Kære Du skal begynde hos Vi glæder os meget til, at du skal begynde hos os og til at vi modtager dig De voksne der vil passe på dig er: Pædagoger: Pædagogmedhjælper: Det direkte

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Poppelbo i efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Poppelbo i efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Poppelbo i efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter:

Institutionsleder/skoleleder Søren Falsig Teamleder/afdelingsleder Jette Møller Bestyrelsesformand: Susanne Bøgelund Bestyrelsesrepræsentanter: Tilsynsrapport Institutionens navn: Thorlund Naturbørnehave- og vuggestue Dato for tilsynsmødet: 9. februar 2016 Daginstitutionschef: Merete Villsen Pædagogisk konsulent: Institutionsleder/skoleleder Søren

Læs mere

Velkommen til Kontaktinformationer:

Velkommen til Kontaktinformationer: Velkommen til Kontaktinformationer: Vuggestuen Krible Krable Kalendervej 5 8210 Hasle tel: 4187 6668 mail: amael@aarhus.dk Pædagogiske leder: Amal El-Awad Kære nye børn og forældre Med denne pjece vil

Læs mere

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Behov for ny/ændret indsats

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Behov for ny/ændret indsats Sociale relationer - barn/voksenkontakten Behov for ny/ændret indsats Der skal foretages en KIDS vurdering igen i år, men denne har ikke fundet sted endnu. Så der er ingen rating af dette pejlemærke, da

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder):

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Dato for uanmeldt tilsyn: 25.06.2018 Dato for anmeldt tilsyn: 27.06.2018 Tilsynsførende konsulent: Pia Charlotte Olsen Dagtilbudsrådsrepræsentant/formand for bestyrelse: Anders Johnsen Institutionens navn:

Læs mere

Velkommen til Vuggestuen Krible Krable

Velkommen til Vuggestuen Krible Krable Velkommen til Vuggestuen Krible Krable - En del af Dagtilbud Hasle Vuggestuen Krible Krable Kalendervej 5 8210 Hasle Pædagogiske leder Amal El-Awad Telefon 41 87 66 68 mail: amael@aarhus.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Institution: Stakhaven Orgnr: Afsluttet: :54 Page 1 of 6

Institution: Stakhaven Orgnr: Afsluttet: :54 Page 1 of 6 Institution: Stakhaven Orgnr: 35587 Afsluttet: 06-10-2018 18:54 Page 1 of 6 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Dato for uanmeldt tilsyn: Institutionens navn: Eventyrhuset

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Dato for uanmeldt tilsyn: Institutionens navn: Eventyrhuset Dato for uanmeldt tilsyn: 28.06.2018 Dato for anmeldt tilsyn: 02.07.2018 Tilsynsførende konsulent: Pia Charlotte Olsen Dagtilbudsrådsrepræsentant/formand for bestyrelse: Institutionens navn: Eventyrhuset

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Samtidigt lægger vi vægt på, at børnene dannes både i byen på Vesterbro og i naturen med friluftsliv i Utterslevmose.

Samtidigt lægger vi vægt på, at børnene dannes både i byen på Vesterbro og i naturen med friluftsliv i Utterslevmose. De 6 pejlemærker for Valdes Børnehus Valdes Børnehus er en integreret institution med 21 vuggestuepladser og 48 børnehavepladser. Vuggestuen har til huse i Valdemarsgade 27 med tilhørende legeplads. Børnehaven

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Frugthaven, børnehaven Daglig leder: Dennis Langelund Clemmensen Dato og tidspunkt: 12. november 2018, fra ca.

Læs mere

1 Selvregistrering. Der er endnu ikke besluttet lukkedage for næste år. Påske og jul

1 Selvregistrering. Der er endnu ikke besluttet lukkedage for næste år. Påske og jul 1 Selvregistrering År 2018 Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende dagtilbuddet afklaret? Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens vejledning om pludselig opstået spædbørnsdød? cirkulære om barneseler?

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Hvordan er normeringen på institutionen? Antal uddannet personale: 4 pædagoger Kirsten, daglig leder 37t Ann 37t Signe 33t Vinni 30t

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Opsamling og tilbagemelding udarbejdet den 30. november 2018. Institutionens navn: Hyllebjerget Pædagogisk leder: Pia Borresen Tilsynsbesøget gennemført

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Regnbuen efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Regnbuen efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Regnbuen efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Bestyrelsesformand: Ole Tranberg

Pædagogisk læreplan Bestyrelsesformand: Ole Tranberg Pædagogisk læreplan 2015-2017 Børnehaven Sølyst 1 Børnehaven Sølyst April 2015 Leder: Anny Hansen Underskrift: Bestyrelsesformand: Ole Tranberg Underskrift: Børnehaven Sølyst 2 Evaluering Læreplanen Børnehaven

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

God stemning og deltagende voksne giver et godt læringsmiljø for de yngste børn.

God stemning og deltagende voksne giver et godt læringsmiljø for de yngste børn. Tilsyn 2013 Tilsyn Børnehuset Atlantis 2013. I tilsynet 2013 har vi øje for behovet for kompetenceudvikling i forhold til læreplansarbejdet. Har institutionerne de fornødne kompetencer til at arbejde med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Normerede pladser 0-3 år 28 Normerede pladser

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Institutionens navn: Georgs Vugge

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Institutionens navn: Georgs Vugge Dato for uanmeldt tilsyn: 29. november 2018 Dato for anmeldt tilsyn: 5. december 2018 Tilsynsførende konsulent: Jette Lund Dagtilbudsrådsrepræsentant/formand for bestyrelse: Carina Maria True Institutionens

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 vinter 2019 Dagtilbud: Solstrålen Daglig leder: Karen Jepsen Dato og tidspunkt: 7. januar 2019 (observationer) samt møde

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018

Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018 Referat/konklusioner fra pædagogisk tilsyn 2018 Dagtilbuddets navn: Børnehuset Birkebo og Børnehuset Ålykke Dato for afholdt tilsyn: 19.01.2018 Dato for uanmeldt besøg:17.01.2018 Deltagere: Sussi Eva Steenfeldt,

Læs mere

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Tilpasning af indsats

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Tilpasning af indsats Selvregistrering Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Tilpasning af indsats Det vurderes at institutionen har gjort en indsats i arbejdet med sociale relationer: - Der arbejdes med opdeling

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer. Sociale relationer - barn/voksenkontakten Personalet er imødekommende og lydhøre ved at kigge på børnenes kropssprog og lytte til, hvad de siger. De følger børnene rent fysisk for at se, hvad der er på

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Institutionsnavn Nordskolen, Egebjerg Børnehave

Institutionsnavn Nordskolen, Egebjerg Børnehave Rapport fra Pædagogisk tilsyn 2017/2018 Institutionsnavn Nordskolen, Egebjerg Børnehave Institutionstype Børnehave 2-6 år Antal børn 0-2 år: 2 (per. 25.3 2018) 3-5 år: 30 (per 25.3 2018) Observation gennemført

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere