Indhold. Prioriteringskatalog. Anlægs- og bygningsområdet i Skoleforvaltningen April, Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Prioriteringskatalog. Anlægs- og bygningsområdet i Skoleforvaltningen April, Side 1"

Transkript

1 Indhold Prioriteringskatalog Anlægs- og bygningsområdet i Skoleforvaltningen April, 2021 Side 1

2 Indhold Hvorfor et prioriteringskatalog?... 2 Skoleprognose... 2 Nøgletal... 3 Opfølgning på udviklings- og investeringsplan... 4 Skolen indenfor... 5 Læringsmiljøer... 5 Faglokaler... 5 Vedligeholdelse... 5 Hygiejne indeklima... 6 Børne- og ungeuniverser... 7 Fysiske rammer specialområdet... 8 Skolen udenfor... 9 Analyse af udearealer... 9 Sikker skolevej Bæredygtige skoler Energiinvesteringer Affaldshåndtering El-ladestandere Smarte skoler Sikkerhed omkring skolerne Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) Videoovervågning (TVO)

3 Hvorfor et prioriteringskatalog? I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet, at der i Aalborg Kommune arbejdes med en 8-årig prioritering på anlægs- og investeringsområdet. Dette giver mulighed for at skabe en samlet strategi og planlægning for vedligehold, udvikling og udbygning af kommunens skolebygninger under hensyntagen til kapacitetsudfordringer, bygningernes stand, myndighedskrav og den teknologiske udvikling. Prioriteringskataloget har til hensigt at inspirere og give en bredere tilgang til Skoleudvalgets muligheder i udviklingen af skolebygningerne som ramme for Aalborg Kommunes skoleelever, forældre, ansatte og kommunens skoletilbud. Prioriteringskataloget kan indgå som en del af Skoleudvalgets budgetproces, drøftelser og prioritering, og det kan udvikles til en egentlig anlægsstrategi, såfremt Skoleudvalget ønsker det i forbindelse med en 8-årig prioritering af anlægsbudgetterne. Det er tanken, at prioriteringskataloget bliver en vigtig del af kommende budgetprocesser, og det kan opdateres til hver budgetproces. Det er således ikke udgangspunktet, at Skoleudvalget anbefales at prioritere alle områder i prioriteringskataloget over en 8-årig periode, men snarere at Skoleudvalget vælger hvilke temaer der skal have et særligt fokus i den kommende budgetperiode. På denne måde kan Skoleudvalget tidligt i budgetprocesserne sætte en overordnet retning for prioritering af anlægsmidler på skoleområdet. I den godkendte investeringsoversigt er størstedelen af anlægsbudgettet bundet op på større projekter, bl.a. Børne- og ungeunivers, Klarup Skole, Vodskov Skole, Gl. Lindholm Skole, Sofiendalskolen og Vejgaard Skole. Inden for den kendte ramme er der derfor kun få muligheder for at prioritere større anlægsprojekter de kommende år. Prioriteringskataloget kan dermed bruges til at lægge spor på en lidt længere bane og overveje hvad der kan indgå i en prioritering på længere sigt. Kataloget er udarbejdet i samarbejde med AaK Bygninger. Skoleprognose Et af de væsentlige parametre i prioritering af anlægsprojekter på skoleområdet er udviklingen af antallet af elever på de enkelte skoler. Dette opgøres i skoleprognosen som også opgør skolernes lokalekapacitet. En skoles kapacitet er et udtryk for, hvor mange klasser skolen kan rumme. I forbindelse med udarbejdelsen af den årlige skoleprognose opgøres antallet af klasselokaler og dermed skolernes maksimale kapacitet. Skoleprognosen udarbejdes af COWI og den seneste er udarbejdet i juni Der forventes en ny skoleprognose i juni Skoleprognosen er baseret på befolkningsprognosen og indregner den planlagte boligudvikling. Der er dog også boligudvikling som endnu ikke er så konkret, at det indgår i boligprogrammet og dermed i prognoserne. Udviklingen inden for nogle områder vil derfor kunne stærkere end det fremgår af prognoserne. Skoleprognosen fra 2020 viste ikke kapacitetsproblemer på kort sigt. Men en række skoler vil de kommende år opleve vækst i elev og/eller klassetal, hvilket kan udfordre kapaciteten. Når en ny skoleprognose forligger forventeligt i juni 2021 laves der en opdatering over kapacitetsudfordringer på skolerne. 2

4 Nøgletal Skoleudvalget bestilte i forbindelse med budget 2020 et nøgletalsprogram for skolernes bygninger i forhold til skolernes anvendelse af bygninger og lokaler. Hensigten er at tilvejebringe nøgletal, der giver mulighed for at sammenligne skolernes arealer ift. elevtal og personale. Med nøgletal kan der tænkes i kloge kvadratmeter og optimeres på skolernes arealer, samt understøtte prioriteringer af anlægsinvesteringer. Nøgletallene for skolernes bygninger vil kunne indgå som et væsentligt redskab i den fremtidige prioritering af anlægsprojekter. I 2020 blev der udarbejdet et nøgletal for læringsareal pr. elev. Der er siden fortaget en dybere kvalificering af data og det er nu muligt at trække forskellige nøgletal som f.eks.: Klasselokale m2/elev Faglokaler m2/elev Fællesareal m 2 /elev Personaleforberedelse m 2 /ansat Osv. Der er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udarbejde benchmarking på tværs af kommuner, men der arbejdes i regi af KL på at udvikle nøgletal, der på sigt gør det muligt at sammenligne på tværs af kommuner. 3

5 Opfølgning på udviklings- og investeringsplan Udviklings- og investeringsplanen blev udarbejdet i 2015 af SMAK Architects, Friis & Moltke samt COWI. Materialet udgøres af én udviklings- og investeringsplan for de fysiske rammer for hver skole. Planen indeholder forslag til ændringer på skolerne på et overordnet niveau, overslag over investeringer til en pædagogisk modernisering af læringsmiljøer samt renovering af overflader, belysning, ventilation mm. Derudover er der udarbejdet en opsamlingsmappe fælles for alle skoler der beskriver proces, systematik, metode og anbefalinger. I udviklingsplanen er investeringerne opdelt i en række delområder der samlet set tager udgangspunkt i 31 forhold på skolerne. Delområderne er: - Indvendigt læringsmiljø - Udvendigt læringsmiljø - Indvendige overflader - Fast inventar - Tilgængelighed - Belysning - Ventilation - Klimaskærm - Solafskærmning - Installationer - Udearealer - Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) - Automatisk indbrudsalarmeringsanlæg (AIA) Inden for hvert delområde er der defineret en kategorisering. Som eksempel er der inden for delområdet klimaskærm defineret fire kategorier: 1. Skolen er optimal i forhold til klimaskærm: skolens udvendige rammer, dvs. tag, vinduer og facade fremstår nyrenoverede og energioptimerede. 2. Skolen har mindre funktionsmæssige mangler: skolens udvendige rammer, dvs. tag, vinduer og facade fremstår stort set nyrenoverede med mindre kosmetiske skader. 3. Skolen har funktionsmæssige mangler: skolens udvendige rammer, dvs. tag, vinduer og facade bærer præg af vind og vejr gennem årene. Der er foretaget punktvise reparationer, der har forlænget levetiden. 4. Skolen har væsentlige funktionsmæssige mangler: skolens udvendige rammer, dvs. tag, vinduer og facade er i dårlig stand. Dvs. vinduer der ikke kan åbne, tag og facade, der er utætte. Bygningsdelen renoveres komplet. Med udgangspunkt i bl.a. kvadratmeterpriser er det i investeringsplanen anført, hvilken udgift der skal til for at løfte hele skolens registrering til niveau 1. På den baggrund fremkommer en samlet investeringsplan for alle skoler, hvor alle delområder løftes til niveau 1 inden for de kategorier der er defineret i hvert delområde. Dette niveau svarer til hvad man kunne kræve af byggeri i Investeringsbehovet er i planen opgjort til 2,5 mia. kr. Der udføres årligt projekter i tråd med udviklingsplanen, jf. de årlige budgetter. Forventet status ultimo 2021 er, at der resterer projekter for ca. 1,63 mia. kr. 4

6 Skolen indenfor Emnet omhandler indendørsarealer på skolerne, altså hvordan skolerne er indrettet i forhold til læringsmiljø, faglokaler og andre af skolens indendørs faciliteter. Det handler også om den løbende indvendige vedligeholdelse på skolerne samt hygiejne og indeklima. Læringsmiljøer Renovering af skolernes læringsmiljøer har udgjort en væsentlig andel af anlægsbudgettet de senere år. Udgangspunktet har været konklusionerne fra udviklings- og investeringsplanen. Renovering af læringsmiljøer vil fortsat være et fokus og en opdateret udviklingsplan kan sætte rammen for de kommende års renoveringer. Som konsekvens af nye læringsmiljøer stilles der også nye krav til personalets kompetencer med henblik på at kunne udnytte de muligheder som nye læringsmiljøer giver. Derfor drøfter Skoleudvalget om der skal prioriteres ressourcer til dette på driften. Økonomien i læringsmiljøprojekter varierer efter størrelse og omfang. Fremtidige renoveringer vil fortsat tage udgangspunkt i Udviklings- og investeringsplanen eller en eventuelt opdateret udgave af denne. Faglokaler Skolernes faglokaler har ligeledes været igennem en omfattende renovering de senere år. I henhold til udviklings- og investeringsplanen er faglokalerne nu opdateret og renoveret på de skoler der indgik i udviklings- og investeringsplanen. Forsatte renoveringer af faglokaler kan tænkes at tage udgangspunkt i en eventuel opdateret udviklings- og investeringsplan. Ligesom i læringsmiljøprojekter varierer økonomien i faglokaleprojekter efter størrelse og omfang. Det vurderes at projekter typisk kan gennemføres for 1-2 mio. kr. pr. faglokale pr. skole. Vedligeholdelse Det er vigtigt at vedligeholde skolerne løbende, så der ikke opstår et vedligeholdelsesefterslæb. Prioriteres den indvendige vedligeholdelse ikke forfalder skolerne, hvilket efterlader en endnu større regning. I prioriteringen af vedligeholdelsesmidler er det vigtigt at der sikres fokus på at de afsatte midler ikke er bundet i energirenoveringsprojekter. Energirenovering er vigtig, men hvis den indvendige vedligeholdelse er hængt op på energiprojekter, vil det virke begrænsende ift. de nødvendige vedligeholdelsesprojekter. I udviklings- og investeringsplanen er der beskrevet fire niveauer af vedligeholdelse: 1. Overfladerne fremstår som nyrenoverede, der ikke trænger til en opgradering 2. Overfladerne har mindre skader, men funktionelle i forhold til rum og akustik. Der males vægge og der udføres minde reparationer af skader i gulv og loft 3. Overfladerne er slidte og ikke funktionelle i forhold til rum og akustik. Der males vægge, etableres delvist nye lofter og gulve og der akustikreguleres 4. Overfladerne er meget slidte og ikke funktionelle i forhold til rum og akustik. Der males vægge, etableres nye lofter og gulve og der akustikreguleres. 5

7 Udføres alle niveau 2 er det AaK Bygningers vurdering, at der skal afsættes 20 mio. kr. årligt i 20 år. Udføres kun 3 og 4 vurderes behovet at være 5 mio. kr. årligt i 20 år. Vurderingen fra AaK Bygninger er, at der kan opretholdes en fornuftig renoveringsstandard ved at afsætte 10 mio. kr. årligt, hvilket ca. svarer til det der har været afsat årligt gennem de senere år. Hygiejne indeklima Indeklima og god hygiejne på skolerne er væsentlige parametre for at sikre indlæring og trivsel. Coronapandemien har netop (gen)skabt et fokus på hygiejne og indeklima for at undgå smittespredning. Der er nogle erfaringer herfra som kunne blive afsæt for et strategisk arbejde med hygiejne og indeklima, evt. sammen med hygiejnesygeplejesker og med input fra resultaterne af det Real Dania Projekt, der er igangsat omkring, hvordan vi skal bygge fremadrettet. Skal vi stille krav til flere håndvaske, rengøringsvenlige overflader, flere indgange, kontaktfrie løsninger ved f.eks. døre og stikkontakter, opdelte områder, afstandsmarkeringer, årgangsdedikerede fagområder. Skal vi ændre på den eksisterende bygningsmasse som følge heraf og i hvilken grad? Der er igangsat et pilotprojekt på Højvangskolen med ventilationsventilatorer med UV-belysning, som dræber bakterier og det undersøges pt. om det ændrer på sygefraværet med henblik på om projektet skal opskaleres. Desuden har AaK Bygninger netop gennemgået alle skolerne og lavet en indeklimascreening, der vurderer skolernes indeklima i undervisningsmiljøerne og indikerer hvor der er behov for at investere for at fremme indeklimaet. Der er foretaget vurderinger på belysning/dagslys, akustik, termisk indeklima (varme/kulde/solafskærmning) og atmosfærisk indeklima (luftkvalitet/ventilation). Screeningen viser at i ca. 30 % af undervisningsmiljøerne er indeklimaet godt og i 50% er indeklimaet middel. I 20% angives indeklimaet til dårligt. Screeningen kan anvendes som et værktøj, hvor der kan vælges forskellige tiltag for at se hvilken forbedring det tiltag gør for indeklimaet. Det kan fx være at opsætte udvendig solafskærmning alle de steder, det mangler. Eller at etablere ventilation de steder, det mangler. Hvis alle tiltag udføres, så indeklimaet i alle undervisningsmiljøer bliver godt, så er investeringen omkring 100 mio. kr. Screeningen kan også anvendes som baggrund for en dialog om ambitionsniveau. 6

8 Børne- og ungeuniverser Et børne- og ungeunivers er i denne sammenhæng defineret som en fysisk samling af skole og børnehave (0.-6. års området) under samme tag. Skolerne reguleres i Folkeskoleloven og børnehaverne i Dagtilbudsloven. Undtagelsen er landsbyordninger som giver mulighed for at samle års området med skolen under samme ledelse. Der er aktuelt 9 skoler med landsbyordning i Aalborg Kommune. Udover de åbenlyse bygningsmæssige fordele ved at samle skole og børnehave er der også andre fordele. Det drejer sig især om børnenes overgang fra børnehave til skole. For sårbare børn kan overgang fra børnehave til skole være svært. En samling af skole og børnehave giver mulighed for at støtte bedre op om dette, da personalet kender hinanden og hinandens praksis. Fordelen kan også være at skoler lettere kan fastholde børnene fra skolens distrikt. Der er en forventning om at skoler bedre kan tiltrække elever fra skolens eget distrikt, hvis børnene har haft deres daglige gang i skolens bygninger. Der vil dermed være et naturligt flow af børn fra daginstitution til skole, så det på sigt kan understøtte skolens elevgrundlag. Andre fordele kan være mulighed for at benytte fælles faciliteter som fx produktionskøkken, teknisk service, samarbejde om rengøring mv. Fra 1. januar 2022 er årsområdet og skolerne forventeligt organiseret i samme forvaltning. Dette giver anledning til at overveje om der fremadrettet skal etableres bygningsfællesskaber i form af børn- og ungeuniverser mellem børnehave og skole. Det vil være aktuelt både der bygges om, bygges til og bygges nyt. Aktuelt er bygningen af Børn- og ungeuniverset på Stigsborg det bedste eksempel på hvordan børnehave og skole kan fungere i et bygningsfællesskab. Projektet er kendt af Skoleudvalget og beskrives ikke yderligere i dette prioriteringskatalog Et andet eksempel er etablering af børnehave ved og på Seminarieskolen. Den tidligere pedelbolig ved skolen nedrives der opføres en vuggestue på ca. 500 m2 som skal rumme i alt 40 børn. I nederste etage i en af fløjene på Seminarieskolen som stod ubenyttet - indrettes børnehave på ca. 900 m2 til 90 børn. Den bygningsmæssige fordel er at der spares rigtigt mange ressourcer (og CO2) ved at indrette i eksisterende bygninger i stedet for at bygge nyt. Visions- og brugerproces starter op i foråret 2021 og begge institutioner forventes at stå færdige primo Et tredje eksempel er et projekt på Nøvling Skole, hvor Sundheds- og Kulturforvaltningen har afsat 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for et bygningsfællesskab mellem skolen, børnehaven (landsbyordning) og Nøvling IF. Arbejdet udføres af ekstern rådgiver. Udgangspunktet er nyt klubhus til Nøvling IF som tænkes integreret bygningsmæssigt med skole og børnehave. Klubbens nuværende klublokale ligger i umiddelbar nærhed til skole og børnehave. Der er udarbejdet skitseforslag med etapeopdeling, hvor første etape er et klubhus med en kobling til skolen. Første etape udgør således et klubhus med omklædningsrum, hvor planen er, at skolen kan anvende klublokaler og omklædningsrum i skoletiden. Skolen mangler aktuelt omklædningsfaciliteter. Anden etape er et forslag til forlængelse af den nye bygning, som skal erstatte den eksisterende børnehave som bl.a. består af en pavillon. I skitseforslaget er økonomien i etape 1 opgjort til 6,5 mio. kr. Etape 2 er opgjort til 10,1 mio. kr. Ønsker Skoleudvalget at arbejde videre med projektet ift. finansiering i budget skal sagen koordineres med Sundheds- og Kulturforvaltningen. Skitseforslaget er vedlagt i bilag. 7

9 Fysiske rammer specialområdet Afsnittet omhandler de skoler der har specialklassetilbud. 20 skoler har i skoleåret 2020/21 specialklassetilbud. Specialklasserne har ofte andre behov for fysiske rammer end almenklasser. Derfor udnytter en række skoler, at mindre lokaler som normalt ikke er egnet til klasseundervisning anvendes af specialklasserne. Andre steder anvender specialklasserne almindelige klasselokaler med indretningsmæssige tilpasninger således at lokalerne egner sig til formålet. Antallet af elever med behov for specialundervisning har været stigende siden skoleåret 2015/2016. Elevtallet er i perioden fra 2015/2016 til 2021/2022 steget med 255 elever, svarende til 31%. I perioden er elevtallet for hvert år i gennemsnit steget med 43 elever. Ved en fremskrivning af behovet for specialundervisning til skoleåret 2022/2023 ud fra de kendte visitationstal og stigningen siden 2015/2016 forventes, at der vil være elever med behov for specialundervisning i skoleåret 2022/2023. Stigningen sker indenfor følgende specialgrupper: - Gruppe 1a: Specialskoler - Gruppe 1b: K-klasser (autismespektrumforstyrrelser, TF-klasser (skole- og familiebehandlingstilbud)) - Gruppe 3: AKT/ADHD Som det fremgår, er en stor del af elevstigningen i K-klassetilbuddet, hvor kapaciteten flere steder på forhånd er presset. For at kunne rumme den forventede stigning anbefaler Skoleforvaltningen, at der oprettes et K-klasse tilbud med plads til ca. 20 elever. Også gruppe 3 viser stigning i elevtallet. Her er forventningen dog at eksisterende skoler i bedre grad kan håndtere elevstigningen inden for de fysiske rammer. Skal der prioriteres anlægsmidler til specialklasserne er vurderingen dermed, at der skal startes med K- klasserne. På flere skoler vil det være tilstrækkeligt, at de fysiske rammer gennemgår en mindre omdannelse/renovering med henblik på at forbedre de eksisterende fysiske rammer, herunder f.eks. maling, møbler osv. Noget af dette vil kunne prioriteres på driftsbudgettet. 8

10 Skolen udenfor Emnet omhandler udendørsarealer på skolerne og tager primært udgangspunkt i den tidligere udarbejde analyse af skolernes udearealer, men omhandler også sikker skolevej, herunder parkeringsarealer. Analyse af udearealer I 2018 gennemførte en ekstern konsulentvirksomhed en analyse af skolernes udearealer. Hver skole har fået en rapport der viser, hvor der er behov for investeringer i udendørs læringsmiljø, legepladser, belægning og det grønne. Det samlede investeringsbehov for udearealer er i analysen opgjort til 243 mio. kr., fordelt således: - Udendørs læringsmiljø: 106 mio. kr. - Legepladser: 80 mio. kr. - Det grønne: 16 mio. kr. - Belægninger: 41 mio. kr. Udendørs læringsmiljø i analysen handler om at indtænke det udendørs læringsmiljø som et klasseværelse. Det betyder bl.a. at stole, borde, belysning og opbevaring, strøm og vand. Derudover skal et læringsmiljø give læ for vind og regn, være nemt tilgængeligt, indeholde de nødvendige redskaber for at undervisningen kan foregå mest optimalt og inspirere til læring. Legepladser er i analysen defineret som vigtige områder, der skal være med til at stimulere det sociale liv og fællesskabet for eleverne på skolerne. En godlegeplads skal kunne rumme elevernes vekslende behov for at kunne deltage i fællesskabet eller for at kunne trække sig tilbage og være alene. Den skal kunne indeholde mulighed for varierende leg og rumlige udfordringer, give mulighed for at både små og store elever kan benytte forholdende, og udformes således, at den inspirerer til bevægelse og leg, der støtter elevernes fysik. Det grønne er i analysen defineret som områder der både er flotte og stimulerende at færdes i. De indeholder forskellige dufte, blomstring og biodiversitet, der tiltrækker fugle, insekter og vildt. Vildnis og krat er med til at skabe gode arealer, som eleverne kan bruge til opdagelse for leg og læring, udfolde sig og forsvinde ind i deres egen verden. Det grønne bidrager til mere stemning og et karaktergivende uderum, der kunne indeholde flotte træer i en skolegård, en frugtlund eller krat og vildnis, der kan stimulere sanserne. Det grønne kan også bruges til at skabe et spisekammer, hvor bær, frugt og urter bliver tilgængeligt for eleverne og benyttes i undervisningen. Analysens anbefalinger om Belægninger tager udgangspunkt i at god belægning er udført således at den fremgår jævn, uden skader og skarpe kanter, der gør at man kan falde eller slå sig på den. En god belægning placeres så den medvirker til, at så mindst muligt smuds og snavs trækkes med ind i bygningerne. En belægning bør tilpasses efter funktion og dermed medvirke til at der skabes mere variation og flotte udearealer. Udeundervisning har under Coronapandemien fået en tvunget opblomstring og bakket op af forskningen kunne erfaringerne/momentum gribes og dermed kunne der sættes fokus på at skabe gode fysiske rammer for udeundervisning/udelæring med henblik på at øge trivsel, skabe variation i undervisningsdagen, fremme bevægelse og optimere arealudnyttelsen. 9

11 Skoleudvalget har tidligere besluttet at fokus skal være på legepladser og i den sammenhæng anvendes analysens resultater ift. prioritering af skoler. Sikker skolevej Ansvaret for kommunens veje ligger i By- og Landskabsforvaltningen. By- og Landskabsforvaltningen ser sammen med Skoleforvaltningen hvert år nærmere på skolevejen ved 1-2 af grundskolerne i kommunen med henblik på, at forbedre forholdene for særligt fodgængere og cyklister. Der er fokus på, at både elever og forældre er trygge både ved at sætte af i bil, gå, cykle eller noget helt fjerde til skole, så de gode vaner bliver grundlagt. Der er i By- og Landskabsforvaltningen afsat 1,1 mio. kr. årligt til arbejdet med at sikre skolevejene i kommunen. Bevillingen dækker analyse og forbedring af skoleveje på 2 skoler hvert år. By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at der er behov for forbedring af skolevejene på en del skoler i Aalborg Kommune. En mulighed er derfor, at de to udvalg drøfter muligheden for at fremsende et fælles budgetforslag til magistratens budgetdrøftelser med henblik på, at der afsættes yderligere bevillinger til f.eks. 2-3 yderligere skoler i en 4-årige periode. Hertil kommer, at Skoleforvaltningen i budgetterne ikke har bevilling til vedligehold og forbedring af arealerne omkring skolerne, herunder f.eks. parkeringspladser og afsætningspladser. 10

12 Bæredygtige skoler Bæredygtige skoler kan ses både i bygningsmæssigt og pædagogisk perspektiv. I bygningsmæssig sammenhæng så rækker bygningsreglementet, som vi bygger efter, ind i en væsentlig del af begrebet bæredygtighed herunder kravene til indeklima og bygningers energibehov, holdbarhed af konstruktioner og kvalitet. Der afprøves for tiden en frivillig bæredygtighedsklasse på nationalt niveau og resultaterne herfra kan medføre at der på sigt stilles endnu flere bæredygtighedskrav gennem bygningsreglementet. Desuden kan man vælges at følge certificeringsordninger for bæredygtighed, når der bygges, som f.eks. DGNB. Aalborg Kommune har endvidere en manual for bæredygtighed. På baggrund af denne etableres der f.eks. solceller hvor det er muligt, hvilket vil sige på til- og nybygninger. I en pædagogisk sammenhæng og bl.a. i regi af Friluftsrådets Grøn Skole, er 44 skoler pt. tilmeldt. Skoleudvalget har tidligere besluttet at alle skoler skal være tilmeldt Grøn Skole inden udgangen af skoleåret Desuden er Gug Skole og Klarup Skole certificerede verdensmålsskoler (2030-skoler) og arbejder med FN s 17 verdensmål som bl.a. omfatter bæredygtig energi og ansvarligt forbrug og produktion, herunder affaldshåndtering. Emnet bæredygtighed kan også handle om fokus på børn der cykler i skole (kan måles med sensorer), minimering af trafik (trafikmåling) og parkering (sensorer der viser ledige p-pladser) ved skolen og dermed en parallel til temaerne sikker skolevej og smarte skoler. Energiinvesteringer Skoleforvaltningen har gennem en længere årrække arbejdet med energiinvesteringer på skolerne. Fokus har været på at nedbringe energiforbruget og dermed bidrage til Aalborg Kommunes samlede mål og at reducere energiforbruget. Energiinvesteringer er bl.a. investeringer i klimaskærm, belysning, installationer og ventilation. De kommende år skal der fortsat arbejdes med energiinvesteringer. Der er behov for at skærpe fokus på de investeringer der giver en reel reduktion af energiforbruget. I det arbejde er teknisk serviceledere og energioperatører centrale i samarbejdet med AaK Bygninger. I 2021 afsættes en del af vedligeholdelsesbudgettet til energiprojekter på skolerne. Der er tale om projekter som er foreslået af skolerne og bliver udvalgt i energioperatørkredsen efter indstilling fra AaK Bygninger. De senere år er der afsat ca. 30 mio. kr. årligt til energibesparende projekter på skolerne. Der er tale om lånefinansierede midler. Affaldshåndtering På affaldsområdet er det besluttet, at alle institutioner i Aalborg Kommune inden udgangen af 2021 skal have implementeret affaldssortering som minimum i fraktionerne restaffald, pap/papir og plast/metal. Mange skoler er allerede godt i gang. Aalborg Renovation etablerer medio 2021 et koncept, der bl.a. indeholder ansøgningspulje til indendørs udstyr, mærkninger/klistermærker og undervisningsmateriale. 11

13 Mange skoler oplyser at udendørs udstyr også er en udfordring. Det handler om at have de rette containere og især placeringen af disse ift. tømning. Der er skoler, hvor de fysiske rammer udendørs gør det svært at leve op til kravet om sortering. Forvaltningsledelsen har besluttet at prioritere driftsmidler til to projekter på Gug Skole og Klarup Skole i 2021 ift. at få etableret udendørs affaldsløsninger der passer ind på de respektive skoler og som bl.a. løser udfordringer ift. tømninger når store renovationsbiler skal ind på skolens område. Erfaringerne fra de to projekter kan forventeligt anvendes til eventuelle projekter på de øvrige skoler, men det vil kræve at der prioriteres midler til dette i budgettet. Ved at afsætte 1,0 mio. kr. årligt er vurderingen, at der kan gennemføres projekter af lignende karakter (etablering af affaldsgård) som på Gug Skole og Klarup Skole på ca. 5-8 skoler årligt. Nedgravede affaldsløsninger i form af molokker anslås at koste mellem 0,5 1,5 mio. kr. pr. skole og er dermed væsentlige dyrere end etablering af affaldsgårde. El-ladestandere Et andet emne under bæredygtige skoler er etablering af el-ladestandere ved skolerne. Den forventede stigning i antallet af elbiler betyder at behovet for el-ladestandere vil være stigende. Jf. Klimaloven er der pligt til at offentlige bygninger/arbejdspladser skal tilbyde el-ladestandere. Det er endnu uvist om det bliver de enkelte forvaltningers opgave at stå for etableringen. 12

14 Smarte skoler En række byer verden over arbejder med at finde nye og bæredygtige løsninger på presserende samfundsudfordringer under overskriften Smart City. Smart City er et bredt begreb, der dækker over anvendelsen af teknologi, data og partnerskaber til at skabe en by- og samfundsudvikling præget af bæredygtighed, innovation og medborgerskab. Smart City begrebet tager således afsæt i en tænkning om, at udviklingen af byer kan være driver for den smarte omstilling. Som katalysatorer for denne omstilling er der særlig fokus på IKT, vedvarende energiløsninger og grøn mobilitet. I Aalborg Kommune er igangsat en Smart City Aalborg satsning, som er opbygget som en række markante, særligt prioriterede fyrtårnsprojekter samt en vedvarende implementering af smart city konceptet i kommunens strategiske udviklingsplaner. Når man tænker på skolebygninger, så kan Investeringer der understøtter Smart City f.eks. være at sætte følere på vinduer og døre, som kan lukker for varmen, når enten vindue eller dør er åbent. Det kan også være rumsensorer, der fortæller om et lokale har været i brug og dermed om det skal gøres rent, låsesystemer der kan styre adgangskontrollen til skolerne på alle tider af døgnet, sammenlægning af bookingsystemer og varmestyring, så varmen skrues ned når et lokale ikke er booket eller brug af vejrudsigt ift. varmestyring. Alt sammen noget der optimerer brugen af ressourcer og ovenikøbet kan styres på afstand. Med smarte bygninger er tanken altså, at skolerne indrettes smart. Det vil sige, at vi tænker over hvordan og hvad vi anvender vores bygninger til, og dermed indretter og anvender dem klogt. Det kan også betyde at vi får mulighed for at gentænke måden vi organiserer os på, fx på rengørings- og serviceområdet. Investeringer på dette område er noget der over en periode vil kunne give besparelser. Det kunne være reducerede energiudgifter, mere effektiv og målrettet rengøring og måske afledte organisatoriske effekter. Nedenstående er eksempler på estimerede investeringer i smarte løsninger pr. skole. - Lokalesensor (ift. rengøring): 0,3 mio. kr. - Vinduessensor: 0,2 mio. kr. - Sammenlægning af lokalebooking og varmestyring: 0,1 mio. kr. - Varmestyring koblet med vejrudsigten: 0,1 mio. kr. Man kan altså komme ret lang for mindre beløb. Derfor kunne en mulighed være et udpege et antal pilotskoler, hvor der investeres bredt i en række teknologier og efterfølgende følges op på udviklingen i energiforbruget. 13

15 Sikkerhed omkring skolerne Temaet omhandler: - Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) - Videoovervågning (TVO) Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) Der er etableret fulddækkende ABA på 24 skoler. Automatisk brandalarmeringsanlæg betyder, at beredskabet automatisk alarmeres, når en detektor registrerer røg og/eller varme. Der er således hurtig udrykning, hvis der går ild i en skole. Den hurtige udrykning er med til at minimere de bygningsmæssige skader som følge af en brand og minimere risikoen for at en skole skal genhuses, hvis den brænder ned. Det vurderes at der vil skulle afsættes mio. til etablering af ABA på de resterende skoler. Videoovervågning (TVO) Der er flere skoler, der uopfordret har udtrykt behov for at få etableret videoovervågning eller få udvidet deres videoovervågning. Videoovervågning har tidligere vist at kunne forebygge hærværk/reducere mængden af hærværk på skolerne. I 2014 og i 2017 blev der etableret TVO på en række skoler finansieret af en central afsat pulje og Beredskabscentret har i marts 2020 lavet en oversigt over de skoler, der nu har ønske om TVO. Såfremt TVO prioriteres vurderes det, at der skal afsættes 0,8-1,0 mio. kr. Der er ikke foretaget en vurdering af om eller hvor hurtigt, det tjener sig ind at etablere TVO set i forhold til udgiften til hærværk. 14

16

Drøftelse af budget 2020: Temadrøftelse af anlægsområdet

Drøftelse af budget 2020: Temadrøftelse af anlægsområdet Punkt 3. Drøftelse af budget 2020: Temadrøftelse af anlægsområdet 2019-001576 Skoleforvaltningen fremsender til s orientering og drøftelse af "anlægsområdet". bedes tilkendegive i hvilket omfang konklusionerne

Læs mere

Temadrøftelse Budget Udearealer og udendørs læringsmiljø

Temadrøftelse Budget Udearealer og udendørs læringsmiljø Temadrøftelse Budget 2018 Udearealer og udendørs læringsmiljø Udearealer Folkeskolereformen sætter fokus på skolernes udearealer. I understøttende undervisning og den åbne skole er det hensigten at koble

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes

Udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes Click here to enter tet. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Udviklings- og investeringsplan for Aalborg Kommunes skoler Proces- og ydelsesbeskrivelse Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service Punkt 4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af skolernes energimodel

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af skolernes energimodel Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af skolernes energimodel 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Tilstandsvurdering. Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurdering Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 6. SEPTEMBER 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen

Læs mere

Nye bevillinger vedr. budgetforliget

Nye bevillinger vedr. budgetforliget STATUS maj 2018 Nye bevillinger vedr. budgetforliget 2018-2021 Flere lærere pædager omkring vores børn unge Det største velfærdsløft skal komme vores børn unge til gode. Vi ved, at investeringer i de mindste

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring.

Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring. Fremtidig kapacitet på skoler i Støvring - efter høring Sagsnr: 82.18.00-A00-1-14 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Q&A for Kreative Læringsmiljøer

Q&A for Kreative Læringsmiljøer Q&A for Kreative Læringsmiljøer Spørgsmål Svar Tidsperspektiv Er der penge nok til at gennemføre det hele? Hvornår besluttes det, hvilke scenarier der arbejdes videre med? Hvad er principprogrammet? Hvornår

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLEFORVALTNINGEN OG BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN

SAMARBEJDE MELLEM SKOLEFORVALTNINGEN OG BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN SAMARBEJDE MELLEM SKOLEFORVALTNINGEN OG BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN Byudvikling i skoledistrikter Skoleudvalget d. 21. marts 2017 BAGGRUND Formål: Skabe bedre sammenhæng mellem fysisk planlægning og

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

1. Hvad er den langsigtede plan for etablering af moderne behovsstyrede anlæg med balanceret luft i klasselokalerne og toiletterne på folkeskolerne

1. Hvad er den langsigtede plan for etablering af moderne behovsstyrede anlæg med balanceret luft i klasselokalerne og toiletterne på folkeskolerne Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende indeklima i Folkeskolen Side 1 af 5 Radikale Venstre har i en 10-dages forespørgsel stillet otte spørgsmål vedr. indeklima i folkeskolen. Spørgsmålene besvares

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Tilstandsvurdering. Gedsted Skole og LBO-Børnehuset VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Gedsted Skole og LBO-Børnehuset VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurdering Gedsted Skole og LBO-Børnehuset VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 31. AUGUST 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen

Læs mere

Ellemarkskolen Høringssvar til masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse

Ellemarkskolen Høringssvar til masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse Ellemarkskolen Høringssvar til masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse 2. marts 2018 Skolebestyrelsens høringssvar til masterplan Ellemarkskolen Skolebestyrelsen på Ellemarkskolen har gennemgået

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02 Til: Dato: Sagen om skolestruktur 29. marts 11 Revideret d. 3. maj 11 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved

Læs mere

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 07.04.2017 GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 1. INTRODUKTION I nærværende notat med tilhørende bilag er angivet resultaterne af de undersøgelser der er foretaget på Allerød

Læs mere

Børn og Unge - Budgetforliget

Børn og Unge - Budgetforliget - Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges

Læs mere

Ejendomsfakta Ringsted Kommune ejer 105 ejendomme med tilsammen ca m², det udgør den samlede ejendomsportefølje.

Ejendomsfakta Ringsted Kommune ejer 105 ejendomme med tilsammen ca m², det udgør den samlede ejendomsportefølje. Ejendomsfakta Ringsted Kommune ejer 105 ejendomme med tilsammen ca. 180.000 m², det udgør den samlede ejendomsportefølje. Ejendommene er de fysiske rammer for kommunale velfærdsopgaver som børnepasning,

Læs mere

Bilag 2. Lukning af afdeling i Ølstykke skoledistrikt

Bilag 2. Lukning af afdeling i Ølstykke skoledistrikt 2018 Bilag 2 Lukning af afdeling i Ølstykke skoledistrikt Indledning... 2 1. Distriktsskole Ølstykke... 2 1.1 Elevtal i indskolingen... 2 1.2 Afdelingerne - Vedligeholdelsesefterslæb og anlægsinvesteringer...

Læs mere

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering. Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering.

Undervisningsmiljøvurdering. Undervisningsmiljøvurdering. INDLEDNING Denne undervisningsmiljøvurdering er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget på Helsingør lille Skole i skoleåret 2012/13 96% af eleverne har

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758.

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758. Punkt 6. Smart City Aalborg. 2014-44758. By og Landskabsforvaltningen indstiller, at By - og Landskabsudvalget godkender følgende bemærkninger, at udvalget fuldt og helt støtter op om Magistratens forslag

Læs mere

Ringsted Kommune ejer 120 ejendomme med tilsammen ca m².

Ringsted Kommune ejer 120 ejendomme med tilsammen ca m². Ejendomsfakta Ringsted Kommune ejer 120 ejendomme med tilsammen ca. 180.000 m². Ejendommene er de fysiske rammer for kommunale velfærdsopgaver som børnepasning, skole, uddannelse, specialtilbud, ældrepleje,

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Tilstandsvurdering. Ullits Skole og Børnehuset VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Ullits Skole og Børnehuset VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurdering Ullits Skole og Børnehuset VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 12. SEPTEMBER 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen

Læs mere

Politikområde 4. Politik for Kommunale Ejendomme

Politikområde 4. Politik for Kommunale Ejendomme Politikområde 4 Politik for Kommunale Ejendomme Godkendt i Byrådet den 29/2-2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne hermed kan præsentere en revideret politik for de kommunale bygninger.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05.

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05. AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN Gug skole Solhøjsvej 2-4 9210 Aalborg SØ Renovering 2013 2014 Dispositionsforslag 05. september 2013 AaK Bygninger Danmarksgade 19 1. sal 9000 Aalborg Harde

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne Baggrund Børne- og Skoleudvalget har bedt forvaltningen undersøgt om der er behov for at ændre i de nuværende

Læs mere

Tilstandsvurdering. Farsø Skole og SFO Kometen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Farsø Skole og SFO Kometen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurdering Farsø Skole og SFO Kometen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 6. SEPTEMBER 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 31. maj 2011 Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. Aarhus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole vurderer ikke, at den langsigtede strategi

Læs mere

Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur Årskonference oktober 2018

Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur Årskonference oktober 2018 Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur Årskonference 22.-24. oktober 2018 Fælles foredrag 80-20 procent v/ markedsdirektør Michael Jensen, NIRAS 2018.10.24 Agenda 1. Intro -Nu er vi nået til den svære

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Ejendomspolitik. Aktive rammer for vækst og udvikling 2017

Ejendomspolitik. Aktive rammer for vækst og udvikling 2017 Ejendomspolitik Aktive rammer for vækst og udvikling 2017 Ejendomspolitik De kommunale ejendomme skal være en aktiv ramme for vækst og udvikling i Ringsted kommune Ejendommene skal skabe sammenhængskraft

Læs mere

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Få mere ud af din energirenovering Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Energirenovering - hvad kan du forvente? Her er et overblik over, hvad du som beboer

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Orientering om udbud af bygherrerådgiveropgaven vedr. Børne- og Ungeunivers Stigsborg

Orientering om udbud af bygherrerådgiveropgaven vedr. Børne- og Ungeunivers Stigsborg Punkt 2. Orientering om udbud af bygherrerådgiveropgaven vedr. Børne- og Ungeunivers Stigsborg 2018-004010 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, udbud af bygherrerådgiveropgaven

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Tilstandsvurdering. Ranum Skole VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Ranum Skole VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurdering Ranum Skole VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 4. SEPTEMBER 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen 3 3 Læring

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 23. oktober 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Arbejdsmiljø og bygherreansvar. AaK Bygninger stiller krav til arbejdsmiljø i de kommunale projekter v/bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune

Arbejdsmiljø og bygherreansvar. AaK Bygninger stiller krav til arbejdsmiljø i de kommunale projekter v/bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune Arbejdsmiljø og bygherreansvar AaK Bygninger stiller krav til arbejdsmiljø i de kommunale projekter v/bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune Bygherrefunktionen Sikre god bygherreskik på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Ejendomsstrategi Varde Kommune

Ejendomsstrategi Varde Kommune Ejendomsstrategi Varde Kommune 2017-2022 1 Varde gamle Rådhus 2 Indholdsfortegnelse Fra mange m² til smarte m² Grunddata let anvendelige og valide grunddata Arealoptimering Smartere ud nyttelse af kvadratmeter

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

1. Udskift lofter på 1 sal der ombygges til ny BH klasse inkl. nyt belysning kr. 2. Etablering af et ca. 20 m² udendørs overdækket areal til

1. Udskift lofter på 1 sal der ombygges til ny BH klasse inkl. nyt belysning kr. 2. Etablering af et ca. 20 m² udendørs overdækket areal til Aak Bygninger 14. februar 2019 Hou Skole: byggeteknisk / økonomisk vurdering af etableringen af vuggestue på Hou skole. Borgmesterens Forvaltning Danmarksgade 19, 1. sal 9000 Aalborg Init.: JEBI Forslag

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Notat Efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune

Notat Efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune Notat Vedrørende: Efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune Baggrund og formål for notatet: Der er i Egedal Kommune konstateret et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på de kommunale

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Tilstandsvurdering. Aalestrup Skole VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Aalestrup Skole VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurdering Aalestrup Skole VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 21. AUGUST 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen 3 3 Læring

Læs mere

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014 ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014 RENOVERING OG VEDLIGEHOLD www.byggeteknik.com 1 BYGGE- OG MILJØTEKNIK A/S Carsten Pietras Direktør Bygge- og Miljøteknik A/S Mobil telefon 0045 3070

Læs mere

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I situationsbilledet er der kun fokus på de allermest væsentlige udfordringer!!

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015 1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer

Læs mere

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Projektbeskrivelse Helhedsplan for kvalitetsløft, modernisering og optimering af udnyttelsen af arealer i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig Revideret d. 4. januar 2017 Børne- og Kulturforvaltningen Læring

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center

Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center Budgetønsker 2020 (2021-2023) undervisnings udvalget Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center 1 4.178 BUU 410 Folkeskolen Genanskaffelse af skole-it - fra leasing til anlæg Skolerne

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Baggrund Løvvangskolen, der er beliggende nord for Forbindelsesvejen i Nørresundby, er en folkeskole, der består af tre dele en almen del, en specialklasserække

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012.

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. januar 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Lejemålet for Vuggestuen Ny Munkegade 13C er af udlejer blevet opsagt med

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang handlemuligheder

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Indhold. Kommissorium - Ny skole i Varde by

Indhold. Kommissorium - Ny skole i Varde by 03-11-2017 Ref.: Lotte Cortsen Sagsnr.: 17/7749 Dokumentnr.: 156616-17 Kommissorium - Ny skole i Varde by Indhold Baggrund...2 Formål, indhold og proces for brugerinddragelsen...2 Interessenter...2 Overordnede

Læs mere