Tilsynsmøde i Isfuglen den 26. november 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsmøde i Isfuglen den 26. november 2020"

Transkript

1 Center for Børn Unge og Familier Tilsynsmøde i Isfuglen den 26. november 2020 Deltagere: Stefanie Falkenberg (pædagog), Nicole Wessmann (Forældreråd), Jacob Mezin Jessen (ejer), Janne Gundersen (leder) og Gitte Mølgård Bloch (chefkonsulent i Center for Børn, Unge og Familier) Opsamling Det kan på baggrund af observationer, tilsendt materiale og tilsynssamtale vurderes, at Isfuglen er et velfungerende dagtilbud, der lever op til den gældende lovgivning. Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er godt i gang og er blevet drøftet i forskellige mødefora. Der har her været fokus på børnenes læringsmuligheder gennem hele dagen samt på relationsdannelse. Forskellige modeller, der kan være afsæt for fælles refleksioner, afprøves, og der vil blive valgt en metode, som alle skal bruge. Der er gode tilgange ift. at understøtte børnenes sproglige udvikling, og der er lavet aftale med logopæd om introduktion til sprogtrappen og sprogvurderingen, så alle børn på sigt testes. Der er ikke et systematiseret arbejde i forhold til opsporing af børn, der er i udsatte positioner, men i løbet af foråret er der mulighed for at bruge materialet TOPI, som Center for Børn, Unge og Familier kan introducere til. Isfuglen lever op til administrationsgrundlaget på mindst 70% pædagoger. I Isfuglen er der indrettet læringsrum både ind og ude, og i observationerne sås, at de voksne er gode til at fordele sig ift. grupper af børn. I observationer sås også børn, der leger godt, at de voksne deltager og at børn tilbydes aktiviteter, hvis de ikke er i gang med noget. Generelt var der ved observationerne en god og rolig stemning med nærværende relationer mellem børn og voksne. Børnene modtages imødekommende, og der udvises tillid fra børnenes side ift. de voksne. Isfuglen har haft en periode med uro og meget personaleudskiftning. Der er nu stabilitet i personalegruppen og der er ro og trivsel blandt både børn og voksne. Lederen er tæt på praksis og afvikler løbende sparrings-samtaler med hver enkelt medarbejder. 1 af 10

2 Selvregistrering forud for pædagogisk tilsyn (Indhold) Det udfyldte i selvregistreringen forud for mødet er med almindelig skrift. Noter fra tilsynssamtalen er med kursiv. Læreplan/læringsmiljøer Hvordan organiseres arbejdet med læreplanen og læringsmiljøer? (Fx tid til refleksion, arbejdet med dokumentation og evaluering, mål for børnenes læring m.m.) Der er stuemøder, personalemøder samt pædagogiske dage som de væsentligste mødefora til refleksion over pædagogisk praksis. Det fortælles, at det er drøftet, hvilke læringsmuligheder der er for børnene om morgenen og om eftermiddagen. Det er drøftet, hvad de yngste kan lære og hvad de ældste kan lære. Da læringsmiljøet tidligere bar præg af en del uro det meste af dagen, er der blevet arbejdet med relationsdannelse. Ved ansættelse af nyt personale har der været fokus på, at de skulle have relationskompetencer. De medarbejdere, der har været i Isfuglen gennem længere tid og fortsat er der, har hele tiden haft gode kompetencer ift. relationsarbejde. Det opleves nu, at der er nærvær ift. børnene gennem hele dagen. Der er kommet en stabilitet i personalegruppen, der giver ro. Under corona, hvor børnehaven er meget ude er det svært at bevare nerven den tætte relation til børnehaven. Der er bevidsthed om, at der skal arbejdes på at få fat i nerven igen, når diverse restriktioner ophæves. Forældrerepræsentanten fortæller, at hun kan mærke forskel på før og nu. Hun oplever, at de voksne er blevet nærværende og er til rådighed, og at børnene bruger de voksne nu, hvilket ikke var en selvfølge før. Hun fortæller desuden, at hun som forælder føler sig velinformeret om børnenes hverdag og hvilken læring, der arbejdes med ift. børnenes udvikling. Hvor langt er I i forhold til udviklingen af en ny læreplan? Den er skrevet, men Corona har skubbet til en del af de planlagte udviklingstiltag, det forsinker fx ambitionen i forhold til den sproglige indsats og implementeringen af en fælles refleksionsmetode. Det fortælles, at Snapblok er præsenteret som en metode, hvor der har været refleksioner ud fra. Der er andre metoder, der har været oppe at vende og der er ikke landet en bestemt metode endnu. Oplever I udfordringer i forhold til udviklingen af læreplanen? Helt grundlæggende er der en tids- og prioriteringsproblematik. 2 af 10

3 Hvordan har I fået omsat den viden, som medarbejdere har fået fra tredages læringsforløb for faglige fyrtårne? De nuværende medarbejdere har ikke været en del af de læringsforløb. Hvordan lykkes I med, at hele personalegruppen har ejerskab til læreplanen? Det er lykkedes i det omfang, at alle er bevidste om de voksnes ansvar for relationen, alle børns deltagelsesmuligheder samt de professionelles ansvar for at skabe stjernestunder i alle børns liv dagligt. Der har derudover været fokus på, hvordan der skabes rammer for læring gennem hele dagen, temaerne er gennemgået, dannelse er drøftet mv. Hvordan lykkes I med, at læreplanen er levende gennem: - Planlagte aktiviteter? - Hverdagsaktiviteter (rutiner)? Der arbejdes med temaer over to til tre måneder med underliggende ugeplaner og dagsstrukturer. Hvad er fx planlagt? Og hvordan arbejdes med rutiner? Hvordan arbejder I med børnemiljøet og sikrer, at børnenes perspektiv inddrages? Det er ikke systematiseret og beskrevet, inddragelsen sker ved iagttagelserne af børnegrupperne, viden om børns udvikling samt mulighedernes kunst. Jo ældre børnene er, jo mere er det en del af kommunikationen fx ved formiddagens måltid. Det er et område, der skal arbejdes videre med. Der vil blive tænkt i, hvordan børnene kan inddrages i endnu højere grad. Fx være med til at vælge ved indkøb af legetøj stemme på ting m.m. Sprog Hvordan arbejder I med sprogstrategier i det pædagogiske arbejde? Giver resultaterne fra sprogvurderinger anledning til specifik indsats i forhold til gruppe af børn? Hvordan følges op på resultaterne af sprogvurderingerne? Har I sprogpædagoger/sprogvejledere i institutionen? Hvis ja, hvor mange? Hvordan bruges sprogpædagogernes/sprogvejledernes kompetencer i praksis? 3 af 10

4 Der er samarbejde med logopæd, vi afventer dato for introduktion til sprogtrappen. Der er ikke sprogpædagoger, uddannet i Glostrup i forbindelse med Sprogpakken. Der er pædagoger, der i deres tidligere job har kurser rettet mod sprogindsatser. De tre fokusområder i Isfuglen er Understøttende sprogstrategier, dialogisk læsning samt femturtagning. Det er endnu ikke en implementeret indsat. Pt. er det ikke sprogvurderingen i Rambøll, der udføres. Der er lavet aftale med logopæd om at introducere til sprogvurderingsmaterialet, så alle børn kan blive sprogvurderet ift. det. Overgange Hvordan tilrettelægges børnenes overgange? Overgangen fra hjem til institution begynder med en rundvisning, samtaler og en introduktion til barn og forældre, alt efter barnets og forældrenes reaktion på mødet med vuggestuen øges tiden barnet er alene i vuggestuen med pædagogerne. Der er en tæt kontakt med forældrene. I overgangen fra vuggestue til børnehave er vuggestuen på besøg med barnet i børnehaven, ligesom børnehaven er opmærksomme på at hilse på barnet og forældrene i vuggestuen. Når barnet starter op, kommer barnet de første dage sammen med forældrene i børnehaven, det er vigtigt at forældrene og pædagogerne lærer hinanden at kende. I børnehaven handler det ikke kun om tilknytningen til de voksne, det handler også om de andre børn, fx de børn de tidligere har gået i vuggestue med. Overgangen fra børnehave til skole begynder med at tale med forældrene om skoleparat, både socialt, motorisk, emotionelt og sprogligt, børnehaven har gruppedage og aktiviteter for de kommende skolestartere fra efterårsferien og frem til skolestart. Der er udfordringer i SFO-skolebesøg, da Isfuglen ikke er tilknyttet et skoledistrikt. Der var fra skolernes side ønske om, at børnehaverne kun kommer med de børn, der skal gå på skolen. Det er ikke muligt, at en pædagog tager på tur med to børn i det omfang, som det fx var forventningen ved skolestart2020. Alt efter udviklingen i forhold til Covid-19, vil vi opfordre forældrene til at tage på SFO-og skolebesøg. Fra hjem til dagtilbud 4 af 10

5 Der er en skriftlig beskrivelse af hvordan nye familier bliver modtaget i den første tid i Isfuglen Interne overgange, fx fra vuggestue til børnehave Vuggestuen går i børnehaven med børnene, kan det lade sig gøre rykker vi gerne et par børn sammen i børnehave, så de har en af vennerne med. Som ved overgangen fra hjem til vuggestue er der kommunikationen med forældrene som både er den daglige morgen og eftermiddag og på Famly. Børns overgang til eller fra et andet dagtilbud Det er der ikke en fast plan for, det er i kommunikationen med forældrene vi planlægger overgangen fra eller til Isfuglen. Overgangen til SFO/skole er beskrevet i kommunale retningslinjer. Er der udfordringer i udførelsen af disse? Laver I andre tiltag/aktiviteter end de beskrevne i retningslinjerne? Der er udfordringen med at børnene skal på forskellige skoler, det er vanskeligt at tage af sted med to børn og en pædagog på skolebesøg. Skoleudsættelse Hvor mange børn blev skoleudsat i det igangværende skoleår? Et Børn i udsatte positioner Hvor stor en del af børnene, vil I mene, er i en udsat position? Alt efter definitionen Hvordan arbejder I med at opspore børn, der er i en udsat position? I det daglige samvær med børnene, ved iagttagelser af børnene i samspil med de øvrige børn. Det fortælles, at metoder er ved at blive 5 af 10

6 indarbejdet. Fx bruges et ark udarbejdet af pædagogisk vejleder, hvor forskellige spørgsmål til et barns ageren i praksis stilles. Der orienteres om, at TOPI er indkøbt som elektronisk redskab, og vil blive rullet ud henover februar og marts Dette kommer der nærmere orientering omkring. Hvordan arbejder I med at understøtte udviklingen hos børn, der er i en udsat position? Der er et fint samarbejde med de kommunale fagpersoner om børnene, der er udfordrede på fx sproget Opsporingen sker dels gennem de daglige observationer, er barnet en del af børnegruppen, har det en relation til de andre børn, er de velkomne i lege og aktiviteter. Alt efter udsatheden er det forskellige tiltag, er det et barn der ikke kan dele, er der fokus på at de andre børn får øje på, når barnet godt kan dele. Det er også samtalerne med forældrene om barnets trivsel og udvikling. Når et barn ikke trives enten hjemme eller i Isfuglen har vi kontaktet Glostrup Kommune med henblik på samarbejde institution og familien for at hjælpe barnet på vej. Det fungerer fint. Fysiske rammer Hvordan udnytter og inddrager I jeres fysiske rammer i det pædagogiske arbejde? De pædagogiske rum er indrettet med læringszoner, særligt børnehaven har indrettet rum til fordybelse, rum til kreativitet, rum til konstruktionslege mm Ved observationerne sås også læringszoner i vuggestuen. Samarbejde på tværs Hvordan fungerer samarbejdet med: 6 af 10

7 Sundhedsplejen, ingen erfaring Logopæder, meget fint Psykologer, meget fint Pædagogiske vejledere, meget fint Familieafsnittet, ingen erfaring SFO/skole, ikke meget Øvrige dagtilbud (Hvordan udnytter I fx hinandens kompetencer? Minimalt Evt. andre Det tilføjes, at det værdsættes, at der i Glostrup Kommune er et godt tilbud om tværfagligt samarbejde og at de fagpersoner, der er samarbejde med, har en høj faglig kvalitet. Personale Normering Fordeling pædagogtimer medhjælpertimer Pædagogtimer Antal timer (ikke antal medarbejdere), der varetages af uddannede pædagoger. Da ledere bliver lønnet af en anden konto, tæller lederens børnetimer ikke med Medhjælpertimer Antal timer (ikke antal medarbejdere), der varetages af ikke pædagoguddannede medarbejdere Pædagogstuderende Antal timer der varetages af pædagogstuderende i lønnede praktikperioder Antal timer: 259 timer = 70% Antal timer: 111=30% Antal timer: 0 Følgende medarbejdere tæller ikke med i normeringen: 7 af 10

8 PAU-elever, pædagogstuderende i de ikke lønnede praktikperioder og medarbejdere i løntilskud. Har I PAU-elever i institutionen? Ja Nej x Hvilken betydning har det for jeres pædagogiske arbejde, at I har PAU-elever og/eller pædagogstuderende? - Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Høj Hvis der har været personaleudskiftning, hvad har baggrunden for det så været? Sygefravær samt opmærksomhed i den pædagogiske indsats Hvordan arbejdes der med at fastholde personale i forhold til at blive hos jer? Arbejdsmiljø både det faglige og det sociale. Medarbejderen fortæller, at det har betydning for arbejdsmiljøet med den nærværende og anerkendende ledelse, som de oplever. Der bliver stillet nysgerrige spørgsmål til praksis på en god måde. Det fortælles endvidere, at det har betydning, at der er kommet en leder, der kun er leder og ikke har børnetimer i skemaet. Personalet havde tidligere mange forskellige opgaver, som lederen nu tager. Det opleves, at der er trivsel i medarbejdergruppen, og at medarbejderne har et godt kollegialt blik for hinanden. Medarbejderudvikling Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Det gøres der i forskellige fora, fx på pædagogiske dage, personalemøder, walk and talk samt MUS Aktuelt er det med afsæt i hverdagens rutiner og årshjul. Det fortælles, at det jævnligt tages op til drøftelse hvad der virker, og hvad der evt. ikke gør. Walk and talk er der ofte og medarbejderne byder selv ind på, hvornår de har behov. Lige nu snakkes med en hver 14. dag ift. den udvikling, der er i gang i institutionen. Hvordan er der opmærksomhed på, at personalet har de fornødne kompetencer til at løse de forskellige opgaver? 8 af 10

9 Det er en del af udvælgelsen til ansættelsessamtaler, det er sidemandsoplæring, det er personalemøder og pædagogiske dage samt 1:1 samtaler. Hvordan er vidensdeling organiseret? Det er på stuemøder, pædagogiske dage, personalemøder Hvordan organiserer I implementeringen af nye tiltag (fx kvalitetsmål, læreplan, overgangsmateriale mv.) Det vil være ved tovholdere, first movere. Egen vurdering På baggrund af jeres besvarelse i selvregistreringen hvilke pædagogiske fokuspunkter vil I da vurdere, at der bør arbejdes med i nær fremtid og hen mod næste pædagogiske tilsyn? Der er behov for fokus på hverdagens rutiner og på organiseringen af det pædagogiske arbejde i første omgang ved temaer, ugeplaner og dagsplaner. Sprogligt er ambitionen at alle medarbejdere i kommunikationen med børnene har viden om understøttende sprogstrategier, femturtagning samt dialogisk læsning. Pt. er der lavet aftale om introduktion til sprogtrappen, sprogvurderingen samt et LIF-forløb for at komme videre mod målet. Øvrigt I foråret var der forældrehenvendelser til CBUF i forhold til utilfredshed med Isfuglen. Henvendelserne gik bl.a. på, at der var en lille gruppe blandt børnene, der fyldte meget og havde en uhensigtsmæssig adfærd overfor nogle af de andre børn. Vi snakker ved mødet om, om kulturen er blevet ændret, og om der er kommet mere ro i børnegruppen, hvor en del af børnene, der var de urolige er startet i skole. Det fortælles, at organiseringen i coronaperioden, hvor børnene har været inddelt i mindre grupper, har virket godt. Det var med til at give ro. Det fortælles også, at der er kommet ro i forældregruppen. Forældrerepræsentanten fortæller, at der ikke graves mere i fortiden ved bestyrelsesmøder i foråret var det stort set udelukkende utilfredsheden og uroen, der blev gravet i. Hele dagsordenen for bestyrelsesmødet nås nu. Det fortælles, at der er kommet nye medlemmer med i bestyrelsen, da andre er stoppet ved børns skolestart. Antallet af medlemmer er øget, da der er ønske om 9 af 10

10 repræsentation fra både vuggestuen, børnehaven og skovbørnehaven. Der er ti medlemmer inkl. leder og en pædagogisk repræsentant. Tidligere bar hverdagen præg af, at der var meget fri leg, ingen pædagogisk retning og der var sure forældre, der påvirkede personalet. Flere af de børn, der kom til fra andre børnehaver, var i en udsat position, og udgjorde en kerne, der var svær for de voksne at arbejde med. Personalet havde svært ved at tackle børnene på den rigtige måde, og den manglende struktur var med til at skabe uro. Der er en holdning til, at det nuværende personale, der er ansat, vil kunne tackle lignende situationer, hvis de skulle opstå igen. Noget af det der gav uro, var strukturen omkring skovgruppen, da det bl.a. påvirkede praksis i institutionen indtil børnene var taget af sted. Strukturen er lavet om ift. skovgruppen, og har også været med til at skabe ro. Nu er det ændret til, at der er tur til skoven tre dage om ugen, og så er det forskelligt hvilke børn, der er med fra børnehaven. Denne struktur har betydet, at børnehaven i Isfuglen er blevet én gruppe, og består ikke længere af dem på tur og dem derhjemme. Observationer Ved observationerne sås, at der er en fin organisering af praksis, hvor de voksne fordeler sig ift. at være sammen med grupper af børn. Der er indrettede læringsrum, hvor de voksne guider ift. aktiviteten, er nærværende og har gode dialoger med børnene undervejs. Det ses, at børnene leger godt, at de voksne deltager i legene og at børn tilbydes aktiviteter, hvis de fx ikke er i gang med noget. Der var ingen konflikter at observere mellem børnene og både udendørs og indendørs var der en god og rolig stemning. Generelt er der gode og nærværende relationer mellem børn og voksne. Børnene modtages imødekommende, og der udvises tillid fra børnenes side i forhold til de voksne. 10 af 10

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Parkbo efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde

Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang Roskilde Sagsnr. 301596 Brevid. 2933291 Ref. GJR Dir. tlf. 23 82 15 60 gjertrudr@roskilde.dk Vognmandsparkens Børnehave Gartnervang 13 4000 Roskilde Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret, hvor

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Bølgen i efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Institutionens navn: Børnehuset Labyrinten

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Institutionens navn: Børnehuset Labyrinten Dato for uanmeldt tilsyn: 29.10.2018 Dato for anmeldt tilsyn: 15.11.2018 Tilsynsførende konsulent: Pia Charlotte Olsen Dagtilbudsrådsrepræsentant/formand for bestyrelse: David Aagaard Institutionens navn:

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Opsamling og tilbagemelding udarbejdet den 27. november 2018. Institutionens navn: Solsikken Pædagogisk leder: Anita Høpfner Tilsynsbesøget gennemført

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2019

Pædagogisk tilsyn 2019 Pædagogisk tilsyn 2019 Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten Inklusion og fællesskab Det sås, at personalet primært orienterede sig mod -og havde fokus på barnet. Det observeres, at det

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Mariehønen Daglig leder: Signe Dall Krossøy Dato og tidspunkt: 3. januar 2019 Konsulent: Susanne Søholt Hvilke

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34

Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Tilsyn 2017 Børnehaven Lille å ved Nørreådal Friskole Antal børn: 34 Hvordan er normeringen på institutionen? Antal uddannet personale: 4 pædagoger Kirsten, daglig leder 37t Ann 37t Signe 33t Vinni 30t

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats

Faglig dialog. Selvregistrering. Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats Selvregistrering Faglig dialog Sociale relationer - barn/voksenkontakten arbejdet med sociale relationer. Dette kommer f.eks. til udtryk ved: Børn og voksne bliver budt godmorgen med smil og øjenkontakt.

Læs mere

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer. Sociale relationer - barn/voksenkontakten Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Transformerens pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Spiren efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset

Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilsynsrapport 2019 for Kastaniehuset Tilstede: Forældrerådsmanden: Pædagog: Pædagogiskleder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Tilpasning af indsats

Tilpasning af indsats Sociale relationer - barn/voksenkontakten Tilpasning af indsats I børnehaven ses mange fine samspil og dialoger mellem det enkelte barn og den voksne og mellem grupper af børn og den voksne. De voksne

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i naturbørnehaven efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i naturbørnehaven efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i naturbørnehaven efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Poppelbo i efteråret 2017

Pædagogisk tilsyn i Poppelbo i efteråret 2017 Pædagogisk tilsyn i Poppelbo i efteråret 2017 I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Opsamling og tilbagemelding udarbejdet den 30. november 2018. Institutionens navn: Hyllebjerget Pædagogisk leder: Pia Borresen Tilsynsbesøget gennemført

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan)

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) I 2012 introducerede pædagogisk kvalitetsudvalg i BUF begrebet pejlemærker. Den overordnede tanke er at Københavns Kommune

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Tilsyn Balders Hus. For dagtilbudsområdet. Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune

Tilsyn Balders Hus. For dagtilbudsområdet. Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune Tilsyn 2017 For dagtilbudsområdet Børne- og dagtilbudsafdelingen Kerteminde Kommune Balders Hus Tilsynsrapport Daginstitutionens navn: Balders Hus Institutionstype (kommunal / privat): Kommunal Tilsynet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn efteråret Tryllehytten

Pædagogisk tilsyn efteråret Tryllehytten Pædagogisk tilsyn efteråret 2017 Tryllehytten I Solrød kommune ser vi det pædagogiske tilsyn som en måde at sikre udvikling og kvalitet på tværs af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret,

Læs mere

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER 1 2 Sprog 2-kløveren Status og Sammenhæng I forbindelse med kvalitetsrapporten og samtalen var en af de aftalte udviklingspunkter for dagtilbuddet Vestergård: Sprog: Øget fokus på sproget 0-3 års området.

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Tilsynsnotat 2016 Institution: Idrætsbørnehaven Lærkereden Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Oure/Vejstrup' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING 6 = Har Besvarelserne 'Har ' bruges ikke i beregning af gennemsnit. procenten

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 6. november 2017 Margrethelyst Børnehave

Uanmeldt tilsyn den 6. november 2017 Margrethelyst Børnehave Uanmeldt tilsyn den 6. november 2017 Margrethelyst Børnehave Indholdsfortegnelse Formalia...3 Deltagere i tilsynet...3 Indledning...3 Forhold vedrørende kvalitetsrapporten...3 Forhold vedrørende hygiejne

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune

RESULTATRAPPORT RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING. Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune RAMBØLL LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Lege- og Læringsmiljøvurvering 218 RESULTATRAPPORT Nørrelandskirkens Børnehus Kommunale institutioner Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 4 2 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Læreplan - uddrag. Målsætning

Læreplan - uddrag. Målsætning Læreplan - uddrag Målsætning Vi vil skabe et kreativt miljø der udfordrer og inspirerer børnene til kreative udfoldelser, leg og læring. Vi prioriterer en åben og positiv stemning og er opmærksomme og

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Opsamling og tilbagemelding udarbejdet den 4. december 2018. Institutionens navn: Osted Børnehave Pædagogisk leder: Anne-Mette Hvas Tilsynsbesøget gennemført

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER.

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. SOLRØD KOMMUNE Årsplan 2018 MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. DE SMÅ BØRNEHAVER, HVOR ALLE KENDE ALLE 1. Indledning - Mosebo og Pilebo er to små 40 børns børnehaver der beliggende tæt ved Solrød station (Mosevej

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse med den

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Toftelund Dato for tilsyn: 13. oktober 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Mie (tr.), Anette (forældrebestyrelsesrep.)

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN TROLDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Nord 23-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Vi har valgt at fortsætte arbejdet med egne og fælles indsatsområder i 2014, med opdaterede mål og handleplaner. Egne indsatsområder: 1. Udemiljø 2. Udvikling af læreplaner - Natur

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Hjallerup børnehave Deltagere: Leder Elsebeth Kaasing, pædagog Dorte Frederiksen, pædagog Lisbeth Pedersen, Jørn Godsk og Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I arbejder

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

PULS Tilsyn. Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019

PULS Tilsyn. Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019 PULS Tilsyn Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019 Tilsyn i Thisted Kommunes dagtilbud... 3 Form på tilsyn... 6 Forberedelse inden tilsyn... 7 Opgaver efter tilsyn:... 7 Opfølgning...

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask

Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask Faglig profil Børneinstitutionen Rasmus Rask Kære medarbejder og studerende i Børneinstitutionen Rasmus Rask Som ansat eller studerende i Børnehusene Hobbitten, Lungstedvangen, Kærsgård, Bellinge og Luna

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Dagtilbud: Spjellerup Børnehave Anmeldt besøg: X Uanmeldt besøg: Fra institutionen: Henriette, leder, og Dennis, souschef Tilsynsførende konsulent: Anette Nygaard

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Tilsynsrapport skabelon

Tilsynsrapport skabelon 2017 Tilsynsrapport skabelon Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige krav

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens pædagogiske fundament I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på

Læs mere

Personalets kvalifikationer *) 3 uddannede pædagoger (inkl. lederen)

Personalets kvalifikationer *) 3 uddannede pædagoger (inkl. lederen) Roskilde lilleskoles børnehave Dagtilbud Sagsnr. 290267 Brevid. 2650799 Ref. BNY Dir. tlf. 46 31 40 11 gitteny@roskilde.dk NOTAT: Tilsynsnotat Roskilde lilleskole børnehave 2017 19. september 2017 Antal

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Dato for uanmeldt tilsyn: Institutionens navn: Eventyrhuset

Tilsyn i Dagtilbud Hillerød Kommune Politiske mål (Udfyldes af leder): Dato for uanmeldt tilsyn: Institutionens navn: Eventyrhuset Dato for uanmeldt tilsyn: 28.06.2018 Dato for anmeldt tilsyn: 02.07.2018 Tilsynsførende konsulent: Pia Charlotte Olsen Dagtilbudsrådsrepræsentant/formand for bestyrelse: Institutionens navn: Eventyrhuset

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

TILSYN Dagtilbudsområdet private institutioner. Tilsynsnotat for Stenum børnehave

TILSYN Dagtilbudsområdet private institutioner. Tilsynsnotat for Stenum børnehave TILSYN 2019 Dagtilbudsområdet private institutioner Tilsynsnotat for Stenum børnehave Institution: Stenum børnehave Antal børn 39 Børnesammensætningen i % (danske, tokulturelle, osv.) Antal uddannet personale

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere