Holdrepræsentantsskabsmøde 1. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holdrepræsentantsskabsmøde 1. semester"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T J U R I D I S K E F A K U L T ET M Ø D E R E F E R A T 2. MARTS 2021 Forum Holdrepræsentantsskabsmøde 1. semester UDDANNELSESSERVICE Møde afholdt 26. November 2020 kl KAREN BLIXENS PLADS 16 Sted Referent Zoom Connie Gebbel (CG) BYGNING 6A, 1. SAL, 6A KØBENHAVN S DIR Til stede Kim Frost (KF), Peter Blume (PB), Trine Baumbach (TB), Thomas Elholm (TE), Ingrid Lund-Andersen (ILA), Tina Futtrup Borg (TFB) (stedfortræder for Astrid Kristine Geertz Poulsen), Bo Søgaard Jensen (BS), Ole Vanman (OV), Mette Delfs (MD), Stine Randel (SR) Connie Gebbel. Repræsentanter for hold nr. 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20 REF: CG Dagsorden Ad 1) Velkomst v. studieleder Kim Frost Studieleder KF indledte med at byde velkommen og fortælle om rammerne for mødet, som er tænkt som de studerendes mulighed for at komme med feedback til undervisningen og fagets struktur, specielt set i disse Corona tider, da det har en stor påvirkning på mange fronter. KH lagde vægt på at dette ikke er en holdevaluering. Ad 2) Tilbagemelding til og fra faglederne a. Retssystemet og juridisk metode v/peter Blume: Eksamen blev afholdt mandag d. 23 november, og det forløb godt. Derfor vil kritiske bemærkninger først få virkning fra næste år, da de studerende allerede har afsluttet faget. PB nævnte, at man vil prøve

2 at lægge eksamen lidt tidligere næste år. Det var stor deltagelse trods det, at det foregik via Zoom. De studerende nævnte, at det kunne være godt, hvis de havde lidt mere litteratur, de kunne vælge imellem, da de kun hører fagets terminologier fra én bog. PB forklarede, at det er for at undgå forvirring. Han vil dog tænke over, om det er muligt at tillægge mere materiale. De studerende efterspurgte flere links, og PB vil vende tilbage på dette. De studerende har et ønske om at få lagt prøveeksamener tidligere. PB vil arbejde på at det kan lade sig gøre. De studerende mangler klarhed over, hvad de skal kunne til eksamen, eller hvorvidt det bare er elementær undervisning, de skal op i. PB vil kigge på det. SIDE 2 AF 7 Noter til fagene/eksamen De studerende tager rigtig mange noter, som de bl.a. bruger til eksamen, og som er blevet modtaget positivt. Men samtidig møder de studerende også modstridende kommentarer og regler hertil, hvilket skaber stor forvirring. De studerende udtrykte ønske om at få klare retningslinjer omkring brugen af noter. PB nævnte, at ved brug af noter m.m., kan det være svært at skelne mellem snyd og ikke snyd, og at de studerende skal forholde sig til opgaverne i pensum. TE tilføjede at det oftest ses, at de studerende fokuserer så meget på brug af deres noter, at de mister overblikket over opgaven. Fagledelserne vil prøve at imødekomme spørgsmålet om brugen af noter. Plagieringsspørgsmål MD nævnte, at der har været mange mails omkring spørgsmål til plagiering. De studerende skal aflevere øvelsesopgaver i Absalon og frygter, at de ikke kan bruge samme vending fra lærebogen og i Absalon. Studielederen lagde vægt på, at studienævnet vil arbejde for, at der kommer en klar vurdering samt overblik over plagiering. b. Strafferet og straffeproces v/trine Baumbach og Thomas Elholm De studerende nævnte, at der mangler mere om Delikter i bogen, og de er bange for at miste viden, når lærebogen ikke arbejder med så meget med dette stof. TB forklarede, at det er den almindelige del, de skal kunne fra undervisningen, men det overvejes fremadrettet at ændre dette.

3 De studerende nævnte at bogen Strafferet har været yderst spændende, hvorimod bogen Straffeproces kan være svær at overskue og forstå, og samtidig oplever de studerende, at Straffeproces er meget komprimeret. TB og TE forklarede, at bogen Straffeproces er valgt, fordi den er den mest opdaterede bog. De har dog planer om at ændre den til næste år. SIDE 3 AF 7 TB og TE forklarede, at fakultetet har prioriteret 1. semester studerende grundet Corona en. De er opmærksomme på, at det er udfordrende at starte på en ny uddannelse under sådanne forhold, og at KU takker alle for den måde, de har været med til at håndtere det på. De studerende efterspurgte en mere og gerne skriftlig orientering til forberedelse til eksamen. Eksempelvis ønskede de afklaret, om de må møde op til fremlæggelse eller ej. De studerende nævnte, at i Karnov s Domsløsning, som blev præsenteret af en konsulent fra Karnov, manglede der flere praktiske forklaringer og der måtte også gerne være lidt mere på skrift. TB imødekom dette. Rotationslister De studerende har oplevet, at de er mødt til forelæsninger og at rotationslisterne ikke har været opdateret. Rotationslisten lægger op til, at udvalgte studerende møder op til en forelæsning, og at det er de studerendes eget ansvar at tjekke listen. KF svarede, at denne opgave måtte vi kunne løse sammen. De studerende nævnte, at Strafferet er et stort område og bad derfor om, at der blev skåret ned i antallet af fremlæggelser i seminar undervisningen. TB var enig, men nævnte at undervisningen skal følge nogle faste retningslinjer, som der skal tages højde for. Casearbejde De studerende ønskede mere casearbejde, hvor de kunne bevæge sig lidt væk fra lærebøgerne. Der er en stor mængde stof, som oftest allerede står i bøgerne. TB og TE svarede, at de er opmærksomme på dette og vil arbejde på at gøre det bedre.

4 Se gamle forelæsninger De studerende udtrykte ønske om at kunne se de tidligere afholdte forelæsninger. TB og MD gjorde opmærksom på, at alle forelæsninger var tilgængelige i fagets fællesrum. Mette nævnte, at de allerede ligger i fællesrummet. SIDE 4 AF 7 De studerende havde et ønske om at få en underviser tilknyttet i starten af studiet, som kan forklare, hvad de studerende skal lægge vægt på. De studerende efterlyste mere tid til perspektivering og at praktisk viden eller workshop mangler. Hvordan laver man en eksamensbesvarelse? De studerende ønskede at vide, hvordan de løser en eksamensopgave. Hvad skal eksempelvis være med i bevarelsen af et essay-spørgsmål, osv.? Fagledelsen svarede, at de i Absalon kunne finde de nødvendige informationer, eksempelvis: Hvordan løser de en opgave. TB anbefalede, at de studerende ikke tager andre kurser sideløbende med uddannelsen. Alt hvad de har brug for at lære om strafferet, vil de blive undervist i. Det kan give udfordringer, hvis det de lærer på et eksternt kursus er forkert i forhold til den undervisning, de får på jura. Det blev understreget, at det kun er KU s pensum, der eksamineres i. De studerende nævnte, at det fungerer rigtigt godt, når man har et oplæg og tilhørende opgave. c. Familie- og arveret v/ingrid Lund-Andersen ILA bad holdene om at give en tilbagemelding på, hvorvidt eksamen Retssystemet og Juridisk Metode i mandags havde haft negativ indvirkning på undervisningen i familie-og arveret i ugen forud pga. af eksamenslæsning. De studerende svarede ikke direkte på dette, men overordnet fandt de, at undervisningen i faget var en god oplevelse, og at stoffet, bogen, undervisningsplanen og repetitionsmængden var god. Der var mange domsreferencer som blev nævnt i bøgerne, og som vi ikke kommer ind på i undervisningen. De studerende efterlyste flere opgaver med eksempler. ILA svarede, at der kommer flere opgaver, og at de lægges på Absalon og introduceres via en workshop.

5 De studerende nævnte også, at det kan være en udfordring, at der ikke bliver redegjort for et begreb i et kapitel, for man ved så ikke, om der bliver redegjort for det senere i bogen. De studerende efterspørger, om der kan redegøres for et begreb straks det kommer i et kapitel? ILA vil tage det op med sine medforfattere. SIDE 5 AF 7 De studerende vil gerne have adgang til de afholdte forelæsninger. ILA forklarede, at PowerPoints fra forelæsningerne altid lægges på Absalon efter undervisningen. Derimod har faget valgt en model, hvor forelæsningerne afholdes fysisk for alle hold, efter rotationslister, og streames direkte imens. De optages ikke, og lægges derfor heller ikke op som videoer efterfølgende, som det er tilfældet med andre fag. Ad 3) Tilbagemelding og spørgsmål til administrationen v/tina Futtrup, stedfortræder for Astrid Kirstine Geertz Poulsen. TFB bad de studerende om at stille spørgsmål til administrationen. De studerende efterspurgte en guide/vejledning til mere generelle spørgsmål til Zoom, rotationslisterne og generelt omkring Corona håndtering. De studerende oplever dårlig lyd i Zoom og Zoom forbindelsen har også været svingende. MD forklarede, at alle rotationslisterne lå i de enkelte holdrum. De studerende nævnte, at det er vigtigt, at ALLE studerende får den samme information også omkring Corona en. Generel information til de studerende De studerende oplevede først at få information omkring dispensation til eksamen på Peter Bangsvej 1 måned inden eksamen skulle afholdes, og det er ikke godt nok. De efterlyste, at de allerede under deres intro-uge blev gjort opmærksom på dispensationsregler, så det ikke kom bag på dem til eksamen. De studerende efterlyste tidligere besked om eksamensafholdelsen. KF svarede, at der løbende blev arbejdet på at opdatere/ videreudvikle informationen til de studerende, og der vil blive taget aktion på ovenstående og specielt på rotationslisterne. Med hensyn til zoom er KU-IT allerede på sagen. Ønsker de gode råd omkring IT og Absalon, kunne de med fordel se på de videoer, der ligger i Absalonrummet.

6 De studerende nævner, at det giver utryghed, når der sker ændringer i studiegruppen, og spurgte, om de selv kan sammensætte studiegrupper? KF svarede, at det er ikke en mulighed selv at lave en studiegruppe, da de er lavet på forhånd. KF vil dog vende tilbage til spørgsmålet om ændring af studiegrupper på 2. semester vil være mulig. SIDE 6 AF 7 Fejl i karakterer De studerende har oplevet, at nogle fik karakteren 00, og der var uklarhed omkring, hvorvidt det var 0 eller 10? Svaret fra administrationen var, de studerende altid skal rette henvendelse til studieinformationen. Hvid der er fejl i deres karakter, vil det naturligvis blive rettet. Aktivitetsgrupper i forbindelse med studiestart SR spurgte ind til om Aktivitetsgrupperne var kommet i gang og om de stadig var aktive. De fleste studerende fandt, at det var et godt tiltag, og for de fleste var det sociale blevet håndhævet, men Corona en satte sine begrænsninger. Nogle grupper havde bl.a. lavet en Musik-bingo som et socialt initiativ. De studerende spurgte, om det var muligt at få et lokale på Campus. Det blev der svaret nej til, med den begrundelse, at KU lukker kl Der blev henvist til retningslinjer på KU.net samt Studieinformationen. Ad 4) Tilbagemelding og spørgsmål til Absalon v/ole Vanman Absalon introduktionen De studerende mener ikke, at der har været nok introduktion til Absalon, og der mangler en pædagogisk vinkel. Herudover mangler de studerende et sted, de kunne henvende sig, som f.eks. en supporttelefon eller Help-Desk eller et system med support inden for et givent tidsrum. OV svarede, at de er opmærksomme på, at det er et amerikansk udviklet system, og de fremadrettet vil arbejde på at forbedre Absalon. Der har været tilbudt workshops, men desværre med kun lille tilslutning. Næste år vil de derfor forsøge at gøre det til en del af studiestarten, samt lægge mere information ud i de enkelte holdrum. Han tilføjede, at der i hvert holdrum er et modul, der hedder Introduktion og praktisk information, hvor de kan finde Kom godt i gang med Absalon.

7 De studerende spurgte bl.a., om man kan lægge links et samlet sted? OV svarede, at det pt. er op til den enkelte underviser, hvor de lægger links og materiale, men understregede at man vil se på, hvordan man opnår en mere ensartet fremgangsmåde. SIDE 7 AF 7 De studerende spurgte, om der var en kalenderintegration, og her var svaret, at det er der ikke. Ad 5) Tilbagemelding og spørgsmål til Biblioteket v/ Bo Søgaard Jensen De studerende nævnte, at når de henvender sig på Biblioteket, bliver de altid mødt med smil og stor venlighed fra personalets side, og der bliver taget aktion på deres henvendelser med det samme. Bo nævnte, at forelæsningen i juridisk informationssøgning ligger godt, set ud fra gennemsnittet. De studerende nævnte, at der kan være problemer med at få mail til ens ku-mail via Karnov. BS forklarede, at de studerende selv skal tage kontakt til Karnov, da det ikke er noget biblioteket har med at gøre. BS vil dog kigge på dette for måske finde en løsning. BS tilføjede til sidst, at hvis en gruppe har lyst til en introduktion til Biblioteket, er alle altid meget velkomne. Biblioteket er til for de studerende, og de kan altid skrive til BS: Ad 6) Evaluering af studiestarten v/studievejeleder Stine Randel SR nævnte, at der ikke er en formel ledelse af studiegrupper qua spørgsmålet, om man kan sammensætte studiegrupper selv. På 1. semester inddeles alle hold i studiegrupper administrativt og hvert hold har en tilknyttet gruppevejleder. De studerende efterspurgte en form for Notat crash kursus evt. ved studiestart, da noter er så stor en del af deres studie. SR appellerede til, at de studerende tog kontakt til hende, hvis de skulle have spørgsmål. Mail: Ad 7) Eventuelt KF sluttede af med at sige, at de var opmærksomme på, at det er udfordrende at starte på en universitetsuddannelse under Corona forhold, og at de takkede alle for den måde, de studerende har været med til at håndtere det på. Han lagde vægt på, at KU prioriterede de studerende meget højt. Med venlig hilsen Connie Gebbel

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 19. november 2014...3 FU-møde: 27. februar 2015...4 Elektronisk semesterevaluering...5

Læs mere

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted:

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BILAG A M Ø D E R E F E R A T 13. JUNI 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

Referat fra semestergruppemøde nr. 1 Sundhedsteknologi 2. semester

Referat fra semestergruppemøde nr. 1 Sundhedsteknologi 2. semester Referat fra semestergruppemøde nr. 1 Sundhedsteknologi 2. semester B216 Mandag den 1. marts kl. 13.00 i lok. A315 Gruppe Navn Til stede Med afbud Uden afbud Carsten W. Stoltenberg cstolt16@student.aau.dk

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Semestergruppemøde - MedIS1

Semestergruppemøde - MedIS1 Semestergruppemøde - MedIS1 Dato: 26. november 2012 Semesterkoordinator: Mette Dencker Johansen Referent: Louise Klit Deltagere: Mette Dencker, Johannes Struijk, Helene Nørgaard, Louise Klit, studerende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser: Fra studienævnet, anonymisering af eksamensopgaver, alumneforening

1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser: Fra studienævnet, anonymisering af eksamensopgaver, alumneforening Mødedato: 15. december 2017 Mødested: D 120 Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Side 1/5 Deltagere: Charlotte Mathiassen, Kristine Kousholt, Simon Nørby, Isabel Joy Axtmann Hansen, Mathias

Læs mere

Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant Lone Krogh Studiesekretær Inger-marie Brun blev syg, deltog ikke.

Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant Lone Krogh Studiesekretær Inger-marie Brun blev syg, deltog ikke. Semesterevaluering 1 semester LOOP 2016 Evaluering af Masteruddannelse i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi, 1. semester, forårssemesteret 2016 Dato: 8. december. 2016

Læs mere

Medlemmerne af Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi

Medlemmerne af Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Medlemmerne af Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi Referat af møde nr. 6 i Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi samt konstituerende møde Tid: 21. januar, kl. 13-15 Sted: 8002-2105

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Forskningsdesign

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed afviklet på AAU på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed afviklet på AAU på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed afviklet på AAU på 4. semester den 25. 26.02.2015 Antal tilbagemeldinger: 131 ud af 138 mulige. 1: Har du fået den fornødne

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Afbud: Charlotte Mathiassen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jakob Skildal Nielsen (suppleant), Camilla Pallesen (Århus), Mie Jørgensen (suppleant)

Afbud: Charlotte Mathiassen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jakob Skildal Nielsen (suppleant), Camilla Pallesen (Århus), Mie Jørgensen (suppleant) Møde den: 20. april 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Simon Nørby, Isabel Joy Axtmann Hansen, Mathias Thorborg, Jonas

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

på Institut for Statskundskab

på Institut for Statskundskab københavns universitet institut for statskundskab på Institut for Statskundskab 1 en samtale mellem studerende og undervisere Samtalen mellem studerende og undervisere, og studerende imellem, har altid

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Emdrup: Anne-Marie Eggert Olsen, Jørgen Huggler, Asger Sørensen, Per Jepsen, Lars-Henrik Schmidt, Oliver Kauffmann

Emdrup: Anne-Marie Eggert Olsen, Jørgen Huggler, Asger Sørensen, Per Jepsen, Lars-Henrik Schmidt, Oliver Kauffmann Til stede: Emdrup: Anne-Marie Eggert Olsen, Jørgen Huggler, Asger Sørensen, Per Jepsen, Lars-Henrik Schmidt, Oliver Kauffmann Aarhus: Thomas Aastrup Rømer, Ditte Philipsen Referent: Tove Pedersen 1. Godkendelse

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus BA-sidefag E17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende Møde den: 29. januar, 2010, kl. 13.00-15.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Studiestart F17. Vi glæder os til at se dig!

Studiestart F17. Vi glæder os til at se dig! Billede af tutorkorpset, som tager imod dig den 1. februar 2017. De glæder sig til at møde dig og de andre nye pædagogstuderende! Studiestart F17 For at sikre, at du kommer godt i gang med din studiestart,

Læs mere

Evaluering 5. semester efteråret 2012

Evaluering 5. semester efteråret 2012 Evaluering 5. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 5. semester: Evaluering af modul 14: Makroøkonomi Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette spørgsmål

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Undervisningsevaluering Efterårssemesteret 2012

Undervisningsevaluering Efterårssemesteret 2012 Undervisningsevaluering Efterårssemesteret 2012 Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet Køn Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter Din alder 3,00 57,00 27,16 38 Hvilket semester

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Studenterne set med aftagernes øjne

Studenterne set med aftagernes øjne Studenterne set med aftagernes øjne Camilla Wang, rektor, Professionshøjskolen Absalon Lars Ulriksen, professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU Indledende summeøvelse Gå ind på www.menti.com, brug

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde. mandag den 6. november 2017

Referat fra studienævnsmøde. mandag den 6. november 2017 Referat fra studienævnsmøde mandag den 6. november 2017 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 3. oktober 3. Evalueringer 4. semester (herunder cybercrime/radikaliserings-spørgsmålet)

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2018) Stud.theol. Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen Stud.theol. Lars Kristian Lyngberg-Larsen Stud.theol. Thomas

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 20. december 2011 kl. 10.00 13.00 (Telefonmøde) Sted: København: Morten Ejrnæs kontor Aalborg: Lars Uggerhøjs kontor Deltagere:

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Rammer for God bachelorstudiestart på KU

Rammer for God bachelorstudiestart på KU KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT JANUAR 2019 Vedr. Rammer for God bachelorstudiestart på KU UDDANNELSESSERVICE Sagsbehandler Uddannelsesservice FRUE PLADS 4 1168 KØBENHAVN K Rammer beskrevet i dette sagsnotat

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Aalborg Universitet Juridisk Institut Semesterbeskrivelse. Studieordning: BA.jur Den Juridiske Bacheloruddannelse

Aalborg Universitet Juridisk Institut Semesterbeskrivelse. Studieordning: BA.jur Den Juridiske Bacheloruddannelse Aalborg Universitet Juridisk Institut Semesterbeskrivelse Studieordning: BA.jur 2013 Den Juridiske Bacheloruddannelse 1.- 6. semester NOTAT Semesterbeskrivelserne opdateres til hvert forår og efterår og

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på ortopædi for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Hjørring. Underviser Dea Krogh

Evaluering af klinikophold med fokus på ortopædi for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Hjørring. Underviser Dea Krogh Evaluering af klinikophold med fokus på ortopædi for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 27.09.16 til 30.09.16 i Hjørring. Underviser Dea Krogh Antal tilbagemeldinger: 83 ud af 98 mulige 1: Oplevede

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2015 Indhold Indledning... 2 Modulevaluering udleveret på modulets sidste kursusgang... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Samlet status... 3

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. maj 2017 D 120 / Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. maj 2017 D 120 / Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 19. maj 2017 D 120 / 1443-413 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Isabel Joy Axtmann Hansen, Mathias Thorborg, Pernille Sommerfeldt

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Ina Holden (afbud) og studievejleder Sidsel Bøge REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Ina Holden (afbud) og studievejleder Sidsel Bøge REFERAT Møde den: 20. februar, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Rammer for God kandidatstudiestart for internationale bachelorer på KU Sagsbehandler Uddannelsesservice

Rammer for God kandidatstudiestart for internationale bachelorer på KU Sagsbehandler Uddannelsesservice KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT JANUAR 2019 Vedr. Rammer for God kandidatstudiestart for internationale bachelorer på KU Sagsbehandler Uddannelsesservice UDDANNELSESSERVICE FRUE PLADS 4 1168 KØBENHAVN

Læs mere

Evaluering 7. semester efteråret 2012

Evaluering 7. semester efteråret 2012 Evaluering 7. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 7. semester: Evaluering af modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger

Læs mere

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 3. oktober 2017, kl

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 3. oktober 2017, kl Referat af studienævnsmøde tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 4. september. 3. Evaluering af 2. semester 4. Planlægning

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. studieophold i udlandet

Evalueringsrapport vedr. studieophold i udlandet Evalueringsrapport vedr. studieophold i udlandet Denne evalueringsrapport vil give Aalborg Universitet vigtig information om dit studieophold, som vil komme andre studerende til gode og samtidig kan den

Læs mere

Evaluering 3. semester efteråret 2012

Evaluering 3. semester efteråret 2012 Evaluering 3. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 3. semester: Evaluering af modul 4: Makroøkonomi 1 Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette spørgsmål

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 23/9 2013 Til: 24/1 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de La Laguna, Tenerife Land: Spanien Periode:

Læs mere

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2012 kl Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent:

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2012 kl Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent: I N S T I T U T F O R P S Y K O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2012 Forum Studienævnsmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI Møde afholdt: 13. juni 2012 kl. 14.00

Læs mere

Evaluering 8. semester foråret 2012

Evaluering 8. semester foråret 2012 Evaluering 8. semester foråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 8. semester: Evaluering af modul 4: Arbejdsmarkedsøkonomi Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: Organisation og ledelse

Læs mere

Studiestart E17. Vi glæder os til at se dig!

Studiestart E17. Vi glæder os til at se dig! Studiestart E17 Billede af tutorkorpset, som tager imod dig den 1. september 2017. De glæder sig til at møde dig og de andre nye pædagogstuderende! For at sikre, at du kommer godt i gang med din studiestart,

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat

Der indstilles til at Studienævnet godkender tidligere referat Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet Mandag den 7. oktober 2019 2019 kl.: 13.00-15.00, Fib. 4 lokale 1.06 Mødet

Læs mere

Resultater for Semester (syde17) - E17 1

Resultater for Semester (syde17) - E17 1 Resultater for Semester 01 2017 (syde17) - E17 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Læringsudbytte 1 Du har netop afsluttet semester 5. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen i det

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR

Ordinært studienævnsmøde SEKRETARIATET FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2016) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Benedicte Holm Glæsel Stud.theol. Anne Sofie Aagaard

Læs mere

Referat netværksmøde for kliniske undervisere d

Referat netværksmøde for kliniske undervisere d Referat netværksmøde for kliniske undervisere d. 18.09.17 Referent: Stine Ordstyrer: Esra 1. Uddannelsesleder Ane kruse holder oplæg fra 9-10 Ane beretter om skolens tanker omkring opbygningen af dokument

Læs mere

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Hold: bose15 Modul: 5 Modulansvarlig : LFI J.nr. Dato: 16. november 2016 Status: 14 ud af 16 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsorden skal godkendes af studienævnet. Dagsorden godkendes af studienævnet.

Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsorden skal godkendes af studienævnet. Dagsorden godkendes af studienævnet. REFERAT Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn Mandag den 15. august 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02 Deltagere i mødet: Liselotte Madsen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Carsten

Læs mere

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet den teoretiske del af semester 4. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes

Læs mere

Vedr. rekruttering af lærerkræfter på Det Juridiske Fakultets ny Studieordning

Vedr. rekruttering af lærerkræfter på Det Juridiske Fakultets ny Studieordning Venligst distribuer denne mail til rette vedkommende: Vedr. rekruttering af lærerkræfter på Det Juridiske Fakultets ny Studieordning Det Juridiske Fakultet er i færd med at implementere en ny Studieordning,

Læs mere

Sagsbehandler Nanna Hedegaard Scheuer

Sagsbehandler Nanna Hedegaard Scheuer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S C I E N C E U D D A N N E L S E R A M M E R F O R S T U D I E I N T R O D U K T I O N P Å B A C H E L O R U D D A N N E L S E R P Å S C I E N C E G Æ L D E N

Læs mere

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 6 Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige

Læs mere

Referat af 11. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 30. januar 2018, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 11. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 30. januar 2018, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 11. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 30. januar 2018, kl. 12.30-13 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Dato: 23. februar 2018 Til stede

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel.

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2017) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Søren Frank Jensen Stud.theol. Maria Snejbjerg Louring

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 7. oktober 2013...4 FU-møde: 26. november 2013...5 Elektronisk semesterevaluering...6

Læs mere

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=10952 Page 1 of 4 2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT Velkommen til 2. Semester for pol-adm og samfundsfag I vil her på 2. semester blive præsenteret

Læs mere

Program for studiestarten 2018 Klassiske studier

Program for studiestarten 2018 Klassiske studier Program for studiestarten 2018 Klassiske studier Au INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET KLASSISKE STUDIER Side 1 af 7 VELKOMMEN PÅ KLASSISKE STUDIER! Først og fremmest: Tillykke med

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. AUGUST 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studiestaten Klassiske studier. AU Institut for kultur og samfund ARTS Aarhus Universitet

Studiestaten Klassiske studier. AU Institut for kultur og samfund ARTS Aarhus Universitet Studiestaten 2019 Klassiske studier AU Institut for kultur og samfund ARTS Aarhus Universitet 2 Velkommen fra jeres tutorer! 3 VELKOMMEN PÅ KLASSISKE STUDIER! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen

Læs mere

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. 3. Meddelelser fra

Referat ARTS AARHUS UNIVERSITET. 3. Meddelelser fra Side 1/5 Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi Mødedato: 13. december 2018, kl. 12.30-15.00 Mødested: Emdrup lokale A112 & Aarhus lokale 1483-556 Deltagere: UN-medlemmer: Anne-Marie Eggert Olsen (formand),

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen, Rikke Merete Friis,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

1. Semester-ABC Opdateret 05/ Udarbejdet af Stine Rasmussen, semesterkoordinator 1. semester PAS

1. Semester-ABC Opdateret 05/ Udarbejdet af Stine Rasmussen, semesterkoordinator 1. semester PAS 1. Semester-ABC Opdateret 05/7 2018 Udarbejdet af Stine Rasmussen, semesterkoordinator 1. semester PAS I dokumentet her er samlet en række relevante informationer specifikt omkring 1. semester PAS, som

Læs mere