FORSIKRINGSBETINGELSER NR Diverse brancher

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER NR Diverse brancher"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER NR Diverse brancher

2 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING FOR DIVERSE BRANCHER 1. FORSIKRINGEN DÆKKER Denne forsikring dækker forsikringstageren for det erstatningsansvar, han ved udøvelse af den i policen beskrevne virksomhed måtte ifalde for formueskade påført tredjemand ved uagtsom handling, fejl eller forglemmelse, der skyldes forsikrede selv eller dennes perso- nale. Forsikringen dækker krav som første gang rejses mod sikrede i forsikringstiden (jf. afsnit 6). 2. UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke i tilfælde af: a. at sikrede har tilsidesat sine pligter forsætlig eller ved grov uagtsomhed, b. at sikrede har ydet garantitilsagn, c. at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger ud over hans almindelige ansvar for den i policen beskrevne virksomhed, d. bedrageri, besvigelser, kriminelle eller ondsindede handlinger uanset hvem der har begået disse, e. bøder, gebyrer, punitive damages eller lignende, der pålægges sikrede eller tredjemand, f. krav, der rejses mod sikrede af personer, der ikke har erlagt sædvanligt honorar, g. tingskade og/eller personskade. h. krav mod sikrede der udspringer af eller står i forbindelse med sikredes krænkelse af immaterielle rettigheder, fx ophavsrettigheder, patenter, møn- sterbeskyttelse eller varemærker. i. sikredes udvikling eller design af software, tekniske systemer eller produk ter, j. skade på ting som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle hvad enten skaden er sket under hvervets udførelse eller som følge af dette, k. skade påført personer eller virksomheder, som gennem økonomisk eller anden interesse har mulighed for indflydelse på sikredes dispositioner, eller i forbindelse med hvilke sikrede har økonomisk eller anden interesse samt skade påført personer, som er nærstående i forhold til sikrede. l. krav der rejses og som udspringer af eller står i forbindelse med produktion, fremstilling, minedrift, behandling, bearbejdning, distribution, overdragelse, afhændelse, salg, køb, analyser, prøver, undersøgelser, afhjælpning, fjernelse, oplagring, bortskaffelse, anvendelse, benyttelse af eller eksponering vedr. asbest eller materialer, produkter og lignende der indeholder asbest uanset om et andet forhold er medvirkende årsag til kravet eller at kravet at en del af en serieskade. m. kontraktansvar, medmindre sikrede i samme forhold også udenfor kontrakt ville have været erstatningsansvarlig. n. krav mod sikrede der udspringer af eller står i forbindelse med forurening af nogen art, herunder formuetab som direkte eller indirekte er en følge af forurening. 3. FORSIKRINGSSUM Forsikringssummen er den højeste grænse for CNA s forpligtelse for samtlige krav der er rejst indenfor et forsikringsår, uanset om der er tale om en eller flere forsikringsbegivenheder. Omkostninger og renter af idømte beløb er en del af forsikringssummen, og dækkes således ikke ud over denne. 4. SELVRISIKO For forsikringen gælder en selvrisiko som anført i policen. 5. OMKOSTNINGER CNA betaler som en del af den samlede forsikringssum samtlige de omkostninger, sikrede med rimelighed måtte pådrage sig til afgørelse af erstatningspligtens eksistens og omfang på betingelse af CNA's godkendelse heraf, og at forsikringssummen ikke overskrides. 6. FORSIKRINGSTIDEN Forsikringen dækker erstatningskrav, som første gang rejses mod sikrede i forsikringstiden. Erstatningskrav der er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men anmeldes til CNA senere end tre måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlig henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning.

3 b. Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om i. at der er indtrådt en skade eller et tab eller ii. at der er risiko for at der vil indtræde en skade eller et tab Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller und- ladelse er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for selskabets erstat- ningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav vil kunne rejses. 7. ANDEN FORSIKRING Forsikringen dækker ikke i det omfang, de ved nærværende police forsikrede interesser er dækket af anden police. 8. SERIESKADER Hvis den samme eller flere sammenhængende eller gentagne ansvarspådragende handlinger eller undladelser bevirker, at der fremføres flere krav mod sikrede, anses ethvert af disse krav for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. Alle sådanne krav anses under nærværende forsikring for et krav. 9. ANMELDELSESPLIGT Sikrede skal som en absolut betingelse for sin ret til erstatning give CNA øjeblikkelig skrift- lig anmeldelse, så snart der bliver rejst et krav. Endvidere skal øjeblikkelig anmeldelse fin- de sted af alle omstændigheder, der kan føre til et erstatningskrav. 10. FORHOLD I SKADESTILFÆLDE Sikrede må ikke anerkende eller afgøre erstatningskrav samt omkostninger og udgifter forbundet hermed, men skal overlade til CNA eller deres advokat at varetage sine interes- ser. På CNA's eller deres advokats anmodning er sikrede forpligtet til at meddele eller skaffe oplysninger, som CNA finder nødvendige til sagens oplysning og afslutning. 11. RISIKOFORANDRING Indtræder der forandringer i de i begæringen eller på anden måde opgivne forhold, skal sikrede anmelde dette til CNA. 12. FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN OG VARIGHED Forsikringen træder i kraft, når den er antaget af CNA. Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med tre måneders skriftligt varsel til et for- sikringsårs udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornys den for et år ad gangen. Efter anmel- delse, afvisning eller udbetaling af erstatningskrav kan dækningen af CNA opsiges med 30 dages varsel. 13. PRÆMIEBETALING Betales første præmie ikke ved påkrav, ophører CNA's ansvar. Det samme gælder, hvis en senere præmie ikke betales inden 14 dage efter påkravs afsendelse. 14. VOLDGIFT Denne police skal være underkastet dansk lovgivning, og tvistigheder, der måtte opstå i forbindelse med denne police, skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiftsretten afgør, hvorledes der skal forholdes med sagens omkostninger. 15. UNDTAGEN RISIKO For forsikringen i sin helhed gælder det, at den ikke dækker skade eller udbredelse af ska- de: a. Der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre natur- forstyrrelser, krig, krigslignende operationer, terrorisme, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, b. der omfattes af 1 i Lov om erstatning for atomskader (nukleare skader). 16. SANKTIONSKLAUSUL Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede under denne forsikring bortfalder, i det omfang opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter forsikringsgiverens vurdering vil kunne udsætte forsikringsgiveren for sanktioner, restriktioner, forbud eller lignende utilsigtede konsekvenser som følge af resolutioner eller anden beslutning vedtaget af de Forenede Nationer eller som følge af handels- eller økonomiske sanktioner, lovgivning eller andre former for regler, bestemmelser eller regulativer udstedt af Den Europæiske Union eller USA.

4 17. EKSLUDERET TERRITORIER Forsikringsgiveren skal ikke give dækning, og forsikringsgiveren skal ikke være ansvarlig for at betale eventuelle erstatningskrav eller nogen forpligtelse herunder i forbindelse med en juridiskperson eller fysiskperson med bopæl i, eller noget erstatningskrav eller nogen aktivitet, der involverer en juridisk eller fysisk person med bopæl i, eller som involverer territoriet: i. Cuba ii. iii. iv. Iran Nordkorea Syrien v. Ukraines Krim-region Til trods for de geografiske begrænsninger, der er gældende for Policen, er alle sådanne territorier, der er nævnt ovenfor, udelukket fra Policen, og absolut ingen dækning skal anses som givet iht. denne Police, og ingen forretningsaktivitet, der bliver foretaget i det territorium, eller tilvejebringelsen af en service til eller forsendelse af varer til, fra eller inden for det territorium, vil være dækket af denne Police.

5 KLAGEMULIGHEDER Vi stræber efter at tilbyde dig en førsteklasses service. Der kan opstå/være lejligheder hvor du føler at vi ikke har levet op til dette mål. Ret venligst ethvert spørgsmål eller klage som følger: Hvis du har en klage over service du har modtaget fra din forsikringsrådgiver, bedes du kontakte denne direkte. Hvis du har en klage relateret til et krav håndteret af forsikringsselskabet, eller en sagsbehandler der er udpeget af forsikringsselskabet, bedes du kontakte Skadeschefen som angivet herunder. Hvis du har en klage over andre aspekter af den service du har modtaget fra forsikringsselskabet, bedes du kontakte Juridisk afdeling som angivet herunder. CNA Insurance Company (Europe) S.A. Hammerensgade 6, 1. DK 1267 København K Du bedes venligst levere den følgende information med din klage: Dit policenummer og / eller skadesreference (hvis relevant); Dit fulde navn, adresse og telefonnummer Detaljer om tidligere korrespondance i sagen Navn på enhver skadesbehandlingsorganisation du harv haft kontakt med, og deres referencenummer (hvis relevant) Angiv arten af klagen og alle detaljer. Du vil modtage en bekræftelse indenfor 3 (tre) arbejdsdage fra modtagelsen, sammen med en detaljeret tidsplan for de handlinger vi vil tage for at undersøge / håndtere klagen. Hvis sagen stadig ikke er løst til din tilfredshed og du ønsker at forfølge sagen yderligere, kan du søge overordnede råd og vejledning hos: Forsikringsoplysningen Philip Heymans Alle Hellerup Tel: Hjemmeside: Eksistensen af denne klageprocedure påvirker ikke dine eventuelle rettigheder eller juridiske handlinger mod forsikringsselskabet

6 Databeskyttelsesmeddelelsen er ikke en del af forsikringspolicen. Databeskyttelsesmeddelelsen kan blive opdateret, ændret og/eller erstattet fra tid til anden. Den seneste version af databeskyttelsesmeddelelsen vil blive gjort tilgængelig på forsikringsselskabets hjemmeside. DATABESKYTTELSESMEDDELELSE 1. Indledning Dette er en koncis version af forsikringsselskabets databeskyttelsesmeddelelse. Den fulde version er at finde her: Personoplysninger betyder oplysninger, som alene eller sammen med andre tilgængelige oplysninger kan bruges til at identificere en person. Forsikringsselskabet vil behandle personoplysninger, som fås i forbindelse med denne forsikringspolice, i overensstemmelse med dets databeskyttelsesmeddelelse eller, hvor det er relevant, med dets lokale europæiske filialers databeskyttelsesmeddelelse (er at finde på og som opsummeret heri. Se for navne og registrerede kontaktoplysninger på vores juridiske enhed og filialer. Du skal læse dette igennem, herunder om forsikringsselskabets virksomhed eller filial, som behandler dine personoplysninger, ligger uden for Storbritannien (da det lokale lands krav gælder der). Vis det til alle personer, hvis personoplysninger bliver behandlet af os, og hent deres samtykke (hvor det er relevant). Kun Storbritannien: Du kan kontakte os på: eller skriv til vores Data Protection Officer, General Counsel Department, 13th Floor, 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY. For vores kontorer og kontaktoplysninger uden for Storbritannien: Hvis der i forsikringspolicens dokumentation (som det er relevant) mangler visse personoplysninger, eller hvis de viser sig at være unøjagtige, vil vi muligvis ikke kunne tegne forsikringspolicen. Forsikringsselskabet ("vi", "os", "det") kan behandle personoplysninger for at arrangere forsikringstagerens forsikring (herunder fornyelser og erstatningskrav), for at imødekomme et retskrav, for at administrere konti, for at yde kundeservice, for at udføre kredittjek, for at deltage i bekæmpelse af svig samt markedsføre vores produkter og tjenester. Derudover kan vi bruge dem til de formål, som bliver særligt beskrevet nedenfor. 2. Kategorier for personoplysninger, som vi indsamler (nogle af disse indsamles indirekte, f.eks. fra mæglere og mellemhandlere) Vi kan indsamle dit fulde navn, din privatadresse, din fødselsdato, andre identifikationsoplysninger som f.eks. dokumentationsbevis på identitet og på adresse; dine kontaktoplysninger, herunder din arbejdsrelaterede mailadresse og telefonnummer, din arbejdsadresse og (hvis du er direktør, partner eller anden retmæssig eller kompetent ejer af det forsikrede) din privatadresse; oplysninger vedrørende domfældelse eller lovovertrædelse, herunder al reel eller mistænkt svig, hvidvaskning af penge eller andre forbrydelser. 3. Det juridiske grundlag og formål for brug Formålene for brug omfatter at arrangere forsikringstagerens forsikring (herunder kommunikation vedrørende forsikringspolicen, for fornyelser og for administration/behandling af erstatningskrav og af forsikringspolicen), til administration og revision af vores forretningsaktiviteter, herunder regnskabsførelse, til at bekræfte identitet(er) såsom enkeltmandsvirksomheder, direktører, funktionærer, partnere og andre retmæssige eller kompetente ejere af det forsikrede, til at foretage forebyggelse af svig og tjek til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, til fastlæggelse og forsvar af juridiske rettigheder, til overholdelse af rets- eller myndighedskrav, til andre aktiviteter forbundet med forebyggelse, påvisning og undersøgelse af forbrydelser, til at administrere konti og yde kundeservice, til markedsundersøgelser samt til at markedsføre vores og vores koncerns produkter og tjenester. Det juridiske grundlag omfatter behandling, der er nødvendig for at udføre vores forpligtelser i henhold til forsikringspolicen (hvis du er den person, som tegner forsikringspolicen hos os f.eks. enkeltmandsvirksomheder); behandling, der er nødvendig for vores samt vores andre virksomheders og filialers legitime interesser, herunder for vores forpligtelser i forbindelse med god forvaltningspraksis, overvågning af e- mails og anden kommunikation (se nedenfor) og for at administrere forsikringspolicen, samt behandling, der er nødvendig for at imødekomme vores samt den relevante virksomhed eller filial under CNA Hardys juridiske forpligtelser eller for at fastlægge eller forsvare retskrav eller juridiske rettigheder. Vi kan også behandle personoplysninger baseret på dit samtykke. For eksempel hvis du beder os om at dele dem med andre mennesker eller organisationer; når vi på din anmodning behandler særlige kategorier af personoplysninger om dig (dette er defineret i den fulde version) og til at sende markedsføringskommunikation, hvor vi har bedt om samtykke hertil. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst. Konsekvensen kan være, at det påvirker vores evne til at administrere forsikringspolicen, eller at vi ikke kan gøre visse ting for dig. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. - Danish registered branch: Hammerensgade 6, 1267 Copenhagen, Branch No. CVR Registered Office: 35F, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. CNA Insurance Company (Europe) S.A. is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B

7 4. Datadeling For at arrangere forsikringstagerens forsikring eller behandle erstatningskrav kan forsikringsselskabet offentliggøre personoplysninger til andre virksomheder i koncernen, dets forsikringspartnere og andre tredjeparter, som handler på vegne af forsikringsselskabet til yderligere behandling, mæglere, mellemhandlere, agenter, assurandører, taksatorer, vores juridiske rådgivere og andre professionelle rådgivere, statstilsynsmyndigheder og ombudsmanden, samt andre tredjeparter og serviceudbydere, som hjælper os og vores koncern med at drive vores forretning; med reguleringsmyndigheder, domstole og statsbureauer for at imødekomme retskendelser, rets- eller myndighedskrav og statshenvendelser; i forbindelse med et salg af hele eller en del af vores koncern eller overførsel af forretningsaktiver; med bureauer til bekæmpelse af svig og Association of British Insurers (kun Storbritannien) eller tilsvarende brancheorganer i dit land. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at overføre personoplysninger mellem forsikringsselskabets europæiske og internationale kontorer. Det kan omfatte, at personoplysninger bliver offentliggjort til rets- eller myndigheds for at overholde forskellige retsforskrifter, herunder dem, der pålægges forsikringsselskabets moderselskab, som er hjemmehørende i USA. Forsikringsselskabet skal bestræbe sig på at sikre, at alle sådanne behandlede eller offentliggjorte oplysninger, bliver beskyttet på behørig vis af tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger og kontraktlige foranstaltninger, hvor det er nødvendigt. 5. Internationale overførsler Dine personoplysninger vil blive overført uden for Storbritannien og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder til virksomheder i vores koncern, som ligger i USA. Nogle lande har gældende lovgivninger, der yder passende beskyttelse til personoplysninger. I andre lande (herunder USA) vil foranstaltninger være nødvendige for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger såsom kontraktlige forpligtelser til tilstrækkelighed eller at pålægge modtageren at abonnere på eller være godkendt ved hjælp af et "internationalt regelsæt" til beskyttelse. De amerikanske forsvars- og sikkerhedsmyndigheder kan få adgang til dine personoplysninger. 6. Kriterier, der anvendes til fastsættelse af opbevaringsperioden Vi anvender disse kriterier: Opbevaring for henvendelser (f.eks. henvendelser fra dig eller forsikringstageren); opbevaring for erstatningskrav (f.eks. for den periode, hvor forsikringstageren lovligt kan kræve erstatning fra os), og opbevaring for rets- og myndighedskrav (f.eks. efter forsikringspolicen er ophørt). 7. Identitetsbekræftelse og tjek til bekæmpelse af svig Dine personoplysninger bliver delt med bureauer for bekæmpelse af svig, som bruger dem til at bekæmpe svig og hvidvaskning af penge samt til at bekræfte din identitet. Hvis der påvises svig, kan du blive nægtet visse tjenester, finansiering eller beskæftigelse ud i fremtiden. De vil blive brugt til at gøre retshåndhævelsesorganer i stand til at tilgå og bruge dine personoplysninger til at påvise, efterforske og forhindre lovovertrædelser. Bureauer til bekæmpelse af svig kan gemme dine personoplysninger i forskellige tidsperioder, afhængigt af hvordan disse data bliver brugt. Du kan kontakte dem for yderligere oplysninger. Hvis du anses som en risiko i forbindelse med svig eller hvidvaskning af penge, gemmer de dem i op til seks år. 8. Anonymisering af oplysninger Dine personoplysninger kan blive konverteret til statistiske eller aggregerede oplysninger, som ikke kan bruges til at identificere dig, og derefter brugt til at udarbejde statistiske undersøgelser og rapporter. Disse aggregerede oplysninger kan blive delt og brugt på alle de måder, der er beskrevet ovenfor. 9. Direkte markedsføring Vi bruger dine kontaktoplysninger til, via post, telefon eller mail, at holde forsikringstageren informeret om vores andre produkter eller tjenester samt generelle udvikler inden for forsikringssektoren, efter forsikringspolicen er udløbet, Du kan ændre dine præferencer eller framelde dig når som helst oplysninger vil være at finde i meddelelsen alternativt kan du sende os en mail eller skrive til os (se ovenfor). 10. Dine rettigheder ifølge gældende databeskyttelseslov Dine rettigheder kan omfatte følgende (bemærk, at disse rettigheder ikke er gældende under alle omstændigheder, og at dataportabilitet kun er relevant fra og med maj 2018): Retten til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger; retten til at få dine personoplysninger rettet, hvis de er unøjagtige, og til at få ufuldstændige personoplysninger gjort fuldstændige; retten til at fremsætte indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger; retten til at få dine personoplysninger slettet ("retten til at blive glemt"); retten til at anmode om adgang til dine personoplysninger og oplysninger omkring, hvordan vi behandler dem; retten til at flytte, kopiere eller overføre dine personoplysninger ("dataportabilitet") samt rettighederne forbundet med automatisk beslutningstagning, herunder profilering. Du har ret til at klage til tilsynsmyndigheden i dit land, som håndhæver databeskyttelseslovene. I Storbritannien henvises der til: For tilsynsmyndigheder i andre lande henvises der til CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. - Danish registered branch: Hammerensgade 6, 1267 Copenhagen, Branch No. CVR Registered Office: 35F, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. CNA Insurance Company (Europe) S.A. is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B

8 11. Svindelovervågningssystem på forsikringsmarkedet (kun Storbritannien) Vi kan indsende dine personoplysninger til brancheomfattende svindelovervågningssystem. Det er en brancheomfattende svindeldatabase, der administreres af en tredjepart og benyttes af andre medlemmer af forsikringsbranchen i Storbritannien. Andre branchemedlemmer kan se det, hvis der identificeres nogen svindelrisiko. Spørgsmål vedrørende forsikringstagerens databeskyttelsespraksis skal stiles til forsikringsselskabet ved hjælp af de oplysninger, der er fremsat i starten af databeskyttelsesmeddelelsen. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. - Danish registered branch: Hammerensgade 6, 1267 Copenhagen, Branch No. CVR Registered Office: 35F, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. CNA Insurance Company (Europe) S.A. is authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb Betingelser nr. 508401 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr. 2201.02.01 Aftalegrundlaget Din Erhvervsansvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (01.07.2018) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 502502 Forsikringsbetingelser for Godsansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for godsansvarsforsikring

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for kraner

Erhvervsansvarsforsikring for kraner Betingelser nr. 502402 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for kraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner

Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner Betingelser nr. 502802 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for mobilkraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr. 2201.10.15 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlaget... 3 1. Hvem er forsikret?... 3 2. Hvad omfatter forsikringen?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring

Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring Forsikringsformidler ADIS A/S Strandgade 4 C 1401 København K CVR 30351894 Forsikringsselskab Indiakaj 6, 1. sal 2100 København Ø. Tlf.: +45 33 36 95

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Ansvarsbetingelser for ejendomsadministratorer

Ansvarsbetingelser for ejendomsadministratorer Ansvarsbetingelser for ejendomsadministratorer Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 6 Forsikringssum...

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Alm. Brand Forsikring A/S

Alm. Brand Forsikring A/S ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde G0201 - TT201509030059491837 - F_59491837_2015-09-03-14-49-25 - 1 01 ERAN DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Certifikat / 41319

Certifikat / 41319 Newsec Datea A/S - Bestyrelsesansvarsforsikring Navn Telefon 41319 - E/F Andebakkegården c/o Newsec Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Mail Ikrafttrædelse 01-03-2019 Hovedforfald 1. december Dækningsomfang:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 121213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Lystfartøjsansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Lystfartøjsansvarsforsikring Betingelser nr. 950101 Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

2. Forsikringen dækker udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget ved netbankindbrud.

2. Forsikringen dækker udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget ved netbankindbrud. FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 999 af 5. oktober 2006, med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 4 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Dette dokument er oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (seqlegal.com)

Dette dokument er oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (seqlegal.com) I overensstemmelse med EUs Generelle Data Beskyttelses Forordning (GDPR) er vores virksomhed ISODAN ApS ejer af Cool Machine Europe forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark

Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark Police nr.: Forsikringstager: VBA0900629 Toft Administration ApS Bredgade 23 C 4000 Roskilde Virksomhedens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Køle- Dybfrostforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Køle- Dybfrostforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Køle- Dybfrostforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Hvad dækkes 2 Undtagelse 3 Generelle undtagelser 4 Forhold i skadetilfælde 5 Underforsikring 6 Selvrisiko

Læs mere

Ansvarsbetingelser for revisorer

Ansvarsbetingelser for revisorer Ansvarsbetingelser for revisorer Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 6 Forsikringssum... 7 Genopfyldning

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Marts Vilkår for Netbankforsikring

Marts Vilkår for Netbankforsikring 9911-2 Marts 2018 Vilkår for Netbankforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Netbankforsikring 9911-2 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Side 03101 Sikrede........................ 3 03102 Dækningsomfang........................

Læs mere