GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT"

Transkript

1 Europaudvalget 2020 KOM (2020) Bilag 1 Offentligt Dato: 1. marts 2021 Kontor: Kontoret for Organiseret Kriminalitet Sagsbeh: Kasper Lynge Dissing Sagsnr.: Dok.: GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/794 for så vidt angår Europols samarbejde med private parter, Europols behandling af personoplysninger til støtte for strafferetlige efterforskninger og Europols rolle inden for forskning og innovation [Sagen er omfattet af retsforbeholdet.] Nyt notat. KOM (2020) Resumé Sagen er omfattet af retsforbeholdet, men Danmark har en samarbejdsaftale med Europol fra 2017 om operativt og strategisk samarbejde. Kommissionen har fremlagt forslag til styrkelse af Europols mandat. Forslaget viderefører i høj grad de nugældende regler, men der foreslås en række styrkelser af Europols mandat. I forslaget lægges der bl.a. op til, at Europol skal styrke samarbejdet med private parter og tredjelande, og at Europol skal kunne behandle store og komplekse datasæt. Sagen har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslaget vil medføre økonomiske konsekvenser inden for det indgåede fælleseuropæiske rammebudget, hvor Danmark i henhold til retsforbeholdet og samarbejdsaftalen om Europol vil skulle refunderes og bidrage særskilt. Forslaget vurderes at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til forslaget. Fra dansk side er man overordnet positivt indstillet over for forslaget. Slotsholmsgade København K. T F

2 2. Baggrund Kommissionen har ved KOM (2020) 796 af 9. december 2020 fremlagt et ændringsforslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Europol (2016/794). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) trådte i kraft den 13. juni Denne kaldes Europol-forordningen. Forslaget er fremsat under henvisning til TEUF artikel 88. Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge protokollens artikel 2 er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, bindende for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark ( retsforbeholdet ). Danmark tager derfor ikke del i vedtagelsen af ændringsforslaget, ændringsforslaget binder ikke Danmark, og Danmark er ikke underlagt anvendelsen af ændringsforslaget. Dette fremgår ligeledes af præambelbetragtning nummer 44 i ændringsforslaget. Danmark har imidlertid en samarbejdsaftale med Europol fra 2017 om operativt og strategisk samarbejde (Europol-aftalen). Udviklingen af Europols mandat kan derfor have betydning for samarbejdet mellem Danmark og Europol. 3. Formål og indhold 3.1. Generelt Kommissionen har med forslaget lagt op til, at styrkelsen af Europols mandat navnlig sker inden for otte hovedområder, som gennemgås nærmere nedenfor Europols samarbejde med private parter Formålet er at sætte Europol i stand til at samarbejde effektivt med private parter og afhjælpe manglen på effektivt samarbejde mellem private parter og retshåndhævende myndigheder for at imødegå kriminelles brug af grænseoverskridende tjenester såsom kommunikations-, bank- eller transporttjenester. 2

3 Forslaget indeholder regler for, hvornår Europol kan udveksle personoplysninger med private parter, og hvornår Europol kan analysere oplysninger med henblik på at identificere de berørte medlemsstater, så de kan få den nødvendige information til at etablere deres jurisdiktion. Til dette formål skal Europol være i stand til at modtage personoplysninger fra private parter, Europol skal kunne informere private parter om manglende oplysninger, og Europol skal kunne bede medlemsstaterne om at anmode andre private parter om at dele yderligere oplysninger. Ved "private parter" forstås organisationer med status som juridiske personer, som ikke er offentlige myndigheder. Europols mulighed for at videregive eller overføre personoplysninger til private parter beskrives nærmere i forslagets artikel 26, stk Det fremgår bl.a. heraf, at videregivelse eller overførsel kun må ske i enkeltstående tilfælde, hvor det er strengt nødvendigt, at det skal vurderes fra sag til sag, og at der skal være tale om bestemte situationer, som er oplistet i bestemmelsen. Overførsel af personoplysninger kan f.eks. ske, hvor videregivelsen eller overførslen er absolut nødvendig for at forhindre en forestående forbrydelse, herunder terrorisme, som er omfattet af Europols kompetence. Der lægges herudover op til en mere snæver adgang for deling af personoplysninger med private parter hjemmehørende i 1) stater, der ikke er medlem af EU og 2) stater, der ikke har en samarbejdsaftale med Europol, der tillader udveksling af personoplysninger. Overførsler til private parter i sådanne stater vil skulle godkendes af Europols administrerende direktør. Godkendelsen kan f.eks. gives, hvis overførslen er afgørende for at forhindre en umiddelbar og alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed i en medlemsstat eller et tredjeland, eller hvis det er nødvendig i enkeltsager med henblik på forebyggelsen, efterforskningen, opdagelsen eller retsforfølgningen af strafbare handlinger, som henhører under Europols kompetenceområde. Forslaget indfører endvidere en mulighed for, at Europol kan fungere som en teknisk kanal for udveksling mellem medlemsstater og private parter. Disse nye forslag skal imødekomme de problemer, som private parter og retshåndhævende myndigheder står over for, når de samarbejder om forbrydelser, hvor gerningsmanden, ofrene og relevant it-infrastruktur hører under flere jurisdiktioner i og uden for EU. Det vil endvidere gøre det muligt for 3

4 Europol at støtte retshåndhævende myndigheder i deres interaktion med private parter om fjernelse af terrorindhold online. Forslagets artikel 26 a gør det endvidere muligt for Europol at udveksle personoplysninger med private parter i forbindelse med krisesituationer. Forslaget opstiller regler for, hvordan Europol kan støtte medlemsstaterne i at forhindre omfattende udbredelse via online platforme af terrorrelateret indhold til igangværende eller nylige begivenheder i den virkelige verden, der viser skader på liv eller fysisk integritet, eller som opfordrer til umiddelbar skade på liv eller fysisk integritet. Det drejer sig bl.a. om personoplysninger og IP-adresser. Forslaget omfatter ligeledes online indhold relateret til voldelig ekstremisme Europols arbejde med store og komplekse datasæt Formålet er bl.a. at sikre, at Europol kan opfylde sit mandat og støtte medlemsstaterne effektivt ved at analysere de personoplysninger, som Europol modtager fra medlemsstaterne, med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, der falder inden for Europols mandat. Herudover skal forslaget tackle de retshåndhævende myndigheders udfordringer med hensyn til big data. Forslaget fastsætter på denne baggrund regler for, hvordan Europol skal kontrollere, om personoplysninger, der modtages i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet omfattet af Europols målsætninger, er i overensstemmelse med de kategorier af registrerede, som Europol kan behandle oplysninger om. Det sker konkret ved, at Europol skal have mulighed for at foretage en forudgående analyse af de modtagne personoplysninger med det ene formål at afgøre, om sådanne oplysninger falder ind under kategorierne af datasubjekter. Kommissionen foreslår dette i lyset af en afgørelse truffet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) den 17. september 2020 om Europols behandling af store datasæt (Europol s big data challenge). Det fremgår bl.a. af afgørelsen, at EDPS finder, at Europol ikke er i stand til når Europol modtager store datasæt at fastslå, om alle oplysningerne i datasættene kan behandles i overensstemmelse med bl.a. det databeskyttelsesretlige princip om dataminimering. Herudover skal Europol effektivt kunne understøtte medlemsstaternes og Den Europæiske Anklagemyndigheds (EPPO s) strafferetlige efterforskninger gennem analyse af store og komplekse datasæt. Europol skal således 4

5 ifølge forslaget hvis det er nødvendigt kunne behandle oplysninger, som de nationale myndigheder eller EPPO har indhentet i forbindelse med en konkret strafferetlig efterforskning. Dette vil omfatte digitale kriminaltekniske teknikker til at identificere de nødvendige oplysninger og påvise forbindelser til kriminalitet og kriminelle i andre medlemsstater. Understøttelsen skal ske i overensstemmelse med de proceduremæssige krav og garantier, der gælder i henhold til national ret. Europols mulighed for at behandle store og komplekse datasæt vil afhjælpe udfordringer for retshåndhævelsen i medlemsstaterne, da medlemsstaterne ikke kan opdage de samme grænseoverskridende forbindelser som Europol, da medlemsstaterne ikke har de tilsvarende data om andre forbrydelser og kriminalitet i andre medlemsstater. Herudover har ikke alle medlemsstater de nødvendige ressourcer eller de rette it-værktøjer til sådanne større og komplekse analyser Styrkelse af Europols rolle i forskning og innovation Formålet er at sætte Europol i stand til at yde effektiv støtte til medlemsstaterne i forbindelse med innovation og forskning af relevans for retshåndhævelsen. Ved at fremme udviklingen af EU-værktøjer til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme tager EU s tilgang til innovation hensyn til den grænseoverskridende dimension af mange af nutidens sikkerhedstrusler samt behovet for grænseoverskridende samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder for at tackle disse trusler. Europol skal efter forslagets artikel 4a kunne bistå Kommissionen med at identificere centrale forskningstemaer og udarbejde og gennemføre EUrammeprogrammer for forskning og innovation, der er relevante for Europols mål. Europol skal efter forslagets artikel 33a kunne støtte medlemsstaterne i brugen af nye teknologier til forebyggelse og bekæmpelse af forbrydelser, der falder inden for Europols mandat. Europol skal ligeledes kunne gennemføre innovationsaktiviteter (herunder med behandling af personoplysninger), hvor det er nødvendigt. Europol skal efter forslagets artikel 4b kunne støtte screeningen af specifikke tilfælde af direkte udenlandske investeringer i EU, der vedrører virksomheder, der leverer teknologier, der anvendes eller er af udviklet af Europol eller af medlemsstaterne til forebyggelse af efterforskning af forbrydelser, der falder inden for Europols mandat. 5

6 3.5. Europols samarbejde med tredjelande Formålet er dels at lette det operationelle samarbejde mellem Europol og tredjelande, herunder videregivelse af personoplysninger, når dette er nødvendigt af hensyn til retshåndhævelsen og EU s interne sikkerhed, dels at såkaldte frontlinjemedarbejdere har adgang til resultaterne af Europols analyser af oplysninger modtaget fra tredjelande om mistænkte og kriminelle, når det er nødvendigt. Dette kan f.eks. have betydning i forhold til at træffe informerede beslutninger i forbindelse med kontrol ved EU s ydre grænser. Konkret bliver Europols samarbejde med tredjelande i forslagets artikel 25, stk. 5, styrket ved, at Europols administrerende direktør får mulighed for at godkende kategorier af overførsler af persondata til tredjelande eller internationale organisationer i specifikke situationer (vurderet fra sag til sag), hvor sådanne overførsler er påkrævede. I den eksisterende bestemmelse i Europol-forordningens artikel 25, stk. 5, har Europols administrerende direktør alene hjemmel til at kunne videregive personoplysninger og således ikke kategorier af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, hvis det er påkrævet. Herudover skal Europol have adgang til at indtaste data i Schengen Information System (SIS), jf. forslagets artikel 4, stk. 1, litra r. Europol skal kunne indtaste informationer i SIS om en tredjelandsstatsborgers formodede involvering i en strafbar handling (der hører under Europols kompetence) modtaget fra tredjelande eller internationale organisationer. En indtastning af Europol kræver en forudgående høring af medlemsstaterne. Dette forslag hænger sammen med et forslag om ændring af forordning 2018/1862 (om oprettelse, drift og anvendelse af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde), der vil gøre det muligt for Europol at indtaste data i SIS Europols mulighed for at anmode om indledning af efterforskning Formålet er at styrke Europols kapacitet til at anmode om, at der indledes strafferetlige efterforskninger, både på nationalt plan og af EPPO. Der er i forslagets artikel 6, stk. 1, lagt op til, at Europol kan anmode de kompetente myndigheder i en medlemsstat om at indlede, gennemføre eller koordinere efterforskning af en forbrydelse, der berører en fælles interesse, der er omfattet af en EU-politik. Der er her ikke krav om, at der skal være 6

7 en grænseoverskridende dimension af den pågældende kriminalitet. I forslaget omtales dette som en kodificering af allerede gældende ret. Europol kan ligeledes anmode EPPO om at indlede efterforskning Styrkelse af Europols samarbejde med EPPO Formålet er at sikre et tæt samarbejde mellem Europol og EPPO, herunder at Europol aktivt støtter EPPO s efterforskning og retsforfølgning på EPPO s anmodning. EPPO er Den Europæiske Anklagemyndighed, der har til formål at styrke beskyttelsen af EU s finansielle interesser mod strafbare handlinger. Det følger af forslaget, at samarbejdet særligt skal tage udgangspunkt i informationsudveksling og analytisk støtte. Europol bør bl.a. uden unødig forsinkelse underrette EPPO om enhver kriminel adfærd, der er relevant for EPPO s kompetence. For at styrke det operationelle samarbejde mellem Europol og EPPO bør Europol endvidere give EPPO mulighed for på grundlag af et hit/no hit-system at få adgang til oplysninger, der er tilgængelige i Europol, i overensstemmelse med de i forordningen gældende garantier og databeskyttelsesgarantier. Der lægges ligeledes op til et styrket samarbejde med Det Europæiske Kontor for bekæmpelse af Svig (OLAF) Styrkelse af databeskyttelsesrammen for Europol Formålet er at styrke den databeskyttelsesramme, der gælder for Europol. Forslaget indebærer således en styrkelse af databeskyttelsesrammen for Europol, herunder en styrket beskyttelse i forhold til behandlingen af operationelle personoplysninger. Operationelle personoplysninger er personoplysninger, der behandles i unionens organer, kontorer eller agenturer ved udførelsen af aktiviteter til at opfylde de mål og udføre de opgaver, der er fastsat i retsakterne, hvor disse organer, kontorer eller agenturer er oprettet. Herudover tilføjes biometrisk data (f.eks. fingeraftryk og data til brug for ansigtsgenkendelse) til de særlige kategorier af personoplysninger, som Europol kun må behandle, når det er strengt nødvendigt og proportionalt. Der indføres endvidere en ny bestemmelse om yderligere databeskyttelsesgarantier ved Europols forsknings- og innovationsprojekter. Eksempler på disse yderligere garantier er, at alle projekter på forhånd skal være godkendt af Europols administrerende direktør, og at Europols direktion og EDPS på forhånd skal informeres inden lanceringen af et projekt. 7

8 Forslagets artikel 39a indeholder en ny bestemmelse om registrering af kategorier af databehandlingsaktiviteter. Dette indebærer, at Europol er forpligtet til for hver enkelt kategori af databehandlingsaktiviteter at have en oversigt over de pågældende databehandlingsaktiviteter, hvor der skal være en række informationer. Som eksempler på disse informationer er formålet med behandlingen og en beskrivelse af kategorierne af datasubjekterne og kategorierne af operationelle personoplysninger. Disse oversigter skal være tilgængelige for EDPS efter anmodning. Der er også fokus på at fremhæve vigtigheden af Europols databeskyttelsesansvarlige og i den forbindelse præcisere reglerne om udpegningen af databeskyttelsesofficeren og dennes position og opgaver Styrkelse af Europols parlamentariske tilsyn og ansvarlighed Formålet er at sikre, at en styrkelse af Europols mandat, herunder med nye opgaver, suppleres af en styrket parlamentarisk kontrol. Der er derfor i forslaget lagt op til, at der skal ske en styrkelse af Europols parlamentariske tilsyn og ansvarlighed. Det skal primært ske ved, at Europol forpligtes til at sende yderligere oplysninger til orientering til Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol i Europa-Parlamentet. Det drejer sig bl.a. om årlige opgørelser af antallet af sager, hvor Europol udsendte opfølgningsanmodninger til private parter, antallet af sager, hvor Europol udsendte alerts i SIS, og antallet af hits disse alarmer genererede, samt antallet af pilotprojekter, hvor Europol behandlede personoplysninger for at træne, teste og validere algoritmer til udvikling af værktøjer. 4. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet er i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure (TEUF art. 294) medlovgiver. Der foreligger endnu ikke en udtalelse fra Europa-Parlamentet. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen har i forslaget om nærhedsprincippet anført, at alvorlig kriminalitet og terrorisme ofte er grænseoverskridende, og at kriminaliteten er i udvikling, herunder digitalt og ved brug af nye teknologier. Nationale indsatser kan derfor ikke stå alene, hvorfor EU s indsats til at støtte medlemsstaterne i bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet og terrorisme skal styrkes for at følge med udviklingen. Kommissionen peger bl.a. på, at medlemsstaternes egne retshåndhævende myndigheder ikke gennem deres egne analyser 8

9 af store datasæt på nationalt plan vil kunne opdage de samme grænseoverskridende links som Europol, da medlemsstaterne ikke har de nødvendige data fra andre medlemsstater mv. Hertil kommer, at ikke alle medlemsstater i alle tilfælde har de nødvendige it-værtkøjer eller ekspertisen og ressourcerne til at analysere store og komplekse datasæt. Kommissionen peger endvidere på, at der et tvingende samfundsmæssigt behov for at bekæmpe alvorlig kriminalitet, der begås ved brug af grænseoverskridende tjenester, der tilbydes af private parter. Kommissionen anfører, at unionen derfor kan træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. TEU artikel 5. Kommissionen anfører videre, at forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. TEU artikel 5, og at forslaget ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Regeringen er enig i vurderingen af, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 6. Gældende dansk ret I medfør af lov nr. 411 af 27. april 2017 om Det Europæiske Agentur for Retshåndhævelsessamarbejdet (Europol) er der hjemmel til, at regeringen kan indgå en aftale med Europol om operationelt og strategisk samarbejde. Det fremgår af loven, at aftalen finder anvendelse her i landet. Danmark har med hjemmel i denne lov en samarbejdsaftale med Europol om operativt og strategisk samarbejde indgået i Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser: Forslaget vurderes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser: Der er med forslaget lagt op til, at Europols budget skal forøges med i perioden fra Der er i forslaget lagt op til, at finansieringen heraf skal ske gennem EU s flerårige finansielle ramme for Den konkrete udmøntning af midlerne på flerårsbudgettet vil være genstand for videre forhandlinger. Andelen af Danmarks bidrag til EU-budgettet vedrørende Europol vil i henhold til retsforbeholdet skulle refunderes det efterfølgende år. Danmark vil fortsat skulle bidrage proportionalt til udvidelsen af Europol i henhold til 9

10 samarbejdsaftalen med Europol, der i medfør af artikel 22 forpligter Danmark til at bidrage direkte med et årligt beløb svarende til en andel af Europols samlede budget. Omfanget af Danmarks forøgede bidrag til Europol i henhold til samarbejdsaftalen vil skulle afklares nærmere. Det vil endvidere skulle afklares, om det foreslåede budget stemmer overens med de overordnede afsatte rammer i flerårsbudgettet. 8. Høring Forslaget blev den 3. februar 2021 sendt i høring hos specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde og hos følgende myndigheder og organisationer: Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Præsidenten for Sø- og Handelsretten, Præsidenterne for byretterne, Advokatrådet, Advokatsamfundet, Amnesty International, Danske Advokater, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Foreningen af Offentlige Anklagere, Handelshøjskolen i København (Juridisk Institut), Handelshøjskolen i Aarhus (Juridisk Institut), Institut for Menneskerettigheder, Kriminalpolitisk Forening (KRIM), Københavns Universitet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Politiforbundet, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Erhvervsstyrelsen, Syddansk Universitet (Juridisk Institut), Aalborg Universitet (Juridisk Institut), Aarhus Universitet (Juridisk Institut). Præsidenten for Østre Landsret, Præsidenten for Vestre Landsret og Præsidenterne for byretterne har afgivet høringssvar om, at de ikke ønsker at udtale sig om forslaget. Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten og Institut for Menneskerettigheder har afgivet høringssvar, men har ikke haft bemærkninger til forslaget. Politiforbundet har afgivet et høringssvar med bemærkninger til forslaget. 8.1 Politiforbundets høringssvar Politiforbundet har i sit høringssvar indledningsvist oplyst, at forslagene om Europols samarbejde med private parter, Europols behandling af personoplysninger til støtte for strafferetlige efterforskninger og Europols rolle inden for forskning og innovation efter Politiforbundets opfattelse får begrænset betydning nationalt i Danmark. 10

11 Politiforbundet har endvidere bemærket, at Politiforbundet er bekymret for, at Danmark skal bidrage med yderligere menneskelige ressourcer til Europol, da det vil betyde personaleafgivelse fra politikredsene. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til forslaget. 10. Regeringens (foreløbige) generelle holdning Regeringen er positivt indstillet over for at styrke Europols mandat. Det er vigtigt for regeringen at styrke det grænseoverskridende samarbejde og informationsdelingen. Europol spiller en vigtig rolle i det retshåndhævende arbejde, og Europol har vigtige værktøjer i kampen for at forebygge og bekæmpe alvorlig og grænseoverskridende kriminalitet. Regeringen har imidlertid fokus på, at der kommer klarhed over forskelle vedrørende udveksling af informationer om kriminelle forhold og anliggender vedrørende det åbne politisamarbejde på den ene side og udvekslinger om fortrolig information og efterretninger på den anden side. Regeringen vil indlede en dialog med Kommissionen med henblik på at sikre det bedste sammenspil mellem det nye forslag og den danske Europolaftale. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 11

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. marts 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Mark Ørberg Sagsnr.: 2017-730-1133 Dok.: 2224129 GRUND-

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 333 Offentligt Dato: 20. juni 2018 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Viktoria Egsgaard Sagsnr.: 2018-330-0031 Dok.: 774701 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 1. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-1670-0138 Dok.: LSJ20498 G R U N D N O T A T forslag til Rådets fælles holdning vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0835 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 COM(2018) 835 final 2018/0423 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 6. juni 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Morten Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2013-399-0064

Læs mere

7281/1/17 REV 1 HOU/AKA/gj DGD 1

7281/1/17 REV 1 HOU/AKA/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) 7281/1/17 REV 1 ENFOPOL 121 JAI 239 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om godkendelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret cc: HØRING OVER EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL NYT

Justitsministeriet Politikontoret cc: HØRING OVER EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL NYT Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk cc: lra@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 3 4 3 / H S C HØRING OVER EUROPA-KOMMISSIONENS

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0386 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0386 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0386 Bilag 1 Offentligt Kulturministeriet, 26. september 2017 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Europaudvalget 2017-18 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 8. maj 2018 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse)

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse) Retsudvalget 2018-19 L 96 Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Martin Reinseth Sagsnr.: 2018-0092-0943 Dok.: 908642 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Retsudvalget L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Retsudvalget L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. november 2015 Kontor: Sikkerhedskontoret

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3490 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 21. september 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Louise Degn Brammer Sagsnr.: 2016-3051/01-0041 Dok.: 2077958 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 14. juli 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: AMC41255 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende forslag til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Retsudvalget L 115 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 115 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 115 Bilag 1 Offentligt Dato: 1. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0019 Dok.: 563387 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 26.7.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 244/15 DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om lovgivningspakken vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU-forslag sender Danmark ud af Europol Sammenfatning

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET STATUS OVER DANSK POLITIS SITUATION I FORHOLD TIL EUROPOL OKTOBER 2017

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET STATUS OVER DANSK POLITIS SITUATION I FORHOLD TIL EUROPOL OKTOBER 2017 Europaudvalget 2017-18 EUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Dato: 16. oktober 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2017-0094-0858 Dok.: 540157 REDEGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

A8-0251/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0251/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20..205 A8-025/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Claude Moraes A8-025/205 Ophævelse af visse Schengenretsakter på området politisamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3319 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3319 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3319 - RIA Bilag 1 Offentligt Dato: 20. maj 2014 Kontor: * Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten,

Læs mere

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Europaudvalget 2018-19 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt EU-note Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-Kommissionen vil styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. 29. august 2018

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. 29. august 2018 Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0567 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 29. august 2018 Forordningsforslag vedr. fælles regler og standarder for organisationer, der

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

G R U N D N O T A T. Vedrørende forslag til rammeafgørelse om udveksling af oplysninger efter tilgængelighedsprincippet

G R U N D N O T A T. Vedrørende forslag til rammeafgørelse om udveksling af oplysninger efter tilgængelighedsprincippet Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0490 Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-305-0238 Dok.: VDK40135 G R U N D N O T A T Vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3473 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 25. maj 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Randi Graabek Sagsnr.: 2016-3051/01-0039 Dok.: 1960900 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3564 - RIA Bilag 1 Offentligt Dato: 22. september 2017 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Louise Degn Brammer Sagsnr.: 2017-3051-0004 Dok.: 517884 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslaget til Rådets forordning

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslaget til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslaget til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Dette er et nyt notat. Grund- og nærhedsnotat oversendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Dette er et nyt notat. Grund- og nærhedsnotat oversendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 111 Offentligt Notat 6. januar 2019 J.nr. 2018-8525 Kontor: Moms, Afgiter og Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 26.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0047/2012) Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0398 Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. september 2018 18/04868-30 Indhold Bemyndigelsesforordningen: Forslag til ændring af Rådets forordning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 16 O Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh.: Kristian Braad Jensen Sagsnr.: 2004-5001/21-0020 Dok.: KBJ21227 AKTUELT NOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde almindelige anliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde almindelige anliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3560 - almindelige anliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-12981 Center for Europa og Nordamerika Den 5. september 2017 Rådsmøde (almindelige anliggender)

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Retsudvalget L 147 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 147 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 147 Bilag 1 Offentligt Dato: 30. januar 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0010 Dok.: 634792 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Spørgsmål om tilvalgsordningen

Spørgsmål om tilvalgsordningen Spørgsmål om tilvalgsordningen 2014-15 (2. samling) S 126 endeligt svar, S 126 endeligt svar Offentligt Folketingets Lovsekretariat Bilag Journalnummer Kontor Dato 1 2015-39492 JTEU 15. september 2015

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret online-indhold.

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret online-indhold. Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0640 Bilag 1 Offentligt Dato: 5. november 2018 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Nathalie Bidstrup Nielsen Sagsnr.: 2018-6100-0021 Dok.: 897075 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en) 9116/19 JAI 490 COPEN 200 CYBER 153 DROIPEN 79 JAIEX 75 ENFOPOL 229 PIX 177 EJUSTICE 63 MI 420 TELECOM 211 TAPROTECT 142 USA 33 RELEX

Læs mere

14957/15 ADD 1 gng/la/bh 1 DGD 1C

14957/15 ADD 1 gng/la/bh 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0091 (COD) 14957/15 ADD 1 ENFOPOL 403 CSC 305 CODEC 1655 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) 1 I lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Udkast til. I medfør af 72 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Kapitel 1

Udkast til. I medfør af 72 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Kapitel 1 Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Inge Birgitte Møberg Sagsnr.: 2013-19203-0168 Dok.: 912545 Udkast til Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2962 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. august 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2009-3061/1-0059 Dok.: SJE42789 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYT- TELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYT- TELSE C 313/26 20.12.2006 DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR TABESKYT- TELSE Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Rådets rammeafgørelse om tilrettelæggelsen og indholdet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE DA

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. juni 2019 (OR. en) 10106/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 31 JAI 665 COMIX 303 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender)

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift *

VEDTAGNE TEKSTER. Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2018)0278 Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere